Character Ed. Vi 3rd Rating

Embed Size (px)

Citation preview

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipapakita ang paggalang sa mga Maykapangyarihan.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 16 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anu-ano ang mga aral ng simbahan na dapat nating naisasagawa? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak a. Sinu-sino ang mga nagpapairal ng batas sa ating barangay? Sa bansa? b. Magpapakita ng mga larawan ng mga pulis, barangay tanod at mga naglilingkod sa pamahalaan. 2. Paglalahad: May gulo na nangyari sa inyong lugar. May mga pulis na dumating at isa ka sa napagtanungan tungkol sa gulong nangyari. Paano mo sasagutin ang mga pulis? a. Pagpangkat sa klase Hatiin ang mga bata sa apat na pangkat. b. Pagbalangkas Ipaliwanag sa mga bata ang dapat nilang gawin upang kanilang maipapakita kung paano iginagalang ang maykapangyarihan. (drawing o role playing). c. Pakitang-Gawa Ipapakita ng mga bata ang kanilang ginawa, maaaring pagguhit o role playing. C. Pagtalakay: a. Paano sinagot ng mga bata ang pulis na nagtatanong? b. Paano ipinakikita sa larawan ang paggalang sa mga maykapangyarihan? c. Kung kayo ang napagtanungan, ano ang gagawin mo? D. Paglalapat: Tinanong ka ng pulis kung kilala mo ang mga nasa larawan. Kilala mo ang taong nasa larawan. Paano mo sasagutin ang pulis? IV. PAGTATAYA: Sagutin ang mga tanong 1. Bakit dapat igalang ang maykapangyarihan? 2. Anu-ano ang naitutulong sa ating pamayanan ng mga may kapangyarihan? 3. Paano natin sila dapat kausapin? V. KASUNDUAN: Mula ngayon iiwasan ko ang pagsagot nang hindi maayos sa mga maykapangyarihan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nakakasunod sa mga tuntunin at patakaran na pinaiiral ng batas

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 19 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Bakit mahalaga na igalang ang mga maykapangyarihan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Bakit mahalaga na igalang ang mga maykapangyarihan? 2. Paglalahad: Nagpalabas ng batas ang barangay tungkol sa "Curfew Hour" para sa mga kabataang may edad sampu hanggang dalawampu't isa na bawal maglalagi sa kalsada mula 9:00 ng gabi. a. Pagpangkat sa mga bata Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat. b. Pagbalangkas Ibigay ang sitwasyon sa mga bata at hayaan silang gumawa ng slogan tungkol sa curfew hour. c. Pakitang-Gawa lsa-isang ipapakita at ipaliliwanag ng bawat pangkat ang kanilang gawa. 3. Pagtatalakay: a. Ano ang ginawa ng bawat pangkat? b. Paano nila ipinakita ang kahalagahan ng "curfew hour"? C. Pagtalakay: Kung kayo ba ito, susundin din ba ninyo ang sinasaad ng "curfew hour" Bakit? D. Paglalapat: Bakit kailangan sundin ang mga pinaiiral na batas? IV. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek () kung sinusunod ang batas at ekis ( x ) kung hindi sinusunod. BATAS Sinusunod Hindi-Sinusunod 1. Bawal magtapon ng basura kahit saan. 2. Bawal magpagabi sa labas. 3. Sumunod sa traffic light. V. KASUNDUAN: Mula ngayon ipagpapatuloy ko ang pagsunod sa mga batas na pinaiiral ng barangay at ng bayan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nakatutulong sa pagpapatupad ng mga tuntunin at batas.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 19 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: a. Anu-ano ang mga batas na pinaiiral sa inyong barangay? b. Bakit kailangan sundin ang mga batas na iyon? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak a. Anu-ano ang mga batas at tuntunin na kailangan ipatupad sa mga mamamayan? 2. Paglalahad: Malapit na ang eleksyon kaya magkakaroon ng pagpaparehistro sa mga bagong botante mula sa labing-walong taong gulang pataas. lpinaalam ng mga guro sa mga mag-aaral ang petsa ng pagpaparehistro. Pagdating sa bahay, kaagad-agad na ibinalita ni Imelda ang sinabi ng guro tungkol sa takdang araw ng pagpaparehistro. Hindi lamang sa kanyang mga magulang pati na rin sa kanyang mga tiyuhin at mga pinsan. 3. Pagtatalakay: a. Ano ang ibinabalita ni Imelda sa kanyang mga magulang at kamag-anak? b. Tama ba ang kanyang ginawa? C. Paglalahad: Kung kayo si Imelda, ibabalita nyo rin ba ang bilin ng guro sa inyong mga magulang at kamag-anak? D. Paglalapat: Nakita mong nakapaskil sa Health Center ang tungkol sa pagbabakuna sa tigdas. Lahat ng bata mula sa isang buwan hanggang sa sampung taon ay kailangan magpabakuna upang makaiwas sa sakit na tigdas. Ano ang gagawin mo? IV. PAGTATAYA: 1. Anu-ano ang mga batas at tuntunin na dapat ipatupad sa mga mamamayan? 2. Paana ka makatutulong sa pagpapatupad sa mga batas na ito? 3. Anong pagpapahalaga ang ipinakikita sa pagtupad ng mga tuntunin at batas? V. KASUNDUAN: Mula ngayon ipagpapatuloy kong tuparin ang mga tuntunin at batas sa pamamagitan ng pagbabalita nito sa mga mamamayan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naibabalita sa mga magulanglmag-anak ang mga takdang araw ng pagpaparehistro ng eleksyon.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 19 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain

