Click here to load reader

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? rodzic powinien wiedzieć2017 .pdf · PDF fileUczeń przewlekle chory w przedszkolu i szkole Uczeń przewlekle chory

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? rodzic powinien wiedzieć2017...

Co rodzic powinien wiedzie w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w ktrym wprowadzamy zaplanowane wczeniej zmiany w

polskiej owiacie, oczekiwane przez rodzicw, nauczycieli, uczniw i samorzdowcw.

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom wikszoci Polakw, ktrzy chc szkoy

nowoczesnej, a jednoczenie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany s przemylane i

zaplanowane na wiele lat.

Zaley nam na tym, aby kady ucze, bez wzgldu na to skd pochodzi i jaki jest status

materialny jego rodzicw, mia dobr szko i dobr edukacj. Reforma edukacji to nie tylko

zmiana ustroju szkolnego. To take propozycja nowych rozwiza w obszarze szkolnictwa

zawodowego, silne powizanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu

szk oraz placwek owiatowych.

W przygotowanej przez nas publikacji zebralimy odpowiedzi na najczciej zadawane przez

rodzicw pytania dotyczce nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaniamy, na czym

polegaj nowe rozwizaniach zawarte w prawie owiatowym oraz przypominamy o ju

obowizujcych przepisach.

Zachcamy rodzicw do zapoznawania si ze statutami szk swoich dzieci, z

wewntrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szko.

W przypadku pyta lub wtpliwoci dyrektor szkoy i nauczyciele s zawsze do dyspozycji

rodzicw oraz opiekunw.

Broszura informacyjna

Nowy ustrj szkolny

Od 1 wrzenia 2017 r. zacznie obowizywa nowy ustrj szkolny. Dotychczasowy system,

ktry skada si z: 6-letniej szkoy podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum

oglnoksztaccego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoy zawodowej oraz

szkoy policealnej, ulegnie przeksztaceniu i docelowo bdzie obejmowa:

8-letni szko podstawow;

4-letnie liceum oglnoksztacce;

5-letnie technikum;

3-letni branow szko I stopnia;

2-letni branow szko II stopnia;

3-letni szko specjaln przysposabiajc do pracy;

szko policealn.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoy

podstawowej stan si uczniami 8-letniej szkoy podstawowej. Po jej ukoczeniu bd mogli

kontynuowa nauk w: 4-letnim liceum oglnoksztaccym, 5-letnim technikum lub 3-letniej

branowej szkole I stopnia. Uczniowie, ktrzy w roku szkolnym 2016/2017 ukoczyli klas

VI szkoy podstawowej, rozpoczn nauk w klasie VII szkoy podstawowej.

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/broszura-informacyjna.pdf

Od 1 wrzenia 201 7 r. nowa podstawa programowa ksztacenia oglnego bdzie

obowizywaa w klasach I, IV, VII szkoy podstawowej, w I klasie branowej szkoy I stopnia

oraz w I semestrze szkoy policealnej. Pozostali uczniowie realizuj dotychczasow podstaw

programow.

Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy uczniw klas I-III. Od IV klasy rozpocznie si nauczanie

przedmiotowe, a w VII do zaj obowizkowych zostanie wczony drugi jzyk obcy

nowoytny.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoy podstawowej bd nadal uczyli

si przyrody.

Natomiast od klasy VII zostan wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia,

chemia, fizyka i geografia.

Utrzymujemy szkolenie sportowe w szkoach podstawowych i ponadpodstawowych.

Informacje, w ktrej szkole realizowane jest takie szkolenie, dostpne s w gminie.

Oddziay przysposabiajce do pracy bd tworzone od klasy VII i VIII szkoy podstawowej.

Egzamin smoklasisty

Ucze koczcy VIII klas bdzie zdawa obowizkowy egzamin kocowy. W latach

szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech

przedmiotw: jzyka polskiego, jzyka obcego nowoytnego i matematyki. Od roku

szkolnego 2021/2022 do przedmiotw obowizkowych doczy take jeden fakultatywny:

biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

1 wrzenia 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej

(www.cke.edu.pl) opublikuje informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu

smoklasisty, w tym przykadowe pytania egzaminacyjne.

Z kolei w grudniu 2017 r. CKE zaprezentuje arkusze pokazowe egzaminu smoklasisty.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny bdzie przeprowadzany dla uczniw dotychczasowych klas

gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Przystpi do niego rwnie suchacze

gimnazjum dla dorosych oraz osoby zdajce egzamin eksternistyczny z zakresu

obowizkowych zaj edukacyjnych okrelonych w ramowym planie nauczania dla

gimnazjum dla dorosych. Egzamin ten przeprowadzany bdzie do roku szkolnego 2019/2020

wcznie.

