Codul Deontologic al Jurnalistului Elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Codul Deontologic al Jurnalistului Elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media

Codul Deontologic al Jurnalistului Elaborat de Conven ia Organiza iilor de MediaPreambulPrezentul Cod Deontologic a fost elaborat de organiza iile membre n Conven ia Organiza iilor de Media. Prevederile prezentului Cod Deontologic sunt liber consim ite de jurnali tii membri ai organiza iilor profesionale, patronale i sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului, adoptat de c tre Conven ia Organiza iilor de Media, la Sinaia, n perioada 9-11 iulie 2004. Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate ale fiec rei organiza ii semnatare a Statutului Jurnalistului.

Interesul public No iunea interes public va fi n eleas pornind de la urm toarele premise:y

y y

y

y y y

Orice chestiune care afecteaz via a comunit ii, este de interes public. Aceasta nu se rezum numai la aspectele politice, ci include orice alt mprejurare care prezint interese pentru comunitate. Interesul public nu prive te doar ceea ce autorit ile consider c este de interes public. Modul n care func ioneaz i ac ioneaz guvernul, autorit ile ori institu iile publice, precum i orice alt entitate care utilizeaz bani publici sau care afecteaz interesul comunit ii este de interes public major. Toate ac iunile, omisiunile, gesturile i cuvintele demnitarilor, politicienilor i ale tuturor func ionarilor publici legate de exercitarea fun iei lor sunt de interes public major. Via a privat a acestora este de interes public, atunci cnd are relevan pentru exercitarea func iei. Avnd n vedere contribu ia autorit ilor la gestionarea puterii i a serviciilor publice, critica adus acestora se bucur de un interes public major. Atunci cnd nu exist un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitat dect de interesul protej rii unui alt drept fundamental. Orice informa ii privind nc lcarea drepturilor omului a a cum sunt acestea definite n documentele interna ionale ratificate de Romnia sunt de interes public major.

1. Rolul Jurnalistului1.1. Jurnalistul este dator s exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, n virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucur de o protec ie sporit n exercitarea acestui drept datorit rolului vital, de ap r tor al valorilor democratice, pe care presa l ndepline te n societate. 1.2. Jurnalistul este dator s caute s respecte i s comunice faptele a a cum acestea pot fi cunoscute prin verific ri rezonabile n virtutea dreptului publicului de a fi informat. 1.3. Jurnalistul este dator s exprime opinii pe o baz factual . n relatarea faptelor i a opiniilor, jurnalistul va ac iona cu bun credin . 1.4. Jurnalistul este dator s semnaleze neglijen a, injusti ia i abuzul de orice fel.

1.5. n demersul s u de a informa publicul, jurnalistul este dator s reflecte societatea n ansamblul i diversitatea ei, acordnd acces n pres i opiniilor minoritare i individuale. Publicul are dreptul s cunoasc nu numai informa iile i ideile primite favorabil sau cu indiferen ori considerate inofensive, dar i pe acelea care ofenseaz , ocheaz sau deranjeaz . Acestea sunt cerin e ale pluralismului, toleran ei i spiritului deschis, f r de care nu exist societate democratic . 1.6. Profesia de jurnalist implic drepturi i obliga ii, libert i i responsabilit i.

