of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] barcelona Pisos turístics pàg 9 ‘La Barceloneta Diu Prou’ i la nova regidora celebren la seva primera reunió Fotografia pàg 8 Maria Espeus capta la transformació del Raval a l’exposició ‘L’altre Raval’ Comerç pàg 10 Miquel Ortega, nou comissionat de Comerç Esports pàg 13 El Reial Club Nàutic acull el Mundial de Velers El Casc Antic celebra deu dies intensos de Festa Major El tret de sortida de la celebració va ser el pregó de Maria Assumpció Vilà, la Síndica de Greuges de la ciutat pàg 8 Successos pàg 8 Cau un plataner de 20 metres a la Rambla sense causar ferits Districte pàg 3 Colau nomena l’activista veïnal Gala Pin nova regidora de Ciutat Vella 100.000 consumicions El Tast a la Rambla supera totes les expectatives pàg 10 línia ciutatvella liniaciutatvella.cat · 26/06/2015 · Núm.49 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals

Ciutat vella 49

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniaciutatvella/pdf/CIUTAT_VELLA_49.pdf

Text of Ciutat vella 49

Page 1: Ciutat vella 49

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

barcelona

Pisos turístics pàg 9‘La Barceloneta Diu Prou’ ila nova regidora celebrenla seva primera reunió

Fotografia pàg 8Maria Espeus capta latransformació del Raval a l’exposició ‘L’altre Raval’

Comerç pàg 10Miquel Ortega, nou comissionat de Comerç

Esports pàg 13El Reial Club Nàutic acull el Mundial de Velers

El Casc Antic celebra deu diesintensos de Festa Major

El tret de sortida de la celebració va ser el pregó de Maria Assumpció Vilà, la Síndica de Greuges de la ciutat pàg 8

Successos pàg 8Cau un plataner de 20 metres a la Ramblasense causar ferits

Districte pàg 3Colau nomena l’activista veïnal Gala Pin nova regidora de Ciutat Vella

100.000 consumicionsEl Tast a la Rambla supera totes les expectatives pàg 10

líniaciutatvella liniaciutatvella.cat · 26/06/2015 · Núm.49 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals

Page 2: Ciutat vella 49

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 26 juny 2015líniaciutatvella.cat

Page 3: Ciutat vella 49

3 | En Portada líniaciutatvella.cat26 juny 2015

Els veïns de Ciutat Vella tenendes de fa dues setmanes nova re-gidora. La nova alcaldessa de laciutat, Ada Colau, va firmar elpassat dissabte 13 de juny el de-cret que va definir l’estructurapolítica i executiva del consisto-ri, que va establir que Gala Pin si-gui l’encarregada de dirigir du-rant els pròxims quatre anys eldistricte.

Pin, nascuda a València l’any1981, viu a Barcelona des del2003. Des de la seva arribada a laciutat es va involucrar en la de-fensa del dret a l’habitatge i en elmoviment veïnal de la Barcelo-neta. La nova regidora, que ha des-tacat sempre pel seu activisme veï-

nal, a causa de la seva vinculacióamb l’Associació de Veïns de l’Òs-tia i amb la Plataforma d’Afectatsper la Hipoteca (PAH), haurà degestionar ara un dels districtes méscomplicats de la ciutat.

La nova responsable de Ciu-tat Vella, que també ha estat no-menada regidora de Participaciói Territori, s’ha manifestat enels darrers temps contrària a al-guns dels projectes que va im-pulsar l’anterior alcalde, XavierTrias, com ara la marina delPort Vell. En el seu momenttambé es va mostrar crítica ambel model de “turisme depreda-dor” que, a parer seu, suposavala construcció de l’Hotel W.

Precisament, el gran cavall debatalla que Pin es trobarà entremans és el turisme, ja que és aCiutat Vella on es concentrenmoltes de les activitats que es de-

riven d’aquest motor econòmicde la ciutat. En un article publi-cat a Vilaweb l’agost de l’anypassat, Pin, aprofitant la polè-mica amb els habitatges turísticsde la Barceloneta, proposavauna sèrie de mesures per afron-tar el debat al voltant del turisme,com ara “limitar el nombre de tu-ristes i visitants que rep Barce-lona cada any”, i afegia que cal-dria “reduir els convenis perquèvinguin creuers i limitar també lapromoció turística de la ciutat i,és clar, perseguir els aparta-ments turístics il·legals i limitarel nombre dels legals que hi haactualment”.

A partir d’ara caldrà veurecom Pin, partidària de “la Barce-lona dels barris i la Barcelona quees rebel·la”, gestiona el canvi queimplica passar de l’activisme veï-nal a liderar el districte.

Ada Colau escull Gala Pin» L’activista veïnal, vinculada a l’Associació de Veïns de l’Òstia i a la PAH, és la nova regidora de Ciutat Vella» Pin haurà de lidiar amb un dels districtes més complicats de la ciutat i amb el debat sobre el turisme

Albert RibasCIUTAT VELLA

POLÍTICA4Al districte, els reptesque encara el nou govern muni-cipal són qüestions delicades queen els darrers temps han marcatl’agenda política i mediàtica deldistricte, com ara la gestió delsapartaments turístics, els esta-bliments emblemàtics que tan-quen, les llicències hoteleres o l’o-posició veïnal a la construcció del’hotel del carrer Rec Comtal.

En relació amb aquestes qües-tions, i d’altres, Barcelona enComú va fer diferents promesesen el seu programa de campan-ya electoral. Pel que fa al turisme,la gran qüestió del districte, la for-mació de Colau va prometre “ser

més estrictes amb el control, lesinspeccions i les condicions per allicències d’allotjaments d’ús tu-rístic, bars, restaurants i locals d'o-ci nocturn i amb l'organització del'espai públic compartit entre veï-nat i turistes; a fi de crear un tu-risme alternatiu, no massificat isostenible, interessat en la vida debarri i en el llegat i la cultura delsdistrictes”.

