of 29 /29
Nâng cao năng suất và bảo vệ đầu tư như mạng của bạn phát triển và ứng dụng yêu cầu gia tăng. Cisco Catalyst 3560-E Series là một dòng đẳng cấp doanh nghiệp truy cập độc lập và chuyển mạch tổng hợp để dễ dàng triển khai các ứng dụng an toàn hội tụ. Các thiết bị chuyển mạch kết hợp 10/100/1000 và Power over Ethernet (PoE) cấu hình với các đường lên dễ dàng nâng cấp từ 1 Gb Ethernet 10 Gb Ethernet. Họ nâng cao năng suất lao động bằng cách cho phép các ứng dụng như điện thoại IP, không dây, và video. Các tính năng: Ten-giây 10 Gb nâng cấp Hỗ trợ cho các thiết bị 802.11n Cấu hình lên đến 20W PoE trên tất cả 48 cổng Modular fan hâm mộ và cung cấp điện cho các mô hình tập hợp Hoạt động cao có sẵn: nguồn cung cấp năng lượng kép hot- swappable mô-đun và người hâm mộ cho các thiết bị chuyển mạch tập hợp cố định Bảo vệ các dịch vụ mạng thống nhất Công nghệ Cisco EnergyWise Cisco Catalyst 3560-E Series với hai bộ tính năng sau đã có sẵn: IP Base: Bao gồm nâng cao chất lượng dịch vụ (QoS), an ninh, và Open Shortest Path First (OSPF) để truy cập định tuyến Dịch vụ IP: Cũng bao gồm Unicast IP tiên tiến dựa trên phần cứng và định tuyến Multicast, cũng như Forwarding Route ảo (VRF), và dựa trên chính sách định tuyến (PBR) Thực hiện đơn giản của mạng hội tụ Catalyst 3560-E Series, Cisco Network Assistant là một ứng dụng quản lý tập trung mà đơn giản hóa sự quản lý của Cisco switch, router, và điểm truy cập không dây. Tổng quan sản phẩm

Cisco Switch Cisco Catalyst 3560

Embed Size (px)

Text of Cisco Switch Cisco Catalyst 3560

Nng cao nng sut v bo v u t nh mng ca bn pht trin v ng dng yu cu gia tng. Cisco Catalyst 3560-E Series l mt dng ng cp doanh nghip truy cp c lp v chuyn mch tng hp d dng trin khai cc ng dng an ton hi t. Cc thit b chuyn mch kt hp 10/100/1000 v Power over Ethernet (PoE) cu hnh vi cc ng ln d dng nng cp t 1 Gb Ethernet 10 Gb Ethernet. H nng cao nng sut lao ng bng cch cho php cc ng dng nh in thoi IP, khng dy, v video. Cc tnh nng:

Ten-giy 10 Gb nng cp H tr cho cc thit b 802.11n Cu hnh ln n 20W PoE trn tt c 48 cng Modular fan hm m v cung cp in cho cc m hnh tp hp Hot ng cao c sn: ngun cung cp nng lng kp hot-swappable m-un v ngi hm m cho cc thit b chuyn mch tp hp c nh Bo v cc dch v mng thng nht Cng ngh Cisco EnergyWise Cisco Catalyst 3560-E Series vi hai b tnh nng sau c sn:

IP Base: Bao gm nng cao cht lng dch v (QoS), an ninh, v Open Shortest Path First (OSPF) truy cp nh tuyn Dch v IP: Cng bao gm Unicast IP tin tin da trn phn cng v nh tuyn Multicast, cng nh Forwarding Route o (VRF), v da trn chnh sch nh tuyn (PBR)

Thc hin n gin ca mng hi t Catalyst 3560-E Series, Cisco Network Assistant l mt ng dng qun l tp trung m n gin ha s qun l ca Cisco switch, router, v im truy cp khng dy.

Tng quan sn phm Cisco Catalyst 3560 Series l mt dng cu hnh c nh, doanh nghip cp thit b chuyn mch bao gm IEEE 802.3af v Cisco in prestandard qua chc nng Ethernet (PoE) trong cu hnh Fast Ethernet v Gigabit Ethernet. Cisco Catalyst 3560 l mt truy cp switch lp l tng truy cp mng LAN doanh nghip nh hoc vn phng chi nhnh mi trng, kt hp cu hnh 10/100/1000 v PoE cho nng sut ti a v bo v u t, trong khi cho php trin khai cc ng dng mi nh in thoi IP, khng dy truy cp, video gim st, h thng qun l ta nh, v kit video t xa. Khch hng c th trin khai cc dch v nh vy networkwide thng minh nh cht

lng tin tin ca dch v (QoS), gii hn tc , danh sch kim sot truy cp (ACL), qun l multicast, v hiu sut cao IP nh tuyn trong khi vn duy tr s n gin ca chuyn mch LAN truyn thng. Cisco 3560 Series Catalyst min ph, Cisco Network Assistant l mt ng dng qun l tp trung n gin ha cc nhim v qun l cho cc thit b chuyn mch Cisco, router, v im truy cp khng dy. Cisco Network Assistant cung cp cc trnh thut s cu hnh m rt nhiu n gin ha vic thc hin hi t mng v dch v mng thng minh. Cisco Catalyst 3560 l mt phn ca mt gia nh ln hn v kh nng m rng ca cc thit b chuyn mch Cisco Catalyst bao gm Cisco Catalyst 3560 -E b chuyn mch dng Cisco Catalyst 3750 v thit b chuyn mch 3750 -E Series vi Cisco StackWise cng ngh, v Cisco Catalyst 4500 v Catalyst 6500 m-un chuyn mch. K bi Cisco IOS Software, ton b gia nh cung cp sn c, ngnh cng nghip hng u bo mt tch hp, phn phi ti u, v qun l. Cu hnh Cisco Catalyst 3560 Series bao gm cc thit b chuyn mch sau y (xem Hnh 1): Hnh 1. Cisco Catalyst 3560 Switches

Cisco Catalyst 3560-8PC: 8 Ethernet 10/100 cng vi PoE v 1 mc ch kp 10/100/1000 v cng SFP, yu t hnh thc nh gn vi fan hm m khng Cisco Catalyst 3560-12PC: 12 Ethernet 10/100 cng vi PoE v 1 mc ch kp 10/100/1000 v cng SFP, yu t hnh thc nh gn vi fan hm m khng Cisco Catalyst 3560-24TS: 24 cng Ethernet 10/100 cng v 2 Small Form -Factor Pluggable (SFP)-da trn cng Gigabit Ethernet, 1 gi n v (RU) Cisco Catalyst 3560-48TS: 48 cng Ethernet 10/100 cng v 4 cng SFP-based Gigabit Ethernet; 1RU Cisco Catalyst 3560-24PS: 24 cng Ethernet 10/100 cng vi PoE v 2 SFP da trn cng Gigabit Ethernet, 1 U Cisco Catalyst 3560-48PS: 48 cng Ethernet 10/100 cng vi PoE v 4 SFP da trn cng Gigabit Ethernet; 1RU Cisco Catalyst 3560G-24TS: 24 cng Ethernet 10/100/1000 v 4 cng SFP-based Gigabit Ethernet; 1RU Cisco Catalyst 3560G-48TS: 48 cng Ethernet 10/100/1000 v 4 cng SFP-based Gigabit Ethernet; 1RU

Cisco Catalyst 3560G-24PS: 24 cng Ethernet 10/100/1000 vi PoE v 4 SFPbased Gigabit Ethernet; 1RU Cisco Catalyst 3560G-48PS: 48 cng Ethernet 10/100/1000 vi PoE v 4 SFPbased Gigabit Ethernet; 1RU Cisco Catalyst Series 3560 c th c mua vi cc c s IP hoc giy php Dch v IP c ci t sn. Giy php c s IP cung cp tin tin QoS, gii hn tc , ACL, v tnh v nh tuyn Thng tin c bn Protocol (RIP) chc nng nh tuyn. Dch v IP giy php cung cp mt tp hp phong ph cc tnh nng ng cp doanh nghip, bao gm c phn cng nng cao da trn IPv6 unicast v IPv6 Multicast nh tuyn cng nh da trn chnh sch nh tuyn (PBR). Dch v IP giy php nng cp Cisco Catalyst 3560 Dng thit b chuyn mch bao gm h tr IPv6 nh tuyn. Nng cp giy php c sn nng cp mt chuyn i t giy php c s IP giy php Dch v IP. Cc cng SFP-GE cha mt lot cc SFP, bao gm Cisco 1000BASE-T, 1000BASESX, 1000BASE-LX, 1000BASE ZX-, v CWDM SFP. Nhng cng ny cng h tr Cisco Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable cho vic thit lp mt chi ph thp Gigabit Ethernet kt ni point-to-point.

