56
ሇህትመት የተዘጋጀ ዕውቅና ያሇው የMicrosoft የኤላክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስሌጠና 2695BE መሰረታዊ ኮምፒውተር

Computer Basics

Embed Size (px)

DESCRIPTION

By M.A.A., Admas Technologies

Citation preview

Page 1: Computer Basics

ሇህትመት የተዘጋጀ

ዕውቅና ያሇው የMicrosoft የኤላክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስሌጠና

2695BE

መሰረታዊ ኮምፒውተር

Page 2: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

2

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ማውጫ

የስሌጠናው አጭር መግሇጫ

የስሌጠናው መረጃ

ሞደሌ 1፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

ስሇ ኮምፒውተር መግቢያ

መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊት

የኮምፒውተር ብቃት እና ባህሪያት

የኮምፒውተር ስርዓተ ክወናዎች

የስራ ዕዴልች

ማጠቃሇያ

መፍትሄ ቃሊት

የስሌጠናው መረጃ

ይህ ስሌጠና የኮምፒውተር ሚናን እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊትን ይገሌፃሌ። ይህም የተሇያዩ ክንዋኔዎችን ሇመፇጸም ከሚያስችለ ፕሮግራሞች

ጋር እንዴትሊመዴ ያዯርጋሌ። በተጨማሪም ይህ ስሌጠና ኮምፒውተሮች የሚያገሇግለባቸውን የተሇያዩ ቦታዎች እና ኮምፒውተሮች ከፇጠሯቸው

የተሇያዩ የስራ እዴልች ያስተዋውቅሃሌ።

የስሌጠናው ማብራሪያ መግሇጫ

የተሳታፉዎች መግሇጫ ይህ ስሌጠና ኮምፒውተር የመጠቀም ችልታን ሇማዲበር ሇሚፇሌግ ማንኛውም ሰው የታሇመ ነው።

ቀዲመ አስፇሊጊ ነገሮች ተማሪዎች ቢያንስ አንዴ የሀገር ውስጥ ጋዜጣን ሇማንበብ የሚያስችሌ መሰረታዊ የማንበብ እና የመረዲት ችልታ

ሉኖራቸው ይገባሌ።

ተማሪዎች በቤታቸው ፣ በትምህርት ቤታቸው ወይም በተቋማቸው ኮምፒውተርን የመጠቀም ዕዴሌ ሉኖራቸው

ይገባሌ።

የስሌጠናው ዓሊማዎች ይህ ስሌጠና ካጠናቀቀ በኋሊ ኮምፒውተር ምን እንዯሆነ እና ምን እንዯሚሰራ መግሇጽ ትችሊሇህ። እንዱሁም

መሰረታዊ የኮምፒውተር ተግባሮችን ማካሄዴ ትችሊሇህ።

Page 3: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

3

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የክፍሇ ትምህርቱ ይዘቶች

ስሇ ኮምፒውተር መግቢያ

መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊት

የኮምፒውተር ብቃት እና ባህሪያት

የኮምፒውተር ስርዓተ ክወናዎች

የስራ ዕዴልች

የሞደለ ማጠቃሇያ

የሞደለ መግቢያ

ኮምፒውተሮች ዴርጅቶች እና ግሇሰቦች የስራ ሂዯቶችን በብቃት እና በፍጥነት ማከናወን እንዱችለ ይረዲለ። በዛሬው አሇም በስራ ቦታ ሊይ የተሳካ ስራ ሇመስራት ከሚያስፇሌጉ ወሳኝ ችልታዎች አንደ ኮምፒውተርን እንዳት እንዯምንጠቀም ማወቅ ነው። ኮምፒውተሮች በማንኛውም የስራ ዘርፎች ሊይ ያገሇግሊለ። የተሻለ ስራዎችን ሇማግኘት ኮምፒውተር እንዳት መጠቀም እንዲሇብህ ማወቅ አስፇሊጊ ነው።

ይህ ሞደሌ የኮምፒውተር ሚና እና ስሇ ኮምፒውተር ክፍልች መሰረታዊ የሆኑ ሃሳቦችን ይገሌፃሌ። ይህ ሞደሌ በተጨማሪም በተሇያዩ የህይወት ክፍልች ውስጥ ኮምፒውተርን እንዳት እንዯምንጠቀምበት ይገሌፃሌ።

የሞደለ ዓሊማዎች

ይህን ሞደሌ ከጨረስክ በኋሊ፦

የኮምፒውተር ሚና ፣ ክፍልቹን እና እንዳት በኮምፒውተር መስራት እንዯምትችሌ ማብራራት ፤

መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊትን መፍታት ፤

የኮምፒውተር ዓይነቶችን ፣ ፕሮግራሞችን እና የብቃት ጉዲዮችን መግሇጽ ፤

ከኮምፒውተር ስርዓተ ክወና ጋር በተያያዘ ዋና ዋና ጽንሰ ሃሳቦችን መግሇጽ እና

ኮምፒውተርን መጠቀም በሚቻሌበት ቦታ ሊይ የሚገኙ የስራ ዕዴልችን መጠቆም ትችሊሇህ።

ኮምፒውተሮች ሰዎች የስራ ሂዯቶቻቸውን የሚያከናውኑበትን እና የየእሇት ስራ ተግባራቸውን የሚፇጽሙበትን መንገዴ ቀይረዋሌ። በኮምፒውተሮች ወርሃዊ ወጪዎችን መዝግቦ መያዝ ፣ የንግዴ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ፣ የፕሮጀክት ስራዎችን መስራት ፣ ሙዚቃ ማዲመጥ ፣ ፉሌሞችን ማየት እንዱሁም ስዕልችን ሌክ ወረቀት ሊይ እንዯምትሰራው አዴርገህ መስራት ትችሊሇህ። ኮምፒውተር ሊይ ሇመስራት ብዙ ሙያዊ የሆኑ ጉዲዮችን ማወቅ አያስፇሌግም። ማንኛውም ሰው አንዴን ነገርን ሇመጠቀም መማር ይቻሊሌ። የሚያስፇሌገው ትዕግስት እና ቁርጠኛ መሆን ብቻ ነው። ይህ ሞደሌ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዙ መሰረታዊ ሃሳቦችን በማብራራት አንተ ከኮምፒውተሩ ክፍልች ጋር እንዴትሊመዴ ያዯርጋሌ። በተጨማሪም ይህ ሞደሌ የየዕሇት ተግባርህን ማከናወን እንዴትችሌ ከሚረደ የተሇያዩ መገሌገያዎች ጋር እንዴትሊመዴ ያዯርጋሌ።

