(cdxd3.com) Câu hỏi trắc nghiệm Full - Lịch Sử Đảng

Embed Size (px)

Text of (cdxd3.com) Câu hỏi trắc nghiệm Full - Lịch Sử Đảng

Cng n Tp Mn Lch S ng (Bn Full Chia s bi www.cdxd3.com) Cu 1: Thi gian thc dn Php tin hnh khai thc thuc a ln th nht Vit Nam khi no ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 p n c. 1896-1913 d. 1914-1918 Cu 2: Trong t khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php nc ta c giai cp mi no c hnh thnh? a. Giai cp t sn b. Giai cp t sn v cng nhn p n c. Giai cp cng nhn d. Giai cp tiu t sn Cu 3: Trc Chin tranh th gii th nht, Vit Nam c nhng giai cp no? a) a ch phong kin v nng dn p n b) a ch phong kin, nng dn, t sn, tiu t sn v cng nhn c) a ch phong kin, nng dn v cng nhn d) a ch phong kin, nng dn v tiu t sn Cu 4: Di ch thc dn phong kin, giai cp nng dn Vit Nam c yu cu bc thit nht l g? p n a) c lp dn tc b) Rung t c) Quyn bnh ng nam, n d) c gim t, gim tc Cu 5: Mu thun c bn v ch yu Vit Nam u th k XX l mu thun no? a) Mu thun gia giai cp nng dn vi giai cp a ch phong kin b) Mu thun gia giai cp cng nhn vi giai cp t sn c) Mu thun gia cng nhn v nng dn vi quc v phong kin p n d) Mu thun gia dn tc Vit Nam vi quc xm lc v tay sai ca chng Cu 6: c im ra i ca giai cp cng nhn Vit Nam nh th no? a. Ra i trc giai cp t sn, trong cuc khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php. b. Phn ln xut thn t nng dn. c. Chu s p bc v bc lt ca quc, phong kin v t sn dap an d. C a, b v c Cu 7: Nhng giai cp b tr Vit Nam di ch thuc a ca quc Php l: a) Cng nhn v nng dn b) Cng nhn, nng dn, tiu t sn c) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tc p n d) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tc, a ch va v nh Cu 8: Khi no phong tro cng nhn Vit Nam hon ton tr thnh mt phong tro t gic? a) Nm 1920 (t chc cng hi Si Gn c thnh lp) p n b) Nm 1925 (cuc bi cng Ba Son) c) Nm 1929 (s ra i ba t chc cng sn) d) Nm 1930 (ng Cng sn Vit Nam ra i) Cu 9: Nguyn i Quc la chn con ng gii phng dn tc theo khuynh hng chnh tr v sn vo thi gian no? a) 1917 b) 1918 c) 1919 p n d) 1920 Cu 10: Bo i sng cng nhn l ca t chc no? a) ng X hi Php b) ng Cng sn Php p n c) Tng Lin on Lao ng Php d) Hi Lin hip thuc a Cu 11: Hi Lin hip thuc a c thnh lp vo nm no? a) 1920 p n b) 1921 c) 1923 d) 1924 Cu 12: Nguyn i Quc c S tho ln th nht Lun cng v vn dn tc v vn thuc a khi no? u? a. 7/ 1920 - Lin X

b. 7/ 1920 - Phpp n c. 7/1920 - Qung Chu (Trung Quc) d. 8/1920 - Trung Quc Cu13: S kin no c Nguyn i Quc nh gi "nh chim n nh bo hiu ma Xun"? a) Cch mng thng Mi Nga bng n v thng li b) S thnh lp ng Cng sn Php c) V mu st tn ton quyn Mclanh ca Phm Hng Thip n d) S thnh lp Hi Vit Nam cch mng thanh nin Cu 14: Phong tro i tr t do cho c Phan Bi Chu din ra si ni nm no? a. 1924 b. 1925p n c. 1926 d. 1927 Cu 15: Nguyn i Quc t Lin X v Qung Chu (Trung Quc) vo thi gian no? a. 12/1924p n b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924 Cu 16: Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin thc hin ch trng "v sn ho" khi no? a. Cui nm 1926 u nm 1927 b. Cui nm 1927 u nm 1928 c. Cui nm 1928 u nm 1929p n d. Cui nm 1929 u nm 1930 Cu 17: Tn chnh thc ca t chc ny c t ti i hi ln th nht Qung Chu (thng 5-1929) l g? a) Vit Nam Thanh nin cch mng ng ch Hi b) Hi Vit Nam cch mng ng minh c) Hi Vit Nam c lp ng minh d) Hi Vit Nam Cch mng Thanh ninp n Cu 18: Vit Nam Quc dn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 12/1927p n b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925 Cu 19: Ai l ngi tham gia sng lp Vit Nam Quc dn ng 1927 ? a. Tn Quang Phit b. Trn Huy Liu c. Phm Tun Tip n d. Nguyn Thi Hc Cu 20: Khi ngha Yn Bi n ra vo thi gian no? a. 9-2-1930p n b. 9-3-1930 c. 3-2-1930 d. 9-3-1931 Cu 21: T chc cng sn no ra i u tin Vit Nam? a. Hi Vit Nam cch mng thanh nin b. ng Dng cng sn ng p n c. An Nam cng sn ng d. ng Dng cng sn lin on Cu 22: Chi b cng sn u tin Vit Nam c thnh lp khi no? a. Cui thng 3/1929p n b. u thng 3/1929 c. 4/1929 d. 5/1929 Cu 23: Chi b cng sn u tin gm my ng vin? Ai lm b th chi b? a. 5 ng vin - B th Trnh nh Cu b. 6 ng vin - B th Ng Gia T c. 7 ng vin - B th Trnh nh Cu d. 7 ng vin - B th Trn Vn Cungp n Cu 24: ng Dng Cng sn ng v An nam Cng sn ng c ra i t t chc tin thn no? a. Tn Vit cch mng ng b. Hi Vit Nam cch mng Thanh ninp n c. Vit Nam cch mng ng ch Hi d. C a, b v c