Power over Ethernet Cisco Catalyst 3560 Series c th cung cp mt chi ph thp hn tng s hu (TCO) cho cc trin khai kt hp in thoi IP Cisco, Cisco Aironet khng dy truy cp mng LAN im (WLAN), hoc bt k thit b IEEE 802.3af -compliant cui. PoE loi b s cn thit cho in tng mi thit b PoE-enabled v loi b cc chi ph cho h thng cp in thm rng nu khng s l cn thit trong in thoi IP v trin khai mng WLAN. Cisco Catalyst 3560 8-port PoE v 24-port PoE cu hnh c th h tr 8 v 24 ng thi c h tr y PoE ti 15.4W h tr thit b h tr ti a. Cisco Catalyst 3560 12-port PoE c th h tr 8 cng 15,4 W hoc 12 cng 10W hoc bt k s kt hp no gia. Li dng Cisco Catalyst Intelligent Power Management, 48 -port PoE cu hnh c th cung cp sc mnh cn thit h tr 24 cng 15,4 W, 48 cng 7.7W, hoc bt k s kt hp no gia. Sn sng cng sut ti a cho mt mng thoi v d liu hi t c th t c khi mt Cisco Catalyst switch 3560 c kt hp vi cc RPS Cisco 2300 h thng in d phng bo v trong sut chng li cc li cung cp ni b h thng in v mt ngun cung cp in lin tc (UPS) bo v chng li mt in . Gigabit Ethernet tc 1000 Mbps, Gigabit Ethernet cung cp bng thng p ng nhu cu mng mi v pht trin, gim bt tc nghn, v tng hiu sut trong khi tng tr li vo u t c s h tng hin c. Hm nay ca ngi lao ng t yu cu cao hn trn mng, chy nhiu ng dng ng thi. V d, mt cng nhn tham gia mt cuc gi hi ngh nhm thng qua mt hi ngh truyn hnh IP, gi mt bng tnh 10 -MB tham gia cuc hp, chng trnh pht sng video tip th mi nht cho i tuyn nh gi, v cc truy vn c s d liu quan h khch hng qun l cho thc thi gian phn hi. Trong khi , mt bn sao lu h thng multigigabyte bt u trong nn v cc bn cp nht

virus mi nht c cung cp cho khch hng. Catalyst Cisco 3560 cung cp mt phng tin thng minh quy m mng vt qu 100 Mbps trn cp Category ng hin c 5 v ng thi h tr PoE cho nng sut ti a v bo v u t. Tr tu trong mng Mng li ca ngy hm nay ang pht trin gii quyt bn pht trin mi ra mng: Tng sc mnh tnh ton my tnh bn Gii thiu v cc ng dng bng thng rng M rng d liu rt nhy cm trn mng S hin din ca nhiu loi thit b, chng hn nh in thoi IP, cc im truy cp mng WLAN, v my quay video IP Nhng yu cu mi c tranh i vi cc ngun ti nguyn vi nhiu ng dng quan trng hin ti. Kt qu l, cc chuyn gia phi xem cc cnh ca mng l quan trng qun l hiu qu vic cung cp cc thng tin v cc ng dng. Khi cc cng ty ngy cng da vo mng li l c s h tng kinh doanh chin lc, n l quan trng hn bao gi ht gip m bo tnh sn sng cao, an ninh, kh nng m rng, v kim sot. Bng cch thm vo cc chc nng thng minh ca Cisco cho mng LAN truy cp, khch hng c th trin khai cc dch v thng minh networkwide m lun gii quyt cc yu cu t my tnh bn li v thng qua mng WAN. Vi Cisco Catalyst thit b chuyn mch Ethernet thng minh, Cisco Systems gip cc cng ty nhn ra li ch y thm cc dch v thng minh vo mng li ca h. Trin khai kh nng lm cho c s h tng mng c sn ph hp vi nhu cu quan trng thi gian, kh nng m rng ph hp vi tc tng trng, an ton bo v thng tin b mt, v c kh nng phn bit v kim sot cc lung giao thng l rt quan trng cho cc hot ng mng li ti u ha hn na. Cng ngh Cisco EnergyWise Cisco EnergyWise l mt kin trc sng to, thm vo Cisco Catalyst switch 3560, thc y pht trin bn vng ton cng ty bng cch gim tiu th nng lng trn ton b c s h tng ca cng ty v nh hng n hn 50% lng pht thi kh nh knh ton cu c to ra bi c s h tng xy dng trn ton th gii, nh hng l n hn nhiu so 2% c to ra bi cc ngnh cng nghip CNTT. Cisco EnergyWise cho php cc cng ty o in nng tiu th ca c s h tng mng v cc thit b thuc mng v qun l in nng tiu th vi cc chnh sch c th, lm gim in nng tiu th thc hin tit kim chi ph tng ln, c kh nng nh hng n bt k thit b h tr. EnergyWise bao gm mt phng php tip cn mng li rt thng minh da trn giao tip thng ip o lng v kim sot nng lng gia cc thit b mng v thit b u cui. Mng pht hin ra Cisco EnergyWise qun l cc thit b, gim st tiu th nng lng ca h, v hnh ng da trn cc quy tc kinh doanh gim tiu th in nng. EnergyWise s dng mt h thng tn min t tn duy nht truy vn v tm tt thng tin t cc b ln cc thit b, lm cho n n gin hn so vi kh nng

qun l mng truyn thng. Giao din qun l ca Cisco EnergyWise cho php c s vt cht v cc ng dng qun l mng giao tip vi cc thit b u cui v mi khc s dng mng nh l mt loi vi thng nht. Giao din qun l s dng tiu chun SNMP hoc SSL tch hp Cisco v h thng qun l ca bn th ba. Cisco EnergyWise m rng mng nh l mt nn tng cho my bay kim sot quyn lc thu thp, qun l, v gim in nng tiu th ca tt c cc thit b, kt qu trong vic cung cp in ti u h Tng cng an ninh Vi phm vi rng cc tnh nng bo mt Cisco Catalyst 3560 Mi Series, doanh nghip c th bo v thng tin quan trng, gi ngi tri php ra khi mng, bo v s ring t, v duy tr hot ng khng b gin on. Dch v nhn dng Cisco Networking Da (IBNS) cung cp xc thc, kim sot truy cp v qun l chnh sch bo mt m bo kt ni mng v ti nguyn. Cisco IBNS trong Series Cisco Catalyst 3560 ngn chn truy cp tri php v gip m bo rng ngi dng ch nhn c c quyn ca h c ch nh. N cung cp kh nng t ng qun l cc cp nh truy cp mng. S dng tiu chun 802.1x v Cisco Access Control Server (ACS), ngi dng c th c ch nh mt VLAN hoc mt ACL khi xc thc, bt k ni h kt ni vo mng. Thit lp ny cho php b phn IT cho php cc chnh sch bo mt mnh m m khng lm nh hng n ngi s dng di ng v vi chi ph hnh chnh ti thiu. bo v chng li tn cng t chi dch v v cc cuc tn cng khc, ACLs c th c s dng hn ch truy cp n cc phn nhy cm ca mng bng cch t chi cc gi tin da trn ngun v ch n a ch MAC, a ch IP, cng TCP / UDP. Tra cu ACL c thc hin trong phn cng, v vy hiu sut chuyn tip khng b tn hi khi thc hin bo mt da trn ACL-. Cng an ninh c th c s dng hn ch truy cp trn mt cng Ethernet da trn a ch MAC ca thit b m n c kt ni. N cng c th c s dng gii hn tng s ca cc thit b cm vo mt cng chuyn i, do bo v chuyn i t mt cuc tn cng l lt MAC cng nh gim nhng ri ro ca cc im truy cp khng dy gi mo hoc cc trung tm. Vi snooping Dynamic Host Configuration (DHCP) Ngh nh th, gi mo DHCP c th ngn chn bng cch ch cho php DHCP yu cu (nhng khng phn ng) khng tin cy ngi dng phi i mt vi cc cng. Ngoi ra, DHCP Giao din Tracker (Option 82) gip kim sot cht ch hn gn a ch IP bng cch lm tng yu cu my ch lu tr a ch IP vi ID cng switch. Xy dng thm vo kh nng DHCP snooping, gi mo a ch IP c th ngn chn bng cch s dng nng ng ARP Thanh tra, Cnh st a ch IP ngun. Thng bo tnh nng a ch MAC c th c s dng theo di mng v ngi dng theo di bng cch gi mt cnh bo n mt trm qun l qun tr mng bit khi no v ni ngi dng vo mng. Cc tnh nng VLAN ring c lp cng trn mt switch, gip m bo giao thng m i trc tip t cc im vo cho cc thit b tng hp thng qua mt ng dn o v khng th c dn n cng khc.

