of 22 /22
RO RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 10.6.2015 COM(2015) 282 final 2015/0128 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare)

COMISIA EUROPEANĂ - europarl.europa.eu201… · COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 10.6.2015 ... Uniunea Europeana sau in TFUE. Prin urmare, în Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 ar trebui

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COMISIA EUROPEANĂ - europarl.europa.eu201… · COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 10.6.2015 ......

 • RO RO

  COMISIA EUROPEANĂ

  Bruxelles, 10.6.2015 COM(2015) 282 final

  2015/0128 (COD)

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

  privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în

  acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare)

 • RO 2 RO

  EXPUNERE DE MOTIVE 1. În contextul unei Europe a cetăţenilor, Comisia acordă o mare importanţă

  simplificării şi clarităţii dreptului Uniunii în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil cetăţeanului, oferindu-i astfel posibilităţi sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

  Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adeseori în mod substanţial, se găsesc dispersate parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile în vigoare, este necesară o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte.

  Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului depind şi de codificarea legislaţiei adeseori modificată.

  2. La 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucţiuni1 serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor cel mai târziu după a zecea lor modificare, menţionând că este vorba despre o cerinţă minimală şi că, în vederea clarităţii şi a bunei înţelegeri a dispoziţiilor acestora, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale şi mai scurte.

  3. Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Edinburgh, din decembrie 1992, au confirmat aceste imperative2, subliniind importanţa codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce priveşte dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

  Codificarea trebuie realizată respectând cu stricteţe procedura normală de adoptare a actelor Uniunii.

  4. Obiectul prezentei propuneri este codificarea Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic3. Noul regulament se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate4; prezenta propunere păstrează în totalitate conţinutul actelor astfel codificate. În același timp, este de asemenea adecvat să se introducă anumite mici modificări de fond la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 22 din respectivul regulament. Prin urmare, prezenta propunere ia forma unei reformări.

  5. Prezenta propunere de reformare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile, în 23 de limbi oficiale, a textului Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 şi a actelor care l-au modificat, efectuată prin intermediul unui sistem informatic, de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. În cazul articolelor renumerotate, corelaţia între vechea numerotare şi cea nouă este prezentată în tabelul de corespondenţă din anexa IV la regulamentul reformat.

  1 COM(87) 868 PV. 2 A se vedea anexa 3 din partea A a concluziilor. 3 Înscrisă în programul legislativ pentru anul 2015. 4 A se vedea anexa III la prezenta propunere.

 • RO 3 RO

  1528/2007 (adaptat)

  2015/0128 (COD)

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

  privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în

  acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare)

  PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Tratatul ⌦ privind funcționarea Uniunii Europene ⌫, în special articolul ⌦ 207 alineatul (2) ⌫ ,

  având în vedere propunerea Comisiei Europene,

  după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European5,

  hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

  întrucât:

  nou

  (1) Regulamentul (CE) nr. 1528/20076 al Consiliului a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori7..Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

  1528/2007 considerentul 1

  (adaptat)

  (2) ⌦ În conformitate cu ⌫ Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20008 ⌦ astfel cum a fost modificat prin Acordul din 22 decembrie 20059 ⌫ (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-CE”), Acordurile de parteneriat economic (APE) ⌦ urmau să intre ⌫ în vigoare cel târziu la data de 1 ianuarie 2008.

  5 JO C […], […], p. […]. 6 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor

  aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (JO L 348, 31.12.2007, p.1).

  7 A se vedea anexa III. 8 JO L 317, 15.12.2000, p. 3. 9 JO L 209, 11.8.2005, p. 27.

 • RO 4 RO

  1528/2007 considerentul 3

  (adaptat)

  (3) Începând cu anul 2002, ⌦ Uniunea ⌫ a negociat Acorduri de parteneriat economic cu grupul statelor ⌦ din Africa, zona Caraibelor și Pacific ⌫ (ACP) sub forma a ⌦ șapte ⌫ regiuni care cuprindeau statele din Caraibe, Africa Centrală, Africa de Est și Sud, ⌦ Comunitatea Est-Africană, ⌫ statele insulare din Pacific, Comunitatea de Dezvoltare Sud-Africană și Africa de Vest. Aceste acorduri de parteneriat economic ⌦ trebuie să fie ⌫ conforme cu obligațiile OMC, vor sprijini integrarea regională și vor promova integrarea progresivă a economiilor ACP în sistemul comercial internațional reglementat, încurajând astfel dezvoltarea durabilă a acestora și contribuind la efortul global de a eradica sărăcia și de a îmbunătăți condițiile de viață în țările ACP. Într-o primă etapă, pot fi încheiate negocierile cu privire la acordurile prin care se instituie parteneriate economice care reglementează cel puțin regimurile privind bunurile compatibile cu normele OMC, care sunt conforme cu procesele regionale de integrare economică și politică și care urmează să fie completate cât de curând posibil prin Acorduri de parteneriat economic complete.

  1528/2007 considerentul 4

  (4) Acele acorduri care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic pentru care negocierile au fost încheiate prevăd că părțile pot întreprinde acțiuni în vederea aplicării acordului, anterior aplicării provizorii, pe bază reciprocă, într-o măsură fezabilă. Este necesară întreprinderea de acțiuni pentru aplicarea acordurilor pe baza acestor dispoziții.

