of 1 /1
7 www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2012. AUGUSZTUS 3. KULTÚRA – HIRDETÉS A kincs, ami lesz Budapest. Még idén Magyarországra kerülhet a vélhetően az egykori Pannoniából származó Seuso-kincs. A késő római kul- túra egyik legértékesebb 15 darabos ezüsttárgy-együttest Zel- nik István műgyűjtő, a nevét viselő budapesti aranymúzeum tulajdonosa venné meg. Zelnik hosszú nyomozást folytatott nemzetközi szakértők és ügyvédek bevonásával. Megtudta, kik a kincs tényleges tulajdonosai, hol találhatók a tárgyak, és megvásárolhatók-e. A vételárról Zelnik nem nyilatkozott, az index.hu hírportál szerint azonban több tízmilliárd forintos nagyságrendről van szó. Zelnik szerint a leletre a magyar állam segítségével egy önálló múzeumot is lehetne alapozni. Ma- gyarország ugyanis saját tulajdonának tartja a vélhetően Pol- gárdi mellett előkerült kincset, ezt az igényét azonban az ame- rikai bíróságon nem sikerült érvényesítenie. A kincs eredeti tu- lajdonosa egy feltehetően germán származású, nagyon gazdag férfi, Seuso (Sevso) volt, aki valószínűleg nászajándékba kapta a tárgyakat, elképzelhető, hogy magától az uralkodótól. (MTI) RE120493 Kedvezményes tankolás a SLOVNAFT üzemanyagkártyákkal legnagyobb töltőállomás-hálózat l kevesebb adminisztráció l olcsóbb tankolás • A GOLD kártya nemzetközi elfogadóhelyei közé tartozik Csehország, Magyarország, Románia, Szlovénia, Szerbia, Horvátország és Olaszország (a teljes lista megtalálható a www.slovnaft.sk weboldalon) • Ingyenes online Virtuális Kártyaközpont és nonstop elérhetőség • Havi egy vagy két számla, az ügyfél döntése alapján • PIN kód által védett biztonságos felhasználás, a napi, heti és havi limitek beállításának lehetősége, a megengedett áruk és szolgáltatások specifikációja • Útdíjfizetés, a külföldi tankolás esetében ÁFA-visszaigénylési lehetőség, GPS gépjárműkövetés. Elérhetőségeink: 02/40 55 78 00 vagy [email protected] A MOL CSOPORT TAGJA SILVER hazai kártya GOLD nemzetközi kártya GREEN feltölthet kártya Kővári Orsolya Árnyékvilág című könyve Tarr Béláról százötven oldalas mozikalauz Erő, érzékenység, poétika Kollégáról jót vagy sem- mit. Etikai kérdés. Kővári Orsolyáról könnyű jót írni. Ugyanis jól ír. Sőt mi több: remekül. Szakíró és szer- kesztő, tudatja magáról. 2002-től publikál a magyar kulturális sajtóban. SZABÓ G. LÁSZLÓ Tanulmányokat, elemzése- ket, színház- és filmtörténeti pá- lyaképeket, kortárs alkotói port- rékat ír érthetően, szellemesen, élesen és fényesen. Állandó szerzője a Kritikának, a Szín- háznak, a Criticai lapoknak, fő- munkatársa a Premiernek. Kővári Orsolya most könyvet írt. Százötven oldalon kutat, elemez, vetít, feltár, gondolko- dásra és átélésre késztet. Tarr Béla retrospektívet kínál Ár- nyékvilág címen. Tarr a nemzet- közi filmvilág egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő magyar al- kotója. Korunk egyik legjelesebb filmkomponistája. Azon túl ugyanis, hogy rendez – kompo- nál. Képpel, zenével, színésszel, feketével és fehérrel. Az európai film legkomorabb géniusza – ez Kővári Orsolya megállapítása, s nincs benne egy fikarcnyi túlzás sem. Tarr zsenijéhez kétség nem férhet. Karlovy Vary fesztiválján Gus van Sant, az amerikai mozi fenegyereke pár évvel ezelőtt dicshimnuszokat zengett róla. Elmondta, mivel hatott rá, rész- letezte, mi mindent tanult tőle, miért tiszteli, mi az, amiben kö- veti. A némaság ereje, a hosszú intenzív jelenlétek, a vágatlan színészi, emberi pillanatok, a kü- lönleges látványvilág, a zsigerig ható vizualitás – ez az, amivel megfogta, lenyűgözte, ezért lett mozijának lelkes nézője. Kővári Orsolya elegáns, tech- nikailag szépen kivitelezett kö- tete remek kalauz Tarr Béla mo- zijához. Azoknak is, akik min- den filmjét behatóan ismerik, azok számára is, akik nem fejtet- ték meg összes opusát, de azok- nak is, akik késve jutnak el az immár lezárt életmű valamelyik darabjához. Megérinteni és megérteni – ezt a célt követi ez a gazdag könyvecske. Megérinte- ni és megértetni