Secure Shell (SSH) Protocol Version 2, Kerberos, v Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) m ha thng tin hnh chnh v qun l mng, bo v mng t gi mo hoc nghe trm. TACACS + hoc xc thc RADIUS cho php kim sot truy cp tp trung cc thit b chuyn mch v hn ch ngi s dng tri php thay i cu hnh. Ngoi ra, mt tn ngi dng a phng v c s d liu mt khu c th c cu hnh trn cc chuyn i chnh n. Mi lm cp u quyn v giao din iu khin chuyn i v hai cp trn giao din qun l trn Web cung cp kh nng cung cp cho cc mc khc nhau ca kh nng cu hnh cc qun tr vin khc nhau. Sn c v kh nng m rng Cisco Catalyst Series 3560 c trang b vi mt b mnh m ca cc tnh nng cho php kh nng m rng mng li v tnh sn sng cao hn thng qua nh tuyn IP cng nh mt b y cc Spanning Tree Protocol ci tin nhm ti a ha sn c trong mt mng lp 2. Cisco Catalyst switch 3560 cung cp hiu sut cao, da trn phn cng nh tuyn IP. Cisco Express Forwarding nh tuyn da trn kin trc cho php tng kh nng m rng v hiu sut. Kin trc ny cho php rt cao tc tra cu ng thi cng gip m bo s n nh v kh nng m rng cn thit p ng cc nhu cu ca cc yu cu trong tng lai. Ngoi ra IP nh tuyn unicast nng ng, Cisco Catalyst Series 3560 c trang b hon ho cho cc mng yu cu h tr multicast.Protocol Independent Multicast (PIM) v Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping trong phn cng Cisco Catalyst 3560 b chuyn mch dng l tng cho nhng mi trng multicast. Thc hin cc uplinks nh tuyn li ci thin mng c sn bng cch cho php bo v chuyn i d phng nhanh hn v n gin ha cc thut ton Spanning Tree Ngh nh th bng cch chm dt tt c cc trng hp giao thc Spanning Tree lc chuyn i tp hp d liu. Nu mt trong cc ng ln khng thnh cng, nhanh chng chuyn i d phng ng ln d tha c th t c kh nng m rng vi mt giao thc nh tuyn nh m ng i ngn nht First (OSPF) hoc Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) hn l da trn tiu chun hi t Spanning Tree Protocol. Chuyn hng ca mt gi tin sau khi mt s tht bi lin kt bng cch s dng mt giao thc nh tuyn kt qu chuyn i d phng nhanh hn so vi mt gii php m s dng Layer 2 spanning-tree ci tin. Ngoi ra, uplinks nh tuyn cho php s dng bng thng tt hn bng cch thc hin chi ph bng nh tuyn (ECR) trn cc ng ln thc hin cn bng ti. Uplinks nh tuyn ti u ha cc tin ch ca uplinks truy cp mng LAN bng cch loi b khng cn thit pht sng lung d liu vo mng xng sng. Catalyst Cisco 3560 cng cung cp tit kim bng thng mnh m nh mt cng tc dy t qun o trong mt mi trng multicast. S dng uplinks nh tuyn mng li loi b cc yu cu truyn ti nhiu lung multicast tng t t cc my ch ni dung thng ngun chuyn mch truy cp vo mng LAN. V d, nu ba ngi dng c giao cho ba VLAN ring bit v tt c u mun xem multicast ABC, sau ba dng multicast ABC phi c truyn t cc b nh tuyn thng ngun cc h thng dy in, t qun o switch-gi nh vic chuyn i h thng dy in, t qun o

khng c kh nng uplinks nh tuyn.Trin khai IP nh tuyn li vi Cisco Catalyst switch 3560 cho php ngi s dng to ra mt mng multicast phong ph, kh nng m rng. IP Cisco Dch v giy php cung cp nh tuyn IPv6, bao gm h tr cho IPv4 ng thi v chuyn tip IPv6.H tr giao thc IPv6 OSPFv3, v EIGRPv6. IPv6 qun l v MLD Snooping c h tr trn tt c cc hnh nh phn mm Cisco Catalyst 3560. Ci tin Spanning Tree Protocol tiu chun, chng hn nh Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST +), Uplink nhanh, v portfast, ti a ha thi gian hot ng mng. PVST + cho php chia s ti lp 2 trn cc lin kt cn thit s dng c hiu qu thm nng lc vn c trong mt thit k d phng. Uplink Fast, portfast, v BackboneFast lm gim ng k cc tiu chun 30 - 60-giy thi gian hi t Spanning Tree Ngh nh th. Vng bo v v cu giao thc d liu n v (BPDU) bo v cung cp Spanning Tree trnh vng lp Ngh nh th. Nng cao QoS Catalyst Cisco 3560 cung cp cp trn a lp, dng ht QoS tnh nng gip m bo rng lu lng truy cp mng c xp loi v u tin, v tc nghn c trnh mt cch tt nht c th. Cu hnh ca QoS l rt n gin thng qua QoS t ng (Auto QoS), mt tnh nng pht hin in thoi IP Cisco v t ng cu hnh chuyn i cho vic phn loi thch hp v xp hng i ra. iu ny ti u ha u tin giao thng v mng c sn m khng c nhng thch thc ca mt cu hnh phc tp. Cisco Catalyst 3560 c th phn loi, phn loi li, cnh st, nh du, xp hng, v lch trnh cc gi tin n, v c th xp hng v lch trnh cc gi tin i ra. Phn loi gi tin cho php cc yu t mng phn bit i x gia cc lung giao thng khc nhau v thc thi cc chnh sch da trn Layer 2 v Layer 3 QoS lnh vc. thc hin QoS, chuyn mch Cisco Catalyst 3560 Series u tin xc nh cc lung giao thng hoc cc nhm gi, v phn loi hoc reclassifies cc nhm ny bng cch s dng cc Dch v M Point Differentiated (DSCP) lnh vc hoc Class 802.1p lnh vc dch v (CoS). Phn loi v phn loi li c th da trn cc tiu ch c th nh ngun hoc a ch IP ch, ngun hoc a ch ch MAC, hoc Layer 4 cng TCP hoc UDP. Ti xm nhp, Cisco Catalyst 3560 cng chnh sch xc nh liu mt gi tin hoc cc h s, nh du thay i nhn phn loi, i qua hoc b cc gi tin h s c nhn, v hng i cc gi tin da trn phn loi. ACL my bay iu khin v d liu c h tr trn tt c cc cng gip m bo iu tr thch hp trn c s mi gi. Catalyst Cisco 3560 h tr 4 hng i i ra trn mi cng, cho php qun tr mng phn bit v c th trong giao u tin cho cc ng dng khc nhau trn mng LAN. i ra, chuyn i thc hin lp k hoch v iu khin tc nghn. Lp k hoch l mt thut ton hoc qu trnh xc nh th t m trong cc hng i c x l. Chuyn mch Cisco Catalyst 3560 Series h tr hnh round robin (SRR) v xp hng u tin nghim ngt. Cc thut ton SRR gip m bo u tin khc bit. Nhng tnh nng QoS cho php qun tr mng u tin giao thng quan trng v nhiu bng thng, chng hn nh hoch nh ngun lc doanh nghip (ERP) (Oracle, vv), bng ging ni (lu lng in thoi IP), v thit k my tnh h tr (CAD) hoc

