Click here to load reader

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llengua i literatura (catalana i castellana) Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria

Text of Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

 • Competncies bsiques de lmbit lingstic

  Identificaci i desplegament a leducaci secundria obligatria

  Llengua i literatura (catalana i castellana)

 • Competncies bsiques de lmbit lingstic

  Identificaci i desplegament a leducaci secundria obligatria

  Llengua i literatura (catalana i castellana)

 • Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Joan Mallart i el Dr. Jaume Sarramona

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Secundria Obligatria i BatxilleratEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions1a edici: gener de 2013Disseny de la coberta: Estudi Carme VivesImpressi: Grfiques Cusc SATiratge: 500 exemplarsDipsit legal: B-2887-2013

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • COMPETNCIES BSIQUES. ESO. LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA) 3

  NDEX

  ndex

  Presentaci ............................................................................................................................................................... 5

  Introducci ............................................................................................................................................................... 6

  Competncies bsiques de lmbit lingstic ....................................................................................................... 8

  Dimensi comunicativa .......................................................................................................................................... 9

  Comprensi lectora .............................................................................................................................................. 9 Competncia 1. Obtenir informaci, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i acadmics per comprendrels ...................................................... 10 Competncia 2. Reconixer el tipus de text, lestructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lxics i morfosintctics per comprendrel ........................................................................................................... 13 Competncia 3. Desenvolupar estratgies de cerca i gesti de la informaci per adquirir coneixement .......................................................................................................................................................... 16

  Expressi escrita .................................................................................................................................................. 19 Competncia 4. Planificar lescrit dacord amb la situaci comunicativa (receptor/a, intenci) i a partir de la generaci didees i la seva organitzaci ...................................................................................... 20 Competncia 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequaci, coherncia, cohesi i correcci lingstica ......................................................................................................... 23 Competncia 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentaci formal .......... 27

  Comunicaci oral ................................................................................................................................................. 31 Competncia 7. Obtenir informaci, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i acadmics, incloent-hi els elements prosdics i no verbals .......................... 32 Competncia 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequaci, coherncia, cohesi i correcci lingstica, emprant-hi els elements prosdics i no verbals pertinents ........................................ 35 Competncia 9. Emprar estratgies dinteracci oral dacord amb la situaci comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs ..................................................................................................................... 38

  Dimensi literria .................................................................................................................................................... 42 Competncia 10. Llegir obres i conixer els autors/ores i els perodes ms significatius de la literatura catalana, castellana i universal ............................................................................................................ 43 Competncia 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literries, tot identificant gneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos .......................................... 47 Competncia 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments .............................. 51

  Dimensi actitudinal ............................................................................................................................................... 54 Actitud 1. Adquirir lhbit de la lectura com un mitj per accedir a la informaci i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar lescriptura com un mitj per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres ................................................................................................................................ 55

 • 4 COMPETNCIES BSIQUES. ESO. LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA)

  NDEX

  Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i descolta ............................................................................................................................................................... 58 Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoraci positiva de la diversitat lingstica de lentorn prxim i darreu .................................................................................................................................. 60

  Annex 1Continguts clau de les competncies relacionats amb les dimensions del currculum............................ 62

  Annex 2Continguts clau de les competncies ............................................................................................................ 64

  Annex 3Competncies i nivells de gradaci ................................................................................................................ 67

  Annex 4Relacions entre competncies i dimensions ................................................................................................. 71

  Annex 5ARC (aplicaci de recursos al currculum) ........................................................................................................... 72

 • COMPETNCIES BSIQUES. ESO. LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA) 5

  PRESENTACI

  Presentaci

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjanant el Departament dEnsenyament, promou i lidera una ofen-siva de pas a favor de lxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb lobjectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracs escolar i daband dels estudis.

  La Uni Europea ha establert objectius educatius, en el marc de lEstratgia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre lassoliment duna economia intelligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assumeix i que lobliguen a focalitzar els esforos del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. Dins daquests objectius europeus sinclou que, en lhoritz 2020, el percentatge dalumnes de 15 anys amb baix rendiment en competncies bsiques en lectura, matemtiques i cincies hauria de ser inferior al 15 %.

  En els darrers cursos, el Departament dEnsenyament ha realitzat diverses avaluacions externes de carcter mos- tral (avaluacions diagnstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions externes a tot lalumnat de 6 deducaci primria i de 4t curs deducaci secundria obligatria, on lobjectiu s determinar el grau dasso- liment de lalumnat en competncies bsiques, amb la finalitat de promoure ladopci de mesures que perme- tin la millora de la qualitat del sistema educatiu i dels centres, aix com la millora de lactivitat docent del profes- sorat.

  Daltra banda, dacord amb larticle 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci), els centres exerceixen lautonomia pedaggica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les compe-tncies bsiques, els continguts, els mtodes pedaggics i els criteris davaluaci.

  Dins daquest marc de referncia, el Departament dEnsenyament ha impulsat lelaboraci de diversos documents per al desplegament i concreci de les competncies associades a les diferents matries del currculum. El docu- ment que ara presentem correspon a la competncia bsica de lmbit lingstic (llengua i literatura, catalana i castellana) per a leducaci secundria obligatria.

  Els elements que componen el document aporten informaci relativa a la gradaci de lassoliment de les compe- tncies de lmbit al final de cada etapa educativa, la identificaci dels continguts clau associats a cada com-petncia, les orientacions metodolgiques per a laplicaci a laula, exemples dactivitats da