26
Chemické zatížení Chemické zatížení krajiny krajiny Pro žáky základní školy Pro žáky základní školy

Chemické zatížení krajiny

  • Upload
    sheera

  • View
    37

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chemické zatížení krajiny. Pro žáky základní školy. Víte, že. vývoj planety Země započal zhruba před 4.5 miliardami let spolu s vývojem celé sluneční soustavy… ?. Víte, že. život na Zemi je umožněn: - přiměřenou vzdáleností od Slunce - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chemické zatížení krajiny

Chemické zatížení krajinyChemické zatížení krajiny

Pro žáky základní školyPro žáky základní školy

Page 2: Chemické zatížení krajiny

Víte, že..Víte, že..

• vývoj planety Země započal zhruba vývoj planety Země započal zhruba před před 4.5 miliardami let4.5 miliardami let spolu s spolu s vývojem celé sluneční soustavy… ?vývojem celé sluneční soustavy… ?

Page 3: Chemické zatížení krajiny

Víte, že..Víte, že..

• život na Zemi je umožněn:život na Zemi je umožněn:

- přiměřenou vzdáleností od Slunce - přiměřenou vzdáleností od Slunce

- vhodnou atmosférou Země (zejm. obsah O- vhodnou atmosférou Země (zejm. obsah O22 a ochrana před zářením z kosmu) a ochrana před zářením z kosmu)

- přítomností vody (dokonce ve velkém - přítomností vody (dokonce ve velkém množství) množství)

- existencí magnetického pole Země - existencí magnetického pole Země (ochrana před slunečním větrem a jinými (ochrana před slunečním větrem a jinými nabitými částicemi) ?nabitými částicemi) ?

Page 4: Chemické zatížení krajiny

Víte, že..Víte, že..

• Země je náš Země je náš domov ve Vesmíru domov ve Vesmíru a je krásná z dálkya je krásná z dálky

Page 5: Chemické zatížení krajiny

• i z blízka…?i z blízka…?

Page 6: Chemické zatížení krajiny

Ale víte taky,Ale víte taky,

• že člověk ke svému životu potřebuje že člověk ke svému životu potřebuje mnoho energie, potravy, technických mnoho energie, potravy, technických pomůcek, dopravních prostředků, pomůcek, dopravních prostředků,

• že mění přírodu ke svému užitku,že mění přírodu ke svému užitku,

• že tím planetu utváří, přeměňuje, ale že tím planetu utváří, přeměňuje, ale i poškozuje?i poškozuje?

Page 7: Chemické zatížení krajiny

A víte,A víte,

• jak to souvisí s chemií?jak to souvisí s chemií?

Zkuste vyjmenovat 5 příkladů, kdy Zkuste vyjmenovat 5 příkladů, kdy člověk přičlověk při

své činnosti poškozuje a ovlivňuje své činnosti poškozuje a ovlivňuje krajinu chemickými vlivy.krajinu chemickými vlivy.

Page 8: Chemické zatížení krajiny

Člověk svou činnostíČlověk svou činností

• znečišťuje ovzduší, vodu, půduznečišťuje ovzduší, vodu, půdu

• ohrožuje tím všechny živé organismy ohrožuje tím všechny živé organismy na Zemi – rostliny, živočichy i sám na Zemi – rostliny, živočichy i sám sebe.sebe.

Page 9: Chemické zatížení krajiny

Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší

Hlavní plynné škodlivinyHlavní plynné škodliviny• skleníkové plyny (COskleníkové plyny (CO22, metan, NO, metan, NO22, ) , ) • oxidy síry (SOoxidy síry (SO22) – pak kyselé deště) – pak kyselé deště• oxidy dusíku (NOx, zejm. NOoxidy dusíku (NOx, zejm. NO22) ) • uhlovodíky (zejm. metan - CHuhlovodíky (zejm. metan - CH44), aldehydy, ), aldehydy,

ketony, aromatické uhlovodíky (zvláště v ketony, aromatické uhlovodíky (zvláště v místnostech, součást automobilových místnostech, součást automobilových zplodin) zplodin)

• sirovodík (Hsirovodík (H22S), čpavek (NHS), čpavek (NH33) ) • freony (halogenderiváty uhlovodíků) freony (halogenderiváty uhlovodíků)

Page 10: Chemické zatížení krajiny

Znečištění ovzdušíZnečištění ovzduší

Pevné částice (popílek, prach, Pevné částice (popílek, prach, saze)saze)

Tepelné znečištění atmosféryTepelné znečištění atmosféry• zvláště lokálně nad městy a zvláště lokálně nad městy a

průmyslovými centry - vede až ke průmyslovými centry - vede až ke změně klimatických poměrů změně klimatických poměrů

