CO TRZEBA WIEDZIE† O EGZAMINIE “ .WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIE† O EGZAMINIE “SMOKLASISTY W LATACH

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CO TRZEBA WIEDZIE† O EGZAMINIE “ .WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIE† O EGZAMINIE...

WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIE

O EGZAMINIE SMOKLASISTY

W LATACH 20192021

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

DLA RODZICW I NIE TYLKO

CZ IIInformacje o zadaniach na egzaminie

2

WSTP

W latach 20192021 uczniowie klas smych bd zdawa kocowy egzamin z:

jzyka polskiego, matematyki (mog pisa ten egzamin w jzyku mniejszoci narodowej, mniej-

szoci etnicznej lub w jzyku regionalnym), jzyka obcego nowoytnego (ale tylko tego, ktrego uczyli si w szkole jako

jzyka obowizkowego).

Zakres wiedzy i umiejtnoci, ktre s im niezbdne, aby spokojnie podej do eg-zaminu, zostay okrelone w Podstawie programowej ksztacenia oglnego dla szkoy podstawowej z 2017 r. Kiedy bd Pastwo oglda zapisy tej podstawy, mog Pa-stwo odnie wraenie, e obejmuj one bardzo duo materiau. Prosz jednak pami-ta, e wszystko to powinno zosta omwione przez nauczycieli w szkole, na zajciach lekcyjnych. Jeeli tak si nie stao lub jeeli dziecko czego nie pamita albo opucio duo lekcji z powodu choroby, powinno niestety uczy si samodzielnie, np. korzysta-jc z podrcznikw z poprzednich lat (w szkolnej bibliotece powinny by egzemplarze obowizkowe) czy z rnych numerw Victora.

W tej czci informatora chcemy przybliy Pastwu egzamin smoklasisty od strony praktycznej, czyli zada, z ktrymi dziecko zetknie si na egzaminie. W rozdziale po-wiconym jzykowi obcemu omwilimy tylko jzyk angielski, poniewa ten jzyk by wybierany przez zdecydowan wikszo uczniw na egzaminie gimnazjalnym. Jeli jednak Pastwa dziecko jest zainteresowane zdawaniem egzaminu z innego j-zyka obcego nowoytnego, do wyboru ma: francuski, hiszpaski, niemiecki, rosyjski, ukraiski i woski. Informacje na temat egzaminw z tych jzykw, jak rwnie o egza-minie z matematyki w jzyku mniejszoci narodowej, etnicznej i jzyku regionalnym, moecie Pastwo znale na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

I jeszcze mae przypomnienie informacje o egzaminie od strony teoretycznej znajd Pastwo w pierwszej czci naszego informatora, a o tym, jak pomc dziecku przygo-towa si do egzaminu czci trzeciej.

Zapraszamy do lektury!

WWW

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowdzajce now podstaw programow

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Podstawy programowe z jzyka polskiego, matematyki oraz jzykw obcych wraz z komentarzami

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa

Informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczce egzaminu z kadego przedmiotu

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowahttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory

3

Cz II

INFORMACJE O ZADANIACHNA EGZAMINIE

1. JZYK POLSKI

ILE CZASU BDZIE TRWA EGZAMIN Z JZYKA POLSKIEGO?

120 min.

CZY NA EGZAMINIE POTRZEBNA JEST WIEDZA Z KLAS IVVI, CZY TYLKO Z KLAS VIIVIII?

Na egzaminie potrzebna jest wiedza z jzyka polskiego od czwartej do smej klasy szkoy podstawowej.

JAK BDZIE WYGLDA ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z POLSKIEGO?

Arkusz egzaminacyjny bdzie si skada z dwch czci. Najkrcej mona powiedzie, e w pierwszej z nich dziecko bdzie rozwizywa wiele zada rnego typu, a w drugiej napisze wypracowanie na je-den z dwch podanych tematw.

CZ PIERWSZA

To cz, w ktrej wikszo zada BDZIE SI ODNOSI do jednego z dwch tekstw. Bd to:

tekst literacki, np. wiersz, fragment opowiadania lub dramatu,

tekst nieliteracki, np. publicystyczny, naukowy lub popularnonaukowy.

W czci tej MOG SI TE POJAWI ZADANIA, ktre nie bd mie zwizku z przytoczonymi tekstami lub bd zawieray:

fragmenty innych tekstw,

teksty ikoniczne, np. plakat, reprodukcj obrazu, grafik,

frazeologizmy, powiedzenia czy przysowia,

odwoania do lektur obowizkowych.

4

JAKIE TYPY ZADA MOG SI POJAWI W CZCI PIERWSZEJ?

Zadania zamknite i zadania otwarte.

W zadaniach zamknitych dziecko bdzie musiao jedynie wskaza poprawn odpowied wrd podanych odpowiedzi. Bd to np.:

zadania jednokrotnego wyboru, w ktrych naley wskaza jedno poprawne rozwizanie spord podanych,

zadania wielokrotnego wyboru, gdzie moliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi lub wszystkie odpowiedzi s poprawne,

zadania typu prawda/fasz, w ktrych na podstawie przeczytanych tekstw lub zdobytej wiedzy naley ustali prawdziwe i faszywe informacje,

zadania na dobieranie, w ktrych naley dopasowa do siebie poszczeglne elementy.

W zadaniach otwartych dziecko bdzie musiao samodzielnie zredagowa odpowied lub dopisa jeden wyraz lub kilka wyrazw. Bd to np.:

zadania z luk, w ktrych trzeba samodzielnie dokoczy lub uzupeni zdanie odpowiednimi wyrazami,

zadania krtkiej odpowiedzi, ktre bd polegay na sformuowaniu wniosku, wyjanieniu przesania utworu, uzasadnieniu zajtego stanowiska czy przeksztaceniu podanego cytatu. W tej grupie zada znajd si te tzw. formy uytkowe, np. reklama, ogoszenie, zaproszenie.

