22

Chào mừng quý thầy cô giáo

  • Upload
    gladys

  • View
    160

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng quý thầy cô giáo. MÔN: NGỮ VĂN Lớp 8. TIẾT: 85. Hồ Chí Minh. Kiểm tra bài cũ. Em chọn bông hoa hồng màu gì?. Hãy đọc thuộc và xác định các ý của bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”?. Xác định: Có 2 ý: -Cuộc sống ở hang Pác Bó. -Suy nghĩ về đời cách mạng. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng quý thầy cô giáo
Page 2: Chào mừng quý thầy cô giáo
Page 3: Chào mừng quý thầy cô giáo

Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ

Em chọn bông hoaEm chọn bông hoa hồng màu gì?hồng màu gì?

Page 4: Chào mừng quý thầy cô giáo

Hãy đọc thuộc và xác định các ý của Hãy đọc thuộc và xác định các ý của

bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”?bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”?

Xác định: Có 2 ý:Xác định: Có 2 ý:-Cuộc sống ở hang Pác Bó.-Cuộc sống ở hang Pác Bó.

-Suy nghĩ về đời cách mạng.-Suy nghĩ về đời cách mạng.

Page 5: Chào mừng quý thầy cô giáo

Có ý kiến cho rằng câu thơ 3 là câu thơ chuyển Có ý kiến cho rằng câu thơ 3 là câu thơ chuyển mạch so với câu 1 và 2, hãy chỉ rõ điều đó?mạch so với câu 1 và 2, hãy chỉ rõ điều đó?

Chuyển từ điều kiện sống, sinh hoạt sang làm Chuyển từ điều kiện sống, sinh hoạt sang làm việc; việc; chuyển từ không khí thiên nhiên sang không khí chuyển từ không khí thiên nhiên sang không khí chính trị xã hội…chính trị xã hội…

Page 6: Chào mừng quý thầy cô giáo

Vật chất khó khăn,Tại sao Bác lại bảo Vật chất khó khăn,Tại sao Bác lại bảo cuộc đời cách mạng thật là sang?cuộc đời cách mạng thật là sang?

Bác không bận tâm đến vật chất mà chỉ nói đến Bác không bận tâm đến vật chất mà chỉ nói đến đời sống tinh thần. Đây cũng là cách nói đùa vuiđời sống tinh thần. Đây cũng là cách nói đùa vuihóm hỉnh, động viên nhau lúc khó khăn giữahóm hỉnh, động viên nhau lúc khó khăn giữanhững người chiến sĩ cách mạng.những người chiến sĩ cách mạng.

Page 7: Chào mừng quý thầy cô giáo

I. Đọc và chú thích :Haõy trình baøy Haõy trình baøy

nhöõng hieåu bieát nhöõng hieåu bieát cuûa em veà taùc cuûa em veà taùc

giaû giaû ??

Haõy trình baøy Haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát nhöõng hieåu bieát cuûa em veà taùc cuûa em veà taùc

giaû giaû ??-Là vị lãnh tụ thiên tài -Là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc và nhà thơ của dân tộc và nhà thơ lớn của đất nước.lớn của đất nước.

-Là chiến sĩ cọng sản -Là chiến sĩ cọng sản quốc tế.quốc tế.

-Là danh nhân văn hoá -Là danh nhân văn hoá thế giới.thế giới.

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

Hồ Chí Minh (1890 -1969)Hồ Chí Minh (1890 -1969)

Page 8: Chào mừng quý thầy cô giáo

Hồ Chí MinhHồ Chí Minh

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

Page 9: Chào mừng quý thầy cô giáo

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

I. Đọc và chú thích :1. Hoàn cảnh sáng tác:

Thất ngôn tứ tuyệt.

Khi người bị bắt giam ở Trung Quốc (1942-1943).

2. Thể loại: NGẮM TRĂNGNGẮM TRĂNG (Vọng nguyệt)Phiên âm Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, Đối thư lương tiêu nại nhược hà? Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song khích khán thi gia.Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân) Trong tù không rựơu cũng không hoa, Cảnh đẹp đêm nay khó hửng hờ; Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Page 10: Chào mừng quý thầy cô giáo

Đọc hai câu thơ đầu và nhận xét những điều kiện sinh hoạt của Bác?Tâm trạng của Bác?