  1528/2007 considerentul 5

  (adaptat)

  (5) Regimurile incluse în prezentul regulament urmează să fie modificate, după caz, în conformitate cu acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, în funcție de modul și data la care aceste acorduri vor fi semnate și încheiate în temeiul articolului ⌦ 218 ⌫ din ⌦ Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ⌫ și vor fi fie aplicate cu titlu provizoriu, fie în vigoare. Regimurilor comerciale li se pune capăt, în totalitate sau în parte, în cazul în care acordurile respective nu intră în vigoare într-o perioadă de timp rezonabilă în conformitate cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor.

  1528/2007 considerentul 6

  (adaptat)

  (6) Pentru importurile către ⌦ Uniune ⌫, regimurile cuprinse în acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic ar trebui să prevadă accesul fără taxe și contingente tarifare pentru toate produsele cu excepția armelor. Aceste regimuri sunt supuse perioadelor de tranziție și dispozițiilor privind anumite produse sensibile, dispoziții specifice pentru departamentele franceze de peste mări. Având în vedere particularitățile situației din Africa de Sud, produsele provenite din Africa de Sud ar trebui să beneficieze în continuare de dispozițiile relevante ale Acordului privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și

 • RO 5 RO

  statele sale membre, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte10 ⌦ astfel cum a fost modificat prin Protocolul adițional din 25 iunie 200511 ⌫ (denumit în continuare „CDCA”), până în momentul în care un acord care stabilește sau duce la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic dintre ⌦ Uniune ⌫ și Africa de Sud intră în vigoare.

  1528/2007 considerentul 8

  (adaptat)

  (7) Regulile de origine aplicabile importurilor efectuate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament ar trebui, pentru o perioadă tranzitorie, să fie cele stabilite în anexa II la prezentul regulament. Aceste reguli de origine ar trebui înlocuite cu cele care figurează în anexa la orice acord încheiat cu regiunile sau statele menționate în anexa I ⌦ la prezentul regulament ⌫ , fie din momentul aplicării acelui acord cu titlu provizoriu, fie din momentul intrării în vigoare a acelui acord, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  1528/2007 considerentul 9

  (adaptat)

  (8) Este necesar să se asigure posibilitatea de a suspenda temporar regimurile prevăzute de prezentul regulament, în eventualitatea nerespectării obligației de a asigura cooperare administrativă, în cazul unor nereguli sau al fraudei. Atunci când un stat membru furnizează informații Comisiei despre o posibilă fraudă sau lipsă a cooperării administrative, ar trebui să se aplice legislația relevantă ⌦ a Uniunii ⌫, în special Regulamentul (CE) nr. 515/9712.

  1528/2007 considerentul 10

  (adaptat)

  (9) Este necesar ca prezentul regulament să cuprindă ⌦ un ⌫ mecanism ⌦ tranzitoriu ⌫ special de salvgardare și supraveghere ⌦ privind zahărul ⌫ .

  1528/2007 considerentul 13

  (adaptat)

  (10) De asemenea, este necesar ⌦ să cuprindă ⌫ măsuri generale de salvgardare pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament.

  1528/2007 considerentul 14

  (11) Având în vedere sensibilitatea specială a produselor agricole, este necesar ca măsurile bilaterale de salvgardare să poată fi adoptate în cazul în care importurile provoacă sau

  10 JO L 311, 4.12.1999, p. 1. 11 JO L 68, 15.03.2005, p. 33. 12 Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între

  autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

 • RO 6 RO

  riscă să provoace disfuncționalități pe piețele unor astfel de produse sau disfuncționalități ale mecanismelor care reglementează acele piețe.

  1528/2007 considerentul 15

  (adaptat)

  (12) În conformitate cu articolul ⌦ 349 ⌫ din ⌦ TFUE ⌫ , în toate politicile ⌦ Uniunii ⌫ ar trebui să se țină cont de situația structurală, socială și economică specială a regiunilor ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫, în special în ceea ce privește politicile în domeniile vamal și comercial.

  1528/2007 considerentul 16

  (adaptat)

  (13) Prin urmare, ar trebui avute în vedere atât sensibilitatea produselor agricole, în special a zahărului, cât și vulnerabilitatea și interesele regiunilor ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫, cu ocazia stabilirii normelor privind măsurile de salvgardare bilaterale într-o manieră eficientă.

  nou

  (14) Articolul 134 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a fost eliminat de Tratatul de la Lisabona fără a fi înlocuit cu un articol echivalent în Tratatul privind Uniunea Europeana sau in TFUE. Prin urmare, în Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 ar trebui eliminată trimiterea la articolul 134 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

  38/2014 articolul 1 și anexa .5

  (adaptat) nou

  (15) În vederea realizării de adaptări tehnice la regimurile aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din ACP, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din ⌦ TFUE ⌫ ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexei I la ⌦ prezentul ⌫ regulament, pentru a adăuga sau elimina regiuni sau state și în ceea ce privește introducerea de modificări de ordin tehnic la anexa II la ⌦ prezentul ⌫ regulament, care sunt necesare ca urmare a aplicării anexei respective. Mai mult, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adăugarea la prezentul regulament a unei anexe care stabilește regimul aplicabil produselor originare din Africa de Sud odată ce dispozițiile comerciale relevante ale CDCA sunt înlocuite cu dispozițiile relevante ale unui acord care stabilește sau duce la stabilirea unui Acord de parteneriat economic. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

 • RO 7 RO

  527/2013 considerentul 3

  (adaptat)

  (16) ⌦ Anumite țări ⌫ , care nu au luat măsurile necesare în vederea ratificării acordurilor care le privesc ⌦ au fost excluse din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului13 ⌫ .