az értéket, a maradandót, az örökérvényűt. Feladatnak nem kevés. Teher- nek nem könnyű. Kihívásnak óriási. Kővári Orsolya, mint egy aranykezű órásmester, szét- szed, feltár, megvizsgál, közöl és összerak. Figyelme a legapróbb részletekre is kiterjed. Az életmű záróakkordjával, A torinói lóval indít, és úgy halad hátrafelé az időben, egészen a Családi tűzfészekig. Újravetíti a Sza- badgyalogot, a Macbethet, a Pa- nelkapcsolatot, az Őszi almana- chot, a Kárhozatot, Az utolsó ha- jót, a Sátántangót, a Werckmeis- ter harmóniákat és A londoni férfit. A fejezetcímei is beszéde- sek: Finálé, A csend dramaturgi- ája, Mit nekünk a szférák har- móniája!, A negyedik látomás, Csillekeringő, Circulus vitiosus, A sors rendezői, Füst vagy fel- hő?, A semmi ágán, A szerelem lakáskérdés. „Olyan a film, akár egy vers – írja Az utolsó hajóról. – Topra komponált, szédítő mélységű lí- rai költemény. Minden képe me- taforikus, asszociációk egymás- ba futó láncolatát kelti… Látszó- lag a végről szól, valójában a végtelent mutatja.” Erő, érzé- kenység, poétika. Végig így fo- galmaz Kővári Orsolya. Tarr ki- vételes szereplőinek arcairól pár mondattal rajzol hiteles portré- kat, elvégre: „Tarr szereplői filmjei tüdejét, szívét, máját, idegrendszerét adják, író és ren- dező világa nem általuk, hanem bennük szólal meg.” Az Őszi al- manachban játszó Temessy Hé- diről például azt írja: „Első ráné- zésre olyan hatást tett, akár a vit- rin csipketerítőjén őrzött tojás- héj porcelán. Úgy látszott, töré- kenyek között is a legtöréke- nyebb. Túlérzékeny keramika. Könnyen eltájolja az avatatlan szemeket.” Filmkockaként jelennek meg a könyvben a képek, különös kalandok a lábjegyzetek, átfo- gó a kötet végi kronológia. Tarr befejezte. Nincs több film, újabb művet ne várjunk tőle, üzente. Kővári Orsolya elkezdte. Lesz még könyve, újabb kötetet biz- tosan kapunk tőle, bár eddig nem jelezte. Ott áll egy csinos, szilfid alka- tú nő a képzeletbeli Tarr-mozi bejáratában. Kérdezheti bárki, mindent tud e súlyos életműről. Tomboló viharban, kietlen vidé- ken, sötétben és szürkeségben, kínok és fájdalmak közt bátran vezet. És még érti is mindezt. Egy kocka a Werckmeister harmóniából (Képarchívum) TOLLVONÁS Félni a cápától TALLÓSI BÉLA Steven Spiel- berg filmtörté- neti harapásá- nak, vagyis A cápa című ka- tasztrófafilm- nek hatalmas rajongótábora van a mai na- pig. A fanatikusok Cápafesz- tivállal ünneplik a legendás opust, amely megváltoztatta Hollywoodot. Oscar-közelbe került a horror, és rekord- nézettséget ért el. A cápa egy nyáron át tartotta rettegés- ben a közönséget, nem vélet- len, hogy alig nyolcvan nap- pal a premiert követően az álomgyár addigi legnagyobb kasszasikerét produkálta. Emberi, hihető és átélhető volt, nem a trükkökről szólt, bár tudvalevő volt, hogy a támadó cápa filmes kellék. Mégis irtóztunk tőle. Mi is, mivel hozzánk is beúszott. Pozsony akkori kirakatmozi- ja, a Hviezda, amelyben he- tekig vetítették, s jegyet in- kább csak az éjszakai elő- adásra lehetett szerezni, rég nem létezik. A film nálunk nemcsak a műfajával von- zott, hanem nemzetiségével is, amerikai voltával – ez an- nak idején nagy szó volt. Sikerét segítette, hogy A cápa lett az első igazi filmtörténeti médiajelenség, hatalmas rek- lámkampányt zúdítottak a potenciális nézőkre. Részét képezték az elmélkedések ar- ról, hogy miért szeretünk be- ülni a moziba félni és borzon- gani. Ez pedig felhívás volt keringőre. Hogy beüljünk, és kipróbáljuk, saját bőrünkön tapasztaljuk. Nem látni a fil- met, hiányosságnak számí- tott. Elragadott bennünket a spielbergi cápa. Mozis hara- pására sokan nosztalgiával emlékeznek, bizonyítja ezt az idei négynapos Cápafeszti- vál, amely augusztus 9-én kezdődik a forgatás helyszí- nén. Ahol a film alkotói és szereplői is jelen lesznek, ki- állításokat, a cápákkal kap- csolatos oktató- és állatvé- delmi programokat kínálnak, a filmet pedig szabadtéri vetí- tésen nézhetik újra a rajon- gók. Akik negyven év után is szeretnek félni a cápától.

