11
Gabay sa 2020 Social Media census.lacity.org

Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Gabay sa 2020 Social Media

census.lacity.org

Page 2: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Ang senso ay bilang ng bawat taong nakatira sa Estados Unidos. Ito ay ginagawa kada 10 taon at pinag uutos ng Konstitusyon.

Ang Senso ay mahalaga at makakagawa ng malaking bagay sa iyong komunidad para sa susunod na dekada!

• Ang Los Angeles ay pwedeng mawalang ng bilyon bilyon sa susunod na dekada ng pondong pederal pag ang bilang ay hindi tama.

• Datos sa Senso ay tumutulong itaguyod ang pondo para sa mga programa kagaya ng Medi-Cal, Gawad para saTitulo 1, Gawad para sa mga Espesyal na Edukasyon, Gawad Pell, SNAP (tiket para sa pagkain), Programa sa Head Start, proyektong pang publikong transportasyon at iba pa.

• Sa unang pagkakataon mula matanggap ang pagiging estado nuong 1850, nawalan ng oportunidad ang California na makuha ang isang pwesto sa Kongreso pagkatapos ng 2010 Senso ng tinatayang 13,000 libong indibidwal.

Page 3: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Los Angeles! Panahon na para Mapabilang

Makakatanggap ng mga liham at pagpapaalala ang mga residente ng Los Angeles na lumahok sa 2020 Senso

Araw ng Censo

Panahon ng Pagtugon para sa lahat ng Angelenos

Bibisita ang mga tagakuha ng Senso sa mga tahanan ng mga residenteng hindi tumugon para hikayatin silang makihalok

Marso-Abril 2020

Marso 12-Julio 31, 2020

Abril 1, 2020

Mayo-Julio 2020

Page 4: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Panahon ng Pagpapatupad

Turuan Julio-Disyembre 2019

Hikayatin Enero-Marso 2020

Ipatupad

Abril 2020

Pag Follow up Mayo-Julio 2020

Page 5: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Ibahagi ang Serbisyong Pangpublikong Pahayag (PSAs) sa iyong social media accounts o

kayay i-play sa screens.

Napakadaling mapasama

Ingles

Ibahagi ang mga posting ng mga gabay sa iyong social media

accounts.

Espanol

Mag boluntaryo para maging tigapagtaguyod ng Senso (CGA).

Mag imprenta ng mga flyers at posters sa 12 magkakaibang wika at ibahagi sa

iyong outreach events.

Page 6: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Ang gabay na ito ay naglalaman ng mensahe na pwede mong i-share sa madaming klase ng plataporma ng social media tungkol sa importansya at epekto ng Senso.

Banggitin o i-tag ang mga organisasyon sa iyong

post para mapalawak ang epekto.

Gusto

mong gumawa ng sarili mong social m

edia posts?.

#2020Census

I access ang mga opisyal na logo ng Senso 2020 at

istilong gabay at sampol na larawan dito.

City of Los Angeles

Mayor Eric Garcetti

@MayorOfLA

@LACity

California Census

@CACensus

Page 7: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Gumawa ng antisipasyon para sa 2020 Senso sa pagpapaalala sa iyong nasasakupan ang importansya ng mapabilang.

Gamitin ito para sa Enero. Isama ang mensahe na may kaukulang larawan sa pag post.

I-klick ang mga larawan para makakuha ng mga makokopya na dokumento.

Tayo’y nasa yugto ng pag udyok

1. Ang Senso ay bilang ng populasyon ng lahat ng nakatira sa Estados Unidos na nangyayari kada 10 taon. Ayon sa batas, ang iyong inpormasyon ay protektado at hindi pwedeng gamitin laban sa iyo o ibahagi sa kanino man. Gawin ang iyong parte at mangako na mabilang para sa #2020 Census.

2. Nagiisip na magbukas o palawakin ang iyong negosyo? Ang datos sa Senso ay makakatulong sa iyo maintindihan ang iyong mga mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo ay mabibilang, tinutulungan nating umunlad ang ating komunidad. census.lacity.org

3. Hindi pa huli para makagawa ng dekadang pagbabago sa iyong komunidad. Samahan kami para sa huling pagsasanay para maging embahador para sa pagtataguyod ng Senso para matulungan ang lahat na #mabilang para sa #Senso2020. #BeCounted #2020Census bit.ly/cgatraining

4. Magbahagi ng mga posters at flyers, sumali para maging boluntaryo sa amin, alamin kung paano mapatunayan kung tunay ang isang empleyado ng Senso at marami pa sa Ingles at 12 ibang wika sa #Senso 2020. census.lacity.org.