ሞደሌ 1

መሠረታዊ ኮምፒውተር

Page 4: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

4

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የትምህርት ክፍለ ይዘቶች

የኮምፒውተሮች ሚና

የኮምፒውተር ክፍልች

የኮምፒውተር አጠቃቀም

የቁሌፍ ሰላዲ አጭር መግሇጫ

የመዲፉት አጠቃቀም

የግቤት ፣ የውጤት እና የማከማቻ መሳሪያዎች

ግሇ ሙከራ

የትምህርት ክፍለ መግቢያ

ኮምፒውተር መረጃ ሇማከማቻና ሇማካሄጃ የሚጠቅም የኤላክትሮኒክስ መሳሪያ ነው። ኮምፒውተሮች መሌዕክቶችን ሇመቀበያ እና ሇመሊኪያ (ሇቤተሰብ እና ጓዯኞች) ፣ አቀራረቦችን ሇማዘጋጀት እንዱሁም መዝገቦችን ሇመያዣነት ሇመሳሰለትን የተሇያዩ ተግባሮች ሇመፇጸም ያግዘናሌ። በተጨማሪም ኮምፒውተሮች ሇትምህርት ፣ ሇምርምር ፣ ዜናዎችን ሇማሰራጨት ፣ የአየር ሁኔታን ሇመተንበይ እና ሇተሇያዩ የመዝናኛ እና የንግዴ እንቅስቃሴዎችን ሇማከናወን ይጠቅማለ። ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ጊዜን ፣ ጉሌበትን እና ገንዘብን መቆጠብ ይችሊሌ።

የትምህርት ክፍለ ዓሊማዎች

ይህን የትምህርት ክፍሌ ከጨረስክ በኋሊ፦

በዛሬው ዓሇም ሊይ ኮምፒውተሮች ያሊቸውን አስፇሊጊነት ማብራራት ፤

የኮምፒውተርን ዋና ዋና ክፍልች መሇየት ፤

ኮምፒውተርን ሇማስነሳት እና ሇመዝጋት ያለትን ዯረጃዎች መጥቀስ ፤

በቁሌፍ ሰላዲ ሊይ ያለትን የተሇያዩ የቁሌፍ ምዴቦች መሇየት እና

መዲፉትን በመጠቀም የተሇያዩ ተግባሮችን ማከናወን ትችሊሇህ።

ክፍሇ ትምህርት 1

ስሇ ኮምፒውተር መግቢያ

Page 5: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

5

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የኮምፒውተሮች ሚና

ኮምፒውተሮች በዕሇት ተዕሇት ኑሮ ሊይ ወሳኝ ሚና ይጫወታለ። በኢንደስትሪዎች ፣ በትምህርት ቤቶች ፣ በመንግስት ቢሮዎች ፣ በሱቆች እና በመሳሰለት ቦታዎች ሊይ ያገሇግሊለ። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ ኮምፒውተሮች በተሇያዩ ዘርፎች ሊይ ያሊቸውን ጥቅም ይገሌፃሌ።

ዘርፍ መግሇጫ

በትምህርት በትምህርት ዘርፍ አሠሌጣኞች በዴምጽ እና በምስሌ የታገዘ ስሌጠና እንዱሠጡ ፣ የተማሪዎች የአፇፃጸም ሁኔታን ሇመከታተሌ መዝገቦችን ሇመያዝ ፣ በተሇያዩ ርዕሶች ዙሪያ መረጃዎችን ሇመፇሇግ እና የቤት ስራዎችን ሇማዘጋጀት ኮምፒውተር ይጠቅማሌ።

በንግዴ ስራ እና በግሌ ሂሳብ አያያዝ

በንግዴ እንቅስቃሴ ዘርፍ ውሰጥ የሂሳብ መዝገቦችን ሇመያዝ ፣ የግሌ መዝገቦችን ሇማዘጋጀት ፣ የንብረት አያያዝን ሇመከታተሌ ፣ አቀራረቦችንና ሪፖርቶችን ሇማዘጋጀት ፣ ፕሮጀክቶችን ሇማስተዲዯር እና በኢ-ሜይሌ ሇመገናኘት ኮምፒውተሮችን መጠቀም ይቻሊሌ። በባንክ የገንዘብ መዝገብ ያሇን ዝርዝር ሁኔታ ሇመመሌከት ፣ በገበያ ሊይ ስሊለ ሸቀጦች ፇጣን መረጃ ሇማግኘት ፣ ዕቃዎችን ሇመገበያየት እና የመዋዕሇ ነዋይ ፍሰትን ሇመቆጣጠር የኮምፒውተር ቴክኖልጂን መጠቀም ይቻሊሌ።

በጤና ጥበቃ

በጤና ጥበቃ ዘርፍ ኮምፒውተሮች የታማሚዎችን የህክምና ማህዯር መመዝገብ የመሳሰለትን የተሇያዩ ተግባሮች ሇመፇጸም ያገሇግሊለ። ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ድክተሮች በሽታዎችን ሇመከሊከሌ የሚረደ የቅርብ ጊዜ የመዴሀኒቶችን መረጃ በቀሊለ መፇሇግ ይችሊለ። ከዚህ በተጨማሪ ድክተሮች ስሇ ተሇያዩ በሽታዎች ሇመወያየት እና መረጃ ሇመሇዋወጥ የኮምፒውተር ቴክኖልጂን ይጠቀማለ።

በሳይንሳዊ ምርምሮች

ሳይንቲስቶች ሇምርምር ኮምፒውተሮችን ይጠቀማለ። ሇምሳላ ሳይንቲስቶች ኮምፒውተሮችን ከጠፇር ሊይ ምስልችን ሇመመሌከት እና ስሇ ቅርብ ጊዜ የምርምር ውጤቶች መረጃ ሇማሳተም ይጠቅሙባቸዋሌ።

በመንግስታዊ ጉዲዮች

በመንግስታዊ ዴርጅቶች ኮምፒውተሮችን የተቀናጀ መረጃን ሇማስቀመጥ እና መዝገቦችን ሇመያዝ መጠቀም ይቻሊሌ። ኮምፒውተሮች በተጨማሪም ሇዜጎች አገሌግልቶችን ሇመስጠት ይጠቅማለ። ሇምሳላ ስሇ ቅርብ ጊዜ ፖሉሲዎች እና የመንግስት ጉዲዮች የወጣ መረጃን በኮምፒውተር መመሌከት ይቻሊሌ።

Page 6: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

6

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

በኪነ-ጥበብ እና መዝናኛ

ኮምፒውተሮችን ስዕልችን ሇመስራት መጠቀም ይቻሊሌ። የፎቶ ባሇሙያዎች ፎቶዎችን ሇማርተዕ እና ሇማሻሻሌ ኮምፒውተርን ይጠቀማለ። ፀኃፉዎች የመጽሏፊቸውን ይዘት ሇመተየብ እና ምስልችን ሇመስራት ኮምፒውተርን ይጠቀማለ። ኮምፒውተርን በመጠቀም ፀኃፉዎች በጽሁፍ ይዘታቸው ሊይ በቀሊለ ሇውጦችን ማዴረግ እና ጊዜያቸውን መቆጠብ ይችሊለ።

ኮምፒውተሮችን ሇመዝናኛም መጠቀም ይችሊሌ። ኮምፒውተርን በመጠቀም ሙዚቃን ማዲመጥ ፣ ፉሌሞችን ማየት ፣ ምስልችን ማስቀመጥ እና ማተም ፣ ሰሊምታዎችን መሊክ እና ጌሞችን መጫወት ይቻሊሌ።

በህትመት ስራ

ኮምፒውተሮች ከቀሊሌ መጣጥፎች እስከ የፊሽን መጽሔቶችን ፣ የገበያ ሁኔታዎችን ፣ መጽሏፎችን እንዱሁም ጋዜጦችን ጨምሮ ማንኛውም የህትመት ስራዎችን ሇማጠናቀር ይጠቅማለ።