cikk Uj Szó

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of cikk Uj Szó

 • 7www.ujszo.com J SZ 2012. AUGUSZTUS 3. KULTRA HIRDETS

  A kincs, ami leszBudapest. Mg idn Magyarorszgra kerlhet a vlheten azegykori Pannonibl szrmaz Seuso-kincs. A ks rmai kul-tra egyik legrtkesebb 15 darabos ezsttrgy-egyttest Zel-nik Istvn mgyjt, a nevt visel budapesti aranymzeumtulajdonosa venn meg. Zelnik hossz nyomozst folytatottnemzetkzi szakrtksgyvdekbevonsval.Megtudta,kika kincs tnyleges tulajdonosai, hol tallhatk a trgyak, smegvsrolhatk-e. A vtelrrl Zelnik nem nyilatkozott, azindex.hu hrportl szerint azonban tbb tzmillird forintosnagysgrendrlvansz.Zelnik szerint a leletreamagyarllamsegtsgvel egy nll mzeumot is lehetne alapozni. Ma-gyarorszg ugyanis sajt tulajdonnak tartja a vlheten Pol-grdi mellett elkerlt kincset, ezt az ignyt azonban az ame-rikai brsgonnemsikerlt rvnyestenie. Akincs eredeti tu-lajdonosaegy feltehetengermnszrmazs,nagyongazdagfrfi, Seuso(Sevso)volt, aki valsznlegnszajndkbakaptaatrgyakat,elkpzelhet,hogymagtlazuralkodtl.(MTI)

  RE120493

  Kedvezmnyes tankols a SLOVNAFT zemanyagkrtykkallegnagyobb tltlloms-hlzat l kevesebb adminisztrci l olcsbb tankols

  A GOLD krtya nemzetkzi elfogadhelyei kz tartozik Csehorszg, Magyarorszg, Romnia, Szlovnia, Szerbia, Horvtorszg s Olaszorszg (a teljes lista megtallhat a www.slovnaft.sk weboldalon)

  Ingyenes online Virtulis Krtyakzpont s nonstop elrhetsg Havi egy vagy kt szmla, az gyfl dntse alapjn PIN kd ltal vdett biztonsgos felhasznls, a napi, heti s havi

  limitek belltsnak lehetsge, a megengedett ruk s szolgltatsok speci kcija

  tdj zets, a klfldi tankols esetben FA-visszaignylsi lehetsg, GPS gpjrmkvets.

