118
CHEMICKÉ VÝPOČTY A NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK Vladimír Sirotek, Jiří Karlíček Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Plzeň 2005

Chemické výpočty

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Chemické výpočty

CHEMICKÉ VÝPOČTY A NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK Vladimír Sirotek, Jiří Karlíček Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Plzeň 2005

Page 2: Chemické výpočty

3

PŘEDMLUVA Tato skripta obsahují soubor výpočtových úloh a příkladů z obecné chemie a jsou určena pro posluchače prvního ročníku pedagogické fakulty bakalářského studijního programu přírodovědná studia a dále studijního oboru chemie pro vzdělávání. Základem tohoto studia chemie v prvním semestru jsou předměty obecná chemie a chemické výpočty, na které se navazuje v dalším průběhu studia. Výpočtové úlohy jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, na jejichž začátku jsou vždy zopakovány důležité pojmy a vztahy, které jsou dále vysvětleny na řešených příkladech. K procvičování daného tématu slouží další příklady, u kterých jsou uvedeny v závěru výsledky. Přes značnou rozmanitost chemických úloh má jejich řešení společné dva základní kroky, kterými jsou: • volba vhodného postupu řešení (výsledkem je vztah mezi hledanou proměnnou

a zadanými proměnnými) • správné provedení výpočtu (výsledkem je správná hodnota hledané proměnné) Pro volbu vhodného postupu řešení je nezbytná dobrá orientace v zadané fyzikálně-chemické situaci. Ta předpokládá schopnost rozpoznat podstatu dějů popsaných v zadání úlohy a specifikovat zadané údaje a ty, které je třeba vypočítat. Nejobtížnějším krokem řešení je převedení slovního zadání na matematickou formu. Vedle jednoznačné specifikace fyzikálních a chemických veličin charakterizujících daný problém se jedná zejména o volbu vhodných vztahů mezi těmito veličinami. V případě správné volby postupu řešení by měl být výpočet již snadnou záležitostí. Přesto však i v této části chemických výpočtů se často vyskytují systematické i zcela zbytečné formální chyby. Vedle elementárních matematických chyb mohou hrubé chyby pramenit z nevhodného použití jednotek a formální chyby z nesprávné manipulace s přibližnými čísly. Výsledek nelze nikdy uvádět s větší přesností než mají hodnoty vstupující do výpočtu. Úvodní kapitola je věnována základním a odvozeným jednotkám Mezinárodní soustavy SI, používaným dále v textu. Druhá kapitola se zabývá názvoslovím anorganických látek. V dalších kapitolách se objevují základní výpočty, výpočty pro roztoky a ideální plyny a výpočty z chemických rovnic. Nejvíce pozornosti je věnováno výpočtům, se kterými se studenti budou nejčastěji setkávat během dalšího studia a poté v praxi. Děkujeme doc. RNDr. Jiřímu Banýrovi, CSc., vedoucímu katedry chemie Pedagogické fakulty UK v Praze, za pečlivé přečtení rukopisu a za kritické připomínky ke koncepci a obsahu textu.

Page 3: Chemické výpočty

4

OBSAH str. 1 Jednotky soustavy SI 5

2 Názvosloví anorganických látek 7

3 Základní chemické pojmy a výpočty 27 3.1 Hmotnost atomů a molekul 28 3.2 Látkové množství 32 3.3 Složení soustavy 36 3.4 Stanovení empirického vzorce 43

4 Roztoky 49 4.1 Vyjadřování složení roztoků 49 4.2 Směšování a ředění roztoků 55 4.3 Rozpustnost látek a krystalizace 60

5 Zákony pro ideální plyn 66

6 Chemické reakce a rovnice 76

7 Výpočty z chemických rovnic 80

8 Elektrolyty 92 8.1 Elektrolýza 92 8.2 Elektrolytická disociace 96 8.3 Elektrodové potenciály 103 Výsledky příkladů 108

Příloha 116

Literatura 119

Page 4: Chemické výpočty

5

1 JEDNOTKY SOUSTAVY SI Veličina je pojem, kterým lze kvantitativně a kvalitativně popsat jevy, stavy a vlastnosti různých materiálních objektů. Jednotka je zvolená a definičně stanovená hodnota této veličiny sloužící k porovnávání veličin stejného druhu. V minulosti byly používány v různých zemích různé soustavy jednotek, které se lišily jak počtem, tak i volbou základních jednotek. To způsobovalo značnou nejednotnost při výkladu různých jevů. Metrická konvence je mezinárodní dohoda mezi řadou států, které se zavázaly, že zavedou nové metrické jednotky do svých národních hospodářství. Touto dohodou vznikl také Mezinárodní úřad pro váhy a míry se sídlem v Sévres u Paříže. Nejvyšším orgánem takto vzniklé mezinárodní organizace byla Generální konference pro váhy a míry, která v roce 1960 přijala šest základních jednotek, sedmá byla doplněna roku 1971. Byla přijata mezinárodní zkratka SI (Systéme International d´unités). Základním technickým předpisem v ČR je norma ČSN 01 1300 „Zákonné měrové jednotky“, kterou byla přijata od 1.1. 1980 mezinárodní měrová soustava SI jako jediná zákonná soustava jednotek u nás. Mezinárodní soustava veličin a jednotek SI obsahuje: • základní jednotky - jsou definovány nezávisle na ostatních jednotkách a jsou

základem definic všech dalších jednotek • odvozené jednotky - jsou odvozeny od základních jednotek a slouží k

vyjadřování dalších veličin (např. hustota, objem, tlak, molární hmotnost) • doplňkové jednotky - jsou jednotky veličin, které nebyly v soustavě SI

zařazeny ani mezi základní, ani odvozené (radián, steradián) Tabulka 1 Základní veličiny a jednotky SI

Veličina Jednotka Název Značka Název Značka

Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Elektrický proud I ampér A Teplota T kelvin K Svítivost I kandela cd Látkové množství n mol mol

Page 5: Chemické výpočty

6

Při chemických výpočtech velice často používáme násobné a dílčí jednotky, které vyjadřujeme pomocí předpon a značek uvedených v tabulce 2. Dílčí a násobné jednotky je třeba volit tak, aby číselná hodnota ležela v intervalu od 0,1 do 1000. Pokud výsledná hodnota neodpovídá tomuto intervalu, je vhodné použít zápis výsledku v mocninném tvaru a.10n, kde a nabývá hodnot od 1 do 10. Tabulka 2 Násobné a dílčí jednotky

Násobek Předpona Značka Násobek Předpona Značka 101 deka da 10-1 deci d 102 hekto h 10-2 centi c 103 kilo k 10-3 mili m 106 mega M 10-6 mikro µ 109 giga G 10-9 nano n 1012 tera T 10-12 piko p 1015 peta P 10-15 femto f 1018 exa E 10-18 atto a

Kromě jednotek soustavy SI byly ponechány k trvalému užívání i vedlejší jednotky, které do soustavy SI nepatří. Např. pro stanovení času - minuta, hodina, den, pro objem litr, pro hmotnost tuna, pro teplotu Celsiův stupeň. Používání ostatních jednotek je po 1.1. 1980 zakázané. Např.: angström, pond, torr, bar, atmosféra, kalorie, cent aj. Často jsou rovněž používané veličiny relativní, které udávají kolikrát je daná veličina větší než veličina určená jako standardní. U těchto veličin neuvádíme žádné jednotky, jsou to veličiny bezrozměrné. V základních chemických výpočtech se setkáme především s následujícími veličinami a jejich jednotkami. Hmotnost [m] je základní veličinou SI. Její hlavní jednotkou je kilogram [kg]. Doporučenými dílčími a násobnými jednotkami jsou : 1 gram = 1 g = 10-3 kg 1 miligram = 1 mg = 10-6 kg 1 mikrogram = 1 µg = 10-9 kg 1 megagram = 1 Mg = 103 kg Vedlejší jednotkou je tuna [t], 1 tuna = 1 t = 103 kg. Teplota [T] je základní veličinou SI. Její hlavní jednotkou je kelvin [K]. Vedlejší jednotkou teploty je Celsiův stupeň [°C] a tuto teplotu označujeme symbolem t. Mezi oběma stupnicemi platí vztah : T = t + 273,15 Látkové množství [n] je základní veličinou SI. Jeho hlavní jednotkou je mol [mol]. Doporučené násobné a dílčí jednotky jsou: 1 kilomol = 1 kmol = 103 mol 1 milimol = 1 mmol = 10-3 mol Objem [V] je odvozenou veličinou SI. Jeho hlavní jednotkou je krychlový metr [m3]. Používané dílčí jednotky jsou :

Page 6: Chemické výpočty

7

1 krychlový decimetr = 1dm3 = 10-3 m3

1 krychlový centimetr = 1 cm3 = 10-6 m3 Vedlejší jednotkou používanou v technické praxi je litr [l], 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 a její násobné a dílčí jednotky jsou : 1 hektolitr = 1 hl = 10-1 m3 1 mililitr = 1 ml = 10-6 m3 Tlak [p] je odvozenou veličinou SI. Jeho hlavní jednotkou je pascal [Pa]. 1 Pa = 1 kg.m-1.s-2 Běžně jsou používané násobné jednotky : 1 megapascal = 1 MPa = 106 Pa 1 kilopascal = 1 kPa = 103 Pa Hustota [ρρρρ] je odvozenou veličinou SI. Její hlavní jednotkou je kg.m-3. Běžně jsou používané i dílčí jednotky: 1 kg.dm-3 = 103 kg.m-3 1 g.cm-3 = 103 kg.m-3 Další odvozené veličiny, jejich definice a jednotky jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

2 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK

Základním předpokladem komunikace ve všech chemických disciplínách je dokonalé zvládnutí chemického názvosloví. Chemické názvosloví formuluje pravidla, podle kterých se tvoří názvy chemických prvků a sloučenin a zapisují jejich značky a vzorce. Názvy chemických látek a jejich symboly před dobou Lavoisierovou vznikaly nesystematicky, nejednotně, bez pevných zásad a s racionálním názvoslovím se tak setkáváme až v období vědecké chemie. Chemické názvosloví se vyvíjelo, postupně se racionalizovalo, prodělávalo a nadále prodělává řadu změn. Racionální názvy sloučenin musí odpovídat všem názvoslovným pravidlům a musí být jednoznačné. Míra racionalizace v podstatě odpovídá míře postupného hromadění vědeckých informací, nemůže však probíhat bez ohledu na řadu dalších okolností. Výběr optimálního názvu pak může být kompromisem ovlivněným řadou faktorů a tak i v současném názvosloví nacházíme řadu názvů triviálních. Současné české chemické názvosloví se v podstatě řídí nomenklaturními pravidly české názvoslovné komise z roku 1972, která vycházejí za využití prostředků a specifik českého jazyka z obecných pravidel, daných mezinárodním názvoslovím IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 2.1 ZÁSADY TVORBY ČESKÉHO NÁZVOSLOVÍ Pro tvorbu názvů anorganických sloučenin je charakteristické, že využívá především adičního principu. Substitučního principu, charakteristického pro organické sloučeniny, se používá v míře podstatně menší. Přitom názvoslovná pravidla pro jednoduché anorganické sloučeniny lze využívat i pro sloučeniny koordinační, naopak pravidla pro tvorbu názvů koordinačních sloučenin je možné používat pro jednoduché sloučeniny. Podstatné je, aby při tvorbě názvu byla zvolena pravidla podle rozsahu potřebné informace, aby název byl jednoznačný

Page 7: Chemické výpočty

8

a srozumitelný a aby se nevytvářily názvy zbytečně složité a komplikované. Tvorba českého anorganického názvosloví je založena na následujících zásadách: a) Názvy většiny anorganických sloučenin jsou složeny ze dvou slov. Jednoslovné názvy mají některé běžně používané triviální názvy (např. voda, soda, amoniak), ale i některé názvy racionální (např. sulfan, arsan, disilan). Dvouslovné názvy jsou většinou tvořeny buď podstatným jménem a přídavným jménem nebo dvěma podstatnými jmény. Elektronegativní část sloučeniny se vyjadřuje vždy podstatným jménem, které udává její druh (oxid, hydroxid, kyselina, sulfid, fluorid). Obsahuje-li elektropozitivní část sloučeniny prvek s kladným oxidačním číslem, vyjadřuje se přídavným jménem s názvoslovným zakončením tohoto oxidačního čísla (např. oxid sodný). V ostatních případech se elektropozitivní část sloučeniny vyjadřuje podstatným jménem v genitivu (např. jodid fosfonia). b) Názvosloví anorganických sloučenin je vybudováno na pojmu oxidační číslo. Pro názvoslovné účely za oxidační číslo považujeme náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby všechny elektrony, kterými se prvek účastnil vazby, příslušely elektronegativnějšímu atomu. Toto oxidační číslo je pojmem čistě formálním a nemusí odpovídat skutečnému uspořádání elektronů v molekule. Oxidační čísla se značí římskými číslicemi, záporná se znaménkem minus. Kladná oxidační čísla nabývají hodnot od I do VIII, záporná od −I do −IV. Oxidační číslo může mít hodnotu nula a může být i zlomkem (např. kyslík v hyperoxidech a ozonidech). Nulovou hodnotu oxidačního čísla mají volné atomy a atomy v molekulách prvků (Ar, O, O2, O

3, P4, S8). Vodík ve spojení s nekovy je

konvenčně považován za složku elektropozitivní. Součet oxidačních čísel všech prvků ve valenčních sloučeninách je roven nule. V iontech součet oxidačních čísel odpovídá náboji iontů. Hodnoty oxidačních čísel jednotlivých prvků ve sloučeninách lze označovat následujícím způsobem: KMnO4: K = I Mn = VII O = −II NH4 Cl: N = −III H = I Cl = −I K označení kladných oxidačních čísel ve sloučeninách se v českém anorganickém názvosloví používají názvoslovná zakončení, uvedená v tabulce 3. Tabulka 3 Názvoslovná zakončení kladných oxidačních čísel oxidační číslo zakončení u kationtu zakončení u aniontu zakončení u kyselin

I -ný -nan -ná II -natý -natan -natá III -itý -itan -itá IV -ičitý -ičitan -ičitá V -ečný, -ičný -ečnan, -ičnan -ečná, -ičná VI -ový -an -ová VII -istý -istan -istá VIII -ičelý -ičelan -ičelá

Page 8: Chemické výpočty

9

Záporná oxidační čísla prvků v anorganických sloučeninách mají zakončení -id, a to bez ohledu na jejich výši. Je-li účelné rozlišit ve vzorci hodnoty oxidačních čísel prvků, používá se oxidačního čísla Stockova, které se zapisuje římskými číslicemi jako index vpravo nahoře od značky prvku. Např. u sloučenin FeII

3[FeIII(CN) 6]2, PbII2PbIVO4,

K4[Ni0(CN4)]. V názvech sloučenin se Stockovo oxidační číslo zapisuje do kulatých závorek, např. Na2[Fe(CO)4] tetrakarbonylferrid(−II) disodný a K4[Ni(CN)4] tetrakyanonikl(0) tetradraselný. Je-li třeba vyznačit náboj v názvu složitějšího iontu, použije se čísla Ewensova-Bassettova, které se značí arabskými číslicemi a znaménkem náboje v kulaté závorce za názvem iontu: UO2SO4 síran uranylu(2+), (UO2) 2SO4 síran uranylu(1+). c) K tvorbě názvů se používá kodifikovaných názvoslovných zakončení a názvoslovných předpon. Názvoslovná zakončení jsou zavedena definitoricky a mimo českých názvoslovných zakončení pro kladná oxidační čísla jsou shodná s mezinárodními (např. -id, -an, -yl, -onium, -o). Názvoslovné předpony jsou číslovkové a strukturní. Číslovkové předpony jsou řecké, popř. latinské názvy číslovek, a dělíme je na číslovky jednoduché a číslovky násobné. Používají se jen tehdy, není-li bez jejich užití název sloučeniny jednoznačný. Je-li počet atomů nebo skupin větší než dvanáct, nahrazují se v názvech sloučenin číslovkové předpony arabskými číslicem (např. Na2Mo6O19 19-oxomolybdenan sodný nebo hexamolybdenan disodný). Jednoduchými číslovkovými předponami se označují stechiometrické poměry prvků ve sloučeninách (Na2O oxid sodný), rozsah substituce (B2H4Cl2 dichlordiboran), počet ligandů téhož druhu v koordinačních sloučeninách ([Co(NH 3)3Cl 3] komplex triammin-trichlorokobaltitý) nebo počet atomů v molekule prvku (P4 tetrafosfor). V názvech sloučenin či prvků se píší dohromady se základem názvu bez mezery (dikyslík, uhličitan disodný). Násobné číslovkové předpony používáme, je-li třeba vyjádřit násobek větší atomové skupiny a zejména tehdy, kde by užití jednoduché číslovky vedlo k nejednoznačnosti. Název složky, k níž náleží násobná číslovková předpona, se dává do kulatých závorek, např. bis(hydrogenuhličitan) vápenatý Ca(HCO3)2. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednoduché číslovky od jedné do dvanácti a násobné od jedné do sedmi. Číslovky vyšších hodnot lze nalézt v literatuře 1: číslovky 1 2 3 4 5 6 7 jednoduché mono di tri tetra penta hexa hepta násobné bis tris tetrakis pentakis hexakis heptakis číslovky 8 9 (lat.) 9 (řec.) 10 11 12 jednoduché okta nona ennea deka undeka dodeka

Page 9: Chemické výpočty

10

Číslovka mono se běžně nepoužívá, používá se pouze v případě, pokud je důvod ji

zdůraznit. U některých solvátů se jako číslovková předpona pro zlomek 1

2 používá

označení hemi, pro zlomek 3

2 označení seskvi.

Strukturní předpony se používají především k vyjádření stereochemického uspořádání molekuly, a to se jen tehdy, je-li zpřesňování struktury v názvu sloučeniny účelné. Píší se malými písmeny kurzivou a od následující části názvu se oddělují krátkou pomlčkou (např. S8 cyklo-oktasíra). Nejdůležitější jsou: antiprismo osm atomů v pravoúhlém antiprismatu (protihranolu) asym asymetrický cis dvě skupiny obsazující sousední polohy cyklo kruhová struktura dodekaedro osm atomů ve vrcholech dodekaedru s trojúhelníkovými stěnami fac tři ligandy obsazující vrcholy téže stěny oktaedru hexaedro osm atomů ve vrcholech hexaedru (např. krychle) hexaprismo dvanáct atomů ve vrcholech hexagonálního prismatu (šestibokého hranolu) ikosaedro dvanáct atomů ve vrcholech triangulárního ikosaedru (dvanáctistěnu) katena řetězová struktura kloso klecová či uzavřená struktura kvadro čtyří atomy vázané ve vrcholech čtyřúhelníku (např. čtverce) mer meridionální (rovníkový) nido hnízdová struktura oktaedro šest atomů ve vrcholech oktaedru (pravidelného osmistěnu) pentaprismo deset atomů ve vrcholech pentagonálního prismatu (pětibokého hranolu) sym symetrický tetraedro čtyři atomy ve vrcholech tetraedru (čtyřstěnu) trans dvě skupiny navzájem proti sobě triangulo tři atomy ve vrcholech trojúhelníka triprismo šest atomů ve vrcholech triangulárního prismatu (trojbokého

hranolu) η dva či více ligandů jako celek vázáno k centrálnímu atomu µ ligand tvoří můstek mezi dvěma centrálními atomy σ jediný atom ligandu je vázán k centrálnímu atomu d) Abecedního pořadí složek. Kritériem pro určování abecedního pořadí složek je následnost písmen v české abecedě. Výjimkou je spřežka ch, složka s tímto písmenem se řadí pod písmeno c jako je tomu v anglické či německé abecedě. Jestliže mají složky stejné začáteční písmeno, rozhodují o pořadí písmena následující. Při určování pořadí se uvažuje pouze název složky bez

Page 10: Chemické výpočty

11

názvoslovné předpony. (Např. ligand s názvem „diammin“ je řazen podle písmene a, ale ligand „dimethylamin“ je zařazen podle písmene d.)

2.2 NÁZVOSLOVÍ PRVKŮ Každý prvek má český název, latinský název a symbol (značku prvku). Tyto názvy a značky jsou uvedeny v příloze 1 a prvky jsou zde seřazeny podle protonových čísel. Názvy českých prvků mají různý původ: část jsou staré české názvy používané už ve středověku (např. měď, zlato, stříbro, síra, železo), část jsou umělé vytvořené názvy našich obrozenců, které se posléze v češtině ujaly (např. vodík, kyslík, dusík, sodík, hliník), další část jsou názvy, které vznikly počeštěním latinských názvů (např. fosfor, mangan, nikl, uran, chrom). Poslední skupinou jsou latinské názvy, které se v českém jazyce používají bez jakékoliv jazykové úpravy (např. radium, helium, germanium gallium, palladium, kalifornium, einsteinium, mendelevium) a které již mají racionální koncovku prvků -ium. Symboly (značky) prvků jsou odvozeny jako zkratky od mezinárodních (latinských) názvů a mají mezinárodní platnost. Názvy některých sloučenin antimonu, síry, rtuti a dusíku nejsou vždy odvozeny od kodifikovaných latinských názvů těchto prvků (t.j. antimonium, hydrargyrum, nitrogenium a sulphur), ale od jiných latinských názvů (stibium pro antimon a mercurius pro rtuť), od řeckého názvu pro síru (theion) a od francouzského názvu pro dusík (azot). Názvy prvků s protonovým číslem vyšším než 100 mají být podle doporučení IUPAC plně racionální a jejich názvy a symboly vyplývají z následujícího přehledu:

protonové číslo plný název zkrácený název symbol 101 Un-nil-unium (Unium) Unu 102 Un-nil-bium (Bium) Unb 103 Un-nil-trium (Trium) Unt 104 Un-nil-quadium (Quadium) Unq 105 Un-nil-pentium (Pentium) Unp 106 Un-nil-hexium (Hexium) Unh 107 Un-nil-septium (Septium) Uns 108 Un-nil-oktium (Oktium) Uno 109 Un-nil-ennium (Ennium) Une 110 Un-un-nilium (Unnilium) Uun 111 Un-un-unium (Ununium) Uuu 122 Un-bi-bium (Bibium) Ubb 140 Un-quad-nilium (Guadnilium) Uqn

Pomlčky u plných názvů nejsou součástí názvu, ale jsou zde uvedeny proto, aby napomohly srozumitelnosti a výslovnosti názvů. Pro prvky s protonovými čísly

Page 11: Chemické výpočty

12

100 až 103 je vedle názvů racionálních možno i nadále používat názvů dosavadních.

Pro prvky se běžně používají následující skupinové názvy: Alkalické kovy Li, Na , K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Ra Triely B, Al, Ga, In, Tl Tetrely C, Si, Ge, Sn, Pb Pentely N, P, As, Sb, Bi Chalkogeny O, S, Se, Te, Po Halogeny F, Cl, Br, I, At Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Lanthanoidy prvky s protonovými čísly 58 až 71 Aktinoidy prvky s protonovými čísly 90 až 103 Prvky vzácných zemin Sc, Y a prvky s protonovými čísly 57 až 71 Transurany prvky s vyššími protonovými čísly než 92 Lehké platinové kovy Ru, Rh, Pd Těžké platinové kovy Os, Ir, Pt Uranoidy prvky s protonovými čísly 93 a 94 Curoidy prvky s protonovými čísly 97 až 103 Přechodné kovy prvky, jejichž atomy nemají zcela zaplněné d-orbitaly,

nebo jež mohou vytvářet ionty s d-orbitaly neúplně obsazenými

S výjimkou vodíku nemají izotopy prvků samostatné názvy a pro jejich označení se používá názvu nebo symbolu prvku s označením nukleonového, popř. i protonového čísla: kyslík-18, symbol 18O

síra-32, symbol 32 S

vodík-1, symbol 1H nebo protium, symbol 1H

vodík-2, symbol 2H nebo deuterium, symbol D

vodík-3, symbol 3H nebo tritium, symbol T. Složení molekuly prvku či její struktury lze upřesnit názvoslovnými předponami. Např.: O2 dikyslík

O3 trikysík

P4 tetrafosfor, popř. tetraedro-tetrafosfor S8 oktasíra, popř. cyklo-oktasíra Sn polysíra, popř. katena-polysíra 2.3 NÁZVOSLOVÍ SLOUČENIN Racionálním názvům dáváme přednost před názvy triviálními, protože racionální názvy vystihují stechiometrické složení sloučeniny, popř. i její strukturu. Vzorce jednoduše a názorně charakterizují sloučeniny, zejména v chemických

Page 12: Chemické výpočty

13

rovnicích a v preparačních návodech. V psaném textu se používání vzorců sice nedoporučuje, ale v určitých případech může být přehledný vzorec v textu výhodnější než užití nejasného názvu. Vzorec může přitom vyjádřit řadu dalších informací, a to podle toho, jaký jsme zvolili. Nejčastěji se používají následující vzorce: Stechiometrické (sumární, empirické) vzorce vyjadřují stechiometrické složení sloučeniny. Počet atomů se ve stechiometrickém vzorci vyznačuje indexovou číslicí vpravo dole za značkou prvku, přičemž číslice 1 se neuvádí. Určitý známý počet atomů nebo atomových skupin se vyjadřuje indexem n (= např. pro 2, 3, 4 atd.), neznámý počet atomů se značí indexem x. Příklady jsou H2Sn a (SO3)x. Chceme-li zdůraznit, že jde o stechiometrický vzorec sloučeniny, uvádíme ho ve složených závorkách, např. {AlCl 3} a {SiO2}. Molekulový vzorec vyjadřuje nejen stechiometrické složení látky, ale i její relativní molekulovou hmotnost. Užívá se u molekul složených z konečného počtu atomů, kdy vzorec složení molekuly skutečně vystihuje. To ovšem nelze např. u polymerních struktur (např. NaCl, KNO3, SiO2), které lze vyjádřit jen vzorci stechiometrickými.

Stechiometrický vzorec Molekulový vzorec {H2O} H2O {HO} H2O2 {NH2} N2H4 {SCl} S2Cl2 {P2O5 } P4O10 {AsS} As4S4 {HSO4} H2S2O8 {H2PO 3} H4P2O6

Molekulovým vzorcem lze rozlišit polymerní formu látky od monomerní. Např: NO (monomer) N2O4 (dimer). Funkční (racionální) vzorce se liší od stechiometrických tím, že vyjadřují charakteristické funkční skupiny a představují vlastně zjednodušené strukturní vzorce. Funkční skupiny lze ve vzorcích pro přehlednost uvádět v kulatých závorkách, a je-li jich více než jedna, vyjádří se jejich počet indexovou číslicí vpravo dole za závorkou.

Stechiometrický vzorec Funkční vzorec Funkční skupiny {NaO} Na2O2 kation Na+, anion O2

2- {H2NO} NH4NO2 kation NH4

+, anion NO2-

{NH} NH4N3 kation NH4+, anion N3

-

{H4N2O3} NH4NO3 kation NH4+, anion NO3

- {CaH2O2} Ca(OH)2 kation Ca2+, anion OH- {BiHN2O7} Bi(OH)(NO3)2 kation Bi3+, anion OH-, anion NO3

-

Page 13: Chemické výpočty

14

Ve složitějších vzorcích se funkční skupiny pro přehlednost oddělují tečkou, vazební čárkou nebo se uvádějí v kulatých závorkách. Jestliže se tyto skupiny uvádějí v závorkách, tečky a čárky se již nepíší. Chceme -li zdůraznit, že funkční skupiny nebo molekuly jsou komplexy, uvádíme je v hranatých (Wernerových) závorkách. Ve vzorcích krystalosolvátů se vzorec solvatující molekuly odděluje od vzorce základní sloučeniny tečkou. V názvu se tato tečka čte plus. Počet solvatujících molekul se vyjadřuje číslicí před vzorcem bez mezery: FeSO4.7H2O, 3CdSO.8H2O, SiO2.xH2O, NaBO2.H2O2.3H2O, CaCl2.2NH3. Tečkou se oddělují i jednotlivé vzorce sloučenin, od nichž je odvozen celkový vzorec podvojné sloučeniny: (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O, KCl.MgCl2.6H2O. Strukturní (konstituční) vzorce udávají pořadí navzájem sloučených atomů, zpravidla však nezobrazují jejich prostorové uspořádání: O O O \ / / \ H − O − S − O − S − O − H H H / \ O O

Strukturní elektronové vzorce vyjadřují graficky pokud možno nejvhodnější elektronovou konfiguraci v atomu, iontu nebo molekule. Jednotlivé elektrony ve valenční sféře atomu se označují tečkami a elektronové páry čárkami u symbolu prvku. Kovalentní vazbu symbolizuje čárka mezi sloučenými atomy. Např.:

:

.

nebo

Cl: Cl. .. .

nebo. .

Cl Cl O OC

N N

N N

.

....

Parciální náboje na atomech vázaných kovalentní vazbou značíme znaménky (+) a (−), popř. symboly δ+ a δ− nad značkou prvku: (+) (−) δ+ δ−

H−Cl nebo H−Cl Formální náboj ve sloučenině vyjadřujeme znaménky ⊕ a Ө :

C O

Ve vzorcích se vždy na prvním místě uvádí elektropozitivní součást sloučeniny (NaCl, KNO3), i když v českém názvu je pořadí opačné (chlorid sodný, dusičnan draselný). Je-li ve sloučenině více kationtů, řadí se s výjimkou vodíku

Page 14: Chemické výpočty

15

v pořadí rostoucích oxidačních čísel. Při stejném oxidačním čísle se řadí podle abecedy. Víceatomové kationty se uvádějí jako poslední ve své skupině kationtů stejného náboje, aquakationty se však považují za jednoduché ionty. V českých názvech je pořadí kationtů stejné jako ve vzorcích a názvy kationtů se oddělují pomlčkou, např. NaTl(NO3)2 dusičnan sodno-thalný. Ve vzorcích i v názvech se anionty řadí podle abecedy a v názvech lze rovněž jednotlivé anionty oddělovat pomlčkou, např.: Ca5F(PO4)3 fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý a Cu3(CO3)2F2 bis(uhličitan)-difluorid triměďnatý. V binárních a odpovídajících ternárních, kvarternárních atd. sloučeninách nekovů se v souhlase s ustálenou praxí nekovy uvádějí v pořadí: Rn, Xe, Kr, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F. Např.: XeF2, NH3, S2Cl2, Cl2O, OF2. Jestliže se jedná o vyjádření charakteru a struktury sloučeniny, je od tohoto pravidla možná odchylka. U sloučenin obsahujících tři či více prvků má pořadí jejich symbolů souhlasit s tím, jak jsou atomy prvků v molekule nebo iontu skutečně vázány. Např.: HOCN (kyselina kyanatá), HNCO (kyselina isokyanatá), HONC kyselina fulminová. Je-li ve sloučenině vázáno několik atomů nebo atomových skupin společně na tentýž atom, uvádí se nejprve symbol tohoto centrálního atomu a pak symboly ostatních atomů v abecedním pořadí, resp. podle výše uvedeného pořadí nekovových prvků v binárních sloučeninách. Např.: PBrCl2, SbCl2F, PCl3O, P(NO)3O, PO(OCN)3. Vzorce kyselin s výše uvedeným pravidly nesouhlasí, vodík se v nich vždy řadí na první místo. Součásti intermetalických sloučenin se ve vzorcích zpravidla řadí v abecedním pořadí jejich symbolů. Ve sloučeninách kovů a nekovů, které jsou obdobou sloučenin intermetalických (např. mřížkové sloučeniny), se na první místo řadí kovy v abecedním pořadí a pak nekovy ve stejném pořadí, jako v binárních sloučeninách. 2.3.1 Názvosloví binárních sloučenin kyslíku Nejběžnější binární sloučeniny kyslíku jsou oxidy. Jsou to binární sloučeniny kyslíku, ve kterých má kyslík oxidační číslo −II. Jsou to sloučeniny kyslíku s ostatními prvky s kladnými oxidačními čísly, takže prvek má názvoslovné zakončení příslušného oxidačního čísla. Např.:

Li2O oxid lithný P2O5 oxid fosforečný ZnO oxid zinečnatý SO3 oxid sírový Fe2O3 oxid železitý Mn2O7 oxid manganistý TiO2 oxid titaničitý RuO4 oxid rutheničelý

Binární sloučeniny kyslíku, ve kterých má kyslík oxidační číslo −I, přesněji vyjádřeno aniontem O2

−II, jsou peroxidy. Např.: Na2O2 peroxid sodný, BaO2 peroxid barnatý. V hyperoxidech má kyslík oxidační číslo minus jedna polovina, přesněji vyjádřeno aniontem O2

-, např. hyperoxid sodný NaO2. V ozonidech (trioxidech) s aniontem O3

- má kyslík oxidační číslo minus jedna třetina (např.

ozonid draselný KO3).