ርዕስ፦ የኮምፒውተር ክፍልች

ኮምፒውተር የተሇያዩ ክፍልች ያለት ሲሆን እያንዲንደ ክፍሌም የራሱ የሆነ ጥቅም አሇው። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የኮምፒውተርን ክፍልች ይገሌፃሌ።

ክፍሌ መግሇጫ

የግቤት መሳሪያዎች

የግቤት መሳሪያዎችን የምትጠቀመው ፉዯሌ በመጫን ወይም ሇኮምፒውተር መረጃ በማቅረብ ተግባሮች እንዱፇጽሙ ትዕዛዞችን ሇመስጠት ነው። ከታች የተዘረዘሩት የተወሰኑ የግቤት መሳሪያ ምሳላዎች ናቸው።

መዲፉት፦ በኮምፒውተር ማያ ሊይ ካለት ንጥልች ጋር ሇመገናኘት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። መዯበኛው መዲፉት የግራ እና የቀኝ አዝራሮች አለት። የግራውን አዝራር የምንጠቀመው ንጥልችን ሇመምረጥ እና በስክሪን/በማያ ሊይ ንቁ የሆነን አካባቢ ጠቅ በማዴረግ ትዕዛዞችን ሇማስጠት ነው። የቀኝ አዝራርን በብዛት የምንጠቀምበት የምናላ ንጥልችን በማያ ሊይ እንዱታዩ ሇማዴረግ ነው።

የቁሌፍ ሰላዲ፦ ከታይፕራይተር የቁሌፍ ሰላዲ ጋር የሚመሳሰሌ የቁሌፎች ስብስብ ነው። የቁሌፍ ሰላዲን የምትጠቀመው እንዯ ፉዯሊት እና ቁጥሮች ያለ ነገሮችን በመፃፍ ወዯ ኮምፒውተር ሇማስገባት ነው።

ማይክሮፎን፦ በተሇያዩ የአሇም ክፍልች ውስጥ ካለ ሰዎች ጋር ሇመነጋገር የሚጠቅም መሳሪያ ነው። ማይክራፎንን በመጠቀም ዴምጽን ወዯ ኮምፒውተር መቅዲት ይቻሊሌ። በተጨማሪም ንግግርን በመቅዲት ኮምፒውተሩ ወዯ ጽሁፍ እንዱቀይረው ማዴረግ ይችሊሌ።

ስካነር፦ ከፎቶ ኮፒ ማሽን ጋር የሚመሳሰሌ መሳሪያ ነው። ይህን መሳሪያ የአንዴን ፎቶግራፍ ወይም ሰነዴ ትክክሇኛ ቅጂ ወዯ ኮምፒውተር ሇማስተሊሇፍ መጠቀም ይችሊሌ። ስካነር አንዴን ገጽ ያነብና ኮምፒውተር ማንበብ ወዯሚችሇው ዱጂታሌ ቅርጸት የተረጉመዋሌ። ሇምሳላ የቤተሰብህን ፎቶግራፎች ስካነርን በመጠቀም ስካን ማዴረግ ትችሊሇህ።

ዌብካም፦ ከቪዱዮ ካሜራ ጋር የሚመሳሰሌ መሳሪያ ነው። ቀጥተኛ

Page 7: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

7

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ምስልችን በመውሰዴ ሇላሊ ተጠቃሚዎች ሇመሊክ ያስችሊሌ። ሇምሳላ ዌብካም ከጓዯኞችህ እና ከቤተሰብህ ጋር በቀጥታ እየተያየህ እንዴትነጋገር ያስችሌሃሌ።

ስታይሇስ፦ ከእስክሪብቶ ጋር የሚመሳሰሌ መጠቆሚያ መሳሪያ ሆኖ በመነካት የሚሰሩ ስፍራዎችን ሇመምረጫ እና መረጃ ሇማስገባት የምትጠቀምበት መሳሪያ ነው። ሇምሳላ በPersonal digital assistant (PDA) ሊይ መረጃን ሇማስገባት ስታይሇስን ትጠቀማሇህ። PDA በክብዯቱ ቀሊሌ የሆነ ፓሌምቶፕ ኮምፒውተር ነው።

ትራክ ቦሌ፦ የመጠቆሚያ መሣሪያ ሆኖ ላሊኛው የመዲፉት አማራጭ ነው። ትራክቦሌ በኮምፒውተሩ ማሳያ መስኮት ሊይ ያሇውን መጠቆሚያ ሇማንቀሳቀስ የሚጠቅም ኳስ መሰሌ ነገር የያዘ ነው። ትራክቦሌን የጠበበ የማስቀመጫ ቦታ ሲኖርህ መጠቀም ትችሊሇህ።

የውጤት መሳሪያዎች የውጤት መሳሪያዎች ኮምፒውተሩ አንዴን ተግባር ከፇጸመ በኋሊ መሌስ ሇማግኘት የምትጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ከታች የተዘረዘሩት የተወሰኑ የውጤት መሳሪያ ምሳላዎች ናቸው።

ማሳያ መስኮት፦ ከቴላቭዥን ጋር የሚመሳሰሌ መሳሪያ ነው። መረጃዎችን በጽሁፍ እና በስዕሌ መሌክ በእይታ የሚያሳይ መሳሪያ ነው።

አታሚ፦ ጽሁፎችን እና ምስልችን ከኮምፒውተሩ ወዯ ወረቀት ወይም እንዯ ትራንስፓረንሲ ፉሌም ወዲለ ላልች ነገሮች ሇማስተሊሇፍ የምትጠቀምበት መሳሪያ ነው። አታሚ በኮምፒውተሩ ማሳያ መስኮት ሊይ የምታያቸውን ማንኛውም ነገሮች ወዯ ወረቀት ቅጂ ሇመሇወጥ ትጠቀምበታሇህ።

የዴምጽ ማጉያዎች/የጆሮ ማዲመጫዎች፦ ዴምጽ ሇመስማት የሚያስችሌ መሳሪያ ነው። የዴምጽ ማጉያዎች በውጪ የሚገጠሙ ወይም ከኮምፒውተሩ ጋር አብረው የተሰሩ ሉሆኑ ይችሊለ።

ማዕከሊዊ የማካሄጃ አካሌ (ሲፒዩ) እና ማህዯረ ትውስታ (ሚሞሪ)

ማዕከሊዊ የማካሄጃ አካሌ (ሲፒዩ) ሇኮምፒውተሩ የሚሰጡ ትዕዛዞችን የሚተረጉም እና የሚያሄዴ መሳሪያ ነው። የኮምፒውተሩ የመቆጣጠሪያ አካሌ ነው። ሲፒዩ አካሂያጅ (ፕሮሰሰር) ተብልም ይጠራሌ።

ማህዯረ ትውስታ መረጃዎች የሚቀመጣህበት እና በሲፒዩ እንዯገና የሚታዩበት ቦታ ነው። ሦስት ዋና ዋና የማህዯረ ትውስታ ዓይነቶች አለ።