D’altra banda, també van as-segurar que es “revisarien les lli-cències d’activitats concedides enels últims anys”, es “lluitaria con-tra la proliferació desordenada deterrasses” o “s’impulsaria un mapade la propietat immobiliària”.

Les promeses de la campanyai els reptes de govern

Foto de BComú el dia de la presentació de la candidatura (esquerra) i una imatge recent de Gala Pin (dreta). Fotos: Barcelona en Comú

Page 4: Ciutat vella 49

| 4Opiniólíniaciutatvella.cat 26 juny 2015

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniaciutatvella.cat

Dipòsit legal: B.43220-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Com cada any, l’endemà de la re-vetlla de sant Joan, els mitjans decomunicació escriuen i ensenyenimatges de com queden les plat-ges de Barcelona, amb la guàrdiaurbana despertant els que estandormint la mona i desenes d’es-combriaires recollint, en sacs, laporqueria que, com una enormecatifa, s’escampa per la sorra deles platges. Es calcula que unes55.000 persones van celebrar lafesta tirant petards, sopant, men-jant coca, bevent cava i altres be-gudes, més alguns valents quefent el cor fort es banyaven.

No hi havia papereres i con-tenidors escampats per poder re-collir la brossa? Segur que sí. Per-què aquesta imatge vergonyosade manca de civisme? M’hi ju-garia un pèsol que si a la sortidade les platges es fes una enquesta,tothom respondria que ells nohan emmerdat la platja, que elseu gos no pixa ni caga per les vo-reres, que baixen la bossa d’es-combraries al contenidor, queells no són dels que la tiren desdel balcó, que reguen les plantesa les hores establertes, que noposen la música o la tele a totapotència, que no espolsen les es-tores sobre la roba molla, etcè-tera. Diuen que: “De porc i de se-nyor se’n ve de mena”. Però hopodríem variar dient que: “Deporc i de cívic se’n ve de mena”sense voler insultar als porcs, queells fan la seva vida amb tota nor-malitat com els correspon. Elcomportament cívic és fonamen-tal en les relacions de convivèn-cia, no ens caldria tenir més es-combriaires ni més policies,hauria d’haver-hi més civisme,així de fàcil o potser, malaurada-ment, així de difícil.

4Vergonyaper Jordi Lleal

#OnadaDeCalor#CatalunyaEnComú #CridaDeMas

428-S?per Eduard Castells

Els politòlegs han escrit moltsobre els canvis en els sistemesde partits en les democràciesoccidentals. No farem pas arauna anàlisi exhaustiva d'aquestscanvis, però és evident que elmapa polític català canvia icanviarà i que el 27S no deixa-rà res ni ningú indiferent. Es-tic convençuda que el cas cata-là és digne d'estudi de la cièn-cia política i de la política com-parada. Ho hem de fer bé.

Vaig escoltar atentament elpresident Mas dissabte a Molinsde Rei. Ho vaig fer a peu dret,l'espai es va quedar petit per es-coltar-lo, i molta gent vam om-plir el vestíbul i bona part de lavorera d'accés al recinte. Volíemescoltar-lo en un moment clau,i poques hores després que lamarca CiU quedés polvoritzada.

A mesura que el presidentanava desgranant la seva pro-posta pel 27-S, les cares dels as-sistents anaven expressant latranscendència del moment.La proposta del president a les

entitats sobiranistes perquè li-derin la tan anhelada unitat po-lítica és evidentment revolu-cionària. El seu és un lideratgerevolucionari i inclusiu, el futurdel país el construirem tots,però la política ha d'estar al’altura, i el plantejament que vafer el president dissabte no ensva deixar indiferents. És unaproposta valenta i genuïna pera un moment únic i irrepetibleen la nostra història. Esperaremla resposta de les entitats, quepersonalment desitjo que ac-ceptin el repte.

El que hem de fer en elspròxims cent dies és convènceri sumar a la causa de la lliber-tat. El president Mas ha de-mostrat audàcia, generositat isentit d'estat per afrontaraquest futur de llibertat que jaés més present que mai. Esti-guem tots a l’altura, concentratsen fer del nostre dia a dia unapetita contribució a la causa dela llibertat del nostre poble.Només depèn de nosaltres.

per Marta Pascal

4Sentit d’Estat

Personalment hauria preferitun referèndum en lloc d'uneseleccions plebiscitàries enco-bertes, de cara al reconeixe-ment internacional del nouestat català.

Arribats a aquest punt –fru-it de la manca de democràciareal per part de l'Estat espany-ol– per tal de garantir la cade-na de fets que ha de portar-nosfins al nou estat català, trobo afaltar l'establiment de les reglesdel joc, en funció de com esconfiguri finalment el 27S iaquestes regles s'han de con-cretar abans del 27S per tal queels votants tinguin clar com ac-tuaran els elegits el 28S.

Bàsicament es preveuen dosescenaris pels votants sobira-

nistes: llista única de país ollistes separades per partits.

Si s'aconsegueix la llistaúnica de país, els responsa-bles d'aquesta s'han de com-prometre prèviament a tirarendavant la DUI, si són l'opciómajoritària dels catalans.

Si no s'aconsegueix la llistaúnica de país, la situació és méscomplexa i cal concretar prè-viament als votants quins hau-rien de ser els resultats del27S perquè es poguès tirar en-davant la DUI i qui seria el res-ponsable o responsables de ti-rar-la endavant.

Per això penso que seriamolt més efectiu poder tirar en-davant la DUI en un escenaride llista única de país.

@aleixsarri: El Periódico dibuixa el seu es-cenari somiat: Catalunya en Comú ambpossibilitats de guanyar i mobilitzant total'esquerra contra Mas.

@sergimaranya: Artur Mas diu quepersegueix la màxima unitat amb la crida ales entitats socials. Si no hi ha més remei,encapçalarà la llista.

