Chiến Lược Marketing Của Tập Đoàn Nokia

Embed Size (px)

Text of Chiến Lược Marketing Của Tập Đoàn Nokia

CHIN LC MAKETING CA TP ON NOKIAI- Gii thiu v chin lc Marketing v cch tip cn:1. Khi nim chin lc MarketingL mt h thng lun im logic, hp l lm cn c ch o cho mt doanh nghip t chc, tnh ton gii quyt nhng nhim v marketing ca mnh.Xc nh mc tiu:Qui Trnh Marketing

C l vic u tin l cn phi xc nh r mc tiu, yu cu ca cng vic cn phi t c trc khi bt tay vo lm mt vic g.Mc tiu marketing xut pht t muc tiu kinh doanh ca doanh nghip.Nm r mc tiu kinh doanh ca doanh nghip gip ta pht tho nh hng v hoch nh hot ng marketing nhm t c mc tiu m doanh nghip ra. Nm r mc tiu gip ngi hoch nh bit c h s nh trn nhng mt trn no (thi trng mc tiu), cn chim bao nhiu n bt (doanh s v th phn), t c th tnh ton mnh cn bao nhicu qun, bao nhiu lng thc v sng n ( ngun lc v ngn sch).Phn tch th trngSau khi nm r mc tiu, ta cn phi nghin cu v phn tch th trng nm c nhng yu t v m,vi m c tc ng n hot ng kinh doanh ca doanh nghip, bit c c cu vn hnh ca thi trng v cc bn tham gia vo chui gi tri skillk bit c u l nhu cu v mong mun ca khch hng, u l nhng i th cnh tranh v iu g gip h to c ch ng trn th trng. Ngoi ngi mua, ngi bn sn phm ca ta, ta cng cn bit u l nhng di tng tc ng. T nhng thng tin trn ta cn phn tch bit c u l nhng thun li v c hi, u l nhng kh khn, thch thc. u l nhng u im v u l nhng im yu ca chng ta so vi cc i th cnh tranh.Phn khc thi trngT nhng kt qu phn tch tnh hnh v nhng am hiu v th trng, ta s tnh ton xem nn nhn th trng nh th no, hay ni mt cch khc l nn phn chia th trng nh th no cho hp l,phn khc th trng gip ta nhn ra nhng c hi kinh doanh m cc i th khc cha nhn ra.Vic chn th trng mc tiu gip chng ta tp trung ngun lc vn rt c hn ca chng ta phc v nhng khch hng ph hp nht, nhng khch hng m nhng dim mnh ca chng ta cng chnh l nhng g h cn nht.Hoch nh chin lcT nhng kt qu phn tch tnh hnh th trng, nhng am hiu v nhu cu ca khch hng v dim mnh, im yu ca i th cng nh l nhng xu th ca th trng trong tng lai, n lc chng ta hoch nh chin lc marketing cho tng th th trng. Chin lc marketing ch ra chng ta s cnh tranh nh th no thnh cng, iu g chng ta s lm v iu g chng ta s khng lm.Xy dng gii phpDa trn nhng hiu bit ca mnh v khch hng, i th cnh tranh, v ly chin lc marketing lm nh hng, ta xy dng gii php gi tri cho khch hng. Ta bit rng lm hi lng khch hng v chin thng i th cnh tranh, gii php ca chng ta phi l nhng gii php u vit. N bao gm nhng sn phm v dch v ph hp m ta khng ngng nghin cu ci tin nhm mang li nhng li ch ti u cho khch hng.Chin lc phn phiNhng gii php u vit bao gm nhng sn phm v dch v ca chng ta cn phi c a ra th trng n vi khch hng mt cch hu hiu. Chng ta cn hoch nh chin lc l trnh ra th trng cho sn phm. C trng hp chng ta phi trc tip phc v khch hng, nhng cng c trng hp cc i tc phn phi c th gip chng ta lm iu mt cch hu hiu hn. Vic chn i tc t chc knh marketing ng mt vai tr quan trng, mang yu t quyt nh thnh bi i vi mt chin lc marketing nn cn phi c tnh ton v cn nhc mt cch thn trng.Chin lc giT nhng gi tr v li ch m chng ta mang li cho khch hng, gi l yu t marketing duy nht gip chng ta thu li gi tr cho mnh. Chin lc gi no s gip chng ta ti u ha li nhun nhng vn m bo tnh cnh tranh ca sn phm?Chin lc truyn thngSau khi c sn phm ph hp, c t chc a n cho khch hng mt cch tin li vi mc gi cnh tranh, chng ta cn phi truyn thng khch hng bit n v ghi nh thng hiu ca chng ta, bit c sn phm ca chng ta tt p nh th no, ph hp cho i tng no, v ti sao khch hng nn mua sn phm ca chng ta ch khng phi l sn phm i th cnh tranh.Phi hp truyn thng ( communication mix) no s gip chng ta thc hin c mc tiu trn vi mt mc ngn sch hp l nht?Ke hoch thc hinSau khi cc ni hm v chin lc v k hoch c tnh ton v hoch nh chu o xong, chng ta cn mt k hoch trin khai thc hin trin khai tng chi tit ra ngoi th trng. Chng ta bit rng cho d chin lc c hay n my i chng na m k hoch thc hin li qu km th coi nh cng sc cng b i. Vy nhng k nng v cng c g m chng ta cn phi nm bt m bo trin khai thnh cng?nh gi v rt kinh nghimMi th nghe c v n? Tuy nhin, iu khng may l khng bao gi c mt k hoch hon chnh mt cch tuyt i c. Nhu cu ca khch hng cng thay i theo thi gian, v i th cnh tranh cng khng chu ngi yn nhn chng ta thao tng th trung. Trong qu trnh trin khai chng ta cn ngi li nh gi kt qu thc hin v rt kinh nghim, nhm iu chnh chin lc v k hoch ca mnh cho tt hn.2. Cch tip cn:Ty theo mc tiu ca tng doanh nghip m s c nhng cch tip cn khc nhau trong vic hnh thnh chin lc marketing ca mnh.