Page 15: Chemické výpočty

16

2.3.2 Názvosloví binárních sloučenin vodíku Názvy binárních sloučenin vodíku s halogeny jsou jednoslovné. V názvu se na prvním místě uvádí název halogenu se zakončením -o a připojí se slovo vodík. Např.: chlorovodík HCl, jodovodík HI. Názvy pseudobinárních sloučenin s vodíkem se tvoří obdobně. Např.: kyanovodík HCN, azidovodík HN3 , rhodanovodík HSCN. Názvy nasycených binárních sloučenin vodíku s triely, tetrely, pentely a s chalkogeny jsou rovněž jednoslovné a mají racionální zakončení -an. Výjimku tvoří pouze voda H2O, amoniak NH3 a hydrazin N2H4. Homologickým řadám takovýchto binárních sloučenin s vodíkem odpovídají skupinové názvy alany, borany, silany, polysilany, polyfosfany, sulfany, polysulfany atd. Lze od nich např. odvozovat i následující racionální názvy:

S2Cl2 dichlordisulfan P2I4 tetrajoddifosfan SiHCl3 trichlorsilan As(CH3) 3 trimethylarsan

Binární sloučeniny vodíku s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin a přechodnými kovy se označují jako hydridy. Např. hydrid vápenatý CaH2, hydrid lithný LiH, hydrid kobaltnatý CoH2. (V chemické literatuře přežívá skupinové označení „hydridy“ pro všechny binární sloučeniny vodíku, i když v nich vodík záporné oxidační číslo evidentně nemá.) 2.3.3 Názvosloví hydroxidů Názvy hydroxidů mají stejná názvoslovná zakončení jako oxidy, od nichž jsou odvozeny. Vodný roztok amoniaku se označuje jako hydroxid amonný NH4OH; zakončení v tomto názvu samozřejmě nemá význam názvoslovného zakončení, označujícího oxidační číslo jedna. Např.:

hydroxid sodný NaOH hydroxid hlinitý Al(OH)3 hydroxid vápenatý Ca(OH)2 hydroxid amonný NH4OH

2.3.4 Názvosloví kyselin Názvy binárních a pseudobinárních (bezkyslíkatých) kyselin se tvoří z podstatného jména kyselina a přídavného jména odvozeného od odpovídající binární či pseudobinární sloučeniny vodíku přidáním zakončení -ová. Např.:

HF kyselina fluorovodíková HI kyselina jodovodíková H2S kyselina sulfanová (sirovodíková) HN3 kyselina azidovodíková HCN kyselina kyanovodíková HSCN kyselina rhodanovodíková

Názvy kyslíkatých kyselin (oxokyselin) se skládájí z podstatného jména kyselina a přídavného jména utvořeného ze základu názvu nekovového prvku s názvoslovným zakončením příslušného oxidačního čísla. Např.:

Page 16: Chemické výpočty

17

HClO kyselina chlorná H2CO3 kyselina uhličitá HClO2 kyselina chloritá HNO3 kyselina dusičná HClO3 kyselina chlorečná H2SO4 kyselina sírová HClO4 kyselina chloristá HMnO4 kyselina manganistá

Vzniká-li od nekovového prvku v témže oxidačním čísle více oxokyselin s různým počtem atomů vodíku, rozlišujeme jednotlivé kyseliny pomocí předpony hydrogen spolu s číslovkovou předponou, která počet atomů vodíku v molekule udává. Předpona mono se zpravidla neužívá.

kyselina hydrogenjodistá HIO4 H4SiO4 kyselina tetrahydrogenkřemičitá kyselina trihydrogenjodistá H3IO5 H2TeO4 kyselina dihydrogentellurová kyselina pentahydrogenjodistá H5IO6 H6TeO6 kyselina hexahydrogentellurová kyselina dihydrogenkřemičitá H2SiO3 H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná Názvy některých oxokyselin a od nich odvozených solí je i nadále možno označovat předponami ortho a meta, ale je třeba mít na paměti, že jsou to názvy triviální:

H3BO3 kyselina orthoboritá H6TeO6 kyselina orthotellurová H4SiO4 kyselina orthokřemičitá (HBO2)x kyselina metaboritá H3PO4 kyselina orthoforečná (H2SiO3)x kyselina metakřemičitá H5IO6 kyselina orthojodistá (HPO3)x kyselina metafosforečná

Některé oxokyseliny dosud racionální názvy nemají, takže se stále používají jejich názvy triviální. Např.:

HOCN kyselina kyanatá H2S2O4 kyselina dithioničitá HNCO kyselina isokyanatá H2S2O6 kyselina dithionová HONC kyselina fulminová H2SnO6 kyseliny polythionové (n=3,4,..) H2SO2 kyselina sulfoxylová H2NO2 kyselina nitroxylová

Názvy bez názvoslovných předpon kyselina gallitá, germaničitá, cíničitá, křemičitá, antimoničná, bismutičná, vanadičná, niobičná, tantaličná, tellurová, molybdenová, wolframová a uranová se mohou používat pro souhrnná označení sloučenin s nedefinovaným obsahem vody a stupněm polymerace. K rozlišení kyselin je možno použít také pravidel názvosloví pro koordinační sloučeniny. Pak neuvádíme v názvu počet atomů vodíku v kationtu, nýbrž počet atomů kyslíku v koordinační sféře centrálního atomu. Koordinované atomy kyslíku označíme názvem oxo a jejich počet číslovkovou předponou. Např.:

H[ReO4] kyselina tetraoxorhenistá H3[ReO5] kyselina pentaoxorhenistá H[ReO3] kyselina trioxorheničná H3[ReO4 ] kyselina tetraoxorheničná H2[ReO4] kyselina tetraoxorhenová H4[Re2O7 kyselina heptaoxodirheničná

Isopolykyseliny, ve kterých všechny atomy nekovu mají stejná oxidační čísla, se odvozují kondenzací monomerních jednotek. Udáme-li počet atomů

Page 17: Chemické výpočty

18

vodíku i počet nekovových atomů, není třeba udávat počet kyslíkových atomů. Např.:

H2B4O7 kyselina dihydrogentetraboritá HB5O8 kyselina hydrogenpentaboritá H5P3O10 kyselina pentahydrogentrifosforečná H2Cr4O13 kyselina dihydrogentetrachromová

Nejčastějším případem isopolykyselin jsou dikyseliny, které se tvoří od dvou molekul oxokyselin vystoupením jedné molekuly vody. Výchozí oxokyselina musí obsahovat alespoň dva atomy vodíku. Např.:

H2S2O5 kyselina disiřičitá H4P2O7 kyselina difosforečná H2S2O7 kyselina disírová H2Cr2O7 kyselina dichromová

Příkladem isopolykyselin, ve kterých atomy stejného nekovového prvku mají různá oxidační čísla, jsou:

H2MoV2MoVI

4O18 kyselina dihydrogendimolybdenično-tetramolybdenová H4P

IIIPVO6 kyselina trihydrogenfosforito-fosforečná Předpona peroxo v názvu kyseliny vyznačuje, že oxidický kyslík −O− v molekule kyseliny byl nahrazen peroxoskupinou −O−O−. Počet peroxoskupin v molekule se vyznačuje číslovkovou předponou. Počet koordinovaných atomů kyslíku vyjadřujeme pouze v případě, že by mohlo dojít k nejasnostem. Např.:

BO(OOH) kyselina peroxoboritá NO(OOH) kyselina peroxodusitá NO2 (OOH) kyselina peroxodusičná CO(OOH) 2 kyselina diperoxouhličitá H4P2O8 kyselina peroxodifosforečná H3PO5 kyselina peroxofosforečná H2SO5 kyselina peroxosírová H2S2O8 kyselina peroxodisírová

Kyseliny odvozené od kyslíkatých kyselin záměnou kyslíku sulfidickou sírou se nazývají thiokyseliny. Jejich názvy se tvoří připojením předpony thio k názvu kyseliny. V případě, že je v molekule nahrazeno sírou více kyslíkových atomů, vyznačíme jejich počet číslovkovou předponou. Počet atomů kyslíku vyznačujeme pouze v případě, že by mohlo dojít k nejasnostem nebo záměně:

H2S2O2 kyselina thiosiřičitá H2S2O3 kyselina thiosírová HSCN kyselina thiokyanatá H3PO2S2 kyselina dithiofosforečná H3AsS3 kyselina trithioarsenitá H3AsS4 kyselina tetrathioarseničná H4SnS4 kyselina tetrathiocíničitá

Page 18: Chemické výpočty

19

V případě izomerie je možné předponou odlišit síru vázanou ve skupině od síry vázáné samostatně. Síra ve skupině −SH má označní thiol, samostně vázaná síra =S má předponu thion:

CO(SH)(OH) kyselina thioluhličitá CO(SH)2 kyselina dithioluhličitá CS(OH)2 kyselina thionuhličitá CS(SH)(OH) kyselina thiol-thionuhličitá CS(SH)2 kyselina dithiol-thionuhličitá

U kyseliny dithiol-thionuhličité CS(SH)2 však postačí sloučeninu pojmenovat kyselina trithiouhličitá se vzorcem H2CS3. Halogenokyseliny a jiné substituované kyseliny. Názvy oxokyselin, obsahující v molekule místo hydroxylové skupiny halogenidový anion nebo např. anionty NH2

-, NH2-, N3-, NH.NH2-, NH.NH2- nebo H- , mají název oxokyseliny

doplněn označením příslušného aniontu se zakončením -o. Např.:

HSClO 3 kyselina chlorosírová HPF2O2 kyselina difluorofosforečná NH

2.SO3H kyselina amidosírová NH(SO3H)2 kyselina imido-bis(sírová) N(SO3H)3 kyselina nitrido-tris(sírová) NH

2.NH.SO3H kyselina hydrazidosírová NH.NH(SO3H)2 kyselina hydrazido-bis(sírová) HPH2O2 kyselina dihydrido-dioxofosforečná HPFHO2 kyselina fluoro-hydrido-dioxofosforečná

2.3.5 Názvosloví kationtů a aniontů

Názvy kationtů kovových prvků mají název prvku doplněn názvoslovným zakončením příslušného oxidačního čísla. V názvech sloučenin se používají jako přídavná jména. Náboj kationtu se u symbolu prvku značí znaménkem + , popř. s arabskou číslovkou jako indexem vpravo nahoře. Např.:

Li+ kation lithný LiBr bromid lithný Ba2+ kation barnatý Ba(NO3)2 dusičnan barnatý In3+ kation inditý In(OH)3 hydroxid inditý Ce4+ kation ceričitý CeCl4 chlorid ceričitý

Kationty odvozené od oxokyselin odtržením hydroxylové skupiny mají zakončení -yl. Velikost náboje těchto kationtů odpovídá počtu odtržených hydroxylových skupin. Protože od oxokyselin stejných centrálních atomů, ale různých oxidačních čísel, můžeme takto odvodit kationty o stejném názvu, můžeme je odlišit číslem Ewensovým-Bassettovým. V názvech sloučenin se tyto kationty označují podstatnými jmény v genitivu:

NO+ kation nitrosylu NO.HSO4 hydrogensíran nitrosylu NO2

+ kation nitrylu NO2Cl chlorid nitrylu

Page 19: Chemické výpočty

20

SO2+ kation thionylu SOCl2 chlorid thionylu SO2

2+ kation sulfurylu SO2Cl2 chlorid sulfurylu

UO2+

kation uranylu(1+) (UO2) 2SO4 síran uranylu(1+) UO2

2+ kation uranylu(2+) UO2SO4 síran uranylu(2+)

CO2+ kation karbonylu COCl2 chlorid karbonylu CrO2

2+ kation chromylu CrO2 SO4 síran chromylu (Zakončení -yl se používá i pro některé neutrální a elektropozitivní atomové skupiny obsahující kyslík nebo jiné chalkogeny nezávisle na jejich náboji. Např.: OH hydroxyl, CO karbonyl, S2O5 disulfuryl, CrO2 chromyl.) Pro víceatomové kationty, které jsou odvozeny od binárních sloučenin vodíku s nekovovými prvky adicí protonu, je charakteristické zakončení -onium. I tyto kationty se v názvech sloučenin označují podstatným jménem v genitivu. Výjimkou je pouze kation amonný NH4

+, který se v názvech sloučenin označuje přídavným jménem:

PH4+ kation fosfonia H3Se+ kation selenonia

AsH4+ kation arsonia H3Te+

kation telluronia

SbH4+ kation stibonia H2F

+ kation fluoronia H3O

+ kation oxonia H2I+ kation jodonia

H3S+ kation sulfonia NH4

+ kation amonný Ve sloučeninách např.: jodid fosfonia PH4I, chloristan oxonia H3O.ClO4, síran jodonia (H2I)2SO4, ale uhličitan amonný (NH4)2CO3. Názvy kationtů, které jsou odvozovány adicí protonu na dusíkaté zásady, mají zakončení -ium. Rovněž se označují podstatnými jmény v genitivu a i zde, je-li třeba, lze užít čísla Ewensova-Bassettova:

N2H5+ kation hydrazinia(1+) (N2H5)Cl chlorid hydrazinia

N2H62+ kation hydrazinia(2+) (N2H6)Cl2 dichlorid hydrazinia

C6H5NH3+ kation anilinia (C6H5NH3)Cl chlorid anilinia

Názvy substituovaných amonných iontů odvozených od dusíkatých zásad, které mají názvy se zakončením -amin, se tvoří se zakončením -amonium a vyjadřují se přídavným jménem stejně jako amonné soli. Např:

ClNH3+ kation chloramonný (ClNH3)2SO4 síran chloramonný

OHNH3+ kation hydroxylamonný (OHNH3)Cl chlorid hydroxylamonný

Názvy kationtů odvozených adicí protonu na molekuly oxokyselin mají základ názvu od mezinárodního označení solí těchto kyselin, doplněného zakončením acidium. Označují se rovněž podstatným jménem v genitivu. Např.:

CH3COOH2+ kation acetatacidia (CH3COOH2)NO3 dusičnan acetatacidia

H2NO2+ kation nitritacidia (H2NO2) 2SO4 síran nitritacidia

H2NO3+ kation nitratacidia (H2NO3)ClO4 chloristan nitratacidia

Názvosloví aniontů oxokyselin. Názvy aniontů odvozených od kyslíkatých kyselin mají název nekovu oxokyseliny se zakončení oxidačního čísla. Aby název aniontu byl jednoznačný, v přiměřené míře se použije názvoslovných předpon. Např.:

Page 20: Chemické výpočty

21

ClO- anion chlornanový HSO4- anion hydrogensíranový

NO2- anion dusitanový S2O8

2- anion peroxodisíranový CO3

2- anion uhličitanový AsS33- anion trithioarsenitanový

NO3- anion dusičnanový SnS4

4- anion tetrathiocíničitanový SO4

2- anion síranový PO33- anion trioxofosforitanový

ClO4- anion chloristanový PO4

3- anion tetraoxofosforečnanový S2O7

2- anion disíranový HPO42- anion hydrogenfosforečnanový

B4O72- anion tetraboritanový P2O7

4- anion difosforečnanový

Názvy jednoatomových aniontů mají zakončení -id. Např.: H- anion hydridový S2- anion sulfidový As3- anion arsenidový F- anion fluoridový Se2- anion selenidový C4- anion karbidový I- anion jodidový N3- anion nitridový Si4- anion silicidový O2- anion oxidový P3- anion fosfidový B3- anion boridový

Zakončení -id mají i víceatomové anionty. Např.: OH- anion hydroxidový In

- anion polyjodidový O2

2- anion peroxidový HF2- anion hydrogendifluoridový

HO2- anion hydrogenperoxidový N3

- anion azidový O3

- anion ozonidový NH2- anion imidový S2

2- anion disulfidový NH2- anion amidový

HS- anion hydrogensulfidový NHOH- anion hydroxylamidový Sn

2- anion polysulfidový N2H3- anion hydrazidový

I3- anion trijodidový CN- anion kyanidový

2.3.6 Názvosloví solí Názvy aniontů v binárních a pseudobinárních solích jsou odvozeny od binárních či pseudobinárních kyselin, přičemž podstatné jméno odvozené od kyseliny má koncovku -id. Názvy aniontů v solích oxokyselin jsou odvozeny od názvu aniontu příslušné kyseliny s názvoslovným zakončním oxidačního čísla podle tabulky 3 na str. 8. Kationty kovových prvků se v názvech solí označuje přídavným jménem s názvoslovnou koncovkou oxidačního čísla. Ostatní kationty se označují podstatným jménem v genitivu. Nenahrazený „kyselý“ vodík kyseliny značíme předponou hydrogen, je-li jich více než jeden, užijeme číslovkovou předponu. Ostatní názvoslovné předpony volíme podle zásad uvedených výše tak, aby název byl jednoznačný a přitom nebyl příliš komplikovaný. Např.: LiF fluorid lithný KCN kyanid draselný KI jodid draselný Ca3P2 fosfid vápenatý NH4HS hydrogensulfid amonný SO2Cl2 chlorid sulfurylu NaN3 azid sodný NH3OH.Cl chlorid hydroxylamonný

Page 21: Chemické výpočty

22

LiNO3 dusičnan lithný Ca(HCO3)2 hydrogenuhličitan vápenatý BaH2P2O7 dihydrogendifosforečnan barnatý Fe(PO3)3 trioxofosforečnan železitý NH4ClO4 chloristan amonný Na2S2O3 thiosíran sodný K2Cr2O7 dichroman draselný K2S2O8 peroxodisíran draselný (CrO2)SO4 síran chromylu (NO)HSO4 hydrogensíran nitrosylu

Ve vzorcích podvojných solí a solí, obsahujících vedle jiných aniontů také anionty hydroxidové nebo oxidové, se kovové kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel, při stejném oxidačním čísle v abecedním pořadí symbolů prvků. Víceatomové kationty (např. amonný) se uvádějí jako poslední ve skupině kationtů stejného oxidačního čísla; atom vodíku se uvádí jako poslední před aniontem. Anionty se uvádějí v abecedním pořadí symbolů nekovových prvků. Názvy jednotlivých kationtů a aniontů se oddělují pomlčkami. Pořadí v názvu je určeno pořadím ve vzorci. Např.:

KAl(SO4)2 síran draselno-hlinitý NaNH 4 HPO4 hydrogenfosforečnan sodno-amonný Ca5F(PO4)3 fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý Cu3(CO3)2F2 bis(uhličitan)-difluorid triměďnatý Na6ClF(SO4)2 chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný CdCl(OH) chlorid-hydroxid kademnatý BiCl(O) chlorid-oxid bismutitý AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý

Pokud není u sloučenin jako NaNbO3, CaTiO3, KSbO3, Na2Cr2O4 ap. prokázáno, že v mřížce vedle kationtů skutečně oxoanionty nebo hydroxoanionty existují, nemají se označovat jako soli, ale jako podvojné oxidy či podvojné hydroxidy. Za jejich název je možné uvést do závorky kurzivou strukturní typ látky. Je-li název strukturního typu současně mineralogickým názvem, použije se běžného písma. Např.:

MgTiO3 trioxid hořečnato-titaničitý (typ ilmenit) CaTiO3 trioxid vápenato-titaničitý (perowskit) NaNbO3 trioxid sodno-niobičný (typ perowskit) Na2Al2O4 tetraoxid sodno-hlinitý (typ spinel)

2.3.7 Adiční sloučeniny Adiční sloučeniny obsahující např. vodu, peroxid vodíku a amoniak nemají být označovány jako hydráty, peroxohydráty a amoniakáty. Těchto názvů lze použít, pokud nechceme nebo nemůžeme specifikovat v názvu sloučeniny způsob

Page 22: Chemické výpočty

23

vazby. Počet adovaných molekul se vyjádří číslovkovou předponou a název základní sloučeniny se uvede v genitivu. Tyto názvy je však třeba považovat za triviální. Např.:

BaCl2.2H2O dihydrát chloridu barnatého NaBO2.xH2O2 peroxohydrát dioxoboritanu sodného AlCl3.xNH3 amoniakát chloridu hlinitého

CaSO4.1

2H2O hemihydrát síranu vápenatého

Doporučuje se tvořit názvy a vzorce adičních a různých mřížkových sloučenin (klathrátů) přednostně z názvů a vzorců jednotlivých zúčastněných sloučenin. K oddělení složek se v názvu používá pomlček, ve vzorci teček. Počet molekul složek je v názvu adiční sloučeniny vyznačen arabskými čísly navzájem oddělenými dvojtečkami v závorce za názvy složek. Ve vzorci je počet molekul vyznačen arabskými čísly před vzorcem každé složky. Sloučeniny boru a voda jsou uváděny vždy naposled, ostatní v pořadí jejich počtu. Při stejném počtu více druhů složek se složky řadí abecedně podle názvů. Např.:

3CdSO4.8H2O síran kademnatý-voda (3 : 8) (čti tři ku osmi) K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O síran draselný-síran hlinitý-voda (1 : 1 : 24) CaCl2.8NH3 chlorid vápenatý-amoniak (1 : 8) NH3.BF3 amoniak-fluorid boritý (1 : 1) TeCl4.2PCl5 chlorid telluričitý-chlorid fosforečný (1 : 2) BF3.2H2O fluorid boritý-voda (1 : 2) 8H2S.46H2O sulfan-voda (8 : 46) 8Kr.46H2O krypton-voda (8 : 46) [Fe(H2O)6]SO4.H2O síran hexaaquaželeznatý-voda (1 : 1)

2.4 NÁZVOSLOVÍ KOORDINAČNÍCH SLOUČENIN Koordinačními neboli komplexními sloučeninami jsou sloučeniny, ve kterých vaznost centrálního atomu je vyšší než jeho oxidační číslo. Pravidel tvorby názvosloví komplexních sloučenin lze užívat i pro sloučeniny, které výše uvedené definici neodpovídají. Můžeme tak využít výhod pravidel názvosloví koordinační sloučenin i pro jednoduché anorganické sloučeniny. Nemělo by se jich však používat v případech, kdy k jednoznačnosti postačí jednoduchý racionální název. Komplexní sloučenina může obsahovat buď komplexní anion nebo komplexní kation, může obsahovat komplexní kation i komplexní anion současně, nebo může být elektroneutrální molekulou. Komplexní ionty a komplexní elektroneutrální molekuly označujeme jako koordinační částice. Názvosloví koordinačních sloučenin je podvojné. U sloučeniny, která má komplexni kation a jednoduchý anion, je podstatným jménem název jednoduchého aniontu a přídavným jménem název koordinační částice, např. chlorid hexaamminkobaltitý [Co(NH3)6]Cl3. U sloučeniny, která má komplexní anion a jednoduchý kation, je

Page 23: Chemické výpočty

24

podstatným jménem název komplexní částice a přídavným jménem název jednoduchého kationtu, např. tetrahydridohlinitan lithný Li[AlH4], popř. může být kation označen podstatným jménem v genitivu, např. hexachloroplatičitan nitrylu NO2[PtCl6]. Obsahuje-li koordinační sloučenina komplexní anion i komplexní kation, je podstatné jméno aniontu i přídavné jméno kationtu odvozeno od názvů koordinačních částic, např. tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý [Pt(NH3)4][PtCl4]. V názvu elektroneutrální koordinační sloučeniny je přídavným jménem název vlastní koordinační částice a podstatným jménem název „komplex“, např. [Co(NH3)3Cl3] komplex triammin-trichlorokobaltitý, resp. triammin-trichlorokobaltitý komplex. Koordinační částice se skládají z centrálního (středového) atomu a z koordinujících (donorových) částic čili ligandů. V sumárních a funkčních vzorcích koordinačních částic se centrální atom uvádí na prvním místě a za ním následují symboly ligandů. Vzorec koordinační částice se dává do hranaté (Wernerovy) závorky. Náboj koordinační částice se rovná součtu oxidačních čísel centrálních atomů a nábojů ligandů a v názvu sloučeniny může být označen číslem Ewensovým-Bassettovým. Název koordinační částice je jednoslovný a skládá se z názvu ligandů a z názvu centrálního atomu. Počet ligandů, který se váže na centrální atom, se vyjadřuje jednoduchými číslovkovými předponami. K vyznačení počtu složitějších ligandů, a v případech, kde by mohlo dojít při užití jednoduchých číslovkových předpon k nejasnostem, se používá číslovkových předpon násobných. Název ligandu, jemuž předchází násobná číslovková předpona, se dává do závorky. Je-li třeba ve vzorci použít závorek různého druhu, používají se v komplexní částici zpravidla v pořadí [{( )}]. Strukturních předpon se užívá obvyklým způsobem. Centrální atom je charakterizován koordinačním číslem a oxidačním číslem. Koordinační číslo odpovídá počtu kovalentních vazeb, kterými se centrální atom váže s ligandy v koordinační sféře. Kladné oxidační číslo centrálního atomu se vyjadřuje názvoslovným zakončením příslušného oxidačního čísla. Nulové oxidační číslo žádné zakončení nemá a používá se buď v nominativu nebo v genitivu. Má-li centrální atom záporné oxidační číslo, má jeho název zakončení -id.

K4[Fe(CN)6] hexakyanoželeznatan draselný K3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný K 4[Ni(CN)4] tetrakyanonikl(4−) tetradraselný nebo tetradraselná

sůl tetrakyanoniklu(4−) [Co2(CO)8] oktakarbonyldikobalt nebo oktakarbonyl dikobaltu Na2[Fe(CO)4 ] tertakarbonylferrid(2−) sodný Na[Co(CO)4] tetrakarbonylkobaltid(1−) sodný

Ligandy vytvářejí koordinační sféru komplexní částice. Ligand je charakterizován vazností, která udává, kolika kovalentními vazbami se váže na centrální atom. Ligand s jedním donorovým atomem se označuje jako

Page 24: Chemické výpočty

25

monodonorový. Obsahuje-li ligand více donorových atomů, označuje se jako ligand polydonorový. Chelátový ligand je ligand, který se k témuž centrálnímu atomu váže více donorovými atomy; koordinační sloučenina s takovýmto chelátovým atomem se nazývá chelát. Můstkový ligand se váže k více než k jednomu centrálnímu atomu. Koordinační sloučeniny s větším počtem centrálních atomů, které jsou spojeny můstkovými ligandy, jsou komplexy vícejaderné (polycentrické). Ligandy mohou být aniontové (s obecným označním „aniono“), neutrální a kationtové. Ve vzorcích i v názvech koordinačních částic se ligandy uvádějí v abecedním pořadí, aniž se bere zřetel na jejich počet; číslovkové předpony v názvech ligandů se však berou v úvahu pouze tehdy, jsou-li součástí názvu ligandu a nemají pouze číselný význam. Např. ligand s názvem „diammin“ je řazen podle a, ale ligand s názvem „dimethylamin“ je řazen podle d. Obsahuje-li koordinační částice několik různých ligandů, oddělují se jejich názvy pomlčkou. Poslední ligand se od názvu centrálního atomu již pomlčkou neodděluje. Vyskytují-li se v názvu písemné symboly prvků, řecká písmena či strukturní předpony, oddělují se rovněž pomlčkou. Např.: [Co(NH3)5(H2O)]Cl3 chlorid pentaammin-aquakobaltitý trans-[Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl chlorid trans-triammin-aqua-dichlorokobaltitý K[Au(CN)4] tetrakyanozlatitan(1−) draselný [Co(NH3)4)Cl2]Cl chlorid cis-tetraammin-dichlorokobaltitý [Pt(NH3)Cl2(C2H4)] ammin-dichloro-(ethylen)platnatý komplex Názvy aniontových ligandů odvozených od aniontů oxokyselin se tvoří od mezinárodního označení solí připojením zakončení -o. Např.:

symbol ion ligand SO4

2- síran sulfato SO3

2- siřičitan sulfito S2O3

2- thiosíran thiosulfato CO3

2- uhličitan karbonato NO3

- dusičnan nitrato H2PO4

- dihydrogenfosoforečnan dihydrogenfosfato Názvy organických aniontových ligandů se tvoří obdobně. Např.:

symbol ion ligand CH3COO- octan acetato (CH3)2N

- dimethylamid dimethylamido CH3CONH- acetamid acetamido

Řada názvů aniontových ligandů jsou většinou zkrácenými názvy odpovídajících aniontů solí se zakončením -o. Např.: symbol ion ligand symbol ion ligand F- flurid fluoro HO2

- hydrogenperoxid hydrogenperoxo Cl- chlorid chloro S2- sulfid thio Br- bromid bromo S2

2- disulfid disulfido

Page 25: Chemické výpočty

26

I- jodid jodo HS- hydrogensulfid merkapto O2- oxid oxo CN- kyanid kyano OH- hydroxid hydroxo SCN- thiokyanatan thiokyanato O2

2- peroxid peroxo CH3O- methoxid methoxo

H- hydrid hydrido CH3S- methanthiolat methanthiolato

V některých případech se odlišný způsob vazby ligandu vyznačuje jeho odlišným názvem, např. thiokyanato (–SCN) a isokyanato (–NCS), nitro (–NO2) a nitrito (–ONO). Není-li informace o struktuře k dispozici, užívá se názvů thiokyanato a nitrito. Příklady koordinačních sloučenin s aniontovými ligandy:

K2[Zn(OH)4] tetrahydroxozinečnatan draselný [Na[B(NO3)4] tetranitratoboritan sodný [Co(NH3)5(N3)]SO4 síran pentaammin-azidokobaltitý Na3[Ag(S2O3)2] bis(thiosulfato)stříbrnan sodný Li[Sb(OH)6] hexahydroxoantimoničnan lithný Na3[AsS4] tetrathioarseničnan sodný Cs[ICl4] tetrachlorojoditan cesný K[Au(OH)4] tetrahydoxozlatitan draselný Na[Au(S2)S] disulfido-thiozlatitan sodný

Názvy neutrálních a kationtových ligandů se používají bez názvoslovných zakončení. Neutrální ligandy s výjimkou ligandů aqua H2O, ammin NH3, nitrosyl NO a karbonyl CO se v názvech dávají do závorek.

K[PtCl3(C2H4)] trichloro-(ethylen)platnatan(1−) draselný [Ru(NH3)5(N)2)]Cl2 chlorid pentaammin-(dinitrogen)ruthenatý(2+) [Cr(H2O)6]Cl3 chlorid hexaaquachromitý [Co(NH3)6]Cl(SO4) chlorid-síran hexaamminkobaltitý [Co(NH3)5Cl]Cl2 chlorid pentaammin-chlorokobaltitý Na2[Fe(CN)5(NO)] pentakyano-nitrosylželezitan(2−) sodný Na[Co(CO)4] tetrakarbonylkobaltid(1−) sodný

Obsahují-li koordinační částice jako ligandy uhlovodíkové skupiny, které se v interakci s kovem chovají jako anionty, uvede se jejich název bez zakončení -o; při výpočtu náboje koordinační částice se považují za anionty. Např. tetrafenylboritan(1-) draselný K[B(C6H5)4]. Pro některé ligandy se někdy v názvech i ve vzorcích používá názvoslovných zkratek. Aby se zabránilo nejasnostem, je třeba při jejich používání dodržovat některá pravidla: V každém textu musí být všechny použité zkratky vysvětleny, zkratka nesmí být tvořena více než čtyřmi písmeny, nesmí obsahovat pomlčky a jiná rozdělovací znaménka a píší se malými počátečními písmeny. Malými písmeny se píší proto, aby nedošlo k záměně se zkrácenými symboly pro organické skupiny, jako např. Me-methyl, Et-ethyl, Ph-fenyl ap.

Page 26: Chemické výpočty

27

Velkým písmenem L se píše pouze zkratka pro obecné označení „ligand“ a M pro obecné označení „centrální atom“. Příkladem užití názvoslovných zkratek pro ethylendiamin a pro pyridin jsou např. sloučeniny:

[Cr(en)2]Cl3 chlorid tris(ethylendiamin)-chromitý [Pt(py)4][PtCl4] tetrachloroplatnatan tetrakis(pyridin)platnatý

3 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A VÝPOČTY Protonové (atomové) číslo Z - udává počet protonů v jádře atomů daného prvku - udává, kolika elementárním nábojům se rovná celkový kladný náboj daného jádra - udává počet elektronů v elektroneutrálním stavu atomu - udává pořadové číslo a postavení prvku v Mendělejevově periodické soustavě prvků Protonové číslo zapisujeme vlevo dole u značky prvku ZX, např.: 6C Neutronové číslo N - udává počet neutronů v jádře atomu Nukleonové (hmotnostní) číslo A - udává počet protonů a neutronů (nukleonů) v jádře atomu Nukleonové číslo zapisujeme vlevo nahoře u značky prvku AX, např. 12C Pro výpočet nukleonového čísla platí : A = Z + N Nuklid - látka složená ze zcela totožných atomů se shodným protonovým i nukleonovým číslem Izotopy - nuklidy, které mají shodná protonová čísla, ale rozdílná nukleonová čísla - mají stejné chemické vlastnosti, ale odlišné fyzikální vlastnosti Prvek - látka složená z atomů se shodným protonovým číslem Monoizotopické prvky - prvky tvořeny pouze jedním druhem nuklidu, např. beryllium, fluor, sodík, hliník Polyizotopické prvky

- prvky složeny z více druhů nuklidů, např. kyslík tvoří tři izotopy 816O , 8

17 O , 818O

Page 27: Chemické výpočty

28

3.1 HMOTNOST ATOMŮ A MOLEKUL Hmotnost atomu je hodnota jeho klidové hmotnosti. Můžeme jí vyjádřit v kilogramech, v atomových hmotnostních jednotkách nebo jako relativní atomovou hmotnost. Hmotnosti atomů vyjádřené v kilogramech jsou číselně velice malé hodnoty a práce s nimi je nepřehledná. Např. hmotnost jednoho atomu izotopu vodíku m(1

1H ) = 1,67355.10-27 kg. Proto byla zavedena atomová hmotnostní jednotka u,

která je definována jako 1/12 hmotnosti atomu nuklidu 612 C

mu = 1

12 m( 6

12 C ) mu = [kg]

kde mu je hmotnost atomové hmotnostní jednotky v kg

m(6

12 C ) hmotnost nuklidu 6

12 C v kg

Číselná hodnota atomové hmotnostní jednotky mu = 1,66056.10-27 kg. Porovnáním hmotností jednotlivých atomů s hmotností atomové hmotnostní jednotky lze vyjádřit hmotnost atomů jako relativní atomové hmotnosti Ar (X). Relativní atomová hmotnost udává kolikrát je hmotnost daného atomu větší než

1/12 hmotnosti atomu 6

12 C (atomová hmotnostní jednotka).

Ar (X) = m(X)

mu

kde Ar (X) je relativní atomová hmotnost prvku X m(X) je hmotnost atomu prvku X mu je hmotnost atomové hmotnostní jednotky Většina prvků se skládá ze dvou či více izotopů. Poměr izotopů bývá vždy stejný, jak ve volném prvku, tak i ve sloučeninách. Pro přírodní směs izotopů jednoho prvku užíváme střední relativní atomovou hmotnost A r(X). Ta je určena jako aritmetický průměr relativních hmotností jednotlivých izotopů v jejich poměrném zastoupení v přírodní směsi.

Page 28: Chemické výpočty

29

A r (X) = A ( X).x( X)ri

Zi

Zi

kde A ( X)r Zi je relativní hmotnost i-tého nuklidu daného prvku X

x( X)Zi je molární zlomek i-tého nuklidu v přírodní směsi prvku X

Střední relativní atomová hmotnost prvku je bezrozměrné číslo, které udává, kolikrát je střední hmotnost atomů, přítomných v přirozené izotopické směsi

daného prvku větší než 1/12 hmotnosti atomu 6

12 C . Střední relativní atomová

hmotnost a protonové číslo jsou dvě důležité kvantitativní charakteristiky prvků, které můžeme nalézt v periodické soustavě prvků. Střední relativní molekulová hmotnost prvku nebo sloučeniny M r (M) je bezrozměrné číslo, které určuje, kolikrát je hmotnost molekul daného prvku nebo

sloučeniny větší než 1/12 hmotnosti atomu 6

12 C a určuje se součtem středních

relativních hmotností atomů, z nichž je složena.

M r (M) = m(M)

mu = A (X)r∑

U sloučenin, které nejsou složeny z molekul považujeme za střední relativní molekulovou hmotnost součet středních relativních hmotností všech atomů v jedné vzorcové jednotce (např. NaCl). Pokud to nebude výslovně uvedeno, nebude v dalším textu při používání relativních atomových i molekulových hmotností Ar(X) a Mr(M) zdůrazňováno, že se jedná o jejich střední hodnoty. U polyizotopických prvků vyskytujících se v přírodě jde o konstantní směsi izotopů.

