of 31 /31
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov 2008 – A, B, forma A (2034), forma B (9571)

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

  • Upload
    ward

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov. 2008 – A, B, forma A (2034), forma B (9571). 1. Vypočítajte: (4a 2 + 5a – 6a) – 2 + (– 4a 2 + a + 7). (4a 2 + 5a – 6a) – 2 + (– 4a 2 + a + 7) = = 4a 2 + 5a – 6a – 2 – 4a 2 + a + 7 = = 5. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

Page 1: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

2008 – A, B, forma A (2034), forma B (9571)

Page 2: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

1. Vypočítajte: (4a2 + 5a – 6a) – 2 + (– 4a2 + a + 7)

(4a2 + 5a – 6a) – 2 + (– 4a2 + a + 7) =

= 4a2 + 5a – 6a – 2 – 4a2 + a + 7 =

= 5

Page 3: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

2. Narysujte trojuholník ABC, ak je dané: │AB│=│BC│= 5 cm a uhol │ABC│=120o. Odmerajte najdlhšiu stranu trojuholníka ABC a zapíšte jej dĺžku v mm.

B

A

C50.00 mm

50.00 mm

120.0 °

86.60 mm 3.50

Page 4: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

3. V pekárni napiekli zo 720 kg múky 1 000 kg chleba. Koľko kilogramov múky by potrebovali na napečenie 2 500 kg takéhoto chleba?

Priama úmernosť: Koľkokrát sa zväčší jedna veličina, toľkokrát sa zväčší

druhá veličina. 2 500 : 1 000 = 2,5 2,5 . 720 = 1 800

Page 5: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

4. Ktoré celé číslo treba doplniť namiesto ▼, aby

platilo ?

Nech ▼ = x. potpm:

5x

6x4

2./32

x2

32

2

Page 6: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

5. Keby školu navštevovalo o 359 žiakov viac, chýbal by jeden žiak do počtu 1 000 žiakov. Koľko žiakov navštevuje školu?

Nech počet žiakov je x. x + 359 = 1 000 – 1 x = 1 000 – 1 – 359 x = 640

Page 7: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

6. Určte číslo, ktoré dostaneme rozdielom menšenca – 18 a menšiteľa 8.

- 18 – 8 = - 26.

Page 8: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

7. Peter mal zo zemepisu známky 2, 3, 1, 1. Vypočítal si z nich priemer 7 : 4 = 1,75. Má ešte raz odpovedať. Akú najhoršiu známku môže dostať, aby jeho priemer nebol horší ako 2?

Aritmetický priemer čísel vypočítame, keď ich súčetvydelíme počtom.

Platí:

Najhoršiu známku, ktorú môže dostať je 3.

3x

7/10x7

5./25

x7

25

x1132

Page 9: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

8. Vnútorné uhly trojuholníka ABC sú: = 37o, = 95o, = 48o. Koľko stupňov má dvojnásobok tupého uhla tohto trojuholníka?

Tupý uhol je = 95o

Jeho dvojnásobok je 2. 95o = 190o

Page 10: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

9. Vyriešte rovnicu:

.

x122

6x

2x

5:/10x5

6,x4/x446x

2./x222

6x

x122

6x

Page 11: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

10. Záhrada v tvare obdĺžnika má rozmery 27 m a 30 m. Jej výmeru si Peter a Katka rozdelili v pomere 4 . 5. Koľko štvorcových metrov merala Katkina časť záhrady?

Výmera záhrady: S = 27 m . 30 m

S = 810 m2

4 diely + 5 dielov = 9 dielov.................... 810 m2

1 diel.....................................810 : 9 = 90 m2

5 dielov.................................90 . 5 = 450 m2

Page 12: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

11. Ktorý z týchto rovinných útvarov má najviac osi súmernosti?

A. štvorec

B. kruh

C. rovnostranný trojuholník

D. Rovnoramenný trojuholník

Page 13: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

11. Ktorý z týchto rovinných útvarov má najviac osi súmernosti?

Kruh – nekonečne veľa

B

Page 14: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

12. Vzdušná vzdialenosť hotela od hradu je 4,4 km. Akú mierku má mapa, na ktorej je táto vzdialenosť znázornená úsečkou dlhou 4 cm?

A. 1 : 11 000

B. 1 : 110 000

C. 1 : 10 000

D. 1 : 1 100

.

Page 15: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

12. Vzdušná vzdialenosť hotela od hradu je 4,4 km. Akú mierku má mapa, na ktorej je táto vzdialenosť znázornená úsečkou dlhou 4 cm?

Mierka mapy - pomer vzdialenosti na mape ku skutočnej vzdialenosti

4,4 km = 4 400 m = 440 000 cm 4 : 440 000 = 1 : 110 000

B

Page 16: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

13. Akú hmotnosť v kg má žulová kocka s hranou dĺžky 8 cm, ak 1 dm3 žuly má hmotnosť 2,7 kg? Výsledok zaokrúhlite na stotiny.

A. 1,38

B. 1,40

C. 5,27

D. 10,37

Page 17: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

13. Akú hmotnosť v kg má žulová kocka s hranou dĺžky 8 cm, ak 1 dm3 žuly má hmotnosť 2,7 kg? Výsledok zaokrúhlite na stotiny.