*Theo cch tip cn th trng th c cc chin lc marketing: thm nhp th trng, chin lc m rng th trng, chin lc pht trin sn pham , chin lc a dng ha sn phm*Theo cch tip cn v phi hp cc bin s marketing( marketing-mix), chin lc nh gi, chin lc phn khc th trngII- Cc chin lc marketing ca tp on Nokia:1. Gii thiu chung v tp on:Trong sut 138 nm thnh lp v pht trin, Nokia t' mt hng sn xut giy tr thnh mt tng cng ty cung ng nhiu sn phm cng nghip v hng tiu dng, v hin nay l mt trong nhng doanh nghip hng u trn th gii v truyn thng di ng.Nm 1960, tp on Nokia c thnh lp t s st nhp ca 3 cng ty Phn Lan ; Nokia Company , nh my sn xut bt g lm giy thnh lp nm 1865. Finnish Rubber Works Ltd, nh sane xut ng cao su, lp xe v x sn phm cao su cng nghip v tiu dng khc thnh lp nm 1898. V nh cung cp dy cp cho cc mng truyn ti in, in tn v in thoi thnh lp nm 1912.Nm 1960, Nokia bc vo th trng thit b vin thng v thnh lp ti Finnish Cable Works mt b phn chuyn v in t tp chung sn sut cc thit b truyn v tuyn.Vo u nhng nm 1990, chng ti thc hin mt quyt nh chin lc ly vin thng lm cng vic kinh doanh then cht vi mc tiu dn u th trng ti mi th trng chnh trn th gii, do chng ti bt u bn i nhng hot ng cn nghip c bn v khng phi l vin thng.Trong thi gian t nm 1989 n nm 1996, chng ti b cc doanh nghip sn xut giy, my tnh c nhn, cao su, giy dp, ha cht nh my in...Ngy nay Nokia bao gm 2 tp on kinh doanh Nokia Mobile Phones v Nokia Networks. Nokia Mobile phones l mt nh sn xut in thoi di dng ln nht th gii.Nokia Net Works l mt nh cung cp hng u c s h tng mng di ng, bng thng rng v IP v cc dch v c lin quan.Ngoi ra cng ty cn c n v Nokia Venture Organization ring bit v n v nghin cu Nokia Research Center. Nokia Venture Organization c chc nng nhn din v pht trin nhng tng kinh doanh mi ngoi mi quan tm chnh hin nay ca Nokia v gp phn pht trin v i mi nhng cng vic kinh doanh then cht hin nay ca chng ti. Nokia Research Center to ra kh nng cnh tranh v i mi cng ngh ca Nokia trong nhng lnh vc cng ngh thit yu cho s thnh cng ca cng ty trong tng lai.L cng ty hng u trong lnh vc truyn thng di ng ti khu vc chu - Thi Bnh Dng, Nokia bt u hot ng ti khu vc vo u nhng nm 80. T , Nokia thit lp mt nhn hiu hng u ti nhiu th trng a phng v cng vic kinh doanh cng c m rng ng k ti tt c cc khu vc h tr nhu cu khch hng v s pht trin ca cng ngh truyn thng trong khu vcTr s chnh khu vc ca Nokia c t ti Alexandra Technopark Singapore. L trung tm ca khu vc ca Nokia, y l c s ca hn 700 nhn vin Nokia cung cp cc cng ngh, sn phm v gii php h tr 20 th trng khc nhau v cc vn phng Nokia ti chu - Thi Bnh DngTrung tm ti chnh khu vc Nokia - Nokia Treasury Asia - hot ng t Singapore nh mt ngn hng ni b ca tp on phc v cc cng ty con Nokia ti khu vc chu - Thi Bnh Dng. Nokia Research Center - b phn nghin cu ca tp on - c cc vn phng t ti Nht v Trung Quc. Nokia cng sn xut cc sn phm t 3 c s chnh ti Masan (Hn Quc), Bc Kinh v Qung ng (Trung Quc).T thng 1 nm 2004, Nokia sp xp li cu trc t chc ton cu nhm tp trung vo tnh hi t, cc th trng di ng mi v ang tng trng. e phc v cc lnh vc kinh doanh mi trong thi i di ng trong khi vn cng c c v tr hng u trong lnh vc truyn thng thoi di ng,Nokia c 4 b phn kinh doanh p ng tt nht nhng yu cu ca mi lnh vc.Mobile Phones cung cp nhiu sn phm in thoi di ng c tnh cnh tranh cao trn ton cu cho cc phn khc khch hng ln v pht trin in thoi di ng cho tt c cc chun chnh v cc phn khc khch hng ti hn 130 quc gia. B phn ny chu trch nhim kinh doanh in thoi di ng chnh, ch yu da trn cc cng ngh WCDMA, GSM, CDMA v TDMA. Mobile Phones tp trung cung cp nhng sn phm in thoi giu tnh nng cho tt c cc phn khc trn th trng ton cu.Multimedia cung cp a truyn thng di ng cho khch hng qua cc thit b di ng v ng dng tin tin. Cc sn phm c tnh nng v chc nng nh hnh nh, tr chi, m nhc, truyn thng v mt lot cc ni dung hp dn khc cng nh cc ph kin di ng v gii php sng to.Networks tip tc cung cp h tng mng, cng ngh hng u v cc dch v lin quan da trn cc chun khng dy chnh cho cc nh iu hnh di ng v cc nh cung cp dch v. Tp trung vo cc cng ngh GSM, b phn Networks hng n v tr hng u trong lnh vc mng GSM, EDGE v WCDMA. Cc mng ca chng ti c lp t tt c cc th trng chnh trn ton cu theo nhng tiu chun ny. Networks cng l b phn cung cp hng u vic truy cp bng thng rng v cc mng TETRA cho nhng ngi s dng chuyn nghip trong lnh vc an ton v bo mt.Enterprise Solutions cung cp hng lot cc thit b u cui v gii php kt ni di ng khng dy da trn cu trc di ng cui-cui chuyn dnh cho doanh nghip v cc t chc trn ton cu gip ci tin hot ng thng qua tnh di ng m rng. Cc gii php cui-cui bao gm t cc thit b di ng ti u ha cho doanh nghip trn front end n mt danh sch nhiu cng gateway ti u ha doanh nghip di ng bao gm: internet v email khng dy, di ng ng dng, bo v tin nhn, cc mng c nhn o, bc tng la v bo v chng xm nhp.Sn phm:

