Cerere de Finantare Buna

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 1

  PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA - 2007-2013Masura 322 RENOVAREA SI DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZAPENTRU ECONOMIE SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE

  FORMULARULCERERII DE FINAN ARE

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 2

  Cuprins

  0. INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE1. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

  1.1. Solicitantul1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului1.3. Persoana de contact1.4. Persoana responsabil cu opera iunile financiare1.5. Banca/Trezoreria1.6. Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi din partea institu iilorfinanciare interna ionale (IFI)

  2. PROIECTUL 5

  2.1. Axa prioritar i domeniul major de interven ie POR2.2. Localizarea proiectului2.3. Descrierea proiectului2.4. Managementul proiectului2.5. Durata de implementare a proiectului2.6. Indicatori2.7. Parteneri implica i n implementarea proiectului2.8. Rela ia cu alte programe, strategii, proiecte2.9. Taxa pe valoarea ad ugat2.10. Proiect generator de venit2.11. Informare i publicitate

  3.CONCORDAN A CU POLITICILE UE I LEGISLA IA NA IONAL Error! Bookmark not defined.3.1. Egalitatea de anse3.2. Dezvoltarea durabil i eficien a energetic

  4. FINAN AREA PROIECTULUI4.1. Bugetul proiectuluiError! Bookmark not defined.

  5. CERTIFICAREA CERERII DE FINAN ARE

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 3

  NREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE

  Organismul intermediar pentru POR Agen ia pentru Dezvoltare Regional

  Nr: nregistrate de:

  Cod SMIS: Semn tura

  Data

  TITLUL PROIECTULUI: Construire - Piata agroalimentara

  0. INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILESOLICITATE

  Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

  1. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

  1.1. Solicitantul

  Denumirea firmei SC PURPLE SRLAdresa sediuluisolicitantului

  Constanta

  EmailTipul solicitantului unitate administrativ-teritorial (autoritate a administra iei

  publice locale) din mediul urban parteneriat de unit i administrativ-teritoriale (autorit i ale

  administra iei publice locale)1

  societate comerciala

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 4

  1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

  Numele Aura PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

  07450000xx

  Num rul de fax 0236-335xxx

  Email barcea_galati@hotmail.com

  1.3. Persoana de contact

  Numele Aura PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

  07450000xx

  Num rul de fax 0236-335xxx

  Email barcea_galati@hotmail.com

  1.4. Persoana responsabil cu opera iunile financiare

  Numele Aura G. PetreFunc ia contabilNum rul detelefon

  07450000xx

  Num rul de fax 0236-335xxx

  Email barcea_galati@hotmail.com

  1.5. Banca/Trezoreria

  Denumirea b ncii(sucursalei)

  Carpatica, sucursala Galati

  Adresa b ncii Strada xxx, nr 20Codul IBAN 235CAPR 23534728475RO01

  mailto:barcea_galati@hotmail.commailto:barcea_galati@hotmail.commailto:barcea_galati@hotmail.com

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 5

  1.6. Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi dinpartea institu iilor financiare interna ionale (IFI)

  1.6.1 i beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din parteaunei IFI n ultimii 5 ani, nainte de data depunerii prezentei cereri de finan are?

  Da

  Nu

  Daca da, v rug m specifica i urm toarele informa ii pentru maxim 3 proiecte

  1.6.2 i mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau mprumuturi din partea IFI,pentru proiectul (fie n ntregime, fie par ial, respectiv pentru o parte din activit ilecuprinse n proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finan are?

  Da

  Nu

  1.6.3 Proiectul (integral sau par ial, respectiv activit i/investi ii din proiect) ce constituieobiectul prezentei Cereri de finan are a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduripublice sau mprumuturi din partea IFI?