Hai câu đầu sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng ?II. Tìm hiểu văn bản:

1. Hoàn cảnh ngắm trăng:Trong tù không rượu cũng không hoa,Cảnh đẹp đêm nay khó hửng hờ?

Trong tù, thiếu rượu, hoa… -Hình ảnh trăng đẹp làm Bác xao động bối rối.

Điệp ngữ - nhấn mạnh sự thiếu thốn.

I. Đọc và chú thích :A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

Page 11: Chào mừng quý thầy cô giáo

I. Đọc và chú thích :

Gợi ý của GV:

Điều kiện sống trong tù: Bác nói về nổi thiếu thốn điều kiện sinh hoạt : thiếu nước, thiếu chăn,mất vệ sinh…

II. Tìm hiểu văn bản:1. Hoàn cảnh ngắm trăng:

GHẺ LỞGHẺ LỞ Đầy mình đỏ tím như hoa gấm,Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, Sột soạt luôn tay tựa gảy đàn;Sột soạt luôn tay tựa gảy đàn; Mặc gấm bạn tù đều khách quí,Mặc gấm bạn tù đều khách quí, Gảy đàn trong ngục thảy tri âm.Gảy đàn trong ngục thảy tri âm. Hồ Chí MinhHồ Chí Minh

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

Gợi ý của GV:

Người xưa ngắm trăng như thế nào? Bác lại ngắm trăng trong cảnh đặc biệt Tuy nhiên,qua giọng thơ, ta thấy Bác như thế nào trong hoàn cảnh đó?

THẢO LUẬN NHÓM

Liên hệ nói rõ thêm về điều kiện sống của Bác trong tù qua những bài thơ khác? Liên hệ đến thú ngắm trăng của người xưa và việc ngắm trăng của Bác?

Page 12: Chào mừng quý thầy cô giáo

Nhân / hướng song tiền / khán / minh nguyệt;Nguyệt / tòng song khích / khán / thi gia.

Và nhân hoá: trăng được xem như người

II. Tìm hiểu văn bản:1. Hoàn cảnh ngắm trăng:

2. Mối quan hệ giữa người và trăng:

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Em có nhận xét gì về trăng và người ở hai câu thơ sau?

Yêu Yêu thiên thiên nhiên.nhiên.

I. Đọc và chú thích :

- Rất thiếu thốn.- Tâm trạng bối rối,xúc động trước ánh trăng đẹp.

-Giao hoà đặc biệt, người và trăng chủ động tìm đến nhaubất chấp song sắt nhà tù- Phép đối và nhân hoá…

Hai câu cuối sử dụng biệnpháp nghệ thuật gì?Phân tích?

Từ đó, em thấy mối quan hệ giữa người và trăng như thế nào?

-quan hệ bè bạn, bình đẳng, trăng và người cùng ngắm nhau vượt qua song sắt của nhà tù. ( tình bạn tri âm, tri kỉ ).

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

Page 13: Chào mừng quý thầy cô giáo

II. Tìm hiểu văn bản:1. Hoàn cảnh ngắm trăng:

A.NGẮM TRĂNG A.NGẮM TRĂNG

2. Mối quan hệ giữa người và trăng:

III. Tổng kết:

Sau khi học bài thơ,em cảm nhận gì về của Bác?

Ghi nhớ:Sgk

Tình yêu thiên nhiên say Tình yêu thiên nhiên say đắm và phong thái ung dung đắm và phong thái ung dung của Bác . Tình yêu thiên của Bác . Tình yêu thiên nhiênnhiên là tâm hồn của một thi là tâm hồn của một thi sĩ, phong thái ung dung là sĩ, phong thái ung dung là nghị lực phi thường của nghị lực phi thường của chiến sĩ cách mạng.chiến sĩ cách mạng.

I. Đọc và chú thích :

NGẮM TRĂNGNGẮM TRĂNG (Vọng nguyệt) Phiên âm Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, Đối thư lương tiêu nại nhược hà? Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song khích khán thi gia. Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân) Trong tù không rựơu cũng không hoa, Cảnh đẹp đêm nay khó hửng hờ; Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Page 14: Chào mừng quý thầy cô giáo

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:

Page 15: Chào mừng quý thầy cô giáo

ĐI ĐƯỜNG (Tẩu lộ)Phiên âm:Tẩu lộ tài trí tẩu lộ nan,Trùng sang chi ngoại hựu trùng sang;Trùng sang đăng đáo cao phong hậu,Vạn lí dư đồ cố niệm gian.Dịch thơĐi đường mới biết gian lao,Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;Núi cao lên đên tận cùng, Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

Phiên âm: thất ngôn tứ tuyệt. Dịch thơ: lục bát.