Mr (M) = A (X)r∑ Relativní atomové hmotnosti prvků jsou bezrozměrné veličiny, které nalezneme ve všech chemických tabulkách. Příklad 1 Relativní atomová hmotnost zlata je Ar(Au) = 196,9665. Vypočítejte hmotnost jednoho atomu zlata v kg. Řešení:

Ar(Au) = 196,9665 Ar (Au) = m(Au)

mu

m(Au) = Ar (Au).mu m(Au) = 196,9665.1,66056.10-27 kg m(Au) = 3,2707.10-25 kg Hmotnost jednoho atomu zlata je 3,2707.10-25 kg. Příklad 2 Klidová hmotnost jednoho atomu jistého prvku je 7,4652.10-26 kg. Určete neznámý prvek.

Page 29: Chemické výpočty

30

Řešení:

Nejdříve vypočítáme relativní atomovou hmotnost ze vztahu : Ar (X) = m(X)

mu

Ar (X) = 7 4652 10

1 6605610

26

27

, .

, .

− = 44,9559

Relativní atomová hmotnost neznámého prvku je 44,9559 a z tabulek zjistíme, že jde o skandium (Sc). Příklad 3 Přírodní gallium je směs izotopů 31

69 Ga a 3171Ga o atomových hmotnostech

68,9257u a 70,9248u. Obsah obou izotopů vyjádřený molárními zlomky je u nuklidu 31

69 Ga 60,5 % a u nuklidu 3171Ga 39,5 %. Vypočítejte střední relativní

atomovou hmotnost přírodního gallia. Řešení: K řešení použijeme vztah A r (Ga) = A ( Ga).x( Ga)r Z

iZi

i∑ ,

do kterého dosadíme a vyřešíme. A r (Ga) = A ( Ga).x( Ga)r 31

693169 + Ar ( 31

71Ga ).x( 3171Ga )

A r (Ga) = 68,9257.0,605 + 70,9248.0,395 A r (Ga) = 69,7153 Střední relativní atomová hmotnost přírodního gallia je 69,7153. Příklad 4 Měď je směsí dvou izotopů 29

63Cu a 2965Cu o atomových hmotnostech 62,928u

a 64,928u. Vyjádřete zastoupení jednotlivých izotopů molárními zlomky, je-li střední atomová hmotnost mědi A r (Cu) = 63,54. Řešení: Použijeme vztah pro výpočet střední relativní atomové hmotnosti z předchozího příkladu a sestavíme rovnici: A r (Cu) = A Cu).x( Cu)r 29

632963( + Ar ( 29

65Cu ).x( 2965Cu )

Molární zlomky vyjádříme pomocí neznámých x1 a x2, kde x1 = x( 2963Cu ) a x2 =

x( 2965Cu ) a řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých.

63,54 = 62,928 x1 + 64,928 x2 1 = x1 + x2 x1 = 1 - x2 63,54 = 62,928.(1 - x2) + 64,928 x2 x2 = 0,306 tedy : x2 = 30,6 % x1 = 1 - 0,306 = 0,694 x1 = 69,4 %

Page 30: Chemické výpočty

31

Složení mědi v molárních zlomcích je 69,4 % 2963Cu a 30,6 % 29

65Cu .

Příklad 5 Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost síranu měďnatého. Řešení: Relativní molekulovou hmotnost určíme součtem relativních atomových hmotností prvků, z nichž je molekula složena: Mr (M) = A (X)r∑

Mr (CuSO4) = Ar (Cu) + Ar (S) + 4.Ar (O) Mr (CuSO4) = 63,546 + 32,06 + 4.15,999 Mr (CuSO4) = 159,602 Relativní molekulová hmotnost síranu měďnatého je 159,602. Příklady k procvičování 3.1.1 Vypočítejte hmotnost jednoho atomu stříbra v kg, je-li jeho relativní atomová hmotnost 107,8. 3.1.2 Relativní atomová hmotnost cesia je 132,906. Vypočítejte hmotnost jednoho atomu cesia v kg. 3.1.3 Klidová hmotnost jednoho atomu jistého prvku je 1,49653.10-26 kg. Určete, který je to prvek. 3.1.4 Jistý prvek má klidovou hmotnost atomu 3,158.10-25 kg. Určete neznámý prvek. 3.1.5 Přírodní bor je směs izotopů 5

10 B a 511B v molárním poměru 19,9 : 80,1. Hmotnosti

jednotlivých izotopů jsou m( 510 B ) = 1,66272.10-26 kg a m( 5

11B ) = 1,82816.10-26 kg.

Vypočítejte střední relativní atomovou hmotnost přírodního boru. 3.1.6 Přírodní lithium je směs izotopů 3

6 Li a 37 Li . Složení směsi vyjádřené molárními

zlomky je 7,98 % nuklidu 36 Li a 92,02 % nuklidu 3

7 Li . Vypočtěte hmotnost atomu

izotopu 37 Li v kg, je-li hmotnost atomu druhého izotopu m( 3

6 Li ) = 6,023u a střední

atomová hmotnost lithia 6,941. 3.1.7 Vypočítejte izotopické složení přírodní směsi vodíku v molárních zlomcích, jestliže střední relativní atomová hmotnost vodíku je 1,00797, relativní atomová hmotnost izotopu 1

1H je 1,00782 a izotopu 12 H je 2,0141.

3.1.8

Page 31: Chemické výpočty

32

Jaké je izotopické složení přírodní směsi uhlíku v molárních zlomcích. Střední relativní atomová hmotnost uhlíku je 12,01115 a relativní atomové hmotnosti obou izotopů 6

12 C a 613C jsou 12,0000 a 13,00632.

3.1.9 Přírodní dusík je směs dvou izotopů 7

14 N a 715 N . Složení přírodní směsi v

molárních zlomcích je 99,64 % nuklidu 714 N a 0,36 % nuklidu 7

15 N . Vypočítejte

relativní atomovou hmotnost izotopu 715 N , znáte-li hmotnost atomu druhého

izotopu m( 714 N ) = 14,00307u a střední relativní atomovou hmotnost dusíku

14,0067. 3.1.10 Stříbro je směs izotopů 47

107 Ag a 47109 Ag . Vyjádřete složení přírodního stříbra v

molárních zlomcích, víte-li že na jeden atom nuklidu 47109 Ag připadá 1,0555 atomů

nuklidu 47107 Ag .

3.1.11 Chlor je směs izotopů 17

35Cl a 1737 Cl . Kolik atomů nuklidu 17

35Cl připadá na jeden

atom nuklidu 1737 Cl , jestliže procentové vyjádření molárního zlomku izotopu 17

35Cl

je 75,4 % ? 3.1.12 Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost : a) manganistanu draselného b) dihydrátu chloridu barnatého c) hexafluoroantimoničnanu draselného d) dekahydrátu tetraboritanu disodného e) dodekahydrátu síranu draselno-chromitého

3.2 LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ Množství dvou či více látek lze porovnávat na základě veličiny látkové množství [n]. Látkové množství je základní veličina soustavy SI se základní jednotkou mol. Mol je látkové množství v systému, který obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 6

12 C . Tento počet je číselně

vyjádřen Avogadrovou konstantou [NA]. Avogadrova konstanta je dána počtem atomů obsažených v 0,012 kg izotopu 6

12 C .

NA = 0,012m( C)6

12 = 1.10

m

3

u

= 6,022.1023 mol-1

Page 32: Chemické výpočty

33

V jednom molu jakékoliv látky je tedy vždy obsaženo 6,022.1023 elementárních jedinců (přesně definovaných entit) z nichž je látka složena. Těmito základními jedinci mohou být atomy, molekuly, ionty, chemické ekvivalenty, elektrony, popř. i jiné částice či přesně určená seskupení těchto částic. Chemický ekvivalent je formální zlomek molekuly, atomu či iontu, který při dané reakci je ekvivalentní jednomu atomu vodíku nebo jednomu elektronu, popř. jednomu elementárnímu náboji nesenému iontem. Veličiny vztažené na jednotkové látkové množství se označují jako molární a veličiny vztažené na jednotkové množství hmotnosti označujeme jako měrné. Molární hmotnost [M] vyjadřuje hmotnost látkového množství jednoho molu základních entit. Jednotkou je kg.mol-1.

M = mn

[M] = kg.mol-1

Pro správný výpočet je nutné přesně specifikovat o jakou elementární entitu se jedná a zapsat ji do závorky M(X). Molární hmotnost kyslíku je označení nepřesné. Je třeba označit molární hmotnost atomu kyslíku M(O) = 16.10-3 kg.mol-

1 nebo molární hmotnost molekuly kyslíku M(O2) = 32.10-3 kg.mol-1. Molární hmotnost vyjadřujeme v hlavních jednotkách soustavy SI (kg.mol-1), zejména dosazujeme-li do vztahů, kde jsou ostatní veličiny rovněž uváděny v základních jednotkách soustavy SI. Při běžných výpočtech je možné používat dílčí jednotky g.mol-1. Z definice relativní hmotnosti přesně specifikované entity Mr (X) a molární hmotnosti téže entity M(X) vyplývá, že relativní molekulová hmotnost je číselně 103krát větší ve srovnání s molární hmotností uvedenou v základních jednotkách soustavy SI. Číselně je rovna molární hmotnosti vyjádřené v g.mol-1. Molární objem [Vm] vyjadřuje objem, který zaujímá jeden mol dané látky za stanovených teplotních a tlakových podmínek.

Vm = Vn

[Vm] = m3.mol-1

Standardní molární objem [V mo ] je objem jednoho molu ideálního plynu za

standardních podmínek, tj. tlaku po = 101 325 Pa a teploty To = 273,15 K. Číselná hodnota tohoto objemu je V m

o = 22,41.10-3 m3.mol-1. V mo je konstanta plynoucí

z Avogadrova zákona, podle něhož platí, že stejné objemy plynů za stejných stavových podmínek obsahují stejný počet molekul. Avogadrova konstanta [NA] je dána podílem počtu částic látky N a látkového množství n.

NA = Nn

[NA] = mol-1

Hustota [ρρρρ] udává jaká je hmotnost jednoho m3 látky v kg. Hlavní jednotkou je kg.m-3.

ρ = mV

[ρ] = kg.m-3, g.cm-3

Page 33: Chemické výpočty

34

Relativní hustota [ρρρρr] je bezrozměrná veličina, která vyjadřuje hustotu dané látky ρ v poměru k hustotě srovnávací látky ρv při stanovených podmínkách. Obdobně lze vyjádřit i poměrem molární hmotnosti dané látky M k molární hmotnosti látky srovnávací Mv.

ρr = ρ

ρV =

Μ

Μv

Standardní hustota [ρρρρo] je hustota dané látky za standardních podmínek tlaku po a teplotě To. Standardní hustoty nejběžnějších srovnávacích látek - pro kapaliny ρo(voda) = 1000 kg.m-3 a pro plyny ρo(vzduch) = 1,292 kg.m-3. Molární hmotnost vzduchu za standardních podmínek je 28,964.10-3 kg.mol-1. Objemy plynů v příkladech pokud není uvedeno jinak jsou uváděny vždy za standardních podmínek (s.p.), tj. tlaku 101 325 Pa a teploty 273,15 K. Příklad 1 Určete látkové množství a hmotnost 1.1023 atomů zlata. Relativní atomová hmotnost zlata je Ar(Au) = 196,9665. Řešení: a) úvahou Jeden mol zlata obsahuje 6,022.1023 atomů zlata a má hmotnost 196,9665 g. 1 mol Au ............ 6,022.1023 atomů Au ............. 196,9665 g x molů Au .......... 1.1023 atomů Au ............. y g

x =110

6 02210

23

23

., .

= 0,166 mol Au y = 196 966510

6 02210

23

23

, ., .

= 32,708 g Au

b) z definice

n = N

NA

m = n.M

n(Au) = 110

6 02210

23

23

., .

m(Au) = 110

6 02210

23

23

., .

.196,9665

n(Au) = 0,166 mol m(Au) = 32,708 g 1.1023 atomů zlata odpovídá látkovému množství 0,166 mol a hmotnosti 32,708 g. Příklad 2 Kolik atomů mědi je obsaženo ve 127 g mědi? Relativní atomová hmotnost mědi je 63,546. Řešení:

Ze vztahu NA = Nn

vyplývá N = NA.n, po dosazení za n = mM

dostaneme

N = NA. mM

Page 34: Chemické výpočty

35

N(Cu) = 6,022.1023. 12763,546

N(Cu) = 1,204.1024 atomů Ve 127 g mědi je obsaženo 1,204.1024 atomů. Příklad 3 Vypočítejte, kolik molekul kyslíku bude za standardních podmínek v nádobě o objemu 10 dm3. Jakému látkovému množství a jaké hmotnosti tento objem odpovídá? Řešení:

Látkové množství kyslíku zjistíme ze vztahu n = V

Vm

n(O2) = 1022,41

= 0,4462 mol

Počet molekul kyslíku zjistíme pomocí Avogadrovy konstanty a hmotnost pomocí molární hmotnosti. N = n.NA m = n.M N(O2) = 0,4462.6,022.1023 m(O2) = 0,4462.31,9988 N(O2) = 2,687.1023 molekul m(O2) = 14,2779 g Objem 10 dm3 kyslíku obsahuje 2,687.1023 molekul, odpovídá hmotnosti 14,28 g a látkovému množství 0,4462 mol O2. Příklady k procvičování 3.2.1 Jaký objem zaujímá za s.p. 1.1027 entit vzduchu? Určete jejich hmotnost a látkové množství, je-li molární hmotnost vzduchu 28,964 g.mol-1. 3.2.2 Vypočítejte látkové množství a počet atomů rtuti, jejíž hmotnost je 1 mg. 3.2.3 Vypočítejte látkové množství, objem za s.p., počet molekul a počet atomů v 56 g plynného dusíku. 3.2.4 Vyjádřete v gramech celkovou hmotnost 4,5165.1023 atomů vápníku a látkového množství vápníku 0,25 mol. 3.2.5 Jaké celkové látkové množství oxidu siřičitého za s.p. představuje 0,25 mol SO2, 48 g SO2 a 44,8 dm3 SO2? 3.2.6

Page 35: Chemické výpočty

36

Porovnejte navzájem hmotnosti 3,011.1023 atomu molybdenu, 3 mol atomů kyslíku a 48 g Zn. 3.2.7 Porovnejte navzájem hmotnosti 3,011.1025 atomů Ca, 1 kg peří, 50 mol kyslíku O2 a 1,2 m3 oxidu uhličitého za s.p.. 3.2.8 Kolik g zinku je třeba přidat k 1.1023 atomům zinku, aby výsledné látkové množství bylo stejné jako představuje 11,2 dm3 plynného dusíku za s.p.? 3.2.9 Vyjádřete látkové množství jedné tuny uhličitanu vápenatého. Jaký objem oxidu uhličitého se může za s.p. z tohoto množství uvolnit? 3.2.10 Vypočítejte hmotnost a objem za s.p. 1,125.1027 molekul methanu. 3.2.11 Jakého látkového množství křemíku je zapotřebí pro reakci s uhlíkem o hmotnosti 6 kg, má-li vzniknout sloučenina, v níž na 1 atom uhlíku připadá 1 atom křemíku? 3.2.12 Určete látkové množství odpovídající 243 g hexachloroplatičitanu draselného a 1,55 t fosforečnanu trivápenatého. 3.2.13 Určete látková množství dusíku a vodíku slučujících se za vzniku 511g amoniaku. Vyjádřete objem za s.p. a látkové množství výsledného plynu. 3.2.14 Jaké látkové množství vody vznikne sloučením vodíku o objemu 20 m3 za s.p. a kyslíku o hmotnosti 14,5 kg? Který z obou plynů zůstane v přebytku a jaké bude látkové množství, objem a hmotnost nesloučeného plynu? 3.2.15 Přírodní křemík je směs tří izotopů. Izotopu 30Si je 3,05 % . Kolik atomů izotopu 30Si je v 1 g přírodního křemíku? 3.2.16 Kovové palladium je schopno pohlcovat vodík v takovém množství, že na jeden atom palladia připadá v průměru 0,6 atomu vodíku. Vypočítejte přírůstek hmotnosti vzorku o původní hmotnosti 10 g. 3.2.17 Hustota hliníku je 2,7 g.cm-3. Kolik atomů Al obsahuje krychlička z hliníku o hraně 1 mm? 3.2.18 Při teplotě 800 oC je relativní hustota par fosforu ve vztahu ke vzduchu ρr = 4,278 a při 1500 oC je dvakrát menší. Kolik atomů obsahuje molekula fosforu při teplotě 800 oC a 1500 oC?

Page 36: Chemické výpočty

37

3.3 SLOŽENÍ SOUSTAVY Obecně lze vyjádřit zastoupení látky v soustavě jako podíl množství dané látky a celkového množství všech látek v soustavě. Složení soustavy můžeme vyjádřit v hmotnostních, objemových, molárních množstvích, či v jejich kombinacích. Hmotnostní zlomek [wA] Hmotnostní zlomek látky A v soustavě je definován vztahem:

wA = mm

A

S

= m

mA

ii∑

kde mA je hmotnost látky A v soustavě mS je celková hmotnost soustavy mi je hmotnost i-té složky soustavy Součet všech hmotnostních zlomků soustavy je roven jedné. w i

i∑ = 1

Hmotnostní zlomek určité složky soustavy je relativní veličina a nabývá hodnot od nuly do jedné (0 ≤ wi ≤ 1). Má-li hmotnostní zlomek hodnotu 0, znamená to, že látka není v soustavě přítomna. Hodnoty 1 pak dosahuje zlomek tehdy, je-li složka v soustavě přítomna sama. Často se používá vyjádření o hmotnostním složení soustavy v procentech jako hmotnostní procento nebo procentový obsah látky v soustavě. V podstatě se jedná jen o hmotnostní zlomek. Protože však procento je jedna setina, tj.1% = 0,01, lze pak hmotnostní zlomek zapsat např. wA = 0,15, nebo-li wA = 15 %. Další možná vyjádření hmotnostního zlomku pro malé obsahy látek v soustavě jsou promile, tj. jedna tisícina 1 ‰ = 0,001, nebo jednotky ppm (parts per milion), které znamenají jednu miliontinu, tedy 1 ppm = 10-6. Obsah složky v ppm znamená např. hmotnost látky v µg na 1 g soustavy. Objemový zlomek [ϕϕϕϕ] Objemový zlomek látky A v soustavě je definován vztahem:

ϕA = VV

A

S

kde VA je objem látky A v soustavě VS je celkový objem soustavy Objemový zlomek slouží k vyjadřování složení zejména soustav kapalin a plynů, neboť odměřování objemu kapalin a plynů je snadnější než jejich odvažování. Objemový zlomek je opět relativní veličina, která může nabývat hodnot od 0 do 1. Lze jej rovněž vyjadřovat v objemových procentech, popř. jednotkách promile či ppm. Všechny objemy musí být měřeny za stejných podmínek. Celkový objem soustavy nelze nahrazovat součtem objemů jednotlivých složek, protože může docházet k objemové kontrakci, popř. objemové dilataci (zmenšení či zvětšení výsledného objemu). Molární zlomek [xA]

Page 37: Chemické výpočty

38

Molární zlomek látky A je definován vztahem:

xA = nn

A

S

= n

nA

ii∑

kde nA je látkové množství látky A v soustavě nS je celkové látkové množství soustavy ni je látkové množství i-té složky soustavy Součet všech molárních zlomků soustavy je roven jedné. x i

i∑ = 1

Molární zlomky, stejně jako zlomky hmotnostní a objemové, jsou veličiny relativní a mohou nabývat hodnot od 0 do 1. Lze je rovněž vyjadřovat v molárních procentech (zápis mol %), promile a ppm. Vzhledem k platnosti Avogadrova zákona (stejná látková množství plynů za stejných podmínek zaujímají stejný objem) je obsah složky v soustavě plynů vyjádřený molárním zlomkem rovný objemovému zlomku. Tedy ϕA = xA. Příklad 1 V jakém objemu vzduchu je za standardních podmínek obsažen dusík o hmotnosti 20 kg? Objemový zlomek dusíku ve vzduchu je 78,09 %. Řešení:

Nejprve zjistíme látkové množství dusíku o hmotnosti 20 kg podle vztahu: n = mM

n(N2) = 20

28,01.10-3

n(N2) = 714 mol

Dále vypočteme objem daného množství dusíku za s.p. podle vztahu : V = n. Vmo

V(N2) = 714.22,41.10-3

V(N2) = 16 m3

A na závěr vypočteme objem vzduchu z objemového zlomku pro dusík : ϕA = VV

A

S

VS = 160 7809,

VS = 20,49 m3 Dusík o hmotnosti 20 kg je za s.p. obsažen ve 20,49 m3 vzduchu. Příklad 2

Page 38: Chemické výpočty

39

V mořské vodě byl zjištěn obsah bromu v podobě bromidů (alkalických kovů a kovů alkalických zemin) hmotnostním zlomkem wBr- = 0,004. V jakém množství mořské vody bude obsažen 1 kg bromu ? Řešení:

Obsah bromu v mořské vodě vypočítáme z hmotnostního zlomku : wBr- = mm

Br-

S

Po úpravě tohoto vztahu vypočteme hmotnost mořské vody : mS = mw

Br-

Br-

mS = 10 004,

= 250 kg

Jeden kg bromu v podobě bromidů je obsažen ve 250 kg mořské vody. Příklad 3 Hmotnostní obsah sulfidu olovnatého v galenitovém koncentrátu je 90 %. Vypočítejte hmotnost olova vyrobeného z 10 tun koncentrované rudy, jestliže se podařilo získat z celkového obsahu olova 75 %. Řešení: Hmotnost koncentrované rudy je 10 tun, z hmotnostního obsahu PbS v rudě určíme hmotnost čistého PbS : mPbS = wPbS.mS mPbS = 0,9.10 mPbS = 9 tun Hmotnost olova odpovídající příslušné hmotnosti sulfidu olovnatého určíme buď z úměry nebo porovnáním látkového množství : a) úměra b) porovnáním látkového množství 1 mol Pb odpovídá 1 molu PbS M(Pb) .................... M(PbS) n(Pb) : n(PbS) = 1 : 1 207,2 kg Pb ............. 239,2 kg PbS n(Pb) = n(PbS) m kg Pb .............. 9 000 kg PbS

m(Pb) = 9000 207 2239 2

. ,,

n(Pb) = m(PbS)M(PbS)

= 9.10239,2

6

= 37 625,4 mol

m(Pb) = n.M m(Pb) = 7 796 kg m(Pb) = 37 625,4.207,2 = 7 796 kg Toto je hmotnost olova při teoretickém výtěžku 100 %. Skutečnou hmotnost Pb vypočteme : 100 % .......... 7 796 kg Pb 75 % ........... x kg Pb x = 0,75.7796 x = 5 847 kg = 5,85 t Z 10 tun rudy se vyrobí 5,85 tun olova.

Page 39: Chemické výpočty

40

Příklad 4 Vypočítejte hmotnostní složení ekvimolární směsi vodíku a dusíku (molární zlomky jsou si rovny). Řešení: Jelikož nemáme zadané množství, zvolíme jednotkové látkové množství vodíku a dusíku. Tedy celková hmotnost směsi bude : mS = m(H2) + m(N2) = M(H2) + M(N2) mS = 2,02 + 28,01 = 30,03 g Hmotnostní zlomky jednotlivých složek soustavy vypočítáme podle vztahu:

wA = mm

A

S

, tedy :

wH2=

m

mH

S

2 wN2=

m

mN

S

2

wH2 = 2 02

30 03,,

= 0,0673 = 6,73 % wN2= 28 01

30 03,,

= 0,9327 = 93,27 %

Hmotnostní složení směsi je 6,73 % vodíku a 93,27 % dusíku. Příklad 5 Analýzou směsi oxidu zinečnatého a oxidu rtuťnatého byl zjištěn stejný hmotnostní obsah zinku a kyslíku. Určete molární a hmotnostní poměr obou oxidů ve sledované směsi. Řešení: Uvažujeme směs oxidů ZnO a HgO. Ze zadání víme, že platí m(Zn) = m(O). Z hmotnostního poměru těchto prvků přejdeme na jejich molární poměr : m(Zn) = m(O) n(Zn).M(Zn) = n(O).M(O) n(Zn):n(O) = M(O):M(Zn) n(Zn):n(O) = 16 : 65,38 n(Zn):n(O) = 1 : 4,08625 Z molárního poměru zinku a kyslíku přejdeme na molární poměr oxidů : n(ZnO) : n(HgO) = 1 : 3,08625 Na závěr přejdeme od molárního poměru oxidů k hmotnostnímu poměru oxidů : n(ZnO) : n(HgO) = 1 : 3,08625

m(ZnO)M(ZnO)

:m(HgO)M(HgO)

= 1 : 3,08625

m(ZnO) : m(HgO) = M(ZnO) : 3,08625 M(HgO) m(ZnO) : m(HgO) = 81,38 : 668,48 m(ZnO) : m(HgO) = 1 : 8,2143 Molární poměr oxidu zinečnatého a rtuťnatého je přibližně 1 : 3 a hmotnostní poměr 1 : 8. Příklady k procvičování

Page 40: Chemické výpočty

41

3.3.1 Jaké je látkové množství chloru a křemíku v chloridu křemičitém o hmotnosti 425 g ? Určete hmotnost chloru v uvedeném množství sloučeniny a obsah křemíku hmotnostním i molárním zlomkem. 3.3.2 Spálením 1g koksu zbaveného vlhkosti vznikl objem oxidu uhličitého 1,68 dm3 za s.p. Vyjádřete obsah nespalitelných látek hmotnostním zlomkem. 3.3.3 Vypočítejte látkové množství a objem kyslíku, který vzniká spolu s vodou při katalytickém rozkladu 1 kg peroxidu vodíku o hmotnostním zlomku 30 % za s.p.. 3.3.4 V jakém objemu vzduchu je za standardních podmínek 10 kg kyslíku za s.p., je-li objemový zlomek kyslíku ve vzduchu 20,95 %? 3.3.5 Jaká hmotnost argonu je obsažena v 60 m3 vzduchu za s.p., je-li objemový zlomek argonu ve vzduchu 0,93 %? 3.3.6 Složení vzduchu v objemových zlomcích je 78,09 % dusíku, 20,95 % kyslíku, 0,93 % argonu a 0,03 % oxidu uhličitého. Vypočítejte kolik molekul je obsaženo v 1 m3 vzduchu a kolik z tohoto počtu připadá na dusík, kyslík a oxid uhličitý. Určete počet entit vzduchu v 1 kg. 3.3.7 Vypočítejte hmotnost jednoho litru kyslíku s objemovým zlomkem ozonu 5 %. Určete hmotnost ozonu v tomto objemu za s.p. a vyjádřete složení plynné směsi hmotnostním zlomkem ozonu. 3.3.8 V mořské vodě byl zjištěn hmotnostní obsah chloridů 2 % a bromidů 0,006 %. Vypočítejte hmotnost mořské vody obsahující 100 kg chloru nebo 1 kg bromu. 3.3.9 Mořská voda má hmotnostní obsah solí 3,5 %. Chloridu sodného je v nich obsaženo 75 %. V jakém množství mořské vody je 100 kg NaCl? 3.3.10 Hmotnostní obsah sulfidu olovnatého v galenitovém koncentrátu je 85 %. Vypočítejte hmotnost obohacené rudy potřebnou k výrobě 550 kg olova, jestliže se z celkového obsahu olova podařilo získat 75 %. 3.3.11 Z 5 tun koncentrované galenitové rudy bylo vyrobeno 2,8 tun olova. Výroba proběhla se 78 % výtěžkem. Vyjádřete obsah sulfidu olovnatého v koncentrátu hmotnostním zlomkem. 3.3.12

Page 41: Chemické výpočty

42

Obohacený galenitový koncentrát obsahuje 90 % sulfidu olovnatého vyjádřeno hmotnostním zlomkem. Kolik tun olova lze teoreticky získat z 10 tun koncentrátu? S jakým výtěžkem jsme pracovali, podařilo-li se nám získat 5 tun olova? 3.3.13 Kolik kg zinku je možno získat ze 100 kg rudy (ZnS) obsahující 10 % hlušiny, pracujeme-li se 78 % výtěžkem? 3.3.14 Ze 6 tun chalkosinu (sulfid měďný) byly získány 3 tuny mědi. Ztráty na mědi činily během výroby 20 %.Vyjádřete hmotnostním zlomkem obsah mědi v surovině. 3.3.15 Zahříváním ekvivalentní směsi práškového železa a síry poklesla celková hmotnost o 5 %. O jakou hodnotu v % se tím zvýšil hmotnostní zlomek železa? 3.3.16 Vypočítejte objemový obsah vodíku ve směsi se vzduchem, jestliže kyslík s vodíkem jsou v molárním poměru 1 : 2. 3.3.17 Ve sloučenině kovu s kyslíkem je hmotnostní poměr prvků 3 : 2. Jaká je to sloučenina a jakého objemu kyslíku za s.p. je třeba k přípravě 2 g sloučeniny? 3.3.18 Směs plynů se skládá z 66 g oxidu uhličitého a 28 g dusíku. Vypočítejte složení směsi v molární zlomcích. 3.3.19 Zjistěte složení směsi plynů v hmotnostních zlomcích, obsahuje-li směs 80 objemových % oxidu uhličitého a 20 objemových % vodíku. 3.3.20 Složení směsi plynů v hmotnostních zlomcích je 40 % vodíku, 50 % oxidu uhelnatého a 10 % dusíku. Vypočtěte složení této směsi v molárních zlomcích. 3.3.21 Po reakci 86 cm3 směsi vodíku s kyslíkem zbylo 5 cm3 kyslíku.Určete objem plynného produktu reakce, objem kyslíku před reakcí a hmotnostní zlomek vodíku před reakcí. 3.3.22 V částečně zoxidovaném zinkovém prášku byl zjištěn zinek a kyslík v hmotnostním poměru 10:1. Určete hmotnostní zlomek oxidu zinečnatého ve směsi. 3.3.23 Po vysušení zinkového prachu byl zjištěn ve vzorku zinek a oxid zinečnatý v molárním poměru 20:1. O jakou hodnotu se zvýšila hmotnost zinku oxidací? Určete hmotnostní zlomek oxidu zinečnatého. 3.3.24

Page 42: Chemické výpočty

43

V zinkovém prachu byl analyticky zjištěn hmotnostní obsah zinku 97,6 %. Za předpokladu, že zinek je znečištěn pouze oxidem zinečnatým, vypočítejte hmotnostní obsah ZnO. 3.3.25 Oxid měďnatý s hmotnostním obsahem 94 % CuO (zbytek je měď) byl žíháním ve vodíkové atmosféře převeden na měď. Vypočítejte celkový hmotnostní obsah mědi v oxidu měďnatém před redukcí. 3.3.26 Částečně zoxidovaný sulfid zinečnatý obsahuje zinek a síru v hmotnostním poměru 3 : 1. Určete složení vzorku hmotnostním obsahem oxidu a sulfidu zinečnatého i jednotlivých prvků z nichž je složen. 3.3.27 Směs zinku, oxidu zinečnatého a sulfidu zinečnatého obsahovala celkem 97,04 % zinku a kyslík se sírou v molárním poměru 1 : 1. Určete výsledné hmotnostní složení vzorku. 3.3.28 Ve směsi sulfidu a oxidu zinečnatého jsou si hmotnostní obsahy celkového zinku a sulfidu zinečnatého rovny. Určete jejich hmotnostní zlomky. 3.3.29 Ve směsi oxidu zinečnatého a oxidu kademnatého jsou zinek s celkovým kyslíkem v hmotnostním poměru 1 : 1. Vypočítejte hmotnostní obsah oxidu kademnatého. 3.3.30 Složení směsi plynů v molárních zlomcích je 50 % methanu, 15 % oxidu uhličitého, 30 % oxidu uhelnatého a 5 % ethenu. Vyjádřete celkový obsah uhlíku ve směsi plynů hmotnostním zlomkem. 3.3.31 Jeden litr směsi dusíku a oxidu dusnatého za s.p. obsahuje jeden gram dusíku. Určete objemové a hmotnostní složení směsi plynů. 3.4 STANOVENÍ EMPIRICKÉHO VZORCE Častým problémem řešeným v chemických laboratořích je analýza neznámého vzorku. V prvém kroku se provádí kvalitativní analýza, kterou se zjistí prvky přítomné v neznámé sloučenině. V druhém kroku je na řadě kvantitativní analýza, pomocí níž se určuje relativní zastoupení prvků ve sloučenině, tzv. empirický vzorec. Empirický vzorec udává nejjednodušší celistvý poměr počtu atomů prvků (skupin) zastoupených ve sloučenině. Tento vzorec vůbec nepřihlíží ke struktuře sloučenin. V případě stechiometrických sloučenin nazýváme empirický vzorec též vzorcem stechiometrickým. Je-li známá i molární hmotnost sloučeniny (relativní molekulová hmotnost), lze stanovit i molekulový vzorec, který udává skutečný počet atomů v jedné molekule.

