ČEMU MUZEJI

Embed Size (px)

Text of ČEMU MUZEJI

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  1/18

  EMU MUZEJI?

  ULOGE I FUNKCIJE MUZEJA

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  2/18

  Tri funkcije prvobitnog muzeja Louvre (po

  Bruno-Nassim Aboudrar): batinska,

  edukativna i zabavna. Svojom izjavom da

  muzej mora uzlagati batinu koju uva,obrazovati i pruati uitak, Aboudrar tvrdi

  da ta prvobitna podjela vaii za sve dananje

  umjetnikemuzeje.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  3/18

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  4/18

  1922. godine, glavni kustos Kraljevskih umjetnikih ipovijesnih muzeja u Briselu, Jean Capart, muzeju

  odreuje dva poslanja: znanstveno i edukativno-

  komunikacijsko, a pet glagola navedenih u Rivierovoj

  i ICOM-ovoj definiciji muzeja (koji istrauje,nabavlja,

  uva, komunicira i izlae) izraavaju isti broj

  muzejskih poslanja. Peter van Mensch svodi tih petglagola na tri: uvanje,prouavanje,komuniciranje.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  5/18

  4 MUZEJSKE FUNKCIJE

  1. FUNKCIJA IZLAGANJA

  Podravljenjekulturne batine(o kojoj se brine javna uprava i koja jeizila iz okvira privatnih zbirki) ima smisla samo ako je batina,

  putem izlobe, stavljena na raspolaganje javnosti, odnosno''narodu''.

  2. FUNKCIJA UVANJAMuzej mora ponuditi odgovarajue uvjete da bi, povjerene mu,predmete todugotrajnije odraou najboljem moguemstanju.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  6/18

  3. ZNANSTVENA FUNKCIJA

  Muzej mora provoditi razna istraivanjau korist muzejskih predmeta injihova konteksta. Istraivanja mogu voditi muzejski djelatnici usamom muzeju, ali isto tako muzej mora poticati suradnju sa vanjskimstrunjacima za prouavanjepohranjenih predmeta. Rije istraivanjemoe imati dva komplementarna znaenja: istraivanje radipronalaenjapredmeta koji eobogatiti zbirke i istraivanjemuzejskihzbirki. Oba postupka se mogu primijeniti tokom arheolokihiskopavanja ili etnolokihistraivanja.

  4. ANIMACIJSKA FUNKCIJA

  Muzej se mora ukljuitiu kulturni i drutveniivotsvog grada i regije.Animacijske aktivnosti su poput pokretaamuzejske institucije i mogupoprimati raznolike oblike: povremene izlobe, voene obilaske,predavanja, koncerte, radionice, raznovrsna zbivanja i priredbe. Muzejje povlateno mjesto kulturne animacijezahvaljujui svom ugledu,institucionalnim resursima i privlanosti. Animacija pak, sa drugestrane koristi muzeju jer putem nje postaje poznat javnosti.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  7/18

  etiri muzejske funkcije imaju razliite zadae koje su setokom vremena pripisivale muzeju, ali se postavlja pitanje

  kojoj od ovih funkcija dati prednost. U mnogim, naroito

  arheolokim i umjetnikim muzejima, prednost se dajefunkciji uvanja. Veina muzejskih kustosa smatra da im je

  osnovna zadaa uvanje batine: najprije osigurati trajnost

  predmeta, a potom ih, ako je mogue izloiti. Kustosi imaju

  zadatak uspostaviti ravnoteuizmeusvih tih zadaa.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  8/18

  Primjer sklada muzejskih funkcija je Kraljevskiprirodoslovni institut Belgije. Osnovan je 1864.godine kao mali muzej, spremite predmeta s

  podrujaprirodoslovlja. Oko 1870. muzej si zadajespecifian zadatak da postane regionalniistraivaki muzej gdje e se sakupljati iprouavatiprirodna bogatstva Belgije.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  9/18

  Henri Riviere daje prednost znanstvenoj funkciji. Utrilogiji istraivanje-uvanje-prezentiranje na prvom

  je mjestu istraivanje, ali samo prividno. Ono

  zauzima prvo mjesto jer je na poetku procesa

  muzealizacije, ali Riviere tvrdi da mu prethodi

  akvizicija. Moralo se, i jo uvijek se mora,

  naglaavati da je istraivanje u muzeju temelj

  drugih muzejskih funkcija.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  10/18

  Iskljuivo isticanje samo jedne funkcije dovodi u opasnost sam opstanak

  muzejske institucije. Da bi u potpunisti izvrio svoju zadau muzej mora

  paziti na skladan odnos razliitih funkcija i nijednu ne smije zanemariti.

  Njihova meusobna ovisnost pojaava potrebu za skladom: spremita i

  depoi uvaju predmete, sveuilita se bave istraivanjem, a kulturni centri

  postavljaju izlobenadmaujuisve u animacijskoj djelatnosti. Jedino muzej

  osigurava istovremeno djelovanje razliitih funkcija i svoju djelatnost

  obogaujeupravo na njihovom meuodnosu. Moemogovoriti o trojnoj vezi

  izmeu funkcija uvanja, izlaganja i prouavanjas tim da ni jedna ne moe

  biti istinski nezavisna u odnosu na preostale dvije. Animacija je takoerod

  vitalnog znaaja za muzej iako je izvan navedene trojne veze. Vano je

  napomenuti da se znaajkoji se pridaje odreenojfunkciji mijenja od muzeja

  do muzeja. U centru savremene umjetnosti animacijska funkcija biti e

  znatno razvijenija od funkcije uvanja,a u muzeju starih tkanina biedakako

  obratno.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  11/18

  OEKIVANJA MUZEJSKIH KORISNIKA

  1. MUZEJ KAO MJESTO DOKOLICE I ZABAVE

  Muzej je, prije svega, mjesto oputanja, zabave i uitka. Svojuobrazovnu zadaumora ispunjavati kroz zabavu i igru. Muzej nijekola,nego otvorenije, slobodnije i drugaijemjesto naobrazbe. Toje prostor u kojem doivljajima vanuulogu.