ጊዜያዊ መዴረሻ ማኅዯረ ትውስታ (ራም)፦ ዋናው ማህዯረ ትውስታ ሲሆን ውሂብ እና ትዕዛዞችን በጊዜያዊነት ሇማስቀመጥ ያስችሊሌ። ሲፒዩ የተወሰኑ ተግባሮችን ሇመፇጸም ውሂብና ትዕዛዞችን የሚያነበው ከራም ሊይ ነው። ራም ተሇዋዋጭ (ቮሊታይሌ) ነው ፤ ይህም ማሇት ራም ኮምፒውተሩ እስከበራ ዴረስ ብቻ ውሂብ እና ትዕዛዞችን ይይዛሌ። የራምን ውሂብ ሇማቆየት ከተፇሇገ ይዘቶቹ በሙለ ወዯ ላሊ ማከማቻ ማሳሪያዎች መገሌበጥ አሇባቸው።

ተነባቢ ብቻ ማህዯረ ትውስታ (ሮም)፦ ኮምፒውተሩ ቢጠፊም እንኳ ይዘቶቹን ይዞ የሚቆይ ማህዯረ ትውስታ ነው። ሮም የማይሇዋወጥ (ነን-ቮሊታይሌ) ወይም ቋሚ ማህዯረ ትውስታ ሲሆን በብዛት የኮምፒውተሩን ትዕዛዞች ሇማስቀመጥ ይጠቅማሌ። ሇምሳላ ሁለም የኮምፒውተሩ ስርዓት አካልች በትክክሌ መስራት አሇመስራታቸውን የሚያረጋግጡ ትዕዛዞችን ይይዛሌ።

ፍሊሽ ማህዯረ ትውስታ፦ ኮምፒውተሩ ከጠፊ በኋሊም ቢሆን ውሂብን ይዞ የሚቆይ የማይሇዋወጥ (ነን-ቮሊታይሌ) ማህዯረ ትውስታ ነው። ከሮም በተቃራኒ በፍሊሽ ውስጡ የተቀመጣህ መረጃዎችን ማስወገዴ ወይም መሇወጥ ይችሊሌ።

Page 8: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

8

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ማዘርቦርዴ በኮምፒውተር ውስጥ የሚገኝ ዋና የሰርኪዩት ቦርዴ ነው። በውስጡ ጥቃቅን ሰርኪዩቶችን እና ላልች ክፍልችን የያዘ ነው። ማዘርቦርዴ የግቤት ፣ የውጤት እና የማካሄጃ መሳሪያዎችን አንዴ ሊይ የሚያገናኝ እና ሇሲፒዩ እንዳት እንዯሚሰሩ የሚነግር ነው። የቪዱዮ ካርዴ ፣ የዴምጽ ካርዴ እና እንዯ አታሚ ካለ መሳሪያዎች ጋር ኮምፒውተሩ እንዱግባባ የሚያዯርጉ ሰርኪዩቶች ማዘርቦርደ ሊይ ያለ ላልች ክፍልች ናቸው። እንዲንዴ ጊዜ ማዘርቦርዴ የስርዓት ቦርዴ ተብል ይጠራሌ።

የማስፊፉያ ካርድች የማስፊፉያ ካርድች እንዯ ቪዱዮ ማሳያ እና የዴምጽ ማስቻያ ያለ ባህሪያትን ሇኮምፒውተሩ ሇማከሌ የሚያስችለ ከማዘርቦርደ ጋር የሚያያዙ የሰርኪዩት ሰላዲዎች ናቸው። የማስፊፉያ ካርድች የኮምፒውተርን ብቃት የሚያስዴጉ እና ባህሪያቶቹን የሚያሻሽለ ናቸው። የማስፊፉያ ካርድች የማስፊፉያ ሰላዲዎችም ተብሇው ይጠራለ። ከታች የተወሰኑ የማስፊፉያ ካርዴ አይነቶች ተዘርዝረዋሌ።

ቪዱዮ ካርዴ፦ ከኮምፒተሩ የማሳያ መሳሪያ (ሞኒተር) ጋር የሚገናኝ ሲሆን መረጃዎችን በማሳያ መሳሪያው ሊይ የሚያሳይ ነው።

የአውታረመረብ በይነገጽ ካርዴ፦ አንዴ ኮምፒውተር ከላልች ኮምፒውተሮች ጋር እንዱገናኝ በማዴረግ መረጃዎችን እርስ በርሳቸው እንዱሇዋወጡ ያስችሊሌ።

የዴምጽ ካርዴ፦ ከማይክሮፎን ፣ ከዴምጽ ቴፕ ወይም ከላሊ ምንጮች የዴምጽ መሌዕክቶችን (ሲግናልችን) በኮምፒውተር ውስጥ እንዯ ዴምጽ ፊይሌ እንዱቀመጣህ ወዯ ዱጂታሌ መሌዕክቶች (ሲግናልች) ይቀይራሌ። የዴምጽ ካርዴ በተጨማሪም የኮምፒውተርን የዴምጽ ፊይልች ወዯ ኤላክትሪክ መሌዕክቶች በመቀየር በዴምጽ ማጉሉያ ወይም በጆሮ ማዲመጫ መሰማት እንዱችለ ያዯርጋሌ። ማይክሮፎን እና የዴምጽ ማጉሉያዎች የሚገናኙት ከዴምጽ ካርዴ ጋር ነው።

የማከማቻ መሳሪያዎች የማከማቻ መሳሪያዎችን የኮምፒውተር መረጃን ሇማስቀመጥ ይጠቁሙበታሌ። የማከማቻ መሳሪያዎች በተሇያዩ መንገድች ይመጣለ። ሃርዴ ዴራይቭ ወይም ዱስክ ፣ ሲዱ ሮም ፣ ፍልፒ ዱስክ እና ዱቪዱ ሮም የተወሰኑት የማከማቻ መሳሪያ ምሳላዎች ናቸው። የማከማቻ መሳሪያዎች ውስጣዊ የማከማቻ መሳሪያዎች እና ውጪያዊ የማከማቻ መሳሪያዎች ተብሇው ሇሁሇት ይከፇሊለ።

ዋና ዋናዎቹ የማከማቻ መሳሪያዎች እንዯሚከተሇው በዝርዝር ቀርበዋሌ።

ሃርዴ ዱስክ፦ ማግኔጢሳዊ ዱስክ ሲሆን በአብዛኛው በብዙ ኮምፒውተሮች ሊይ ዋና የማከማቻ መሳሪያ ሆኖ ያገሇግሊሌ። ሃርዴ ዱስክ ውስጣዊ ወይም ውጪያዊ መሳሪያ ሉሆን ይችሊሌ።

ፍልፒ ዱስክ፦ አነስተኛ መጠን ያሇው ውሂብ ሇማስቀመጥ የሚያስችሌ ተንቀሳቃሽ የማከማቻ መሳሪያ ነው። የዚህ ዱስክ ጎጂ ጎኑ በሙቀት ፣ በአቧራ ወይም በማግኔቲክ ፉሌዴ በቀሊለ ሉበሊሽ መቻለ ነው።

