21
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM! TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

  • Upload
    aizza

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ. Quansát lượcđồ nông nghiệp hãy nhân xét sự phân bố các cây trồng và vật nuôi? Giải thích?. KIỂM TRA BÀI CŨ:. TRẢ LỜI. - Nh ận xét: Có sự khác biệt trong phân bố nông nghiệp giữa miền Ñông và miền Tây. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

TỔ: ĐỊA LÍ

Page 2: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Quansát lượcđồ nông nghiệp hãy nhân xét sự phân bố các cây trồng và vật nuôi?Giải thích?

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Page 3: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

- Nhận xét: Có sự khác biệt trong phân bố nông nghiệp giữa miền Ñông và miền Tây.

+ Miền Đông: Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

+ Miền Tây: chủ yếu chăn nuôi gia súc lớn (cừu, ngựa….).

- Giải thích:+ Miền Đông:đồng bằng rộng lớn, màu mỡ,

mưa nhiều.+ Miền Tây: chủ yếu các cao nguyên khô hạn.

TRẢ LỜI

Page 4: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

TIẾT 3: THỰC HÀNH – TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC

Page 5: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

A.Mục đích, yêu cầu

– Tìm hiểu sự thay đổi trong giá trị GDP (tính tỉ trọng GDP)

– Tìm hiểu thay đổi trong sản lượng nông nghiệp

– Tìm hiếu sự thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu (vẽ biểu đồ)

B. Nội dung tiến hành

Page 6: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

I.THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

Dưạ vào bảng sỐ liệu sau hãy:

-Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so vơí thế giơí ?

- Nhận xét ?

Năm 1985 1995 2004

Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3

Toàn thế giới 12360,0 29357,4 40887,8

Page 7: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

I.THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

- GDP của Trung Quốc tăng 7 lần (từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004)

- Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

Page 8: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

II.THAY ĐÔỈ TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP:

Page 9: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Qua các hình ảnh em có nhận xét gì về sự thay đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?

Page 10: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Nông sản Sản lượng năm 1995

so với 1985

Sản lượng năm 2000

so với 1995

Sản lượng năm 2004 so

với 2000

Lương thực

Bông

Lạc

Mia

Thịt lợn

Thịt bò

Thịt cừu

Hoạt động cặp /nhómDựa vào bảng 10.3 hãy hoàn thành nội dung phiếu học tập và cho nhận xét?

Page 11: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

HƯỚNG DẪN

Ví dụ: - Về lương thực năm 1995 so với năm 1985

được tính như sau:

418,6 -339,8 = +78,8 triệu tấn

- Tương tự như vậy học sinh tính các sản lượng còn lại.

Page 12: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Thông tin phản hồi phiếu hoc tập

Nông sản

Sản lượng năm 1995 so với 1985

Sản lượng năm 2000 so với 1995

Sản lượng năm 2004 so với 2000

Lương thực

Bông

Lạc

Mia

Thịt lợn

Thịt bò

Thịt cừu

87,8

0,6

3,6

11,5

-

-

-

- 11,3

- 0,3

4,2

- 0,9

8,7

1,8

0,9

15,3

1,3

- 0,1

23,9

6,7

1,4

1,3

Page 13: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

II.THAY ĐÔỈ TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP:

- Từ năm 1985-2004 nhìn chung sản lượng nông sản tăng.

- Tuy nhiên từ 1995-2000 sản lượng của một số nông sản giảm (lương thực, bông).

- Một số nông sản có sản lượng lớn nhất thế giới (bông, lạc).

Page 14: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

III.Thay đổi trong cơ cấu xuất – nhập khẩu

Hoạt động cá nhân / cả lớp

Page 15: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Năm 1985 1995 2004

Xuất khẩu 39,3 53,5 51,4

Nhập khẩu 60,7 46,5 48,6

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHÂỦ CUẢ TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liêụ sau, hãy:- Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của

Trung Quốc qua các năm?

- Cho nhân xét?

THPT Cömgar Toå Ñòa Lyù

Page 16: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

HƯỚNG DẪN:

-Vẽ 3 biểu đồ hình tròn:

+ Có bán kính bằng nhau.

+ Chia tỉ lệ chính xác, đảm bảo tính thẩm mỹ, đầy đủ các thông tin.

-Nhận xét: ngắn gọn, có số liệu chứng minh.

Page 17: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Biểu đồ cơ cấu xuất - nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm (%)

Năm 1985 Năm 1995 Năm 2004

39,360,7 39,3 48,653,5 51,4

Page 18: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

III.SỰ THAY ÑOÅI TRONG CƠ CAÁU GIÁ TRÒ XUAÁT – NHAÄP

KHAÅU.- Có sự thay đổi từ nhập siêu (năm 1985) sang

xuất siêu (năm 2004)

+ Nhập khẩu: giảm 0,8 lần

+ Xuất khẩu: tăng 1,3 lần

- Sự thay đổi của cán cân xuất - nhập khẩu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế.

Page 19: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Page 20: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

Cuûng coá baøi

Qua bài thực hành hôm nay các em cần nắm được những kỹ năng gì?

- Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu.- Kỹ năng vẽ biểu đồ tròn.- Kỹ năng phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu.

Page 21: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!