I. Đọc và chú thích:1.1. Thể thơThể thơ

Đọc và nhận xét thể thơ,hoàn cảnh sáng tác:

Trong thời gian Bác bị giải đi giữa nhà lao này đến nhà lao khác trong tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

2.Hoàn cảnh sáng tác2.Hoàn cảnh sáng tác

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:

Page 16: Chào mừng quý thầy cô giáo

Hai câu đầu nội dung đềcập tới vấn đề gì?

Ở hai câu đầu có sử dụng biện pháp tu từ gì?- Tác dụng

của biện pháp đó?

I. Đọc và chú thích :

Đi đường mới biết gian lao,Đi đường mới biết gian lao,Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

II. Tìm hiểu văn bản:1.Hai câu đầu:

-Gian khổ của người đi đường.-Kinh nghiệm rút ra từthực tiển.

-Biện pháp điệp từ khắc sâu ấn tượng.

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:

Page 17: Chào mừng quý thầy cô giáo

Hai câu cuối có nội dung gì? Qua đó, em suy nghĩ gì về Bác?

Ở phiên âm, hai câu đầu liên kết với hai câu sau bởi biện pháp gì?

I. Đọc và chú thích :II. Tìm hiểu văn bản:1.Hai câu đầu:2.Hai câu sau: Núi cao lên đên tận cùng, Núi cao lên đên tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nướcThu vào tầm mắt muôn trùng nước non.non.

-Niềm hạnh phúc của người đi đường khi đến đích cuối cùng.

Người rất lạc quan, ung dung, luôn nghĩ đến điều tốt đẹp trong gian khổ.

-Biện pháp điệp ngữ vòng tròn.

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:

Đèo cao thì mặc đèo caoĐèo cao thì mặc đèo caoTa lên đến đó ta cao hơn đèo.Ta lên đến đó ta cao hơn đèo.

Page 18: Chào mừng quý thầy cô giáo

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:

Bài thơ còn mang ý nghĩa tư tưởng về chân lí đường đời:

Vượt qua được gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.

Ghi nhớ:Sgk/40

I. Đọc và chú thích :II. Tìm hiểu văn bản:1. Hai câu đầu:2. Hai câu sau:

Bài thơ này có đơn thuần nói về việc đi đường hay không? Vì sao ?

3. Ý nghĩa :

III. Tổng kết:

BÀI TẬP TRẮCBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMNGHIỆM

Bài thơ đơn thuần tả và kể chuyện đi đường.

A

Bài thơ được trích trong “ kí trong tù”.

D

Bài thơ vừa có nội dung hiện thực vừa có

nội dung tư tưởng.C

Nguyên bản bài thơ viết theo thể thất tứ tuyệt.

B

Đ

Ý nào không đúng vềÝ nào không đúng về bài thơ “Đi đường”?bài thơ “Đi đường”?

Page 19: Chào mừng quý thầy cô giáo

Ghi nhớ: Sgk/40

B. ĐI ĐƯỜNG:B. ĐI ĐƯỜNG:I. Đọc và chú thích :II. Tìm hiểu văn bản:1. Hai câu đầu:

2. Hai câu sau:

III. Tổng kết:

IV. Luỵện tập:

Đọc thêm :Sgk trang 40

NGHE TIẾNG GIẢ GẠONGHE TIẾNG GIẢ GẠO Gạo đêm và giả bao đau đớn ,Gạo đêm và giả bao đau đớn , Gạo giả xong rồi trắng tựa bông;Gạo giả xong rồi trắng tựa bông; Sống trên đời người cũng vậySống trên đời người cũng vậy Gian nan rèn luyện mới thành côngGian nan rèn luyện mới thành công

ĐĐọc lại bài thơ và tìm thêm trong NKTTọc lại bài thơ và tìm thêm trong NKTTmột bài thơ có nội dung tư tưởng như một bài thơ có nội dung tư tưởng như Bài “Đi Đường” ?Bài “Đi Đường” ?

Page 20: Chào mừng quý thầy cô giáo
Page 21: Chào mừng quý thầy cô giáo
Page 22: Chào mừng quý thầy cô giáo

Chaøo caùc em !