  2. MUZEJ KAO MJESTO OTKRIAOvakvo shvatanje vezuje se uz samu funkciju izlaganja. Posjetitelj jepotaknut znatieljom koja ga ini osjetljivim za muzejski diskurs.Muzej mora poticati i odravatitu radoznalost.

  3. MUZEJ KAO MJESTO USPOMENA I SJEANJASvi muzeji nisu memorijalni, ali mnogi u sebi nose aspekt evociranjaprolosti. Posjetitelj u njega ulazi kako bi pronaao svoje korijene,razumio dananjicu na temelju prethodnih zbivanja ili se sauvaood zaborava.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  12/18

  4. MUZEJ KAO KULTURNI OZNAITELJMuzej je sredstvo za sticanje ugleda, odnosno moi(odluka o

  osnivanju muzeja podieugled, ali i garantuje mandat elnimljudima).

  5. MUZEJ KAO TURISTIKAAKTIVNOST

  Muzej je cilj putovanja, aktivnost tokom odmora, posredniekonomski imbenik po svom ukljuivanju u turistikudjelatnost.

  6. MUZEJSKI OBREDPosjeta muzeju estonalikuje vjerskom obredu. Arhitektura ustilu neoklasinog hrama, tiina i ozbiljnost koje najeeprate obilazak, ezoterino ozraje i ''tajnovita'' objanjenja umnogim umjetniikmmuzejima pojaavajudojam muzeja kaohrama umjetnosti.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  13/18

  OSNOVATI MUZEJ

  Pri osnivanju ili obnovi muzeja prvo se morautvrditi identitet, odrediti koncepcija i uinitiga jasnim u oima posjetitelja: o kakvom jemuzeju rijei za kakvu publiku?!

  Od samog poetkavalja voditi raunao svimmuzejskim funckijama i njihovoj razmjernouravnoteenoj primjeni. One e uvelikoodrediti svrhu muzeja, njegov sadraj,smjetaj, arhitektonsko ureenje, nainizlaganja, prostore za razliitedjelatnosti.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  14/18

  Koncepciju muzeja vrlo esto odreujunjegove zbirke. One odluuju o samoj svrsi

  muzeja i ureenju postava. Muzej ne smijevie biti staretinarnica ili trgovina antikvitetagdje se pohranjuje sve to posjedujemo.Suprotan primjer je muzej iji osnutak

  prethodi stvaranju zbirke kao toje npr. sluajluksemburkog muzeja iz 1986. godine kadasu luksemburke vlasti odluile osnovati exnihilomuzej u kojem nije bilo nieg,niti zbirke

  niti zaposlenika. Prvo je stvoren struni tim iizraen plan, a potom su skupljeni muzejskipredmeti putem dugotrajne posudbe oddrugih nizozemskih ustanova.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  15/18

  Naravno da bi bilo besmisleno zanemariti

  sve one zbirke skupljene tokom vremena.

  One predstavljaju vaan,ako ne i odluujuielement u tematskom odreenju muzeja.

  Valja uspostaviti sklad izmeu diskursa i

  zbirke. Zbirka mora biti u slubidiskursa.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  16/18

  KONTEKSTUALNI IMBENICI U POSTUPKUKONCIPIRANJA MUZEJA

  U postupku koncipiranja muzeja mora se voditi rauna o brojnim

  kontekstualnim imbenicima:

  LOKALNI I REGIONALNI DRUTVENO-KULTURNI KONTEKSTDa li je rije o ruralnoj ili industrijskoj sredini, o univerzitetskomgradu, izrazito trgovakom mjestu, gradu slavne prolosti ili

  turistikoj regiji? Muzej nalazi svoje mjesto prema kontekstu kojempripada.

  MUZEALNI KONTEKSTKoji su ostali muzeji u gradu, regiji? Zatopostoje? Zbog historijskihrazloga, postojanja zbirki, vanog lokaliteta ili izuzetne graevine ilisamo zbog politikog rivalstva? Kako objasniti javnosti da u jednomgradu postoji viemuzeja istog karaktera? Ako je tako, valja pojasniti iopravdati tu injenicuili se specijalizirati za odreenopodruje.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  17/18

  MATERIJALNI RESURSIRaspoloivi resursi, pogotovo financijski, ograniavajupodruje djelovanja pri stvaranju plana, ali i tokom njegoverealizacije. Pretjerane ambicije esto vode prema neuspjelimprojektima ili rascjepkanim u nekoliko faza, s tim da seposljednja nikad ne ostvari. Muzeji velikih ambicija zahtijevaju ivelika novanasredstva.

  ZBIRKE

  U izradi projekta muzeja estose polazi od zbirke ili zgrade.

  CILJANA PUBLIKAProjekt muzeja valja osmisliti prema jednostavnoj ili vievrsnojpublici kojoj se muzej prvenstveno eli obraati. Izbor ovisi o

  lokalnim mogunostima, odabranoj tematici i raspoloivimmuzejskim sredstvima u svrhu privlaenjaodreenepublike.

  NEPOSREDNO OKRUENJECentar grada, predgrae, industrijski okoli, historijsko ilizatienogradsko sredite,selo/priroda, seosko naselje.

 • 7/21/2019 EMU MUZEJI

  18/18