ሲዱ ሮም፦ የፍልፒ ዱስክን 400 እጥፍ መረጃ ማስቀመጥ የሚችሌ ተንቀሳቃሽ የማከማቻ መሳሪያ ነው። ከፍልፒ ዱስክ ጋር ሲነፃፃር ሇጉዲት የመጋሇጡ አቅሙ ያነሰ ነው።

ዱቪዱ ሮም፦ ከሲዱ ሮም ጋር የሚመሳሰሌ የማከማቻ መሳሪያ ሲሆን ከፍልፒ ዱስክ እና ከሲዱ ሮም የተሻሇ ብዛት ያሇው መረጃ መያዝ ይችሊሌ። ዱቪዱ ሮም በአብዛኛው ፉሌሞችን እና ቪዱዮችን ሇማስቀመጥ ይጠቅማሌ።

Page 9: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

9

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ፖርቶች እና መገናኛዎች ፖርት በግቤት/በውጤት መሳሪያዎች እና በአካሂያጅ (ፕሮሰሰር) መካከሌ ውሂብ

ሇማስተሊሇፍ የሚያገሌግሌ መንገዴ ነው። ኮምፒውተርን ከውጪያዊ መሳሪያዎች እና አውታረመረቦች ሇማገናኘት የሚስችለ በርካታ የፓርት ዓይነቶች አለ። ከዚህ በታች የተወሰኑ የፖርት ዓይነቶች ዝርዝር ቀርቧሌ።

ዩኒርሳሌ ሲሪያሌ ባስ (ዩኤስቢ)፦ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ሇምሳላ እንዯ መዲፉት ፣ ሞዯም ፣ የቁሌፍ ሰላዲ ወይም አታሚ ያለትን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኘት ያገሇግሊለ።

ፊየርዋየር፦ እንዱ ዱጂታሌ ካሜራ ያለትን መሳሪያዎች ሇማገናኘት ያገሇግሊሌ። ከዩኤስቢም የፇጠነ ነው።

የአውታረመረብ ፖርት፦ አንዴን ኮምፒውተር ከላልች ኮምፒውተሮች ጋር በማገናኘት እርስ በርሳቸው መረጃ እንዱሇዋወጡ ሇማዴረግ ያገሇግሊሌ።

ፓራራሌ ፖርት እና ሲሪያሌ ፖርት፦ እነዚህን ፖርቶች እንዯ አታሚ ያለ እና ላልች መሳሪያዎችን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኛት ይጠቅማሌ። ነገር ግን ዩኤስቢ ፇጣን እና ሇመጠቀም ቀሊሌ ስሇሆነ በአሁን ጊዜ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ሇማገናኛት የተመረጠ ነው።

የማሳያ አስማሚ፦ ኮምፒውተር ከማሳያ መሳሪያው (ሞኒተር) ጋር የሚገናኘው በማሳያ አስማሚ ነው። የማሳያ አስማሚ ከኮምፒውተሩ የቪዱዮ ሲግናልችን ይቀበሌና በገመዴ አማካኝነት ወዯ ማሳያ መሳሪያው ይሌከዋሌ። የማሳያ አስማሚ በማዘርቦርዴ ሊይ ወይም በማስፊፉያ ካርድች ሊይ ሉገኝ ይችሊሌ።

ኃይሌ፦ ማዘርቦርዴ እና ላልች በኮምፒውተር ውስጥ ያለ ክፍልች ቀጥተኛ የኤላክትሪክ ፍሰት (DC) ይጠቀማለ። ኃይሌ አቅራቢው ተዘዋዋሪ የኤላክትሪክ ፍሰት (AC) ከቤት ውስጥ ቆጣሪ ይወስዴና ወዯ ቀጥተኛ የኤላክትሪክ ፍሰት (DC) ይቀይረዋሌ።

Page 10: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

10

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የኮምፒውተር አጠቃቀም

ከታች ያሇው ሰንጠረዥ ከበይነመረብ ሊይ የተወሰዯ ስዕሊዊ እንቅስቃሴን ያሳያሌ።

ኮምፒውተርን ሇማብራት በስርዓት አካለ (ሲይሰተም ዩኒት) ሊይ ያሇውን የኤላክትሪክ ኃይሌ መስጫ አዝራርን ተጫን። ኮምውተሩ ሲበራ በቁሌፍ ሰላዲው ሊይ በግሌፅ በርቶ የሚጠፊ ብርሃኖችን እንዱሁም ቀጭን ዴምጽ ሉኖር ይችሊሌ። ይህም ኃይሌ-ሲበራ የራስ-ሰር ፍተሻ (POST) መጀመሩን ማመሊከቻ ነው። ኮምፒውተር ማዘርቦርዴ ፣ ማህዯረ ትውስታ ፣ ዯረቅ አንፃፉ እና ላልች ክፍልች መስራት አሇመስራታቸውን ሇማረጋገጥ በፍጥነት ተከታታይ ፍተሻዎችን ያካሂዲሌ። ተከታታይ የሆነ ቀጭን (ጢጥ) የሚሌ ዴምጽ ከሰማህ ፣ የማሳያ መሳሪያው (ሞኒተሩ) አንዴ አካሌ እየሰራ እንዲሌሆነ የሚጠቁም መሌዕክት ያሳያሌ። ሇምሳላ የቁሌፍ ሰላዲው ገመዴ ካሌተያያዘ የተያያዘ የቁሌፍ ሰላዲ እንዯላሇ የሚያሳይ የስህተት መሌዕክት ሉወጣ ይችሊሌ።

ከPOST በኃሊ ኮምፒውተሩ ስርዓተ ክወናን ይጀምራሌ። ስርዓተ ክወናው የኮምፒውተሩን ሃርዴዌር ይቆጣጠራሌ እንዱሁም እንዯ መግባት ፣ መውጣት እና መዝጋት የመሳሰለ የተሇያዩ ተግባሮችን ያስተዲዴራሌ።

ኮምፒውተሩ Windows 7 ስርዓተ ክወናን ሲጀምር ፤ የእንኳን ዯህና መጣህ ገጽ ማያ ይታያሌ። ይህ ገጽ ያለትን የተጠቃሚዎች መሇያ አገናኞች ያሳያሌ። ወዯ Windows 7 ሇመግባት የተጠቃሚ መሇያ አገናኝን ጠቅ ማዴረግ ፣ በሳጥኑ ውስጥ የይሇፍ ቃሊትን መፃፍና በመቀጠሌ ከሳጥኑ ቀጥል ያሇውን አዝራር ጠቅ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ።

ወዯ ኮምፒውተር ከገባህ በኋሊ Windows 7 በጥቂት ሰኮንድች ውስጥ ዱስክቶፕን ያዘጋጃሌ። ዱስክቶፑ ይታይና የእንኳን ዯህና መጣህ ማዕከለ ይከፇታሌ። የMicrosoft Windows የጎን አሞላ በማያው (በስክሪኑ) ቀኝ ጎን ይታያሌ። የእንኳን ዯህና መጣህ ማዕከለ ስሇ ኮምፒውተሩ እና ስሇ Windows 7 አጠቃቀም መረጃ ይይዛሌ።