Page 43: Chemické výpočty

44

Sloučenina tvořená z prvků A, B, C má empirický vzorec vyjádřený obecně AxByCz, kde x, y, z jsou stechiometrické bezrozměrné koeficienty určující počet jednotlivých prvků ve sloučenině. Protože poměr počtu atomů a poměr počtu molů atomů je shodný, lze vyjádřit poměr koeficientů jako poměr látkového množství (molárních zlomků) jednotlivých prvků ve sloučenině :

x : y : z = nA : nB : nC = xA : xB : xC Dosadíme-li za látkové množství poměr hmotnosti a molární hmotnosti, lze psát :

x : y : z = m

M(A):

mM(B)

:m

M(C)A B C

Složení sloučeniny AxByCz je často též určeno hmotnostními zlomky jednotlivých složek wA, wB, wC. Z definice hmotnostního zlomku vyplývá, že lze poměr hmotností mA:mB:mC v předešlém vztahu nahradit poměrem hmotnostních zlomků:

x : y : z = w

M(A):

wM(B)

:w

M(C)A B C

Po formální stránce je lepší molární hmotnosti nahradit relativními atomovými či pro skupiny atomů molekulovými hmotnostmi :

x : y : z = w

A (A):

wA (B)

:w

A (C)A

r

B

r

C

r =

wM (A)

:w

M (B):

wM (C)

A

r

B

r

C

r

V chemii často používáme i obrácený postup, kdy ze známého vzorce sloučeniny můžeme vypočítat zastoupení jednotlivých prvků nebo skupin ve sloučenině. Složení většinou vyjadřujeme ve hmotnostních zlomcích (procentech). Vycházíme-li z definice hmotnostního zlomku a z toho, že 1 mol sloučeniny AxBy obsahuje x molů látky A a y molů látky B, platí :

wA = mm

A

S

= x.M(A)

M(A B )x y

kde mA je hmotnost složky A, která je rovna součinu koeficientu x a molární hmotnosti složky A mS je celková hmotnost určená molární hmotností sloučeniny M(AxBy) Obdobně pak bude pro obsah složky B platit vztah :

wB = m

mB

S

= y.M(B)

M(A B )x y

Příklad 1 Analýzou sloučeniny bylo zjištěno její hmotnostní složení: 32,86 % sodíku, 12,88% hliníku a 54,26 % fluoru. Odvoďte empirický vzorec sloučeniny. Řešení: Obecný vzorec sloučeniny je NaxAlyFz a pro poměr x : y : z využijeme vztah

Page 44: Chemické výpočty

45

x : y : z = w

A (Na):

wA (Al)

:w

A (F)Na

r

Al

r

F

r , do kterého dosadíme

x : y : z = 32,8622,9898

:12,88

26,9815:

54,2618,9984

= 1,4293 : 0,4774 : 2,8560

Nyní upravíme poměr vydělením nejmenším členem poměru a upravíme na poměr nejmenších celých čísel. x : y : z = 2,9939 : 1 : 5,9825 = 3 : 1 : 6 Empirický vzorec sloučeniny je Na3AlF6. Příklad 2 Hmotnostní složení minerálu leucitu je 21,58 % oxidu draselného, 23,36 % oxidu hlinitého a 55,06 % oxidu křemičitého. Určete jeho empirický vzorec a vyjádřete jej pomocí oxidů. Řešení: Empirický vzorec si označíme (K2O)x(Al2O3)y(SiO2)z nebo xK2O.yAl2O3.zSiO2 a určíme koeficienty x, y, z:

x : y : z = w

M(K O):

w

M(Al O ):

w

M(SiO )K O

2

Al O

2 3

SiO

2

2 2 23 = 21,5894,196

:23,36

101,96:

55,0660,084

x : y : z = 0,2291 : 0,2291 : 0,9164 = 1 : 1 : 4 Empirický vzorec minerálu je K2O.Al2O3.4SiO2. Příklad 3 Úplným spálením 0,176 g organické látky tvořené pouze uhlíkem, vodíkem a kyslíkem vzniklo za s.p. 179,3 cm3 oxidu uhličitého a 0,144 g vody. Relativní hustota organické látky v porovnání se vzduchem je ρr = 3,041. Určete molekulový vzorec sloučeniny. Řešení: Nejprve vypočteme látkové množství CO2, které spalováním vzniklo :

n(CO2) = V(CO

V2

m

) =

0 1793

22 41

,

, = 0,008 mol

Protože 1 mol CO2 odpovídá 1 molu C, platí pro látkové množství uhlíku v původním vzorku : n(C) = n(CO2) = 0,008 mol Z látkového množství uhlíku určíme hmotnost C v původním vzorku : m(C) = n(C).M(C) = 0,008.12 = 0,096 g Stejným způsobem postupujeme u vody tak, že určíme látkové množství vody vzniklé při spalování a odpovídající látkové množství a hmotnost vodíku v původním vzorku :

Page 45: Chemické výpočty

46

n(H2O) = m(H O

M(H O2

2

)

) =

0 144

18

, = 0,008 mol

n(H) : n(H2O) = 2 : 1 n(H) = 2.n(H2O) = 2.0,008 = 0,016 mol m(H) = n(H).M(H) = 0,016.1 = 0,016 g Dále určíme hmotnost kyslíku v původním vzorku a následně látkové množství : m(O) = m - m(C) - m(H) = 0,176 - 0,096 - 0,016 m(O) = 0,064 g

n(O) = m(O

M(O

)

) =

0 064

16

, = 0,004 mol

Vzorec hledané sloučeniny je CxHyOz a platí : x : y : z = n(C) : n(H) : n(O) x : y : z = 0,008 : 0,016 : 0,004 = 8 : 16 : 4 x : y : z = 2 : 4 : 1 Empirický vzorec sloučeniny je C2H4O, molekulový bude (C2H4O)n. K určení molekulového vzorce potřebujeme znát molární hmotnost, kterou vypočítáme pomocí relativní hustoty ze vztahu M = ρr.Mv, kde Mv je molární hmotnost vzduchu za s.p. M(CxHyOz) = 3,041.28,964 = 88,08 g.mol-1 Protože M(C2H4O) = 44 g.mol-1, je třeba koeficienty z empirického vzorce sloučeniny vynásobit dvěma : n = 88 : 44 = 2, tedy (C2H4O)2 nebo-li C4H8O2. Molekulový vzorec sloučeniny je C4H8O2. Příklad 4 Vyjádřete hmotnostními zlomky a hmotnostními poměry složení sloučeniny, v níž jsou železo a kyslík v atomárním poměru 3 : 4. Řešení: Z uvedeného atomárního poměru je zřejmé, že vzorec sloučeniny je Fe3O4. Určíme molární hmotnost pomocí tabulek : M(Fe3O4) = 231,55 g.mol-1 Složení sloučeniny v hmotnostních zlomcích vypočítáme ze vztahu :

wA = mm

A

S

= x.M(A)

M(A B )x y

po dosazení tedy : wFe = 3.M(Fe)

M(Fe O )3 4

= 355 85

231 55

. ,

, =

167 55

231 55

,

, = 0,7236 = 72,36 %

wO = 4.M(O)

M(Fe O )3 4

= 4 16

231 55

.

, =

64

231 55, = 0,2764 = 27,64 %

Hmotnostní poměr převedeme na poměr co nejmenších celých čísel : mFe : mO = wFe : wO = 0,7236 : 0,2764 mFe : mO = 2,618 : 1 = 21 : 8

Page 46: Chemické výpočty

47

Složení Fe3O4 vyjádřené hmotnostními zlomky je 72,36 % železa a 27,64 % kyslíku a hmotnostním poměrem železa a kyslíku 21 : 8. Příklad 5 Vypočítejte hmotnostní obsah dusíku, železa a vody v hexahydrátu hexakyanoželeznatanu amonného. Řešení: Určíme molární hmotnost dané sloučeniny pomocí tabulek : M{(NH4)4[Fe(CN)6].6 H2O} = MS = 392,23 g.mol-1 V molekule této látky je obsaženo 10 atomů dusíku, tedy hmotnostní obsah dusíku vypočítáme ze vztahu :

wN = 10.M(N)

MS

= 140 1392 23

,,

= 0,3572 = 35,72 %

wFe = M(Fe)

MS

= 55 85392 23

,,

= 0,1424 = 14,24 %

w H O2 =

6.M(H O)M

2

S = 108 06

392 23,,

= 0,2755 = 27,55 %

V hexahydrátu hexakyanoželeznatanu amonného je hmotnostní obsah dusíku 35,72 %, železa 14,24 % a vody 27,55 %. Příklady k procvičování 3.4.1 Analýzou látky bylo zjištěno, že obsahuje následující hmotnostní složení: 26,58 % draslíku, 35,34 % chrómu a 38,08 % kyslíku. Určete její empirický vzorec. 3.4.2 Určete empirický vzorec látky, jejíž hmotnostní složení je 32,3 % sodíku, 22,5 % síry a zbytek připadá na kyslík. 3.4.3 Určete molekulový vzorec organické sloučeniny, v jejíž molekule je hmotnostní poměr C : N : H = 6 : 7 : 2, víte-li, že molární hmotnost této látky je 60 g.mol-1. 3.4.4 Hmotnostní poměr vápníku, uhlíku a kyslíku v určité sloučenině je 5 : 3 : 8. Hydrát této sloučeniny má hmotnostní obsah vody 12,33 %. Určete jeho vzorec. 3.4.5 Určete vzorec sloučeniny, která má hmotnostní obsah boru 40,28 % a vodík s dusíkem v hmotnostním poměru 1 : 7. Počet atomů vodíku v molekule je 6. 3.4.6 Sloučenina je složena pouze z uhlíku a kyslíku v hmotnostním poměru 1 : 1. Určete její molekulový vzorec, víte-li, že relativní molekulová hmotnost této látky je vyšší než 250 a nižší než 300. 3.4.7

Page 47: Chemické výpočty

48

V organické sloučenině je hmotnostní obsah vodíku 6,71 %, zbývající prvky uhlík a kyslík jsou v hmotnostním poměru 3 : 4. Určete molekulový vzorec sloučeniny, je-li její molární hmotnost 90 g.mol-1. 3.4.8 Určete molekulový vzorec organické kyseliny,která má v molekule 6 atomů vodíku o hmotnostním obsahu 1,75 %. Zbývající prvky uhlík a kyslík jsou v hmotnostním poměru 3 : 4. 3.4.9 Součástí ložisek draselných solí je též minerál karnalit s hmotnostním složením 14,08 % draslíku, 8,75 % hořčíku, 38,29 % chloru a 38,88 % vody. Určete jeho vzorec. Jak se změní hmotnostní složení, uvažujeme-li bezvodou sůl? 3.4.10 Určete molekulové vzorce dvou sloučenin křemíku, kyslíku a vodíku. Obě sloučeniny mají v molekulovém vzorci stejný počet vodíků, ale liší se od sebe hmotnostním složením. Prvá obsahuje 71,81 % křemíku a 7,73 % vodíku a druhá 75,72 % křemíku a 2,72 % vodíku. 3.4.11 Úplnou dehydratací 2 g hydrátu síranu železitého klesla hmotnost na 1,425 g. Určete vzorec hydrátu. 3.4.12 Úplnou dehydratací poklesla hmotnost hydrátu síranu zinečnatého o 43,8 %. Určete vzorec hydrátu. 3.4.13 Určete molekulový vzorec hydrátu chloristanu hořečnatého a vypočítejte hmotnostní ztrátu vznikající při plném vysušení 1300 g hydrátu, poklesne-li při tom hmotnost na 67,38 %. 3.4.14 Hydrát sloučeniny sodíku, fosforu a kyslíku má hmotnostní obsah fosforu 8,11 %. Po úplné dehydrataci činil hmotnostní obsah fosforu 18,89 % a sodíku 42,07 %. Jaký vzorec má hydrát? 3.4.15 Spálením 0,038 g jisté látky vznikne látkové množství oxidu siřičitého 0,001 mol a oxid uhličitý o objemu 11,2 cm3 za s.p. Vyjádřete hmotnostní poměr prvků ve sloučenině a určete její vzorec. 3.4.16 Spálením uhlovodíku bylo zjištěno, že molární poměr při spalování vznikajících oxidu uhličitého a vody je 1 : 1. Určete molekulový vzorec uhlovodíku, jestliže 1 g této sloučeniny zaujímá za s.p. objem 799 cm3. 3.4.17 Oxid uhličitý a voda vznikající při spalování jistého uhlovodíku jsou v hmotnostním poměru 22 : 9. Standardní hustota uhlovodíku je 1,882 kg.m-3. Určete jeho molekulový vzorec. 3.4.18

Page 48: Chemické výpočty

49

Určete molekulový vzorec látky s hmotnostním složením 82,8 % uhlíku a 17,2 % vodíku. Relativní hustota této látky v poměru ke vzduchu jako srovnávacímu plynu je 2,002. 3.4.19 Spálením 0,2 g uhlovodíku bylo získáno za s.p. 320 cm3 oxidu uhličitého a 0,257 g vody. 1 dm3 uhlovodíku má hmotnost 1,25 g. Určete jeho molekulový vzorec. 3.4.20 Spálením 0,5 g organické dikarboxylové kyseliny vzniklo 379,5 cm3 oxidu uhličitého za s.p. a 0,229 g vody. Určete molekulový vzorec neznámé kyseliny. 3.4.21 Spálením 0,174 g organické látky vzniklo 134,5 cm3 oxidu uhličitého za s.p. a 0,003 mol vody. Určete molekulový vzorec sloučeniny, jejíž relativní hustota v porovnání se vzduchem je 2,002. 3.4.22 Spálením 0,6 g organické sloučeniny vzniklo 471,5 cm3 oxidu uhličitého za s.p. a 0,095 g vody. Určete molekulový vzorec sloučeniny, je-li její relativní hustota vzhledem ke vzduchu 11,8. 3.4.23 Spálením 0,5 g organické látky vznikl 1 g oxidu uhličitého a 0,409 g vody. Určete molekulový vzorec sloučeniny, jestliže 1 g látky zaujímá objem 509 cm3 za s.p.. 3.4.24 Spálením 4,56 g sloučeniny obsahující pouze dusík a vodík vzniklo 5,125 g vody. Určete molekulový vzorec sloučeniny, je-li její relativní hustota vzhledem ke vzduchu 1,105. 3.4.25 Jistá fosforová sůl o hmotnosti 1 g se rozkládá za žáru na vodu o hmotnosti 0,431 g, amoniak o objemu 0,107 dm3 za s.p. a pevný zbytek o hmotnostním složení 22,55 % sodíku, 30,38 % fosforu a 47,07 % kyslíku. Víte-li, že fosforová sůl je tetrahydrát, určete její vzorec. 3.4.26 Jeden gram hydrátu kyslíkaté sloučeniny barya a síry poskytne vysušením při teplotě 120 oC hmotnost bezvodé sloučeniny 0,892 g. Rozkladným žíháním vzorku poklesne jeho hmotnost na 0,7 g vytěkáním oxidu s hmotnostním obsahem síry 50 %. Hmotnostní složení pevného zbytku je 58,84 % barya, 13,74 % síry a zbytek je kyslík. Jaký vzorec přísluší rozkládanému hydrátu?

4 ROZTOKY Roztoky jsou homogenní soustavy složené ze dvou či více složek. Podle skupenského stavu složek, které roztok tvoří, lze rozlišit roztok pevný (s), kapalný (l) nebo plynný (g). Jako pevné roztoky můžeme označit např. slitiny či směsné

Page 49: Chemické výpočty

50

krystaly a za plynné roztoky směsi plynů. Nejčastěji se však v chemické praxi setkáváme s kapalnými roztoky, v nichž hlavní složku tvoří voda nebo jiná kapalina tzv. rozpouštědlo a rozpuštěnou látkou může být plyn, kapalina nebo pevná látka. Uvedené příklady se budou týkat pouze kapalných vodných roztoků (voda jako rozpouštědlo). 4.1 VYJADŘOVÁNÍ SLOŽENÍ ROZTOKŮ Složení roztoků (t.j. údaje o kvantitativním zastoupení jednotlivých složek) lze vyjadřovat různými způsoby. Volba způsobu se řídí podle účelu, k němuž má údaj o obsahu sloužit. Údaje jsou vztaženy vždy na určité množství roztoku nebo rozpouštědla. V této kapitole je uveden přehled nejběžnějších a nejpoužívanějších způsobů vyjadřování složení roztoků. Relativní obsah jednotlivých složek v roztoku lze vyjádřit hmotnostním, objemovým a molárním zlomkem (viz kap.3.3), neboť roztok v tomto případě považujeme za soustavu. Připomeneme si jejich definice: Hmotnostní zlomek wA

wA = mm

A

S

= m

mA

ii∑

kde mA je hmotnost látky A v roztoku mS je celková hmotnost roztoku mi je hmotnost i-té složky roztoku Objemový zlomek ϕϕϕϕA

ϕA = VV

A

S

kde VA je objem látky A v roztoku VS je celkový objem roztoku Molární zlomek xA

xA = nn

A

S

= n

nA

ii∑

kde nA je látkové množství látky A v roztoku nS je celkové látkové množství roztoku ni je látkové množství i-té složky roztoku Koncentrace látky cA Udává látkové množství rozpuštěné látky A obsažené v celkovém objemu roztoku. Lze ji vyjádřit vztahem :

cA = nV

A

S

[cA] = mol.m-3

Page 50: Chemické výpočty

51

kde nA je látkové množství složky A VS je objem roztoku V chemii je běžné vyjadřovat koncentraci v jednotkách mol.dm-3 (popř. mol.l-1). Molalita µµµµA Vyjadřuje látkové množství složky A rozpuštěné v hmotnosti 1 kg rozpouštědla. Je definovaná vztahem :

µA = nm

A

R

[µA] = mol.kg-1

kde nA je látkové množství složky A mR je hmotnost rozpouštědla Pozn.: Pozor na záměnu pojmů molalita (látkové množství v 1 kg rozpouštědla) a molaritu (starší pojem pro látkovou koncentraci = látkové množství v 1 litru roztoku). Pro vyjádření hustoty se běžně užívá vedle hlavní jednotky kg.m-3 i g.cm-3 (zejména používáme-li hmotnosti látek v gramech a objemy v cm3). Při našich výpočtech v běžných laboratorních podmínkách budeme počítat s hustotou vody ρ(H2O) ≈ 1 g.cm-3, tedy objem vody v cm3 se číselně rovná její hmotnosti v gramech. Příklad 1 Vyjádřete hmotnostním zlomkem složení roztoku připraveného rozpuštěním 15 g hydroxidu sodného ve 100 g vody. Řešení:

Vyjdeme ze vztahu pro výpočet hmotnostního zlomku : wA = mm

A

S

Za celkovou hmotnost roztoku mS dosadíme součet hmotnosti vody a hydroxidu sodného : mS = m(H2O) + m(NaOH)

wNaOH = m

mNaOH

S

wNaOH = 15100+15

= 15115

= 0,13 = 13 %

Hmotnostní zlomek roztoku hydroxidu sodného je 13 % . Příklad 2 Vypočítejte hmotnost jodidu draselného a objem vody potřebných k přípravě 500 g roztoku o hmotnostním zlomku 5 %. Řešení: Z definičního vztahu pro hmotnostní zlomek vypočteme hmotnost rozpuštěné látky:

Page 51: Chemické výpočty

52

mA = mS.wA mKI = mS.wKI mKI = 500.0,05 = 25 g Zbytek hmotnosti roztoku činí voda : m(H2O) = mS - mKI m(H2O) = 500 - 25 = 475 g V(H2O) = 475 cm3 K přípravě roztoku je třeba 25 g jodidu draselného a 475 cm3 vody. Příklad 3 Vypočítejte hmotnost hydroxidu draselného v 0,55 dm3 roztoku o hmotnostním složení 4 % KOH. Hustota roztoku je 1,09 g.cm-3. Řešení: Nejdříve vypočítáme celkovou hmotnost roztoku - z údajů o objemu a hustotě : mS = VS.ρ Pozor na dosazování ve stejných jednotkách! Převedeme : 0,55 dm3 = 550 cm3 mS = 550.1,09 = 599,5 g Hmotnost hydroxidu draselného zjistíme opět ze vztahu pro výpočet hmotnostního zlomku : mKOH = mS.wKOH mKOH = 599,5.0,04 = 23,98 g Roztok obsahuje 23,98 g hydroxidu draselného. Příklad 4 Vypočítejte hmotnost heptahydrátu síranu železnatého potřebného k přípravě 750 g roztoku o hmotnostním obsahu 8 % síranu železnatého. Řešení: Ze vztahu pro výpočet hmotnostního zlomku určíme hmotnost síranu železnatého v roztoku : m(FeSO4) = mS.w(FeSO4) m(FeSO4) = 750. 0,08 = 60 g Dále musíme zjistit z tabulek molární hmotnosti bezvodého síranu železnatého a jeho heptahydrátu : M(FeSO4) = 151,85 g.mol-1 M(FeSO4.7H2O) = 277,85 g.mol-1 Nyní je třeba vypočítat jaká hmotnost heptahydrátu odpovídá 60 g bezvodého síranu železnatého : n(FeSO4) = n(FeSO4 .7H2O)

m(FeSO )M(FeSO )

4

4

= m(FeSO .7H O)M(FeSO .7H O)

4 2

4 2

m(FeSO4.7H2O) = m(FeSO )M(FeSO )

4

4

. M(FeSO4.7H2O)

Page 52: Chemické výpočty

53

m(FeSO4.7H2O) = 60151,85

. 277,85 = 109,79 g

K přípravě uvedeného roztoku je třeba 109,79 g heptahydrátu síranu železnatého. Příklad 5 Vypočítejte koncentraci 1 dm3 roztoku kyseliny sírové o hmotnostním složení 98 % H2SO4 a hustotě 1,8361 kg.dm-3. Složení roztoku vyjádřete též molárním zlomkem. Řešení: Nejdříve vypočítáme hmotnost 1 dm3 roztoku : mS = VS.ρ mS = 1.1,8361 = 1,8361 kg Dále určíme hmotnost kyseliny sírové obsažené v tomto roztoku : m(H2SO4) = mS.w(H2SO4) m(H2SO4) = 1,8361.0,98 = 1,7994 kg Nyní je třeba pro výpočet koncentrace H2SO4 určit její látkové množství a z tabulek zjistit molární hmotnost. M(H2SO4) = 98,06 g.mol-1 = 98,06.10-3 kg.mol-1

n(H2SO4) = m(H SO )M(H SO )

2 4

2 4

n(H2SO4) = 1,7994

98,06.10-3 = 18,35 mol

c(H2SO4) = 18,35 mol.dm-3 K určení hodnoty molárního zlomku je třeba ještě zjistit látkové množství vody v roztoku, které zjistíme z hmotnosti vody v roztoku : m(H2O) = mS - m(H2SO4) M(H2O) = 18 g.mol-1= 18.10-3 kg.mol-1

m(H2O) = 1,8361 - 1,7994 = 0,0367 kg

n(H2O) = m(H O)M(H O)

2

2

n(H2O) = 0,0367

18.10-3 = 2,0389 mol

nS = n(H2SO4) + n(H2O) nS = 18,35 + 2,0389 = 20,3889 mol

x(H2SO4) = n(H SO

n2 4

S

)

x(H2SO4) = 18,3520,3889

= 0,9 = 90 %

Koncentrace kyseliny sírové je 18,35 mol.dm-3 a molární zlomek 90 %. Příklad 6 Vypočítejte hmotnost hydroxidu sodného potřebného k přípravě 250 cm3 roztoku o koncentraci c(NaOH) = 0,15 mol.dm-3.

Page 53: Chemické výpočty

54

Řešení: Ze vztahu pro výpočet koncentrace určíme látkové množství a následně hmotnost hydroxidu sodného. Pozor na dosazování ve stejných jednotkách! M(NaOH) = 40 g.mol-1 VS = 250 cm3 = 0,25 dm3 c(NaOH) = 0,15 mol.dm-3 nNaOH = c.VS nNaOH = 0,15.0,25 = 0,0375 mol mNaOH = n.M mNaOH = 0,0375.40 = 1,5 g K přípravě uvedeného roztoku je třeba 1,5 g hydroxidu sodného. Příklady k procvičování 4.1.1 Vypočítejte hmotnost dusičnanu draselného a vody potřebné k přípravě 230 g roztoku o hmotnostním obsahu 2,5 % KNO3. 4.1.2 Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 14 g chlorečnanu draselného. Určete hmotnostní složení vzniklého roztoku. 4.1.3 Určete hmotnost chloridu draselného, který je nutné rozpustit ve 200cm3 vody, aby byl získán roztok o hmotnostním obsahu 8 % KCl. 4.1.4 Vypočítejte hmotnost kyseliny sírové obsažené ve 400 cm3 roztoku o hmotnostním složení 60 % H2SO4. Hustota roztoku kyseliny je 1,4983 g.cm-3. 4.1.5 Vyjádřete složení roztoku vzniklého rozpuštěním 50 g pentahydrátu síranu měďnatého ve 250 cm3 vody hmotnostním a molárním zlomkem. 4.1.6 Určete hmotnost roztoku síranu hořečnatého o hmotnostním složení 6 % MgSO4, který byl připraven rozpuštěním 100 g heptahydrátu síranu hořečnatého ve vodě. 4.1.7 Určete hmotnost dekahydrátu síranu sodného, kterou je třeba rozpustit v 500 g vody, aby byl získán roztok o hmotnostním složení 5 % Na2SO4. 4.1.8 Určete hmotnost chlorovodíku obsaženou ve 250 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním složení 7,15 % HCl a hustotě 1,035 g.cm-3. 4.1.9 Určete objem kyseliny sírové o hmotnostním složení 96 % a hustotě 1,8355 g.cm-3, který je potřeba k přípravě 1,5 dm3 roztoku o koncentraci c(H2SO4) = 0,1 mol.dm-3. 4.1.10

Page 54: Chemické výpočty

55

Vypočítejte hmotnost pentahydrátu thiosíranu sodného potřebnou k přípravě 2 dm3 roztoku o koncentraci 0,01 mol.dm-3. Vyjádřete složení tohoto roztoku hmotnostním zlomkem , je-li hustota roztoku 1,01 g.cm-3. 4.1.11 Určete hmotnost vody v objemu 750 cm3 kyseliny chlorovodíkové s hmotnostním obsahem 36 % HCl a hustotě 1,1789 g.cm-3. 4.1.12 V jakém objemu kyseliny chlorovodíkové s hmotnostním složením 34 % HCl a hustotě 1,1691 g.cm-3 je obsaženo 100 g chlorovodíku? 4.1.13 Kyselina sírová o hmotnosti 2 g a hmotnostním zlomku 98 % H2SO4 byla zředěna na objem 200 cm3. Jaká je koncentrace vzniklého roztoku? 4.1.14 Jaký objem roztoku dusičnanu draselného o koncentraci 0,8 mol.dm-3 lze připravit z 50 g dusičnanu draselného? 4.1.15 Vypočítejte objem roztoku amoniaku o koncentraci 0,2 mol.dm-3, který lze připravit pohlcením 2 dm3 plynného amoniaku za s.p. ve vodě? 4.1.16 Jakému objemu plynného amoniaku za s.p. odpovídá 250 cm3 roztoku amoniaku o koncentraci 2 mol.dm-3? 4.1.17 Objem 900 cm3 plynného amoniaku za s.p. byl pohlcen beze ztrát ve vodě a vzniklo 200 cm3 roztoku. Určete koncentraci tohoto roztoku. 4.1.18 Jaký objem amoniaku za s.p. je nutno pohltit v 1 dm3 vody, abychom připravili roztok o hmotnostním složení 10 % NH3? 4.1.19 Koncentrace roztoku kyseliny sírové je 2 mol.dm-3 a hustota 1,1206 g.cm-3. Vyjádřete složení roztoku hmotnostním zlomkem. 4.1.20 Určete koncentraci roztoku kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním složení 20 % HCl a hustotě 1,1 g.cm-3. 4.2 SMĚŠOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ V praxi se často setkáváme s potřebou přípravy roztoku určitého složení, máme-li k dispozici roztoky jiného složení. Složení roztoků lze upravovat přidáním rozpuštěné látky, přidáním či odpařením rozpouštědla nebo smísením roztoků různého složení. Přidáním rozpuštěné látky či odpařením části rozpouštědla se zvyšuje v roztoku obsah rozpuštěné látky. Přidáním rozpouštědla její obsah naopak klesá.

Page 55: Chemické výpočty

56

Pro výpočet potřebného množství směšovaných složek nebo výsledného složení roztoku se používá směšovací rovnice, která vychází z hmotnostní bilance soustavy. Smísíme-li dva roztoky o známém složení lze určit celkovou hmotnost a složení výsledného roztoku : I. m1 + m2 = m3 II. m1w1 + m2w2 = m3w3 kde m1, m2, m3 jsou hmotnosti jednotlivých roztoků w1, w2, w3 jsou hmotnostní zlomky jednotlivých roztoků Ředíme-li roztok čistým rozpouštědlem (vodou) je hmotnostní zlomek rozpuštěné látky roven nule. Přidáváme-li čistou rozpuštěnou látku, je hmotnostní zlomek roven jedné. Roztoky v laboratorní praxi většinou odměřujeme a jejich množství udáváme objemem. Ve směšovacích rovnicích lze tedy hmotnost nahradit součinem objemu a hustoty (m = V.ρ). Pro výpočty při směšování roztoků je možné použít rovněž vztah založený na látkové bilanci : n1 + n2 = n3 c1V1 + c2V2 = c3V3 kde n1, n2, n3 jsou látková množství rozpuštěné látky c1, c2, c3 jsou koncentrace roztoků V1, V2, V3 jsou objemy roztoků Nikdy nesmíme vycházet při směšování roztoků pouze z objemové bilance a sčítat jednotlivé objemy, protože dochází k objemové kontrakci (viz kap. 3.3). Příklad 1 Vypočítejte v jakém poměru je nutno smísit dva roztoky hydroxidu draselného o hmotnostním složení 60 % KOH a 10 % KOH pro přípravu 100 g roztoku o hmotnostním obsahu 45 % KOH. Řešení: Nejprve si ze zadání vypíšeme zadané hodnoty a pak dosadíme do směšovací rovnice : m1 = ? w1 = 0,6 m2 = ? w2 = 0,1 m3 = 100 g w3 = 0,45 m1 + m2 = 100 ⇒ m2 = 100 - m1

Page 56: Chemické výpočty

57

m1w1 + m2w2 = m3w3 m1.0,6 + (100 - m1).0,1 = 100.0,45 m2 = 100 - m1 0,5 m1 = 45 - 10 m2 = 100 - 70 m1 = 70 g m2 = 30 g Pro přípravu uvedeného roztoku je třeba smísit 70 g roztoku o hmotnostním složení 60 % KOH a 30 g roztoku o hmotnostním složení 10 % KOH. Příklad 2 Vypočítejte objem koncentrované kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 67 % HNO3 a hustotě 1,40 g.cm-3 a objem vody, které se použijí k přípravě 150 cm3 roztoku o hmotnostním obsahu 25 % HNO3 a hustotě 1,15 g.cm-3. Řešení: Opět vyjdeme ze směšovací rovnice do které dosadíme známé hodnoty : m1 = ? w1 = 0,67 ρ1 = 1,40 g.cm-3 m2 = ? w2 = 0 ρ2 = 1 g.cm-3 m3 = ? w3 = 0,25 ρ3 = 1,15 g.cm-3 V3 = 150 cm3 Nejdříve vypočítáme hmotnost výsledného roztoku m3 : m3 = V3. ρ3 m3 = 150 . 1,15 = 172,5 g Protože w2 = 0 zjednodušíme směšovací rovnici a dosadíme : m1w1 = m3w3

m1.0,67 = 172,5.0,25 m1 = 64,4 g Ze známé hmotnosti určíme objemy jednotlivých složek roztoku :

V1 = m1

1ρρρρ m2 = m3 - m1

V1 = 64,41,4

= 46 cm3 m2 = 172,5 - 64,4 = 108,1 g

V2 = 108,1 cm3 K přípravě uvedeného roztoku je třeba 46 cm3 koncentrované kyseliny dusičné a 108,1 cm3 vody. Příklad 3 Vypočítejte hmotnostní složení a objem roztoku kyseliny sírové, který vznikne zředěním 150 cm3 koncentrované kyseliny o hmotnostním obsahu 96 % H2SO4 a hustotě 1,8355 g.cm-3 stejným objemem vody.

Page 57: Chemické výpočty

58

Řešení: Vypíšeme si známé hodnoty ze zadání : V1 = 150 cm3 w1 = 0,96 ρ1 = 1,8355 g.cm-3 V2 = 150 cm3 w2 = 0 m2 = 150 g V3 = ? w3 = ? Ze směšovací rovnice opět můžeme vynechat druhý člen, protože w2 = 0, tedy : m1.w1 = m3.w3 , kde m3 = m1 + m2 nebo-li m3 = V1.ρ1 + m2 V1.ρ1.w1 = (V1.ρ1 + m2).w3

w3 =150.1,8355.0,96150.1,8355+150

= 264,312425,325

m3 = 150.1,8355+150

w3 = 0,6214 = 62,14 % m3 = 425,33 g Abychom mohli vypočítat objem výsledného roztoku, musíme v tabulkách vyhledat hustotu, která odpovídá vypočítanému hmotnostnímu složení 62,14 %. Nalezená hustota má hodnotu ρ = 1,5211 g.cm-3.

