of 4 /4
CflY)K6EHVi nVlCT UPHE rOPE 2 a bPO; . .2 '::f J>_ nO,qrOPV14Cl, ) 0 ._ d~", ~2011roA- Na osnovu clana 29 stay 2 Zakona 0 javnim nabavkama ("Sluzbeni list CG", br. 42111, 57114, 28115 i 42117 ) i Pravilnika 0 sadrzaju akta i obrascima za sprovodenje hitnih nabavki ("Sluzbeni list CG", broj 49117), Upravni odbor na sjednici od 20. novembra 2017. godine, donio je Pravila o postupku hitnih nabavki u Javnoj ustanovi Sluzbeni list erne Gore Clan 1 Ovim pravilima utvrduje se nacin pokretanja, sprovodenja i okoncanja postupka hitnih nabavki u Javnoj ustanovi Sluzbeni list Crne Gore (u daljem tekstu: narucilac). Clan 2 Narucilac ce sprovesti hitnu nabavku u cilju otklanjanja i sprecavanja opasnosti od nepredvidenih dogadaja na koje nije mogao ili ne moze da utice, otklanjanja posljedica tih nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke i postupi u rokovima odredenim Zakonom 0 javnim nabavkama. Narucilac pokrece postupak hitne nabavke ako su za tu nabavku obezbijedena finansijska sredstva. Clan 3 Narucilac ne moze da sprovede postupak hitne nabavke sa namjerom da diskriminise ili favorizuje bilo kojeg ponudaca. Postupak hitne nabavke sprovodi sluzbenik za javne nabavke na nacin koji osigurava postovanje nacela javnih nabavki. Clan 4 Predmet hitne nabavke mora da bude opisan potpuno, jasno i razumljivo, na nacin koji omogucava podnosenje odgovarajuce ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnim svojstvimai uslovima. Opis predmeta hitne nabavke ne smije da odgovara odredenom ponudacu. U opisu predmeta hitne nabavke navode se sve okolnosti koje su od znacaja za izradu ponude i za izvrsenje ugovora (npr. kolicina, mjesto izvrsenja, rokovi izvrsenja, posebni zahtjevi u pogledu nacina izvrsenja predmeta nabavke i slicno), Predmet hitne nabavke odreduje se na nacin da predstavlja tehnicku, tehnolosku, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke ipostupi urokovima

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i...

Page 1: CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke ipostupi urokovima

CflY)K6EHVi nVlCT UPHE rOPE2abPO; ..2 '::f J>_

nO,qrOPV14Cl, ) 0 ._ d~", ~2011roA-

Na osnovu clana 29 stay 2 Zakona 0 javnim nabavkama ("Sluzbeni list CG", br. 42111,57114, 28115 i 42117 ) i Pravilnika 0 sadrzaju akta i obrascima za sprovodenje hitnih nabavki("Sluzbeni list CG", broj 49117), Upravni odbor na sjednici od 20. novembra 2017. godine, donio je

Pravilao postupku hitnih nabavki u Javnoj ustanovi Sluzbeni list erne Gore

Clan 1

Ovim pravilima utvrduje se nacin pokretanja, sprovodenja i okoncanja postupka hitnihnabavki u Javnoj ustanovi Sluzbeni list Crne Gore (u daljem tekstu: narucilac).

Clan 2

Narucilac ce sprovesti hitnu nabavku u cilju otklanjanja i sprecavanja opasnosti odnepredvidenih dogadaja na koje nije mogao ili ne moze da utice, otklanjanja posljedica tihnepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovedepostupakjavne nabavke i postupi u rokovima odredenim Zakonom 0 javnim nabavkama.

Narucilac pokrece postupak hitne nabavke ako su za tu nabavku obezbijedena finansijskasredstva.

Clan 3Narucilac ne moze da sprovede po stupak hitne nabavke sa namjerom da diskriminise ili

favorizuje bilo kojeg ponudaca.Postupak hitne nabavke sprovodi sluzbenik za javne nabavke na nacin koji osigurava

postovanje nacela javnih nabavki.

Clan 4

Predmet hitne nabavke mora da bude opisan potpuno, jasno i razumljivo, na nacin kojiomogucava podnosenje odgovarajuce ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnimsvojstvimai uslovima.

Opis predmeta hitne nabavke ne smije da odgovara odredenom ponudacu.U opisu predmeta hitne nabavke navode se sve okolnosti koje su od znacaja za izradu ponude

i za izvrsenje ugovora (npr. kolicina, mjesto izvrsenja, rokovi izvrsenja, posebni zahtjevi u pogledunacina izvrsenja predmeta nabavke i slicno),

Predmet hitne nabavke odreduje se na nacin da predstavlja tehnicku, tehnolosku,funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Page 2: CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke ipostupi urokovima

Clan 5

Procijenjena vrijednost hitne nabavke odreduje se u trenutku pokretanja postupka hitnenabavke, ukoliko je primjenjivo.

Izracunavanje procijenjene vrijednosti hitne nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sauracunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV-om).

Procijenjena vrijednost hitne nabavke moze se utvrditi na osnovu istrazivanja tdiSta kojeje prethodno uradeno u vrijeme konkretne nabavke.