1. Bahaginan:

Isang awit

B. Panlinang na Gawain 1. Mungkahing Kalagayan: Paglalahad ng isang usapan tungkol sa pagrerehistro. 2. Pagtatalakay: a. Paano nalaman ng anak artg petsa ng pagpaparehistro? b. Tama bang maging mulat ang mga batang tulad mo sa mga gawaing may kinalaman sa pagboto? Bakit? C. Paglalahad: Paano makatutulong ang batang katulad mo sa mga gawaing panlipunang katulad ng eleksyon? D. Paglalapat: Ano ang iyong gagawin kung ang isa sa iyong kamag-anak ay di enteresadong rnagpatala para sa darating na eleksyon? IV. Ebalwasyon: Papaano ka makatutulong sa pamahalaan sa paghihikayat sa mga mamamayan na makilahok sa mga pambansang gawain katulad ng pagpaparehistro bago maghalalan? V. KASUNDUAN: Makiisa sa mga gawaing panlipunan

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nakakasali sa mga kampanya tungkol sa ibat ibang batas.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 20 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Balitang Napakinggan B. Panlinang na Gawain 1. Mungkahing Kalagayan: Isang katulong ang ibig na tumigil sa pagtatrabaho sa kanyang amo ngunit ayaw siyang payagang makaalis. 2. Talakayan: a. Alam n'yo ba ang inyong mga karapatang naaayon sa batas? b. Ano ang dapat na ginagawa ng mga batang katulad n'yo? C. Paglalahat: Paano ka makatutulong sa pagpapalaganap ng mga batas na pinaiiral sa bansa? D. Paglalapat: Ano ang magagawa ng isang batang tulad mo sa pagpapalaganap ng mga batas na pinaiiral sa bansa? IV. PAGTATAYA: Ipaliwanag ang iyong gagawin sa ganitong sitwasyon. 1. Nalaman mo ang kahalagahan ng pagbabayad ng tamang buwis. Narinig mo ang iyong ama at ina na nag-uusap at sinabing dadayain nile ang buwis na kanilang babayaran. Ano ang gagawin mo? 2. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa Iog at kanal. Nakita mo ang iyong kapitbahay na patuloy na nagkakalat at nagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang gagawin mo? 3. Ang pamahalaan ay patuloy sa pangngampanya laban sa "dynamite fishing." Napag-alaman mo na ang iyong ama ay isa pala sa gumagamit nito. Ano ang gagawin mo? V. KASUNDUAN: Tumutulong sa pagpapalaganap ng mga pinaiiral na batas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nagagamit ang Kalayaan ng may pananagutan

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.4 : EKAWP 6, pp. 19 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin napapatupad ang mga tuntunin at batas na pinaiiral sa pamahalaan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga kagamitang ibinibigay ng parnahalaan sa ating paaralan? 2. Paglalahad: Maraming kagamitan ang dumating sa inyong paaralan. Kaagad ipinarnamahagi ng punong-guro ang mga desks at cabinets para sa Klase na nangangailangan. Isa sa inyong klase na nabigyan ng mga kagamitang iyon. a. Pagpangkat sa klase Hatiin ang klase sa apat na pangkat. b. Pagbalangkas Ipaliwanag sa mga bata ang nararapat gawin para sa mga kagarnitang kanilang natanggap. Wastong paggamit at pag-iingat sa mga kagamitang pampubliko. c. Pakitang Gawa Pagpapakita ng mga gawain ng bawat pangkat . Du!a-dulaan o pagguhit. 3. Pagtatalakay: a. Anu-ano ang mga kagarnitang pampubliko ang pinadala ng pamahalaan? b. Paano ipinakita ng mga pangkat ang paggamit ng mga kagami ang pampubliko? C. Paglalahad: Kung bago ba ito, paano mo gagamitin ang mga kagamitang pampubliko? D. Paglalapat: Bukod sa paggamit ng mga kagamitang pampubliko nang maingat. anu-ano pa ang ibang bagay na malaya nating nagagamit ng may pananagutan? IV. PAGTATAYA: 1. Bakit kailangan nating pag-ingatan ang mga kagamitang pampubliko? 2. Ano ang mangyayari kung hindi tayo matapat sa pagpili ng mga taong maglilingkod sa ating bayan? V. KASUNDUAN: Anu-ano ang kalayaang tinatamasa ng isang batang tulad mo? Papaano mo ito ginagamit?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nasasabi ng Malaya ang isinasaloob ng di-nakalalabag sa batas