Ile bdzie jakich zada?

Zadania Liczba

zamknite od 12 do 17

otwarteod 5 do 9, cznie z wypracowaniem z czci

drugiej arkusza

5

CZ DRUGA

W tej czci znajd si dwa tematy wypracowa. Ale, co wane, dziecko musi napisa wypracowanie TYLKO NA JEDEN z nich. Jakie to bd tematy?

Temat o charakterze twrczym np. opowiadanie twrcze, w ktrym dziecko bdzie musiao si wykaza zarwno znajomoci lektury, jak i wasn pomysowoci oraz umiejtnociami pisarskimi.

Temat o charakterze argumentacyjnym np. rozprawka, artyku, przemwienie. Tutaj dziecko musi przede wszystkim zna zasady pisania takich wypracowa oraz umie podawa argumenty i przykady do postawionej tezy, a take wyciga wnioski. Oczywicie rwnie tutaj konieczna jest znajomo lektur, ale nie tylko w pracy o charakterze argumentacyjnym moe te by potrzebna znajomo treci ksiek spoza listy lektur. Ksiki te dziecko bdzie wybiera samodzielnie.

JAK DUGIE POWINNO BY WYPRACOWANIE?

W wypracowaniu musi si znale CO NAJMNIEJ 200 sw.

CO BDZIE OCENIA EGZAMINATOR?

Egzaminator bdzie bra pod uwag przede wszystkim, czy:

wypowied jest zgodna z form wskazan w poleceniu, a wic czy jest to faktycznie opowiadanie bd wypowied argumentacyjna,

wypowied zawiera wymagane dla siebie elementy, np. budowanie fabuy, posugiwanie si narracj w opowiadaniu, a w rozprawce przedstawienie wywodu argumentacyjnego (sformuowanie tezy, poparcie jej argumentami i podsumowanie tezy),

wypowied zawiera poprawne odwoania do wskazanej w poleceniu lektury, np. czy dziecko nie pomylio bohaterw itp. (jest to kryterium kompetencji literackich i kulturowych),

praca ma odpowiedni kompozycj, np. jest podzielona na czci zgodnie z wybran przez dziecko form, ma akapity, jest napisana w sposb spjny i logiczny,

jest zachowany odpowiedni styl danej wypowiedzi, np. w rozprawce styl wywodu,

praca jest napisana odpowiednim jzykiem, czyli czy dziecko posuyo si bogatym sownictwem, unikao powtorze, poprawnie redagowao zdania, uywao frazeologizmw zdradzajcych kultur humanistyczn,

czy w pracy s bdy ortograficzne i interpunkcyjne.

6

ILE PUNKTW MONA OTRZYMA ZA WYPRACOWANIE?

Maksymalnie 20, przy czym kade kryterium ma osobn punktacj.

KryterumMaksymalna liczba

punktw do uzyskania

Realizacja tematu wypowiedzi 2

Elementy twrcze/retoryczne 5

Kompetencje literackie i kulturowe 2

Kompozycja tekstu 2

Styl 2

Jzyk 4

Ortografia 2

Interpunkcja 1

KIEDY DZIECKO OTRZYMA ZERO PUNKTW ZA WYPRACOWANIE?

Gdy napisze prac w caoci nie na temat.

Gdy nie odwoa si do wskazanej lektury.

Gdy praca bdzie nieczytelna.

Gdy praca nie bdzi zawiera rozwinicia.

JAKIE LEKTURY DZIECKO MUSI PRZECZYTA PRZED EGZAMINEM?

Na egzaminie obowizuje znajomo nastpujcych lektur:

Charles Dickens, Opowie wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybr fraszek, pieni i trenw, w tym treny I, V, VII, VIII

Aleksander Kamiski, Kamienie na szaniec

Ignacy Krasicki, ona modna

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, mier Pukownika, witezianka, II cz Dziadw, wybrany utwr z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (cao)

Antoine de Saint-Exupry, May Ksi

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

Juliusz Sowacki, Balladyna

Stefan eromski, Syzyfowe prace

Sawomir Mroek, Artysta

Melchior Wakowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tdy i owdy (wybrany reporta)

7

CZY MOG SI POJAWI PYTANIA O INNE TEKSTY?

Tak, zwaszcza o teksty poetyckie. Pytania te nie bd sprawdzay znajomoci treci utworw, tylko umiejtno analizy i interpretacji poezji. Nie zaszkodzi jednak, jeeli dziecko bdzie kojarzyo i znao utwory takich autorw, jak: Krzysztof Kamil Baczyski, Stanisaw Baraczak, Cyprian Kamil Norwid, Bolesaw Lemian, Marian Hemar, Jarosaw Marek Rymkiewicz, Wisawa Szymborska, Kazimierz Wierzyski, Jan Lecho, Jerzy Liebert, Jan Sztaudynger (fraszki) i Stanisaw Jerzy Lec (aforyzmy).

LEKTURY UZUPENIAJCE

Dziecko nie musi zna ich wszystkich, poniewa to nauczyciel ma obowizek wybra w roku szkolnym dwie spord podanych pozycji. Na egzaminie nie po-winny si pojawi pytania ze znajomoci tych lektur, ale mimo to dobrze, aby dziecko chocia troch si orientowao w ich treci.

Miron Biaoszewski, Pamitnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

Agatha Christie, wybrana powie kryminalna

Arkady Fiedler, Dywizjon 303

Ernest Hemingway, Stary czowiek i morze

Barbara Kosmowska, Pozacana rybka

Jan Pawe II,