V3 = m3

3ρρρρ

V3 = 425,331,5211

= 279,6 cm3

Zředěním vodou uvedeného množství kyseliny vznikne 279,6 cm3 roztoku o hmotnostním zlomku w(H2SO4) = 0,6214. Příklad 4 Vypočtěte koncentraci roztoku vzniklého smísením 200 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci c(HCl) = 0,2 mol.dm-3 a 300 cm3 roztoku téže kyseliny o koncentraci 0,1 mol.dm-3 a po doplnění na objem 500 cm3 vzniklého roztoku. Řešení: Nejdříve převedeme zadané hodnoty na stejné jednotky : c1 = 0,2 mol.dm-3 V1 = 200 cm3 = 0,2 dm3 c2 = 0,1 mol.dm-3 V2 = 300 cm3 = 0,3 dm3 c3 = ? V3 = 500 cm3 = 0,5 dm3 Vyjdeme se směšovací rovnice ve formě látkové bilance : c1.V1 + c2.V2 = c3.V3 0,2.0,2 + 0,1.0,3 = 0,5.c3 0,5.c3 = 0,07 c3 = 0,14 mol.dm-3 Koncentrace takto získaného roztoku kyseliny sírové je 0,14 mol.dm-3. Příklady k procvičování

Page 58: Chemické výpočty

59

4.2.1 Jaký objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36 % HCl a hustotě 1,1789 g.cm-3 a jaký objem vody je potřeba k přípravě 2 dm3 roztoku o hmotnostním obsahu 5 % HCl a hustotě 1,024 g.cm-3? 4.2.2 Jaký objem vody je nutno přidat k 1 kg roztoku kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 40 % H2SO4 , abychom získali roztok o hmotnostním složení 15 % H2SO4 ? 4.2.3 Ze 750 g roztoku kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 48 % H2SO4 bylo odpařeno 300 g vody. Jaké je hmotnostní složení výsledného roztoku? 4.2.4 Jaký objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36 % HCl a hustotě 1,1789 g.cm-3 se musí přidat k 260 g roztoku kyseliny o hmotnostním obsahu 15 % HCl, aby výsledný roztok měl hmotnostní složení 22 % HCl ? 4.2.5 Objem 26 cm3 roztoku kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 65 % H2SO4 a hustotě 1,5533 g.cm-3 byl zředěn vodou a vznikl roztok kyseliny o hmotnostním obsahu 5 % H2SO4 a hustotě 1,0317 g.cm-3. Vypočítejte objem a hmotnost zředěného roztoku kyseliny sírové a určete celkové množství vody v roztoku. 4.2.6 Jaký objem vody je nutno odpařit ze 2 kg roztoku hydroxidu draselného o hmotnostním obsahu 10 % KOH, aby byl získán roztok o hmotnostním složení 35 % ? 4.2.7 Vypočítejte hmotnostní složení roztoku připraveného přidáním látkového množství 1 mol hydroxidu sodného ke 198 g roztoku o koncentraci 1 mol.dm-3 a hustotě 1,0428 g.cm-3. 4.2.8 Určete objem vody a roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,1 mol.dm-3, který je nutný k přípravě 500 cm3 roztoku o koncentraci 0,05 mol.dm-3. 4.2.9 Vypočítejte objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36 % HCl a hustotě 1,1789 g.cm-3, který se použije k přípravě 1,5 dm3 roztoku jehož koncentrace c(HCl) = 0,1 mol.dm-3. 4.2.10 Vypočítejte hmotnost hydroxidu sodného, který se přidá ke 2 dm3 roztoku o hmotnostním obsahu 5 % NaOH a hustotě 1,0538 g.cm-3, jestliže má být připraven roztok o hmotnostním složení 10 % NaOH a hustotě 1,1089 g.cm-3. Určete objem připraveného roztoku. 4.2.11

Page 59: Chemické výpočty

60

Jaký objem roztoku kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 20 % HCl a hustotě 1,098 g.cm-3 je nutné přidat ke 4 dm3 roztoku o c(HCl) = 0,6 mol.dm-3, aby byl získán roztok o c(HCl) = 1 mol.dm-3 ? 4.2.12 Vypočítejte hmotnostní zlomek kyseliny sírové a hmotnost roztoku, který byl připraven smícháním 1 dm3 roztoku kyseliny o hmotnostním obsahu 20 % H2SO4 a hustotě 1,1394 g.cm-3 a 600 cm3 roztoku o hmotnostní obsahu 62 % H2SO4 a hustotě 1,520 g.cm-3. 4.2.13 Smícháním roztoku kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 30 % HNO3 a hustotě 1,18 g.cm-3 a koncentrované kyseliny o hmotnostním obsahu 67 % HNO3 a hustotě 1,40 g.cm-3 má být připraveno 700 cm3 roztoku, který má hmotnostní složení 50 % HNO3 a hustotu 1,31 g.cm-3. Určete objemy výchozích roztoků. 4.2.14 650 g roztoku hydroxidu draselného o hmotnostním obsahu 32 % KOH bylo smíšeno s 500 cm3 vody a 80 g pevného hydroxidu draselného. Určete hmotnostní složení výsledného roztoku. 4.2.15 K objemu 250 cm3 roztoku kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 60 % HNO3 a hustotě 1,3667 g.cm-3 bylo přidáno 100 cm3 roztoku o hmotnostním obsahu 10 % HNO3 a hustotě 1,0543 g.cm-3. Jaký objem vody musíme přidat, aby ve výsledném roztoku byl hmotnostní obsah 20 % HNO3 a hustota 1,115 g.cm-3 ? 4.2.16 Smícháním 150 g roztoku o hmotnostním obsahu 5 % AgNO3, 50 g dusičnanu stříbrného a vody má být připraven roztok o hmotnostním složení 25 % AgNO3. Vypočítejte hmotnost výsledného roztoku a objem přidané vody. 4.2.17 K objemu 500 cm3 roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním obsahu 10 % NaOH a hustotě 1,11 g.cm-3 bylo přidáno 100 cm3 roztoku o hmotnostním obsahu 5 % NaOH a hustotě 1,05 g.cm-3, 10 g pevného NaOH a 450 cm3 vody. Určete hmotnostní složení výsledného roztoku. 4.2.18 Jakým objemem vody musíme zředit směs 300 cm3 roztoku kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 64 % HNO3 a hustotě 1,3866 g.cm-3 a 200 cm3 roztoku o hmotnostním obsahu 40 % HNO3 a hustotě 1,2463 g.cm-3, aby byl získán roztok o hmotnostním složení 20 % HNO3 a hustotě 1,115 g.cm-3 ? Jaký bude objem výsledného roztoku? 4.2.19 Z výroby bylo získáno jako odpad 500 dm3 roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním obsahu 10 % NaOH a hustotě 1,1089 g.cm-3 a 200 dm3 roztoku o hmotnostním obsahu 30 % NaOH a hustotě 1,3279 g.cm-3. Jejich smísením a zahuštěním pevným NaOH se má připravit roztok o hmotnostním obsahu 40 %

Page 60: Chemické výpočty

61

NaOH a hustotě 1,43 g.cm-3. Vypočítejte hmotnost pevného NaOH a objem výsledného roztoku. 4.2.20 Vypočítejte hmotnost dusičnanu olovnatého, vody a objem kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 40 % HNO3 (ρ = 1,2466g.cm-3) potřebných na přípravu 400 g roztoku dusičnanu olovnatého, který má hmotnostní obsah 12 % Pb(NO3)2 a 1,5 % HNO3. 4.3 ROZPUSTNOST LÁTEK A KRYSTALIZACE

Při rozpouštění pevné látky v rozpouštědle lze dosáhnout stavu, kdy se další množství látky již nerozpustí (při konstantní teplotě). Dojde k ustanovení rovnovážného stavu soustavy mezi danou látkou v pevném stavu a v rozpouštědle. Roztok vzniklý při této rovnováze se nazývá roztokem nasyceným. Nenasycený roztok obsahuje méně rozpuštěné látky, než je schopno se rozpustit za dané teploty ve zvoleném množství rozpouštědla. Množství rozpuštěné látky v nasyceném roztoku označujeme jako její rozpustnost při dané teplotě, kdy se vytvořila rovnováha. Rozpustnost látek je tedy maximální množství látky, které se za dané teploty rozpustí ve zvoleném rozpouštědle. Rozpustnost závisí na teplotě a musí být vždy doplněna údajem teploty, pro kterou platí. Závislost rozpustnosti pevných látek na teplotě je různá. U většiny anorganických látek se s rostoucí teplotou zvětšuje, u některých se téměř nemění a u jiných se naopak zmenšuje. Rozpustnost se obvykle udává v gramech rozpuštěné látky na 100 g rozpouštědla nebo na 100 g roztoku. Závislost rozpustnosti na teplotě bývá vyjádřena graficky jako tzv. křivky

rozpustnosti nebo ve formě tabulky. Ochlazením nasyceného roztoku se z něj vyloučí část rozpuštěné látky v krystalické formě. Tento proces se nazývá rušená krystalizace. Za určitých podmínek může při ochlazení vzniknout roztok přesycený (termodynamicky nestabilní). Přesycený roztok vzniká z nasyceného také odpařováním rozpouštědla. Děj, při kterém dochází k odpařování rozpouštědla při stejné (laboratorní) teplotě označujeme volnou krystalizací. Některé látky se vylučují z roztoků v bezvodém stavu (wA = 1), řada látek však krystaluje ve formě krystalohydrátů (wA ≠ 1, hodnotu wA musíme určit jako podíl molárních hmotností bezvodé látky a krystalohydrátu). Příklad zápisu rozpustnosti : s (50 oC) = 26 g CuSO4 / 100 g roztoku (vody). Následující příklady lze řešit buď pomocí směšovacích rovnic, které vycházejí z hmotnostní či látkové bilance, nebo úvahou pomocí úměr. Příklad 1 Vypočítejte hmotnost pentahydrátu síranu měďnatého a hmotnost vody potřebné k přípravě 500 g roztoku síranu měďnatého nasyceného při teplotě 50 oC. Rozpustnost CuSO4 při 50 oC je 26 g CuSO4 / 100 g roztoku. Řešení:

Page 61: Chemické výpočty

62

A) pomocí hmotnostní bilance a směšovací rovnice Označíme si jednotlivé složky: 1 - pentahydrát síranu měďnatého 2 - voda 3 - roztok síranu měďnatého m1 = ? m2 = ? m3 = 500 g w1 = ? w2 = 0 w3 = ? Z tabulek pomocí molárních hmotností určíme hmotnostní zlomek pentahydrátu :

w1 = M(CuSO )

M(CuSO .5H O)4

4 2

= 159,61249,71

= 0,6392

Z údaje o rozpustnosti určíme hmotnostní zlomek roztoku :

w3 = 26100

= 0,26

Dosadíme do směšovací rovnice, ve které druhý člen vypadne , protože w2 = 0 : m1.w1 = m3.w3 m1. 0,6392 = 500.0,26

m1 = 1300,6392

= 203,4 g m2 = 500 - 203,4 = 296,6 g

K přípravě uvedeného roztoku je třeba 203,4 g CuSO4.5H2O a 296,6 g vody. B) úvahou pomocí úměr Určíme z tabulek molární hmotnosti pentahydrátu a bezvodého síranu měďnatého: M(CuSO4) = 159,61 g.mol-1 M(CuSO4.5H2O) = 249,71 g.mol-1 Využitím údaje o rozpustnosti dále počítáme pomocí úměr : v 500 g roztoku............... x g CuSO4 v 100 g roztoku...............26 g CuSO4 x = 5.26 x = 130 g 130 g CuSO4.................... x g CuSO4.5H2O 159,61 g CuSO4............ 249,71 g CuSO4.5H2O

x = 130

159,61. 249,71 m(H2O) = 500 - 203,4

x = 203,4 g m(H2O) = 296,6 g K přípravě uvedeného roztoku je třeba 203,4 g CuSO4.5H2O a 296,6 g vody. Příklad 2 Vypočítejte hmotnost síranu draselného, kterou je třeba přidat do 250 g roztoku síranu o hmotnostním obsahu 10 % K2SO4 , aby vznikl roztok nasycený při teplotě 100oC, je-li rozpustnost s(100oC) = 23,1 g K2SO4 / 100 g vody. Řešení: 1 - roztok síranu draselného 2 - pevný síran draselný 3 - nasycený roztok K2SO4 m1 = 250 g m2 = ? m3 = ?

Page 62: Chemické výpočty

63

w1 = 0,1 w2 = 1 w3 = ? Z rozpustnosti určíme hmotnostní zlomek nasyceného roztoku :

w3 = 23,1

123,1 = 0,1877

Za celkovou hmotnost roztoku m3 = m1 + m2 dosadíme do směšovací rovnice : m1w1 + m2w2 = (m1 + m2).w3

m2 = m w w

w w1( 3 1)

2 3

m2 = 250.(0,1877 - 0,1)

1- 0,1877 = 27 g

K uvedenému roztoku je třeba přidat 27 g síranu draselného. Příklad 3 Vypočítejte hmotnost chloridu lithného, který vykrystalizuje při ochlazení 210 g roztoku nasyceného při teplotě 60oC na teplotu 20oC. Známe-li s(20oC) = 78,5 g LiCl / 100g vody a s(60oC) = 103 g LiCl / 100 g vody. Určete hmotnost ochlazeného roztoku a hmotnost chloridu lithného v něm. Řešení: 1 - nasycený roztok při 60oC 2 - krystaly LiCl 3 - nasycený roztok při 20oC m1 = 210 g m2 = ? m3 = ?

w1 = 103203

= 0,5074 w2 = 1 m3 = 78,5

178,5 = 0,4398

Vyjdeme opět se směšovací rovnice tentokrát ve tvaru : m1.w1 = m2.w2 + m3.w3 Dosadíme za m3 = m1 - m2 a vyřešíme : m1.w1 = m2.w2 + (m1 - m2).w3

m2 = m w w

w w1( 1 3)

2 3

m2 = 210.(0,5074 - 0,4398)

1- 0,4398 = 25,34 g

m3 = 210 - 25,34 = 184,66 g m(LiCl-rozp.) = 184,66.0,4398 = 81,2 g Ochlazením vykrystalizuje 25,34 g LiCl, hmotnost ochlazeného roztoku je 184,66 g a hmotnost LiCl v něm je 81,2 g. Příklad 4 Vypočítejte hmotnost roztoku síranu měďnatého nasyceného při teplotě 50oC, ze kterého se po ochlazení na teplotu 20oC vyloučí 100 g pentahydrátu síranu měďnatého. Rozpustnost s (50oC) = 26 g CuSO4 / 100 g roztoku a s (20oC) = 17 g CuSO4 / 100 g roztoku.

Page 63: Chemické výpočty

64

Řešení: 1 - nasycený roztok při 50oC 2 - CuSO4.5H2O 3 - nasycený roztok při 20oC m1 = ? m2 = 100 g m3 = ?

w1 = 26

100 = 0,26 w2 =

M(CuSO )M(CuSO .5H O)

4

4 2

w3 = 17100

= 0,17

Z tabulek určíme molární hmotnosti pentahydrátu a bezvodého síranu měďnatého: M(CuSO4) = 159,61 g.mol-1 M(CuSO4.5H2O) = 249,71 g.mol-1

w2 = 159,61249,71

= 0,6392

Do směšovací rovnice dosadíme za m3 = m1 - m2 m1.w1 = m2.w2 + (m1 - m2).w3

m1 = m w w

w w2 ( 2 3)

1 3

m1 = 100.(0,6392 - 0,17)

0,26 - 0,17 = 521,3 g

Hmotnost nasyceného roztoku síranu měďnatého je 521,3 g. Příklady k procvičování 4.3.1 Vypočítejte hmotnost dichromanu sodného a objem vody potřebné k přípravě 200 g roztoku nasyceného při teplotě 60oC, je-li rozpustnost dichromanu při této teplotě 43 g /100 g vody. 4.3.2 Určete hmotnost roztoku nasyceného při teplotě 100oC, který byl připraven rozpuštěním 50 g dihydrátu chloridu barnatého. Jaké množství vody bylo použito? Rozpustnost s(100oC) = 37 g BaCl2 / 100 g roztoku. 4.3.3 Jaké hmotnosti chloridu sodného a vody je třeba použít k přípravě 100 g roztoku nasyceného při teplotě 20oC ? Rozpustnost NaCl při 20oC je 36 g / 100 g vody. 4.3.4 Jaká je koncentrace roztoku připraveného zředěním objemu 150 cm3 roztoku chloridu draselného nasyceného při teplotě 20oC o hustotě 1,174 g.cm-3 na objem 600 cm3. Rozpustnost KCl při 20oC je 34 g / 100 g vody. 4.3.5 Vypočítejte hmotnost roztoku chloridu nikelnatého nasyceného při teplotě 60oC, který lze připravit ze 205 g hexahydrátu chloridu nikelnatého. Rozpustnost NiCl2 při 60oC je 44,6 g / 100 g roztoku. 4.3.6

Page 64: Chemické výpočty

65

Vypočítejte hmotnost dihydrátu chloridu barnatého a vody potřebných k přípravě 260 g roztoku nasyceného při teplotě 70oC. Rozpustnost s(70oC) = 49,4 g BaCl2 ve 100 g vody. 4.3.7 Vypočítejte hmotnost dusičnanu olovnatého, který je třeba rozpustit v 0,5 kg roztoku o hmotnostním složení 5 % Pb(NO3)2, aby vznikl roztok nasycený při teplotě 100oC. Rozpustnost s(100oC) = 56 g Pb(NO3)2 / 100 g roztoku. 4.3.8 Vypočítejte hmotnostní složení roztoku vzniklého smísením 200 cm3 roztoku chloridu amonného nasyceného při teplotě 20oC (ρ = 1,075 g.cm-3) a 300 g roztoku o hmotnostním obsahu 15 % NH4Cl. Rozpustnost s(20oC) = 37,2 g NH4Cl / 100 g vody. 4.3.9 Nasycený roztok bromidu draselného při teplotě 20oC o objemu 220 cm3 a hustotě ρ = 1,37 g.cm-3 má být zředěn roztokem o hmotnostním obsahu 18 % KBr tak, aby vzniklý roztok měl hmotnostní složení 30 % KBr. Jaká bude hmotnost přidávaného roztoku, je-li rozpustnost s(20oC) = 65,2 g KBr / 100 g vody ? 4.3.10 Nasycený roztok síranu amonného při teplotě 20oC o objemu 200 cm3 a hustotě ρ = 1,169 g.cm-3 se upraví přídavkem vody na roztok o hmotnostním obsahu 20 % síranu amonného. Jaké množství vody se musí přidat ? Rozpustnost síranu amonného při 20oC je 75,4 g / 100 g vody. 4.3.11 Vypočítejte hmotnost pentahydrátu síranu měďnatého, který je třeba rozpustit ve 250 g roztoku síranu měďnatého nasyceného při teplotě 20oC, aby vznikl roztok nasycený při teplotě 50oC . Rozpustnost s(50oC) = 35,13 g CuSO4 / 100 g vody a s(20oC) = 20,48 g CuSO4 / 100 g vody. 4.3.12 Vypočítejte hmotnost vody, kterou je třeba odpařit z 0,5 kg roztoku o hmotnostním obsahu 4 % K2SO4, abychom získali roztok nasycený při teplotě 50oC. Rozpustnost síranu draselného při 50oC je 14,2 g / 100 g roztoku. 4.3.13 Vypočítejte jakou hmotnost vody je třeba odpařit ze 150 g roztoku chloridu amonného nasyceného při teplotě 20oC, abychom získali roztok nasycený při teplotě 50oC. Rozpustnost s(50oC) = 33,5 g NH4Cl / 100 g roztoku a s(20oC) = 27,1 g NH4Cl / 100 g roztoku. 4.3.14 Z roztoku chloridu barnatého nasyceného při teplotě 20oC časem vykrystalizovalo 15 g dihydrátu chloridu barnatého. Vypočítejte hmotnost odpařené vody. Rozpustnost s(20oC) = 26,3 g BaCl2 / 100 g roztoku. 4.3.15

Page 65: Chemické výpočty

66

Vypočítejte hmotnost jodidu draselného, který vykrystalizuje z 200 g jeho nasyceného roztoku při teplotě 100oC ochlazením na 20oC. Rozpustnost s(100oC) =67,6 g KI / 100 g roztoku a s(20oC) = 59,1 g KI / 100 g roztoku. 4.3.16 Vypočítejte hmotnost roztoku bromičnanu draselného nasyceného při teplotě 100oC, jestliže jeho ochlazením na teplotu 20oC vykrystalizovalo 50 g KBrO3. Rozpustnost s(100oC) = 33,2 g KBrO3 / 100 g roztoku a s(20oC) = 6,4 g KBrO3 ve 100 g roztoku. 4.3.17 Vypočítejte hmotnost dihydrátu chloridu barnatého, který vykrystalizuje z 1,5 kg roztoku nasyceného při teplotě 70oC po ochlazení na 20oC. Rozpustnost s(70oC) = 49,4 g BaCl2 / 100 g vody a s(20oC) = 35,7 g BaCl2 / 100 g vody. 4.3.18 Z jaké hmotnosti roztoku síranu sodného nasyceného při teplotě 80oC lze po jeho ochlazení na 0oC získat 200 g dekahydrátu síranu sodného ? Rozpustnost s(80oC) = 43,3 g Na2SO4 / 100 g vody a s(0oC) = 4,5 g Na2SO4 / 100 g vody. 4.3.19 V roztoku dichromanu draselného o hmotnostním obsahu 5 % K2Cr2O7 (hustotě ρ = 1,04 g.cm-3) a objemu 250 cm3 bylo za varu rozpuštěno dalších 50 g dichromanu draselného. Vypočítejte hmotnost vyloučeného dichromanu při ochlazení na teplotu 20oC, hmotnost zbývajícího roztoku a hmotnostní obsah K2Cr2O7 v něm. Rozpustnost s(20oC) = 12 g K2Cr2O7 / 100 g vody. 4.3.20 Jakou hmotnost dusičnanu draselného a vody musíme použít k přípravě nasyceného roztoku při teplotě 80oC, aby se po ochlazení na 20oC vyloučilo 25 g KNO3. Rozpustnost s(80oC) = 168,8 g KNO3 / 100 g vody a s(20oC) =31,6 g KNO3 / 100 g vody. 4.3.21 Vypočítejte hmotnost dusičnanu thallného, který se vyloučí z nasyceného roztoku při 60oC, v němž bylo rozpuštěno 150 g TlNO3, po ochlazení na 20oC. Určete hmotnost vody potřebnou k přípravě nasyceného roztoku. Rozpustnost s(60oC) = 46,2 g TlNO3 / 100 g vody a s(20oC) = 3,9 g TlNO3 / 100 g vody. 4.3.22 Ochlazením roztoku chloridu nikelnatého nasyceného při teplotě 60oC na 20oC se vyloučí 50 g hexahydrátu chloridu nikelnatého. Vypočítejte hmotnost hexahydrátu a vody, které je třeba použít na přípravu nasyceného roztoku při 60oC. Rozpustnost s(60o) = 44,6 g NiCl2 / 100 g roztoku a s(20oC) = 35,6 g NiCl2 / 100 g roztoku. 4.3.23 K 82 g roztoku síranu měďnatého nasyceného při teplotě 20oC bylo přidáno 150 cm3 vody a 21 g pentahydrátu síranu měďnatého. Vypočítejte hmotnostní složení výsledného roztoku a hmotnost pentahydrátu potřebnou na přípravu nasyceného roztoku. Rozpustnost s(20oC) = 17 g CuSO4 / 100 g roztoku.

Page 66: Chemické výpočty

67

5 ZÁKONY PRO IDEÁLNÍ PLYN Všechny látky v plynném skupenství obecně patří k plynům reálným a jejich chování lze za určitých okolností popsat pomocí modelu ideálního plynu. Reálné plyny se svým chováním blíží ideálnímu plynu za nízkých tlaků a vysokých teplot. Při běžných chemických výpočtech předpokládáme, že plynné látky se chovají jako ideální plyn. Ideální plyn je tvořen volnými molekulami plynu nepůsobících na sebe žádnými silami, bez vlastního objemu nebo s objemem ve srovnání s objemem plynu zanedbatelným. Molekuly plynu rovnoměrně vyplňují uzavřený prostor, v němž se plyn vyskytuje, jsou v neustálém chaotickém přímočarém pohybu. Chování ideálního plynu lze charakterizovat stavovými veličinami - tlakem (p), objemem (V) a teplotou (T). Vztahy mezi těmito veličinami udávají zákony pro ideální plyn. Tlak plynu lze vysvětlit jako účinek nárazů molekul na stěny nádoby, v níž je plyn uzavřen. Tlak plynu je tím větší, čím větší je počet molekul v daném objemu a čím častější jsou nárazy na stěnu nádoby. Objem plynu je dán velikostí nádoby nebo soustavy, kterou plyn rovnoměrně vyplňuje. Teplota plynu je mírou tepelného pohybu molekul. Čím vyšší je teplota plynu, tím větší je tepelný pohyb molekul. Teplota se označuje jako absolutní a jednotkou je kelvin K (273,15 K = 0oC). Absolutní nula (T = 0 K) je dolní mez, která odpovídá stavu, kdy by ustal veškerý pohyb molekul. Za tzv. standardní podmínky je pokládán stav plynu při těchto podmínkách: standardní tlak po = 101 325 Pa

standardní teplota To = 273,15 K standardní molární objem Vm

o = 22,41.10

-3 m

3.mol

-1

5.1 BOYLŮV-MARIOTTŮV ZÁKON Zákon Boylův-Mariottův vyjadřuje závislost tlaku plynu na jeho objemu při konstantní teplotě. Platí, že součin tlaku a objemu pro dané množství a teplotu ideálního plynu je konstantní.

p.V = konst p1.V1 = p2.V2

Z tohoto vztahu vyplývá, že tlak a příslušný objem ideálního plynu jsou za konstantní teploty nepřímo úměrné a lze vypočítat změnu tlaku nebo objemu daného plynu.

Page 67: Chemické výpočty

68

Děj, který probíhá za konstantní teploty, se nazývá izotermický děj a grafická závislost tlaku na objemu se nazývá izoterma. 5.2 GAY-LUSSACŮV ZÁKON Zákon Gay-Lussacův vyjadřuje závislost objemu na teplotě za konstantního tlaku. Při zvyšování teploty zvětšuje ideální plyn svůj objem. Platí, že objem ideálního plynu je při konstantním tlaku přímo úměrný absolutní teplotě.

V

T= konst

V

T1

1

= V

T2

2

Děj, který probíhá za konstantního tlaku, se nazývá izobarický děj a grafická závislost objemu na teplotě se nazývá izobara. 5.3 CHARLESŮV ZÁKON Zákon Charlesův vyjadřuje závislost tlaku na teplotě za konstantního objemu. Při zvyšování teploty se zvětšuje tlak ideálního plynu. Platí, že tlak ideálního plynu při konstantním objemu je přímo úměrný absolutní teplotě.

p

T = konst

p

T1

1

= p

T2

2

Děj, který probíhá za konstantního objemu, se nazývá izochorický děj a grafická závislost tlaku na teplotě izochora. 5.4 STAVOVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU Uvedené tři zákony vystihovaly jen dílčí vztahy mezi proměnnými T, p, V (vždy jedna z nich musela být konstantní). Jejich spojením lze získat vztah, který vystihuje obecnou změnu stavu daného množství ideálního plynu. Tento vztah se nazývá stavová rovnice a vyjadřuje funkční závislost stavových veličin. Platí :

p.V

T = konst

p . V

T1 1

1

= p .V

T2 2

2

Uvažujeme-li jeden mol ideálního plynu za standardních podmínek, pak po dosazení příslušných hodnot dostaneme číselnou hodnotu konstanty.

p .V

To m

o

o

= R R = 8,314 J.mol-1.K-1

Tuto konstantu R označujeme jako univerzální plynová konstanta a její hodnota je stejná pro všechny ideální plyny. Stavovou rovnici pro jeden mol ideálního plynu pak vyjadřujeme vztahem :

p.Vm = R.T Pro libovolné látkové množství n lze stavovou rovnici vyjádřit v nejznámějším tvaru :

p.V = n.R.T

Page 68: Chemické výpočty

69

Po dosazení za n = m

M , n =

N

N A

, ρ = m

V je možné stavovou rovnici

ideálního plynu použít k výpočtu molární hmotnosti, hustoty či počtu molekul plynu. Do stavové rovnice vždy dosazujeme základní jednotky soustavy SI. 5.5 SMĚS IDEÁLNÍCH PLYNŮ Chování směsi vzájemně nereagujících ideálních plynů lze popsat rovněž stavovou rovnicí. Každá složka plynné směsi se v daném prostoru chová tak, jakoby jej vyplňovala sama. Celkové látkové množství molekul ve směsi je dáno součtem látkových množství jednotlivých složek ni :

n = ∑ ni Podle Daltonova zákona je celkový tlak směsi roven součtu parciálních tlaků jednotlivých složek pi:

p = ∑ pi Ze stavové rovnice platí pro tlak jednotlivé složky plynné směsi :

pi = ni.R.T

V

Sečtením parciálních tlaků všech plynů ve směsi dostaneme celkový tlak plynné směsi :

p = ∑ ni.R.T

V

Ze dvou předcházejících vztahů lze snadno odvodit : p

pi =

n

n i

i∑ = xi = ϕi

kde xi je molární zlomek i-té složky v plynné směsi ϕi je objemový zlomek i-té složky v plynné směsi Obdobně jako celkový tlak lze rozdělit i celkový objem směsi plynů na objemy jednotlivých složek. Podle Amagatova zákona je celkový objem plynné směsi součtem parciálních objemů Vi jednotlivých vzájemně nereagujících složek:

V = ∑ Vi Pro parciální objem i-té složky platí vztah :

Vi = ni.R.T

p

Celkový objem plynné směsi lze vypočítat :

V = ∑ ni.R.T

p

Porovnáním posledních dvou vztahů lze odvodit :

Page 69: Chemické výpočty

70

V

Vi =

n

n i

i∑ = xi = ϕi

Příklad 1 Dusík o objemu 3 dm3 byl za konstantní teploty rozepnut na objem 20 dm3. Jaký byl původní tlak dusíku, je-li výsledný tlak 9,6 kPa ? Řešení: Pro výpočet použijeme Boylův-Mariottův zákon, neboť teplota je konstantní. T = konst p1 = ? p2 = 9,6 kPa V1 = 3 dm3 V2 = 20 dm3

p1 = p .V

V2 2

1

p1 = 9,6.20

3 = 64 kPa

Počáteční tlak plynu byl 64 kPa. Příklad 2 Jaký bude tlak plynu uzavřeného do nádoby při tlaku 101 325 Pa a teplotě 20oC, jestliže vzroste teplota na 312oC ? Řešení: Využijeme Charlesův zákon, neboť objem je konstnantní. V = konst p1 = 101 325 Pa p2 = ? T1 = 293,15 K T2 = 585,15 K

p2 = p1. T

T2

1

p2 = 101 325. 585,15

293,15 = 202 253 Pa

Tlak plynu vzroste na 202 253 Pa. Příklad 3 Vypočtěte o kolik se zvětší objem 1 dm3 plynu, zvýší-li se za stálého tlaku jeho teplota z 0oC na 100oC. Řešení: Řešíme použitím Gay-Lussacova zákona. p = konst T1 = 273,15 K T2 = 373,15 K V1 = 1 dm3 V2 = ?

V2 = V .T

T1 2

1

V2 = 1.373,15

273,15 = 1,366 dm3 ∆V = V2 - V1 = 1,366 - 1 = 0,366 dm3

Page 70: Chemické výpočty

71

Objem plynu se zvětší o 0,366 dm3. Příklad 4 Jaký objem bude zaujímat vzorek plynu při teplotě 45oC a tlaku 83,2 kPa, je-li jeho objem při teplotě 21oC a tlaku 98,1 kPa roven 246 cm3 ? Řešení: Vyjdeme ze stavové rovnice. p1 = 83,2 kPa p2 = 98,1 kPa V1 = ? V2 = 246 cm3 T1 = 318,15 kPa T2 = 294,15 K

p . V

T1 1

1

= p .V

T2 2

2

⇒ V1 = p .V T

T p2 2 . 1

2 . 1

V1 = 98,1.246.318,15

294,15.83,2 = 314 cm3

Vzorek plynu bude zaujímat objem 314 cm3. Příklad 5 Jakou hmotnost zaujímá dusík o objemu 50 dm3 při teplotě 20oC a tlaku 1,5 MPa ? Řešení:

K výpočtu použijeme stavovou rovnici, kde dosadíme za n = m

M :

p.V = m

M.R.T ⇒ m =

p.V.M

R.T

p = 1,5.106 Pa V = 0,05 m3 T = 293,15 K R = 8,314 J.mol-1.K-1 M(N2) = 28.10-3 kg.mol-1

m = 1,5.10

8,314.293,15

6. , . ,0 050 028

= 0,862 kg

Hmotnost dusíku za uvedených podmínek je 0,862 kg. Příklad 6 Vypočítejte molární hmotnost plynné látky skládající se z uhlíku a kyslíku, jestliže 1 dm3 této látky má při teplotě 20oC a tlaku 102,66 kPa hmotnost 1,854 g. Identifikujte ji. Řešení: K výpočtu molární hmotnosti využijeme stavovou rovnici ve tvaru :

p.V = m

M.R.T ⇒ M =

m.R.T

p.V

Page 71: Chemické výpočty

72

p = 1,0266.105 Pa V = 1.10-3 m3 T = 293,15 K R = 8,314 J.mol-1.K-1 m = 1,854 .10-3 kg

M = 1,854.10

1,0266.10

-3

5

. , . ,

.

8 314 29315

10 3− = 0,044 kg.mol-1 = 44 g.mol-1

Molární hmotnost plynné látky je 44 g.mol-1 a odpovídá to oxidu uhličitému CO2. Příklad 7 V nádobě o objemu 1 dm3 je směs 1 g oxidu uhličitého a 1 g oxidu uhelnatého. Určete jejich parciální tlaky a celkový tlak směsi při teplotě 25oC. Řešení: Parciální tlaky jednotlivých oxidů v uvedeném objemu vypočítáme ze stavové rovnice :

p(CO2) = m(CO ).R.T

M(CO ).V2

2

p(CO) = m(CO).R.T

M(CO).V

V = 1.10-3 m3 T = 298,15 K R = 8,314 J.mol-1.K-1 m(CO2) = m(CO) = 1.10-3 kg M(CO2) = 44.10-3 kg.mol-1 M(CO) = 28.10-3 kg.mol-1 p = p(CO2) + p(CO)

p(CO2) = 10

44.10

-3

-3

. .

.

8,314 298,15

10 3− = 56 337 Pa p = 56 337 + 88 529

p(CO) = 10

28.10

-3

-3

. .

.

8,314 298,15

10 3− = 88 529 Pa p = 144 866 Pa

Parciální tlak oxidu uhličitého je 56 337 Pa, oxidu uhelnatého 88 529 Pa a celkový tlak směsi je 144 866 Pa. Příklad 8 Spálením 0,43 g organické látky vzniklo 0,27 g vody a 494 cm3 oxidu uhličitého při teplotě 20oC a tlaku 99 kPa. Relativní hustota této látky ve srovnání se vzduchem je 2,97. Jaký je molekulový vzorec látky ? Řešení: Nejdříve určíme hmotnost vzniklého oxidu uhličitého ze stavové rovnice : V = 4,94.10-4 m3 T = 293,15 K

Page 72: Chemické výpočty

73

p = 9,9.104 Pa R = 8,314 J.mol-1.K-1 M(CO2) = 44.10-3 kg.mol-1

m(CO2) = p.V.M(CO

R.T2 )

m(CO2) = 9,9.10

8,314.293,15

4 . , . . .4 9410 44 104 3− −

= 8,8.10-4 kg = 0,88 g

Dále zjistíme z látkového množství oxidu uhličitého a vody odpovídající látkové množství uhlíku a vodíku a pomocí jejich hmotností dopočítáme hmotnost kyslíku v organické látce.

n(CO2) = m(CO )

M(CO )2

2

n(H2O) = m(H O)

M(H O)2

2

n(CO2) = 0,88

44 = 0,02 mol n(H2O) =

0,27

18 = 0,015 mol

n(C) = n(CO2) = 0.02 mol n(H) = 2.n(H2O) = 0.03 mol m(C) = n.M m(H) = n.M m(C) = 0,02.12 = 0,24 g m(H) = 0,03.1 = 0,03 g m(O) = mS - (mC + mH )

m(O) = 0,43 - (0,24 + 0,03) = 0,16 g n(O) = 0,16

16 = 0,01 mol

Z obecného vzorce analyzované sloučeniny CxHyOz určíme poměr x : y : z x : y : z = n(C) : n(H) : n(O) x : y : z = 0,02 : 0,03 : 0,01 = 2 : 3 : 1 Empirický vzorec je C2H3O. Zbývá pomocí molární hmotnosti určit vzorec molekulový. Molární hmotnost vypočítáme z relativní hustoty vztažené na vzduch.

ρr = M

Mx

v

⇒ Mx = ρr .Mv Mv = 28,964 g.mol-1

Mx = 2,97.28,964 = 86 g.mol-1 M(C2H3O) = 43 g mol-1 Mx : M(C2H3O) = 2 x = 2(C2H3O) Molekulový vzorec sloučeniny se rovná dvojnásobku vzorce empirického, tedy C4H6O2. Příklady k procvičování 5.1 Jaký objem plynu o počátečním tlaku 0,1 MPa byl za stálé teploty použit k náplni nádobky spreje o objemu 250 cm3 a tlaku 300 k Pa ? 5.2 Plyn o objemu 2 dm3 necháme rozepnout na objem 2 m3. Jak se změní při tom tlak z původní hodnoty 10 MPa , zůstane-li teplota konstantní ?