5. Kung ikaw ay sasali sa Senso, itinataguyod mo ang mga batas karapatang sibil na nakakatulong protektahan tayong lahat. Manumpa sa #2020 Senso.

Page 8: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Gumawa ng antisipasyon para sa 2020 Senso sa pagpapaalala sa iyong nasasakupan ang importansya ng mapabilang.

Gamitin ito sa Pebrero. Isama ang mensahe na may kaukulang larawan kung mag post.

I-klick ang mga larawan para makakuha ng mga makokopya na dokumento.

Tayo’y nasa yugto ng pag udyok

1. Malambing sa iyong komunidad? Ipakita na ikaw ay nagmamalasakit. Pagsagot ng 10 minuto ay pagpapatunay ng debosyon sa susunod na 10 taon. #ValentinesDay #2020Census census.lacity.org

2. Sino ang dapat na mabilang sa kabahayan? Lahat ng nanduon sa karamihan ng taon, kahit na ano pa man ang kanilang edad, kahit na may relasyon sa iyo o wala. #2020Census #BeCounted census.lacity.org

3. Alam mo ba na ang California ay nakakatanggap ng $3.6 Bilyon para sa programang fedral na #PellGrant base sa datos ng senso. Ang halagang ito ay nakakatulong para sa katuparan ng mas mataas na edukasyon para sa libo libong estudyante. Siguraduhin na makisali sa #2020 Senso sa susunod na buwan.

4. Bumangon. Tumayo. Palakihin ang iyong komunidad sa mga taong dadating. Kung ikaw ay sasali sa senso, ikaw ay naghahatid ng mensahe na ikaw ay mahalaga at ang iyong boses ay kailangan marinig. #BlackHistoryMonth #AfricanAmericanHeritageMonth #2020Census

5. Padating na ang #2020Senso! Narito ang mga maari mong asahan sa mga susunod na buwan. Mas alamin pa sa census.lacity.org. #2020Census

Page 9: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Gumawa ng antisipasyon para sa 2020 Senso sa pagpapaalala sa iyong nasasakupan ang importansya ng mapabilang.

Gamitin ito para sa Marso. Isama ang mensahe na may kaukulang litrato kung mag post.

I-klick ang mga larawan para makakuha ng mga makokopya na dokumento.

Tayo’y nasa yugto ng pag udyok

1. Tumulong para ang lahat ng bata ay mabilang sa L.A. census.lacity.org #2020Census

2. Mapabilang. Sumali sa Senso at gawin itong #Buwan ng Kasaysayan ng Babae araw araw. #WomensHistoryMonth #2020Census census.lacity.org

3. L.A. hand ka na bang mapabilang? Tignan ang iyong imbitasyon sa #2020 Senso sa koreo na kasama ang iyong user ID para makasagot online. census.lacity.org

4. Nagtataka kung ano meron sa #2020 Senso? Ang lahat ng dapat mong gawin ay sagutin lamang ang mga simpleng katanungan tungkol sa mga taong nasa iyong pamahayan para matulungan ang iyong komunidad sa susunod na 10 taon.

5. Ang paraan para sumagot sa #2020Senso ay nasa sa iyo. Gusto lang naming na ikaw ay #mapabilang. Sumagot sa mga katanungan online, sa telepono o sa pamamagitan ng liham.

Page 10: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

I-check ang mga nilalaman na galling sa mga partner

Page 11: Census | - Gabay sa 2020 Social Media › sites › g › files › wph1201 › f › 2.11...2020/02/11  · mamimili ng mas mabuti at tuklasin ang lugar na pwedeng umunlad. Kung tayo

Alamin ang marami pang mga bagay tungkol sa 2020 Senso, mag download ng mga flyers,

alamin ang mga mahihirap bilangin na mga distrito

kunseho at iba pa sa census.lacity.org