• může existovat i ochlazující vliv - např. může existovat i ochlazující vliv - např. velkých umělých vodních ploch - na velkých umělých vodních ploch - na podnebí podnebí

Page 12: Chemické zatížení krajiny

Znečištění ovzdušíZnečištění ovzduší

• RadioaktivitaRadioaktivita

• Radon (Rn) se dostává z Radon (Rn) se dostává z geologického podloží geologického podloží

• Radioaktivita obecně z jaderného Radioaktivita obecně z jaderného odpadu, z havárií, pokusných odpadu, z havárií, pokusných jaderných výbuchů jaderných výbuchů

Page 13: Chemické zatížení krajiny

Odkud se nečistoty berou?Odkud se nečistoty berou?

• Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťováno Vašem okolí, kterými je znečišťováno

ovzduší..ovzduší..

Page 14: Chemické zatížení krajiny

Například:Například:

                                                                                               

                                           

Page 15: Chemické zatížení krajiny

Co můžeme dělat?Co můžeme dělat?

• Navrhněte, jak můžeme ovzduší Navrhněte, jak můžeme ovzduší ochránit..ochránit..

Page 16: Chemické zatížení krajiny

Znečištění vodyZnečištění vody

Znečišťující faktoryZnečišťující faktory• patogenní organizmy patogenní organizmy • netoxické organické látky netoxické organické látky • nadměrný obsah živin nadměrný obsah živin • toxické kovy toxické kovy • toxické organické látky toxické organické látky • vysoká kyselost vysoká kyselost • pevné látky pevné látky • zvyšování teploty odpadním teplem zvyšování teploty odpadním teplem • radioaktivita radioaktivita

Page 17: Chemické zatížení krajiny

Znečištění vodyZnečištění vody

Problémy hospodaření s vodou Problémy hospodaření s vodou (obecně) (obecně)

• kvalita vody používané k pití a průmyslově kvalita vody používané k pití a průmyslově • znečištění podzemních a povrchových vod znečištění podzemních a povrchových vod

(zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) • znečištění oceánů (průmysl, zemědělství - znečištění oceánů (průmysl, zemědělství -

splašky, těžba, havárie) splašky, těžba, havárie) • nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování

(meliorace), nadměrné zavlažování (vede k (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení) zasolení)

Page 18: Chemické zatížení krajiny

Ropa, jedy a odpadky ve voděRopa, jedy a odpadky ve vodě

Page 19: Chemické zatížení krajiny

Odkud se nečistoty berou?Odkud se nečistoty berou?

• Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťována Vašem okolí, kterými je znečišťována

voda..voda..

Page 20: Chemické zatížení krajiny

Co můžeme dělat?Co můžeme dělat?

• Navrhněte, jak můžeme vodu Navrhněte, jak můžeme vodu ochránit..ochránit..

Page 21: Chemické zatížení krajiny

Znečištění půdyZnečištění půdy

Procesy ničení půdy Procesy ničení půdy • eroze (špatné agrotechnické zásahy) eroze (špatné agrotechnické zásahy) • vysušování vysušování • podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) • zasolení (zavlažováním) zasolení (zavlažováním) • chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva,

ropné produkty) ropné produkty) • okyselení (kyselé deště) okyselení (kyselé deště) • zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) • zábor (např. rozptýlenou zástavbou, zábor (např. rozptýlenou zástavbou,

komunikacemi) komunikacemi)

Page 22: Chemické zatížení krajiny

Znečištění půdyZnečištění půdy

• používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, řek, vstup do potravního řetězce) řek, vstup do potravního řetězce)

• používání těžké techniky (=> zhutňování) používání těžké techniky (=> zhutňování) • zavlažování (=> zasolování) zavlažování (=> zasolování) • využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu

ryb (=> přehnojování) ryb (=> přehnojování) • likvidace přirozených porostů (tropické deštné likvidace přirozených porostů (tropické deštné

lesy) lesy) • ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků, ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků, • intezifikací výroby (např. rozorávání mezí, intezifikací výroby (např. rozorávání mezí,

likvidací remízků...) likvidací remízků...) • hnojeníhnojení

Page 23: Chemické zatížení krajiny

Co můžeme dělat?Co můžeme dělat?

• Navrhněte, jak můžeme půdu Navrhněte, jak můžeme půdu ochránit..ochránit..

Page 24: Chemické zatížení krajiny

Jak se Vám to více líbí?Jak se Vám to více líbí?

Takhle..Nebo takhle..

Page 25: Chemické zatížení krajiny

A takA tak nebo nebo tak?tak?

Page 26: Chemické zatížení krajiny

PřemýšlejtePřemýšlejte

Co s tím uděláte?Co s tím uděláte?