18

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

  • Upload
    tavita

  • View
    156

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp. 1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. 2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?. TRẢ LỜI. 1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: F A = d.V. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Page 2: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

2. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét không thay đổi. Vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.

2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?

Page 3: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìmMột vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng như thế nào ?

* Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực:

- Trọng lực P

- Lực đẩy Ác-si-mét FA

AF

P

* Hai lực này cùng phương, ngược chiều.

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

Page 4: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìmCó thể xảy ra 3 trường hợp đối với trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:AF

a) FA < P

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng 3 trường hợp trên.

AF

AF

AF

P

P P

Vật…………………….

Vật……………………………..

Vật………………………………

nổi lên mặt thoáng

chìm xuống đáy bình

lơ lửng trong chất lỏng

Em hãy dự đoán xem trong mỗi trường hợp đó, vật sẽ nổi, chìm hay lơ lửng trong chất lỏng.

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

c) FA > Pb) FA = P

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

Page 5: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìmĐộ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ?

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Page 6: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì PFA

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Page 7: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Vì miếng gỗ đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.

PFA

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

AF

P

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Page 8: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?

A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chổB. V là thể tích của cả miếng gỗC. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nướcD. V là thể tích được gạch chéo trong hình

Bạn sai rồi!Chúc mừng bạn!

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Page 9: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì

lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công

thức nào?

Trong đó: d : là trọng lượng riêng của chất lỏng V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích của vật)

VdFA .

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Page 10: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

III. Vận dụng

Biết P=dv.V và FA=dl.V. Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:

- Vật sẽ chìm xuống khi: dv>dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv=dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv<dl

* Vật chìm xuống khi : AP F

.vP d V.A lF d V

Thay vào (1) ta có: VdVd lv ..

Mặt khác :

Tương tự

* Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : lvA ddFP

* Vật nổi lên mặt chất lỏng khi : lvA ddFP

.lv dd

+ Vật chìm xuống khi: lv dd

+ Vật nổi lên khi: lv dd

+ Vật lơ lửng khi: lv dd

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Trong đó: d : là trọng lượng riêng của chất lỏng V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

VdFA .(1)

Page 11: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Con vật may mắnCon vật may mắn

Page 12: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

1. Khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét FA có mối quan hệ với trọng lượng P của vật như thế nào?

A. FA > P

B. FA = P

C. FA < P

D. FA =2. P

Cần suy nghĩ

thêm!

PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT TRÀNG

PHÁO TAY CỦA CẢ LỚP!

123456789101112131415

Page 13: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

2. Nhúng một vật vào chất lỏng thì vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-Si-Mét và trọng lượng của vật thoả mãn điều kiện nào?

A. FA > P

B. FA = P

C. FA < P

D. FA ≥ P

Cần suy nghĩ

thêm!PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ MỘT TRÀN PHÁO TAY CỦA LỚP!

123456789101112131415

Page 14: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

3. Một vật hình hộp có chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp. Biết chiếc hộp ngập sâu trong nước 0.5m và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Thể tích phần vật chìm trong nước :

V = 4 . 2 . 0,5 = 4 m3

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp :

FA = d.V = 10000.4 = 40000 N

123456789101112131415

Page 15: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ TRÀN PHÁO TAY CỦA LỚP!

Page 16: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

4. Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

Vậy, hòn bi thép nổi trong thủy ngân.

d thép = 78000 N/m3

d thuỷ ngân = 136000 N/m3

=> d thép < d thuỷ ngân

Ta có:

123456789101112131415

Page 17: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

III. Vận dụng

+ Vật chìm xuống khi: lv dd

+ Vật nổi lên khi: lv dd

+ Vật lơ lửng khi: lv dd

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

+ Vật chìm xuống khi: PFA

+ Vật nổi lên khi: PFA

+ Vật lơ lửng khi: PFA

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

Trong đó: d : là trọng lượng riêng của chất lỏng V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

VdFA .

- Học bài và làm bài tập.

- Tìm hiểu bài 13: “Công cơ học”

Page 18: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!