@MiriamSBrichs: Sou calorosos? Agafeu-vos perquè vénen corbes! A partir d’aquestasetmana, cada dia que passi farà més calor.#meteoconsell.

Page 5: Ciutat vella 49

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 26 juny 2015 líniaciutatvella.cat

Page 6: Ciutat vella 49

| 6Envia’ns les teves cartes a: [email protected]íniaciutatvella.cat 26 juny 2015

@Gargotejant: Queixar-te perquè elspetards de Sant Joan espanten el teu gosno és com queixar-se d'un campanar queja sonava abans no visquessis al poble?

@encampanya: Màrius: les municipals noes poden avançar. Amb el ritme que por-teu acabareu dient el 2019 que Colau faproves nuclears.

@ArguellesLlanos: Votar a la supuesta"Catalunya en Comú" es apostar por la de-pendencia del estado español, que serágobernado por lo mismo de siempre.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Si hi ha quelcom que reclama la ciuta-dania catalana en aquestes hores d’ac-celeració i de canvi polítics no és altracosa que claredat i concreció. La gent volsaber el que vota i, tan o més important,el grau de compromís dels seus repre-sentants i la seva fiabilitat i fermesa.S’han acabat mitges tintes, peixos al covei entendre seny com a rebaixa negocia-dora. De tot això alguns partits políticsno ho han fet prou bé o, si més no, hohan comunicat de forma deficient. Laciutadania exigeix i vol canvis no nomésde forma, també de contingut. No fer-ho ens atansa al populisme que a Ca-talunya, val la pena pensar-hi, és sinò-nim d’espanyolisme.

Quan l’actual direcció d’Unió De-mocràtica de Catalunya ens parla “d’ei-xamplar les bases socials del procés i laplena sobirania de Catalunya” la gent noentén a què es refereixen ni el que vo-len dir. O pitjor encara fan que la gentcregui que se serveixen de circumloquisi d’eufemismes per evitar compromisosvalents i duradors a favor de la inde-pendència. Quan parlen d’estat propi noho fan com a sinònim d’estat indepen-dent i amb això fan mal a Catalunya, ala història gloriosa de la mateixa Unió,amb morts i exilis a les seves esquenes,i a la continuïtat i coherència d’aquestpartit.

Per a molta gent el trencament deConvergència i Unió és molt dolorós.Amb les seves lògiques imperfeccions,ha estat globalment un projecte reeixit,una eina útil pel catalanisme i per la re-construcció nacional i econòmica delpaís. Però el temps passa i el que era và-lid, per allò de la conjuntura, pels se-tantes, vuitantes i, fins i tot norantes,avui ha quedat clarament obsolet i dé-modé.

La Unió d’en Duran i Lleida no és nicarn ni peix, ni dolç ni salat, ni prou es-panyolista ni suficientment catalanista.Aixeca dubtes a tort i dret, no raona, es-perona la por i el dubte. Això no és ferpolítica. Aristòtil ens diu que en el ter-me mitjà rau la virtut però el terme mit-jà de la virtut no és mai abandonar elsteus per posicionar-te al bell mig de l’ad-versari i la teva pròpia gent. Això és al-tra cosa que Castellà i tants altres mili-tants d’Unió ho han vist molt clar. De fetja feia temps que ho veien però creienque l’ombra d’en Duran era llarga, se-gurament menys llarga del que ara hademostrat ser i per això no actuaven. Lapolítica, mal que ens pesi, té d’aquestescoses i actituds.

Unió Democràtica de Catalunyaquan s’uní a Convergència a finals delssetanta aportà al partit de Pujol i Roca–fill de dirigent d’Unió per cert– una pà-tina de dignitat, d’història i distinció queels mancava als convergents. Figurescom els senyors Coll i Alentorn, Xicoy,Bassols i molts d’altres influïren de ma-nera fonamental en la configuració d’unnou espai de centre catalanista que ha-via d’assentar les bases per la reemer-gència nacional del país després de dè-cades de foscor i d’extremismes de dre-tes i esquerres. Unió, fidel a la bona tra-dició democristiana, atorgà rigor, sere-nor i una visió superadora dels conflic-tes viscuts. Seguint aquesta tradicióUnió no pot abandonar el catalanismeen aquesta hora tan decisiva.

Lamentem els que no ho han vist i esperden pel camí, llarga vida als compa-nys d’Unió que qüestionen lideratges es-tèrils i caducs i afronten els nous tempsamb la vella política d’Unió: la de Car-rasco i Formiguera, Trias i Peitx, Rocai Caball, Vila d’Abadal etc.

4No més mitges tintesper Marc Gafarot

Levy, Andrea (vicesecretària d'Estu-dis i Programes del PP espanyol).Impostura recompensada.Fa mesos que, modestament, he de-nunciat la presència d’Andrea Levy a lestertúlies de la ràdio comtal. No per res.És que era l’única representant de par-tit polític –encara que fos presentadacom a advocada– amb presència in-combustible. Aquí, cal dir-ho per raó dejustícia, la responsabilitat no recau da-munt d’ella, que ha buscat legítimamentel màxim protagonisme als mitjans, sino de qui l’ha convidat a ella i a ningúmés. L’espectacle va fer una passa en-davant quan Xavier Sala i Martín la vatreure de polleguera fa unes quantes set-manes, demanant-li que reconeguésla seva condició de veu de partit. Ella,indignadíssima, va marxar adduint queopinava de manera pròpia. I tan per-sonal devia ser que, de número tres queera al PP català, l’han convertit en res-ponsable d’estudis i programes de lacentral metropolitana. Quanta inde-pendència de criteri!