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.4 : EKAWP 6, pp. 21 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Isang awit B. Panlinang na Gawain 1. Paano mo dapat ipahayag ang iyong saloobin? 2. Mungkahing Kalagayan: Paglalahad ng isang usapan tungkol sa pagwewelga. 3. Talakayan: a. Ano ang gagawin ng mga dayuhan upang maiparating ang kanilang saloobin? b. Bakit di nile pupwedeng piliiin ang mga ayaw makiisa? c. Tama ba ang sinabi nina Mang Tinoy at Mang Isko? C. Paglalahad: Paano mo maipararating ang iyong saloobin ng di-lumalabag sa batas? D. Paglalapat: Kasali ka sa mga nagwewelga sa isang pabrika dahil sa maling pamamalakad ng namumuno dito. Nakita mo na ang isa mong kasamahan ay nagsusulat sa pader ng pabrika. Ano ang iyong gagawin? Bakit? IV. PAGTATAYA: Sabihin kung tams o mali ang isinasaad ng sumusunod na sitwasyon. 1. Sulatan ang mga gusali upang maiparating sa kinauukulan ang iyong saloobin. 2. Magwelga ng payapa at maayos. 3. Pwersahang isama sa welga ang mga mamarnayang ayaw makilahok. 4. Makipag-away at makipagpukulan kung ayaw pakinggan ang iyong saloobin. 5. Magsagawa ng isang pamayapang welga upang ipaabot ang pagbabago. V. KASUNDUAN: Iparating ang anumang saloobin ng di gumagawa ng karahanasan at di lumalabag sa batas. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Napipili ang sariling kandidato ng buong katapatan.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.4 : EKAWP 6, pp. 20 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahagian: Isang awit B. Panlinang na Gawain 1. Mungkahing Kalagayan: Paglalahad ng isang usapan tungkol sa pagpili ng kandidatong ibobot sa eleksyon. 2. Pagtalakay: a. Tama ba ang ginawang batayan ng nanay ni Rodel sa pagpili ng kandidatong iboboto? b. Anu-ano, ayon kay Rodel ang mga katangian ng pipiliing kandidato? C. Paglalahat: Paano ninyo dapat piliin ang kandidatong dapat ihalal? D. Paglalapat: Binigyan ka ng pagkakataong burnoto, anu-ano ang magiging batayan mo sa pagpili ng kandidatong iyong iboboto? IV. PAGTATAYA: Basahin ang kalagayan at piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Panahon ng halalan at nabatid mo kung sinu-sino at ano ang pagkatao ng bawat kandidato. Ano ang dapat mong gawin? a. Hihikayatin ang magulang na iboto ang taong may malinis na pagkakataon? b. Pababayaang pumili ang mga magulang ng kandidatong pinakapopular. c. Sasabihin sa mga magulang na iboto ang kandidatong namimigay ng pera. 2. Ang punung-guro ay nagpahayag na magkakaroon ng halalan ng Barangayette sa paaralan. Nais ng iyong kaibigan na lumaban bilang pangulo. Batid mo sa loob mo na hindi siya karapat-dapat. Ano ang gagawin mo? a. iboboto pa rin ang kaibigan b. pipiliin ang karapat-dapat na walang kinikilingan c. hindi na lamang boboto V. KASUNDUAN: Sinu-sino ang mga lingkod-bayan na paborito mo? Bakit?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nagagamit ang kagamitang pampubliko ng maingat.

II. PAKSANG-ARALIN: Paggalang sa Batas, Maykapangyarihan at Kalayaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang E.L.C.1.4 : EKAWP 6, pp. 21 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Isang Awit B. Panlinang na Gawain 1. Mungkahing Kalagayan: Kabubukas pa lamang ng eskuwela ng magbigay ng aklat ang guro sa ika-anim na baitang. Dahil sa may kalumaan na ang mga libro, ang iba rito ay may punit-punit na pahina. 2. Talakayan: a. Anu-ano ang mga alam ninyong kagamitang pampubliko? b. Ano ang dapat natiog gawin sa mga ito? c. Bakit daw kailangang pangalagaan ang mga aklat at iba pang kagamitang pampubliko? C. Paglalahat: Bakit kailaogang gamitin ng maayos ang mga pampublikong kagamitan? D. Paglalapat: Nakita mo ang isang mag-aaral na nagsusuiat sa bakuran ng paaralan. Ano ang dapat mong gawin? IV. PAGTATAYA: Ano ang iyong ginagawa sa mga kagamitang pampublikong ipinagagamit sa inyo? Bakit dapat pangalagaan ang mga pampublikong kagamitan? V. KASUNDUAN: Maging maingat sa paggamit ng mga kagamitang pampubliko.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nagbibigay/Nanghihingi ng tulong para sa nangangailangang pangkat etniko, biktima ng labanan at nakatira sa lugar ng mga dukha.

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 22 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: a. Anu-ano ang mga kalayaan ng mga may pananagutan? b. Bakit kailangang pag-ingatan ang mga kagarnitang pampubliko? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Saan lugar dito sa ating bansa ang palaging nasasalanta ng baha? 2. Paglalahad: Panahon ng tag-ulan at maraming lugar ang binabaha. Isa na rito ang Barangay Masagana. Halos taun-taon ay binabaha ang lugar na ito lala na at malapit sa ilog. Isa ang mag-anak ni Mang Berta na nasalanta ng baha. Nawala ang kanilang bahay at walang gamit na naisalba. Tumira sila sa relocation site. Maraming NGO's ang nagbigay ng tulong sa kanila a. Pangkatin ang klase Hatiin ang klase sa apat na pangkat b. Pagbalangkas Ipaliwanag sa mga bata ang mga gawain 1. Unang pangkat - pinasasaya ang ma dalita at kapuspalad 2. Pangalawang pangkat - lumalahak sa mga programa 3. Pangatlo at pang-apat na pangkat ibinabahagi ang tirahan damit o laruan. 3. Pagtatalakay: a. Anu-anang paksa ang iginuhit ng bawat pangkat? b. Paanoa ipinakikita ang bawat pagtulong sa mga nangangailangan? C. Pakitang-Gawa: Pag-uulat ng bawat pangkat D. Paglalahat: Kung kayo ba ito, gagawin rin ba ang nasa larawan? Bakit? E. Paglalapat: a. Ano ang nararapat na gawin kapag rnayroong nangangailangan ng tulong sa ibang lugar? b. Nagbibigay din ba kayo sa mga taong nangangailangan ng tulong?