  Da

  Nu

  2. PROIECTUL

  2.1. Axa prioritar i domeniul major de interven ie POR

  Prin prezenta Cerere de finan are se solicit co-finan area proiectului propus, n cadrulProgramului National de Dezvoltare rurala - 2007-2013 Masura 322 Renovarea si dezvoltareasatelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si polulatia rurala si punerea in valoareaa mostenirii rurale

  Reabilitarea infrastructurii urbane i mbun irea serviciilor urbane, inclusivtransportul urban

  Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri Reabilitarea infrastructurii sociale

  2.2. Localizarea proiectuluiStatul: ROMNIAJude ul: GalatiLocalitatea: Comuna Barcea

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 6

  2.3. Descrierea proiectului

  Obiectivele proiectului .Strategia de dezvoltare economico-social local , prin consolidarea resurselor existente,

  furnizeaz ora ului stabilitate i extindere economic solid . Dezvoltarea investi iilor locale presupunecrearea unui climat care s atrag i investi ii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupracomunit ii, prin cre terea ofertei de noi locuri de munc direct create, cre terea salariilor, a vnz rilor. Obiectivul de investitii se incadreaza in obiectivul general al Programului National dedezvoltare rurala, care vizeaza, pe langa dezvoltarea durabila a economiei rurale, masuri privindimbunatatirea calitatii in zonele rurale.

  Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prinposibilitatile de cumparare a unor produse agroalimentare din piete, in conditii de siguranta alimentara sila un nivel civilizat.

  Obiectivul specific al proiectului il reprezinta cresterea numarului de locuitori din zona carebeneficiaza de serviciile pietei, prin realizarea obiectivului de investitii piata agroalimentara.

  Consiliul Local Barcea va avea n vedere la exploatarea spa iilor construite respectarea indeplinirea cel pu in a urm toarelor cerin e:

  - securitatea serviciilor furnizate/prestate;- continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ i cantitativ;- adaptabilitatea serviciilor la cerin ele comunit ii locale;- accesul liber la servicii i la informa iile necesare la acestea.

  Desf urarea activit iilor specifice pentru administrarea bunurilor rezultate trebuie s asigure:- satisfacerea cerin elor i nevoilor de utilitate public ale comunit ii locale i cre terea

  calit ii vie ii;- administrarea i gestionarea spa iilor construite n interesul concesionarului i a

  comunit ii locale;- func ionarea i exploatarea n condi ii de siguran , rentabilitate i eficien economic a

  spa iilor construite;- ridicarea continu a standardelor i a indicatorilor de performan ai serviciilor prestate;- dezvoltarea i modernizarea spa iilor construite n corelare cu planurile i documenta iile de

  urbanism i amenajarea teritoriului aprobate;- protejarea domeniului privat i public i punerea n valoare a acestora; protec ia i conservarea

  mediului natural i construe, n conformitate cu reglement rile legale n vigoare;protec ia s ii i igienei publice, n conformitate cu reglement rile specifice n vigoare.

  Contextul proiectuluiBarcea este o comuna si o localitate in judetul Galati, Moldova, Romania. Intreg teritoriul

  comunei apartine unitatii cunoscute sub numele de Campia Tecuciului, aceasta apartinand marii regiunimorfo-fito-climatice a campiilor, cu relief jos, inclinat spre Sud, putin fragmentat si de varsta cuaternarasi este alcatuit litologic dintr-un complex de roci fiabile (loesoide, nisipuri si pietrisuri).

  Populatie: 6.174 locuitori

 • Programul National de Dezvoltare Rurala -2007 2013Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor debaza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

  Ghidul Solicitantului

  Page 7

  Total gospodarii: 2.392Numar locuinte: 1.757Numar gradinite : 4Numar scoli: 4Drumuri:- DN 25 Tecuci Galati- DJ 252 Barcea-Movileni- 5 km de drumuri comunale bitumizate- 18 km de drumuri pietruite- Acces la cale ferata la 500 m de centrul civic- Telefonie digitala si mobilaSuprafata localitate Barcea: 126haSuprafata intravilan : 637haSuprafata extravilan: 5.489haActivitatile zonale :- Agricultura poreponderent legumicultura, zootehnia- Comertul cu legume si alte produse agricoleObiective turistice: Lacul de agrement, Monumentul eroilor ca