Olòriz, Joan (exidirigent gironí d’ICV).L’hora de dir sí o no.Els independentistes d’Uníó han forçatuna consulta interna, encara que laconfusió de la pregunta hagi aconsegu-it emboirar el resultat. A Iniciativa, niaixò. Però la veritat és que a falta ja demenys de cent dies per al #27s2015 –icada dia més– ningú podrà defugir de-

finir-se. I qui no ho faci es consumirà afoc lent però inexorable. Després de lamarxa d’en Raül Romeva fa uns mesos,ara toca la baixa de qui ha estat durantanys i panys un dels referents principalsdels ecosocialistes a terres gironines. Unapassa més envers el referèndum ple-biscitari del setembre. Perquè la nova po-lítica, encara que alguns sectors a dre-ta i esquerra es resisteixin numantins,passa ara mateix, necessàriament, per lafi de les ambigüitats tant en l’àmbit na-cional com en el social, junts i indes-triables, més que mai.

Rojals, Marta (escriptora i periodista).Contra el sectarisme que ens corca.Els seus articles valen gairebé sempre elseu pes en or. A “Independència sí,però amb tu no”, no us la podeu perdre,la Rojals ha expressat amb la seva bri-llantor de costum allò que pensem mi-lers i milers de catalans compromesosamb la independència del nostrepaís –més o menys– per damunt de tot.Perquè es tracta d’això. De no deixar enmans dels aprofitats del sistema laconstrucció del nou país; ni tampoc, delsqui pensen que es pot edificar algunacosa que valgui la pena sobre la base del’exclusió d’una part, sigui de dalt o debaix. Com diu ella, amb el retrat més en-certat possible de la seva actitud, que “elseu odi per una part és més gran que eldesig de llibertat per al tot”. Recuperemla paraula: ge-ne-ro-si-tat –i realisme–.

4Bestiari del procésper Joan Granollancs

Page 7: Ciutat vella 49

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 26 juny 2015 líniaciutatvella.cat

Page 8: Ciutat vella 49

26 juny 2015

Ciutat Vella| 8

líniaciutatvella.cat

Els tres barris del Casc Antic,Sant Pere, Santa Caterina i la Ri-bera, estan de Festa Major finsdimarts que ve. Des del passatdia 19 els seus carrers i les sevesplaces han acollit i acolliran untotal de 80 activitats amb la par-ticipació de més de 40 entitats,col·lectius i administracions.

El tret de sortida de la FestaMajor es va produir el passat dia19 a la plaça Comercial amb elpregó de Maria Assumpció Vilà,la Síndica de Greuges de la ciu-tat, que va donar pas al sopar degermanor i al ball de Festa Ma-jor. Fins avui alguns dels actesmés destacats han estat la cer-cavila, diferents concerts, teatre,la recollida de la flama del Ca-nigó, la festa dels animals o laprojecció dels ‘Documents a la

fresca’. Per avui hi ha progra-mats, entre d’altres, la festa al ca-rrer oberta al barri, un taller in-tergeneracional de dansa, la tar-da de jocs al carrer, la ruta his-tòrica al Quarter de Sant Pere ola marató musical.

Des de la Coordinadora de laFesta Major del Casc Antic han

volgut reivindicar en el seu mis-satge de benvinguda que “si lafesta popular del Casc Antic con-tinua més viva que mai és per-què, malgrat els diferents pro-blemes que patim com a barri,continuem fent vida de barri isortint al carrer recuperant aixíl’espai públic pels veïns i veïnes”.

La Festa Major també ha tingut el seu costat reivindicatiu. Foto: Facebook

El Casc Antic celebra deu diesintensos de Festa Major

» Les entitats dels barris han organitzat un total de 80 activitats » Enguany la pregonera ha estat la Síndica de Greuges de la ciutat

Cau un plataner de 20 metres a la Ramba sense causar ferits

SUCCESSOS4Un plataner d’uns20 metres d’alçada va caureaquest dilluns a la part centralde la Rambla, a l’altura del ca-rrer del pintor Fortuny, sensecausar ferits tot i la gran quan-titat de gent que, com sempre,passeja per l’avinguda. Semblaque abans de trencar-se s’hau-ria sentit un gran soroll, que vapermetre que els vianants es po-guessin apartar de la zona.

El que sí va causar l’arbrevan ser danys al tendal d’una pa-rada de gelats. L’accident vaprovocar que la Guàrdia Urba-

na hagués de tallar la circulacióde la via en els dos sentits de lamarxa, mentre que els bom-bers van tallar l’arbre a trossosper tal de poder retirar-lo.

DETERIORATSEl plataner és un dels arbresmés comuns de la ciutat, peròmolts d’ells, especialment els dela Rambla, estan força deterio-rats. Lia Casas, experta en jar-dineria, explica que “fa més de30 anys es va fer una poda moltsevera que va deixar els arbresmolts tocats”.

FOTOGRAFIA4La FundacióSetba va inaugurar el passat dia11 de juny ‘L’altre Raval’, unaexposició de la prestigiosa fo-tògrafa Maria Espeus sobre elRaval actual i la seva transfor-mació viscuda en els darrersanys a causa de l’arribada d’u-na immigració procedent dediferents països i cultures.

La mostra, que es podrà vi-sitar fins al 10 de setembre,està composta per una trente-na de fotografies de gran format

muntades sobre bastidor i és elresultat d’un treball de tresanys de durada.

LA FOTÒGRAFA DELS JJOOMaria Espeus va ser la fotògra-fa oficial dels Jocs Olímpicsdel 1992 i ha retratat a perso-nalitats del món de la cultura ila política. Ha treballat en elmón de la publicitat editorial iinstitucional i ha col·laborat encinema, ja que va ser directorade fotografia en diferents pel·lí-

cules de Manuel Huerga i Car-les Bosch.

Les seves obres són foto-grafies d’estudi. Espeus no esconsidera fotoperiodista, sinóque prepara minuciosamenttant l’escenari com l’objecte opersona retratada. Destaca perno deixar res a l’atzar ni a la ca-sualitat.

Malgrat aquesta exactitud iminuciositat, les seves fotogra-fies són càlides i plenes de sen-sibilitat i emoció.