IV. PAGTATAYA: MGA GAWAIN 1. Nagbibigay ng mga laruan sa mga dalita. 2. Ayaw makibahagi ng mga pagkain at mga lumang damit 3. Ayaw tumulong sa mga nawawalan ng tirahan. 4. Nag-aalok ng mga kagamitan para sa mga nawawalan ng bahay at mga gamit sa pamamahay.

Ginagawa

Hindi-Ginagawa

V. KASUNDUAN: Mula ngayon uugaliin ko na ang pagtulong sa aking kapwa lalo na sa mga biktima ng labanan, baha at bagyo at sa mga kapus, palad.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naibabahagi ang tirahan (share a home) o laruan sa mga nangangailangan

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.1.1 : EKAWP 6, pp. 22 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Pagsusuri ng kalinisan - mga kuko sa mga paa. 2. Balik-aral: Ano ang tinatawag na kalayaan? Sa paanong paraan dapat nating gamitin ang ating kalayaan? Paano natin maipapakita ang paggamit ng kalayaan nang may pananatugan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga ginagawa natin kapag bumabaha sa ating lugar? Saan tayo pumupunta? 2. Paglalahad: Maraming pamilya sa ilang barangay sa isang pook sa Maynila ang binaha dala ng bagyong nagdaan. Ilan sa pamilyang ito ang nawalan ng tahanan, mga kagamitan at namatayan. Pinulong ng prinsipal ang lahat ng mga mag-aaral at hinihikayat na ang lahat ay tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Sumunod na araw, nagbigay ng mga damit, kumot at mga pagkaing delata at noodles si Mark. Naipakita ni Mark ang kanyang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. 3. Pagtatalakayan: Sinu-sino ang mga taong nangangailangan ng ating tulong? Dapat ba natin silang tulungan? Bakit? C. Paglalapat: Naglunsad ang inyong paaralan ng proyektong Tulong Sa Mga Biktima ng Bagyong Edeng. Ano ang dapat rnong gawin? D. Pagbuo ng Pangako: Simula ngayon ay magbibigay/hihingi ako ng tulong para sa aking kapwang nangangailangan ng aking tulong. IV. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek () kung tama at ( x ) kung mali.

_____ 1. Ibinabahagi nina G. at Gng. Torres ang kanilang tahanan sa mga biktima ng baha. _____ 2. Ibinigay ni Rodel ang ilan sa kanyang mga laruan sa mga batang ulila. _____ 3. Nakikibahagi si Pepe sa mga proyektong naglalayong makalikom ng pondo para sa parigkat-etniko. _____ 4. Nanghihingi ng tulong sina Tony at Rico para sa mga biktima ng sunog. _____ 5. Nagsasawalang kibo na lamang si Carlo sa balita tungkol sa mga biktima ng bagyo. V. KASUNDUAN: Magtala ng mga paraang maaaring gawin para makatulong sa mga pangkat etniko, biktima ng karahasan at nakatira sa mga lugar ng mga dukha.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Nakakatulong sa pag-aliw sa mga kapuspalad, bilanggo at naulila.

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 22 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong tulong ang rnaaari nating maibibigay sa mga nasasalanta ng bagyo o baha? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Nasubukan n'yo na bang turnulong sa mga ulila? 2. Paglalahad ng Sitwasyon: Panahon ng kapaskuhan at ang lahat ay abala. Isa na rito ay si Marilyn. Abala siya sa pagsasanay para sa isang palatuntunan. Pupunta sila sa Caritas upang magbigay aliw sa mga ulila at sa mga matatanda na nakatira doon. Masayang-masaya siya. Pagtalakay: a. Bakit abalang-abala si Marilyn? b. Saan sila pupunta? c. Masaya ba siya sa ginagawa niya? Bakit? d. Kung kayo si Marilyn, gagawin nyo rin ba ang ginawa niya? Bakit?

3.

C. Paglalahat: Anu-ano ang mga paraan sa pagtulong sa mga kapus-palad, bilanggo at naulila? D. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat: Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ni Marilyn sa kanyang ginagawa? IV. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek () kung ang mga sumusunod ay nakatutulong sa pag-aliw sa mga kapus-palad, bilanggo at naulila. _____ 1. Nagbibigay ng mga p2fjkain tuwing sasapit ang mga mahalagang-araw. _____ 2. Nagkakaroon ng palatuntunan tuwing pasko. _____ 3. Binibisita ang mga bahay ampunan. _____ 4. Walang pakialam sa damdamin ng mga kapus-palad. _____ 5. Nagsasalita laban sa mga bilanggo at kapus-palad V. KASUNDUAN: Magtala ng mga paraan na nagdudulot ng aliw sa mga kapus-palad, bilanggo at naulila.

Remarks: ______________________________________________________________________ ____________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nakalalahok sa mga programa para sa mga kapus-palad. bilanggo at naulila.

