Closed Fracture Clavicula Dextra

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Closed Fracture Clavicula Dextra

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  1/16

  REFLEKSI KASUS

  Closed Fracture Clavicula Dextra

   Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

   Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Bedah

   Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

  Diajukan Kepada Yth :

  Dr. Muhammad Ariffudin S!. "#

  Disusun Oleh :

  Lu$man %a&im

  '()(()*)(+)('

  ,A-IA ILMU ,EDA%

  UI/ERSI#AS MU%AMMADI0A% 0"-0AKAR#A

  RS 1KU MU%AMMADI0A% 0"-0AKAR#A

  +)(2

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  2/16

  ,A, I

  LA1"RA KASUS

  A. Identitas 1asien

   No RM : 63-68-78

  Jenis Kelamin : Laki-laki

   Nama : !i"ho #ima Ramandan

  $endidikan : %M&

  %tatus $e!ka'inan : #elum ka'in

  (mu! : )* tahun

  +empat, +l Lahi! : %leman, ./-/0-)*18

  $eke!jaan : $elaja!  

  &lamat : %omoda!an No )0) R+ /1,)/2 #anu!aden2 4ampin2

  %leman

  %tatus Jaminan : Jasa !aha!ja, #$J%

  +l Masuk : .6-/3-./)6

  Dokte! : d!5 Kun"aho Kamal &!iin2 %p5 O+

  ,. Keluhan Utama

   Ne!i pada ahu seelah kanan

  C. Ri3a4at 1en4a&it Se&aran5

  %ekita! ) jam %MR%2 pasien menalami ke"elakaan lalu lintas te!jatuh da!i sepeda

  moto!na5 $asien datan ke 4D sekita! pukul 353/ pai denan keluhan ne!i

   ahu seelah kanan5 Ne!i di!asakan te!us mene!us5 Ne!i di!asa e!tamah ila

   ahu die!akkan5 $asien menatakan kemunkinan ahu kananna te!entu! 

   aian sepeda moto! saat te!jatuh5 $asien tidak meneluh mual2 muntah2 maupun

   pusin5 $asien tidak menalami anuan #&K maupun anuan #

  D. Ri3a4at 1en4a&it Dahulu

  Ri'aat t!auma seelumna disankal5 Ri'aat ale!i2 penakit jantun2

  hipe!tensi2 asma2 diaetes mellitus dan konsumsi oat !utin disankal5

  1

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  3/16

  E. Ri3a4at 1en4a&it Keluar5a

  Ri'aat ale!i2 penakit jantun2 hipe!tensi2 asma2 diaetes mellitus dan konsumsi

  oat !utin disankal5

  F. 1emeri&saan Fisi& 

  Status -eneralis

  Keadaan umum : aik2 koope!ati 

  Kesada!an : "omposmentis2 49% 01M6

  +anda ital : +ek5 Da!ah : )./,8/ mm;

   Nadi : 87iasi ?-@2 !hino!!ea?-@

  +elina: dis"ha!e ?-,-@2 otto!hea?-@2

  Mulut : ii! sianosis ?-@2 pa!ese ?-,-@

  +eno!okan : +)-+)2 a!in hipe!emis ?-@5

  Lehe! : simet!is2 t!akhea ditenah2 pemesa!an limonodi ?-@

  +ho!a<

  $ulmo  : simet!is statis dan dinamis

  $a : stem !emitus kanan B ki!i

  $e : sono! selu!uh lapanan pa!u

  &u : %ua!a dasa! >esikule!2 !onki -,-2 'heeCin -,- 9o!  : i"tus "o!dis tak tampak  

  $a : i"tus "o!dis te!aa pada %9  . "m medial Linea

  Mid"la>ikula!is %inist!a

    $e : koniu!asi jantun dalam atas no!mal

  &u : %ua!a jantun - mu!ni2 isin ?-@2 allop ?-@5

   

  &domen  : data!  

  &u : isin usus ?@ no!mal

  2

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  4/16

  $e : timpani2 pekak sisi ?@ no!mal2 pekak alih ?-@

  $a : supel2 hepa! dan lien tidak te!aa2 ne!i tekan ?-@2 deans

  muskule! ?-@

  kst!emitas %upe!io! ne!io!  

  &k!al dinin -,- -,-

  %ianosis -,- -,-

  dema -,- -,-

  %ensiilitas 676   ,

  Moto!ik:

  4e!ak  676 ,

  Kekuatan 1,1 1,1

  Status lo&alis :

  • Reio 9la>i"ula Deikula sinist!a2 anulasi ?-@5

  Eeel : ne!i tekan setempat ?@2 k!epitasi ?@2 "ekunan pada ),3 mid

  kla>ikula ?@2 sensiilitas ?@2 suhu !aaan hanat ?@5

  Mo>e : e!akan akti dan pasi te!hamat2 e!akkan aduksi lenan kanan

  te!hamat2 e!akkan adduksi lenan kanan tidak te!hamat2 ne!i

   ila die!akan ?@2 tampak e!akan te!atas ?@5

  -. Dia5nosa Ker8a

  9lose !aktu! "la>i"ula de

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  5/16

  I. 1emeri&saan 1enun8an5

  ;ematoloi ?.6-3-./)6@

  - ;emoloin : )12* m,dl ?).2/ F )62/@

  - Leukosit : )020 !, uL ?0-)/@

  - ;9+ : 01 G ?31 F 07@

  - M9 : 872* l ?8/ F )//@

  - M9; : 3/2* p ?.. F 30@

  - +!omosit : .*65/// H,L

  - 4ol5 Da!ah : O

  - $$+ :)323 detik ?))2/ F )72/@

  - Kont!ol $$+ : )326

  - &$++ : .62. detik ?.3 F 01@

  - Kont!ol &$++ : .82.

