19

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!. Kiểm tra bài cũ:. Câu1: Viết cú pháp của các hàm sau? Hàm tính tổng: Hàm tính trung bình cộng: Hàm tính giá trị lớn nhất: Hàm tính giá trị nhỏ nhất :. =SUM(a,b,c...). =AVERAGE(a,b,c...). =MAX(a,b,c...). =MIN(a,b,c...). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!
Page 2: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Kiểm tra bài cũ:

Câu1: Viết cú pháp của các hàm sau?

Hàm tính tổng:

Hàm tính trung bình cộng:

Hàm tính giá trị lớn nhất:

Hàm tính giá trị nhỏ nhất:

=SUM(a,b,c...)

=AVERAGE(a,b,c...)

=MAX(a,b,c...)

=MIN(a,b,c...)

Page 3: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Câu2: Cho bảng điểm sau:

Hình thức trình bày của bảng tính trên như thế nào?Hình thức không đẹp. Dữ liệu trong các ô thừa ra hoặc thiếu.Mở bảng tính

Page 4: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Tiết: 21

(Tiết 1)

Page 5: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

3. Sao chép và di chuyển dữ liệu.

4. Sao chép công thức.

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Page 6: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào?

Các cột có độ rộng bằng nhau

Các hàng có độ cao bằng nhau

Page 7: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Dãy kí tự quá dài được hiển thị ở các ô bên phải

Cột quá rộng

Dữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí hiệu #

Cột quá hẹp

Hàng quá cao

Những chỗ có kí hiệu màu đỏ có điểm nào không hợp lí?

Hàng quá thấp

1

3

4

5

6

2

Nếu mình nhập nội dung cho ô B1

thì nội dung của ô A1

có bị che mất không???

Năm học 2010-2011

Vậy là nội dung ô B1 sẽ che lấp phần văn bản quá dài của ô A1.

Page 8: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Tuơng tự làm thế nào để thay đổi độ cao hàng ?

* Các bước để điều chỉnhđộ cao của hàng:- B1: Đưa con trỏ chuột vàobiên dưới của tên hàng cầnmở rộng.- B2: Kéo thả xuống dưới (mở

rộng), lên trên ( thu hẹp).

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.- B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

* Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:

Mở bảng tính

Page 9: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Có cách nào nhanh hơn để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng không???

Lưu ý: SGK

Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Mở bảng tính

Page 10: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Em hãy quan sát bảng sau và cho biết thiếu cột điểm gì, thừa dòng môn nào?

-Thiếu cột điểm miệng

-Thừa dòng môn Văn

Bây giờ làm thế nào??? Mình phải lập lại trang tính sao?À,chèn thêm cột,

xóa bớt hàng

Page 11: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

a) Chèn thêm cột hoặc hàng:* Các bước để chèn cột:- B1: Nháy chuột chọn một cột.- B2: Mở bảng chọn INSERT \ COLUMNS.

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Đọc thông tin SGK và cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm cột? Đó là những bước nào?

Hình 40

Một cột trống sẽ

được chèn vào bên trái cột được chọn (h. 40). Tên cột cũng đã thay

đổi.

Mở bảng tính

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Page 12: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

* Các bước để chèn hàng:

- B1: Nháy chọn một hàng.

- B2: Mở bảng chọn INSERT\ ROWS.

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

a) Chèn thêm cột hoặc hàng:

Tương tự em cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm hàng? Đó là những bước nào?

Một hàng trống sẽ được chèn thêm vào

bên trên hàng được chọn.

Tên các hàng ở phía dưới đã thay đổi.

Mở bảng tính

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Page 13: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Nếu muốn chèn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc thì ta làm thế nào??

Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn.

Lưu ý: SGK

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:a) Chèn thêm cột hoặc hàng:

Mở bảng tính

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Page 14: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Để xóa dữ liệu, em sử dụng phím nào trên bàn phím gì?

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

DELETE

- B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.

- B2: Chọn EDIT \ DELETE.

b) Xoá cột hoặc hàng:* Các bước để xóa cột (hàng):

Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên. Mở bảng tính

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Page 15: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Có cách nào khác để chèn thêm, xóa cột hoặc hàng không?

Cách khác :

- B1: Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa).

- B2: Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE).

B1:Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa)

B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)

chènxóa

Mở bảng tính

Page 16: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

* Các bước để điều chỉnhđộ cao của hàng:- B1: Đưa con trỏ chuột vàobiên dưới của tên hàng cầnmở rộng.- B2: Kéo thả xuống dưới (mở

rộng), lên trên ( thu hẹp).

B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.- B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

* Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

- B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.

- B2: Chọn EDIT \ DELETE.

* Các bước chèn thêm cột (hàng):

- B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.

- B2: Chọn EDIT \ DELETE.

* Các bước xóa cột (hàng)

Củng cố

Page 17: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Câu 1: Ghép thao tác chọn các từ cột A tương ứng với cột B

a Chèn cột

b Xóa cột

c Xóa dữ liệu trong cột

d Xóa hàng

e Chèn hàng

Cột A Cột B

a. Chọn cột, Edit, delete

b. Chọn cột, Delete

c. Chọn cột,Insert, column

d. Chọn hàng, Insert, rows

e. Chọn hàng,Edit, detete

Page 18: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Nắm vững và thực hành các thao tác vừa học:

+ Thay đổi độ rộng (cao) của cột (hàng).+ Chèn, xóa cột (hàng).- Đọc trước mục 3, 4 - SGK.

Page 19: Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Xin trân thành cảm ơn!