Co warto wiedzieć. Rak piersi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poradnik ułatwi życie wielu chorym, uświadamia pacjentom ich prawa. Mówi o tym jak zadawać pytania, także te rzadko zadawane, oraz takie, które są uważane za wstydliwe.

Text of Co warto wiedzieć. Rak piersi

 • CO

  WA

  RTO

  WIE

  DZI

  E RAKPIERSI

  Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

  BEZPATNY

  National Cancer Institute of United StatesPolskie Towarzystwo Onkologii Klinicznejoraz Fundacja Tam i z Powrotem

 • Kierujc si poczuciem odpowiedzialnoci i chci rozwoju metod wspierania chorych na nowotwory i ich rodzin, rodowiska medycznego, wolontariuszy, a take bdc wiadomymi potrzeby wspdziaania Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Fundacja Tam i z powrotem rozpoczy w 2014 roku realizacj Programu Edukacji Onkologicznej.

  Program jest kontynuacj oraz rozwiniciem o nowe zagadnienia, grupy docelowe i szkolenia, z sukcesem prowadzonej przez Fundacj Tam i z powrotem od ponad dwch lat akcji wydawniczej Razem zwyciymy raka!. Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukacj osb zdrowych i osb z grupy podwyszonego ryzyka, osb chorych na nowotwory, ich rodzin i bliskich, a take wsparcie fachow wiedz pracownikw medycznych oraz wolontariuszy.

  Do wsppracy przy realizacji programu zaproszeni zostali Partnerzy oraz Sponsorzy, bez ktrych wsparcia nie byaby moliwa kontynuacja zaoe programowych.

  W tym miejscu chcielibymy serdecznie podzikowa wszystkim, ktrzy przyczynili si do powstania programu oraz jego rozwoju.

  Wszystkich realizatorw zaangaowanych w dziaania zwizane z programem oraz wicej informacji znajdziecie Pastwo na stronie www.programedukacjionkologicznej.pl

  Dzikujemy, e jestecie z nami!

  Patronaty:

 • Wydawca: PRIMOPROWarszawa 2015

  CO WARTO WIEDZIE. RAK PIERSI

  Tumaczenie i adaptacja za pozwoleniem National Cancer Institute of United States

 • ISBN: 978-83-63398-34-7

  Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Maciej KrzakowskiKorekta: Katarzyna KuleszaTumaczenie: Joanna PiekowskaOpracowanie graficzne: Tomasz RupociskiRedakcja: Katarzyna Kowalska, Ewa PodymniakDruk: Miller Druk Sp. z o.o.

  Poradnik jest tumaczeniem wydanego przez National Cancer Institute of United States What You Need To Know About: Breast Cancer NCI nie ponosi odpowiedzialnoci za tumaczenie.

  Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie czci lub caoci informacji, zdj i innych treci zawartych w publikacji w jakiejkolwiek formie bez pisem-nej zgody wydawcy zabronione. Niniejsza publikacja podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

  PRIMOPRO 2015

  Rak piersi jest najczstszym nowotworem zoliwym u kobiet. Rocznie stwierdza si w Polsce okoo 17 tys. nowych zachorowa. Terapia cho-rych na raka piersi jest jednym z najlepszych przykadw leczenia wielo-dyscyplinarnego. Dziki cisej wsppracy chirurgw onkologicznych, radioterapeutw, chemioterapeutw oraz lekarzy innych specjalnoci, rokowanie chorych z tym rozpoznaniem ulega nieustannej poprawie. Efektywne i bezpieczne leczenie raka piersi wymaga nie tylko odpo-wiedniego stosowania procedur medycznych przez lekarzy, ale rw-nie ich dobrej wsppracy z chor i jej rodzin.Poradnik Co warto wiedzie. Rak piersi dostarcza niezbdnych, pod-stawowych informacji dotyczcych tego nowotworu. Wiedza ta po-zwoli chorym i ich rodzinom lepiej odnale si w procesie leczenia on-kologicznego. Uatwi rwnie wspprac i lepsze zrozumienie lekarzy i innych przedstawicieli personelu medycznego zaangaowanych w proces leczenia raka piersi.

