of 20 /20
Trang chCá tháng Tư: Ut c thn chưởng Hát nhép “Thu Cui” – Thư giãn cui tun ^^ Chèn ký tđc bit trong facebook (Status, Comment, Note…) 10/04/2012 Mr Còi Ththut facebook, ky tu dac biet trong facebook, thu thuat facebook Đli phn hi Rate This Chèn ký tđc bit trong facebook (Status, Comment, Note…) Đthhin cá tính hay cm xúc trên facebook hoc mt smng xã hi khác, bn chcn Copy và Dán các ký tdưới đây vào bt kỳ chnào bn mun. ♋☠☯ 웃유 ☄☾ ☀☁☂ ℃℉ ۩ ʊ ϟ ☣☤ Chèn ký tự đặc biệt trong facebook (Status, Comment, Note…) « Lucky ~.... http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron... 1 of 20 4/25/2012 6:35 PM

Chèn ký tự đặc biệt trong facebook

Embed Size (px)

Text of Chèn ký tự đặc biệt trong facebook

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

Trang ch

C thng T: Ut c thn chng Ht nhp Thu Cui Th gin cui tun ^^

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note)10/04/2012 Mr Ci Th thut facebook, ky tu dac biet trong facebook, thu thuat facebook li phn hi Rate This

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) th hin c tnh hay cm xc trn facebook hoc mt s mng x hi khc, bn ch cn Copy v Dn cc k t di y vo bt k ch no bn mun.

1 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

^o^ ^.^ (^^) (-) ()

(--) ()

()

^( )^ ^^

{ } < (^^,) >

()

( )

||

q()p < > _

..

2 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

. () () _ _ v_v _ _ _ _ _ () v( )v

_ _ __ , () _ _

(.)

() () ( ) . *-* . ^( _ _ _ _ - )^ v( . )v

~ _ {_} _ .

>.< _ _ \ _ \=()=//

(--) 3 of 20

(>..o)> @(.)@ \() / _ _` ) () ()=// 4 of 20

d||b _ ( _) ^( - )^ (**)

d()b _ () . {}. `i.| /l i i l !, _ - || !l l !.i.| } / ) || ,,.. .,,;;,;l l !_ ,..;;,__;.:.;,.. || ,../..,.. ;,;,,;....:;: ..;;;: ..,;;;,;,,;;..;;;..,.. ;;;;....;,;;;. NG GI NOEL CN CHO BN 1 IU C!!! _______ _____ ___ ___ ()) ___(()) __ (()) __ ()) _() _() () ()_ _() () () ______\ _____-,) _____-,) ___()() ) ______()_()) ____ ()_()) BN S C?! ****************** ******************* ****************** ********************* ******************** *********************** ******************** ****************** ***************** **************** **************** **************** ************************ ******************** ********* ******** ********** * ******* ************* ************ ******** ******* ************* *********** ********* ***************** ***************** ****************** ******************** ****************************** ***** CON MUN C 1 IU..*** ********************** ***************** S T TNH VI NGI YU BN?! :>

14 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

HAY L C C N HN U I KH QUN DP NOEL NY?! :> _______________________________________________________ _______________________________________________________ __________$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$_____________ ________$$$$ZHR$$$$$$$_________$$$$$$ZAHR$$___________ _______$$$$$$$$$$$$$$_$______$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______$$$$$$$$$$$$_$$$_$____$$_$_$_$$$$$$$$$$$$________ _____$$$$$$$$$$_$_$_$_$_$__$______$_$_$_$$$$$$$$$______ ____$$$$$$$$$$$$_$_$_____$$______$_$$$_$_$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$_$_______________________$_$$$$$$$$$$_____ __$$$$$$$$$$_$_$_$_____________________$_$$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$$$$_$_$_______________________$_$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$_$_$__________$___$$$$$$_____$_$_$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$$_$________$$$$$_$$$$$$$$_______$_$$$$$$$$___ _$$$$$$$$$_$_$____$$$$$$$$__$$$$$$_________$_$$$$$$$$__ __$$$$$$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$________$_$$$$$$$$$__ $$$$$$$$$$_$____$$$$$$$$$$_$$$$$$$_________$_$$$$$$$$__ $_$$$$$$$_$_____$$$_$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$__ $$$$$$$$_$_$_____$$_$$$$$$$$$$$$$$_________$_$_$$$$$$__ $_$$$$$$$_$______$$$_$$$$$_$$$$$$___________$$$$$$$$$__ _$$$$$$$_$______$$$$__$$$_____$$___________$_$$$$$$$$__ __$$$$$$$_$_____$$$___$$______$$$___________$_$$$$$$$__ _$$$$$$$$$_$_________$$$$____$$$$$___________$$$$$$$$__ __$$$$$$$___________$$$$$___$$$$$$__________$_$$$$$$$__ __$$$$$$$$__________$$$$$$__$$$$$$___________$$$$$$$___ __$$$$$$$___________$$$$$$__$$$$$$$_________$$$$$$$$___ __$$$$$$_$_________$$$$$$$__$$$$$$$__________$_$$$$$___ __$$$$$$$_$_______$$$$$$$$__$$$$$$$_______$_$$$$$$$____ ___$$$$$$$_$______$$$$$$$$__$$$$$$$________$_$$$$$$____ ___$$$$$$_$______$$$$$$$$___$$$$$$$$______$_$$$$$$$____ ____$$$$$$_$_$___$$$$$$$$___$$$$$$$$_____$_$_$$$$$_____ ____$$$$$_$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$$_____$_$$$$$$_____ _____$$$$$_$____$$$$$$$$_____$$$$$$$$____$_$$$$$$______ _____$$$$$$$$___$$$$$$$$_____$$$$$$$$$__$$$$$$$$$______ ______$$$$$$____$$$$$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$_______