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 22 Kagamitan : Larawan ng bahay ampunan/kulungan o bilibid III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Pagsusuri ng kalinisan - sapatos at medias 2. Balik-aral: Sinu-sino ang mga taong nangangailangan ng ating tulong? Dapat ba natin silang tulungan? Bakit? Paano tayo makatutulong sa kanila? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Nakapunta na ba kayo sa isang bilangguan? Bahay-ampunan? Anu-ano ang inyong nakita? Ano ang inyong naramdaman? 2. Paglalahad: Pagkukuwento ng guro. Nagplano ang klase na pumunta sa isang bilangguan at bahay-ampunan. Nag-isip sila ng gawaing makatutulong sa mga bilanggo at mga naulila sa mga magulang. Si Ric, ay nagmungkahing magkaroon ng palatuntunan upang maaliw ang mga bilanggo at mga naulila. 3. Pagtatalakayan: Paano tayo makatutulong sa pag-aliw sa rnga kapus-palad/sa mga bilanggo? Naulila? C. Paglalapat: Naglunsad ang inyong paaralan ng isang programang naglalayong makatulong sa mga kapus palad/sa bilanggo at naulila. Anu-ano ang inyong maitutulong o maibabahagi? D. Pagbuo ng Pangako: Simula ngayon ay tutulong na ako sa pag-aliw sa mga kapus-palad, sa mga bilanggo at naulila. Ibabahagi ko ang aking sariling talino at kakayahan sa mga nangangailangan. IV. PAGTATAYA: 1. Magtala ng mga gawaing makatutulong sa pag-aliw sa mga kapuspalad, sa bilanggo at naulila. 2. Magtala ng mga hanap-buhay na kung saan ay maaaring maibahagi ang sariling talino o kakayahan sa mga nangangailangan

V. KASUNDUAN: Sumulat ng sanaysay tungkol sa mga paraang maaaring gawin ng ibang taong may dalisay na pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Pamagatan itong "Alay sa Kapwa."

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naibabahagi ang sariling talino/kakayahan sa mga nangangailangan.

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 23 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin naaaliw ang mga naulila at mahihirap? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Naranasan n'yo na bang ibahagi ang inyong kakayahan sa iyong mga kaibigan? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Nagpakalat ng anunsiyo ang paaralan tungkol sa pagbubukas ng Non-Formal Class. interesado ka hindi dahil gusto mong matuto kung di makatutulong ka sa mga interesadong matuto. Lumapit ka sa punongguro at sinabi mong may kakayahan ka sa hair culturing tulad ng paggugupit, pagkukulot at pagtitina. Tuwang-tuwa ang punong-guro at kaagad pinasimulan na ang klase sa Non-Formal Education tatlong beses sa isang linggo. 3. Pagtatalakay: a. Anong kakayahan ang gusto mong ibahagi sa mga mag-aaral sa Non-Formal Education? b. Kung kayo ito, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? C. Paglalahat: Anu-anong mga kakayahan ang maaari nating ibahagi sa ating mga kasamahan sa barangay? D. Paglalapat: a. Anong pagpapahalaga ang ipinakikita sa sitwasyong ating inilahad? IV. PAGTATAYA: Bakit kailangan nating ibahagi ang ating kakayahan sa mga nangangailangan? V. KASUNDUAN: Itala ang mga talino/kakayahan na maaari nating ibahagi sa ating kapwa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naituturo ang kakayahan sa paghahanap-buhay upang madagdagan ang kita gaya ng pagbuburda paggagantsilyo, pagluiuto, at iba pa.

II. PAKSANG-ARALIN: Malasakit sa mga Nangangailangan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit/Kabutihan ng Nakararami E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 23 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Pagsusuri ng kalinisan uniporme 2. Balik-aral: Paano ka maaaring makatulong sa mga bilanggo o sa mga nasa bahay-ampunan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang iyong angking kakayahan? Naibabahagi mo ba ito sa iba? 2. Paglalahad: Pagkukuwento ng guro. May isang pangkat ng kabataan na may kanya-kanyang kakayahan na bumuo sa isang samahan. Si Myrna ay mahusay magluto ng mga ulam minatamis at mga kending maaaring ibenta. Sina Rey at Roy ay mahusay mag-computer at magkumpuni ng mga gamit sa bahay. Ibinahagi nila at itinuro ang mga nalalaman ni!a sa kapwa nila kabataan lalo na sa mga out of school-youth. 3. Pagtatalakayan: Mainam bang ibahagi sa kapwa ang iyong talino o kakayahan? Bakit? C. Paglalahat: Maraming kabataan sa lugar ninyo na nakaistambay lamang sa kalye at mahusay kang magbasketball, magvolleyball. D. Pagbuo ng Pangako: Simula ngayon ay ibabahagi ko na sa kapwa ko ang aking talino at kasanayan. IV. PAGTATAYA: Gumupit ng mga larawan tungkol sa mga taong nagpapakita sa kanyang kabutihan at bigyan ng paliwanag ito.