Succesos | Accident mortal al passeig de Joan de Borbó Un home de 86 anys va morir fa dues setmanes a causa d’un accident amb un camió grua al passeig de Joan de Borbó, a la Barceloneta. Segons van explicar

alguns testimonis, el braç del camió es va despenjar i hauria colpejat l’home, que estava al passeig de vianants. La víctima va morir poca estona després de l’accident.

RedaccióCIUTAT VELLA

Una imatge del plataner després de caure. Foto: Twitter (@IsisOlba)

Espeus dissecciona el Raval

Una de les imatges de la mostra. Foto: Maria Espeus

Page 9: Ciutat vella 49

9 | Ciutat Vella líniaciutatvella.cat26 juny 2015

Imatge d’una protesta de l’estiu passat. Foto: Twitter (@sack_7)

Primera reunió entre Gala Pin i ‘La Barceloneta Diu Prou’

RECORD4Sis anys després de laseva mort en un accident detrànsit, l’Ajuntament va home-natjar fa dues setmanes l’acti-vista veïnal Emília Llorca amb lacol·locació d’una placa en honorseu al carrer on va néixer, el delsPescadors.

Al llarg de la seva trajectòriacom a activista veïnal, Llorca vadestacar sempre pel seu esperitlluitador i per la seva estima albarri. Llorca, juntament ambaltre veïnes, també va ser lafundadora de la Comissió deFestes del carrer dels Pesca-dors -celebració que es va deixarde fer l’any passat- i, tambéamb altres veïns del barri, va cre-ar fa cinc anys l’Associació deVeïns de l’Òstia.

Homenatgenl’activista veïnalEmília Llorca

SANT JOAN4Els barris del dis-tricte van celebrar dimarts la re-vetlla de Sant Joan amb dife-rents festes populars i l’encesade fogueres.

Una de les principals tradi-cions populars, l’arribada de laFlama del Canigó, va tenir llocdimarts a la tarda a la plaça deSant Jaume, on l’estaven espe-rant l’Àliga de la Ciutat i els Ge-gants de la Ciutat. Posteriormentels representants dels diferentsbarris van agafar el foc per seguiramb la tradició i encendre les fo-gueres de tota la ciutat.

Més tard, al llarg del vesprei la nit, tant la Barceloneta, comel Raval, el Casc Antic i el Gòticvan celebrar la revetlla amb di-ferents sopars, enceses de fo-gueres, una cantada d’havaneresi concerts per tancar una jorna-da rodona.

Els barris deldistricte celebrenla revetlla

La plataforma veïnal ‘La Barce-loneta Diu Prou’, que aposta perl’eliminació de tots els pisos tu-rístics del barri, va celebrar di-marts la seva primera reunióamb la nova regidora del Distric-te, Gala Pin.

La trobada, que va servir pertractar la problemàtica existent albarri amb els Habitatges d’UsTurístics (HUT), va permetre queaquest grup de veïns transmetésal nou govern municipal una

sèrie de “mesures de xoc” que con-sideren que s’haurien d’implantarde forma “urgent”, segons ha ex-plicat Sergio Arnás, portaveu de‘La Barceloneta diu Prou’.

Entre les propostes que es vansol·licitar des de la plataforma hiha un “pla integral de la GuàrdiaUrbana que garanteixi el com-pliment de les ordenances, tornaral nombre d’inspectors desple-gats, revisar el règim sancionadorcontra els apartaments turísticsi mantenir oberta l’oficina de de-núncies in situ al Centre Cívic”.Arnàs també ha afirmat que els vasorprendre el fet que “de les ca-res presents a l’equip municipal,

només havia variat la de la regi-dora en relació amb les anteriorsreunions”, al mateix temps que haafegit que “donem el nostre puntde confiança al nou consistori, toti que les circumstàncies no són lesmés apropiades”.

Per la seva banda, fonts delDistricte han valorat la trobada deforma “positiva” i destaquen que“la voluntat és començar a tre-ballar al més aviat possible per ga-rantir l’ús residencial de l’habi-tatge”. Respecte a les mesurespresentades pels veïns, afirmenque “s’estudiaran una per una i esvalorarà la viabilitat d’aplicació decadascuna d’elles”.

RedaccióCIUTAT VELLA

Page 10: Ciutat vella 49

26 juny 2015

Comerç| 10

líniaciutatvella.cat

Objectiu complert. Així d’opti-mistes es van mostrar els orga-nitzadors de la segona ediciódel Tast a La Rambla, celebradadel dijous 11 al diumenge 14 dejuny a la rambla de Santa Mò-nica. “Hem apropat la Rambla ila cuina de qualitat als barcelo-nins”, van celebrar Oliveras iTorras.

El Tast a La Rambla és unacita gastronòmica que vol donara conèixer la cuina barcelonina.Enguany, segons dades d’Amicsde la Rambla, el 65% dels visi-tants eren barcelonins. A més,l’associació destaca que enaquesta edició s’han venut mésde 100.000 consumicions i queprop de 550.000 persones vanassistir-hi per tastar les delica-tessen de l’esdeveniment.

En xifres, el Tast a La Ram-bla també va aplegar 2.800alumnes als tallers de l’aula gas-tronòmica de l’Arts Santa Mò-nica i una cinquantena de res-taurants de tota la ciutat.

Pel que fa al plat més dema-nat durant aquesta cita, el res-taurant El Filete Ruso ha estat,per segon any, el local que méscomandes ha tingut, amb la seva

hamburguesa de vedella eco,carbonara i d’ibèric amb tòfona.

La nota polèmica de la cita lavan protagonitzar les estàtueshumanes, les quals no van dur aterme la seva feina durant elTast a La Rambla, a diferència del’any passat. El col·lectiu va as-segurar que instal·lar-se al cos-tat de les parades del tast l’anypassat “no va ser positiu”.