  527/2013 considerentul 5

  (adaptat)

  (17) Pentru a asigura posibilitatea ca respectivele țări să fie cu ușurință reincluse în anexa I la prezentul regulament imediat după ce acestea au luat măsurile necesare pentru ratificarea respectivelor acorduri și până la intrarea acestora în vigoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din ⌦ TFUE ⌫ ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește reincluderea țărilor excluse din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 ⌦ prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 ⌫ .

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  (18) Ar trebui să se confere Comisiei competența de a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14.

  (19) Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru suspendarea tratamentului, având în vedere natura respectivelor suspendări. Procedura ar trebui, de asemenea, folosită pentru adoptarea măsurilor de supraveghere și a măsurilor de salvgardare provizorii, date fiind efectele unor asemenea măsuri. În cazul în care o întârziere în impunerea măsurilor ar cauza prejudicii dificil de remediat, este necesar ca Comisia să fie în măsură să adopte măsuri provizorii cu aplicare imediată,

  13 Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de

  modificare a Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (JO L 165, 18.6.2013, p. 59).

  14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 • RO 8 RO

  1528/2007

  ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

  CAPITOLUL 1

  OBIECT, SFERĂ DE APLICARE ȘI ACCES PE PIAȚĂ

  Articolul 1 Obiect

  Prezentul regulament aplică regimurile aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic.

  Articolul 2 Sferă de aplicare

  1. Prezentul regulament se aplică produselor originare din regiunile și statele menționate în anexa I.

  38/2014 articolul 1 și anexa .5

  alineatul (1)

  2. Comisia modifică anexa I prin acte delegate în conformitate cu articolul 24 pentru a adăuga regiunile sau statele din grupul de state ACP care au încheiat negocieri privind un acord între Uniune și acea regiune sau acel stat care îndeplinește cel puțin cerințele de la articolul XXIV din GATT 1994.

  3. Statul sau regiunea rămân pe lista din anexa I, cu excepția cazului în care Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 24, de modificare a anexei I pentru a elimina o regiune sau un stat din respectiva anexă, în special dacă:

  1528/2007

  (a) regiunea sau statul își manifestă intenția de a nu ratifica un acord care i-a permis să fie inclus(ă) în anexa I;

  (b) ratificarea unui acord care i-a permis unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I nu a fost efectuată într-un termen rezonabil astfel încât intrarea în vigoare a acordului este întârziată în mod nejustificat; sau,

  (c) acordul este denunțat sau drepturile și obligațiile regiunii respective sau ale statului respectiv care reies din acord încetează să mai producă efecte, acordul rămânând însă în vigoare în celelalte privințe.

 • RO 9 RO

  527/2013 articolul 1

  alienatul (1) (adaptat)

  Articolul 3 Delegarea de competențe

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 pentru a modifica anexa I la prezentul regulament prin reintroducerea acelor regiuni sau state din grupul de state ACP care au fost excluse din anexa ⌦ I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 prin ⌫ Regulamentul (UE) nr. 527/2013 și care, de la data respectivei excluderi, au luat măsurile necesare pentru ratificarea acordurilor care le privesc.

  1528/2007 (adaptat) nou

  Articolul 4 Accesul pe piață

  1. Taxele la import se elimină pentru toate produsele prevăzute la capitolele 1-97, însă nu și la 93 din Sistemul armonizat, originare dintr-o regiune sau stat menționat(ă) în anexa I. O astfel de eliminare este supusă mecanismului general de salvgardare prevăzut la articolele 11-22.

  2. Pentru produsele prevăzute la capitolul 93 din Sistemul armonizat originare din regiuni sau state menționate în anexa I, taxele aplicate aferente națiunii celei mai favorizate se aplică în continuare.

  3. Alineatul (1) nu se aplică produselor originare din Africa de Sud. Astfel de produse sunt supuse dispozițiilor relevante din CDCA. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 , ⌦ pentru a adăuga ⌫ la prezentul regulament o anexă care stabilește regimul aplicabil produselor originare din Africa de Sud odată ce dispozițiile comerciale relevante ale CDCA sunt înlocuite cu dispozițiile relevante ale unui acord care stabilește sau duce la stabilirea unui Acord de parteneriat economic.