15 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

_______$$$$_$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$$$$$________ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$______$$$$$$___$$$$$$$_________ ________$$$__$$$$$$$$$$$______$$$$$$__$_$$$$$__________ _________$$$__$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_$$$$$$$$__________ _________$$$$__$$$$$$$$$$___$_$$$$$$__$$$$$$___________ __________$$$$__$$$$$$$$$$_____$$$$$_$$$$$$____________ ___________$$$$___$$$$$$$$$_$__$$$$$_$$$$$_____________ ____________$$$$$__$$$$____$$$_$$$$$_$$$$______________ _____________$$$$$_$$$__$$$$$$$_$$$_$$$$_______________ ______________$$$$_$$$_$$$$$$$$_$$$_$$$________________ _______________$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$__________________ _________________$$$$$_$$$$$$$$_$$$$___________________ __________________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________________ ___________________$$$$$$aYman$$$$_____________________ ____________________$$$$$$$$$$$_$$$____________________ ____________________$$_$$$$$$$__$$$____________________ ____________________$$__$$$$___$$$$____________________ _____________________$_________$$$$____________________ _____________________$$_______$$$$$____________________ _____________________$$$$___$$$$$$$____________________ _______________________________________________________ HAY L C C 1 NGI BN I SUT QUNG I CON LI?! ****** __________________________________ _______________________________ _______________________________ ________________________________ _________________1_________________ ____________________________ __________________________ ________________________ __________________________ _________1__________1_________ ________________________________________ _____________1_______ ________________ _____________ ____________ ______1____ ______1____ ____________ _____1__1___ ______11___ ___________ _____1______ _____1________ _________________ ________________________ _______________1________ _______________1________ _______________1________

16 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

_______________1________ _______________1________ _______________________ ___________________1________ ****** MT TNH YU MI MI HNH PHC?! ! _________ ()()___ _()() _________( )()_( )() _________( )() () __________ _() () __________ ___() () __________ ______() () __________ _________( ) __()()_ __()()_ __() _()()_ ()()_ __() _()( )()___ __() __() ()____ _() ____() ()_____ _() ______() ()______ () _________( )______( ) __________ ()___() __________ __()_() __________ __()()_ _____ _()_ ___. _()_|__ _| ___*_* _()__ \____/ ______ ()_:: ______ _()- _ ____Y___ -_ _ _ _ _ __ _ ___ _____ ___ ____ _____ _ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______ ____ ___ ___ _ HAY 1 TNH BN VNH CU?! HAY BN C C I N 1 NI TRT TUYT?! _______________________________$$$$$$$$$$$$ ____________________________$$$$_$$$______$$$ _________________________$$$$________$$$$$$_$$$$ _______________________$$$$_______$$$_____$$__$$$ ______________________$$$_______$$$$$$$$$$$$$$__$$ _____________________$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ _____________________$____$$$$$$_____$$$___$$$$$$$$ ____________________$$_$$$$$___$$___$$_$___$_$$__$$ ____________________$$$$______$$$__$$__$__$$__$__$$ ___________________$$________$$$__$$__$$_$$___$$_$$ ________________$$$$$___$$_$$_$$$$$___$$$$_____$$$$ _______________$$__$$_$$$$$$______$$$______$$$__$$$ ______________$$___$$_$$___________o________o____$ _______________$$___$$$$______________$_$______$$ ________$_______$$$$__$$$$____________$$$______$$____$$__$$$$ _______$$$$$$______$$$_$$$________$$___________$____$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$_______$$$$$$$____$$___$$$_______$$ ______$$$$$$__$$_$$$$$$__$$$$$$$____$$$$$__$$$$___$$_________$$ ____$$$$$$$___$____$__$__$____$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$_________$$