my tnh h tr sn xut (CAM) trn cc ng dng t thi gian nhy cm chng hn nh FTP hoc e-mail. V d, n s c nh gi cao khng mong mun c mt tp tin ln ti v n mt cng trn mt switch t qun o dy v c ngha cht lng nh tr tng lu lng thoi n mt cng trn switch ny. Tnh trng ny c trnh bng cch m bo rng lu lng thoi c phn loi v u tin trn ton mng. ng dng khc, chng hn nh duyt web, c th c coi l u tin thp v x l trn c s n lc tt nht. Cisco Catalyst 3560 Series c th thc hin gii hn tc thng qua h tr ca Rate Cisco Thng tin cam kt (CIR) chc nng. Thng qua CIR, bng thng c th c m bo trong gia s thp l 8 kbps. Bng thng c th c phn b da trn mt s tiu ch, bao gm c a ch ngun MAC, a ch MAC, a ch IP ngun, a ch IP ch, v TCP hoc s cng UDP. Phn b bng thng l iu cn thit khi mi trng mng yu cu tha thun cp dch v hoc khi n l cn thit cho ngi qun l mng kim sot bng thng cho ngi dng nht nh. Qun l Cisco Express Setup mi tnh nng n gin ha vic cu hnh ban u ca mt chuyn i. Ngi dng c th ty chn thit lp cc chuyn i thng qua mt trnh duyt Web, loi b s cn thit cho cc chng trnh thi ua thit b u cui phc tp hn v kin thc ca giao din dng lnh (CLI). Cisco Express ci t lm gim chi ph trin khai bng cch gip nhn vin c tay ngh t mt cch nhanh chng v ch n gin l thit lp cc thit b chuyn mch. Cisco Network Assistant l mt ng dng qun l mng my tnh da trn ti u ha cho mng LAN ca cc doanh nghip va v nh c kch thc ln n 250 ngi s dng. Cisco Network Assistant cung cp qun l tp trung ca Cisco switch, router v cc im truy cp mng WLAN. N h tr mt lot cc thit b chuyn mch Cisco Catalyst thng minh t Cisco Catalyst 2950 thng qua Cisco Catalyst 4506. Thng qua mt giao din thn thin vi ngi s dng, ngi dng c th cu hnh v qun l mt mng rng cc chc nng chuyn mch v bt u qun l thit b ca Cisco router v im truy cp khng dy Cisco. Mt vi c click chut cho php Cisco ngh bo mt, tnh sn c, v tnh nng m khng cn phi tham kho kin mt hng dn thit k chi tit. Cc wizard Security s t ng hn ch truy cp tri php vo my ch vi cc d liu nhy cm.Smartports v trnh thut s tit kim gi thi gian cho cc qun tr mng, loi b li ca con ngi, v gip m bo rng cc cu hnh ca switch c ti u ha cho cc ng dng. Khng mt ph, Cisco Tr l mng c th c ti v t Cisco.com. Ngoi Assistant Cisco Network, Cisco Catalyst 3560 b chuyn mch dng cung cp cho qun l rng ri bng cch s dng cc nn tng qun l mng SNMP nh CiscoWorks Gii php qun l LAN (LMS). LMS l mt b cng c qun l mnh m, n gin ha cu hnh, qun l, gim st v x l s c ca cc mng Cisco. N tch hp cc kh nng vo mt gii php ng cp th gii nng cao tnh chnh xc v hiu qu ca cc nhn vin hot ng ca bn, trong khi tng s sn c tng th ca mng ca bn. LMS h tr hn 400 loi thit b khc nhau cung cp: Network discovery, topology xem, cui cng trm theo di, v VLAN qun l

Real-thi gian phn tch li mng d dng trin khai cc mu thit b c th thc hnh tt nht Phn cng v phn mm qun l hng tn kho, cng c cu hnh tp trung, v gim st syslog Mng v gim st theo di sn c v thi gian p ng Real-thi gian thit b, lin kt, v cng qun l giao thng, phn tch, v bo coBng 1 cho cc tnh nng v li ch ca Series Cisco Catalyst 3560. Bng 2 cho cc chi tit k thut phn cng, v Bng 3 cho cc chi tit k thut in. Bng 4 lit k cc h tr qun l v cc tiu chun, v Bng 5 cung cp thng tin an ton v tun th. Bng 1. Cc tnh nng v li ch ca Cisco Catalyst 3560 series Tnh nng D dng s dng v trin khai Li ch Cisco Express Setup n gin ha cu hnh ban u vi mt trnh duyt Web, loi b s cn thit cho cc chng trnh m phng thit b u cui v kin thc phc tp hn CLI. IEEE 802.3af v h tr PoE Cisco prestandard i km vi t ng pht hin pht hin mt prestandard Cisco hoc IEEE 802.3af thit b u cui v cung cp nng lng cn thit m khng cn bt k cu hnh ca ngi dng. DHCP t ng cu hnh cc thit b chuyn mch nhiu thng qua mt my ch khi ng d dng trin khai chuyn i. T ng QoS (Auto QoS) n gin ha cu hnh QoS trong voice over-IP (VoIP) mng bng cch pht hnh giao din v cc lnh chuyn i ton cu pht hin in thoi IP Cisco, phn loi lu lng, v cho php cu hnh hng i i ra. t ng iu chnh trn mi 10/100 cng pht hin tc ca cc thit b km theo v t ng cu hnh cng cho 10 - hoc hot ng 100-Mbps, gim bt trin khai chuyn i trong hn hp 10 - v mi trng 100-Mbps. Autonegotiating trn tt c cc cng t ng la chn mt na hoc ch truyn full-duplex ti u ha bng thng. Dynamic Trunking Protocol (DTP) gip cu hnh trunk nng ng trn tt c cc cng chuyn i. Cng Aggregation Protocol (PAgP) t ng ha vic to ra cc Cisco EtherChannel Nhanh nhm hoc nhm EtherChannel Gigabit lin kt n mt switch, router, hoc my ch. Link Aggregation Control Protocol (LACP) cho php vic to ra cc knh Ethernet vi cc thit b ph hp vi IEEE 802.3ad. Tnh nng ny tng t nh cng ngh EtherChannel ca Cisco v PAgP. DHCP Server cho php mt la chn trin khai thun li cho s phn cng ca a ch IP trong mng m khng c mt my ch DHCP chuyn dng. DHCP Relay cho php mt tc nhn chuyn tip DHCP pht sng DHCP yu cu n my ch mng DHCP. IEEE 802.3z tun th 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, 1000BASE-T, v ghp knh phn chia theo bc sng th (CWDM) giao din vt l h tr thng qua mt module SFP lnh vc thay th cung cp s linh hot cha tng c trong vic trin khai chuyn i. H tr cho Cisco Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable to iu kin cho mt chi ph thp, point-to-point gigabit kt ni gia b chuyn mch dng Cisco Catalyst 3560.

Cu hnh mc nh c lu tr trong b nh Flash s gip m bo chuyn i c th c nhanh chng kt ni vo mng v c th truyn giao thng vi s can thip ca ngi dng ti thiu. T ng trung bnh ph thuc vo giao din cho (Auto -MDIX) t ng iu chnh truyn v nhn cc cp nu mt loi cp khng chnh xc (cho hay thng) c ci t trn mt cng 10/100. Thi gian domain reflectometry (TDR) chn on v gii quyt vn h thng cp trn ng cng Ethernet 10/100/1000. Cisco EnergyWise Cisco EnergyWise pht thi kh gy hiu ng nh knh v ti u ha chi ph hot ng bng cch o lng, bo co, v gim tiu th nng lng trn ton b c s h tng ca cng ty, vt ra ngoi phm vi ca CNTT.

