Chap01-Tong Quan Ve Mang May Tinh Va Truyen Thong

Embed Size (px)

Text of Chap01-Tong Quan Ve Mang May Tinh Va Truyen Thong

 • 24/10/2013

  1

  1

  Mng my tnh

  Ging vin: Bi Trng TngB mn Truyn thng v Mng my tnh

  Vin Cng ngh thng tin v Truyn thngi hc Bch khoa H Ni

  2

  V mn hc ny

  Ging vin

  Bi Trng Tng, Vin CNTT&TT - BK HN

  Email : tungbt@soict.hut.edu.vn

  a ch : phng 801 nh B1 - BKHN

  ST : 04 3868 0896

  http://soict.hut.edu.vn/~tungbt/MMT_CNCN.zip

 • 24/10/2013

  2

  3

  Ti liu tham kho

  TCP/IP Illustrated Vol I-The Protocols, Richard Steves, Addison-Wesley

  Internetworking with TCP/IP, Vol 1, Douglas Comer, Prentice Hall Computer

  Networking: a top-down approach featuring the Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley, 4thed, 2006

  Mng my tnh v cc h thng m, Nguyn Thc Hi, NXB Gio Dc

  TCP/IP tutorial and technical overview, Lydia Parziale, David T.Britt, ibm.com/redbooks

  4

  Chng 1. Tng quan v mng my tnh v truyn thng

 • 24/10/2013

  3

  5

  1. C bn v mng my tnh

  6

  ARPA: Advanced Research Project AgencyUCLA: University California Los Angeles SRI: Stanford Research InstituteIMP: Interface Message Processor

  Source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

  1.1. Lch s Internet

  Bt u t mt th nghim ca d n ca ARPA

  Mt lin kt gia hai nt mng (IMP ti UCLA v IMP ti SRI)

 • 24/10/2013

  4

  7

  3 thng sau, 12/1969

  Mt mng hon chnh vi 4 nt, 56kbps

  UTAHSRI

  UCSBUCLA

  UCSB:University of California, Santa Barbara

  UTAH:University of Utah

  source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

  8

  ARPANET thi k u, 1971

  Mng pht trin vi tc thm mi nt mt thng

  Source:http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  5

  9

  Thp nin 70: Kt ni lin mng, kin trc mng mi v cc mng ring

  10

  S m rng ca ARPANET, 1974

  Lu lng mi ngy vt qu 3.000.000 gi tinsource:http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  6

  11

  Thp nin 70

  T u 1970 xut hin cc mng ring:

  ALOHAnet ti Hawaii

  DECnet, IBM SNA, XNA

  1974: Cerf & Kahn nguyn l kt ni cc h thng m (Turing Awards)

  1976: Ethernet, Xerox PARC

  Cui 1970: ATM

  12

  Thp nin 80: Cc giao thc mi, kt ni thm mng mi

 • 24/10/2013

  7

  13

  1981: Xy dng mng NSFNET

  NSF: National Science Foundation

  Phc v cho nghin cu khoa hc, do s qu ti ca ARPANET

  14

  1986: Ni kt USENET& NSFNET

  Source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  8

  15

  Thm nhiu mng v giao thc mi

  Thm nhiu mng mi ni vo: MFENET, HEPNET (Dept. Energy), SPAN (NASA), BITnet, CSnet, NSFnet, Minitel

  TCP/IP c chun ha v ph bin vo1980

  Berkeley tch hp TCP/IP vo BSD Unix

  Dch v: FTP, Mail, DNS

  16

  Thm nhiu mng v giao thc mi

  Thm nhiu mng mi ni vo: MFENET, HEPNET (Dept. Energy), SPAN (NASA), BITnet, CSnet, NSFnet, Minitel

  TCP/IP c chun ha v ph bin vo1980

  Berkeley tch hp TCP/IP vo BSD Unix

  Dch v: FTP, Mail, DNS

 • 24/10/2013

  9

  17

  Thp nin 90: Web v thng mi ha Internet

  18

  Thp nin 90

  u 90: ARPAnet ch l mt phn ca Internet

  u 90: Web

  HTML, HTTP: Berners-Lee

  1994: Mosaic, Netscape

  Cui 90: Thng mi

  ha Internet

  Cui 1990s 2000s:

  Nhiu ng dng mi: chat, chia s file P2P

  E-commerce, Yahoo, Amazon, Google

  > 50 triu my trm, > 100 triu NSD

  Vn an ton an ninh thng tin!

