cmin,b ;cmin,dur cdur,y cdur,st ?· Třída prostředí Popis prostředí Informativní příklady prostředí…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Tda prosted Popis prosted Informativn pklady prosted

Bez rizika koroze

X0

Beton bez vztue nebo vztu z tyovch profil, vystaven vem vlivm krom zmrazovn/rozmrazovn, obruovn nebo chemickm vlivm Pro betony vyztuen betonskou vztu nebo vztu z tyovch profil v suchm prosted

Betony uvnit budov s velmi nzkou vzdunou vlhkost

Koroze vzpsoben karbonatac

XC1 Such, stle mokr Beton uvnit budov s nzkou vlhkost Beton trvale ponoen ve vod

XC2 Mokr, obas such Povrchy beton vystaven dlouhodobmu psoben vody vetina zklady

XC3 Stedn vlhk Beton uvnit budov se stedn nebo vysokou vlhkost Vnj beton chrnn proti deti

XC4 Stdav mokr a such Povrchy beton ve styku s vodou, ne vak ve stupni vlivu prosted

Koroze zpsoben chloridy

XD1 Stedn vlhk Povrchy vystaven chloridm rozptlenm ve vzduchu

XD2 Mokr, zdka such

Plaveck bazny Sousti betonu vystaven prmyslovm vodm obsahujcch chloridy

XD3 Stdav mokr a such

sti most vystaven postikm obsahujcm chloridy Vozovky Betonov desky parkovi

Koroze zpsoben chloridy z mosk vody

XS1 Vystaven slanmu vzduchu ale ne v pmm kontaktu s moskou vodou Stavby na moskm pobe nebo v jeho blzkosti

XS2 Trvale ponoen sti staveb na moi XS3 Smen a ostikovan plivem sti staveb na moi Stdav psoben mrazu a rozmrzvn

XF1 Mrn nasycen vodou bez rozmrazovacch prostedk Svisl betonov povrchy vystaven deti a mrazu

XF2 Mrn nasycen vodou s rozmrazovacmi prostedky

Svisl betonov povrchy konstrukc pozemnch komunikac vystaven mrazu a rozmrazovacm prostedkm rozptlenm ve vzduchu

XF3 Vysok nasycen vodou bez rozmrazovacch prostedk Vodorovn betonov povrchy vystaven deti a mrazu

XF4 Vysok nasycen vodou s rozmrazovacmi prostedky nebo moskou vodou

Vozovky a mostovky vystaven rozmrazovacm prostedkm Betonov povrchy vystaven pmmu ostiku rozmrazovacmi prostedky a mrazu Omvan st staveb na moi vystaven mrazu

Vliv chemickch slouenin XA1 Mrn agresivn prosted uren dle EN 206-1, Tab.2 Prodn zemina a spodn voda XA2 Stedn agresivn prosted uren dle EN 206-1, Tab.2 Prodn zemina a spodn voda XA3 Vysoce agresivn prosted uren dle EN 206-1, Tab.2 Prodn zemina a spodn voda

Stupn vlivu prosted vztahujc se k podmnkm prosted

Betonov kryc vrstva Betonov kryc vrstva je vzdlenost mezi povrchem vztue a nejblim povrchem betonu. Jmenovit (nominln) hodnota tlouky betonov kryc vrstvy cnom se stanov jako souet minimln hodnoty kryt cmin a pdavku na nvrhovou odchylku cdev , tedy: devnom ccc min Hodnota cmin je vt z hodnot: mm10;;max ,,,min,min,min adddurstdurydurdurb cccccc kde cmin,b je minimln kryc vrstva s pihldnutm k poadavku soudrnosti cmin,dur je minimln kryc vrstva s pihldnutm k podmnkm prosted cmin, je pdavn hodnota z hlediska spolehlivosti cdur,st je redukce minimln kryc vrstvy pi pouit nerezov oceli cdur,add je redukce min. kryc vrstvy pi pouit dodaten ochrany (nap. povlak vztue) Nvrhov hodnota c tlouky betonov kryc vrstvy c cmin. (uvd se ve vkresov dokumentaci) Minimln hodnota cmin,b kryc vrstvy s pihldnutm k poadavku soudrnosti : Betonsk vztu : cmin,b nebo n pro pdg 32 mm

mm32promm5nebomm5min, gab dc kde: je prmr vztunho prutu nebo hadice pro PV n je nhradn prmr skupinov vloky dg je nejvt jmenovit rozmr zrn kameniva Dodaten pedpnan vztu - pi kruhov hadici jej prmr (max. 80 mm) - pi obdlnkov hadici men rozmr, nebo 0,5

nsobek vtho rozmru (max. 80 mm) Pedem pedpnan vztu - 1,5 nsobek prmru lana nebo hladkho drtu,

2,5 nsobek prmru drtu s vtisky Minimln hodnota cmin,dur kryc vrstvy s pihldnutm k podmnkm prosted (trvanlivosti) se pro uhlkatou ocel a beton normln hmotnosti vol pihldnutm ke stupm vlivu prosted a klasifikaci konstrukc. Doporuen konstrukn tda pro nvrhovou ivotnost 50 let je S4

Poadavek prosted pro cmin,dur

Stupe prosted Konstrukn tda X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3

S1 10 10 10 15 20 25 30 S2 10 10 15 20 25 30 35 S3 10 10 20 25 30 35 40 S4 10 15 25 30 35 40 45 S5 15 20 30 35 40 45 50 S6 20 25 35 40 45 50 55

Hodnoty cdur, , cdur,st , cdur,add jsou uvedeny v Nrodn ploze. Doporuen hodnoty:

Doporuen klasifikace konstrukc - Konstrukn tda Stupe prosted Kritrium X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1 XD2/XS1 XD3/XS2/XS3

ivotnost 100 let Zvtit o 2 tdy C 30/37 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 40/50 C 40/50 C 45/55 Pevnostn tda

betonu 1) 2) Je-li splnna podmnka minimln tdy betonu, zmenit o 1 tdu Deskov konstrukce Zmenit o 1 tdu Zvltn kontrola kvality Zmenit o 1 tdu 1) Pevnostn tda a w/c jsou povaovny za souvisejc hodnoty, vztah je pedmtem na nrodn normy. Lze uvaovat

i specifick sloen betonu (druh cementu, w/c, jemn plnivo) pro zmenen propustnosti. 2) Uvedenou pevnostn tdu betonu lze snit o 1 tdu, pokud je obsah vzduchovch pr vt ne 4%.

cdur, = 0 cdur, = 0 pokud se nepouije nerezavjc ocel cdur,add = 0 pokud se neprovede dodaten ochrana ocel proti korozi

Pdavek na nvrhovou odchylku cdev: Doporuen hodnota je 10 mm. Pokud je pi vrob prefabrikt uplatnn systm zajitn kvality zahrnujc opaten pro zajitn tlouky betonov kryc vrstvy, pak lze pi nvrhu toleranci redukovat a uvaovat 10mm cdev 5mm. Pokud je zajitno, e pouitm velice citlivch pstroj budou odmtnuty nevyhovujc prvky (nap. prefabrikty), pak lze pi nvrhu toleranci redukovat a uvaovat 5mm cdev 0mm. Pi betoni na nerovn povrchy se doporuuje pi nvrhu zvtit hodnotu minimlnho kryt o toleranci s pihldnutm k velikosti nerovnost. Pi betoni na upraven povrch zeminy se doporuuje uvaovat toleranci 45mm, pi betoni na neupraven povrch zeminy pak 75mm.