Sn c v kh nng m rng Superior Redundancy cho Backup Fault Cisco Uplink Fast v BackboneFast cng ngh gip m bo chuyn i d phng nhanh chng phc hi, tng cng s n nh v tin cy mng tng th. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) cung cp hi t spanning-tree nhanh chng c lp gi spanning-tree v li ch ca vic x l phn tn. Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST +) cho php reconvergence spanning-tree nhanh chng trn mi VLAN spanning-tree c s, m khng yu cu thc hin cc trng hp spanning-tree. Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) c h tr to ra d tha, khng an ton nh tuyn cu trc lin kt. Command-switch d phng c kch hot trong phn mm Cisco Mng Assistant cho php ch nh mt lnh sao lu chuyn i m phi mt hn chc nng qun l cm nu vic chuyn i lnh chnh tht bi. Lin kt Ngh nh th Unidirectional Detection (UDLD) v UDLD Aggressive cho php lin kt mt chiu c pht hin v v hiu ha trnh cc vn chng hn nh vng spanning-tree. Chuyn sang cng autorecovery (errdisable) c gng t ng kch hot mt lin kt m b v hiu ha v mt li mng. Cisco RPS 2300 h tr cung cp cho cp trn d phng ngun in ni b, kt qu l ci thin kh nng chu li v thi gian hot ng mng. Bng chi ph nh tuyn (ECR) cung cp cn bng ti v d phng. tp hp bng thng ln n 8 Gbps thng qua cng ngh Cisco EtherChannel Gigabit v ln n 800 Mbps thng qua cng ngh Cisco EtherChannel nhanh gip tng cng kh nng chu li v cung cp tp hp bng thng tc cao gia cc thit b chuyn mch v thit b nh tuyn v my ch c nhn. Cisco Express Forwarding kin trc phn cng nh tuyn cung cp nh tuyn IP cc k hiu sut cao. Basic IP unicast giao thc nh tuyn (tnh, RIPv1, RIPv2 v RIPng) c h tr cho cc ng dng nh tuyn mng nh. nng cao IP unicast giao thc nh tuyn (OSPF, ni tht Gateway Routing Protocol [IGRP, EIGRP, Border Gateway Protocol Version 4 BGPv4 v IS-ISv4) c h tr cho cn bng ti v xy dng kh nng m rng mng LAN. Giy php Dch v IP l bt buc.

IP Routing hiu sut cao

kh nng nh tuyn IPv6 (OSPFv3, EIGRPv6) c h tr. IP giy php dch v c yu cu. Policy-Based Routing (PBR) cho php kim sot tt hn bng cch cho php chuyn hng dng chy bt k ca giao thc nh tuyn c cu hnh. Inter-VLAN nh tuyn IP cung cp cho vic nh tuyn lp 3 gia hai hoc nhiu VLAN. Protocol Independent Multicast (PIM) cho IP Multicast nh tuyn c h tr, bao gm c ch tha tht PIM (PIM-SM), PIM ch dy c (PIM-DM), v ch tha tht PIM-dy c. Giy php Dch v IP l bt buc. chuyn tip Fallback cu ni giao thng khng -IP gia hai hoc nhiu VLAN. Tch hp phn mm Cisco IOS Tnh nng Ti u ha bng thng Kim sot cn bo Per-cng pht sng, multicast, v unicast ngn chn cc trm cui b li t hiu sut xung cp h thng tng th. IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol h tr cho cc kt ni xng sng d tha v mng min ph loop-n gin ha cu hnh mng v ci thin kh nng chu li. PVST + cho php chia s ti lp 2 trn cc lin kt d phng s dng c hiu qu thm nng lc vn c trong mt thit k d phng. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) cho php mt trng hp spanning-tree cho mi VLAN, cho php chia s ti lp 2 trn cc lin kt cn thit. My tnh tin cung cp cn bng ti v d phng. VPN nh tuyn / chuyn tip (VRF)-Lite cho php mt nh cung cp dch v h tr hai hoc nhiu mng ring o, vi chng cho a ch IP. a Phng Proxy Address Resolution Protocol (ARP) lm vic cng vi Edge VLAN ring gim thiu cc chng trnh pht sng v ti a ha bng thng c sn. VLAN1 gim thiu cho php VLAN1 b v hiu ha trn bt k lin kt thn cy VLAN c nhn. VLAN Trunking Protocol (VTP) ct ta gii hn bng thng tiu th trn thn cy VTP bi l lt lu lng pht sng trn cc lin kt thn cy cn thit tip cn vi cc thit b ch. Internet Group Management Protocol Snooping v3 (IGMP) cho IPv4 v IPv6 MLD Snooping v1 v v2 cung cp nhanh chng ca khch hng tham gia v li cc dng multicast v gii hn bng thng lu lng truy cp nhiu video khc c nhu cu. IGMP lc cung cp xc thc multicast bng cch lc ra cc nonsubscribers v gii hn s lng cc dng multicast ng thi c sn trn mi cng. Multicast VLAN ng k (MVR) lin tc gi dng multicast trong mt VLAN multicast trong khi c lp dng t VLAN thu bao cho bng thng v l do an ninh.

QoS v iu khin Nng cao QoS Tiu chun 802.1p CoS v phn loi lnh vc DSCP c cung cp, s dng nh du v phn loi li trn mt c s cho mi gi tin theo ngun v a ch IP ch, ngun v ch n a ch MAC, hoc Layer 4 s cng TCP hoc UDP. Cisco kim sot v d liu my bay QoS ACL trn tt c cc cng

gip m bo thch hp nh du trn mt c s cho mi gi tin. Bn hng i i ra trn mi cng cho php qun l khc bit ln n bn loi giao thng. SRR lp k hoch gip m bo u tin khc bit gia cc dng gi tin bng cch thng minh phc v hng i li vo v i ra. th ui Weighted (WTD) cung cp trnh n tc ti cc hng i li vo v i ra trc khi xy ra s gin on. xp hng u tin nghim ngt m bo rng cc gi u tin cao nht c phc v trc ca tt c lu lng truy cp khc. Khng c hnh pht hiu sut kh cao chc nng QoS. Granular Gii hn tc Rate Information Cisco cam kt (CIR) chc nng m bo bng thng trong gia thp l 8 kbps. T gi hn ch c cung cp da trn ngun v a ch IP ch, ngun v ch n a ch MAC, thng tin Layer 4 TCP v UDP, hoc bt k s kt hp no ca cc lnh vc ny, bng cch s dng QoS ACL (ACL IP hoc MAC ACL), bn lp hc, v bn chnh sch . ng b d liu dng chy thng ngun v h ngun t cc trm cui cng hoc trn ng ln c th d dng qun l bng cch s dng chnh sch xm nhp v i ra hnh. Ln n 64 policers tng hp, c nhn c mt Fast Ethernet hoc cng Gigabit Ethernet.

An ninh Networkwide tnh nng bo mt IEEE 802.1x cho php nng ng, cng c s an ninh, cung cp xc thc ngi dng. IEEE 802.1x vi VLAN chuyn nhng cho php mt giao VLAN nng ng cho mt ngi dng c th bt k ni ngi dng c kt ni. IEEE 802.1x vi ging ni VLAN cho php mt in thoi IP truy cp vo cc VLAN bng ging ni khng phn bit nh nc c thm quyn hoc tri php ca cng. IEEE 802.1x v cng an ninh c cung cp xc thc cng v qun l truy cp mng cho tt c cc a ch MAC, bao gm c nhng ngi ca khch hng. IEEE 802.1x vi chuyn nhng ACL cho php cho cc chnh sch bo mt c th da trn nhn dng bt k ni ngi dng c kt ni. IEEE 802.1x vi khch VLAN cho php khch m khng c khch hng 802.1x c quyn truy cp mng c hn ch trn VLAN khch. Web xc thc cho khch hng khng 802.1x cho php khch hng khng 802.1x s dng mt trnh duyt da trn SSL xc thc. Multi-Domain Chng thc cho php mt in thoi IP v my PC xc thc trn cng mt cng chuyn i trong khi t chng trn thoi thch hp v d liu VLAN. MAC Auth Bypass (MAB) cho ging ni cho php in thoi IP ca bn th ba m khng c mt supplicant 802.1x chng thc bng cch s dng a ch MAC ca chng. Cisco an ninh VLAN ACLs (VACLs) trn tt c cc VLAN ngn chn dng chy d liu tri php l cu ni trong VLAN. Cisco tiu chun v ACL IP router bo mt m rng (RACLs) xc nh cc chnh sch bo mt trn giao din nh tuyn kim sot