Cu 25: ng Dng cng sn lin on hp nht vo ng Cng sn Vit Nam khi no? a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930p n c. 24/2/1931 d. 20/2/1931 Cu 26: T chc ng Dng Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 6/1929p n d. 5/1929 Cu 27: T chc An Nam Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929p n d. 7/1929 Cu 28: T chc ng Dng Cng sn lin on c thnh lp vo thi gian no? a. 7/1927 b. 1/1930p n c. 2/1930 d. 3/1930 Cu 29: Thi gian ra bn Tuyn t nu r vic thnh lp ng Dng Cng sn Lin on? a) 7-1929 b) 9-1929p n c) 10-1929 d) 1-1930 Cu 30: Ban Thng v Trung ng ng ra Quyt ngh chp nhn ng Dng cng sn lin on l mt b phn ca ng Cng sn Vit Nam vo thi gian no? a) 22-2-1930 b) 20-2-1930 c) 24-2-1930p n d) 22-3-1930 Cu 31: Do u Nguyn i Quc triu tp v ch tr Hi ngh thnh lp ng u nm 1930? a) c s u nhim ca Quc t Cng sn b) Nhn c ch th ca Quc t Cng sn c) S ch ng ca Nguyn i Qucp n d) Cc t chc cng sn trong nc ngh Cu 32: i biu cc t chc cng sn no tham d Hi ngh thnh lp ng u nm 1930? a) ng Dng cng sn ng, An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin on b) ng Dng cng sn ng v An Nam cng sn ngp n c) An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin on d) ng Dng cng sn ng v ng Dng cng sn lin on Cu 33: Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam thng qua my vn kin? a. 3 vn kin b. 4 vn kin c. 5 vn kin d. 6 vn kinp n Cu 34: Hi ngh Hp nht thnh lp ng CSVN (3/2/1930) thng qua cc vn kin no sau y: a. Chnh cng vn tt b. Sch lc vn tt c. iu l vn tt v Chng trnh vn tt d. C A, B v C p n Cu 35: Ni dung no sau y nm trong Cng lnh u tin ca ng? a. nh quc ch ngha Php v bn phong kin, lm cho nc Nam hon ton c lp. p n b. T sn dn quyn cch mng l thi k d b lm x hi cch mng. c. Ch c gii phng giai cp v sn th mi gii phng c dn tc. d. ng c vng cch mng mi thnh cng Cu 36: Cng lnh u tin ca ng xc nh mc tiu chin lc ca cch mng Vit Nam l g? a. p n Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng sn. b. Xy dng mt nc Vit Nam dn giu nc mnh x hi cng bng, dn ch v vn minh. c. Cch mng t sn dn quyn - phn v in a - lp chnh quyn ca cng nng bng hnh thc X vit, d b iu kin i ti cch mng x hi ch ngha. d. C a v b. Cu 37: Sau Hi ngh thnh lp ng, Ban chp hnh Trung ng lm thi ca ng c thnh lp do ai

