Celijska smrt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  1/16

  ELIJSKA SMRTELIJSKA SMRT

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  2/16

  ELIJSKI CIKLUS I ELIJSKA SMRT

  - kontrola broja elija u vieelijskom organizmu- faktori preivljavanja (trofiki faktori)

  - signali elijske smrti

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  3/16

  APOPTOZAAPOPTOZA -- samoubistvo elijesamoubistvo elije

  Sastavni i neophodni deo ivotnog ciklusa organizma - fizioloki proces

  - programirana elijska smrt- pojedinane elije- unutarelijski ili vanelijski pokretai- nema inflamacije i oteenja okolnog tkiva

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  4/16

  Fizioloki znaaj apoptoze

  - razvie- uklanjanje oteenih i elija koje bi mogle da nakode

  - homeostaza

  - problem neregulisane apoptoze (tumori, autoimune bolesti)

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  5/16

  Promene na eliji u apoptozi

  - skupljanje elije, odvajanje od susednih elija- fragmentacija hromatina

  - oteenje mitohondrija i oslobaanje cyt c- eksternalizacija fosfatidil-serina- formiranje mehurova na povrini- formiranje apoptotskih tela -

  fagocitoza

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  6/16

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  7/16

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  8/16

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  9/16

  Prikazivanje apoptozePrikazivanje apoptoze

  TUNEL metod

  HEizmenjeni nukleus

  EM

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  10/16

  Pokretanje apoptoze

  1. Signali iz elije

  2. Signali iz spoljne sredine (Fas-L, TNF-)

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  11/16

  Pokretanje apoptoze signalima iz elije

  caspase = cystein-dependent

  ATP

  - Bcl-2 - inhibitor apoptoze (anti-apoptotski protein)- Bad i Bax (pro-apoptotski proteini)- oteenje spoljanje mitohondrijalne membrane i izlazak cyt c

  - udruivanje cyt c, Apaf-1- aktivacija kaspaze 9- kaskadna aktivacija drugih kaspaza i proteoliza ciljnih proteina

  aspartate specific protease

  Apaf = apoptotic protease-acivating factor

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  12/16

  Pokretanje apoptoze signalima iz spoljne sredine

  I:

  II:- pojaanje signala preko apoptotskog puta zavisnog od mitohondrija

  (aktivacija Bid-a i udruivanje sa Bad i Bax)

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  13/16

  Pasivna elijska smrtPasivna elijska smrt NEKROZANEKROZA

  (nesreni sluaj, patoloki proces)nedostatak kiseonika ilihranljivih materijatrauma nedostatak ATP

  oteenje elijske membrane

  oslobaanje enzima iinflamacija

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  14/16

  Morfoloki aspekti nekrozeMorfoloki aspekti nekroze

  bubrenje elije i organelakondenzacija hromatinaoteenje membraneulaz vode

  razgradnja elijskih organela

  liza elijainvazija fagocita

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  15/16

  Smrt biljnih elija

  - tokom reproduktivnih i vegetativnih faza razvia- delovanje biotikih i abiotikih faktora (virusi, nepovoljna temperatura,povreda, infekcija...)

 • 7/25/2019 Celijska smrt

  16/16

  Aponogeton madagascariensis