giao thng v d liu my bay. Port-based ACLs (PACLs) cho Layer 2 giao din cho php p dng cc chnh sch bo mt trn cc cng switch c nhn. Unicast MAC lc ngn chn chuyn tip ca bt k loi gi tin vi mt a ch MAC kt hp. Khng bit unicast v port blocking multicast cho php kim sot cht ch bng cch lc gi tin rng chuyn i khng c hc lm th no chuyn tip. SSHv2, Kerberos, SNMPv3 cung cp an ninh mng bng cch m ha lu lng truy cp qun tr vin trong cc phin Telnet v SNMP. SSHv2, Kerberos, v phin bn mt m ca SNMPv3 yu cu mt hnh nh m ha phn mm c bit bi v hn ch xut khu ca Hoa K. Cnh VLAN ring cung cp an ninh v cch ly gia cc cng chuyn i, gip m bo rng ngi dng khng c th khai thc trn lu lng truy cp ca ngi dng khc. VLAN ring hn ch lu lng truy cp gia cc my ch trong mt phn khc ph bin bng cch cch ly giao thng lp 2, quay mt phn on pht sng vo mt phn on a truy cp nh nonbroadcast. h tr d liu hai chiu Switched Port Analyzer (SPAN) port cho php Cisco Secure h thng pht hin xm nhp (IDS) phi hnh ng khi mt k xm nhp c pht hin. TACACS + v xc thc RADIUS cho php kim sot tp trung chuyn i v hn ch ngi s dng tri php thay i cu hnh. thng bo a ch MAC cho php cc qun tr vin c thng bo ca ngi s dng thm vo hoc g b t mng. Dynamic ARP Thanh tra (DAI) gip m bo tnh ton vn ca ngi dng bng cch ngn chn ngi s dng c hi t khai thc tnh cht khng an ton ca giao thc ARP. DHCP snooping cho php cc qun tr vin gip m bo lp bn ph hp ca IP n cc a ch MAC. iu ny c th c s dng ngn chn cc cuc tn cng m c gng u c cc c s d liu DHCP rng buc, v t l gii hn s lng ca DHCP lu lng truy cp vo mt cng chuyn i. bo v ngun IP ngn nga mt ngi s dng c hi gi mo hoc qua a ch IP ca ngi dng khc bng cch to ra mt bng rng buc gia IP v a ch MAC ca khch hng, cng, v VLAN. DHCP Giao din Tracker (Option 82) augments mt yu cu my ch lu tr a ch IP vi ID cng switch. Cng an ninh cht quyn truy cp vo mt truy cp hoc cng trunk da trn a ch MAC. Sau mt khong thi gian c th, tnh nng lo ha loi b cc a ch MAC t vic chuyn i cho php cc thit b khc kt ni vi cng mt cng. Trusted ranh gii cung cp kh nng tin tng vo thit lp u tin QoS nu mt in thoi IP l hin ti v v hiu ha cc thit lp s tin tng nu in thoi IP c g b, do ngn nga mt ngi s dng c hi t trng cc chnh sch u tin trong mng. a an ninh trn giao din iu khin truy cp ngn chn ngi s dng tri php thay i cu hnh switch. ngi dng la chn ch a ch hc n gin ha cu hnh v tng cng an ninh.

BPDU Guard tt Spanning Tree Protocol portfast giao din cho php khi BPDUs c nhn c trnh vng topology tnh c. Spanning-Tree gc Guard (STRG) ngn chn cc thit b cnh khng kim sot ca qun tr mng tr thnh Spanning Tree nt gc Ngh nh th. IGMP lc cung cp xc thc multicast bng cch lc ra cc nonsubscribers v gii hn s lng cc dng multicast ng thi c sn trn mi cng. Dynamic VLAN n nh trn c h tr thng qua vic thc hin cc VLAN Policy Server thnh vin (VMPS) chc nng khch hng cung cp s linh hot trong vic phn cng cng VLAN. Nng ng, VLAN gip cho php chuyn nhng nhanh chng a ch IP. Cisco Network Assistant phn mm bo mt trnh thut s d dng trin khai cc tnh nng bo mt hn ch ngi dng truy cp vo mt my ch cng nh mt phn hoc ton b mng. Hai ngn mc kim sot truy cp (ACE) c h tr. Qun l Superior nng qun l Cisco IOS CLI h tr cung cp mt giao din ngi dng thng thng v lnh thit lp vi tt c cc b nh tuyn Cisco v cc thit b chuyn mch Cisco Catalyst my tnh bn. Cisco Discovery Protocol version 2 (CDPv2) cho php chuyn mch Cisco Catalyst 3560 Series m phn thit lp quyn lc chi tit hn khi kt ni vi mt thit b h tr ca Cisco, chng hn nh in thoi IP hoc cc im truy cp, hn nhng g c cung cp bi IEEE phn loi. MIB PoE cung cp kh nng hin th ch ng s dng nng lng v cho php khch hng thit lp ngng mc cng sut khc nhau. Chuyn i cc mu qun l c s d liu truy cp, nh tuyn, v trin khai kch bn VLAN cho php ngi qun tr d dng ti a ha cp pht b nh cc tnh nng mong mun da trn cc yu cu trin khai c th. Generic On-Line Chn on (GOLD) kim tra sc khe ca cc thnh phn phn cng v kim tra hot ng ng n ca h thng d liu v my bay kim sot thi gian chy v thi gian khi ng. trunk c th c to ra t bt k cng, bng cch s dng mt trong hai tnh nng gn th da trn cc tiu chun 802.1Q hoc Link Cisco Inter-Switch (ISL) VLAN kin trc. Ln ti 1024 VLAN v ln n 128 spanning-tree trng hp mi chuyn i c h tr. Bn ngn ID VLAN c h tr. Ting ni VLAN n gin ha ci t in thoi bng cch gi cho lu lng thoi trn mt VLAN ring bit d dng qun tr v x l s c. Cisco VTP h tr VLAN nng ng v cu hnh trunk nng ng trn tt c cc thit b chuyn mch. IGMPv3 snooping cung cp nhanh chng ca khch hng tham gia v li ca cc dng multicast v gii hn bng thng video nhiu lu lng truy cp khc c nhu cu. t xa SPAN (RSPAN) cho php qun tr t xa theo di cc cng trong mng switch Layer 2 t bt k chuyn i khc trong cng