  4. Alineatul (1) nu se aplică până la 1 ianuarie 2018 produselor înscrise la poziția tarifară 0803 00 19 originare dintr-o regiune sau dintr-un stat menționată(menționat) la anexa I și puse în liberă circulație în regiunile ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫. Alineatul (1) al acestui articol și articolul 8 nu se aplică până la 1 ianuarie 2018 produselor înscrise la poziția tarifară 1701 originare dintr-o regiune sau stat menționată (menționat) în anexa I și puse în circulație în departamentele franceze de peste mări. Aceste perioade sunt extinse până la 1 ianuarie 2028, cu excepția cazurilor în care părțile la acordurile relevante convin altfel. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informând părțile cu privire la faptul că această dispoziție încetează să mai producă efecte.

 • RO 10 RO

  CAPITOLUL II

  REGULI DE ORIGINE ȘI COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

  Articolul 5 Reguli de origine

  1. Regulile de origine prevăzute în anexa II se aplică pentru a stabili dacă produsele sunt originare din regiuni sau state menționate în anexa I.

  2. Regulile de origine prevăzute în anexa II se înlocuiesc cu cele anexate la orice acord cu regiunile sau statele menționate în anexa I atunci când acel acord este fie aplicat provizoriu, fie intră în vigoare, luându-se în considerare data care este mai apropiată. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a informa operatorii. Avizul specifică data aplicării provizorii sau a intrării în vigoare, care este data de la care regulile de origine din acord se aplică produselor originare din regiunile și statele enumerate în anexa I.

  38/2014 articolul 1 și anexa .5

  alineatul (2) (adaptat)

  3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 privind modificări de ordin tehnic la anexa II atunci când acestea sunt necesare pentru a ține seama de modificările aduse altor acte legislative ale Uniunii din domeniul vamal.

  4. Deciziile privind gestionarea anexei II pot fi adoptate în conformitate cu procedura ⌦ de examinare ⌫ prevăzută la ⌦ articolul 21 alineatul (5) ⌫.

  1528/2007

  Articolul 6 Cooperare administrativă

  1. În cazul în care Comisia a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau cazuri de fraudă, aceasta poate suspenda temporar eliminarea taxelor din articolele 4, 7 și 8 (denumit în continuare „tratamentul corespunzător”), în conformitate cu prezentul articol.

  2. În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înțelege, inter alia: (a) nerespectarea repetată a obligațiilor relevante de a verifica originea produsului

  (produselor) în cauză;

  (b) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii de origine și/sau comunicarea rezultatelor acestora;

  (c) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește obținerea autorizației de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor necesare pentru acordarea tratamentului corespunzător.

  În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, inter alia, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depășesc nivelul obișnuit al capacității de producție și export a regiunii sau statului în cauză.

 • RO 11 RO

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (1)

  3. În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor furnizate de un stat membru sau din proprie inițiativă, constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, tratamentul corespunzător poate fi suspendat în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (4), cu condiția ca mai întâi Comisia:

  1528/2007 (adaptat)

  (a) să fi informat comitetul prevăzut la articolul ⌦ 21 alineatul (2) ⌫ ;

  (b) să fi notificat regiunea sau statul în cauză în conformitate cu oricare dintre procedurile relevante aplicabile între ⌦ Uniune ⌫ și statul sau regiunea respectiv(ă); precum și

  (c) să fi publicat un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care să indice faptul că s-a constatat lipsa cooperării administrative, a unor nereguli, sau a unor cazuri de fraudă.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (1)

  4. Termenul de suspendare prevăzut în prezentul articol este limitat la perioada necesară protejării intereselor financiare ale Uniunii. Acesta nu poate depăși șase luni, cu posibilitate de reînnoire. La încheierea respectivului termen, Comisia decide fie să pună capăt suspendării, fie să prelungească termenul de suspendare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (4).

  1528/2007 (adaptat)

  5. Procedurile de suspendare temporară prevăzute la alineatele (2) ⌦ , (3) și ⌫ (4) se înlocuiesc cu cele prevăzute în orice acord cu regiunile sau statele menționate în anexa I fie atunci când acel acord este aplicat provizoriu, fie atunci când intră în vigoare, luându-se în considerare data care este mai apropiată. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a informa operatorii. Avizul specifică data aplicării provizorii sau a intrării în vigoare, care este data de la care procedurile de suspendare temporară din acord se aplică produselor acoperite de prezentul regulament.

  6. Pentru a pune în aplicare suspendarea temporară prevăzută în orice acord cu regiunile sau statele menționate la anexa I, Comisia, fără întârziere:

  (a) informează comitetul prevăzut la articolul ⌦ 21 alineatul (2) ⌫ cu privire la constatarea lipsei cooperării administrative, a unor nereguli sau a unor cazuri de fraudă; și

  (b) publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care să indice faptul că s-a constatat lipsa cooperării administrative, a unor nereguli sau a unor cazuri de fraudă.

 • RO 12 RO

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (1)

  Decizia de suspendare a tratamentului corespunzător se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (4).