V = ... cm3

a = 8 cm = 0,8 dm

= 2,7

m = . Vm = . a3

m = 2,7 . 0,83

m = 1,3824 kg

A

3dm

kg

Page 18: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

14. Koľko metrov koberca širokého 90 cm treba na pokrytie podlahy izby, ktorá má tvar obdĺžnika s dĺžkou 4,8 m a šírkou 2,4 m tak, aby počet kusov na ktoré treba koberec narezať bol čo najmenší?

A. 12

B. 16

C. 12,8

D. 14,4

Page 19: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

14. Koľko metrov koberca širokého 90 cm treba na pokrytie podlahy izby, ktorá má tvar obdĺžnika s dĺžkou 4,8 m a šírkou 2,4 m tak, aby počet kusov na ktoré treba koberec narezať bol čo najmenší?

Koberec budeme musieť rozrezať na čo najmenej kusov ak ho položíme pozdĺž najdlhšej strany.

Potrebujeme 3 . 4,8 = 14,4 (m) koberca. (pozri obr.)

D

Page 20: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

15. V škatuli je 5 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, aby pravdepodobnosť vztiahnutia čiernej figúrky bola ?

A. 10

B. 20

C. 15

D. 25

4

1

Page 21: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

15. V škatuli je 5 čiernych šachových figúrok. Koľko figúrok bielej farby máme pridať do tejto škatule, aby pravdepodobnosť vztiahnutia čiernej figúrky bola ?

Pravdepodobnosť určíme, ak počet priaznivých udalosti vydelíme počtom všetkých možných udalostí.

Máme teda vyriešiť rovnicu:

kde x je počet všetkých figúrok.

Počet bielych figúrok je potom:20 – 5 = 15

C

4

1

4

15

x

x

xx

20

4./4

15

Page 22: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

16. Napíšte, ktorá z úsečiek na obrázku spája body so súradnicami [-2, 4] a [7, 3].

A. AD

B. BA

C. CB

D. AB

1

1

A

B

D

C

0

-3

-5

5

Page 23: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

16. Napíšte, ktorá z úsečiek na obrázku spája body so súradnicami [-2, 4] a [7, 3].

Dané body majú súradnice: A[4, -2] B[7, 3] C[-2,4] D[2, 7] Podmienkam úlohy vyhovuje

CB

C

1

1

A

B

D

C

0

-3

-5

5

Page 24: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

17. Vynásobte: (a – 5) . (3a + 4)

A. 3a2 – 11a + 20

B. 3a2 + 11a – 20

C. 3a2 – 11a – 20

D. 3a2 + 11a + 20

Page 25: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

17. Vynásobte: (a – 5) . (3a + 4)

Dvojčlen násobíme dvojčlenom tak, že každý člen prvého dvojčlena vynásobíme s každým členom druhého dvojčlena a takto vzniknuté členy sčítame.

(a – 5) . (3a + 4) = 3a2 + 4a – 15a – 20 = 3a2 – 11a – 20

C

Page 26: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

18. Pôdorys predajných stánkov sa skladá zo štvorcov a v skutočnosti má obvod 36 m (pozrite obrázok). Akú plochu v štvorcových metroch zaberá pôdorys stánkov?

A. 57

B. 45

C. 36

D. 15

D

C

5

Page 27: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

18. Pôdorys predajných stánkov sa skladá zo štvorcov a v skutočnosti má obvod 36 m (pozrite obrázok). Akú plochu v štvorcových metroch zaberá pôdorys stánkov?

o = 36 ma = ... m

a = 36 : 12a = 3 (m)

S = 5 . a2

S = 5 . 3 . 3S = 45 (m2)

BD

C

5

Page 28: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

19. Kolmý hranol vysoký 3 dm leží v podstave s hranami 80 cm a 60 cm. Vypočítajte obsah trojuholníka DBF (na obrázku) v štvorcových decimetroch.

A. 150

B. 1 500

C. 7,5

D. 15 B

F

D

Page 29: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

19. Kolmý hranol vysoký 3 dm leží v podstave s hranami 80 cm a 60 cm. Vypočítajte obsah trojuholníka DBF (na obrázku) v štvorcových decimetroch.

Trojuholník DBF je pravouhlýs pravým uhlom pri vrchole B

Jedna odvesna sa rovná výškehranola (3 dm),

dĺžka druhej odvesny x, sa rovná uhlopriečke podstavy. Z Pytagorovej vety:

Obsah trojuholníka potom je

D

B

F

D

)(10

100

100

6436

86

2

2

222

dmx

x

x

x

x

)(15

2

3.10

2dmS

S

Page 30: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

20. Syn, matka a otec majú spolu 96 rokov. Matka je o 23 rokov staršia ako jej syn a o 5 rokov mladšia ako jeho otec. Koľko rokov má syn?

A. 15

B. 20

C. 18

D. 26

Page 31: Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov

20. Syn, matka a otec majú spolu 96 rokov. Matka je o 23 rokov staršia ako jej syn a o 5 rokov mladšia ako jeho otec. Koľko rokov má syn?

Počet rokov matky...........x Syn.....................................x – 23 Otec....................................x + 5 Spolu...................................x + (x – 23) + (x + 5) Spolu...................................96 .

Syn.......................................38 – 23 = 15

A

38

3:/1143

18/96183

96523

96)5()23(

x

x

x

xxx

xxx