Cleantech företag i Sundsvall (Swedish)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A snapshot overview with some of the best cleantech companies and solutions in the Sundsvall region. Översikt av företag, produkter och tjänster. For interest and to get in touch please email to info@cleantechregion.com

Text of Cleantech företag i Sundsvall (Swedish)

 • Cleantech produkter, tjnster

  och fretagi

  Sundsvallsregionen

 • Cleantech -

  produkter, tjnster och fretag i Sundsvallsregionen

  Detta r en sammanstllning av produkter, tjnster och fretag inom cleantech i Sundsvallsregionen med utgngspunkt frn EUs definition av cleantech/miljteknik; all ny teknik som r mindre skadlig fr miljn n tillgngliga alternativ. Cleantech r drmed ett samlingsnamn p lsningar som underlttar fr omstllningen till ett hllbart samhlle. Hr visas ngra av de tekniska lsningar och tjnster som fretag och innovatrer kan erbjuda en nationell eller internationell marknad. Varje fretag beskrivs med respektive produkter p en sida. I den inledande matrixen framgr till vilket tekniksegment fretagen hr.

  Sammanstllningen ska vara ett std fr dem som sker hllbara lsningar inom olika omrden, eller vill vara en brobyggare mellan intressent och teknisk lsning. I Sundsvall finns sedan januari 2013 utvecklingsrdet Cleantech / Hllbara Sundsvall som en arena fr hllbarhetsfrgor fr nringsliv och offentliga representanter. Fr rdet och andra intressenter r detta ett efterfrgat material.

  Informationen har dokumenterats och sammanstllts med resurser frn projektet SAMT SAMverkan fr Tillvxt. Materialet har verlmnats till Nringslivsbolaget i Sundsvall. Uppdateringar kommer att gras s snart initiativ tas av ngot fretag, eller av andra aktrer.

  Sundsvall den 13 september 2013

  Ingeli Gagner, projektledare SAMT SAMverkan fr Tillvxt

  SAMT r ett samverkansprojekt under 2012-2013 fr kad konkurrenskraft genom hllbar affrs-utveckling hos SME-fretag i Sundsvall och Timr. Det r finansierat av respektive kommun, EU: s Regionala fond och Lnsstyrelsen Vsternorrland. Sundsvalls kommun r projektgare.

 • Miljteknikomrden

  Fretag / Produkt Av

  fallsh

  anter

  ing &

  tervi

  nning

  Bioen

  ergi &

  biod

  rivme

  del

  Bulle

  rEn

  ergief

  fektiv

  iserin

  g

  Energ

  ilagri

  ng &

  hybri

  dsyst

  em

  Fjrrv

  rme

  Hllb

  art by

  ggan

  de

  Kylte

  knik

  Luftr

  ening

  Marks

  aneri

  ng

  Mater

  ialtek

  nik

  Milj

  kons

  ulter

  Solen

  ergi

  Syste

  m-, st

  yr- oc

  h reg

  lertek

  nik &

  verv

  aknin

  g

  Trans

  portm

  edel

  Vatte

  n- &

  avlop

  psva

  ttenre

  ning

  Vrm

  epum

  par

  vrig

  t

  2MA Technology ABEffektivisering av transporter XAbsoliconEnergisystem genom solfngare XAbuton Flexibelt system fr vrme & frysanlggningar X XAirstarVentilation genom lufttervinning XBachteria ShieldHandskum mot bakterier o virus XCalejo Future Intelligence ABIntelligenta prognoser fr investeringar XChemseQMetalltervinning frn tillverkningsprocess XCollectricStyrning och mtning av frbrukning XCollimated ChippingEffektivisering Flisbaserade processsystem XDigitech Development AB (CoolSaver)Kondensfilter fr kyl- och frysanlggningar XEco Cycle DesignPlanering / design fr hllbart byggande XElforest ABDrivteknik fr skogsmaskiner XFranssons Recykling machinestervinningsmaskiner XFVB Sverige AB (Fjrrvrmebyrn)Energikonsult XGreen Box, Nypro AktiebolagOdlingskoncept XGreen Flatpack House Scandinavia ABTrhus som element i container XIKP NordVattenvrd fr industri XJrven Ecotech Rening/uppsamling av dag o avloppsvatten XLevande FilterVentilationssystem med luftrening XLindsKanKonsult anvndning av industriella restprodukter, produkt-, kemikalie- och avfallslagstiftning XMidDec ScandinaviaInstrument fr mtning av energiniver XMatfors IndustriserviceIndustriservice XMRD Bygg KoljernByggsystem, klimatskrm X NorrsolSolceller och solfngare XProVabKonsult inom process- och vattenbyggnad XRecond ConceptRengring med grna kemikalier XSnowpowerKylteknik XSSG Standard Solution GroupIndustristandards XSTT EmtechAvgasrening XSundsvall BioenergiBiobrnsle XTryckeribolagetGrafiska produkter Xkroken Science ParkAffrsutvecklingsstd fr bl.a. Cleantechfretag X