  1528/2007 (adaptat)

  CAPITOLUL III

  REGIMURI TRANZITORII

  SECȚIUNEA 1

  OREZ

  Articolul 7 Contingent tarifar cu taxe vamale zero

  1. Produselor înscrise la poziția tarifară 1006 ⌦ nu li se aplică taxe la import ⌫.

  1528/2007 (adaptat)

  SECȚIUNEA 2

  ZAHĂR

  Articolul 8 Contingent tarifar cu taxe vamale zero

  1. Produselor înscrise la poziția tarifară 1701 ⌦ nu li se aplică taxe la import ⌫.

  Articolul 9 Mecanismul de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului

  1. ⌦ Până la ⌫ 30 septembrie 2015, tratamentul acordat la articolul 8 pentru importurile de produse înscrise la poziția tarifară 1701 originare din regiunile sau statele menționate la anexa I și care nu sunt cele mai puțin dezvoltate țări menționate în anexa I la Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 980/200515, poate fi suspendat în cazul în care:

  (a) importurile originare din regiuni sau state care fac parte din statele ACP și care nu sunt statele cel mai puțin dezvoltate menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, depășesc 1,6 milioane de tone pentru anii de comercializare 2014/2015; și

  (b) importurile originare din toate statele ACP depășesc 3,5 milioane de tone.

  15 Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe

  tarifare generalizate (JO L 169, 30.06.2005, p. 1).

 • RO 13 RO

  2. ⌦ Cantitatea menționată ⌫ la alineatul (1) litera (a) ⌦ poate ⌫ fi ⌦ subdivizată ⌫ pe regiune.

  3. Pe perioada prevăzută la alineatul (1), pentru importurile de produse înscrise la poziția tarifară 1701 originare din regiuni sau state menționate în anexa I, este necesară o licență de import.

  4. Suspendarea tratamentului acordat la articolul 8 se încheie la sfârșitul anului de comercializare în care a fost introdusă.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (4)

  5. Comisia adoptă normele detaliate privind subdivizarea cantităților prevăzute la alineatul (1) și pentru gestionarea sistemului prevăzut la alineatele (1), (3) și (4) din prezentul articol și deciziile de suspendare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (5).

  1528/2007 (adaptat)

  Articolul 10 Mecanismul de supraveghere tranzitoriu

  1. ⌦ Până la ⌫ 30 septembrie 2015, importurile de produse înscrise la pozițiile tarifare 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originare din regiuni sau state menționate în anexa I sunt supuse mecanismului de supraveghere prevăzut la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/9316.

  2. Pe baza acelei supravegheri, Comisia verifică dacă există o creștere cumulativă a importurilor unuia sau a mai multor dintre aceste produse originare dintr-o anumită regiune cu un volum de peste 20 % într-o perioadă de douăsprezece luni consecutive, în comparație cu media importurilor anuale pentru cele trei perioade anterioare de câte douăsprezece luni.

  3. În cazul în care este atins nivelul prevăzut la alineatul (2), Comisia analizează configurația schimburilor comerciale, justificarea economică și conținutul de zahăr al acestor importuri. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că astfel de importuri sunt utilizate pentru a eluda mecanismul de salvgardare ⌦ tranzitoriu ⌫ prevăzut la articol 9, aceasta poate suspenda aplicarea articolului 4 alineatul (1) pentru importurile de produse înscrise la pozițiile tarifare 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originare din regiuni sau state menționate la anexa I și care nu se regăsesc printre statele cel mai puțin dezvoltate menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, până la sfârșitul anului de comercializare respectiv.

  16 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a

  Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

 • RO 14 RO

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (5) (adaptat)

  4. Comisia adoptă norme detaliate referitoare la gestionarea ⌦ sistemului prevăzut la alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol ⌫ și deciziile de suspendare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (5).

  1528/2007 (adaptat)

  CAPITOLUL IV

  DISPOZIȚII DE SALVGARDARE GENERALE

  Articolul 11 Definiții

  În sensul prezentului capitol ⌦ se aplică următoarele definiții ⌫:

  (a) „industria ⌦ Uniunii ⌫” reprezintă totalitatea producătorilor ⌦ din Uniune ⌫ de produse similare sau aflate în concurență directă, care își desfășoară activitatea pe teritoriul ⌦ Uniunii ⌫ sau producătorii ⌦ din Uniune ⌫ ale căror producții colective de produse similare sau aflate în concurență directă constituie o proporție majoră din producția ⌦ Uniunii ⌫ totală de astfel de produse;

  (b) „prejudiciu grav” reprezintă o deteriorare generală gravă a situației producătorilor ⌦ din Uniune ⌫;

  (c) „riscul producerii unui prejudiciu grav” înseamnă un prejudiciu grav a cărui producere este în mod evident iminentă;

  (d) „disfuncționalități” înseamnă dereglări într-un sector sau o industrie;

  (e) „riscul producerii unor disfuncționalități” înseamnă disfuncționalități a căror producere este în mod evident iminentă.

  Articolul 12 Principii

  1. O măsură de salvgardare poate fi impusă în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul capitol, atunci când produsele originare din regiunile sau statele menționate în anexa I sunt importate în ⌦ Uniune ⌫ în cantități atât de mari și în astfel de condiții încât să provoace sau riscă să provoace una din următoarele situații:

  (a) un prejudiciu grav industriei ⌦ Uniunii ⌫

  (b) disfuncționalități într-un sector al economiei, în special acolo unde aceste disfuncționalități produc probleme sau dificultăți sociale majore care ar putea cauza o gravă deteriorare a situației economice a ⌦ Uniunii ⌫ sau

  (c) disfuncționalități pe piețele produselor agricole la care face referire anexa I la Acordul OMC privind agricultura sau în cadrul mecanismelor de reglementare a acelor piețe.