ወዯ ኮምፒውተሩ ከገባህ በኋሊ አዱስ ፊይሌ መፍጠር ወይም በፉት የነበረን ፊይሌ ማሻሻሌ የመሳሰለ የተሇያዩ ተግባሮችን ሌትፇጽም ትችሊሇህ። ፊይለን ከመዝጋትህ በፉት በፊይለ ሊይ ያዯረከውን ሇውጥ ማስቀመጥ ይኖርብሃሌ። ከዚህ በኋሊ ከWindows 7 መውጣት ትችሊሇህ። መውጣት ጠቃሚ የሚሆነው ኮምፒውተሩን ከላልች ሰዎች ጋር በጋራ የምትጠቀም ከሆነ ነው። ላልች ተጠቀሚዎች ቀዴመው ከቆይታቸው ካሌወጡ ከWindows 7 ጋር የነበርህን ቆይታ የላልቹን ተጠቃሚዎች ቆይታ በማይነካ መሌኩ መጨረስ ትችሊሇህ።

በተጨማሪም የቆይታህን ጊዜ የመዝጋት ትዕዛዝን በመጠቀም መጨረስ ትችሊሇህ። ላልች ተጠቃሚዎች ኮምፒውተሩ ሊይ ገብተው እንዲሇ ከዘጋሃው ያሌተቀመጠ መረጃን ሉያጡ ይችሊለ።

ኮምፒውተሩን በመጠቀም ሊይ ሳሇህ ችግር ከገጠመህ እንዯገና የማስጀመሪያ አማራጭን በመጠቀም ኮምፒውተሩን እንዯገና ማስጀመር ትችሊሇህ። በአብዛኞቹ ኮምፒውተሮች ሊይ ኮምፒውተሩ መሌስ መስጠት ካሊቆመ በስተቀር በጭራሽ በስርዓት ክፍለ ፉት ሊይ ያሇውን የኃይሌ መስጫ አዝራርን በመጠቀም ኮምፒውተሩን ማጥፊት የሇብህም።

Page 11: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

11

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የቁሌፍ ሰላዲ አጭር መግሇጫ

የቁሌፍ ሰላዲ ትዕዛዞችን ወይም ጽሁፎችን ወዯ ኮምፒውተር ሇማስገባት የምንጠቀምበት የግቤት መሳሪያ ነው። የተሇያዩ የቁሌፍ ሰላዲዎች የተሇያዩ የቁሌፎች አቀማመጥ አሊቸው። በተጨማሪም አንዲንዴ እንዯ DELETE ፣ BACKSPACE ፣ PAGE UP ፣ እና PAGE DOWN ያለ ቁሌፎች በተሇያየ ፕሮግራም ሊይ የተሇያየ ጥቅም ሉኖራቸው ይችሊሌ።

ይህ ስዕሌ በመዯበኛው የቁሌፍ ሰላዲ ሊይ የሚገኙ የተሇያዩ የቁሌፍ ቡዴኖችን ይገሌፃሌ።

1. ከF1 እስከ F12 የተሰየሙት ቁሌፎች የተግባር ቁሌፎች ናቸው። የተወሰኑ ስራዎችን ሇመፇጸም ይጠቅማለ። ጥቅማቸው ከፕሮግራም ወዯ ፕሮግራም ይሇያያሌ። በአብዛኞቹ ፕሮግራሞች ሊይ F1 ቁሌፍ ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘን የእገዛ ፊይሌን ሇማግኘት ይጠቅማሌ። አንዲንዴ የቁሌፍ ሰላዲዎች አነስተኛ የተግባር ቁሌፎች ሉኖራቸው ይችሊሌ።

2.

እንዯ ኮንትሮሌ (CTRL)፣ ሺፍት (SHIFT) ፣ ስፔስ ባር (SPACEBAR) ፣ አሌት (ALT) ፣ ካፕስልክ (CAPS LOCK) እና ታብ (TAB) ያለት ቁሌፎች ሌዩ ቁሌፎች ናቸው። ሌዩ ቁሌፎች እንዯምንጠቀምበት ጊዜ እና ቦታ ሇሌዩ ሌዩ ስራዎች ሉጠቅሙ ይችሊለ። አብዛኞቹ የቁሌፍ ሰላዲዎች የWindows አርማ ቁሌፍ የተባሇ ሌዩ ቁሌፍ የያዙ ናቸው። ይህ ቁሌፍ በኮንትሮሌ (CTRL) ቁሌፍና እና በአሌት (ALT) ቁሌፍ መካከሌ ይገኛሌ። ይህ ቁሌፍ ጀምር ምናላን ሇመክፇት ይጠቅማሌ ወይም ከላሊ ሁሇተኛ ቁሌፍ ጋር በመቀሊቀሌ የተሇመዯ የWindows ተግባር ሉፇጽም ይችሊሌ።

3. እነዚህ ቁሌፎች ፉዯሊትን እና ቁጥሮችን ሇማስገባት ይጠቅማለ።

4. የስርዓተ ነጥብ ቁሌፎች የቃሇ አጋኖ ምሌክቶችን ፣ ኮሇን(፦) ፣ ሰሚኮሇን (;) ፣ የጥያቄ ምሌክት (?)፣ ነጠሊ ትምህርተ ጥቅስ (‘ ’) እና ዴርብ ትምህርት ጥቅስ ( ‚ ‛ ) ምሌክቶችን ያካተቱ ናቸው።

5. የዚህ ቁሌፍ ጽሁፍ እንዯሚጠቀሙበት የኮምፒውተር ስሪት ኢንተር (ENTER) ወይም ሪተርን (RETURN) ሉሆን ይችሊሌ። የኢንተር (ENTER) ወይም ሪተርን (RETURN) ቁሌፍ ጠቋሚን ወዯ አዱስ መስመር መጀመሪያ ሊይ ሇማንቀሳቀስ ይጠቅማሌ። በተወሰኑ ፕሮግራሞች ሊይ ትዕዛዞችን ሇመሊክ እና አንዴ ተግባርን በኮምፒውተር ሊይ ሇማሳወቅ ይጠቅማሌ።

6.

እንዯ ኢንሰርት (INSERT/INS) ፣ ዳሉት (DELETE/DEL) እና ባክስፔስ (BACKSPACE) ያለ ቁሌፎች የትዕዛዝ ቁሌፎች ናቸው። የINSERT ቁሌፍ በሚበራበት ጊዜ ከጠቋሚው በስተቀኝ ቁምፉዎችን እየተካን እንዴናስገባ ይረዲናሌ። የINSERT ቁሌፍ ሲጠፊ ከጠቋሚው በስተቀኝ ጽሁፍ ወይም ቁምፉዎችን ሳንተካ እንዴናስገባ ይረዲናሌ። DELETE ቁሌፍ እና BACKSPACE ቁሌፍ የተፃፇ ጽሁፍን ፣ ቁምፉዎችን እና ላልች ነገሮችን እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከጠቋሚው በስተቀኝ እና በስተግራ ሇማስወገዴ ያገሇግሊለ።

7.