  Prof. dr hab. med. Piotr WysockiPrezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 • Drodzy czytelnicy,

  Kadachoroba,szczeglniechorobaprzewleka,wy-magaodchoregoijegorodzinyogromnejsiyideter-minacjiwzmaganiusizproblemamidniacodzienne-go.Chorobaprzewlekatocigyproceszdarze,ktrekonfrontujczowiekazjegomoliwociamiiograni-czeniami.Wtakichokolicznociach,pacjenciiichbli-scypotrzebujskutecznegowsparciaipomocywzro-zumieniu problemw, ktre z perspektywy chorobynierzadkowygldajnaproblemyniedorozwizania.Niemajednejdobrejwskazwkidlawszystkich.Majcjednakdostpdoinformacjiidomdrychrad,monaodnalewasny,niepowtarzalnysposb,dzikiktre-mudrogadozdrowiastaniesiatwiejsza.

  Dlatego te zuznaniemodnosz sidodziaalno-ciwydawniczejFundacjiTamizpowrotem.Niesieniepomocy, a przede wszystkim dziaania zwikszajcewiadomo,takbardzopotrzebn,wprocesieleczeniachorobynowotworowej,swartezauwaeniaiwspar-cia.

  Prezentowanepublikacje sbardzo cennpomocdlaosbchorych,ichrodziniprzyjaci.Wsparcienaj-bliszych jest si, ktrej choremunie zastpi nawetnajlepszyprocesleczenia.

  Gratulujwszystkimautorom,osobomzaangaowa-nymwtenprojekt.Dzikujzachdzieleniasiswo-jwiedzimoliwociamizosobamipotrzebujcymi. TylkoRazemzwyciymyraka!

  Anna Komorowskaona Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego

 • FUNDACJA TAM I Z POWROTEMFundacja powstaa z potrzeby wspomoenia chorych na nowotwory pacjentw polskich szpitali. W Radzie Fundacji zasiadaj wybitni onkolodzy oraz osoby pragnce powici swj czas i energi realizacji dziaa statutowych Fundacji.

  Jednym z gwnych zada Fundacji jest prowadzenie szeroko pojtej dziaalnoci informacyjno--promocyjnej. Dziaalno ta ma na celu podniesienie w polskim spoeczestwie wiadomoci i wiedzy na temat chorb nowotworowych, sposobw ich leczenia i profilaktyki.

  Jestemy organizatorem akcji wydawniczej, ktrej celem jest dostarczenie zainteresowanym chorym i ich rodzinom rzetelnej, fachowej wiedzy prezentowanej w zrozumiay i przystpny spo-sb. Wydawane w ramach akcji poradniki s bezpatnie dystrybuowane w orodkach onkologicz-nych, szpitalach, przychodniach czy w fundacjach i stowarzyszeniach w caej Polsce. Poradniki mona rwnie bezpatnie pobra w formie elektronicznej. Dziki wsparciu darczycw, Fundacja do tej pory wydaa i dostarczya zainteresowanym ponad 700 tysicy egzemplarzy poradnikw. Zainteresowanie przeroso wszelkie oczekiwania. Taki odbir pokazuje rwnie, jak bardzo wane jest wsparcie przez sponsorw i partnerw.

  Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) objo akcj wydawnicz Honorowym Patronatem. Wsparcie tej inicjatywy przez wybitnych specjalistw zrzeszonych w PTOK jest ogromnym wyrnie-niem i stanowi potwierdzenie rzetelnoci oraz wiarygodnoci poradnikw.

  www.tamizpowrotem.orgNa stronie uzyskasz rwnie informacje o organizacjach nioscych pomoc pacjentom z choroba-mi nowotworowymi i ich rodzinom, a take znajdziesz wiele informacji dotyczcych samej choroby.