2. Nhng chin lc marketing ca Nokia:Ket qu ca chin dch ng nh Nokia mong i. Tuy khng tit l con s c th, nhng theo ng Minh, vi vic tip th qua video clip trn cc trang web v chn qung co ng gi vng trn phng tin truyn thng ph hp (truyn hnh, bo in), ngn sch tip th tit kim khong 50%.Vi chiu thc mi, Nokia tit kim 50% ngnNgy nay, ngay c cc tp on a quc gia c tim lc ti chnh vng mnh, cng phi tm mi cch tit gim ngn sch tip th m vn t c hiu qu mong i. Nokia ti Vit Nam cng trin khai mt chiu thc t c mc tiu y.Cu chuyn ca Nokia E75C mt chng nhn vin vn phng bnh bao, sau bao phen vt v trong gi cao im, anh vn khng th hon thnh cng vic xp giao. Anh cng Hn h qua mng m khng bit trong cc c gi mc o hoa qun c ph kia, ai l ngi m anh hn.Gi cao im v Hn h qua mng l tn ca hai video clip hi hc, a ra tnh hung nan gii t mt nhn vt gp kh khn trong vic nhn v gi email trong tnh trng khn cp. Hai video clip ang c truyn i kh nhiu trn cc website, blog, din n nh Clip.vn, Youtube.com, Zing.vn, Vietnamworks.com, caravat.com, nokia.com.vn. Chng trai y cn