 • RO 15 RO

  2. O măsură de salvgardare poate fi impusă în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul capitol, atunci când produsele originare din regiunile sau statele menționate în anexa I sunt importate în ⌦ Uniune ⌫ în cantități atât de mari și în astfel de condiții încât să provoace sau riscă să provoace disfuncționalități ale situației economice dintr-una sau mai multe regiuni ultraperiferice ⌦ ale Uniunii ⌫.

  Articolul 13 Stabilirea condițiilor pentru impunerea măsurilor de salvgardare

  1. Stabilirea prejudiciului grav sau a riscului producerii unui prejudiciu grav cuprinde, printre altele, următorii factori:

  (a) volumul importurilor, în special în cazul în care s-a înregistrat o creștere semnificativă a acestuia, fie în termeni absoluți, fie relativi, prin raportarea la producția sau consumul în ⌦ Uniune ⌫;

  (b) prețul importurilor, în special în cazul în care s-a înregistrat o subcotare a prețurilor în comparație cu prețul unui produs similar în ⌦ Uniune ⌫;

  (c) impactul ulterior asupra producătorilor ⌦ din Uniune ⌫, astfel cum este indicat de evoluțiile anumitor factori economici, precum producția, utilizarea capacității, stocurile, vânzările, cota de piață, scăderea prețurilor sau împiedicarea creșterii prețurilor care ar fi avut loc în mod normal, profitul, randamentul capitalului investit, fluxul de numerar și ocuparea forței de muncă;

  (d) alți factori decât tendințele importurilor, care produc sau ar fi putut produce un prejudiciu producătorilor ⌦ din Uniune ⌫ vizați.

  2. Stabilirea disfuncționalităților sau a riscului producerii unor disfuncționalități se bazează pe factori obiectivi, cuprinzând următoarele elemente:

  (a) creșterea volumului importurilor, în termeni absoluți sau relativi, prin raportarea la producția ⌦ Uniunii ⌫ și la importurile din alte surse și

  (b) efectul unor astfel de importuri asupra prețurilor sau

  (c) efectul unor astfel de importuri asupra situației industriei ⌦ Uniunii ⌫ sau sectorului economic vizat, inclusiv, printre altele, asupra nivelurilor vânzărilor, producției, situației financiare și ocupării forței de muncă.

  3. Pentru a stabili dacă importurile sunt efectuate în condiții care provoacă sau riscă să provoace disfuncționalități pe piețele produselor agricole sau în cadrul mecanismelor de reglementare a acelor piețe, inclusiv regulamentele privind organizarea comună a piețelor, trebuie luați în considerare toți factorii obiectivi relevanți, inclusiv unul sau mai multe din următoarele elemente:

  (a) volumul importurilor în comparație cu nivelurile din anii calendaristici sau de comercializare anteriori, după caz, ale producției și consumului intern și cu nivelurile viitoare planificate în conformitate cu reforma organizării comune a pieței;

  (b) nivelul prețurilor interne în comparație cu prețurile de referință sau țintă după caz, iar în cazul în care nu sunt aplicabile, în comparație cu prețurile medii de pe piața internă din aceeași perioadă a anilor de comercializare anteriori;

  (c) de la 1 octombrie 2015, pe piețele de produse înscrise la poziția tarifară 1701, situații în care prețul mediu pentru zahăr alb pe piața ⌦ Uniunii ⌫ scade timp de două luni

 • RO 16 RO

  consecutive sub 80 % din prețul mediu pentru zahăr alb pe piața ⌦ Uniunii ⌫ înregistrat în anul de comercializare anterior.

  4. Pentru a stabili dacă condițiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) sunt îndeplinite în cazul regiunilor ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫, analizele se limitează la teritoriul regiunii (regiunilor) ultraperiferice în cauză. O atenție deosebită se acordă dimensiunii industriei locale, situației sale financiare și situației ocupării forței de muncă.

  Articolul 14 Inițierea procedurii

  1. O anchetă se deschide la cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există probe suficiente care să justifice inițierea unei anchete.

  2. Statele membre informează Comisia în cazul în care din evoluțiile importurilor din oricare din regiunile sau statele menționate în anexa I reiese necesitatea impunerii unor măsuri de salvgardare. Această informare trebuie să cuprindă probele disponibile, stabilite pe baza criteriilor definite la articolul 13. Comisia transmite aceste informații tuturor statelor membre în termen de trei zile lucrătoare.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (6)

  3. În cazul în care există probe suficiente pentru a justifica inițierea procedurii, Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deschiderea procedurii se realizează în termen de o lună de la data primirii informațiilor din partea unui stat membru.

  Comisia informează statele membre cu privire la analiza informațiilor realizată de aceasta, în mod normal în termen de 21 de zile de la data furnizării informațiilor către Comisie.

  4. În cazul în care Comisia consideră că sunt întrunite circumstanțele prevăzute la articolul 12, aceasta notifică de îndată regiunea sau statele prevăzute în anexa I vizată (vizate) de intenția sa de a iniția o anchetă. Notificarea poate fi însoțită de o invitație la consultări, în scopul clarificării situației și identificării unei soluții reciproc satisfăcătoare.