17 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$____$____$_____$$___$$$__$$______$$$$ ____________$$$$$$$$$$__$$_$$$$$$__$_____$$__$$$____$$____$$ ____________$$$$$__$$____$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$ ___$$$$$$$$$$__$$___$$_$$$$__$$$$$______$$$_$___________$ ___$$$$$$__$$___$$__$$$$___$$$___$$$$___$$$$_$$_______$$ ___$$$$$$$__$__$$$$$$_____$$_______$$$__$$$$_$$___$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$_________$__________$$___$$__$$$$ ____$$$$$$$___$$__________$___________$$__$$$_$$ ______$$$___$$$___________$$___________$$__$$_$$ ___________$$$____________$$____________$$_$$_$$ __________$$_$$$__________$$$____________$$$$__$__________$$$$ _________$$___$$$$$$$$_____$$$_____________$$$_$________$$$_$$$$ ________$$____$$___$$$$$$$$$$$$_____________$$_$$$$___$$$______$$ _______$$_____$$__________$$$$$$__________$$$$$$__$$$$$___$$$$$$$ ______$$______$$_______________$$$_____$$$$____$$$___$$_$$$_____$$ _____$$_______$$_________________$$$$$$$$______$$$$$$$$$$________$ _____$$________$$__________________$$$_________$$____$$__________$ _____$$_________$$$__________________$$$_______$$___$$__________$$ _____$$__________$$$$__________________$$______$$__$$___________$$ _____$$$$$$_________$$$$________________$$$$$$$$___$$___________$ ______$$_$$$$$$$______$$$$$$$______________$$$_____$$__________$$ _______$$$$$$__$$$$$______$$$$$$$$$$_______________$__________$$ __________$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$________$_________$$$$ $________$$___$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$___$$______cd_$$ $$$$$$$$$$___$$______$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $____$$$$____$$__________$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$___$$$ $$$__________$$$______________$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$ _$$$$$$_______$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$___________$$$ ____$$$$$$$$_____$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$$$______$$$$$$_____________$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$_____$$$$$$$_______$$__$$____$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$$$$$$$$___$$________$$$ ________________________$$$$$$_____$$$$$____$________________$ ____________________________$$$$$$$_________$$$$$__________$$$$ _________________________________$$$$$$$$______$$$$$$$$__$$$__$ ______________________________________$$$$$$$$______$$$$$$$___$ ___________________________________________$$$$$$$__________$$ _________________________________________________$$$$$$$$$$$$ __________________________________________________$$$$$ CHO D BN C G I NA!!! TI HA!!! N S TR THNH HIN THC. V THIN THN LUN BN BN!!! ! _____________________111_________________11_____ _11____________11__________11_1_____ ________1________1_1___ ____________11____ _____11___11_111___ 1__1_1______ 111__1___ 11111111__1__111111____ 111111_____11___11111____ _111__111__111__1111111____

18 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

_11111__1111111111111111_____ __1111___111111111111111_______ _____11111__11111111111111_________ _______1___111111111111111__________ _________11111111111111111111________ _______111111111111111111111111_______ ____1__11111111111111111111111_______ ___1__11111111111111111111111111_______ ___1_111111111111111111111111111_______ _1_11111111111111111111111111111_______ _1111111111111111111111________ __1111111111111111_________ _1____11111111111111111___________ ________11111111_____________ _____________1___11_111___________________ ________________11___1__________________________ ____________________1___1______________________ ____________________1__________________________ ______________________1_______________________ __________________1___________________________ __________________1___________________________ ___________________1__1________________________ ______________________1_________________________ ______________________1________________________ ____________________11________________________ ____________________11________________________ _____________________1________________________ ___________________1__________________________ __________________11____________________________ __________________11__1________________________ __________________1_1________________________ _________________1_1_________________________ _________________11____________________________ __________________11__________________________ ____________________1__________________________ BN MT CHA?! HAY BN ANG SNG S TRC BI NY OF MNH?! N QU DI NHNG THT NGHA PHI KO?! :> XIN HY SHARE N CC BN CA MNH H CNG CM NHN S HNH PHC NY NH BN!!! V NG QUN NGI LM RA N!!! CHC CC BN LUN HNH PHC V M P VI NHNG NGI MNH IU!!! THANKS!!! STOP!!! GO ON!!! >>>>>> _____________________ ________________111_______ ___________11____1111______11 ___________1111___1111______111 ___________1111___1111_____1111 ___________1111___1111_____111 ___________1111___1111____1111 ________1111___1111____1111 )

19 of 20

4/25/2012 6:35 PM

Chn k t c bit trong facebook (Status, Comment, Note) Lucky ~....

http://luckybaamboo.wordpress.com/2012/04/10/chen-ky-tu-dac-biet-tron...

__11____1111___1111____1111 __11____1111___1111___1111 __111___11111__1111___11111 __111___11111__1111__11111 ___111___11111__1111__1111 ___1111__11111__1111__11111 ___111__11111__11111111111 ____111_11111111111111111111 ____1111111111111111111111111________ ____1111111111111111111111_______111 _____111111111111_____1111 _____1111____11111 _____1111__11111 ______1111111111111111111 ______11111111111111111111111 ______11111111111111111 _______1111111111111111 _______11111111111111 _______111111111111111 ________111111111111111 ________11111111111111 ________11111111111111 _________111111111111111 _________1111111111111111 __________11111111111111 ___________11111111111 _____________

Share this:1

Like this:

One blogger likes this post.

Gi phn hi

C thng T: Ut c thn chng Ht nhp Thu Cui Th gin cui tun ^^ Blog at WordPress.com. Theme: Notepad by N. Design.

20 of 20

4/25/2012 6:35 PM