mt mng. i vi tng cng qun l giao thng, gim st, v phn tch, nhng gim st t xa (RMON) i l phn mm h tr bn nhm RMON (lch s, thng k, bo ng, v cc s kin). traceroute Layer 2 gim x l s c bng cch xc nh ng dn vt l, mt gi tin t ngun ti ch. Tt c chn nhm RMON c h tr thng qua mt cng SPAN, cho php gim st lu lng truy cp ca mt cng duy nht, m t nhm cc cng t mt phn tch mng hoc thm d RMON. H thng tn min (DNS) cung cp phn gii a ch IP vi ngi dng xc nh tn thit b. Trivial File Transfer Protocol (TFTP) lm gim chi ph qun l cc nng cp phn mm bng cch ti v t mt a im tp trung. Mng Thi gian Protocol (NTP) cung cp mt du thi gian chnh xc v nht qun cho tt c cc thit b chuyn mch mng ni b. My a chc nng n LED trn cng cho cc tnh trng cng, ch half-duplex v full-duplex v 10BASE-T, 100BASE-TX, v ch 1000BASE-T cng nh cc n LED trng thi chuyn i cp cho h thng, cung cp in d phng, v s dng bng thng cung cp mt h thng qun l hnh nh ton din v thun tin. Cisco Network Assistant Software Cisco Network Assistant l mt ng dng da trn Windows min ph n gin ha vic qun l mng li ln n 250 ngi s dng. N h tr mt lot cc thit b chuyn mch Cisco Catalyst thng minh t Cisco Catalyst 2950 thng qua Cisco Catalyst 4506. Vi Cisco Network Assistant, ngi dng c th qun l cc thit b chuyn mch Cisco Catalyst cng vi khi ng cc nh qun l thit b dch v tch hp ca Cisco router (ISRs) v im truy cp Cisco Aironet WLAN. d dng s dng giao din ha cung cp c bn cu trc lin kt v xem bng iu khin pha trc ca switch. Cisco nhm cung (Kin trc cho video, thoi v d liu tch hp) ph thy ch cn ngi s dng u vo mt vi cu hnh t ng chuyn i ti u x l cc loi hnh giao thng: thoi, video, multicast, v cc d liu u tin cao. Mt trnh thut s bo mt c cung cp hn ch quyn truy cp tri php vo cc ng dng, my ch, v cc mng li. Nng cp phn mm trn thit b chuyn mch Cisco Catalyst Cisco IOS l mt vn n gin tr v nhp chut, nng cp vi mt c nhp chut. Cisco Network Assistant h tr cu hnh tnh nng a chng hn nh cc giao thc nh tuyn, ACL, v cc tham s QoS. Multidevice v kh nng cu hnh multiport cho php cc qun tr vin tit kim thi gian bng cch cu hnh cc tnh nng trn nhiu thit b chuyn mch v cc cng cng mt lc. Giao din ngi dng-c nhn ho cho php thay i khong thi gian b phiu, xem bng, v cc thit lp khc. bo thc thng bo cung cp thng bo e-mail t ng cc li mng v ngng bo ng. Cisco Express Setup n gin ha cu hnh ban u ca mt chuyn i thng qua mt trnh duyt Web, loi b s cn thit cho cc chng trnh m phng thit b u cui v kin thc phc tp hn CLI. Giao din Web gip nhn vin c tay ngh t mt cch nhanh chng v n gin thit lp thit b chuyn mch, do lm gim chi ph

Cisco Express ci t

trin khai. CiscoWorks H tr CiscoWorks phn mm qun l mng cung cp kh nng qun l trn mt c s cho mi cng v mi chuyn i, cung cp mt giao din qun l chung cho Cisco router, switch v hub. SNMP v1, v2c, v v3 v h tr giao din Telnet cung cp ton din qun l trong bng tn, v mt giao din qun l da trn CLI -cung cp chi tit qun l out-of-band. Cisco Discovery Protocol phin bn 1 v gip 2 cho php mt trm qun l mng CiscoWorks pht hin chuyn i t ng. Gii php qun l LAN CiscoWorks h tr Cisco Catalyst 3560 Series.

Bng 2. Cisco Catalyst 3560 lot chuyn i phn cng M t Hiu sut c im k thut 32 Gbps chuyn tip bng thng Chuyn tip t l da trn cc gi d liu 64-byte: 38,7 Mpps (Cisco Catalyst 3560G-48TS, Catalyst 3560G-48PS, Catalyst 3560G-24TS, v Catalyst 3560G-24PS); 13,1 Mpps (Cisco Catalyst 3560-48TS v Catalyst 3560-48PS); 6,5 Mpps (Cisco Catalyst 3560-24TS v Catalyst 3560-24PS); 3,2 Mpps (Cisco Catalyst 3560-12PC) 2,7 Mpps (Cisco Catalyst 3560-8PC) 128 MB DRAM 32 MB b nh Flash (Cisco Catalyst 3560G-24TS, Catalyst 3560G24PS, Catalyst 3560G-48TS, Catalyst 3560G-48PS, Catalyst 3560-24TS, Catalyst 3560-48TS, v Catalyst 3560-8PC); 16-MB b nh Flash (Cisco Catalyst 3560-48PS v Catalyst 3560-24PS) Cu hnh ln n 12.000 a ch MAC Cu hnh ln n 11.000 tuyn unicast Cu hnh ln n 1000 nhm IGMP v cc tuyn ng multicast Cu hnh n v truyn ti a (MTU) ln n 9000 byte, vi mt kch thc khung ti a Ethernet 9018 bytes (Jumbo khung hnh), l chic cu ni trn cng Gigabit Ethernet, v ln n 1546 byte bc cu Multiprotocol Label Switching (MPLS) c gn th khung trn 10/100 cng cng 10BASE-T: RJ-45 kt ni, hai cp loi 3, 4, hoc 5 khng c che ch cp xon i (UTP) 10BASE-T PoE cng RJ-45 kt ni, hai cp loi 3, 4, hoc 5 in UTP chn cp 1,2 (tiu cc) v 3,6 (tch cc) 100BASE-TX cng kt ni: RJ-45 kt ni, hai cp loi 5 cp UTP 100BASE-TX PoE cng RJ-45 kt ni, hai cp loi 5 UTP cp, in trn cc chn 1,2 (tiu cc) v 3,6 (tch cc) 1000BASE-T cng kt ni: RJ-45 kt ni, bn cp loi 5 cp UTP 1000BASE-T SFP cn c cng: RJ-45 kt ni, bn cp loi 5 cp UTP 1000BASE-SX, -LX/LH, ZX, v CWDM cng SFP-LC si kt ni (n / a si) Cisco Catalyst 3560 SFP Interconnect Cable: hai cp cp bo v, 50 cm Qun l giao din iu khin cng: RJ-45-to-DB-9 cp cho cc kt ni

Kt ni v cp

my tnh, cho cc kt ni thit b u cui, s dng RJ -45-DB-25 n d liu thit b u cui thit b (DTE) b chuyn i (c th c t hng ring bit t Cisco , mt phn s ACS-DSBUASYN =) in ni Khch hng c th cung cp nng lng chuyn i bng cch s dng hoc cung cp in ni b hoc RPS Cisco 2300. Cc kt ni c t mt sau ca switch. Lu : Cisco Catalyst 3560-8PC v Catalyst 3560-12PC khng c mt cng RPS. Internal-Power-Cung cp cc kt ni Vic cung cp in ni b l mt n v autoranging. Vic cung cp in ni b h tr in p u vo t 100 n 240 VAC. S dng dy in AC cung cp kt ni u ni ngun AC vo mt cm in AC. Cisco RPS kt ni u ni ny cung cp kt ni cho mt ty chn Cisco RPS 2300 s dng AC u vo v cung cp u ra DC chuyn i. kt ni h tr ln n su thit b mng bn ngoi v cung cp in cho hai thit b tht bi ti mt thi im. Cc kt ni t ng cm gic, khi ngun cung cp in ni b ca mt thit b kt ni khng thnh cng v cung cp ngun cho cc thit b khng thnh cng, ngn nga mt lu lng mng. Ch c RPS Cisco 2300 (m hnh PWR-RPS2300) nn c gn vo cm d tha nng lng cung cp. Per-tnh trng cng n LED: Lin kt ton vn, v hiu ha, hot ng, tc full-duplex ch, PoE ng dng, li PoE, PoE v hiu ha ch H thng trng thi n LED: System, RPS, trng thi lin kt, lin kt song cng, tc kt ni, v ch PoE Cisco Catalyst 3560-8PC: 1,73 x 10,6 x 9,1 in (4,4 x 27 x 23 cm) Cisco Catalyst 3560-12PC: 1,73 x 10,6 x 9,1 in (4,4 x 27 x 23 cm) Cisco Catalyst 3560-24TS: 1,73 x 17,5 x 11,8. In. (4,4 x 44,5 x 30 cm) Cisco Catalyst 3560-48TS: 1,73 x 17,5 x 11,8. In. (4,4 x 44,5 x 30 cm) Cisco Catalyst 3560-24PS: 1,73 x 17,5 x 11,8. In. (4,4 x 44,5 x 30 cm) Cisco Catalyst 3560-48PS: 1,73 x 17,5 x 14,9. In. (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) Cisco Catalyst 3560G-24TS: 1,73 x 17,5 x 14,9. In. (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) Cisco Catalyst 3560G-48TS: 1,73 x 17,5 x 16,1. In. (4,4 x 44,5 x 40,9 cm) Cisco Catalyst 3560G-24PS: 1,73 x 17,5 x 14,9. In. (4,4 x 44,5 x 37,8 cm) Cisco Catalyst 3560G-48PS: 1,73 x 17,5 x 16,1. In. (4,4 x 44,5 x 40,9 cm) Cisco Catalyst 3560-8PC: 5 lb (2,3 kg) Cisco Catalyst 3560-12PC: 5 lb (2,3 kg) Cisco Catalyst 3560-24TS: 8,5 lb (3,9 kg) Cisco Catalyst 3560-48TS: 9,1 lb (4,1 kg) Cisco Catalyst 3560-24PS: 11,3 lb (5,1 kg) Cisco Catalyst 3560-48PS: 13,2 lb (6,0 kg) Cisco Catalyst 3560G-24TS: 12 lb (5,4 kg) Cisco Catalyst 3560G-24PS: 13,5 lb (6,1 kg) Cisco Catalyst 3560G-48TS: 14,0 lb (6,4 kg)