A la cita hi van participar una cinquantena d’establiments. Foto: Joan Masats

El Tast a La Rambla finalitza amb 100.000 consumicions

» Segons els organitzadors, la cita va tenir prop de 550.000 visites» Les estàtues humanes es queixen que l’acte les perjudica

Colau estudia revocar els festius d’obertura a l’estiu

HORARIS4Quan ja feia mesosque la qüestió dels horaris co-mercials havia quedat en standby, després d’uns anys de con-tínua polèmica, ara sembla quees reobrirà el meló, ja que, comva assegurar l’alcaldessa, AdaColau, en una entrevista al dia-ri Ara, està estudiant les possi-bilitats per revocar els festius d’o-bertura a l’estiu que el govern deCiU, amb la col·laboració delPP, van pactar l’any passat.

Colau, però, ho condiciona-va tot al diàleg amb el sector, unanegociació a la qual el petit co-merç està obert. “Encara no enshem reunit”, afirma Vicenç Gas-ca, que posa èmfasi en el fet que“cal el consens de tothom per tald’arribar a una decisió final”. Detotes maneres, Gasca creu queenguany s’aplicaran els horarisd’obertura de l’any passat i que,en cas que es canviïn, ja seria decara a l’any vinent.

El Reial Madrid obreuna botiga a la Rambla

OBERTURA4A pocs metres d’undels símbols del barcelonisme, lafont de Canaletes, l’etern rival hainstal·lat una base. Des de fa unsdies, al número 114 de la Ram-bla hi ha una botiga oficial delReial Madrid.

Aquest local allotjava unallibreria i, des d’inicis del mes dejuny, inclou una rèplica de laCopa d’Europa, de l’estadi San-tiago Bernabéu –amb els qualses podran fotografiar– i objectes

de tot tipus relacionats ambl’entitat madrilenya.

L’apertura d’aquest establi-ment a la Rambla, i tan a prop deltradicional lloc de celebraciódels títols culers, ha aixecat po-lèmica a les xarxes socials, so-bretot de persones que no veuenadequat aquest emplaçament.Ara la temporada ha finalitzat,però caldrà veure, l’any que ve, laconvivència entre la botiga i unacelebració blaugrana a la zona.

RedaccióCIUTAT VELLA

Ciutat Vella acull molts turistes que compren en festiu. Foto: Arxiu

Patrimoni | Baló d’oxigen per al bar PastísSegons va avançar Btv, l’històric bar Pastís ha aconseguit prorrogar el seu

contracte de lloguer fins al pròxim 1 d’octubre. L’anterior finalitzava el 15 de juny, i ara el propietari del local té quatre mesos més per intentar arribar a una

solució que salvi un dels negocis afectats per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

Miquel Ortega, noucomissionat de Comerç

NOMENAMENT4El govern mu-nicipal ha anomenat Miquel Or-tega nou comissionat de Co-merç, Consum i Mercats. El no-menament d’Ortega es va fer fapocs dies, conjuntament ambaltres quatre més –els de Cultu-ra, Estudis Estratègics, Salut iEconomia Cooperativa–.

Ortega és llicenciat i màsteren física, i actualment és inves-tigador vinculat a la UniversitatAutònoma de Barcelona (UAB).

A més, és fundador d’unaconsultoria ambiental i d’un cen-tre de recerca privat en l’àmbit deles ciències ambientals. És tam-bé autor de diverses publica-cions, conferències i articles enrevistes especialitzades en eco-nomia i medi ambient.

Ortega afrontarà, entre altres,el repte dels horaris comercialsi l’impuls del sector a la ciutat. Elcomissionat de Comerç dependràde la primera tinença d’alcaldia.

Page 11: Ciutat vella 49

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8811 | 26 juny 2015 líniaciutatvella.cat

Page 12: Ciutat vella 49

26 juny 2015

Cultura| 12

líniaciutatvella.cat

El cicle Música als Parcs tornaamb més força que mai. Enguanyes compleix el 20è aniversari d’a-questa sèrie de concerts gratuïts,que van arrencar el passat 10 dejuny, i que es repartiran durant elstres mesos d’estiu, fins al dia 4 desetembre, quan es posarà el puntfinal amb un concert a la plaça deles Glòries, que anirà a càrrec dela Gipsy Klezmer Orchestra.

Al concurs per triar els grupses van presentar un total de 158candidatures, repartides en elsprogrames de clàssica i jazz, quepodien ser formacions d’un mà-xim de quatre músics, des desolistes fins a quartets.

ELS DETALLSDos grups de l’Escola de Músicade l’Eixample van ser els enca-rregats d’encetar els concerts. La

banda BENSONATS, formadaper una quarantena d’alumnesd’entre 12 i 18 anys, i el quartet desaxos KatSax, quatre músicsd’entre 23 i 27 anys, van actuar eldia 10 al Parc de la Ciutadella enuna sèrie de concerts que van co-mençar a les vuit de la tarda.

Les actuacions de les escolesde música municipals van conti-

nuar el passat dia 12, amb un con-cert de l’Orquestra Vent Nou Ba-rris, l’escola de música del dis-tricte, al mateix escenari.

Amb aquestes actuacions esvol destacar la tasca educativa deles acadèmies formatives de laciutat, que s’encarreguen de l’inici

de l’aprenentatge de bona partdels artistes que en el futur cur-saran estudis musicals superiors.

A més, des del passat 25 dejuny s’estan interpretant les ac-tuacions dels músics seleccio-nats pel jurat. El Gorg Trio va in-augurar el cicle de jazz als jardinsde Ramon Aramon i Serra, aSants-Montjuïc, mentre que elDuo Bruch va aixecar el teló delprograma de música clàssica ambun recital al Turó Park, a Sarrià-Sant Gervasi.

Des d’aquesta data i fins al 26d’agost, 18 grups o solistes més,com Iago Aguado Quartet, SáenzBikotea, Aslan Ensemble, el Con-junt Altria o el D&B Duo faran lesdelícies dels melòmans barcelo-nins en els escenaris preparats aespais com el Pantà de Vallvi-drera, els Jardins d’Ernest Lluch,el Parc de Joan Miró, el Parc Cen-tral de Nou Barris o els Jardins deGaietà Renom [més informació alweb www.barcelona.cat/musi-caalsparcs].