  Elrhetsgeink: 02/40 55 78 00 vagy [email protected] A MOL CSOPORT TAGJA

  SILVERhazai krtya

  GOLDnemzetkzi krtya

  GREENfeltlthet krtya

  Inz_karty HU 258x113.indd 1 30.7.2012 15:13

  Kvri Orsolya rnykvilg cm knyve Tarr Blrl szztven oldalas mozikalauz

  Er, rzkenysg, potikaKollgrl jt vagysem-mit.Etikaikrds.KvriOrsolyrlknny jt rni.Ugyanis jl r. Stmi tbb:remekl.Szakrs szer-keszt, tudatjamagrl.2002-tlpubliklamagyarkulturlis sajtban.

  SZAB G. LSZL

  Tanulmnyokat, elemzse-ket, sznhz- s filmtrtneti p-lyakpeket, kortrs alkoti port-rkat r rtheten, szellemesen,lesen s fnyesen. llandszerzje a Kritiknak, a Szn-hznak, a Criticai lapoknak, f-munkatrsaaPremiernek.

  Kvri Orsolya most knyvetrt. Szztven oldalon kutat,elemez, vett, feltr, gondolko-dsra s tlsre ksztet. TarrBla retrospektvet knl r-nykvilg cmen. Tarr a nemzet-kzi filmvilg egyik legnagyobbtiszteletnek rvend magyar al-kotja.Korunkegyik legjelesebbfilmkomponistja. Azon tlugyanis, hogy rendez kompo-nl. Kppel, zenvel, sznsszel,feketvel s fehrrel. Az eurpaifilm legkomorabb gniusza ezKvri Orsolya megllaptsa, snincs benne egy fikarcnyi tlzssem.Tarr zsenijhezktsgnemfrhet. Karlovy Vary fesztivljnGus van Sant, az amerikai mozifenegyereke pr vvel ezelttdicshimnuszokat zengett rla.Elmondta, mivel hatott r, rsz-letezte, mi mindent tanult tle,mirt tiszteli, mi az, amiben k-veti. A nmasg ereje, a hosszintenzv jelenltek, a vgatlansznszi,emberipillanatok,ak-lnleges ltvnyvilg, a zsigerighat vizualits ez az, amivelmegfogta, lenygzte, ezrt lettmozijnaklelkesnzje.

  Kvri Orsolya elegns, tech-nikailag szpen kivitelezett k-tete remek kalauz Tarr Bla mo-zijhoz. Azoknak is, akik min-den filmjt behatan ismerik,azok szmra is, akiknem fejtet-

  tk meg sszes opust, de azok-nak is, akik ksve jutnak el azimmr lezrt letm valamelyikdarabjhoz. Megrinteni smegrteni ezt a clt kveti ez agazdag knyvecske. Megrinte-ni s megrtetni az rtket, amaradandt, az rkrvnyt.Feladatnak nem kevs. Teher-nek nem knny. Kihvsnak

  risi. Kvri Orsolya, mint egyaranykez rsmester, szt-szed, feltr,megvizsgl,kzlssszerak. Figyelme a legaprbbrszletekre iskiterjed.Azletmzrakkordjval, A torini lvalindt, s gy halad htrafel azidben, egszen a Csalditzfszekig. jravetti a Sza-badgyalogot, a Macbethet, a Pa-

  nelkapcsolatot, az szi almana-chot, aKrhozatot,Azutolsha-jt, aStntangt, aWerckmeis-ter harmnikat s A londonifrfit. A fejezetcmei is beszde-sek: Finl, A csend dramaturgi-ja, Mit neknk a szfrk har-mnija!, A negyedik ltoms,Csillekering, Circulus vitiosus,A sors rendezi, Fst vagy fel-h?, A semmi gn, A szerelemlakskrds.