Cc ch s

Kch thc (H x W x D)

Trng lng

Cisco Catalyst 3560G-48PS: 15,5 lb (7,0 kg) Mi trng Ranges Nhit hot ng: 32 n 113 F (0 n 45 C) Nhit lu tr: -13 n 158 F (-25 n 70 C) Hot ng m tng i: 10 n 85% (khng ngng t) Hot ng cao: ln n 10.000 ft (3049m) Lu tr cao: ln n 15.000 ft (4573m) ISO 7779: ngi ngoi cuc v tr hot ng n mt nhit bn ngoi l 25 C Cisco Catalyst 3560-8PC: 0 dBA (khng qut) Cisco Catalyst 3560-12PC: 0 dBA (khng qut) Cisco Catalyst 3560-24TS: 42 dBA Cisco Catalyst 3560-48TS: 42 dBA Cisco Catalyst 3560-24PS: 42 dBA Cisco Catalyst 3560-48PS: 42 dBA Cisco Catalyst 3560G-24TS: 42 dBA Cisco Catalyst 3560G-48TS: 48 dBA Cisco Catalyst 3560G-24PS: 38-44 dBA Cisco Catalyst 3560G-48PS: 52-58 dBA

n

Cisco Catalyst 3560-8PC: 367.586 gi Mean Time Between Cisco Catalyst 3560-12PC: 406.470 gi Khng (MTBF) Cisco Catalyst 3560-24TS: 326.100 gi Cisco Catalyst 3560-48TS: 280.900 gi Cisco Catalyst 3560-24PS: 224.100 gi Cisco Catalyst 3560-48PS: 173.500 gi Cisco Catalyst 3560G-24TS: 230.700 gi Cisco Catalyst 3560G-24PS: 186.300 gi Cisco Catalyst 3560G-48TS: 173.400 gi Cisco Catalyst 3560G-48PS: 147.000 gi Bng 3. in Thng s k thut cho Cisco Catalyst 3560 Series Switch M t Ngun cung cp Xp hng ti a c im k thut 204W (Cisco Catalyst 3560-8PC, Catalyst 3560-12PC) tiu tan nng lng: 80W, 273 BTU mt gi PoE: 124W 45W (Cisco Catalyst 3560-24TS) 485W (Cisco Catalyst 3560-24PS) tiu tan sc mnh: 115W, 393 BTU mt gi PoE: 370W 65W (Cisco Catalyst 3560-48TS) 530W (Cisco Catalyst 3560-48PS) tiu tan sc mnh: 160W, 546 BTU mt gi PoE: 370W 100W (Cisco Catalyst 3560G-24TS)

540W (Cisco Catalyst 3560G-24PS) tiu tan sc mnh: 170W, BTUs 534 mi gi PoE: 370W 160W (Cisco Catalyst 3560G-48TS) 590W (Cisco Catalyst 3560G-48PS) tiu tan sc mnh: 220W, 690 BTU mt gi PoE: 370W o Cng sut tiu th 100% Throughput Cisco Catalyst 3560 series 3560-8PC 3560-12PC 3560-24TS 3560-48TS 3560-24PS 3560-48PS 3560G-24TS 3560G-24PS 3560G-48TS 3560G-48PS o Throughput 5% Cng sut tiu th Cisco Catalyst 3560 series 3560-8PC 3560-12PC 3560-24TS 3560-48TS 3560-24PS 3560-48PS 3560G-24TS Chuyn i nng lng 19W 22W 27W 45W 43W 86W 74W 96W 124W 130W Chuyn i nng lng Tit kim in 18W 20W 24W 41W 40W 72W 66W Tng sn lng BTU 64 BTU / gi 73 BTU / gi 89 BTU / gi 153 BTU / gi 144 BTU / gi 293 BTU / gi 249 BTU / gi 325 BTU / gi 422 BTU / gi 443 BTU / gi Tng sn lng BTU 60 BTU / gi 68 BTU / gi 82 BTU / gi 138 BTU / gi 134 BTU / gi 245 BTU / gi 225 BTU / gi

3560G-24PS 3560G-48TS 3560G-48PS o Cng sut tiu th 100% Throughput (Ti a c th ti PoE) Cisco Catalyst 3560 series 3560-8PC 3560-12PC 3560-24PS 3560-48PS 3560G-24PS 3560G-48PS o Throughput 5% Cng sut tiu th (Vi 50% ti PoE) Cisco Catalyst 3560 series 3560-8PC 3560-12PC 3560-24PS 3560-48PS 3560G-24PS 3560G-48PS

86W 113W 123W Chuyn i nng lng 145W 145W 449W 483W 496W 534W Chuyn i nng lng 82W 86W 247W 275W 287W 328W PoE

293 BTU / gi 386 BTU / gi 418 BTU / gi Tng sn lng BTU 70 BTU / gi 72 BTU / gi 267 BTU / gi 383 BTU / gi 429 BTU / gi 559 BTU / gi Tng sn lng BTU 69 BTU / gi 76 BTU / gi 197 BTU / gi 311 BTU / gi 345 BTU / gi 474 BTU / gi

124W 124W 370W 370W 370W 370W PoE

62W 63W 188W 184W 186W 189

AC in p u 100-240 VAC (autoranging), 2,5-1.3a, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 35608PC) vo v hin ti 100-240 VAC (autoranging), 2,5-1.3a, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 356012PC) 100-240 VAC (autoranging), 450-190mA, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3560-24TS) 100-240 VAC (autoranging), 650-270mA, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3560-48TS) 100-240 VAC (autoranging), 5,5-2.8A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 356024PS v Catalyst 3560-48PS) 100-240 VAC (autoranging), 3,0-1.5A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560G24TS v Catalyst 3560G-48TS) 100-240 VAC (autoranging), 8,0-4.0A, 50-60Hz (Cisco Catalyst 3560G-

24PS v Catalyst 3560G-48PS) Power nh gi Cisco Catalyst 3560-8PC: 0,2 kVA Cisco Catalyst 3560-12PC: 0,2 kVA Cisco Catalyst 3560-24TS: 0,075 kVA Cisco Catalyst 3560-48TS: 0,110 kVA Cisco Catalyst 3560-24PS: 0,485 kVA Cisco Catalyst 3560-48PS: 0,530 kVA Cisco Catalyst 3560G-24TS: 0,10 kVA Cisco Catalyst 3560G-48TS: 0,16 kVA Cisco Catalyst 3560G-24PS: 0,52 kVA Cisco Catalyst 3560G-48PS: 0,56 kVA in p u vo DC (RPS Input) +12 V ti 5A (Cisco Catalyst 3560-24TS v Catalyst 3560-48TS); 7.5A (Cisco Catalyst 3560-24PS v Catalyst 3560-48PS); 10.5A (Cisco Catalyst 3560G-24TS); 17.5A (Cisco Catalyst 3560G- 48TS); 14A (Cisco Catalyst 3560G-24PS v Catalyst 3560G-48PS) -48V 7.8A (PoE switch) Cng sut ti a trn mi cng cung cp: 15.4W Tng cng sut dnh ring cho PoE: 370W Tng cng sut dnh ring cho PoE: 124W (Cisco Catalyst 3560-8PC, Catalyst 3560-12PC)

PoE