20 estius de ‘Música als Parcs’» El 10 de juny va començar una nova edició d’aquest cicle gratuït de concerts a diferents espais verds» La plaça de les Glòries serà l’escenari de la seva cloenda, a càrrec de la Gipsy Klezmer Orchestra

Diverses imatges de l’edició de l’any passat. Fotos: Ajuntament de Barcelona

Els concerts es divideixen en dos

estils: clàssica i jazz

Concerts | Quatre recitals de la Banda Municipal de la ciutatAmb un programa propi que enriqueix l’oferta musical del cicle Música als parcs, la

Banda Municipal de Barcelona va oferir quatre concerts. Aquests van ser al Parc de lesAigües el passat 17 de juny, al Parc de la Guineueta el dia 18 de juny, al Parc de la

Barceloneta el 19 de juny i van posar el punt final a Sants el passat dilluns 23 de juny.

RedaccióBARCELONA

ANIVERSARI4El passat dis-sabte 20 de juny es va celebrarl’acte central del 20è aniversa-ri del cicle amb una actuació es-pecial als jardins Joan Maragalldel Palauet Albéniz que va reu-nir uns 1.200 espectadors.

En aquest concert, dues for-macions van interpretar dife-rents peces del seu repertori. Enla primera part, el Cor Gospel

del Liceu, dirigit per RamonEscalé, va oferir un repertori detemes del gospel més actual,mentre que L’Ensemble de Sa-xofons van interpretar algunesde les millors obres de GeorgeGershwin i Leonard Bernstein.

Més tard, i per posar el puntfinal a aquest recital, les duesformacions van interpretar dostemes conjuntament.

Un concert de celebració

Page 13: Ciutat vella 49

13 |

26 juny 2015

Esportslíniaciutatvella.cat

Un total de 105 embarcacions de23 països participaran en elBarcelona ORC World Cham-pionship, una competició in-ternacional organitzada pel ReialClub Nàutic des del 27 de junyfins al 4 de juliol.

El format combinarà regatesentre boies amb una prova dellarga distància d’unes 100 mi-lles nàutiques de longitud.

La competició, a priori, espresenta molt disputada. I ésque han confirmat l’assistènciaa Barcelona alguns dels cam-pions del món d’aquesta disci-plina, com l’italià Enfant Terri-ble, que va quedar campió en lesedicions del 2011, 2012 i 2014.

Els països que més partici-pants aportaran en la competi-ció són Itàlia, França i Espanya,

tres estats que, a més, són elsúnics que tenen membres en lestres categories del torneig.

Amb l’OCR continuarà elprograma estival de competi-cions marítimes a Barcelona,després de la disputa del 42èTrofeu Comte de Godó, unaprova que va servir com a en-

trenament per al World Cham-pionship.

Al Godó van participar propde 80 embarcacions de 10 paï-sos del món, els quals van com-petir en dues categories dife-rents: la classe OCR, per a velersde 13 a 16 metres, i classe J80,per a velers de més de vuit.

La prova finalitzarà el pròxim dia 4 de juliol. Foto: OCR

El Reial Club Nàutic acull el mundial de velers

» Més de 100 velers prendran part en l’OCR World Championship» S’ha confirmat la participació del vaixell italià ‘Enfant Terrible’

Manel Estiarte apadrina un campus del CN Barcelona

WATERPOLO4Un dels millorsjugadors de tots els temps i unaautèntica llegenda del water-polo, Manel Estiarte, apadri-narà el campus d’estiu del CNBarcelona (CNB) del 28 de junyfins a l’11 de juliol.

Aquest campus intensiu detecnificació ensenyarà als par-ticipants els aspectes fonamen-tals d’aquest esport i qüestionstècniques, tàctiques i de prepa-ració física i emocional.

A més, aquest campus ser-virà per aprendre idiomes, jaque es farà, de manera íntegra,en llengua anglesa.

L’estada serà una oportuni-tat per millorar les qualitats delsjoves i fer pedrera, un objectiuque sembla que ha funcionat alCNB. I és que els alevins del clubde Ciutat Vella van guanyar laCopa FANáticos a principis demes, una competició disputadaa Saragossa on van participarmés de 32 equips de tot l’estatque aplegaven 400 jugadors entotal. Els barcelonins van de-rrotar a la final l’Helios local perun contundent 1 a 8. Una novaprova que el waterpolo barcelo-ní tindrà, d’aquí a uns anys, el re-lleu que es mereix.

Felipe Perrone, més a prop de quedar-se al Barceloneta

WATERPOLO4Després d’unsdies d’incertesa, el futur de Fe-lipe Perrone, una de les estrellesdel CN Atlètic-Barceloneta, estàmés a prop del club català. LaConfederació Brasilera dels Es-ports Aquàtics va anunciar fapocs dies que no participariaen la Lliga Adriàtica, un tor-neig de vuit mesos on participenequips balcànics com el Partizan,el Jug o el Rijeka, entre altres.Això hauria suposat que Perro-

ne hagués estat durant moltsmesos concentrat amb la seva se-lecció. La negativa de la federa-ció canarinha apropa, si més no,la continuïtat de Perrone a la dis-ciplina marinera. Tot i així, el ju-gador té ofertes d’Hongria i Cro-àcia, i encara no hi ha res con-cretat.

Per altra banda, el club ja haanunciat les renovacions deMarc Minguell, Dani López, i elsfitxatges de Strahinja i Rasovic.

Més de 4.000 participants en el Triatló de Barcelona

TRIATLÓ4La Garmin Triatló deBarcelona, celebrada el passatdia 21 a la Mar Bella, va aplegarmés de 4.000 esportistes que esvan haver d’enfrontar a les dis-ciplines de la natació, del ciclis-me i de l’atletisme en circuits di-ferenciats segons la categoria.