  - ;#%& : non !ea"ti>e ?non !ea"ti>e@

  ;asil oto !onten

  4

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  6/16

  J5 $!onosis

  &d >itam : duia ad onam

  &d sanationam : duia ad onam

  &d unsionam : duia ad onam

  5

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  7/16

  ,A, II

  #I9AUA 1US#AKA

  A. Definisi Fra&tur

  E!aktu! atau patah tulan adalah te!putusna kontinuitas ja!inan tulan2

  tulan !a'an sendi2 tulan !a'an epiisis aik e!siat total ataupun pa!sial an

  umumna diseakan oleh tekanan an e!leihan5 Kekuatan dan sudut pandan da!i

  tenaa te!seut2 keadaan tulan dan ja!inan lunak disekita! tulan akan menentukan

  apakah !aktu! an te!jadi itu lenkap atau tidak lenkap5 E!aktu! lenkap te!jadi

  apaila selu!uh tulan patah2 sedankan pada !aktu! tidak lenkap meliatkan selu!uh

  ketealan tulan5

  ,. Anatomi Relevant

  Dalam anatomi manusia2 tulan selanka atau "la>i"ula adalah tulan an

  mementuk ahu dan menhuunkan lenan atas pada atan tuuh5 9la>i"ula

   e!entuk ku!>a-anda dan memanjan5 ni adalah satu-satuna tulan an

  memanjan ho!iContal dalam tuuh5 +e!letak di atas tulan !usuk pe!tama5 $ada ujun

  medial2 "la>i"ula e!sendi pada manu!ium da!i ste!num ?tulan dada@ pada sendi

  ste!no"la>i"ula!is5 $ada aian ujun late!al e!sendi denan a"!omion da!i s"apula

  ?tulan elikat@ denan sendi a"!omio"la>i"ula!is5 $ada 'anita2 "la>i"ula leih

   pendek2 tipis2 ku!an melenkun2 dan pe!mukaanna leih halus5

  6

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  8/16

  Eunsi "la>i"ula e!una untuk:

  I %eaai penanjal untuk menjauhkan anota e!ak atas da!i aian dada

  supaa lenan dapat e!e!ak leluasa5

  I Mene!uskan on"anan da!i anota e!ak atas ke ke!anka tuuh ?aksial@5

  alaupun dikelompokkan dalam tulan panjan2 "la>i"ula adalah tulan satu-

  satuna an tidak memiliki !ona sumsum tulan sepe!ti pada tulan panjan

  lainna5 9la>i"ula te!susun da!i tulan spons5

  Otot-otot dan liamentum an e!lekatan pada "la>i"ula:

  $e!mukaan supe!io!:

  I Otot deltoideus pada aian tue!"ulum deltoideus

  I Otot t!apeCius

  $e!mukaan ine!io! 

  I Liamentum "onoideum ?aian medial da!i liamentum "o!a"o"la>i"ula!e@

   pada tue!"ulum "onoideum

  I Liamentum t!apCoideum ?aian late!al da!i liamentum "o!a"o"la>i"ula!e

   pada linea t!apeCoidea

  #atas ante!io!:

  I Otot pe"to!alis mao!  

  I Otot deltoideus

  I Otot ste!no"leidomastoid

  I Otot ste!nohoideus

  I Otot t!apeCius

  7

 • 8/18/2019 Closed Fracture Clavicula Dextra

  9/16

  9la>i"ula adalah tulan pe!tama an menalami p!oses pene!asan osiikasi

  selama pe!kemanan em!io minu ke-1 dan 65 9la>i"ula jua an me!upakan

  tulan te!akhi! an menelesaikan p!oses pene!asan akni pada usia .) tahun5

  C. Fra&tur Clavicula

  E!aktu! "la>i"ula dapat te!jadi seaai akiat t!auma lansun atau aa tak 

  lansun an dihanta!kan melalui ahu5 Keanakan !aktu! kla>ikula dijumpai pada

  sepa!uh aian distal2 iasana pada pe!temuan ),3 tenah dan ),3 distal5 Ki!a-ki!a

  .,3 !aktu! "la>i"ula te!jadi pada anak-anak5 E!aktu! "la>i"ula pada 'aktu lahi! 

   e!kisa! di anta!a !eensti"k sampai pe!pindahan komplet dan ha!us diedakan denan

  da!i pseudoa!t!osis konenital5 Ka!ena iksasi !elati da!i !amen medial dan e!atna ekst!emitas supe!io!2

  !akmen distal pindah ke a'ah2 kedepan dan ke a!ah a!is tenah5 Eoto !enten

  ante!oposte!io! ha!us selalu diuat2 tetapi p!oeksi olik kadan-kadan leih

   e!una5 Meskipun "ede!a pada pleksus !akhialis atau a!te!i sukla>ia tidak se!in

  te!jadi2 komplikasi sepe!ti itu iasana dapat dipe!lihatkan pada peme!iksaan isik5

  D. Klasifi&asi Fra&tur Clavicula