የቀስት ቁሌፎች ፣ HOME ፣ END ፣ PAGE UP ፣ PAGE DOWN ያለት ቁሌፎች መዲሰሻ ቁሌፎች ናቸው። የቀስት ቁሌፎችን ጠቋሚዋን ወዯ ሊይ ፣ ወዯታች ፣ ወዯ ቀኝ ፣ ወዯግራ ሇማንቀሳቀስ ይጠቅማለ። HOME ቁሌፍ ጠቋሚውን ከአንዴ መስመር ጽሁፍ ወዯ ግራ መጨረሻ ይወስዯዋሌ;። END ቁሌፍ ጠቋሚውን ወዯ መስመሩ መጨረሻ ያንቀሳቅሰዋሌ። አንዴ ሰነዴ በምናይበት ጊዜ PAGE UP ቁሌፍ አንዴ ገጽ ወዯሊይ ሇማንቀሳቀስ እንዱሁም PAGE DOWN ቁሌፍ አንዴ ገጽ ወዯታች ሇማንቀሳቀስ ይጠቅመናሌ።

8. ሁለም የቁሌፍ ሰላዲዎች የቁጥር የቁሌፍ ሰላዲ የሊቸውም። ያሇው ካሇ ግን ሇብቻው የተሇየ የቁሌፎች ስብስብ ሆኖ ከ0-9 ቁጥሮችን ፣ ነጥብን ሌዩ ምሌክቶችን እና የመዲሰሻ ምሌክቶችን የያዘ ይሆናሌ። በዚህ ሊይ የሚገኘው NUM LOCK ቁሌፍ የቁጥር እና የመዲሰሻ ቁሌፎችን ሇመቀያየር የሚያስችሌ ቁሌፍ ነው።

Page 12: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

12

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የመዲፉት አጠቃቀም

ከታች ያሇው ሰንጠረዥ ከበይነመረብ ሊይ የተወሰዯ ስዕሊዊ እንቅስቃሴን ያሳያሌ።

መዲፉት በኮምፒውተሩ ገጽ ማያ ሊይ ያለ ንጥልችን ሇማንቀሳቀስ ፣ ሇመምረጥ እና ሇመክፇት የምንጠቀምበት አነስተኛ መሳሪያ ነው።

አብዛኛውን ጊዜ መዲፉት ከቁሌፍ ሰላዲ ቀጥል በጠረጴዛ/ዳስክ ሊይ ይቀመጣሌ። አብዛኞቹ የመዲፉት ዓይነቶች ቢያንስ የቀኝ እና የግራ የሚባሌ ሁሇት አዝራር አሊቸው። አብዛኛውን ክንውኖች የሚፇጸሙት የግራ አዝራርን ጠቅ በማዴረግ ነው። የቀኝ አዝራር ሇተወሰኑ አገሌግልቶች ይጠቅማሌ። አንዲንዴ የተሻሻለ የመዲፉት ዓይነቶች የተሇመደ ተግባሮችን ሇማፊጠን እንዯ ጽሁፍ መሸብሇያ ያሇ ተጨማሪ አዝራር አቅርበዋሌ።

መዲፉትን በዳስክ ሊይ ሲያንቀሳቅሱ በተመሣሣይ ጠቋሚው በገጽ ማያው ሊይ ይንቀሳቀሳሌ። መዲፉት በገጽ ማያ ሊይ ያለ ንጥልችን ሇመምረጥ ይጠቅማሌ።

ጠቋሚውን በማያው የተሇያዩ ቦታዎች ሊይ ስታንቀሳቅስ ንጥልቹ ወይም ጠቋሚው ይሇወጣሌ። ይህ ሇውጥ የሚያመሇክተው ንጥለ ሊይ ጠቅ በማዴረግ መክፇት እንዯሚቻሌ ወይም ተጨማሪ አማራጮቹን ማየት እንዯሚቻሌ ነው።

አንዴን ንጥሌ ሇመክፇት ጠቋሚውን ወዯ ንጥለ በማስጠጋት የግራ አዝራርን ሁሇት ጊዜ በፍጥነት ጠቅ ማዴረግ ይችሊሌ።

በአንዴ ሰነዴ ውስጥ ጽሁፈ የሚጀምርበትን ቦታ ሇመምረጥ መዲፉትን መጠቀም ይቻሊሌ።

በሰነዴ ውስጥ ጠቋሚን ቦታ አስይዝ ፣ ጽሁፍ ማስገባት የምትፇሌግበት ቦታ ሊይ ጠቅ አዴርግና በመቀጠሌ የቁሌፍ ሰላዲውን በመጠቀም መፃፍ ጀምር።

አንዴን ንጥሌ ሇማንቀሳቀስ በመጀመሪያ ሊዩ ሊይ ጠቅ አዴርግና በመቀጠሌ የመዲፉት ግራ አዝራርን ጠቅ አዴርጎ በመያዝ ንጥለን ወዯ ተሇየ ቦታ አንቀሳቅስ። ንጥለን ወዯ አዱሱ ቦታ ካንቀሳቀስክ በኋሊ የተጫንከውን አዝራር ሌቀቅ።

በመዲፉት ሊይ ያሇው የቀኝ አዝራር ምናላ ሇማሳየት ይጠቅማሌ።

በዚህ ምናላ ውስጥ ያለ አማራጮች በብዛት የምንጥቀምባቸውን ተግባሮች አካተዋሌ። ሇምሳላ አንዴን ጽሁፍ ከአንዴ ቦታ ቀዴቶ ወዯ ላሊ ቦታ መሇጠፍ። እነዚህ አገባብን ያገናዘቡ ምናላዎች ይባሊለ።

እነዚህ ምናላዎች አንዴን ተግባር በፍጥነት ሇመጨረስ ያግዛለ።

አብዛኞቹ የመዲፉት ዓይነቶች ሰነድችን እና ገፆችን ሇማሸብሇሌ የሚረደ ተሽከርካሪ አሊቸው።

ሇመሸብሇሌ ጣትህን በተሽከርካሪው ሊይ በማዴረግ ወዯኋሊ እና ወዯፉት አሽከርክር። ይህም ሰነደን ወዯ ሊይ እና ወዯ ታች ያንቀሳቅሰዋሌ።

በገበያ ሊይ የተሇያዩ የመዲፉት ዓይነቶች አለ። መዯበኛው መዲፉት ከስሩ የጎማ ወይም የብረት ኳስ መሰሌ ነገር አሇው።

Page 13: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

13

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

በመዲፉት ሊይ የምናካሂዯው መካኒካሌ እንቅስቃሴ ኳሱን ያንቀሳቅሰዋሌ። የኳሱ መንቀሳቀስ ዯግሞ በማያው (በስክሪኑ) ሊይ ያሇውን ጠቋሚ ያንቀሳቅሰዋሌ።

ባሇጨረር መዲፉት መዯበኛው መዲፉት እንዯሚሰራው ይሰራሌ። ነገር ግን ኳስ መሰሌ ነገር የሇውም። እንቅስቃሴዎችን ሇመሇየት ላዘርን/ጨረርን ይጠቀማሌ።