Page 73: Chemické výpočty

74

5.3 Na jakou teplotu se musí ohřát plyn při konstantním tlaku z 10oC, aby se jeho objem zdvojnásobil ? 5.4 Ocelová láhev s vodíkem má nejvyšší přípustný tlak 22,1 MPa. Při teplotě 20oC je tlak vodíku v láhvi 15,2 MPa. Určete, při jaké teplotě dosáhne tlak vodíku nejvyšší přípustné hodnoty. 5.5 V tlakové nádobě s kyslíkem je při teplotě 20oC tlak 15 MPa. Vypočítejte jak se sníží tlak, ochladí-li se tlaková láhev na minus 15oC. 5.6 Zaujímá-li plyn při teplotě 20oC objem 1 dm3, jaký objem bude za stejného tlaku zaujímat při teplotě 313oC ? 5.7 Vodík o objemu 1dm3 odměřený za standardních podmínek byl ochlazen na teplotu minus 100oC. Jaký objem zaujímá při tlaku 64,2 kPa ? 5.8 Argon zaujímá při teplotě 29oC a tlaku 96 kPa objem 10 dm3. Při jaké teplotě bude mít totéž množství argonu dvojnásobný objem a tlak 202,33 kPa ? 5.9 V tlakové láhvi o objemu 20 dm3 je při teplotě 20oC a tlaku 5 MPa zbytek dusíku. Vypočítejte jeho objem za standardních podmínek a určete jeho hmotnost. 5.10 V uzavřené baňce o objemu 1500 cm3 je 5 g argonu o teplotě 20oC.Vypočítejte, jak se změní tlak v baňce, zahřeje-li se argon na teplotu 200oC. 5.11 V uzavřené nádobě o objemu 10 dm3 je vzduch o hmotnosti 10 g. Jaký bude tlak v nádobě při teplotě 100oC ? 5.12 Určete objem 16 g kyslíku při teplotě 20oC a tlaku 1 MPa. 5.13 Určete hmotnost 1 dm3 vodíku při tlaku 100 kPa a teplotě 20oC. 5.14 Tlaková láhev o objemu 40 dm3 naplněná kyslíkem váží 78,88 kg. Kyslík v láhvi má při teplotě 20oC tlak 15 MPa. Kolik váží prázdná tlaková láhev ? 5.15 Vypočítejte hustotu suchého vzduchu při teplotě 18oC a tlaku 104 kPa. 5.16 Jaký objem bude zaujímat 3.1023 atomů neonu a stejný počet atomů fluoru při tlaku 101 kPa a teplotě 20oC ? 5.17 Jaký objem a jakou hmotnost má při teplotě 20oC a tlaku 98,66 kPa 1.1020 molekul vodíku ?

Page 74: Chemické výpočty

75

5.18 Kolik molekul kyslíku je v 1 cm3 prostoru evakuovaného na tlak 1.10-4 Pa při teplotě minus 73oC ? 5.19 Vypočítejte jaká je za standardních podmínek hustota neznámého plynu, víte-li, že při teplotě 24oC a tlaku 102,66 kPa má tento plyn hustotu 1,918 kg.m-3. 5.20 Světle zelený plyn má při teplotě 17oC a tlaku 99,993 kPa hustotu 1,575 g.dm-3. Určete jeho molární hmotnost a identifikujte tento plynný prvek. 5.21 Vypočítejte molární hmotnost žlutozeleného plynu, který za teploty 45,5oC a tlaku 98,23 kPa má hustotu 2,629 g.dm-3. Identifikujte tento plynný prvek. 5.22 V uzavřené nádobě je směs 0,1 mol kyslíku a 0,2 mol dusíku. Tlak v nádobě je 130 kPa, teplota plynné směsi je 30oC. Vypočítejte objem nádoby. 5.23 Plynná směs má toto hmotnostní složení : 50 % vodíku a 50 % oxidu uhelnatého. Tlak plynné směsi je 0,11 MPa. Vypočítejte parciální tlak vodíku a oxidu uhelnatého. Jaké je objemové složení směsi ? 5.24 Nádoba objemu 6 dm3, ve které byl argon o tlaku 145 kPa, byla spojena s další nádobou o objemu 4 dm3, v níž byl rovněž argon o tlaku 60 kPa. Vypočítejte výsledný tlak ve spojených nádobách za konstantní teploty. 5.25 V nádobě byla vytvořena směs obsahující 0,338 g vodíku a 5,6 g oxidu uhelnatého. Při teplotě 20oC je celkový tlak směsi 150 kPa. Jaký je objem nádoby, ve které je směs přechovávána ? Určete tlaky obou plynů. 5.26 Dvě nádoby o objemu 5 dm3 a 10 dm3 jsou spojeny trubicí s kohoutem. V první nádobě je dusík pod tlakem 90 kPa, ve druhé kyslík. Teplota obou plynů je stejná. Otevřením kohoutu vznikla směs obou plynů a tlak se ustálil na hodnotě 104 kPa. Vypočtěte tlak kyslíku před smíšením obou plynů, zůstala-li teplota konstantní. 5.27 Vypočítejte složení zemního plynu v objemových zlomcích, jestliže obsahuje methan o parciálním tlaku 71,5 kPa, vodík o parciálním tlaku 22 kPa, ethen o parciálním tlaku 11 kPa a dusík. Celkový tlak směsi je 110 000 Pa. 5.28 V nádobě o objemu 5 dm3 je 1,68 g dusíku a 2,56 g kyslíku. Celkový tlak této směsi je 250 kPa. Jaká je teplota směsi ? 5.29

Page 75: Chemické výpočty

76

V nádobě o objemu 3 dm3 je směs 4,4 g oxidu uhličitého a 8,4 g oxidu uhelnatého. Zjistěte tlaky obou plynů a celkový tlak směsi při teplotě 0oC. 5.30 Spálením jedné šedesátiny molu neznámého uhlovodíku vzniklo látkové množství 0,05 mol vody a 0,693 dm3 oxidu uhličitého za teploty 17oC a tlaku 116 kPa. Určete molekulový vzorec uhlovodíku. 5.31 Určete molekulový vzorec neznámé látky, jestliže víte, že spálením jistého množství této látky vzniklo 0,064 g vody a při teplotě 20oC a tlaku 86,993 kPa celkově 100 cm3 oxidu uhličitého a siřičitého v objemovém poměru 1 : 1. Relativní hustota neznámé látky vzhledem k vodíku je 23,94. 5.32 Spálením jistého uhlovodíku vzniklo 0,279 g vody a 302,5 cm3 oxidu uhličitého, jehož objem byl měřen při teplotě 20oC a tlaku 100,66 kPa. Hustota uhlovodíku při 20oC a tlaku 99,325 kPa je 2,37 kg.m-3. Určete molekulový vzorec uhlovodíku. 5.33 0,43 g organické látky má při teplotě 100oC a tlaku 99,325 kPa objem 156 cm3. Spálením tohoto množství látky vznikne 0,02 mol oxidu uhličitého a 0,015 mol vody. Určete molekulový vzorec sloučeniny. 5.34 Hustota uhlovodíku při teplotě 21oC a tlaku 98,66 kPa je 2,261 kg.m-3. Po spálení uhlovodíku je poměr hmotností vzniklého oxidu uhličitého a vody 2,444 : 1. Určete molekulový vzorec uhlovodíku. 5.35 Objem 1,223 g organické sloučeniny je při teplotě 20oC a tlaku 103 kPa 500 cm3. Spálením 0,4833 g této látky získáme při teplotě 23oC a tlaku 101 325 Pa 405 cm3 oxidu uhličitého a 0,15 g vody. Určete molekulový vzorec této látky. 6 CHEMICKÉ REAKCE A ROVNICE 6.1 VYČÍSLOVÁNÍ CHEMICKÝCH ROVNIC K popisu průběhu chemických reakcí slouží chemické rovnice. Chemické rovnice především informují, které látky do chemické reakce vstupují a které látky v průběhu reakce vznikají. K tomu, abychom byli schopni chemické rovnice sestavovat, je třeba základní pravidla pro jejich sestavování ovládat a znát chemické vlastnosti reaktantů, abychom dovedli správně odhadnout, jaké reakční produkty vzniknou. Další informací, kterou chemické rovnice poskytují, jsou stechiometrické poměry, v jakých chemické látky reagují a v jakých vznikají. Proto po správném sestavení reakčního schématu musíme přistoupit k jeho úpravě, t.j. vyčíslování, při kterém upravujeme stechiometrické koeficienty tak, aby počty atomů všech prvků byly na obou stranách rovnice stejné. Vyčíslování rovnic je

Page 76: Chemické výpočty

77

různě náročné a závisí např. na počtu reaktantů a výchozích látek, na tom, jde-li o reakci oxidačně redukční či nikoli, je-li reakce zapsána jako molekulární či iontová atd. Vyčíslování rovnic, zejména pokud nejde o reakce redoxní, zahájíme postupným bilancováním jednotlivých prvků: Nejprve zvolíme pro některou sloučeninu v rovnici stechiometrický koeficient a koeficienty ostatních sloučenin se pokusíme dopočítat bilancí. Ukáže-li se, že byl zvolen nevhodný koeficient, zvolíme koeficient jiný (např. použijeme násobek původně zvoleného koeficientu, nebo zvolíme výchozí koeficient pro jinou sloučeninu ap.). Na závěr vyčíslování rovnice, která většinou končí bilancováním atomů vodíku a kontrolou atomů kyslíku, upravíme stechiometrické koeficienty na jednoduché poměry celých čísel. Pro vyčíslování rovnic reakcí, které nejsou redoxními, se někdy doporučuje vypočítávat koeficienty pomocí soustavy rovnic o více neznámých podle následujícího schématu. Máme-li např. propočítat rovnici : a Ca5F(PO4)3 + b H2SO4 → c Ca(H2PO4)2 + d CaSO4 + e HF označíme si reaktanty i reakční produkty písemnými symboly a až e. Pak sestavíme soustavu rovnice, ve kterých vyjádříme, kolika atomy jsou prvky, popř. skupiny atomů v jednotlivých sloučeninách zastoupeny: Ca: 5a = c + d F: a = e P: 3a = 2c SO4 : b = d H : 2b = 4c + e. Při pokusech vyřešit tuto soustavu rovnic o více neznámých snadno zjistíme, že zvolíme-li a = 2, pak e = 2, c = 3, b = 7 a d = 7. Za písemné symboly do rovnice dosadíme vypočtené hodnoty jako stechiometrické koeficienty a rovnice je vyčíslena: 2 Ca5F(PO4)3 + 7 H2SO4 → 3 Ca(H2PO4)2 + 7 CaSO4 + 2 HF Tento způsob propočítávání pro některé rovnice výhodou není. Jednotlivé rovnice o více neznámých lze samozřejmě od sebe odečítat, násobit a různě upravovat, a přesto můžeme dojít k výsledku, který má příliš mnoho řešení, a to i nesprávných. Pak lze tohoto způsobu použít jen jako pomůcku, po jejímž použití musíme některé koeficienty stejně dopočítávat bilancí. Lze ho někdy použít i u oxidačně redukčních rovnic, ale oproti způsobu, který bude pro oxidačně redukční rovnice popsán v následujícím odstavci, vlastně žádné výhody nemá a je většinou pracnější. Příklady na procvičení tohoto způsobu vyčíslování mohou být reakce: NaF + Al2(SO4)3 → Na2SO4 + Na3[AlF6] Bi(NO3)3 + Na2CO3 + H2O → Bi(CO3)(OH) + NaNO3 + CO2 Na2S2O3 + H2O2 → Na2S3O6 + Na2SO4 + H2O. Při úpravě rovnic oxidačně redukčních reakcí využíváme toho, že v rovnici počty přijímaných elektronů u redukovaných látek musí odpovídat počtu předávaných elektronů u látek oxidovaných. Z poměru vyměňovaných elektronů lze pro látky s prvky, které v průběhu reakce redoxní stupeň změnily,

Page 77: Chemické výpočty

78

stechiometrické koeficienty odvodit; pro ostatní látky se koeficienty vypočtou bilancováním. Při vyčíslování rovnic redoxních reakcí lze pro většinou případů volit následující postup. Po zápisu reakčního schématu zjistíme, které prvky se redukují a které se oxidují. Počet předávaných elektronů oxidovaného prvku zapíšeme jako stechiometrický koeficient u látky, která obsahuje redukovaný prvek tak, aby počet atomů redukovaného prvku odpovídal počtu předávaných elektronů u oxidovaného prvku. Zcela analogicky zjistíme stechiometrický faktor pro látku, která obsahuje oxidovaný prvek. Počty vyměňovaných elektronů snadno zjistíme z rozdílu oxidačních čísel prvků. Poměry rozdílů oxidačních čísel redukovaných prvků a oxidovaných prvků lze podle potřeb výpočtu rozšiřovat nebo krátit; dbáme, abychom takto odvozené koeficienty skutečně zapisovali k látkám, které redukovaný či oxidovaný prvek obsahují. Při výpočtu rozdílu redoxních stupňů je třeba dávat pozor na znaménko oxidačního čísla - zde vznikají nejčastější chyby, např. chloridy (−I) na rozdíl od chlornanů (I), arsenitany (III) na rozdíl od arsanu (−III). Máme-li např. vyčíslit rovnici Ca3(PO4)2 + C + SiO2 → P4 + CaSiO3 + CO, určíme nejdříve, že fosfor se v průběhu reakce redukoval o 5 redoxních stupňů a uhlík se oxidoval o 2 redoxní stupně. Tento poměr pěti vyměňovaných elektronů u fosforu a dvou vyměňovaných elektronů u uhlíku rozšíříme na poměr 10 : 4 a zapíšeme jako koeficienty do rovnice v obráceném poměru tak, aby na obou stranách rovnice byl fosfor zastoupen čtyřmi atomy a uhlík deseti atomy. Tedy: 2 Ca3(PO4)2 + 10 C + SiO2 → P4 + CaSiO3 + 10 CO. Nyní bilancí odvodíme koeficienty pro sloučeniny, které obsahují prvky, které se redoxní reakce nezúčastnily. Z počtu šesti atomů vápníku ve dvou molekulách fosforečnanu trivápenatého vyplývá koeficient pro křemičitan vápenatý a z něho pro oxid křemičitý. Na závěr u vyčíslené rovnice ve tvaru 2 Ca3(PO4)2 + 10 C + 6 SiO2 → P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO provedeme kontrolu počtu atomů kyslíku. Dalším příkladem na vyčíslování rovnic redoxních reakcí může být reakce Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO. I zde nejdříve určíme, že měď se v průběhu reakce oxiduje o 2 redoxní stupně a dusík se redukuje o 3 redoxní stupně. Změny redoxních stupňů v obráceném poměru zapíšeme tentokrát důsledně nejprve na pravou stranu reakce, protože kyselina dusičná se v průběhu reakce jednak redukovala na oxid dusnatý, jednak si ve vzniklém dusičnanu měďnatém oxidační číslo zachovala:

3 Cu + HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + H2O + 2 NO. Teprve nyní můžeme vyčíslit počty atomů dusíku v kyselině dusičné 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + H2O + 2 NO a na závěr před kontrolou atomů kyslíku upravíme počty atomů vodíku na 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO.

Page 78: Chemické výpočty

79

Příklady na procvičování mohou být reakce: KBr + K2Cr2O7 + H2SO4 → Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Mn(NO3)2 + Na3BiO4 + HNO3 → HMnO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO FeSO4 + HNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O KMnO4 + SnCl2 + HCl → SnCl4 + MnCl2 + KCl + H2O KClO3 + KI + H2SO4 → K2SO4 + KCl + I2 + H2O KIO3 + SO2 + H2O → K2SO4 + H2SO4 + I2 CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O CrCl3 + KMnO4 + Na2CO3 → Na2CrO4 + KCl + NaCl + MnO2 + CO2 HClO3 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 KMnO4 + PH3 + H2SO4 → H3PO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Výše uvedený způsob propočítávání rovnic nelze však použít např. v případech, kdy se současně oxidují či redukují dva prvky, navíc u našeho příkladu obsažené ve stejné sloučenině: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO V tomto případě rovnici vyčíslíme tak, že vypočteme jednak počet elektronů, kterého je třeba k oxidaci jedné „molekuly“ sulfidu arsenitého, jednak počet elektronů, kterého je třeba k redukci kyseliny dusičné na jednu molekulu oxidu dusnatého:

As: 2 . 2 = 4

S: 3 . 8 = 24 28 Z toho vyplývá, že k oxidaci jedné molekuly As2S3 je třeba 28 elektronů a k redukci jedné molekuly HNO3 na jednu molekulu NO jsou třeba 3 elektrony. K příslušným vzorcům vypočtené počty elektronů v obráceném poměru zapíšeme jako koeficienty: 3 As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + 28 NO, poté vyčíslení rovnice dokončíme bilancí jako u předchozího příkladu do tvaru: 3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O → 6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO. Příklady na procvičování mohou být reakce: FeS2 + Na2O2 → Fe2O3 + Na2SO4 + Na2O Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O HClO4 + As2S3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + HCl Při vyčíslování iontových rovnic je třeba upozornit ještě na jeden krok: po zápisu redoxních poměrů jako koeficientů do rovnice je třeba před dalším bilancováním propočítat náboje iontů, jejichž součet musí být na obou stranách rovnice stejný. Např. u iontové reakce Cr2O7

2- + I- + H+ → Cr3+ + I2 + H2O

Page 79: Chemické výpočty

80

zjistíme rozdíly redoxních stupňů a opačný číselný poměr 3 : 1 po rozšíření na 6 : 2 dosadíme:

Cr2O72- + 6 I- + H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + H2O

načež počty nábojů upravíme násobkem počtu vodíkových kationtů: Cr2O7

2- + 6 I- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + H2O a vyčíslení dokončíme obvyklým způsobem na Cr2O7

2- + 6 I- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + 7 H2O. Dalším příkladem může být reakce: AsO4

3- + Zn + H+ → Zn2+ + AsH3 + H2O. Poměr rozdílů redoxních stupňů u arsenu a zinku 8 : 2 zkrátíme na 4 : 1 a v obráceném poměru zapíšeme jako koeficienty: 1 AsO4

3- + 4 Zn + H+ → 4 Zn2+ + 1 AsH3 + H2O a úpravou počtu vodíkových kationtů vyrovnáme počty nábojů: 1 AsO4

3- + 4 Zn + 11 H+ → 4 Zn2+ + 1 AsH3 + H2O. Pak propočteme počty atomů vodíku a po kontrole počtu atomů kyslíku upravíme na AsO4

3- + 4 Zn + 11 H+ → 4 Zn2+ + AsH3 + 4 H2O. Příklady na procvičování mohou být reakce: PbO2 + Mn2+ + H+

→ Pb2+ + MnO4- + H2O

Cd + NO3- + H+ → Cd2+ + NH4

+ + H2O

NO2- + MnO4

- + H+ → NO3- + Mn2+ + H2O

As2O3 + ClO- + OH- → AsO43- + Cl- + H2O

Fe 2+ + Cr2O72- + H+ → Fe3+ + Cr3+ + H2O

IO3- + OH- + Cl2 → IO6

5- + 2 Cl- + H2O I- + MnO4

- + H+ → I2 + Mn2+ + H2O Sn2+ + MnO4

- + H+→ Sn4+ + Mn2+ + H2O

CrO42- + SO3

2- + H2O → [Cr(OH)4]- + SO4

2- + OH- Al + OH- + H2O → [Al(OH)4]

- + H2 7 VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC Chemické rovnice nejen specifikují reaktanty a produkty, ale podávají zároveň informaci o vztazích mezi látkovým množstvím reagujících látek. Tuto informaci lze získat pouze z úplné vyčíslené chemické rovnice (viz kap. 6). Základem stechiometrických výpočtů (výpočtů z chemických rovnic) je vyčíslená chemická rovnice, neboť vyjadřuje látkovou bilanci chemické reakce. Poměr stechiometrických koeficientů zúčastněných komponent je stejný jako poměr jejich látkového množství. Zapíšeme-li obecně chemickou rovnici :

Page 80: Chemické výpočty

81

a A + b B = c C + d D , pak platí :

a : b : c : d = n (A) : n (B) : n (C) : n (D) Z chemických rovnic můžeme vypočítat množství látek vstupujících do reakce či při reakci vznikajících. Nejčastěji vypočítáváme hmotnost jednotlivých látek, v případě plynného (kapalného) skupenství i jejich objem, případně i další veličiny jako např. koncentraci, hmotnostní (objemový, molární) zlomek, hustotu. Pokud nejsou u reakce uvedené specifické reakční podmínky, předpokládáme, že probíhá za standardních podmínek, tj. při tlaku po = 101 325 Pa, teplotě To = 273,15 K a molárním objemu Vm

o = 22,41 dm3.mol-1. Při výpočtech je vhodné dodržovat následující postup řešení : • Sestavení a vyčíslení chemické rovnice • Určení vhodné dvojice látek, z nichž první musí být popsána dostatečným

množstvím údajů a druhá je ta, u níž veličinu hledáme • Pro zvolenou dvojici látek určit z chemické rovnice vzájemný molární poměr • Sestavení vhodných úměr a vztahů pro hledané veličiny • Vlastní výpočet Příklad 1 Vypočítejte hmotnost uhličitanu vápenatého, který je potřeba rozpustit ve zředěné kyselině chlorovodíkové, aby vzniklo 50 g hexahydrátu chloridu vápenatého. Řešení: Nejdříve sestavíme a upravíme chemickou rovnici : CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Z vyčíslené rovnice určíme molární poměr uhličitanu a chloridu vápenatého : n(CaCO3) = n(CaCl2) = n(CaCl2.6H2O) Z tabulek určíme molární hmotnosti a vypočítáme hmotnost ze vztahu m = n.M M(CaCO3) = 100,08 g.mol-1 m(CaCl2.6H2O) = 50 g M(CaCl2.6H2O) = 219,1 g.mol-1 m(CaCO3) = ?

m(CaCO )

M(CaCO )3

3

= m(CaCl .6H O)

M(CaCl .6H O)2 2

2 2

m(CaCO3) = m(CaCl .6H O)

M(CaCl .6H O)2 2

2 2

. M(CaCO3)

m(CaCO3) = 50

219,1 . 100,08 = 22,84 g

Page 81: Chemické výpočty

82

Na přípravu 50 g hexahydrátu chloridu vápenatého je potřeba použít 22,84 g uhličitanu vápenatého. Příklad 2 Roztok kyseliny sírové o hmotnostním složení 56 % H2SO4 (ρ = 1,4558 g.cm-3) se zneutralizoval 150 g roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním složení 10 % NaOH. Vypočítejte hmotnost vzniklého síranu sodného a objem použitého roztoku kyseliny sírové. Řešení: Sestavíme a upravíme chemickou rovnici : H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O Z vyčíslené rovnice zjistíme poměr látkového množství hydroxidu a síranu sodného n(NaOH) = 2.n(H2SO4) = 2.n(Na2SO4) Z hmotnosti roztoku hydroxidu sodného určíme odpovídající hmotnost a látkové množství rozpuštěného hydroxidu a síranu sodného : m(NaOH) = w . mS M(NaOH) = 40 g.mol-1 m(NaOH) = 150.0,1 = 15 g M(Na2SO4) = 142,04 g.mol-1

n(NaOH) = m(NaOH)

M(NaOH) n(Na2SO4) =

1

2 n(NaOH)

n(NaOH) = 15

40 = 0,375 mol n(Na2SO4) = 0,1875 mol

m(Na2SO4) = n . M m(Na2SO4) = 0,1875.142,04 = 26,63 g Objem zředěné kyseliny sírové zjistíme opět z látkového množství, hmotnosti a hustoty : n(H2SO4) = n(Na2SO4) = 0,1875 mol M(H2SO4) = 98,06 g.mol-1 m(H2SO4) = n . M w(H2SO4) = 0,56 m(H2SO4) = 0,1875.98,06 = 18,39 g ρ( H2SO4) = 1,4558 g.cm-3

mS = m(H SO )

w(H SO )2 4

2 4

VS = mS

ρ

mS = 18,39

0,56 = 32,84 g VS =

32,84

1,4558 = 22,56 cm3

K neutralizaci uvedeného množství hydroxidu sodného je třeba 22,56 cm3 zředěné kyseliny sírové o w(H2SO4) = 0,56 a vznikne při tom 26,63 g síranu sodného.

Page 82: Chemické výpočty

83

Příklad 3 Kyselina jodičná se redukuje peroxidem vodíku na jod a vzniká při tom kyslík. Jaká hmotnost kyseliny jodičné zreaguje a jaký objem kyslíku za s.p. se uvolní, spotřebuje-li se 30 g roztoku peroxidu vodíku o hmotnostním složení 30 % H2O2 ? Řešení: Nejprve sestavíme a upravíme rovnici : 2 HIO3 + 5 H2O2 → I2 + 5 O2 + 6 H2O Z hmotnosti roztoku peroxidu vodíku je třeba zjistit hmotnost čistého peroxidu vodíku : m(H2O2) = mS . w M(H2O2) = 34,02 g.mol-1 m(H2O2) = 30.0,3 = 9 g M(HIO3) = 175,91 g.mol-1 Z vyčíslené rovnice určíme vzájemné poměry látkového množství reagujících látek a dále hmotnost kyseliny jodičné. n(HIO3) : n(H2O2) = 2 : 5

m(HIO )

M(HIO )3

3

= 2

5 .

m(H O )

M(H O )2 2

2 2

m(HIO3) = 2

5 .

m(H O )

M(H O )2 2

2 2

. M(HIO3)

m(HIO3) = 2

5 .

9. 175,91

34,02 = 18,61 g

Objem kyslíku určíme pomocí látkového množství a molárního objemu V mo :

n(H2O2) = n(O2)

m(H O )

M(H O )2 2

2 2

= V(O )

V2

mo

V(O2) = m(H O )

M(H O )2 2

2 2

. V mo

V(O2) = 9

34,02 . 22,41 = 5,93 dm3

Při reakci se spotřebuje 18,61 g kyseliny jodičné a uvolní se 5,93 dm3 kyslíku. Příklad 4 Jaký objem roztoku kyseliny sírové o hmotnostním složení 19 % H2SO4 a hustotě ρ = 1,1318 g.cm-3 je potřeba k neutralizaci 100 cm3 amoniaku o koncentraci c(NH3) = 0,1 mol.dm-3 ? Řešení: Sestavíme a upravíme chemickou rovnici : H2SO4 + 2 NH3 → (NH4)2SO4

Page 83: Chemické výpočty

84

Určíme poměr látkového množství reagujících látek :

n(H2SO4) = 1

2. n(NH3)

n(NH3) = c.V M(H2SO4) = 98,08 g.mol-1 n(NH3) = 0,1. 0,1 = 0,01 mol n(H2SO4) = 0,01.0,5 = 0,005 mol Z látkového množství určíme hmotnost kyseliny, hmotnost jejího roztoku a nakonec hledaný objem roztoku : m(H2SO4) = n.M m(H2SO4) = 0,005.98,08 = 0,4904 g

mS = m(H SO )

w(H SO )2 4

2 4

VS = ρ

mS

mS = 0,4904

0,19 = 2,58 g VS =

2,58

1,1318 = 2,28 cm3

K neutralizaci uvedeného množství amoniaku je potřeba 2,28 cm3 zředěné kyseliny sírové. Příklad 5 Uhličitan alkalického kovu o hmotnosti 10 g byl rozpuštěn ve vodě. Okyselením vzniklého roztoku zředěnou kyselinou sírovou se uvolnil objem 1,62 dm3 oxidu uhličitého za s.p.. Určete o jaký uhličitan se jedná. Řešení: Má-li neznámý uhličitan obecný vzorec Me2CO3, reakci vyjadřuje rovnice : Me2CO3 + H2SO4 → Me2SO4 + CO2 + H2O Abychom mohli určit, o který uhličitan se jedná, je třeba zjistit jeho molární hmotnost. Vyjdeme opět z poměru látkového množství : n(CO2) = n(Me2CO3)

n(CO2) = V(CO )

V2

mo

n(CO2) = 1,62

22,41 = 0,0723 mol n(Me2CO3) = 0,0723 mol

M(Me2CO3) = m(Me CO )

n(Me CO )2 3

2 3

M(Me2CO3) = 10

0,0723 = 138,3 g.mol-1

Ze známé molární hmotnosti uhličitanu určíme molární hmotnost alkalického kovu: M(Me2CO3) = 2 M(Me) + M(C) + 3 M(O)

Page 84: Chemické výpočty

85

M(Me) = M(Me CO ) - M(C) - 3 M(O)

22 3

M(Me) = 138,3 - 60

2 = 39, 15 g.mol-1, což podle tabulek odpovídá draslíku.

Uhličitan neznámého alkalického kovu je uhličitan draselný K2CO3. Příklad 6 Jodid cíničitý se připravuje reakcí cínu s jodem. Na jeho přípravu bylo použito 8,6 g cínu a 30 g jodu. Vypočtěte hmotnost připraveného jodidu cíničitého a hmotnost nezreagované látky. Řešení: Vyjdeme z chemické rovnice : Sn + 2 I2 → SnI4 Známe-li množství obou reaktantů, je třeba zjistit, které je správné a odpovídá stechiometrii. Výtěžek reakce určuje vždy ta látka, které je stechiometricky nejméně. n(I2) = 2 n(Sn) M(I2) = 253,8 g.mol-1 M(Sn) = 118,69 g.mol-1

n(I2) = m(I )

M(I )2

2

n(Sn) = m(Sn)

M(Sn)

n(I2) = 30

253,8 = 0,1182 mol n(Sn) =

8,6

118,69 = 0,0725 mol

Protože platí : n(Sn) = 1

2. n(I2), je zreagované látkové množství cínu v reakci :

n´(Sn) = 0,1182

2 = 0,0591 mol

Nezreagované množství cínu určíme z rozdílu látkového množství : ∆ n(Sn) = 0,0725 - 0,0591 = 0,0134 mol ∆ m(Sn) = ∆ n.M ∆ m(Sn) = 0,0134 . 118,69 = 1,59 g Hmotnost jodidu cíničitého určíme z poměru odpovídajícího látkového množství : n(SnI4) = n´(Sn) = 0,0591 mol M(SnI4) = 626,29 g.mol-1 m(SnI4) = n.M m(SnI4) = 0,0591.626,29 = 37 g Reakcí cínu s jodem se připravilo 37 g jodidu cíničitého a zbylo 1,59 g nezreagovaného cínu. Příklad 7

Page 85: Chemické výpočty

86

Sulfan se připravil reakcí sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou. Při teplotě 25oC a tlaku 100,5 kPa se uvolnilo 7,45 dm3 sulfanu. Vypočítejte objem kyseliny chlorovodíkové o w(HCl) = 0,37 a ρ(HCl) = 1,1838 g.cm-3 potřebný k reakci a hmotnostní zlomek chloridu železnatého ve výsledném roztoku. Řešení: Vyjdeme opět z rovnice : FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S Nejprve určíme látkové množství vzniklého sulfanu ze stavové rovnice :

n(H2S) = p.V

R.T

n(H2S) = 100 500.0,00745

8,314.298,15 = 0,302 mol

Z rovnice platí : n(HCl) = 2.n(H2S) , tedy : n(HCl) = 2.0,302 = 0,604 mol Objem kyseliny vypočítáme pomocí látkového množství, hmotnosti a hustoty : m(HCl) = n.M m(HCl) = 36,46 g.mol-1 m(HCl) = 0,604. 36,46 = 22,02 g

mS = m(HCl)

w(HCl) =

22,02

0,37 = 59,5 g

VS = mS

ρ =

59,5

1,1838 = 50,3 cm3

Hmotnostní zlomek chloridu železnatého určíme z hmotností FeCl2 a jeho roztoku: n(FeCl2) = n(H2S) = 0,302 mol M(FeCl2) = 126,75 g.mol-1 m(FeCl2) = n.M m(FeCl2) = 0,302.126,75 = 38,28 g Hmotnost roztoku je rovna součtu hmotnosti FeCl2 a hmotnosti vody, která byla v reakci přítomna. Tu vypočítáme z hmotnosti roztoku HCl. m(H2O) = mS - m(HCl) = 59,5 - 22,02 = 37,48 g

w(FeCl2) = m(FeCl )

w2

S

w(FeCl2) = 38,28

38,28 + 37,48 = 0,505

K reakci bylo potřeba 50,3 cm3 roztoku HCl a hmotnostní zlomek chloridu železnatého ve výsledném roztoku je w = 0,505. Příklad 8 Chlor, který se připravil reakcí 240 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci c(HCl) = 1 mol.dm-3 s oxidem manganičitým při teplotě 20oC a tlaku

Page 86: Chemické výpočty

87

102 kPa, se zavedl do teplého roztoku hydroxidu sodného. Vypočtěte objem vzniklého chloru a hmotnost zreagovaného hydroxidu. Řešení: V tomto případě musíme sestavit dvě následné rovnice : MnO2 + 4 HCl → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O 3 Cl2 + 6 NaOH → NaClO3 + 5 NaCl +3 H2O Z první rovnice určíme poměr látkového množství kyseliny a chloru :

n(Cl2) = 1

4 n(HCl) n(HCl) = c.V = 1.0,240 = 0,24 mol

n(Cl2) = 0,06 mol Objem chloru vypočteme ze stavové rovnice :

V(Cl2) = n.R.T

p =

0,06.8,314.293,15

102000 = 1,43.10-3 m3 = 1,43 dm3

Hmotnost hydroxidu sodného určíme z poměru látkového množství v druhé rovnici: n(NaOH) = 2 n(Cl2) n(NaOH) = 0,12 mol M(NaOH) = 40 g.mol-1 m(NaOH) = 0,12.40 = 4,8 g Objem vzniklého chloru je 1,43 dm3 a hmotnost zreagovaného hydroxidu sodného 4,8 g. Příklady k procvičování 7.1 Fosfid vápenatý se rozkládá vodou za vývinu plynného fosfanu. Jaký objem plynu za s.p. se uvolní rozkladem 13 g fosfidu vápenatého ? Určete hmotnost a látkové množství hydroxidu vápenatého vznikajícího při reakci. 7.2 Určete objem oxidu siřičitého za s.p. zaváděného do roztoku hydroxidu sodného, potřebného k přípravě 51 g heptahydrátu siřičitanu sodného. 7.3 Vypočítejte hmotnost a objem sulfanu získaného z 1 kg nonahydrátu sulfidu sodného působením kyseliny chlorovodíkové. Čistota sulfidu vyjádřená hmotnostním zlomkem je 95 %. 7.4

Page 87: Chemické výpočty

88

Sulfid barnatý vzniká redukcí síranu barnatého uhlíkem. Vypočítejte hmotnost síranu barnatého potřebnou teoreticky k přípravě 26 g sulfidu barnatého. Jaká hmotnost uhlíku bude potřebná, je-li ho třeba použít ve 30 % nadbytku proti stechiometrii ? 7.5 Jakého objemu vzduchu s objemovým zlomkem kyslíku ϕ(O2) = 20,95 % je teoreticky zapotřebí k oxidaci 100 dm3 amoniaku na oxid dusnatý za s.p.? Určete objem vznikajícího oxidu dusnatého. 7.6 Vypočítejte hmotnost bezvodého chloridu nikelnatého připraveného termickým rozkladem 144,75 g chloridu hexaamminnikelnatého. Určete objem amoniaku uvolněného při rozkladu za s.p.. 7.7 Termickým rozkladem dichromanu amonného vzniká oxid chromitý a dusík. Určete hmotnost oxidu chromitého a objem dusíku za s.p. vznikajících rozkladem 70 g dichromanu amonného. 7.8 Peroxid sodíku reaguje s oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu sodného a kyslíku. Vypočítejte objem kyslíku za s.p. vznikající z 234 g peroxidu sodíku. 7.9 Při vzájemném působení 1 g směsi chloridu sodného a chloridu draselného s roztokem kyseliny hexachloroplatičité vzniklo 2,14 g hexachloroplatičitanu draselného. Vypočítejte hmotnostní obsah chloridu draselného ve směsi. 7.10 Dusitan sodný byl připraven redukčním tavením 18 g dusičnanu sodného se 40 g olova. Vypočítejte hmotnost vznikajícího dusitanu sodného a určete, která z reakčních látek je v nadbytku (v procentech). 7.11 Práškové železo o hmotnosti 20 g, obsahující 6 % nerozpustných nečistot, bylo rozpuštěno ve zředěné kyselině sírové. Krystalizací bylo získáno 65 g heptahydrátu síranu železnatého. S jakým výtěžkem byla příprava provedena ? 7.12 Oxid měďnatý o hmotnosti 20 g byl zahříván se 100 g roztoku kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 21 % H2SO4. Určete hmotnost vzniklého síranu měďnatého a nezreagované výchozí látky. 7.13 Do 250 cm3 roztoku kyseliny chloristé o koncentraci c = 1 mol.dm-3, ve kterém bylo rozpuštěno 5,8 g dichromanu draselného, se při teplotě 25oC a tlaku 98,2 kPa zavedlo 2,1 dm3 jodovodíku. Reakcí vznikl chloristan chromitý a draselný, jod

Page 88: Chemické výpočty

89

a voda Vypočtěte hmotnost vzniklého jodu a látkové množství nezreagovaných výchozích látek. 7.14 Oxid manganičitý připravíme redukcí manganistanu draselného ve vodném roztoku siřičitanem sodným. Vypočítejte hmotnost oxidu manganičitého vznikajícího ze 79 g manganistanu draselného, hmotnost heptahydrátu siřičitanu sodného a výtěžek reakce, bylo-li získáno 40 g oxidu manganičitého. 7.15 Chlor se připravuje oxidací kyseliny chlorovodíkové oxidem manganičitým. Vypočtěte hmotnost oxidu manganičitého a objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36 % HCl a hustotě ρ = 1,1789 g.cm-3, které se potřebují při přípravě 10 dm3 chloru za s.p.. 7.16 Vypočítejte hmotnost chlorečnanu draselného s hmotnostním obsahem nečistot 8,86 %, potřebnou k přípravě 25 dm3 kyslíku za s.p.. 7.17 Tavením oxidu cíničitého ve směsi se sírou a uhličitanem sodným vzniká trithiocíničitan sodný, oxid siřičitý a oxid uhličitý. Vypočítejte hmotnost trithiocíničitanu sodného vznikajícího z 37 g oxidu cíničitého. 7.18 Roztok kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 56 % H2SO4 (ρ = 1,4558 g.cm-3) se zneutralizoval 142 cm3 roztoku hydroxidu draselného o hmotnostním obsahu 11 % KOH (ρ = 1,096 g.cm-3). Vypočítejte objem zneutralizovaného roztoku kyseliny sírové a koncentraci síranu draselného ve vzniklém roztoku po doplnění vodou na objem 500 cm3. 7.19 Srážením 300 g roztoku chloridu barnatého o hustotě ρ = 1,064 g.cm-3 roztokem kyseliny sírové o koncentraci c = 0,29 mol.dm-3 se získalo 8,75 g síranu barnatého. Vypočítejte hmotnostní a molární zlomek a koncentraci chloridu barnatého v roztoku. Určete objem použitého roztoku kyseliny sírové. 7.20 Do 250 cm3 roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci c = 3 mol.dm-3 (ρ = 1,1528 g.cm-3) se přidalo 150 cm3 roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním obsahu 7,5 % NaOH (ρ = 1,0814 g.cm-3). Vypočtěte koncentraci vzniklého roztoku fosforečnanu sodného (ρ = 1,1 g.cm-3) a hmotnostní zlomek nezreagované látky v roztoku. 7.21 Určete objem roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním obsahu 20 % NaOH a hustotě 1,2191 g.cm-3, který je potřeba k neutralizaci 250 cm3 roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,5 mol.dm-3.