 • Cle

  an

  tech

  fre

  tag

  i Su

  nds

  valls

  regi

  on

  en

  , ko

  nta

  kte

  r

  2MA

  Tech

  no

  logy

  Styr

  - oc

  h v

  erva

  knin

  gssy

  stem

  f

  r fo

  rdon

  i t

  rafik

  info

  @2m

  a.se

  0611

  -55

  70

  01

  ww

  w.2m

  a.se

  Abso

  lico

  nSo

  lener

  giJo

  akim

  By

  str

  min

  fo@

  abso

  licon

  .co

  m06

  11-55

  70

  00

  ww

  w.ab

  solic

  on.co

  mAb

  uto

  n

  Flex

  ibel

  t sys

  tem

  f

  r v

  rme

  & fry

  sanl

  ggnin

  gar

  Bengt

  Ac

  kle

  bengt

  @ab

  uto

  n.se

  07

  2-23

  3 00

  23

  Airs

  tar

  Ventil

  atio

  n ge

  nom

  lu

  ftte

  rvin

  nin

  gPe

  ter

  Bjrs

  , VD

  pete

  r.bjo

  rs@

  airs

  tar.

  se

  060-

  1539

  11w

  ww

  .ai

  rsta

  r.se

  Bac

  hter

  ia Sh

  ield

  Sw

  eden

  AB

  Han

  dsku

  m m

  ot ba

  kter

  ier

  o vi

  rus

  Carin

  a Jo

  nas

  son, VD

  carin

  a@ba

  cter

  iash

  ield

  .se

  070-

  307

  59 58

  w

  ww

  .ba

  cter

  iash

  ield

  .se

  Cale

  jo Fu

  ture

  In

  telli

  gen

  ce AB

  Inte

  lligen

  ta pr

  ognos

  er f

  r in

  vest

  erin

  gar

  Carl

  Joha

  rd, VD

  carl.

  johar

  d@ca

  lejo.

  se

  0708

  -83

  8 81

  0

  ww

  w.ca

  lejo.

  se

  Chem

  seQ

  Inte

  rnat

  ion

  al AB

  Met

  all

  terv

  innin

  g fr

  n til

  lver

  knin

  gspr

  oces

  sM

  agnus

  Nor

  gren

  in

  fo@

  chem

  seq.

  com

  073

  - 07

  4 60

  90

  ww

  w.ch

  emse

  q.co

  mCo

  llect

  ricSt

  yr- o

  mt

  nin

  g av

  f

  rbru

  knin

  gUr

  ban Jo

  nss

  on, VD

  ujn@

  colle

  ctric

  .se

  060-

  1494

  49w

  ww

  .co

  llect

  ric.se

  Colli

  mat

  ed Ch

  ippi

  ng

  Effe

  ktiv

  iser

  ing

  Flis

  base

  rade

  pr

  oces

  ssys

  tem

  Lisb

  eth

  Hel

  lstr

  mlis

  beth

  .he

  llstro

  m@

  collim

  ated

  chip

  ping.

  com

  http

  s://s

  ites.

  goog

  le.co

  m/a

  /col

  limat

  edch

  ippi

  ng.

  com

  /cct

  /D

  igite

  ch D

  evel

  opm

  ent A

  B (C

  oo

  lSav

  er)

  Konde

  nsf

  ilter

  f

  r ky

  l- oc

  h fry

  sanl

  ggnin

  gar

  Lennar

  t Ber

  gstr

  mdi

  gite

  ch@

  digi

  tech

  .se

  070-

  369

  21 97

  w

  ww

  .di

  gite

  ch.se

  Eco

  Cy

  cle

  Des

  ign

  Plan

  erin

  g / d

  esig

  n f

  r h

  llbar

  t byg

  gande

  Ande

  rs N

  yquis

  t ark

  itekt

  anar

  kab@

  telia

  .co

  m07

  0-39

  9 88

  68

  ww

  w.ec

  ocyc

  lede

  sign

  .co

  mEl

  fore

  st AB

  Driv

  tekn

  ik f

  r sk

  ogsm

  aski

  ner

  Pe

  r-An

  ders

  Bju

  ggst

  am, VD

  070-

  286

  30 40

  ww

  w.el

  fore

  st.se

  Fran

  sso

  ns

  Rec

  yklin

  g M

  achi

  nes

  AB

  ter

  vinnin

  gsm

  aski

  ner

  Lars

  Fr

  anss

  onla

  rs@

  franss

  ons.

  se06

  0-56

  78

  60

  ww

  w.fra

  nss

  ons.

  seFV

  B Sv

  erig

  e AB

  (Fj

  rrv

  rm

  ebyr

  n)

  Ener

  giko

  nsu

  ltSt

  efan

  El

  lmin

  stef

  an.el

  lmin

  @fv

  b.se

  060-

  67 27

  00

  ,

  w

  ww

  .fv

  b.se

  Gre

  en B

  ox, N

  ypro

  Ak

  tiebo

  lag

  Odl

  ings

  kon

  cept

  Ar

  ild Jo

  hanss

  on, Pe

  ter

  Joha

  nss

  on

  aj@nyp

  ro.se

  , pj@

  nyp

  ro.se

  070-

  645

  96 07

  ,

  070-

  664

  42 87

  ww

  w.nyp

  ro.se

  Gre

  en Fl

  atpa

  ck H

  ou

  se Sc

  andi

  nav

  ia AB

  Trh

  us

  som

  el

  emen

  t i co

  nta

  iner

  Jan Ca

  lisse

  ndo

  rffjan

  .ca

  lisse

  ndo

  rff@

  telia

  .co

  m

  070-

  340

  96 56

  IKP

  No

  rdVa

  ttenv

  rd f

  r in

  dust

  riM

  ats

  hlu

  nd,

  VD

  in

  fo@

  ikpn

  ord.

  se06

  0-50

  40

  12

  ww

  w.ik

  pnor

  d.se

  Jrv

  en Ec

  ote

  ch

  Ren

  ing/

  upp

  sam

  ling

  av da