  Programy i projekty realizowane przez nasz Fundacj s w peni finansowane dziki wsparciu darczycw. Kady sposb wsparcia jest dla nas ogromnym wyrnieniem i stanowi podstaw naszej dziaalnoci.

  Skontaktuj si z nami:

  - jeli jeste zainteresowany wspprac z Fundacj: biuro@tamizpowrotem.org

  - jeli jeste zainteresowany otrzymaniem i/lub dystrybucj poradnikw: wydawnictwo@tamizpowrotem.org

  Jestemy te na Facebooku i Twitterze!

  www.twitter.com/FundacjaTizPwww.facebook.com/FundacjaTamizPowrotem

  Jeli chcesz nam pomc w poradniku znajdziesz przygotowany przekaz pocztowy. Wystarczy wyci, uzupeni o wybran kwot, dokona wpaty na poczcie lub w oddziale wybranego banku i gotowe!Dzikujemy, e jestecie z nami!

 • W ramach akcji prowadzone s dwie serie wydawnicze, w ramach ktrych zostay wydane nastpujce pozycje:

  Seria wydawnicza Razem zwyciymy raka!:1. Po diagnozie. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.2. Seksualno kobiety w chorobie nowotworowej. Poradnik dla kobiet i ich partnerw.3. Seksualno mczyzny w chorobie nowotworowej. Poradnik dla mczyzn i ich partnerek.4. Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentw z chorob nowotworow.5. Pielgnacja pacjenta w chorobie nowotworowej.6. Chemioterapia i Ty. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.7. ywienie a choroba nowotworowa. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.8. Gdy bliski choruje. Poradnik dla rodzin i opiekunw osb z chorob nowotworow.9. Bl w chorobie nowotworowej. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.10. Mj rodzic ma nowotwr. Poradnik dla nastolatkw.11. Radioterapia i Ty. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.12. Moja rehabilitacja. Poradnik dla pacjentw z chorob nowotworow i ich rodzin.

  Seria wydawnicza Co warto wiedzie:Co warto wiedzie. Rak skry, czerniak i znamiona skry.Co warto wiedzie. Rak puca.Co warto wiedzie. Leczenie celowane chorych na nowotwory.Co warto wiedzie. Rak nerki.Co warto wiedzie. Przerzuty nowotworowe w kociach.Co warto wiedzie. Rak piersi.Co warto wiedzie. Rak gruczou krokowego.Co warto wiedzie. Rak jelita grubego.

  Poradniki s dostpne na stronie internetowej Fundacji oraz Programu Edukacji Onkologicznej:www.tamizpowrotem.org, www.programedukacjionkologicznej.pl.

  Celem niniejszego poradnika jest uatwienie dostpu do informacji o zagadnieniach zwizanych z chorob nowotworow. Jakkolwiek Fundacja Tam i z powrotem informu-je, i wszelkie zawarte w poradniku treci maj charakter wycznie informacyjny. Zawsze w pierwszej kolejnoci naley kierowa si zaleceniami lekarza prowadzcego. Treci za-warte w poradniku nie mog by traktowane jako konsultacje czy porady. Osoby korzysta-jce z niniejszego opracowania powinny zawsze skonsultowa prezentowane tu informacje z lekarzem. Zarwno Fundacja, jak i pracownicy i zaoyciele nie bior na siebie odpowiedzialnoci za niewaciwe zrozumienie ani wykorzystanie zawartych tu informacji. Pomimo, i Fundacja dba o rzetelno redaktorsk i merytoryczn zawartych informacji, ja-kiekolwiek ryzyko korzystania z poradnika i zamieszczonych tu informacji ponosz wycznie osoby z niego korzystajce.

 • SPIS TRECI

  Wstp .......................................................................................................... 7

  1.Budowa piersi ......................................................................................... 7

  2.Komrki nowotworowe .......................................................................... 8

  3.Rodzaje raka piersi ................................................................................. 9

  4