V. KASUNDUAN: Gumawa ng tsart na nagsasaad ng iyong kakayahan. Sino ang pagbabahaginan at pamamaraang iyong gagawin. Kakayahan Pangkat Pagbabahagianan Pamamaraang Gagamitin 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Makikilala ang mga dahilan ng pagkakaroan ng sigalot o di-pagkakaunawaan

II. PAKSANG-ARALIN: Pakilala sa mga Dahilan ng Sigalot o Di-pagkakaunawaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 24 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Pagsusuri ng kalinisan damit 2. Balik-aral: Paano taya makikiibahagi ng ating sariling talino/kakayahan sa mga nangangailan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Nagkaroon ka na ba at ng iyong kamag-aral o matalik na kaibigan ng sigalot o dipagkakaunawaan? 2. Paglalahad: Pagkuwento ng guro. Nagbigay ng gawaing bahay si Gng. Reyes. Upang maging malawak ang pagtatalakay sa ibinigay na paksa. Kinakailangan ang karagdagang "reference materials." Nang matapos na si Tommy sa kanyang gawaing bahay. Hiniram ni Sam ang mga "reference materials" nito at nangakong iingatan ang mga ito. Subalit, nang isauli na ni Sam ang mga hiniram, nakita niya na may mga punit at nawawalang pahina ito. Kinausap ni Sam si Tommy ngunit di sila nagkaunawaan. 3. Pagtatalakay: Ano ang tinatawag na sigalot o di pagkakaunawaan? Anu-ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o di pagkakaunawaan? Anu-ano ang dapat gawin ng bawat panig upang maiwasan ang pagkakaroon nito? C. Paglalahat: lsa si Mark sa mga manunulat ng kanilang school paper. Silang editor-in-chief, si Ted ay nagbigay ng takdang araw ng pasahan ng mga artikulo. Sinikap ni Mark na gawin ang kanyang gawain subalit hindi niya naipasa ang artikulo sa takdang araw. Ano ang dapat gawin mi Mark upang maiwasan ang sigalot o dipagkakaunawaan? D. Pagbuo ng Pangako: Simula ngayon ay gagawin ko na ang lahat upang maiwasan ang pagkakaroon ng sigalot o di-pagkakaunawaan sa pagitan ng kapwa, tulad ng paggalang sa kanyang karapatan, pag-unawa sa kanyang kahinaan at iba pa.

IV. PAGTATAYA: Magtala ng 5 bagay na dapat gawin ng bawat panig (A at B) kapag may usapin upang maiwasan ang sigalot o di pagkakaunawaan. V. KASUNDUAN: Magsulat ng maikling usapan o dayalogong nagpapakita kung paano malulutas o maiiwasan ang sigalot o di pagkakaunawaan. (3-5) tauhan lamang)

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naisasaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng nakararami sa paggamit ng teknolohiya.

II. PAKSANG-ARALIN: Pagsasaalang-alang sa kaligtasan at kapakanan ng nakakarami sa paggamit ng teknolohiya B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 24 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Bahaginan: Pagsusuri ng mga ngipin 2. Balik-aral: Ano ang tinatawag na sigalot o di-pagkakaunawaan?" Anu-ano ang dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o di-pagkakaunawaan?

B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga pisikal na pagbabago sa inyong pamayanan o bayan? 2. Paglalahad: Mayaman si G. Tuazon. Bumili siya ng malaking ektarya ng lupa sa isang nayong may karamihan ang nakatira at pawang magsasaka ang hanapbuhay. Ito ay tatayuan niya ng pagawaan ng gulong. Nang malaman ito ng mga naninirahan sa nayon, kinausap nila si G. Tuazon at ipinahayag nila ang masamang epekto ng chemical wastes sa paggawa ng gulong sa kanilang kalusugan at sa kalikasan. Pagtatalakay: Ano ang teknolohiya? Ano ang dapat isaalang-alang sa paggamit ng teknolohiya?

3.

C. Paglalahat: Bumili si G. Robles ng malawak na industrial lot para sa itatayo niyang pabrika ng pintura. Ito ay katabi ng mga subdivisions at mga private schools. Hindi lingid sa kanya ang chemical waste at usok na dulot sa proseso ng paggawa ng pintura. Dapat nga bang ituloy ito? Bakit? D. Pagbuo ng Pangako: Simula ngayon ay isasa-alang-alang ko ang kalusugan at kaligtasan ng nakararami at kaligtasan ng kalikasan sa paggamit ng teknolohiya. IV. PAGTATAYA: Magkalap ng impormasyon tungkol sa 5 produktong isinasagawa sa prosesong naglalagay sa kaligtasan ng nakararami at kaligtasan ng kalikasan sa panganib. V. KASUNDUAN: Talakayin sa isang maikling" (2-3 talata) ang paksang "Kaiigtasan at Kapakanan ng Nakararami sa Paggamit ng T eknolohiya."

Remarks:

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Naipakikita ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng pinagkukunang yaman, sa pamamagitan ng pagpapasiya kung anu-ano ang mga pangunahing nararapat paggamitan ng mga pinagkukunang-yaman.

II. PAKSANG-ARALIN: Pagpaplano sa Pangangasiwa ng Pinagkukunang Yaman B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang Yaman E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 26 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga produktong pang-industriyang pantahanan na ating napag-aralan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Paano ang wastong pagtitipid natin sa paggamit ng tubig? 2. Paglalahad: Madalas na mahina ang daloy na tubig kina Arlene. Minsan ay nawawala pa ang tubig sa matagal na panahon. May isang gripo silang sira at kahit puno na ang kanilang lalagyan ay hinahayaang tumulo ito ng tumulo. Pagtatalakay: 1. Bakit kaya madalas mawalan ng tubig sa lugar nila Arlene? 2. Ano ang dapat gawin kung mayroong gripong sira? 3. Dapat bang magtipid sa tubig? Bakit?