Page 89: Chemické výpočty

90

7.22 Amoniak se připravuje v laboratoři působením silnější zásady na amonnou sůl. Vypočtěte objem roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 4 mol.dm-3, který je potřebný k reakci se 160 cm3 roztoku síranu amonného o hmotnostním obsahu 43 % (NH4)2SO4 a hustotě ρ = 1,25 g.cm-3. Určete objem uvolněného amoniaku za s.p.. 7.23 Na oxidaci 2 g kyseliny šťavelové (dihydrátu) v přítomnosti kyseliny sírové se spotřebovalo 63,5 cm3 roztoku manganistanu draselného. Vypočtěte koncentraci roztoku manganistanu draselného a objem uvolněného oxidu uhličitého za s.p.. 7.24 K přípravě čistého kobaltu bylo redukováno 56 g oxidu kobaltitého vodíkem při vyšší teplotě. Určete objem vodíku za s.p., jestliže čistota oxidu byla 98,7 % a nečistoty redukci nepodléhají. Vypočtěte hmotnost vzniklého kobaltu. 7.25 Při reakci jodidu s jodičnanem v kyselém prostředí se vyloučilo 7,6 g jodu. Jaký objem roztoku kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 20 % HCl a hustotě ρ = 1,098 g.cm-3 se při reakci spotřeboval ? 7.26 Acetylen, vzniklý reakcí 12,8 g acetylidu vápenatého s vodou při teplotě 20oC se zachytil do nádoby o objemu 3,7 dm3. Vypočtěte tlak plynu v nádobě a hmotnost vzniklého hydroxidu vápenatého. 7.27 Reakcí chloru s hydroxidem olovnatým v zásaditém prostředí se připravilo 28,7 g oxidu olovičitého. Vypočítejte objem zreagovaného chloru při teplotě 23 oC a tlaku 100,5 kPa a hmotnost zreagovaného hydroxidu olovnatého a roztoku hydroxidu sodného o hmotnostním obsahu 10 % NaOH. 7.28 Roztok chloridu amonného se připravil reakcí 200 cm3 roztoku amoniaku o hmotnostním obsahu 24 % NH3 (ρ = 0,9102 g.cm-3) s roztokem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 36 % HCl. Vypočítejte hmotnostní zlomek chloridu amonného ve výsledném roztoku a hmotnost vody, kterou je třeba odpařit, aby se získal roztok nasycený při 50oC. Rozpustnost s(50oC) =35,5 g NH4Cl / 100 g roztoku. 7.29 Na oxidaci 5 g jodidu draselného v prostředí kyseliny chlorovodíkové se spotřebovalo 150,7 cm3 roztoku dusitanu sodného. Určete koncentraci roztoku dusitanu sodného, hmotnost vznikajícího jodu a objem oxidu dusnatého za s.p.. 7.30 Dusík lze připravit zahříváním směsi roztoku dusitanu sodného a chloridu amonného. Při teplotě 100oC a tlaku 101,1 kPa se uvolnilo 2,65 dm3 dusíku. Vypočtěte hmotnost roztoku dusitanu sodného o hmotnostním obsahu 15 %

Page 90: Chemické výpočty

91

NaNO2 a roztoku chloridu amonného o hmotnostním obsahu 20 % NH4Cl potřebných k reakci. 7.31 Oxid železitý se připraví vyžíháním vysušeného hydroxidu železitého, který byl získán srážením železité soli v roztoku alkalickým hydroxidem. Vypočítejte hmotnost hexahydrátu chloridu železitého a objem roztoku hydroxidu amonného o koncentraci c = 1,5 mol.dm-3 potřebných k přípravě 114 g oxidu železitého. 7.32 Roztok obsahuje 1,2 g chloridu bizmutitého, který máme vysrážet sulfanem jako sulfid bizmutitý. Jakou hmotnost sulfidu železnatého o čistotě 96 % a jaký objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu 20 % HCl (ρ = 1,098 g.cm-3) je teoreticky potřeba na přípravu potřebného množství sulfanu ? 7.33 Hmotnost 1,58 g čistého vápence byla rozpuštěna ve 300 cm3 kyseliny chlorovodíkové o koncentraci c = 0,2 mol.dm-3. Po rozpuštění byla přebytečná kyselina neutralizována roztokem hydroxidu draselného o koncentraci c = 0,25 mol.dm-3. Jaký objem roztoku hydroxidu se spotřeboval ? 7.34 K roztoku dichromanu draselného se po úpravě pH amoniakem přidává roztok chloridu barnatého a vzniká málo rozpustný chroman barnatý a v roztoku chlorid draselný a amonný. Vypočítejte hmotnost dihydrátu chloridu barnatého a objem vody potřebných k přípravě roztoku o hmotnostním obsahu 20 % BaCl2 a praktický výtěžek reakce, bylo-li připraveno 5,5 g chromanu barnatého. Hmotnost použitého roztoku dichromanu draselného o hmotnostním zlomku w = 11 % je 65 g. 7.35 Působením koncentrované kyseliny sírové na pevný chlorid sodný se uvolnil chlorovodík, který se zavedl do vodného roztoku dusičnanu stříbrného. Z roztoku se vyloučilo 14,4 g chloridu stříbrného. Vypočítejte objem kyseliny sírové o hmotnostním obsahu 96 % H2SO4 (ρ = 1,8355 g.cm-3) a hmotnost chloridu sodného potřebných k reakci. 7.36 Ze 110 g roztoku dusičnanu olovnatého se přidáním příslušného množství hydroxidu draselného vyloučilo 6,42 g hydroxidu olovnatého. Vypočítejte hmotnostní zlomek dusičnanu olovnatého v roztoku, je-li výtěžek reakce 90 %. 7.37 Chlor se laboratorně zneškodňuje alkalickým roztokem thiosíranu sodného, při čemž vzniká roztok chloridu a síranu sodného. Bylo třeba zneškodnit chlor o objemu 120 dm3 při teplotě 20oC a tlaku 97 kPa. Vypočítejte hmotnost thiosíranu sodného a hydroxidu sodného, má-li být thiosíran v 50 % nadbytku a hydroxid ve 100 % nadbytku vzhledem ke stechiometrii. 7.38

Page 91: Chemické výpočty

92

Při reakci sulfidu arseničného s kyselinou dusičnou se vyloučilo 1,76 g síry. Vypočtěte hmotnost sulfidu arseničného a objem kyseliny dusičné o c = 4 mol.dm-3 potřebných k reakci a objem uvolněného oxidu dusičitého při teplotě 30oC a tlaku 101,1 kPa. 7.39 Reakcí sulfidu železnatého s kyselinou dusičnou při teplotě 24oC a tlaku 102 kPa vzniklo 6,54 dm3 oxidu dusičitého. Vypočítejte objem kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 16 % HNO3 (ρ = 1,0903 g.cm-3) potřebné k reakci a hmotnostní zlomek dusičnanu železitého a kyseliny sírové v roztoku po reakci. 7.40 Při reakci 75,3 g sulfidu kademnatého s kyselinou dusičnou vzniká síra, oxid dusnatý a dusičnan kademnatý. Při teplotě 31oC a tlaku 100,1 kPa vzniklo 6,33 dm3 oxidu dusnatého. Vypočítejte objem kyseliny dusičné o hmotnostním obsahu 24 % HNO3 (ρ = 1,1404 g.cm-3) potřebný k reakci, nezreagovanou hmotnost sulfidu kademnatého a hmotnostní zlomek dusičnanu kademnatého v roztoku po reakci. 7.41 K reakci 12,1 g titanu s kyselinou dusičnou a kyselinou chlorovodíkovou bylo použito 25,5 cm3 kyseliny dusičné o koncentraci c = 6,97 mol.dm-3. Vypočítejte objem vznikajícícho oxidu dusnatého při teplotě 27oC a tlaku 102,1 kPa a hmotnostní zlomek chloridu titaničitého, má-li výsledný roztok po reakci hmotnost 82,3 g. 7.42 Dihydrogenfosfornan barnatý se připravuje reakcí fosforu v roztoku hydroxidu barnatého, při čemž jako další produkt vzniká fosfan. Vypočítejte hmotnost roztoku hydroxidu barnatého o hmotnostním obsahu 20 % Ba(OH)2, který byl připraven z 25,2 g oktahydrátu hydroxidu barnatého, hmotnost zreagovaného fosforu a objem uvolněného fosfanu při teplotě 23oC a tlaku 102,1 kPa.

8 ELEKTROLYTY Elektrolyty jsou látky, které v roztocích nebo taveninách vykazují elektrickou vodivost podmíněnou přítomností iontů vzniklých z elektrolytu procesem nazývaným elektrolytická disociace. 8.1 ELEKTROLÝZA Elektrolýza se zabývá chemickými změnami, které nastávají při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou elektrolytu. Elektrony jsou do soustavy přiváděny zápornou elektrodou - katodou a jsou ze soustavy odebírány kladnou elektrodou - anodou. Předávání elektronů je v chemii podstatou redoxních dějů. Na katodě probíhá přijímání elektronů do soustavy - pochody redukční, zatímco anoda odebírá elektrony ze soustavy - pochody oxidační.

Page 92: Chemické výpočty

93

Katodickou redukci lze schematicky zapsat : ox + z e- → red Anodickou oxidaci lze schematicky zapsat : red → ox + z e- Uvedené oxidační nebo redukční děje nemohou probíhat izolovaně, ale vždy probíhají současně (počet vyměněných elektronů musí být stejný). Proběhne tedy vlastně oxidačně - redukční (redoxní) děj. ox 1 + red 2 → ox 2 + red 1 Např.: Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu Kvantitativní stránku elektrolýzy studoval Faraday a formuloval ji ve dvou zákonech elektrolýzy, které dnes lze shrnout do jediného vztahu. Podle Faradaye je hmotnost látky m přeměněná při elektrolýze na elektrodě přímo úměrná prošlému náboji Q. Na vyloučení jedné částice na elektrodě je potřebný náboj z.e, kde e je elementární náboj, tj. náboj elektronu z je počet elementárních nábojů Jeden mol částic vymění při elektrolýze náboj Qn = z.e.NA. Náboj jednoho molu elektronů se označuje jako Faradayova konstanta F, F = e.NA. Hodnota Faradayovy konstanty je 96 484,6 C.mol-1. Pomocí této konstanty lze určit množství látky, které odpovídá jednomu molu elementárních nábojů (které se přemění při průchodu náboje 96 484,6 C elektrolytem). Využijeme-li vztahu Qn = z.F, pak pro látkové množství n přeměněné na

elektrodě průchodem náboje Q lze určit : n = Q

z. F

Po dosazení za n = m/M dostaneme vztah pro hmotnost přeměněné látky :

m = M .Q

z. F

Je-li elektrický proud procházející roztokem konstantní, lze náboj nahradit součinem elektrického proudu I a času t Q = I.t (1C = 1A.s) a dostáváme nejznámější podobu Faradayova zákona :

m = M . I. t

z. F

Příklad 1 Jakého náboje v coulombech je třeba k vyloučení 1 g stříbra z roztoku ? Řešení: Při vylučování stříbra z roztoku probíhá reakce : Ag+ + e- → Ag

Využijeme vztah m = M .Q

z. F, který upravíme na : Q =

m . z. F

M

m = 1 g

Page 93: Chemické výpočty

94

z = 1 M(Ag) = 107,87 g.mol-1 F = 96 484,6 C.mol-1

QAg = m . z. F

M

QAg = 1 1 96484 6

107 87

. . ,

, = 894,5 C

K vyloučení 1 g stříbra je zapotřebí průchodu elektrického náboje 894,5 C. Příklad 2 Vypočítejte hmotnost mědi vyloučené při elektrolýze proudem 1,5 A za dobu 1,5 hodiny. Řešení: Vylučování mědi probíhá podle rovnice : Cu2+ + 2 e- → Cu

K výpočtu použijeme vztah : m = M . I. t

z. F

z = 2 I = 1,5 A t = 1,5 hod = 90 min = 5 400 s M(Cu) = 63,55 g.mol-1 F = 96 484,6 C.mol-1

m = M . I. t

z. F =

63 55 1 5 5400

2 96484 6

, . , .

. , = 2,67 g

Za uvedených podmínek se při elektrolýze vyloučí 2,67 g mědi. Příklad 3 Za jakou dobu elektrolýzy bude ze 400 cm3 roztoku síranu měďnatého o koncentraci 0,25 mol.dm-3 vyloučena proudem 1,2 A veškerá měď ? Řešení: Měď se vylučuje podle rovnice : Cu2+ + 2 e- → Cu

Pro vlastní výpočet využijeme upraveného vztahu : t = n . z. F

I

z = 2 c = 0,25 mol.dm-3 I = 1,2 A V = 400 cm3 = 0,4 dm3 F = 96 484,6 C.mol-1 n = c.V n(Cu) = n(CuSO4) n(CuSO4) = 0,25.0,4 = 0,1 mol

t = n . z. F

I =

0 1 2 96484 6

1 2

, . . ,

, = 16 081 s = 4 hod 28 min

Page 94: Chemické výpočty

95

Elektrolýzou se za uvedených podmínek vyloučí veškerá měď za 4 hod 28 min. Příklady k procvičování 8.1.1 Jakého náboje v coulombech je zapotřebí k vyloučení 1 dm3 chloru za s.p. z roztoku obsahujícího chloridy ? 8.1.2 Vypočítejte hmotnost mědi, která se vyloučila průchodem 1000 C roztokem obsahujícím síran měďnatý. 8.1.3 Vypočítejte hmotnost stříbra vyloučeného na katodě při elektrolýze dusičnanu stříbrného za 50 minut proudem 0,9 A. 8.1.4 Vypočítejte náboj v coulombech potřebný na vyloučení 25 g mědi při elektrolýze roztoku obsahujícího měďnaté ionty. 8.1.5 Pří elektrolýze síranu zinečnatého vzniklo na anodě 560 cm3 kyslíku za s.p.. Jaká hmotnost zinku se teoreticky vyloučila na katodě ? 8.1.6 O jakou hodnotu se zvýší hmotnost měděné elektrody při elektrolýze roztoku síranu měďnatého průchodem proudu 1,5 A po dobu 100 minut ? 8.1.7 Za jakou dobu se z 250 g roztoku síranu měďnatého o hmotnostním obsahu 5 % CuSO4 vyloučí proudem 1,5 A veškerá měď ? 8.1.8 Určete koncentraci roztoku dusičnanu stříbrného, jestliže k vyloučení veškerého kovu z 250 cm3 tohoto roztoku bylo potřeba přivádět elektrický proud 1 A po dobu 40 min. 8.1.9 Z 300 g roztoku síranu měďnatého se vyloučila za dobu 5 hodin veškerá měď. Jakým proudem byla elektrolýza uskutečněna, je-li hmotnostní obsah CuSO4 v roztoku 12,56 % ? 8.1.10 Jakým proudem je možné produkovat elektrolyticky objem 10 m3 vodíku za s.p. elektrolýzou vody za 24 hodin ? 8.1.11 Kolik ampérhodin je potřeba k výrobě 0,5 m3 vodíku za s.p. elektrolýzou vody ? Jaký při tom vznikne objem kyslíku ? 8.1.12 Vypočítejte za jakou dobu se při elektrolýze vody vyloučí kyslík o objemu 20 dm3 při teplotě 22oC a tlaku kyslíku 120 kPa proudem 105 A.

Page 95: Chemické výpočty

96

8.1.13 Za jakou dobu se vyloučí veškerá měď ze 100 cm3 roztoku síranu měďnatého nasyceného při teplotě 20oC (ρ = 1,18 g.cm-3) proudem 10 A ? Rozpustnost s(20oC) = 17 g CuSO4 /100 g roztoku. 8.1.14 Vzorek o hmotnosti 5 g obsahující měď byl rozpuštěn ve vodě. K vyloučení veškeré mědi bylo při průchodu elektrického proudu 1,5 A potřeba 35 minut. Vypočítejte hmotnostní obsah mědi ve vzorku. 8.1.15 Elektrolýzou roztoku síranu měďnatého bylo vyloučeno za 3 hodiny proudem 2 A celkem 7 g mědi. Určete proudový výtěžek elektrolýzy. 8.1.16 Při elektrolýze chloridu sodného proudem 1000 A vznikne za den 30 kg chloru. Vypočítejte využití elektrického proudu. 8.1.17 Vypočítejte hmotnost jodidu draselného, který byl zoxidován na jodičnan za 3 hod proudem 15 A. Při výpočtu nepředpokládejte ztráty. 8.1.18 Při elektrolýze roztoku chloridu sodného ve vodě bylo při proudu 1000 A získáno za 8 hodin 10 dm3 roztoku s hmotnostním obsahem 10 % NaOH (ρ = 1110 kgm-3). Vypočítejte proudový výtěžek. 8.1.19 Za jakou dobu proběhne elektrolytická oxidace 100 kg roztoku chlorečnanu sodného na chloristan proudem 1000 A, má-li roztok chlorečnanu hmotnostní obsah 65 % NaClO3 a proudový výtěžek je 95 % ? 8.1.20 Elektrolýzou roztoku chloridu draselného proudem 20 A po dobu 10 hodin bylo připraveno 100 g chlorečnanu draselného. Jaký byl proudový výtěžek elektrolýzy? 8.1.21 Přes dva sériově zapojené elektrolyzéry naplněné roztoky dusičnanu stříbrného a síranu měďnatého protékal určitou dobu elektrický proud. Vypočítejte hmotnost vyloučené mědi na katodě v druhém elektrolyzéru, jestliže se na katodě prvního elektrolyzéru vyloučilo 1,234 g stříbra. Nepředpokládáme žádné vedlejší reakce. 8.2 ELEKTROLYTICKÁ DISOCIACE Elektrolytická disociace je děj, při kterém se vyskytují v roztoku nebo tavenině elektrolytů ionty. Vznik iontů v roztoku elektrolytu je výsledkem interakce rozpuštěné látky s polárními molekulami rozpouštědla (vody). Elektrolytickou disociaci lze schematicky zapsat následovně :

AB A- + B+

Page 96: Chemické výpočty

97

Míru disociace daného elektrolytu charakterizuje disociační stupeň αααα. Je definován jako poměr látkového množství elektrolytu, které podlehlo disociaci, ku celkovému látkovému množství .

α = n

ndis

A B

Podle hodnoty disociačního stupně lze roztoky elektrolytů rozdělit na silné a slabé elektrolyty. Silné elektrolyty mají ve vodných roztocích stupeň disociace blízký jedné (α → 1) a lze u nich předpokládat úplnou disociaci. K silným elektrolytům patří téměř všechny soli anorganických i organických kyselin a některé anorganické kyseliny a zásady (kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková, hydroxid sodný, draselný aj.). Slabé elektrolyty mají hodnotu disociačního stupně velmi nízkou (α → 0). K slabým elektrolytům patří řada organických kyselin a zásad (kyseliny mravenčí, octová, benzoová a pyridin, anilin aj.) i některé anorganické kyselin a zásady (kyseliny uhličitá, boritá, kyanovodíková a amoniak aj.). V těchto elektrolytech jsou přítomny jak ionty, tak i nedisociované molekuly. Rovnováha mezi disociovanou a nedisociovanou formou v roztoku se může ustanovovat pouze u slabých elektrolytů a vyjadřuje jí rovnovážná konstanta, kterou nazýváme disociační konstanta. Disociační konstantu Kd výše uvedené obecné rovnice lze zapsat :

Kd = a(B ).a(A

a(A B)

+ - )

kde ai je aktivita dané složky Vyjádříme-li aktivity pomocí koncentrací ci (ai = ci.fi), pak v případě zředěných roztoků se hodnota aktivitních koeficientů fi blíží k jedné (fi → 1) a lze tedy disociační konstantu zapsat ve tvaru :

Kd = c(B ).c(A

c(A B)

+ - )

nebo pomocí rovnovážných relativních koncentrací, které značíme pomocí hranatých závorek :

Kd = [ ] [ ][ ]

A B

A B

- . +

Koncentrace jednotlivých složek závisí na celkové výchozí koncentraci elektrolytu c a na disociačním stupni α. Platí :

[A-] = [B+] = [AB]dis = c.α [AB] = c.(1 - α)

Po dosazení lze pak disociační konstantu zapsat ve tvaru :

Kd =c .

c. (1 - )

2 2α

α =

c.

1 -

α

Page 97: Chemické výpočty

98

V případě, že je disociovaná jen velmi malá část molekul slabého elektrolytu, je hodnota disociačního stupně velmi malá (α → 0), lze disociační stupeň ve jmenovateli zanedbat a pro disociační konstantu (resp. disociační stupeň) platí vztah :

Kd = c.α2 α = K

cd

Rozměr disociační konstanty je mol2.dm-6. Při běžných výpočtech není nutné jej udávat, proto ani v této kapitole nebude uváděn. Disociace vody Měřením bylo zjištěno, že i v čisté vodě probíhá nepatrná disociace. Tento proces vyjadřuje tzv. autoprotolýza vody :

2 H2O H3O+ + OH-

Rovnovážná disociační konstanta této reakce je dána vztahem :

KC = [ ] [ ]

[ ]

H O . O H

H O

3

2

2

+ −

Stupeň disociace vody je velmi malý a počet molů nedisociované vody je prakticky rovný celkovému počtu molů vody. Rovnovážnou koncentraci vody [H2O] lze považovat za konstantu a platí vztah :

KV = [H3O+].[OH-]

Konstanta KV se nazývá iontový součin (produkt) vody. Její hodnota je závislá pouze na teplotě a při teplotě 25oC má hodnotu 1,02.10-14 mol2.dm-6. Z rovnice platí, že [H3O

+] = [OH-], takže pro čistou vodu platí : [H3O

+] = [OH-] = 1.10-7 mol.dm-3 Koncentrace oxoniových iontů je velmi důležitá veličina a její sledování je nezbytné při většině chemických reakcí prováděných ve vodných roztocích. Koncentrace [H3O

+] se většinou pro usnadnění výpočtů vyjadřuje ve formě tzv. Sörensenův vodíkový exponent pH, který je odvozen ze vztahu :

pH = - log a(H3O+)

Ve velmi zředěných roztocích lze aktivitu ztotožnit s koncentrací a lze psát : pH = - log [H3O

+] Analogicky platí :

pOH = - log [OH-] Dosazením za KV a zlogaritmováním dostaneme vztah :

pH + pOH = 14 V dokonale čisté vodě a pro roztoky, které označujeme jako neutrální platí, že pH = pOH = 7. Roztoky s koncentrací iontů [H3O

+] > 10-7 mají pH < 7 a označujeme je jako kyselé. V roztocích, které označujeme jako alkalické (zásadité), je koncentrace iontů [OH-] > 10-7, tj. [H3O

+] < 10-7 a jejich pH > 7. Silné kyseliny a zásady jsou ve zředěných roztocích disociovány úplně, takže koncentrace iontů H3O

+ resp. OH- v jejich roztocích lze snadno určit z koncentrace elektrolytu a jeho disociační rovnice.

Page 98: Chemické výpočty

99

Disociace slabé jednosytné kyseliny a slabé jednosytné zásady HA + H2O H3O

+ + A- Pro disociační konstantu slabé kyseliny platí vztah :

KA = [ ] [ ]

[ ]

A H O-3

H A

. +

= c .

c. (1 - )

2 2α

α =

c.

1 -

α

pKA = - log KA BOH B+ + OH- Pro disociační konstantu slabé zásady platí vztah :

KB = [ ] [ ][ ]

O H B-

B O H

. +

= c .

c. (1 - )

2 2α

α =

c.

1 -

α

pKB = - log KB Vztah mezi disociační konstantou slabé kyseliny a zásady je následující :

KA = K

KV

B

popř. pKA = 14 - pKB

Příklad 1 Vypočítejte pH roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,01 mol.dm-3. Řešení: Zapíšeme rovnici disociace : KOH K+ + OH- KOH je silný elektrolyt a tedy platí : c(KOH) = [OH-] = 0,01 mol.dm-3 pOH = - log [OH-] pOH = - log 0,01 = 2 pH = 14 - 2 = 12 Roztok hydroxidu draselného má pH = 12. Příklad 2 Jaké pH bude mít roztok kyseliny sírové o koncentraci 0,02 mol.dm-3 ? Řešení: Zapíšeme rovnici disociace : H2SO4 + 2 H2O 2 H3O

+ + SO42-

Kyselina sírová je opět silný elektrolyt, takže při úplné disociaci z rovnice vyplývá: [H3O

+] = 2.c(H2SO4) [H3O

+] = 2.0,02 = 0,04 mol.dm-3 pH = - log [H3O

+] pH = - log 0,04 = 1,4 Roztok kyseliny sírové má pH = 1,4.

Page 99: Chemické výpočty

100

Příklad 3 Stupeň disociace kyseliny octové o koncentraci 0,1 mol.dm-3 je 1,34 %. Vypočtěte disociační konstantu. Řešení:

KA = [ ] [ ][ ]

C H C O O . H O3-

3+

C H C O O H3

[CH3COO-] = [H3O+]= c.α = 0,1. 0,0134 = 0,00134 mol.dm-3

[CH3COOH] = c.(1 - α) = 0,1.0,9866 = 0,09866 mol.dm-3

KA = 0,00134

0,09866

2

= 1,8.10-5 pKA = - log KA = 4,74

Disociační konstanta kyseliny octové je 1,8.10-5. Příklad 4 Stanovte celkovou koncentraci kyseliny octové, je-li stupeň disociace α = 0,02 a disociační konstanta má hodnotu 1,8.10-5. Řešení: Při řešení využijeme vztah pro disociační konstantu slabé jednosytné kyseliny :

KA = c.

1 -

α

c = K . (1 -A α

α

)2

= 1,8.10

0,0004

-5. ,098 = 0,044 mol.dm-3

Koncentrace kyseliny octové je 0,044 mol.dm-3. Příklad 5 Určete stupeň disociace kyseliny octové o koncentraci 0,001 mol.dm-3, je-li disociační konstanta rovna 1,8.10-5. Řešení: Do vztahu pro výpočet disociační konstanty dosadíme známé hodnoty :

KA = c.

1 -

α

1,8.10-5 = (0,001. )

0,001.(1- )

α

Úpravou tohoto vztahu dostaneme kvadratickou rovnici o jedné neznámé : α

2 + 1,8.10-2α - 1,8.10-2 = 0

Řešením této rovnice pak získáme hodnotu disociačního stupně α. Ze dvou kořenů vyhovuje pouze ten, při kterém 0 < α < 1 :

α = -0,018 0,000324+0,072

2

±

α = -0,018

2

±0269,

Page 100: Chemické výpočty

101

α = -0,018

2

+0269, =

0251,

2 = 0,125 = 12,5 %

Stupeň disociace kyseliny octové je 0,125. Příklad 6 Roztok slabé jednosytné kyseliny o koncentraci 0,1 mol.dm-3 má pH = 3,7. Vypočtěte disociační konstantu a disociační stupeň. Řešení: Ze známé hodnoty pH nejdříve určíme [H3O

+] a následně disociační stupeň. Tuto hodnotu pak dosadíme do vztahu pro výpočet disociační konstanty. c = 0,1 mol.dm-3 pH = 3,7 pH = - log [H3O

+] [H3O

+] = 10-3,7 = 2.10-4 mol.dm-3 [H3O

+] = c.α

α = [ ]H O

c

3+

= 00002,

0,1 = 0,002

KA = c.

1 -

α

KA = 01 0002 2, .( , )

1-0,002 = 4.10-7

V tomto případě lze využít rovněž zjednodušeného vztahu, neboť se jedná o velmi slabou kyselinu : KA = c.α2 KA = 0,1.(0,002)2 = 4.10-7 Disociační konstanta uvedené kyseliny má hodnotu 4.10-7, disociační stupeň 0,002. Příklad 7 Vypočítejte pH roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,1 mol.dm-3, je-li její disociační konstanta rovna 1,8.10-5. Řešení: Při řešení opět vyjdeme ze vztahu pro výpočet disociační konstanty :

KA = c.