2. Conduita profesional2.1. Respectarea drepturilor omului. n exercitarea rolului s u de garant al democra iei, presa are datoria primordial de a respecat drepturile omului. Astfel: 2.1.1. Jurnalistul este dator s respecte prezum ia de nevinov ie. 2.1.2. Jurnalistul este dator s respecte via a privat a persoanei (inclusiv aspectele care in de familie, domiciliu i coresponden ). Amestecul n via a privat este permis atunci cnd interesul public de a afla informa ia prevaleaz . n acest context, este irelevant dac o persoan public a dorit sau nu s dobndeasc aceast calitate. O activitate nu este privat doar pentru motivul c nu este desf urat n public. 2.1.3. Jurnalistul este dator s in cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implica i n infrac iuni, ca victime sau ca autori, cu excep ia situa iei n care interesul public cere ca ace tia s fie identifica i, sau la solicitarea expres a p rin ilor sau a reprezentan ilor lor legali, n vederea protej rii interesului superior al minorului. 2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamit ilor, infrac iunilor, cu prec dere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie s fie dezv luit , cu excep ia situa iei n care exist acordul acestora sau cnd un interes public major prevaleaz . De acela i regim beneficiaz i persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilit i, refugia i etc.). 2.1.5. Jurnalistul este dator s nu discrimineze nici o persoan pe motive de ras , etnie, religie, sex, vrst , orientare sexual ori dizabilit i i s nu instige la ur i violen atunci cnd relateaz fapte sau i exprim opiniile.

2.2. Regulile redact rii.2.2.1. Informa ia trebuie delimitat clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile n acest sens. 2.2.2. Jurnalistul va verifica informa iile n mod rezonabil nainte de a le publica, i va exprima opinii pe o baz factual . Informa iile v dit neadev rate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice s cread c sunt false, nu vor fi publicate.

2.2.3. n chestiunile despre care relateaz , jurnalistul trebuie s fac eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor p r ilor implicate. 2.2.4. Jurnalistul va respecta n redactare regulile cit rii. n cazul cit rii par iale a unei persoane, jurnalistul are obliga ia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protec ia surselor2.3.1. Jurnalistul are obliga ia de a p stra confiden ialitatea acelor surse care solicit s i p streze anonimatul sau a acelor surse a c ror dezv luire le poate pune n pericol via a, integritatea fizic i psihic sau locul de munc .

2.4. Colectarea informa iilor2.4.1. Jurnalistul va ob ine informa ii n mod deschis i transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investiga ie este justificat atunci cnd exist un interes public i cnd informa iile nu pot fi ob inute prin alte mijloace. Se recomand ca utilizarea tehnicilor speciale de investiga ie s fie men ionat explicit n momentul public rii informa iilor.

2.5. Abuzul de statut2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a ob ine beneficii personale sau n favoarea unor ter e p r i constituie o grav nc lcare a normelor etice i este inacceptabil . 2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri n bani sau n natur sau orice alte avantaje care i sunt oferite n considerarea statutului s u profesional. 2.5.3. Jurnalistul va evita s se afle ntr-o situa ie de conflict de interese. Se recomand separarea activit ilor editoriale ale jurnalistului de cele politice i economice.

2.6. Independen a2.6.1. Jurnalistul i va exercita profesia conform propriei sale con tiin e i n acord cu principiile prev zute de Statutul Jurnalistului i de prezentul Cod.

2.7. Corec ia erorilor. Dreptul la replic2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare n materialele sale. Acolo unde consider necesar, jurnalistul poate s publice i scuze.

2.7.2. Dreptul la replic se acord atunci cnd cererea este apreciat ca fiind ndrept it rezonabil .

i

3. Drepturile Jurnalistului3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele i conven iile interna ionale la care Romnia este parte i care garanteaz libertatea de exprimare i liberul acces la informa ii, precum i la toate sursele de informare. 3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel. 3.3. Protec ia secretului profesional i a confiden ialit ii surselor este n egal m sur un drept, dar i o obliga ie a jurnalistului. 3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic mpotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceast libertate deriv din obliga ia jurnalistului de a informa publicul cu bun credin . 3.5. n virtutea bunei practici de separare a activit ilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza s atrag contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institu ia de pres la care lucreaz . 3.6. Jurnalistul se bucur , conform legii, de protec ia drepturilor de autor. 3.7. Jurnalistul i afirm dreptul de a fi ap rat de c tre institu ia de pres unde i exercit profesia, precum i de c tre asocia ia profesional or sindical care i reprezint interesele mpotriva oric rei presiuni exercitate contra sa, de natur s determine o nc lcare a conduitei profesionale prev zute de Statutul Jurnalistului i de prezentul Cod Deontologic.