  Internet dnh cho tt c mi ngi

  Tt c cc dch v phi quan tm ti vn ny

 • 24/10/2013

  10

  19

  Lc s Internet Vit Nam

  1991: N lc kt ni Internet khng thnh. (V mt l do no )

  1996: Gii quyt cc cn tr, chun b h tng Internet ISP: VNPT

  64kbps, 1 ng kt ni quc t, mt s NSD

  1997: Vit Nam chnh thc kt ni Internet 1 IXP: VNPT

  4 ISP: VNPT, Netnam (IOT), FPT, SPT

  2007: Mi nm Internet Vit Nam 20 ISPs, 4 IXPs

  19 triu NSD, 22.04% dn s

  20

  Thng k gn y

  Source: Vnnic, http://www.thongkeinternet.vn

  20.822.8

  26.8

  30.522.0424.4

  26.55

  31.11

  35.03

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  2007 2008 2009 2010 2011

  %

  Users

  (m

  illio

  n)

  Number of Internet users by year s ngi dng (triu ngi)% dn s

 • 24/10/2013

  11

  21

  Bng thng kt ni i quc t (Mbps),

  Tng cng: 132202.0 Mbps

  Bng thng kt ni i quc t (Mbps)

  22

  2007 2008 2009 2010 2011

  Series1 12580 50064 53659 96320 132202

  0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  Bn

  g t

  h

  ng

  Tc tng trng bng thng

 • 24/10/2013

  12

  23

  Internet nhng nm 2000s: Tng lai l ca cc bn

  ng dng v cng ngh mi Youtube, Skype, Bittorrent, Video & VoIP...

  Mng khng dy, mng quang hc, thng tin di ng

  .

  Internet s tip tc ci tin dch v v bin i khng ngng Mang li s thun tin cho mi ngi

  Chng ta c th lm c iu !

  Thng k Internet 2012

  24

 • 24/10/2013

  13

  Thng k Internet 2012

  25

  Thng k Internet 2012

  26

 • 24/10/2013

  14

  Thng k Internet 2012

  27

  Thng k Internet 2012

  Lu lng thng tin trao i : 168 triu a DVD

  S email c gi i : 249 t (~90% l th rc)

  Truy cp facebook : 4,7 t pht

  Thi lng video ti ln youtube : 864.000 gi

  28

 • 24/10/2013

  15

  29

  1.2. Cc khi nim c bn

  30

  1.2.1. Mng my tnh l g?

  Tp hp cc my tnh kt ni vi nhau da trn mt kin trc no c th trao i d liu

  My tnh: my trm, my ch, b nh tuyn

  Kt ni bng mt phng tin truyn

  Theo mt kin trc mng

  Cc dng my tnh?

 • 24/10/2013

  16

  ng truyn vt l

  L cc phng tin vt l c kh nng truyn dn tn hiu

  Phn loi: Hu tuyn: cp xon, cp ng trc, cp quang,

  V tuyn: sng radio, viba, sng hng ngoi,

  Mt s yu t c trng : Bng tn

  tin cy : t l bt li khi truyn

  suy hao

  31

  32

  Kin trc mng

  Kin trc mng: Hnh trng (topology) v giao thc (protocol)

  Hnh trng mng

  Trc (Bus), Vng (Ring), Sao (Star)

  Thc t l s kt hp ca nhiu hnh trng khc nhau

 • 24/10/2013

  17

  33

  Giao thc l g?

  Giao thc ngi-ngi

  yu cu

  tr li

  request

  response

  Hi

  Hi

  Anh cho himy gi ri ?