3.

C. Paglalahat: Ang tubig ay isa sa ating pinagkukunang-yaman, paano natin ito pangangalagaan? D. Paglalapat: Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na kalagayan? Maghuhugas ka ng isang baso, gaanong tubig ang iyong gagamitin. Maliligo ka. Alin ang mas makatitipid? Ang paggamit ng shower o ang paggamit ng timba at tabo. IV. PAGTATAYA: TUBIG AY TIPIRIN Tubig ay tipirin, maayos itong gamitin Ito'y ating ingatan huwag aksayahin Krisis sa enerhiya dapat nating isipin Upang pagdating ng araw ay mayroon pang gamitin. V. KASUNDUAN: Mula ngayon ay kailangan tayo ay magtipid sa tubig. Gamitin itoa sa wastong paraan upang hindi tayo mahirapan pagdating ng tagtuyot.

Remarks:

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Naisasagawa ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng pinagkukunang yaman.

II. PAKSANG-ARALIN: Kakayahan sa Pagpapaplano at Pangangasiwa ng Pinagkukunang-Yaman B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang Yaman E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 26 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: a. Paano mo naisaalang-alang angkaligtasan at kapakanan ng nakararami sa paggamit ng teknolohiya? b. Nakabubuti ba ang patuloy na paggamit ng teknolohiya? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pagmamasid sa mga larawang nagpapakita sa ibat ibang pinagkukunang-yaman. 2. Paglalahad: Pagbasa ng sitwasyon. Si G. Felix ang nagmamay-ari ng pagawaan ng furniture. Para matiyak na nagagamit niya ang makabuluhan ang kanyang oras, siya ay gumawa ng schedule of activities. Ito ang sinusunod niya araw-araw upang tiyak niyang walang nasasayang na oras at nagagawa niya ang lahat niyang dapat gawin.

C. Pagsusuri: 1. Tama ba ang ginawa ni Felix? 2. Anu-ano ang ating mga pinagkukunang-yaman 3. Anu-ano ang dapat nating gawin sa pagpaplano at pangangasiwa ng mga pinagkukunang-yaman. D. Paglalapat: Mayroon kang P3,00.00 para sa buwanan mong gastusin. Kung ang P1 ,000.00 ay para sa upa sa tinitirhan mo, paano mo paplanuhin ang paggastos mo sa natitirang pera? IV. PAGTATAYA: Paano mo maipakita ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng mga sumusunod na pinagkukunangyaman? 1. panahon 4. enerhiya 2. pera 5. kasangkapan 3. pagkain V. KASUNDUAN: Talakayin sa isang sanaysay ang paksang "PAGPAPLANO AT PANG,ANGASIWA NG PINAGKUKUNANG-YAMAN."

Remarks: ______________________________________________________________________ ____________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naisasagawa ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng materyales at kasangkapan.

II. PAKSANG-ARALIN: Kakayahan sa Pagpapalano at Pangangasiwa ng Materyales at Kasangkapan B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 26 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo mapangangalagaan ang mga pinagkukunang yaman ng ating bansa? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Tumututong ka ba sa mga gawaing-bahay tutad ng pagliligpit ng mga kasangkapan? 2. Paglalahad: Pagbasa ng sitwasyon. Si Mang Juan ay isang magsasaka. Upang magamit nang matagal ang mga gamit na kanyang pinagsumikapang ipundar ay tinitiyak niya na malinis at maayos niyang itinatabi ang mga ito sa tuwing matapos iyang gamitin sa bukid. C. Pagsusuri: a. Tama ba ang ginawa ni Mang Juan? b. Anu-ano pa ang ibang paraan upang mapangalagaan ang mga kasangkapan? D. Paglalapat: Paano mo maitatago nang maayos ang mga kasangkapan sa inyong tahanan? IV. PAGTATAYA: Magdula-dulaan tungkol sa wastong pangangasiwa sa materyales at kasangkapan. V. KASUNDUAN: 1amin ang wastong pangangasiwa sa pagkain at enerhiya.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naisasagawa ang kakayahan sa pagpaplano at pangangasiwa ng pagkain at enerhiya.

II. PAKSANG-ARALIN: Kakayahan sa Pagpaplano at Pangangasiwa ng Pagkain at Enerhiya B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang Yaman E.L.C.1.3 : EKAWP 6, pp. 26 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Mahilig ka bang magluto sa bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa ng Sitwasyon: Sa tuwing magluluto si Aling Aning ay tinitiyak niyang walang masasayang na sahog, kung kaya't bago siya pumunta sa palengke ay inililista niya ang mga kailangan gamit. Bago naman siya magluto ay tinitiyak niyang hiwa na ang lahat ng sahog bago niya buksan ang kalan, kung kaya't maayos siyang nakapagluluto. C. Pagsusuri: 1. Tama ba ang ginagawa ni Aling Aning? 2. Bakit kailangang magplano ng mabuti bago magsagawa ng isang bagay? 3. Paano pa maipaplano nang maayos ang wastong paggamit ng pinagkukunang-yaman tulad ng pagkain? D. Paglalapat: Ikaw ay isang kusinera. Paano mo paplanuhin ang pagluluto sa mga natirang sahog? IV. Ebalwasyon: Pagsulat ng mga wastong paraan ng pagpaplano at pangangasiwa sa pagkain at enerhiya. V. KASUNDUAN: Magsulat ng dayalog o usapan tungkol sa pagpapakita ng wastong paraan ng pagpaplano at pangangasiwa sa pagkain at enerhiya. (3-5 tahanan).