1 -

α [H3O

+] = c.α

KA = (c.

c(1 -

α

)

)

Upravením tohoto vztahu dostaneme kvadratickou rovnici pro výpočet [H3O+] :

[H3O+]2 + KA.[H3O

+] - KA.c = 0

[H3O+] =

-K K 4K .c

2A A

2A± +

Page 101: Chemické výpočty

102

[H3O+] =

-1,8.10 1,8 .10 +4.1,8.10 .0,1

2

-5 2 -10 -5±

[H3O+] = 1,3326.10-3 mol.dm-3

pH = - log [H3O

+] pH = - log 1,3326.10-3 = 2,875 V tomto případě opět můžeme využít zjednodušeného vztahu pro výpočet disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny :

KA = c.α2 = (c. )

c

2α =

[ ]H O

c

3+ 2

[H3O+] = K .cA

[H3O+] = 1,8.10 -5 . ,0 1 = 1,3416.10-3 mol.dm-3

pH = - log [H3O+] = - log 1,3416.10-3 = 2,872

Roztok kyseliny octové o dané koncentraci má pH = 2,87. Příklady k procvičování 8.2.1 Vypočtěte disociační konstantu kyseliny mravenčí o koncentraci 0,1 mol.dm-3, je-li disociována ze 4 %. 8.2.2 Vypočtěte disociační konstantu roztoku amoniaku o koncentraci 1 mol.dm-3, je-li disociován z 0,4 %. 8.2.3 Určete koncentraci roztoku kyseliny kyanovodíkové, je-li její disociační konstanta 7.10-10 a stupeň disociace 10-4. 8.2.4 Jaká je koncentrace roztoku amoniaku, je-li stupeň disociace 0,005 a disociační konstanta 1,8.10-5 ? 8.2.5 Vypočtěte pH a stupeň disociace roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,5 mol.dm-3, je-li disociační konstanta rovna 1,8.10-5. 8.2.6 Vypočtěte pH a stupeň disociace roztoku amoniaku o koncentraci 0,05 mol.dm-3, je-li disociační konstanta rovna 1,8.10-5. 8.2.7 Vypočtěte pH roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,2 mol.dm-3, je-li stupeň disociace 0,9. 8.2.8

Page 102: Chemické výpočty

103

Určete pH roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 0,001 mol.dm-3, je-li ze 100 % disociován. 8.2.9 Určete pH roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,005 mol.dm-3, je-li úplně disociována. 8.2.10 Jaká je koncentrace roztoku hydroxidu barnatého, jestliže pH tohoto roztoku je 12,3? 8.2.11 Vypočtěte pH roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,08 mol.dm-3, je-li disociována z 1,5 %. Určete disociační konstantu. 8.2.12 Určete pH a stupeň disociace roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,2 mol.dm-3, je-li disociační konstanta 1,8.10-5. 8.2.13 Roztok jednosytné slabé kyseliny o koncentraci 0,05 mol.dm-3 má pH = 4. Určete stupeň disociace této kyseliny a disociační konstantu. 8.2.14 Roztok slabé jednosytné zásady má pH = 10,3. Určete koncentraci roztoku a stupeň disociace, je-li disociační konstanta zásady rovna 4.10-7. 8.2.15 Jaký objem plynného amoniaku za s.p. lze teoreticky připravit z 1 dm3 roztoku amoniaku o pH =11,6, je-li disociační konstanta amoniaku 1,8.10-5 ? 8.2.16 Roztok kyseliny benzoové o koncentraci 0,02 mol.dm-3 má pH = 2,96. Vypočtěte hodnotu disociační konstanty a disociační stupeň. 8.2.17 Vypočítejte pH a disociační stupeň pro roztok slabé jednosytné kyseliny o koncentraci 0,1 mol.dm-3, je-li disociační konstanta kyseliny 3,5.10-6. 8.2.18 Vypočtěte pH a stupeň disociace roztoku fenolu o koncentraci 2.10-4 mol.dm-3, je-li hodnota pKfen = 9,98. 8.2.19 Vypočtěte pH a disociační konstantu roztoku amoniaku o koncentraci 1 mol.dm-3, je-li z 0,4 % disociován. 8.2.20 Vypočítejte pH a disociační stupeň v roztoku kyseliny chlorné o koncentraci 5.10-6

mol.dm-3, je-li disociační konstanta 2,95.10-8. 8.2.21 Vypočítejte koncentraci a disociační stupeň kyseliny mléčné, má-li její roztok hodnotu pH = 5,4 a disociační konstanta je rovna 1,5.10-4. 8.2.22

Page 103: Chemické výpočty

104

Vypočítejte disociační konstantu a pH roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 1,556.10-3 mol.dm-3 a stupni disociace 0,3. 8.2.23 Vypočítejte pH a disociační stupeň roztoku anilinu o koncentraci 0,009 mol.dm-3, je-li disociační konstanta 4,2.10-10. 8.2.24 Vypočítejte disociační konstantu a stupeň disociace amoniaku ve vodném roztoku o koncentraci 10-5 mol.dm-3, je-li pH roztoku 8,85. 8.3 ELEKTRODOVÉ POTENCIÁLY Při ponoření kovu do roztoku solí téhož kovu nastává jednoduchá chemická reakce. Ionty kovu přecházejí do roztoku. Pokud je koncentrace iontů kovu v roztoku příliš vysoká, nastává opačný pochod, při kterém se ionty kovu vylučují na povrchu kovu a ten získá kladný náboj. Okolní roztok má důsledkem ztráty kladných iontů náboj záporný. Na rozhraní kov - roztok se vytvoří potenciálový rozdíl, jehož velikost závisí na daném kovu, koncentraci iontů v roztoku, na teplotě a tlaku. Absolutní hodnoty těchto potenciálů nelze přímo stanovit, lze jak však navzájem porovnávat. Za srovnávací elektrodu, k níž jsou vztaženy všechny elektrodové potenciály, byla zvolena standardní vodíková elektroda. Potenciál standardní vodíkové elektrody je při všech teplotách roven nula voltů. Standardní elektrodový potenciál Eo je definován jako rovnovážné napětí článku sestaveného z i-té elektrody a ze standardní vodíkové elektrody a měřené za stejné teploty v roztocích s jednotkovou koncentrací všech iontů. Sestavíme-li řadu s rostoucími hodnotami standardních elektrodových potenciálů kovů, dostáváme řadu napětí kovů. Řada začíná alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, tedy kovy nejméně ušlechtilými, s největší schopností uvolňovat elektrony a přecházet v ionty. Na opačném konci řady jsou kovy ušlechtilé (např. Ag, Au, Pt) s malou snahou přecházet v ionty. Obecně lze z řady napětí říci, že ušlechtilejší kovy mají pozitivnější potenciál než kovy méně ušlechtilé a jsou silná oxidační činidla. Kdežto negativní hodnota potenciálu ukazuje na redukční činidla. Li K Na Ca Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au K výpočtu elektrodových potenciálů za nestandardních podmínek slouží Nernstova rovnice ve tvaru :

E = Eo + R.T

z.F. ln a

KZ+

kde Eo je standardní elektrodový potenciál ve voltech R je plynová univerzální konstanta T je termodynamická teplota v kelvinech

Page 104: Chemické výpočty

105

z je nábojové číslo článkové reakce (počet e- převedených v dané elektrodové reakci) F je Faradayova konstanta a

KZ+ je aktivita iontů kovu

Převedením přirozeného logaritmu na dekadický, dosazením za konstanty F, R a teplotu 25oC a použitím koncentrace místo aktivit lze upravit Nernstovu rovnici na tvar :

E = Eo + 0,059

z. log c

KZ+

Redoxní elektrodový potenciál lze vyjádřit obdobně :

E = Eo + 0,059

z. log

c

cox

red

Galvanické články jsou schopné měnit chemickou energii přímo v elektrickou. Galvanický článek je tvořen např. dvěma elektrodami ponořenými do roztoku svých solí a oddělených navzájem pórovitou stěnou nebo spojených solným můstkem. Elektromotorické napětí článku (EMN) je dáno rozdílem potenciálu kladné elektrody E+ a potenciálu záporné elektrody E-. Hodnota EMN je vždy kladná.

EMN = E+ - E-

Příklad 1 Vypočítejte elektrodový potenciál zinku v roztoku o koncentraci 0,1 mol.dm-3 Zn2+ při teplotě 25oC. Na jakou hodnotu poklesne potenciál za téže teploty stonásobným zředěním roztoku ? Řešení: Elektrodovou reakci lze vyjádřit rovnicí :

Zn2+ + 2 e- Zn EZn /Zno

2+ = - 0,76 V

Dosadíme do Nernstovy rovnice :

E = Eo + 0,059

z. log c

Zn2+

E = - 0,76 + 0,059

2. log 0,1

E = - 0,79 V Při stonásobném zředění bude koncentrace Zn2+ v roztoku 0,001 mol.dm-3. Elektrodový potenciál vypočítáme obdobně opět pomocí Nernstovy rovnice :

E = - 0,76 + 0,059

2. log 0,001

E = - 0,85 V Elektrodový potenciál v roztoku o koncentraci 0,1 mol.dm-3 Zn2+ je - 0,79 V a stonásobným zředěním poklesne o 0,06 V na hodnotu - 0,85 V.

Page 105: Chemické výpočty

106

Příklad 2 Vypočítejte elektrodový potenciál mědi v roztoku připraveném rozpuštěním 2,5 g pentahydrátu síranu měďnatého na objem 250 cm3 při teplotě 25oC. Řešení: Nejdříve je třeba určit koncentraci roztoku síranu měďnatého pomocí látkového množství. Platí, že n(Cu2+) = n(CuSO4.5H2O) :

n = m

M c =

n

V

n(Cu2+) = 2,5

249,68 = 0,01 mol c(Cu2+) =

0,01

0,250 = 0,04 mol.dm-3

Elektrodová reakce je vyjádřena rovnicí :

Cu2+ + 2 e- Cu ECu /Cuo

2+ = 0,34 V

Elektrodový potenciál vypočítáme ze vztahu :

E = Eo + 0,059

z. log c

Cu2+

E = 0,34 + 0,059

2. log 0,04

E = 0,30 V Elektrodový potenciál měďnatých iontů v roztoku je 0,30 V. Příklad 3 Vypočítejte EMN měďnato-zinečnatého článku, v němž koncentrace měďnatých iontů je 0,1 mol.dm-3 a zinečnatých iontů 0,005 mol.dm-3. Řešení: Pro výpočet EMN článku využijeme vztah : EMN = E+ - E-

EMN = ECu /Cuo

2+ - EZn /Zno

2+ + 0,059

2 log

c

cCu

Zn

2+

2+

EMN = 0,34 - (-0,76) + 0,059

2 log

0,1

0,005

EMN = 1,14 V Elektromotorické napětí článku je 1,14 V. Příklady k procvičování 8.3.1 Vypočítejte elektrodové potenciály kovů ponořených do roztoků svých solí:

a) zinek v síranu zinečnatém o koncentraci 0,3 mol.dm-3 Zn2+( EZn /Zno

2+ = - 0,76 V)

Page 106: Chemické výpočty

107

b) stříbro v dusičnanu stříbrném o koncentraci 0,4 mol.dm-3 Ag+( EAg /Ago

+ = 0,80 V)

c) chrom v roztoku o koncentraci 0,015 mol.dm-3 Cr3+ ( ECr /Cro

3+ = - 0,74 V)

8.3.2 Vypočítejte elektrodový potenciál vodíkové elektrody v čisté vodě o pH = 7, v roztoku silné kyseliny chloristé o koncentraci 0,01 mol.dm-3, v roztoku kyseliny sírové o pH = 1 a v roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 0,001 mol.dm-3. 8.3.3 Vypočítejte pH roztoků, v nichž byl naměřen potenciál vodíkové elektrody: a) - 0,413 V, b) - 0,590 V, c) - 0,089 V 8.3.4 Elektrodový potenciál kademnaté elektrody byl naměřen - 0,444 V. Vypočítejte

koncentraci kademnatých iontů v roztoku, je-li ECd /Cdo

2+ = - 0,40 V.

8.3.5 Porovnáním standardních elektrodových potenciálů rozhodněte, zda zinek vylučuje

baryum, měď a stříbro z roztoků jejich solí.( EZn /Zno

2+ = -0,76 V, EAg /Ago

+ = 0,80 V,

EBa /Bao

2+ = - 2,90 V, ECu /Cuo

2+ = 0,34 V)

8.3.6 Vypočítejte elektromotorické napětí článků vytvořených standardní vodíkovou elektrodou a : a) měďnatou elektrodou v roztoku o koncentraci 0,05 mol.dm-3 Cu2+

b) olověnou elektrodou v roztoku o koncentraci 0,001 mol.dm-3 Pb2+ c) niklovou elektrodou v roztoku o koncentraci 0,025 mol.dm-3 Ni2+

( ECu /Cuo

2+ = 0,34 V, EPb /Pbo

2+ = - 0,13 V, ENi /Nio

2+ = - 0,23 V)

8.3.7 Vypočítejte elektromotorické napětí článku nikelnato-stříbrného, jsou-li obě elektrody ponořeny do roztoků svých solí o koncentraci 0,1 mol.dm-3. 8.3.8 Určete elektromotorické napětí galvanického článku složeného z kademnaté elektrody ponořené do roztoku o koncentraci 0,05 mol.dm-3 Cd2+ a stříbrné elektrody ponořené do roztoku o koncentraci 0,001 mol.dm-3 Ag+. 8.3.9 Elektromotorické napětí článku tvořeného zinečnatou elektrodou ponořenou do roztoku o koncentraci 0,1 mol.dm-3 Zn2+ a olověnou elektrodou je 0,6 V. Vypočítejte koncentraci iontů olovnatých. 8.3.10 Vypočítejte elektromotorické napětí koncentračního stříbrného článku, v němž jsou stříbrné elektrody ponořené do dvou roztoků stříbrných iontů o koncentracích 0,1 mol.dm-3 a 0,001 mol.dm-3.

Page 107: Chemické výpočty

108

VÝSLEDKY PŘÍKLADŮ Kapitola 3.1 3.1.1 m(Ag) = 1,79.10-25 kg 3.1.2 m(Cs) = 2,207.10-25 kg 3.1.3 Ar = 9,0122 - beryllium 3.1.4 Ar = 190,177 - osmium 3.1.5 Ar(B) = 10,81 3.1.6 m(7Li) = 1,166.10-26 kg 3.1.7 x(1H) = 99,985 %; x(2H) = 0,015 % 3.1.8 x(12C) = 98,892 %; x(13C) = 1,108 % 3.1.9 Ar(

15N) = 15,00011 3.1.10 x(107Ag) = 51,35 %; x(109Ag) = 48,65 % 3.1.11 3,065 atomů 35Cl 3.1.12 Mr(KMnO4) = 158,04; Mr(BaCl2.2H2O) = 244,26; Mr(KSbF6) = 274,85; Mr(Na2B4O7.10H2O) = 381,32; Mr[KCr(SO4)2.12H2O] = 499,39 Kapitopla 3.2 3.2.1 V = 37,214 m3; m = 48,098 kg; n = 1,6606 kmol 3.2.2 n(Hg) = 5.10-6 mol; N(Hg) = 3.1018 3.2.3 n(N2) = 2 mol; V(N2) = 44,82 dm3; N(N2) = 1,2044.1024; (N) = 2,4088.1024 3.2.4 m(Ca) = 40,08 g 3.2.5 n(SO2) = 3 mol 3.2.6 m(Mo) = m(O) = m(Zn) 3.2.7 m(CO2) > m(Ca) > m(O2) > m(peří) 3.2.8 m(Zn) = 21,83 g 3.2.9 V(CO2) = 224 m3; n(CaCO3) = 10 kmol 3.2.10 m(CH4) = 30 kg; V(CH4) = 41,865 m3 3.2.11 n(Si) = 500 mol 3.2.12 n(K2[PtCl6]) = 0,5 mol; n[Ca3(PO4)2] = 5 kmol 3.2.13 n(H2) = 45 mol; n(N2) = 15 mol; n(NH3) = 30 mol; V(NH3) = 0,673 m3 3.2.14 n(H2O) = 892 mol; v přebytku je kyslík: n = 7 mol; V = 157 dm3; m= 224 g 3.2.15 N(30Si) = 6,54.1020 3.2.16 m(H) = 0,0564 g 3.2.17 N(Al) = 6.1019 3.2.18 Při 800 oC - P4 ; při 1500 oC - P2

Page 108: Chemické výpočty

109

Kapitola 3.3 3.3.1 n(Si) = 2,5 mol; n(Cl) = 10 mol; m(Cl) = 354,74 g; wSi = 0,1653; xSi = 0,2 3.3.2 w = 0,1 3.3.3 n(O2) = 4,41 mol; V(O2) = 98,8 dm3 3.3.4 V = 33,43 m3 3.3.5 m(Ar) = 0,995 kg 3.3.6 Nvzd = 2,687.1025; N(O2) = 5,63.1024; N(N2) = 2,098.1025; N(CO2) = 8.1021; Nvzd = 2,08.1025 3.3.7 mS = 1,4635 g; m(O3) = 0,107 g; w(O3) = 0,0731 3.3.8 mS = 5000 kg; mS = 16,67 t 3.3.9 mS = 3,81.103 kg 3.3.10 mS = 996 kg 3.3.11 w(PbS) = 82,9 % 3.3.12 m(Pb) = 7,8 t; 64,1 % výtěžek 3.3.13 m(Zn) = 47,13 kg 3.3.14 w(Cu) = 62,5 % 3.3.15 o 3,34 % 3.3.16 ϕ(H2) = 29,53 % 3.3.17 MgO; V(O2) = 0,56 dm3 3.3.18 x(CO2) = 60 %; x(N2) = 40 % 3.3.19 w(CO2) = 98,87 %; w(H2) = 1,13 % 3.3.20 x(H2) = 90,4 %; x (CO) = 8 %; x(N2) = 1,6 % 3.3.21 V(H2O) = 54 cm3; V(O2) = 32 cm3; w(H2) = 9,5 % 3.3.22 w(ZnO) = 45,4 % 3.3.23 o 1,15 %; w(ZnO) = 5,86 % 2.3.24 w(ZnO) = 12,15 % 3.3.25 w(Cu) = 81,1 % 3.3.26 w(ZnO) = 29,46 %; w(ZnS) = 70,54 %; w(Zn) = 71 %; w(S) = 23,21 %; w(O) = 5,79 % 3.3.27 w(Zn) = 89 %; w(ZnO) = 5 %; w(ZnS) = 6 % 3.3.28 w(Zn) = w(ZnS) = 70,54 % 3.3.29 w(CdO) = 82,96 % 3.3.30 w(C) = 51,64 % 3.3.31 ϕ(N2) = 80 %; ϕ(NO) = 20 %; w(N2) = 78,9 %; w(NO) = 21,1 % Kapitola 3.4 3.4.1 K2Cr2O7 3.4.2 Na2SO4 3.4.3 C2N2H8 3.4.4 CaC2O4.H2O 3.4.5 B3N3H6 3.4.6 C12O9

Page 109: Chemické výpočty

110

3.4.7 C3O3H6 3.4.8 C12O12H6 3.4.9 KMgCl3.6H2O; wK = 23,04 %; wMg = 14,31 %; wCl = 62,65 % 3.4.10 Si2OH6 ; Si6O3H6 3.4.11 Fe2(SO4)3.9H2O 3.4.12 ZnSO4.7H2O 3.4.13 Mg(ClO4)2.6H2O; m´= 424 g 3.4.14 Na3PO4.12H2O 3.4.15 mC : mS = 3 : 16 ; CS2 3.4.16 C2H4 3.4.17 C3H6 3.4.18 C4H10 3.4.19 C2H4 3.4.20 C4H6O4

3.4.21 C2H2O2 3.4.22 C12H6O12 3.4.23 C2H4O 3.4.24 N2H4 3.4.25 NH4NaHPO4.4H2O 3.4.26 BaS2O6. 2H2O Kapitola 4.1 4.1.1 m(KNO3) = 5,75 g; m(H2O) = 224,25 g 4.1.2 w(KClO3) = 12,28 % 4.1.3 m(KCl) = 17,4 g 4.1.4 m(H2SO4) = 359,6 g 4.1.5 w(CuSO4) = 10,65 %; x(CuSO4) = 1,42 % 4.1.6 mS = 814,3 g 4.1.7 m(Na2SO4.10H2O) = 59,7 g 4.1.8 m(HCl) = 18,5 g 4.1.9 V(H2SO4) = 8,35 cm3 4.1.10 m(Na2S2O3.5H2O) = 4,96 g; w = 0,25 % 4.1.11 m(H2O) = 564,43 g 4.1.12 V(HCl) = 251,6 cm3 4.1.13 c(H2SO4) = 0,1 mol.dm-3 4.1.14 V = 618,2 cm3 4.1.15 V(NH3) = 446 cm3 4.1.16 V(NH3) = 11,205 dm3 4.1.17 c(NH3) = 0,2 mol.dm-3 4.1.18 V(NH3) = 146,5 dm3 4.1.19 w(H2SO4) = 17,5 % 4.1.20 c(HCl) = 6 mol.dm-3

Page 110: Chemické výpočty

111

Kapitola 4.2 4.2.1 V(HCl) = 241,3 cm3; V(H2O) = 1763,6 cm3 4.2.2 V(H2O) = 1666,7 cm3 4.2.3 wS = 0,8 4.2.4 V(HCl) = 110,3 cm3 4.2.5 mS = 525 g; VS = 509 cm3; m(H2O) = 499 g 4.2.6 V(H2O) = 1428,5 cm3 4.2.7 w(NaOH) = 0,2 4.2.8 VS = 250 cm3 a doplníme vodou do 500 cm3 4.2.9 V(HCl) = 12,9 cm3 4.2.10 m(NaOH) = 117,1 g; VS = 2,1 dm3 4.2.11 V(HCl) = 320 cm3 4.2.12 w(H2SO4) = 0,387; m = 2,05 kg 4.2.13 V1 = 357 cm3; V2 = 354 cm3 4.2.14 w(KOH) = 0,2341 4.2.15 V(H2O) = 630,6 cm3 4.2.16 mS = 230 g; V(H2O) = 30 cm3 4.2.17 wS = 0,0627 4.2.18 V(H2O) = 1164,4 cm3; VS = 1640,95 cm3 4.2.19 m(NaOH) = 321,5 kg; VS = 798,26 dm3 4.2.20 m[Pb(NO3)2] = 48 g; V(HNO3) = 12 cm3; m(H2O) = 337 g Kapitola 4.3 4.3.1 m(K2Cr2O7) = 60,14 g; V(H2O) = 139,86 cm3 4.3.2 mS = 115,19 g; V(H2O) = 65,19 cm3 4.3.3 m(NaCl) = 26,47 g; V(H2O) = 73,53 cm3 4.3.4 c(KCl) = 1 mol.dm-3 4.3.5 mS = 250,6 g 4.3.6 m(BaCl2.2H2O) = 100,9 g; m(H2O) = 159,1 g 4.3.7 m(Pb(NO3)2) = 579,5 g 4.3.8 w(NH4Cl) = 20 % 4.3.9 mS = 238 g 4.3.10 V(H2O) = 268 cm3 4.3.11 m(CuSO4.5H2O) = 59,34 g 4.3.12 m(H2O) = 359,15 g 4.3.13 m(H2O) = 28,66 g 4.3.14 m(H2O) = 33,62 g 4.3.15 m(KI) = 41,56 g 4.3.16 m(KBrO3) = 174,6 g 4.3.17 m(BaCl2.2H2O) = 172 g 4.3.18 mS = 307,4 g 4.3.19 m(K2Cr2O7) = 33,36 g; m = 276,6 g; w(K2Cr2O7) = 10,71 % 4.3.20 m(KNO3) = 30,76 g; m(H2O) = 18,22 g

Page 111: Chemické výpočty

112

4.3.21 m(TlNO3) = 137,3 g; m(H2O) = 324,6 g 4.3.22 m(NiCl2.6H2O) = 86 g; m(H2O) = 19,2 g 4.3.23 w = 10,8 % Kapitola 5 5.1. V = 750 cm3 5.2 p = 10 kPa 5.3 t = 293oC 5.4 t = 153oC 5.5 ∆p = 1,8 MPa 5.6 V = 2 dm3 5.7 V(H2) = 1 dm3 5.8 t = 1000oC 5.9 V(N2) = 920 dm3; m(N2) = 1,15 kg 5.10 ∆p = 125 kPa 5.11 p = 107,1 kPa 5.12 V(O2) = 1,22 dm3 5.13 m(H2) = 0,082 g 5.14 m = 71 kg 5.15 ρ = 1,244 kg.m-3 5.16 V(Ne) = 12 dm3; V(F2) = 6 dm3 5.17 V(H2) = 4,1 cm3; m(H2) = 0,335 mg 5.18 N(O2) = 3,6.1010 5.19 ρ = 2,0586 kg.m-3 5.20 M = 38 g.mol-1; fluor - F2 5.21 M = 70,9 g.mol-1; chlor - Cl2 5.22 V = 5,81 dm3 5.23 p(H2) = 102,66 kPa; p(CO) = 7,34 kPa; ϕ(H2) = 93,33 %; ϕ(CO) = 6,67 % 5.24 p = 111 kPa 5.25 V = 6 dm3; p(H2) = 68,7 kPa; p(CO) = 81,3 kPa 5.26 p = 111 kPa 5.27 ϕ(CH4) = 65 %; ϕ(H2) = 20 %; ϕ(C2H4) = 10 %; ϕ(N2) = 5 % 5.28 t = 801oC 5.29 p = 300 kPa; p(CO2) = 75 kPa; p(CO) = 225 kPa 5.30 C2H6 5.31 CH4S 5.32 C4H10 5.33 C4H6O2 5.34 C4H8 5.35 C2H2O2 Kapitola 7 7.1 V(PH3) = 3,2 dm3; m(Ca(OH)2) = 15,86 g; n(Ca(OH)2) = 0,214 mol

Page 112: Chemické výpočty

113

7.2 V(SO2) = 4,53 dm3 7.3 m(H2S) = 134,6 g; V(H2S) = 88,7 dm3 7.4 m(BaSO4) = 35,8 g; m(C) = 9,58 g 7.5 V(vzduch) = 596,7 dm3; V(NO) = 100 dm3 7.6 m(NiCl2) = 81 g; V(NH3) = 84 dm3 7.7 m(Cr2O3) = 42,2 g; V(N2) = 6,23 dm3 7.8 V(O2) = 33,62 dm3 7.9 w(KCl) = 65,6 % 7.10 m(NaNO2) = 13,32 g; v nadbytku je NaNO3 - 8,9 % 7.11 69,5 % 7.12 m(CuSO4) = 34,2 g; m´(CuO) = 2,95 g 7.13 m(I2) = 10,54 g; n(K2Cr2O7) = 0,0058 mol; n(HClO4) = 0,139 mol 7.14 m(MnO2) = 43,5 g; m(Na2SO3.7H2O) = 189 g; 91,95 % 7.15 m(MnO2) = 38,8 g; V(HCl) = 153,4 cm3 7.16 m(KClO3) = 99,2 g 7.17 m(Na2SnS3) = 64 g 7.18 V(H2SO4) = 18,39 cm3; c(K2SO4) = 0,306 mol.dm-3 7.19 w(BaCl2) = 2,6 %; x(BaCl2) = 0,23 %; c(BaCl2) = 0,133 mol.dm-3; V(H2SO4) = 129 cm3 7.20 c(Na3PO4) = 0,225 mol.dm-3; w = 14,12 % 7.21 VS = 41 cm3 7.22 VS = 325,75 cm3; V(NH3) = 29,2 dm3 7.23 c(KMnO4) = 0,1 mol.dm-3; V(CO2) = 712 cm3 7.24 V(H2) = 22,41 dm3; m (Co) = 39,3 g 7.25 VS = 10 cm3 7.26 p(C2H2) = 132 kPa; m(Ca(OH)2) = 14,8 g 7.27 V(Cl2) = 2,94 dm3; m(Pb(OH)2) = 28,9 g; mS = 96 g 7.28 w(NH4Cl) = 31 %; m(H2O) = 56 g 7.29 c(NaNO2) = 0,2 mol.dm-3; m(I2) = 3,8 g; V(NO) = 0,675 dm3 7.30 mS = 39,6 g; m(NH4Cl) = 23 g 7.31 m(FeCl3.6H2O) = 385,85 g; VS = 2,86 dm3

7.32 m(FeS) = 0,52 g; VS = 1,9 cm3 7.33 VS = 114 cm3 7.34 m(BaCl2.2H2O) = 11,9 g; V(H2O) = 38,8 cm3; 45,3 % 7.35 VS = 2,78 cm3; m(NaCl) = 5,8 g 7.36 w(Pb(NO3)2) = 8,9 % 7.37 m(Na2S2O3) = 283 g; m(NaOH) = 955 g 7.38 m(As2S5) = 3,41 g; V(HNO3) = 27,5 cm3; V(NO2) = 2,75 dm3 7.39 V(HNO3) = 130 cm3; w(H2SO4) = 2,23 %; w(Fe(NO3)3) = 5,5 % 7.40 VS = 230 cm3; m(CdS) = 21,1 g; w(Cd(NO3)2) = 29,8 % 7.41 V(NO) = 4,34 dm3; w(TiCl4) = 30,73 % 7.42 mS = 68,54 g; m(P4) = 6,6 g; V(PH3) = 1,28 dm3

Page 113: Chemické výpočty

114

Kapitola 8.1 8.1.1 Q = 8611 C 8.1.2 m(Cu) = 0,33 g 8.1.3 m(Ag) = 3,02 g 8.1.4 Q = 75917 C 8.1.5 m(Zn) = 3,27 g 8.1.6 ∆m = 3 g 8.1.7 t = 2 h 47 min 56 s 8.1.8 c(AgNO3) = 0,1 mol.dm-3 8.1.9 I = 2,53 A 8.1.10 I = 996,6 A 8.1.11 1196 Ah; V(O2) = 0,25 m3 8.1.12 t = 59 min 55 s 8.1.13 t = 40 min 14 s 8.1.14 w(Cu) = 20,75 % 8.1.15 98,41 % 8.1.16 94,5 % 8.1.17 m(KI) = 46,453 g 8.1.18 93 % 8.1.19 t = 34 h 27 min 12 s 8.1.20 65,61 % 8.1.21 m(Cu) = 0,363 g Kapitola 8.2 8.2.1 KA = 1,67.10-4 8.2.2 KB = 1,6.10-5 8.2.3 c = 0,07 mol.dm-3 8.2.4 c = 0,716 mol.dm-3 8.2.5 pH = 2,52; α = 0,006 8.2.6 pH = 10,98; α = 0,019 8.2.7 pH = 0,74 8.2.8 pH = 11 8.2.9 pH = 2 8.2.10 c = 0,01 mol.dm-3 8.2.11 pH = 2,92; KA = 1,8.10-5 8.2.12 pH = 2,72; α = 0,0095 8.2.13 KA = 2,01.10-7; α = 0,002 8.2.14 c = 0,1 mol.dm-3; α = 0,002 8.2.15 V(NH3) = 19,7 dm3 8.2.16 KA = 6.10-5; α = 0,0548 8.2.17 pH = 3,23; α = 0,0059

Page 114: Chemické výpočty

115

8.2.18 pH = 7,16; α = 7,2.10-4 8.2.19 KB = 1,6.10-5; pH = 11,6 8.2.20 pH = 6,43; α = 0,0739 8.2.21 c = 4,1.10-6 mol.dm-3; α = 0,974 8.2.22 KA = 2.10-4; pH = 3,3 8.2.23 pH = 8,3; α = 2,16.10-4 8.2.24 KB = 1,72.10-5; α = 0,7 Kapitola 8.3 8.3.1 a) - 0,775 V; b) 0,777 V; c) - 0,776 V 8.3.2 - 0,413 V; - 0,118 V; - 0,059 V; - 0,649 V 8.3.3 a) pH = 7; b) pH = 10; c) pH = 1,5 8.3.4 c(Cd2+) = 0,032 mol.dm-3 8.3.5 Cu, Ag - ano; Ba - ne 8.3.6 a) EMN = 0,302 V; b) EMN = 0,219 V; c) EMN = 0,277 V 8.3.7 EMN = 1 V 8.3.8 EMN = 1,062 V 8.3.9 c(Pb2+) = 9,6.10-3 mol.dm-3 8.3.10 EMN = 0,118 V

Page 115: Chemické výpočty

116

PŘÍLOHA 1 : Relativní atomové hmotnosti chemických prvků Protonové číslo

Český název Latinský název Chemická značka

Relativní atomová hmotnost

1 vodík hydrogenium H 1,0079 2 helium helium He 4,0026 3 lithium lithium Li 6,941 4 beryllium beryllium Be 9,01218 5 bor borum B 10,81 6 uhlík carboneum C 12,011 7 dusík nitrogenium N 14,0067 8 kyslík oxygenium O 15,9994 9 fluor fluorum F 18,9984 10 neon neon Ne 20,179 11 sodík natrium Na 22,98977 12 hořčík magnesium Mg 24,305 13 hliník aluminium Al 26,98154 14 křemík silicium Si 28,0855 15 fosfor phosphorus P 30,97376 16 síra sulphur S 32,06 17 chlor chlorum Cl 35,453 18 argon argon Ar 39,948 19 draslík kalium K 39,098 20 vápník calcium Ca 40,08 21 skandium scandium Sc 44,9559 22 titan titanium Ti 47,90 23 vanad vanadium V 50,9414 24 chrom chromium Cr 51,996 25 mangan manganum Mn 54,938 26 železo ferrum Fe 55,847 27 kobalt cobaltum Co 58,9332 28 nikl niccolum Ni 58,71 29 měď cuprum Cu 63,546 30 zinek zincum Zn 65,38

Page 116: Chemické výpočty

117

31 gallium gallium Ga 69,72 32 germanium germanium Ge 72,59 33 arsen arsenicum As 74,9216 34 selen selenium Se 78,96 35 brom bromum Br 79,904 36 krypton krypton Kr 83,80 37 rubidium rubidium Rb 85,4678 38 stroncium strontium Sr 87,62 39 yttrium yttrium Y 88,9059 40 zirkonium zirconium Zr 91,22 41 niob niobium Nb 92,9064 42 molybden molybdenum Mo 95,94 43 technecium technetium Tc (97) 44 ruthenium ruthenium Ru 101,07 45 rhodium rhodium Rh 102,9055 46 palladium palladium Pd 106,4 47 stříbro argentum Ag 107,868 48 kadmium cadmium Cd 112,41 49 indium indium In 114,82 50 cín stannum Sn 118,69 51 antimon stibium Sb 121,75 52 tellur tellurium Te 127,60 53 jod iodum I 126,9045 54 xenon xenon Xe 131,30 55 cesium caesium Cs 132,9054 56 baryum barium Ba 137,33 57 lanthan lanthanum La 138,9055 58 cer cerium Ce 140,12 59 praseodym praseodymium Pr 140,9077 60 neodym neodymium Nd 144,24 61 promethium promethium Pm (145) 62 samarium samarium Sm 150,4 63 europium europium Eu 151,96 64 gadolinium gadolinium Gd 157,25 65 terbium terbium Tb 158,9254 66 dysprosium dysprosium Dy 162,50 67 holmium holmium Ho 164,9304 68 erbium erbium Er 167,26 69 thulium thulium Tm 168,9342 70 ytterbium ytterbium Yb 173,04 71 lutecium lutetium Lu 174,97 72 hafnium hafnium Hf 178,49 73 tantal tantalum Ta 180,9479

Page 117: Chemické výpočty

118

74 wolfram wolframium W 183,85 75 rhenium rhenium Re 186,2 76 osmium osmium Os 190,2 77 iridium iridium Ir 192,22 78 platina platinum Pt 195,09 79 zlato aurum Au 196,9665 80 rtuť hydrargyrum Hg 200,59 81 thallium thallium Tl 204,37 82 olovo plumbum Pb 207,2 83 bismut bismuthum Bi 208,9804 84 polonium polonium Po (209) 85 astat astatium At (210) 86 radon radon Ra (222) 87 francium francium Fr (223) 88 radium radium Ra 226,0254 89 aktinium actinium Ac 227,0278 90 thorium thorium Th 232,0381 91 protaktinium protactinium Pa 231,0359 92 uran uranium U 238,029 93 neptunium neptunium Np 237,0482 94 plutonium plutonium Pu (244) 95 americium americium Am (243) 96 curium curium Cm (247) 97 berkelium berkelium Bk (249) 98 kalifornium californium Cf (251) 99 einsteinium einsteinium Es (254) 100 fermium fermium Fm (257) 101 mendelevium mendelevium Md (258) 102 nobelium nobelium No (259) 103 lawrencium lawrencium Lr (260) 104 rutherfordium rutherfordium Rf (261) 105 dubnium dubnium Db (262)

Page 118: Chemické výpočty

119

LITERATURA 1. Klikorka J., Hanzlík J.: Názvosloví anorganické chemie, Academia, Praha 1987. 2. Hájek B., Jenšovský L., Klimešová V.: Příklady z obecné a anorganické chemie, SNTL Praha 1981. 3. Kalousová J. a kol.: Výpočty a cvičení z obecné a anorganické chemie, VŠCHT Pardubice 1988. 4. Flemr V., Holečková E., Uhrová M.: Anorganická chemie - chemické výpočty, VŠCHT Praha 1990. 5. Langfelderová H. a kol.: Anorganická chémia - príklady a úlohy v anorganickej chémii, Alfa Bratislava 1990.