  2:00

  Thi gian

  Giao thc my-my

  34

  Giao thc mng

  Protocol: Quy tc truyn thng

  Gi mt thng ip vi yu cu hoc thng tin

  Nhn mt thng ip vi thng tin, s kin hoc hnh ng

  nh ngha khun dng v th t truyn, nhn thng ip gia cc thc th trn mng hoc cc hnh ng tng ng khi nhn c thng ip

  V d v giao thc mng: TCP, UDP, IP, HTTP, Telnet, SSH, Ethernet,

 • 24/10/2013

  18

  1.2.2. Phn loi mng my tnh

  35

  PAN (

 • 24/10/2013

  19

  37

  Chuyn mch gi vs. Chuyn mch knh

  Chuyn mch knh Trao i d liu s dng mt knh ring .

  Mi lin kt s dng mt knh. Ti nguyn cho knh khng c s dng bi ngi khc tr khi ng lin kt

  Chuyn mch gi D liu c chia thnh cc gi nh (packets), v c

  chuyn qua mng

  Nhiu lin kt c th chia s mt knh

  Internet (vi giao thc IP Internet Protocol) s dng chuyn mch gi

  38

  Chuyn mch knh

  Ti nguyn c gn ring cho mi knhK c khi ti nguyn ca knh angg ri, ngi khc cng khng c dng

 • 24/10/2013

  20

  39

  Chuyn mch gi

  Ton b bng thng c chia s cho tt c mi ngi, Nu cn bng thng, ai cng c th s dng

  40

  Chuyn mch gi vs. Chuyn mch knh

  Chuyn mch knh Mi knh ch dng cho duy nht 1 lin kt

  Bo m bng thng (cn cho cc ng dng audio/video)

  Lng ph nu lin kt khng s dng ht kh nng ca knh

  Chuyn mch gi Tng hiu qu s dng bng thng

  Tt cho cc dng d liu n ngu nhin, khng nh trc

  Hn ch: Tc nghn lm tr v mt gi tin, khng bo m bng thng

 • 24/10/2013

  21

  41

  Truyn thng hng lin kt vs. khng lin kt

  Truyn thng hng lin kt : D liu c truyn qua mt lin kt c

  thit lp

  Ba giai on: Thit lp lin kt, truyn d liu, Hy b lin kt

  Tin cy

  Truyn thng khng lin kt Khng thit lp lin kt, ch c giai on truyn d

  liu

  Khng tin cy - Best effort

  im-im v im-a im

  im im (point-to-point)

  Cc cp nt mng c kt ni ring bit

  Mi nt ng vai tr lu tr v chuyn tip d liu

  im a im (point-to-multipoint)

  Cc nt mng s dng chung mt kt ni

  D liu gi t 1 nt no s c nhn bi tt c cc nt cn li

  42

 • 24/10/2013

  22

  43

  2. Mt s tham s trong mng

  Cc thng s c bn

  Bng thng

  Thng lng

  tr

  Tr trn thit b u cui

  Tr trn thit b trung gian

  Tr truyn tin

  Tr lan truyn

  mt gi tin

  44

 • 24/10/2013

  23

  tr

  dproc : tr u cui (vi s)

  dqueue : tr trn thit b trung gian (ph thuc vo hiu nng thit b v tc nghn trn ng truyn)

  dtrans :tr truyn tin (ph thuc bng thng)

  dprop :tr lan truyn (vi s ti hng trm ms)

  45

  Tr v mt mt gi tin

  S gi tin n vt qu kh nng chuyn tip ca thit b

  Cc gi tin phi xp hng

  46

 • 24/10/2013

  24

  47

  3. Kin trc phn tng

  48

  Phn chia cc chc nng trong vic trao i thng tin

  Bn gi Bn nhnThng tin mun

  trao i

  Ngn ng

  Chuyn t suy ngh sang li ni

  Ngn ng

  Thng tin nhn c

  Cc phng tin truyn thng

  Japanese?English?

  Th?in thoi?E-mail?

  Vic trao i thng ti