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Nagtatakda ng layunin sa paggamit at pangangasiwa ng pinagkukunang-yaman.

II. PAKSANG-ARALIN: Pagpaplano sa Pangangasiwa ng Pinagkukunang Yaman B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang Yaman E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp. 27 III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ka kinawiwiliilan ng iyang mga kaibigan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga produktong nakukuha natin sa punong niyog? 2. Paglalahad: Ang niyog ay tinatawag nating puno ng buhay. Natutunan ni Celso sa paaralan na rnagmula sa puna hanggang sa dahan ng niyag ay napapakinabangan. Malaking salapi ang iniaakyat ng niyog mula sa kopra at langis na nakukuha dito. Nararapat lamang na ito'y ating pangalagaan. Huwag puputulin at gagawing ubod .ang mga batang puno o kaya ay palitan agad ng panibagong puno ang bawat maputol na matandang puno. Pagtatalakay: 1. Anu-ano ang nakukuha natin sa punang niyog? 2. Ano ang dapat nating gawin upang hindi maubos ang mga punong ito? 3. May alam pa ba kayong paraan ng pangangalaga sa punong ito?

3.

C. Paglalahat: 1. Ano ang dapat gawin kung nagbuwal ng matatandang punoa? 3. Bakit dapat na pangalagaan ang ating kapaligiran? D. Paglalapat: Bukod sa puno ng niyog, anu-ano pa ang mga pinagkukunang-yaman natin? Ano ang dapat nating gawin sa mga pinagkukunang-yamang ito. IV. Ebalwasyon: Punan ang tsart ng tamang sagot: Pinagkukunang Yaman 1. 2. 3. 4. 5.

Pangangalagang Gagawin 1. 2. 3. 4. 5.

V. KASUNDUAN: Mula ngayon uugaliin ko na ang pagtatanim para may anihin sa panahong darating.

Remarks: ______________________________________________________________________ ____________________________________________

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Nasasabi ng dapat gawin batay sa layuning itinakda

II. PAKSANG-ARALIN: Pagsasabi ng Dapat Gawin Batay sa Layuning Itinakda B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang Yaman E.L.C.1.2.1 : EKAWP 6, pp. 27 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit kailangang gamitin ng matalino o maayos ang pinagkukunangyaman ng bansa tulad ng pagkain at enerhiya? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pagmamasid sa mga larawang nagpapakita sa iba't ibang pinagkukunang-yarnan. Pag-usapan ito. 2. Paglalahad: Pagbasa ng sitwasyon: Si Marita ay isang mag-aaral sa ika-anim na baitang. Masipag at matalino ang batang ito, kung kaya't madalas siyang bigyan ng takda o gawain ng kanyang guro. Nagagawa naman ito ng maayos ni Marita sapagkat maayos niyang pinaplano ang mga bagay na dapat gawin sa mga itinakdang layunin ng kanyang guro.

C. Pagsusuri: 1. Tama ba ang ginawa ni Marita? 2. Bakit kailangang pagplanuhang mabuti ang mga dapat gawin batay sa layuning itinakda? D. Paglalapat: May takdang ibinigay ang iyong guro. Paano mo magagawa nang mabuti at maayos ang layuning itinakda sa iyo? IV. Ebalwasyon: Ano ang iyong gagawin batay sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Sinabi ng guro ninyo na maghanda ng isang dayalog o usapan batay sa pagtitipid. 2. Inaatasan ka ng iyong guro upang masaliksik tungkol sa isang pamilya sa inyong lugar. 3. Naatasan ka bilang lider na maghanda ng isang ulat tungkol sa mga batang may kapansanan. 4. Nagbigay ng proyekto ang inyong guro tungkol sa wastong paggamit ng enerhiya. 5. Pinagagawa ka ng iyong guro ng isang ulat tungkol sa mga batang hindi nakapag-aaral. V. KASUNDUAN: Itala sa kuwaderno ang mga dapat gawin batay sa layuning itinakda.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _______________________________

CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I.LAYUNIN: Naipakikita ang mga katangiang nakatutulong sa pagtatagumpay.

II. PAKSANG-ARALIN: Kakayahan ng mga Taong Matagumpay B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C.1.1 : EKAWP 6, pp. 28 Kagamitan : Larawan III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Sinu-sino ang mga taong kilala ninyo na nagtagumpay na? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Kayo ba ay maraming kaibigan? Paano kayo nagk-akaroon ng maraming kaibigan? 2. Paglalahad: Si Gng. Amelita Ming Ramos ay ulirang Unang Ginang ng ating ban sa. Marami siyang proyektong pangkababaihan na itinuturo niya sa pamamagitan ng telebisyon. Sa kaniyang programa ang mga babae ay maaaring kumita ng pera kahit na sila ay nasa bahay lamang. Pinalalaganap naman niya ngayon ang pagtatanim ng mga puno at gulay upang mapagkunan ng libreng pagkaing pangkalusugan. Pagtatalakay: a. Anu-ano ang mga gawaing inilunsad ng dating Unang Ginang para sa mga kababaihan? b. Ano ang pangunahing iayunin ng mga proyektong ito ng dating Unang Ginang? c. Sa papaanong paraan nal