ng u? a) H Huy Tp b) Trn Ph c) L Hng Phong d) Trnh nh Cup n Cu 38: Vo thi im no Nguyn i Quc gi Quc t Cng sn bn Bo co v vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam? a) ngy 8-2-1930 b) Ngy 10-2-1920 c) Ngy 18-2-1930p n d) Ngy 28-2-1930 Cu 39: Vn kin no ca ng t nhim v chng quc ln hng u? a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt do Hi ngh thnh lp ng thng quap n b) Lun cng chnh tr thng 10-1930 (D n cng lnh tho lun trong ng) c) Th ca Trung ng gi cho cc cp ng b (12-1930) d) Ngh quyt i hi ln th nht ca ng (3-1935) Cu 40: Trong cc im sau, ch r im khc nhau gia Cng lnh chnh tr u tin ca ng v Lun cng chnh tr thng 10-1930 l: a) Phng hng chin lc ca cch mng. b) Ch trng tp hp lc lng cch mng. p n c) Vai tr lnh o cch mng. d) Phng php cch mng. Cu 41: Vn kin no ca ng nhn mnh "vn th a l ci ct ca cch mng t sn dn quyn"? a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt. b) Ch th thnh lp Hi phn ng minh (18-11-1930). c) Lun cng chnh tr thng 10-1930.p n d) Chung quanh vn chin sch mi ca ng (10-1936). Cu 42: Ln u tin nhn dn Vit Nam k nim ngy Quc t lao ng vo nm no? a) 1930p n b) 1931 c) 1936 d) 1938 Cu 43: Cao tro cch mng Vit Nam nm 1930 bt u b quc Php n p khc lit t khi no? a) u nm 1930 b) Cui nm 1930p n c) u nm 1931 d) Cui nm 1931 Cu 44: Tn ca lc lng v trang c thnh lp Ngh Tnh trong cao tro cch mng nm 1930 l g? a) Du kch b) T v c) T v p n d) T v chin u Cu 45: Chnh quyn X vit mt s vng nng thn Ngh - Tnh c thnh lp trong khong thi gian no? a) u nm 1930 b) Cui nm 1930p n c) u nm 1931 d) Cui nm 1931 Cu 46: Nguyn nhn ch yu v c ngha quyt nh s bng n v pht trin ca cao tro cch mng Vit Nam nm 1930? a) Tc ng tiu cc ca cuc khng hong kinh t 1929-1933 b) Chnh sch khng b trng ca quc Php c) Chnh sch tng cng v vt bc lt ca quc Php d) S lnh o ca ng Cng sn Vit Nam p n Cu 47: Lun cng Chnh tr do ng ch Trn Ph khi tho ra i vo thi gian no? a. 2-1930 b. 10-1930p n c. 9-1930 d. 8-1930 Cu 48: Hi ngh ln th nht Ban chp hnh Trung ng 10/1930 do ai ch tr? a. H Ch Minh b. L Dun c. Trng Chinh

d. Trn Php n Cu 49: Hi ngh Ban chp hnh T thng 10 nm 1930 c ra bao nhiu u vin? a. 4 u vin b. 5 u vin c. 6 u vinp n d. 7 u vin Cu 50: Ai l Tng B th u tin ca ng? a. H Ch Minh b. Trn Vn Cung c.Trn Php n d. L Hng Phong Cu 51: i hi ln th VII Quc t Cng sn hp Matxcva vo thi gian no? a. 25-7 n ngy 20-8-1935p n b. 25-7 n ngy 25-8-1935 c. 20-7 n ngy 20-8-1935 d. 10-7 n ngy 20-7-1935 Cu 52: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi c thnh lp vo nm no? a. Nm 1933 b. Nm 1934p n c. Nm 1935 d. 1932 Cu 53: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi do ai ng u? a. H Huy Tp b. Nguyn Vn C c. Trng Chinh d. L Hng Phongp n Cu 54: c s gip ca Quc t Cng sn, ng ta kp thi cng b chng trnh hnh ng ca ng Cng sn ng Dng vo thi gian no? a. Thng 5 nm 1932 b. Thng 6 nm 1932p n c. Thng 7 nm 1932 d. Thng 8 nm 1932 Cu 55: Quc t Cng sn hp i hi ln th 7 u khi no? a. Thng 7 nm 1935, Bc lin. b. Thng 7 nm 1935, Pa ri c. Thng 7 nm 1935, Lun n d. Thng 7 nm 1935, Matxcvap n Cu 56: Hi ngh no ca Ban chp hnh Trung ng ng ch trng tm gc cc khu hiu "c lp dn tc" v "cch mng rung t" a) Hi ngh hp thng 10-1930 b) Hi ngh hp thng 7-1936p n c) Hi ngh hp thng 11-1939 d) Hi ngh hp thng 5-1941 Cu 57: Mc tiu c th trc mt ca cao tro cch mng 1936-1939 l g? a) c lp dn tc. b) Cc quyn dn ch n s.p n c) Rung t cho dn cy. d) Tt c cc mc tiu trn. Cu 58: Cho bit i tng ca cch mng trong giai on 1936-1939 a) Bn quc xm lc. b) a ch phong kin. c) quc v phong kin. d) Mt b phn quc xm lc v tay sai.p n Cu 59: Phong tro ng Dng i hi si ni nht nm no? a. 1936p n b. 1937 c. 1938 d. 1939 Cu 60: Trong cao tro dn ch 1936-1939 ng ch trng tp hp nhng lc lng no no? a) Cng nhn v nng dn. b) C dn tc Vit Nam. c) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn, a ch.

d) Mi lc lng dn tc v mt b phn ngi Php ng Dng.p n Cu 61: Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng hp thng 7-1936 ch trng thnh lp mt trn no? a) Mt trn dn ch ng Dng. b) Mt trn nhn dn phn ng Dng.p n c) Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng. d) Mt trn phn ng minh ng Dng. Cu 62: Cho bit hnh thc t chc v