Els més ràpids de la prova, enla categoria olímpica –1.500metres nedant, 40 quilòmetresde bicicleta i 10 més corrent–,van ser Mario Mola, en la cate-

goria masculina, i Carolina Rou-tier, en femenina. A més, hi vahaver dues categories més on lesdistàncies es reduïren a la mei-tat. Es tracta de la modalitat desprint i supersprint.

A banda de l’aspecte esportiu,la competició va col·laborar ambla Fundació Vicent Ferrer en elprojecte Bicis que canvien vides,que vol donar 200 bicicletesperquè estudiants de l’índia pu-guin anar a l’escola.

RedaccióCIUTAT VELLA

Estiarte, un dels millors jugadors de la història del waterpolo. Foto: Arxiu

Atletisme | El Correbarri obres les inscripcionsLa pugna per l’orelluda ja ha començat. Les inscripcions per participar en el Correbarri

2015, que tindrà lloc el pròxim 4 d’octubre, ja estan obertes. Aquesta prova enfronta els 10 districtes de Barcelona en una cursa on Sant Martí serà el rival a batre, després

que els seus atletes hagin guanyat la competició en les seves tres últimes edicions.

Page 14: Ciutat vella 49

| 14Agendalíniaciutatvella.cat 26 juny 2015

[email protected]

AGENDA MENSUAL

línia 21 edicions de proximitat Barcelona · Badalona ·

Baix Maresme · l’HospitaletBaix Llobregat ·Vallès · Turisme

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLíniaLíniaLíniaLíniaLínia

LíniaLínia

Periodicitat

MensualEixampleNou BarrisSarrià-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardóMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Vallès (ed. Cerdanyola i entorn)Vallès (ed. Sabadell i entorn)CornellàTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)l’Hospitalet

QuinzenalSantsSant MartíGràciaLes CortsBadalona

SetmanalVallès (ed. Vallès Oriental)

Tirada

180.35015.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02515.02510.02510.02510.02510.02510.02510.025

150.25015.02515.02515.02515.02515.025

40.10010.025

Total 370.700

14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

180.350150.25040.100

[email protected]

la primera xarxa de periòdics de proximitat del país

370.700 exemplars

difusió controlada per OJD/PGD

línia

DEL 8 AL 18 DE JULIOL20:00 La traviata, de Guiseppe Verdi, arriba al

Liceu per tornar a viure la història de la Vio-letta, una cortesana francesa de mitjans delsegle XIX. / Gran Teatre del Liceu.

DIUMENGE 5 DE JULIOL11:00 Durant el primer i tercer diumenge de cada

mes, els jardins del Baluard obren les sevesportes perquè els veïns i visitants puguin veu-re aquest històric racó per dins. Entradagratuïta. / Jardins del Baluard.

DIMARTS 7 DE JULIOL19:30Taller de dansa africana, un tipus de ball

energètic i amb molt de ritme que es ballaoriginalment en festes, cerimònies i cele-bracions tradicionals. A càrrec de RobertDokponnou. / Centre cívic Pati Llimona.

A PARTIR DEL 2 DE JULIOLMatí-Tarda Grup de pintors de la Barceloneta.

Exposició amb els treballs realitzats pelsmebres del grup d’Arteràpia de l’Obra SocialSanta Lluïsa de Marillac. / Centre cívic Bar-celoneta.

FINS AL 3 DE JULIOLMatí-Tarda Exposició Resort.net, amb els artistes

Eduardo Peral, Andreu Porcar, Mari Reme Sil-vestre i Andrei Warr. Aquest és un projectecol·laboratiu que es nodreix del reciclatge il’apropiació de les imatges que circulen perla xarxa. / Centre cívic Drassanes.

DIMECRES 8 DE JULIOL17:30 Taller de cuina vegetariana per fer amb

la canalla, a càrrec de Muntsa Holgado, delcol·lectiu Al Hanan. Taller per fer atractiu certsàpats als més petits de la casa. / Centre cívicPati Llimona.

DIVENDRES 17 DE JULIOL18:00 Gina Clotet i els nens i nenes del barri han

preparat una sessió de contacontes moltespecial que representaran a la biblioteca SantPau a la tarda. Aforament limitat.

DIUMENGE 19 DE JULIOL7:00-14:00 Zoggs SwimBarcelona, la setena pro-

va de la primera Copa d’Aigües ObertesOpen de la RFEN. / Platja de Sant Sebastià.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Sessió per aprendre a ser un conta-contes. Caldrà triar les històries, assajar-les, preparar l’escenografia i el vestuari.A càrrec de Gina Clotet. Per a infantsde 6 a 12 anys. / Biblioteca Sant Pau.

Taller de Festa Major

Dm. 14 de juliol a les 18:00

Tertúlia sobre la figura històrica de Je-sús de Natzaret. Es recomana haver lle-git els 3 evangelis sinòptics i el llibreGuía para entender el nuevo testa-mento, d’Antonio Piñero. / Centre cí-vic Pati Llimona.

Llimonades 2015El Jesús històric

Dv. 3 de juliol a les 19:00

Una sessió d’humor i comèdia a la fres-ca amb la pel·lícula protagonitzada perDani Rovira, Carmen Machi i Karra Ele-jalde Ocho apellidos vascos. / Centre cí-vic Barceloneta.

Cinema a la frescaOcho apellidos vascosDv. 3 de juliol a les 22:00

Jornada de futbolí en família, amb ladisputa del tercer campionat d’a-questa modalitat que celebra el Cen-tre cívic Pati Llimona.

Llimonades 2015Campionat de futbolíDj. 9 de juliol a les 17:30

Page 15: Ciutat vella 49

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 26 juny 2015 líniaciutatvella.cat

Page 16: Ciutat vella 49

| 16 26 juny 2015líniaciutatvella.cat Pròxima edició: 28 de juliol