  1528/2007

  Articolul 15 Ancheta

  1. După inițierea procedurii, Comisia deschide o anchetă.

  2. Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informații, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informații sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, Comisia transmite informațiile tuturor statelor membre, cu condiția ca acestea să nu fie confidențiale; în cazul în care informațiile sunt confidențiale Comisia transmite un rezumat neconfidențial al acestora.

  3. În cazul unei anchete care se limitează la o regiune ultraperiferică, Comisia poate solicita autorităților locale competente să furnizeze informațiile menționate la alineatul (2), prin intermediul statului membru vizat.

 • RO 17 RO

  4. Ancheta, atunci când este posibil, se finalizează în termen de șase luni de la începere. În circumstanțe excepționale, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

  Articolul 16 Instituirea de măsuri de salvgardare provizorii

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (7)

  1. Măsurile de salvgardare provizorii se aplică în circumstanțe grave, în cazul în care o întârziere ar provoca un prejudiciu dificil de reparat, în baza unei determinări preliminare privind existența circumstanțelor prevăzute la articolul 12. Măsurile provizorii sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (4) sau în caz de urgență, în conformitate cu articolul 21 alineatul (6).

  2. Având în vedere situația specială a regiunilor ultraperiferice și vulnerabilitatea acestora la orice creștere bruscă a importurilor, măsurile de salvgardare provizorii se aplică în cadrul procedurilor care le privesc în cazul în care s-a constatat preliminar că importurile au crescut. Măsurile provizorii sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (4) sau, în caz de urgență, în conformitate cu articolul 21 alineatul (6).

  1528/2007

  3. În cazul în care un stat membru solicită intervenția imediată a Comisiei și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), Comisia ia o decizie în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

  4. Măsurile provizorii pot consta din creșterea taxei vamale asupra produsului vizat până la un nivel care nu depășește taxa vamală aplicată altor membri OMC sau contingentele tarifare.

  5. Măsurile provizorii nu se aplică pe parcursul a cel mult 180 de zile. În cazurile în care măsurile provizorii se limitează la regiunile ultraperiferice, durata aplicării acestora nu poate depăși 200 de zile.

  6. În cazul în care măsurile de salvgardare provizorii sunt abrogate ca urmare a faptului că nu au fost îndeplinite condițiile stabilite la articolele 12 și 13, orice taxă percepută în temeiul măsurilor provizorii se rambursează automat.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (8)

  Articolul 17 Încheierea anchetei și procedurii fără instituirea de măsuri

  În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale nu sunt considerate necesare, ancheta și procedura se încheie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (5).

 • RO 18 RO

  1528/2007

  Articolul 18 Impunerea de măsuri definitive

  1. În cazul în care elementele de fapt, astfel cum au fost stabilite în final, arată că circumstanțele stabilite la articolul 12, sunt îndeplinite, după caz, Comisia solicită consultări cu regiunea sau statul în cauză, în cadrul mecanismului instituțional corespunzător stabilit în acordurile relevante care permit unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I în vederea găsirii unei soluții reciproc acceptabile.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (9)

  2. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data sesizării regiunii sau statului în cauză, consultările prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol nu conduc la o soluție reciproc satisfăcătoare, Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (5), ia decizia de impunere a măsurilor de salvgardare bilaterale definitive în termen de 20 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de consultări.

  1528/2007 (adaptat)

  3. Măsurile definitive pot avea una din următoarele forme:

  (a) o suspendare a reducerii nivelului taxei la import pentru produsul vizat originar din regiunea sau statul în cauză,

  (b) o creștere a taxei vamale asupra produsului vizat până la un nivel care nu depășește taxa vamală aplicată altor membri OMC,

  (c) un contingent tarifar.

  4. Nu se aplică măsuri de salvgardare bilaterale asupra aceluiași produs din aceeași regiune sau stat pentru o perioadă mai scurtă de un an, după ce astfel de măsuri au expirat sau au fost retrase.

  Articolul 19 Durata și reexaminarea măsurilor de salvgardare

  1. O măsură de salvgardare rămâne în vigoare numai în perioada necesară pentru a preveni sau remedia prejudiciul grav sau disfuncționalitățile. Această perioadă nu poate depăși doi ani, în afara cazului în care este prelungită, în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care măsura se limitează la una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫, perioada de aplicare nu poate depăși patru ani.

  2. Durata inițială a măsurii de salvgardare poate fi prelungită, în mod excepțional, cu condiția stabilirii faptului că măsura de salvgardare este necesară în continuare pentru prevenirea sau remedierea prejudiciului grav sau a disfuncționalităților.

  3. Prelungirile se decid în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament aplicabile anchetelor și prin recurgerea la aceleași proceduri precum cele utilizate la instituirea măsurilor inițiale.

 • RO 19 RO

  Durata totală de aplicare a unei măsuri de salvgardare nu poate depăși patru ani, inclusiv orice altă măsură provizorie. În cazul unei măsuri limitate la regiunile ultraperiferice, această durată limită se prelungește la opt ani.