Procijenjena vrijednost hitne nabavke mora biti vazeca u trenutku podnosenja zahtjeva zadostavljanje ponuda ponudacu.

Clan 6

Odluku 0 pokretanju postupka hitne nabavke donosi ovlasceno lice narucioca.U odluci iz stava 1 ovog clana navode se razlozi i dogadaji koji su uticali na nemogucnost

primjene postupakajavnih nabavki, u skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama i posebnim propisima.Odluka iz stava 1 ovog clana sacinjava se na obrascu propisanim Pravilnikom 0 sadrzaju akta

i obrascima za sprovodenje hitnih nabavki (u daljem tekstu: Pravilnik).

Clan 7

Prikupljanje ponuda za hitnu nabavku narucilac sprovodi na osnovu zahtjeva za dostavljanjeponuda za hitnu nabavku koji se sacinjava na obrascu propisanim Pravilnikom.

Zahtjev iz stava 1 ovog clana, sluzbenik za javne nabavke upucuje na adresu najmanje dvaponudaca, faxom, elektronskom postom ili Iicnim dostavljanjem.

Clan 8

U zahtjevu za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku, narucilac odreduje kriterijume za izbornajpovoljnije ponude.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:1) najniza ponudena cijena ili2) ekonomski najpovoljnija ponuda.

Narucilac ce u zahtjevu za dostavljanje po nuda za hitnu nabavku utvrditi metodologiju nacinavrednovanja ponuda po utvrdenom kriterijumu.

Clan 9

Ponudac moze do isteka roka za dostavljanje po nuda dostaviti sarno jednu ponudu.

Cijena ponude mora biti:

1) izrazena u eurima, sa posebno iskazanim PDV -om;2) napisana brojkama;3) iskazana sa uracunatim troskovima i popustima.

Page 3: CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke ipostupi urokovima

Ukoliko je u ponudi ponudaca utvrdena racunska greska veca od 3%, narucilac ce tuponudu oeijeniti kao neispravnu.

Ukoliko narucilac utvrdi daje racunska greska manja od 3%, zatrazice od ponudaca pisanimputem ispravku racunske greske ili ce sam ispraviti racunsku gresku i od ponudaca zatraziti da uroku dva dana od dana prijema obavjestenja 0 utvrdenoj racunskoj gresci potvrdi prihvatanje ispravkeracunske greske.

Clan 10

Rok ponudacu za dostavljanje ponuda ne moze biti kraci od tri radna dana.Ponude se dostavljaju neposrednom predajom na arhivi narucioca, preporucenom

posiljkom i elektronskim putem na mail adresu narucioca.Sluzbenik za javne nabavke pregleda po nude odmah nakon isteka roka koji je narucilac

odredio za dostavljanje ponuda.Ponude primljene nakon isteka roka za dostavljanje ponuda narucilac nece razmatrati.

Clan 11

Sluzbenik za javne nabavke sacinjava Zapisnik 0 prijemu, pregledu, oejeni i vrednovanjuponuda, na obraseu propisanim Pravilnikom.

Clan 12

Na osnovu rezultata pregleda, oejene i vrednovanja ponuda, sluzbenik za javne nabavkepodnosi predlog obavjestenja 0 ishodu po stupka hitne nabavke, na saglasnost ovlascenorn lieunarucioca,

Obavjestenje 0 ishodu postupka hitne nabavke sacinjava se na obraseu propisanimPravilnikom.

Obavjestenje 0 ishodu po stupka hitne nabavke narucilac u roku od tri dana od dana sacinjavanjaobavjestenja, dostavlja svakom ponudacu faxom, elektronskom postom ili licnim dostavljanjem.

Clan 13

Sa izabranim ponudacern u roku od tri dana od dana prijema obavjestenja ponudaca 0ishodu postupka hitne nabavke, zakljucuje se ugovor 0 toj nabavei.

Narucilac moze da ponisti postupak hitne nabavke u bilo kojoj fazi postupka 0 cemuobavjestava sve ucesnike u postupku.

Clan 14

Narucilac u roku od tri dana od dana okoncanja postupka hitne nabavke, objavljuje na svojojinternet straniei i Portalu javnih nabavki organa up rave nadleznog za poslove javnih nabavkiodluku 0 pokretanju postupka hitne nabavke, obavjestenje 0 ishodu po stupka i ugovor/fakturu/racuno hitnoj nabavei.

Page 4: CflY)K6EHVi nVlCT UPHErOPE bPO; 2..2a J> · nepredvidenih dogadaja, ugrozenosti zdravlja i zivota gradana, ako nije u mogucnosti da sprovede postupakjavne nabavke ipostupi urokovima

Clan 15

Sluzbenik za javne nabavke cuva dokumentaciju i vodi evidenciju sprovedenih hitnihnabavki i organu uprave nadleznom za poslove javnih nabavki dostavlja izvjestaj 0 sprovedenimhitnim nabavkama i zakljucenim ugovorima skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama.

Clan 16

Ovaj pravila stupaju na snagu danom donosenja.