  Olyan a film, akr egy vers rja Az utols hajrl. Toprakomponlt, szdt mlysg l-rai kltemny.Mindenkpeme-taforikus, asszocicik egyms-ba fut lncolattkeltiLtsz-lag a vgrl szl, valjban avgtelent mutatja. Er, rz-kenysg, potika. Vgig gy fo-galmaz Kvri Orsolya. Tarr ki-vteles szereplinekarcairl prmondattal rajzol hiteles portr-kat, elvgre: Tarr szereplifilmjei tdejt, szvt, mjt,idegrendszert adjk, r s ren-dez vilga nem ltaluk, hanembennk szlal meg. Az szi al-manachban jtsz Temessy H-dirl pldul azt rja: Els rn-zsreolyanhatst tett, akravit-rin csipketertjn rztt tojs-hj porceln. gy ltszott, tr-kenyek kztt is a legtrke-nyebb. Tlrzkeny keramika.Knnyen eltjolja az avatatlanszemeket.

  Filmkockaknt jelennek mega knyvben a kpek, klnskalandok a lbjegyzetek, tfo-g a ktet vgi kronolgia.

  Tarr befejezte. Nincs tbbfilm, jabb mvet ne vrjunktle, zente.

  Kvri Orsolya elkezdte. Leszmg knyve, jabb ktetet biz-tosan kapunk tle, br eddignemjelezte.

  Ott ll egy csinos, szilfid alka-t n a kpzeletbeli Tarr-mozibejratban. Krdezheti brki,mindent tud e slyos letmrl.Tombol viharban, kietlen vid-ken, sttben s szrkesgben,knok s fjdalmak kzt btranvezet.smgrti ismindezt.Egy kocka a Werckmeister harmnibl (Kparchvum)

  TOLLVONS

  Flnia cptl

  TALLSI BLA

  StevenSpiel-berg filmtrt-neti haraps-nak, vagyisAcpacmka-tasztrfafilm-nekhatalmas

  rajongtboravanamaina-pig.A fanatikusokCpafesz-tivllal nneplika legendsopust, amelymegvltoztattaHollywoodot.Oscar-kzelbekerlt ahorror, s rekord-nzettsget rt el.A cpaegynyront tartotta rettegs-benakznsget,nemvlet-len,hogyalignyolcvannap-pal apremiert kvetenazlomgyraddigi legnagyobbkasszasikertproduklta.Emberi, hihetstlhetvolt, nema trkkkrl szlt,br tudvalevvolt, hogyatmadcpa filmeskellk.Mgis irtztunk tle.Mi is,mivelhozznk isbeszott.Pozsonyakkori kirakatmozi-ja, aHviezda, amelybenhe-tekigvettettk, s jegyet in-

  kbbcsakazjszakai el-adsra lehetett szerezni, rgnemltezik.A filmnlunknemcsakamfajval von-zott, hanemnemzetisgvelis, amerikai voltval ezan-nak idejnnagy szvolt.Sikert segtette,hogyA cpalett azels igazi filmtrtnetimdiajelensg,hatalmas rek-lmkampnyt zdtottakapotencilisnzkre.Rsztkpeztkazelmlkedsek ar-rl, hogymirt szeretnkbe-lni amoziba flni sborzon-gani. Ezpedig felhvsvoltkeringre.Hogybeljnk, skiprbljuk, sajt brnkntapasztaljuk.Nemltni a fil-met, hinyossgnakszm-tott. Elragadottbennnketaspielbergi cpa.Mozishara-psra sokannosztalgivalemlkeznek,bizonytja ezt azideingynaposCpafeszti-vl, amelyaugusztus9-nkezddika forgatshelysz-nn.Ahol a filmalkoti sszerepli is jelen lesznek, ki-lltsokat, a cpkkal kap-csolatosoktat- s llatv-delmiprogramokatknlnak,a filmetpedig szabadtri vet-tsennzhetikjraa rajon-gk.Akiknegyvenvutn isszeretnek flni a cptl.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck true /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly true /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /SyntheticBoldness 1.000000 /Description