Egzamin gimnazjalny w 2018 r. rozpocznie si 18 kwietnia. Jego wyniki poznamy 15

czerwca 2018 r. Szczegowy harmonogram egzaminu jest dostpny na stronie internetowej

www.cke.edu.pl.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2018 r. odbdzie si na dotychczasowych zasadach i rozpocznie si 4

maja. Absolwenci szk przystpi wtedy do egzaminu pisemnego z jzyka polskiego.

Szczegowy terminarz znajduje si na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl.

Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego

czasu uczniowie bd zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach. Informacje o formule

tego egzaminu zostan udostpnione w 2018 r.

Rekrutacja do szk

Terminy i kryteria rekrutacji do szk podstawowych nieobwodowych ustali organ

prowadzcy do 31 stycznia 2018 r. Informacje bd dostpne dla uczniw w szkole lub w

urzdzie miasta (gminy).

Terminy rekrutacji do liceum oglnoksztaccego, technikum, branowej szkoy I stopnia

ustali kurator owiaty do 31 stycznia 2018 r. Informacje udostpni dana szkoa lub kuratorium

owiaty.

W roku szkolnym 201 7/2018 i 2018/2019 w przeksztaconej szkole podstawowej bd

funkcjonoway klasy dotychczasowego gimnazjum (II i III) do czasu wygaszenia ksztacenia

w tym typie szkoy. Podobne rozwizania dotycz zespow szk, w skad ktrych oprcz

gimnazjum wchodzi zasadnicza szkoa zawodowa, liceum oglnoksztacce albo technikum.

1 wrzenia 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoa zawodowa przeksztaci si w 3-

letni branow szko I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzano

ju rekrutacji do klasy I zasadniczej szkoy zawodowej, ale do klasy I branowej szkoy I

stopnia.

W branowej szkole I stopnia znajd si klasy dotychczasowej zasadniczej szkoy zawodowej

i bd funkcjonoway w jej strukturze do czasu wygaszenia ksztacenia w tym typie szkoy.

Ucze, ktry ukoczy gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, od 1 wrzenia 2017 r. moe

kontynuowa nauk w branowej szkole I stopnia, 4-letnim technikum lub 3-letnim liceum

oglnoksztaccym.

W roku szkolnym 2017/2018 ksztacenie w branowej szkole I stopnia odbywa si w

zawodach ujtych w klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego. Na lata szkolne

2017/2018 i 2019/2020 do branowej szkoy I stopnia bdzie prowadzona rekrutacja

absolwentw gimnazjum. Od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzgldni absolwentw

8-letniej szkoy podstawowej.

Zmiany nie obejm uczniw 3-letniego liceum oglnoksztaccego bd si oni uczyli

wedug dotychczas obowizujcych zasad.

Funkcjonowanie w szkoach oddziaw dwujzycznych

Od 1 wrzenia 201 7 r. mona tworzy oddziay dwujzyczne od klasy VII szkoy

podstawowej. Takie rozwizanie umoliwi zachowanie liczby lat edukacji dwujzycznej (w

sumie 6 lat), czyli 2 lata w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) oraz 4 lata w liceum

oglnoksztaccym.

Kada szkoa podstawowa moe utworzy oddzia lub oddziay dwujzyczne. W pierwszej

kolejnoci bd do niego przyjmowani uczniowie danej szkoy.

Warunkiem przyjcia do oddziau dwujzycznego bdzie otrzymanie promocji do klasy VII

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji jzykowych

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez rad pedagogiczn.

Podstawa programowa. Programy nauczania

1 wrzenia 2017 r. wchodzi w ycie nowa podstawa programowa ksztacenia oglnego.

Wedug niej bd uczy si dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoy

podstawowej, I klasy branowej szkoy I stopnia i I semestru szkoy policealnej. W

pozostaych klasach obowizywa bdzie dotychczasowa podstawa programowa.

W klasach I branowych szk I stopnia i 4-letnich technikw oraz w I semestrach szk

policealnych od 1 wrzenia 2017 r. ksztacenie odbdzie si w oparciu o now podstaw

programow ksztacenia w zawodach. W pozostaych klasach obowizywa bdzie

dotychczasowa podstawa programowa.

Etapy nauczania

Od 1 wrzenia 2017 r. edukacja w szkole podstawowej skada si z dwch etapw:

I etap edukacyjny obejmujcy klasy I-III tzw. edukacja wczesnoszkolna;

II etap edukacyjny obejmujcy klasy IV-VIII.

Program nauczania

Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a nastpnie przedstawia go dyrektorowi w celu

dopuszczenia do uytku w danej szkole. Wszystkie, tak zaakceptowane programy, stanowi

szkolny zestaw programw nauczania, ktry w poczeniu z programem wychowawczo-

profilaktycznym okrela dziaalno edukacyjn szkoy czy placwki.

Ich przygotowanie i realizacja s zadaniem zarwno caej szkoy, jak i kadego nauczyciela.

Nauczyciel ma zapewnion autonomi w zakresie realizacji programu nauczania. Do jego

decyzji naley take wybr metod nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym p

Search related