  4. În cazul în care durata măsurii de salvgardare depășește un an, aceasta este liberalizată treptat, la intervale periodice, pe perioada aplicării sale, incluzând orice prelungire.

  Consultările cu regiunea sau statul în cauză au loc periodic în cadrul organismelor instituționale relevante prevăzute de acorduri în vederea stabilirii unui calendar privind eliminarea lor, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

  Articolul 20 Măsuri de supraveghere

  1. Atunci când evoluția importurilor unui produs originar dintr-un stat ACP este de așa manieră încât acestea ar putea duce la una din situațiile menționate la articolul 12, importurile produsului respectiv pot fi supuse unei supravegheri prealabile ⌦ din partea Uniunii ⌫ .

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (10)

  2. Decizia de punere sub supraveghere se ia de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (4).

  1528/2007 (adaptat)

  3. Măsurile de supraveghere au o perioadă limitată de valabilitate. În lipsa unor dispoziții contrare, acestea nu mai sunt valabile la sfârșitul celei de a doua perioade de șase luni care urmează primei perioade de șase luni de la introducerea măsurilor.

  4. Măsurile de supraveghere pot fi limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice ale ⌦ Uniunii ⌫, după caz.

  5. Decizia de impunere a măsurilor de supraveghere este comunicată de îndată, pentru informare, organismului instituțional corespunzător competent stabilit în acordurile relevante care permit unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I.

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (11) (adaptat)

  Articolul 21 Procedura comitetului

  1. În sensul articolelor 16, 17, 18 și 20, Comisia este asistată de comitetul consultativ instituit prin articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului17. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) 182/2011.

  2. În sensul articolelor 5 și 6 ⌦ și în sensul articolului 6 alineatele (11) și (13) si articolului 36 alineatul (4) din anexa II ⌫ , Comisia este asistată de Comitetul Codului

  17 Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil

  importurilor (JO L 84, 31.3.2009, p. 1).

 • RO 20 RO

  Vamal instituit prin articolul ⌦ 285 alineatul (1) ⌫ din Regulamentul ⌦ (UE) ⌫ nr. ⌦ 952/2013 ⌫ al Parlamentului European și al Consiliului18. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

  3. În sensul articolelor 7, 8 și 9, Comisia este asistată de Comitetul ⌦ menționat la articolul 229 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⌫19. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

  4. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

  5. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

  6. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 4 din respectivul regulament.

  1528/2007 (adaptat)

  Articolul 22 Măsuri excepționale cu aplicare teritorială limitată

  În cazul în care rezultă că condițiile prevăzute pentru adoptarea măsurilor de salvgardare bilaterale sunt îndeplinite într-unul sau mai multe state membre, Comisia, în urma examinării soluțiilor alternative, poate, în mod excepțional, autoriza aplicarea măsurilor de supraveghere sau salvgardare limitate la statul membru sau statele membre în cauză, în cazul în care consideră că măsurile aplicate la acel nivel sunt mai adecvate decât măsurile aplicate pe întreg teritoriul ⌦ Uniunii ⌫. Aceste măsuri trebuie limitate strict în timp și trebuie să afecteze funcționarea pieței interne cât mai puțin posibil.

  CAPITOLUL V

  DISPOZIȚII PROCEDURALE

  38/2014 articolul 1 și anexa .5

  alienatul (3)

  Articolul 23 Adaptarea la progresul tehnic

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 privind modificări de ordin tehnic ale articolului 6 și ale articolelor 9 - 22, care pot fi impuse de diferențele existente între prezentul regulament și acordurile semnate, care se aplică cu titlu

  18 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de

  stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1). 19 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013

  de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

 • RO 21 RO

  provizoriu, sau încheiate, în conformitate cu articolul 218 din TFUE, cu regiunile sau statele enumerate în anexa I la prezentul regulament.

  38/2014 articolul 1 și anexa .5

  alienatul (4) (adaptat) nou

  Articolul 24 Exercitarea delegării

  1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

  2. ⌦ Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 21 iunie 2013, iar ⌫ competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatele (2) și (3), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

  3. Delegarea de competențe, menționată la articolul 2 alineatele (2) și (3), ⌦ la articolul 3 ⌫ la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 23 poate fi revocată în

  orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

  4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

  5. Un act delegat adoptat în conformitate cu ⌦ articolul 3 ⌫ articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatul (3) și cu articolul 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  6. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 • RO 22 RO

  37/2014 articolul 1 și anexa .14

  alienatul (13)

  Articolul 25 Raport

  Comisia include informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament în raportul său anual, cu privire la aplicarea măsurilor de apărare comercială adresat Parlamentului European și Consiliului în temeiul articolului 22a din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului20.

  1528/2007 (adaptat)

  CAPITOLUL VI

  DISPOZIȚII FINALE

  Articolul 26 Abrogări

  Regulamentul (CE) nr. ⌦ 1528/2007 ⌫ se abrogă.

  Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

  1528/2007 (adaptat)

  Articolul 27 Intrarea în vigoare

  Prezentul regulament intră în vigoare ⌦ în a douăzecea zi de ⌫ la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

  Adoptat la Bruxelles,

  Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, Preşedintele Preşedintele 20 Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva

  importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).