ርዕስ፦ የግቤት ፣ የውጤት እና የማከማቻ መሳሪያዎች

የሚከተለትን የመሳሪያ ዓይነቶች በትክክሇኛው የአማራጭ ሳጥን ምዴብ ውስጥ የቃሊቱን ቁጥር በመፃፍ ዯርዴራቸው።

ቃሊት

1 መዲፉት

2 ማይክሮፎን

3 የቁሌፍ ሰላዲ

4 ሲዱ ሮም

5 አታሚ

6 ስታይሇስ

7 ፍልፒ ዱስክ

8 የጆሮ ማዲመጫ

9 ስካነር

10 ሃርዴ ዱስክ

11 ዴምጽ ማጉሉያ

12 ማሳያ/ሞኒተር

13 ዱቪዱ ሮም

ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3

የግቤት መሳሪያ የውጤት መሳሪያ የማከማቻ መሳሪያ

ማስታወሻ፦ ትክክሇኛዎቹ መሌሶች በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 14: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

14

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3

የግቤት መሳሪያ የውጤት መሳሪያ የማከማቻ መሳሪያ

9, 6, 3, 2, 1

12, 11, 8, 5

13, 10, 7, 4

ርዕስ፦ ግሇ ሙከራ ሇትምህርት ክፍሌ፦ ስሇ ኮምፒውተር መግቢያ

እያንዲንደ ጥንዴ ዓረፍተ ነገር እውነት እና ሏሰት የሆኑ ዓረፍተ ነገሮችን ይዟሌ። እውነት የሆነውን ዓረፍተ ነገር በቀኝ በኩሌ በሚገኘውና እውነት በሚሇው አምዴ ስር ምሌክት በማዴረግ አመሌክት።

ዓረፍተ ነገር እውነት ሏሰት

1 ኮምፒውተርን ሇማብራት የቁሌፍ ሰላዲ ቁሌፎችን ተጠቀም።

2 ኮምፒውተርን ሇማብራት የኃይሌ አዝራርን ተጠቀም።

3 የቁሌፍ ሰላዲው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚጀምርበት ጊዜ ብሌጭ ይሊለ።

4 የቁሌፍ ሰላዲው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚዘጋበት ጊዜ ብሌጭ ይሊለ።

5 ሮም ኮምፒውተሩ ከጠፊ በኋሊም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያሌ።

6 ራም ኮምፒውተሩ ከጠፊ በኋሊም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያሌ።

7 ዱጂታሌ ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኘት ፇየርዋየር ተጠቀም።

8 ዱጂታሌ ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኘት የአውታረመረብ ፖርት ተጠቀም።

9 ጀምር ምናላን ሇመክፇት WINDOWS ቁሌፍን ተጠቀም።

10 ጀምር ምናላን ሇመክፇት TAB ቁሌፍን ተጠቀም።

11 ኮምፒውተር ምሊሽ መስጠት ሲያቆም የዘግተህ ውጣ ትዕዛዝን ተጠቀም።

12 ኮምፒውተር ምሊሽ መስጠት ሲያቆም የኃይሌ አዝራርን ተጠቀም።

13 መዲፉት ሊይ ያሇው የቀኝ አዝራር ምናላ ሇማሳየት ይጠቅማሌ።

14 መዲፉት ሊይ ያሇው የግራ አዝራር ምናላ ሇማሳየት ይጠቅማሌ።

15 ራም ሊይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፊት ይቻሊሌ።

16 ፍሊሽ ማህዯረ ትውስታ ሊይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፊት ይቻሊሌ።

17 የእገዛ ፊይሌን ሇማግኘት የቁጥር ቁሌፍን ተጠቀም።

18 የእገዛ ፊይሌን ሇማግኘት የተግባር ቁሌፍን ተጠቀም።

ማስታወሻ፦ ትክክሇኛዎቹ መሌሶችን በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 15: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

15

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ዓረፍተ ነገር True False

1 ኮምፒውተርን ሇማብራት የቁሌፍ ሰላዲ ቁሌፎችን ተጠቀም።

2 ኮምፒውተርን ሇማብራት የኃይሌ አዝራርን ተጠቀም።

3 የቁሌፍ ሰላዲው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚጀምርበት ጊዜ ብሌጭ ይሊለ።

4 የቁሌፍ ሰላዲው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚዘጋበት ጊዜ ብሌጭ ይሊለ።

5 ሮም ኮምፒውተሩ ከጠፊ በኋሊም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያሌ።

6 ራም ኮምፒውተሩ ከጠፊ በኋሊም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያሌ።

7 ዱጂታሌ ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኘት ፇየርዋየር ተጠቀም።

8 ዱጂታሌ ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ሇማገናኘት የአውታረመረብ ፖርት ተጠቀም።

9 ጀምር ምናላን ሇመክፇት WINDOWS ቁሌፍን ተጠቀም።

10 ጀምር ምናላን ሇመክፇት TAB ቁሌፍን ተጠቀም።

11 ኮምፒውተር ምሊሽ መስጠት ሲያቆም የዘግተህ ውጣ ትዕዛዝን ተጠቀም።

12 ኮምፒውተር ምሊሽ መስጠት ሲያቆም የኃይሌ አዝራርን ተጠቀም።

13 መዲፉት ሊይ ያሇው የቀኝ አዝራር ምናላ ሇማሳየት ይጠቅማሌ።

14 መዲፉት ሊይ ያሇው የግራ አዝራር ምናላ ሇማሳየት ይጠቅማሌ።

15 ራም ሊይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፊት ይቻሊሌ።

16 ፍሊሽ ማህዯረ ትውስታ ሊይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፊት ይቻሊሌ።

17 የእገዛ ፊይሌን ሇማግኘት የቁጥር ቁሌፍን ተጠቀም።

18 የእገዛ ፊይሌን ሇማግኘት የተግባር ቁሌፍን ተጠቀም።

Page 16: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

16

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የትምህርት ክፍለ ይዘቶች

ስሇ ሃርዴዌር መግቢያ

ስርዓተ ክወና ምንዴን ነው?

የፕሮግራሞች እና ውሂብ አጭር እይታ

ስሇ አውታረመረቦች መግቢያ

የበይነመረብ አጠቃቀም

ግሇ ሙከራ

የትምህርት ክፍለ መግቢያ

እንዯ መኪና ያለ ተሸከርካሪዎች በተሇያየ ዓይነት እና መሌክ ይገኛለ ፤ ነገር ግን አስፇሊጊ የሆኑ ክፍልቻቸው ግን አንዴ አይነት ናቸው። ሁለም ተሽከርካሪዎች ሞተር ፣ አካሌ እና ጎማዎች አሊቸው። በተመሳሳይ ኮምፒውተሮች በተሇያየ መጠን እና ቅርጽ ይገኛለ ነገር ግን ሁለም መሌክ የሚሰሩ የጋራ ክፍልች አሎቸው።

ሃርዴዌር እና ሶፍትዌር የኮምፒውተር ዋና ክፍልች ናቸው። በዚህ የትምህርት ክፍሌ ስሇ ኮምፒውተር መሰረታዊ ቃሊት ሇምሳላ ስሇ ሃርዴዌር፣ ሶፍትዌር ፣ ውሂብ እና አውታረመረብ ትማራሇህ።

የትምህርት ክፍለ ዓሊማዎች

ይህን የትምህርት ክፍሌ ከጨረስክ በኋሊ

የኮምፒውተርን ዋና ዋና የሃርዴዌር ክፍልችን መሇየት ፤

ስርዓተ ክወናን መግሇጽ ፤

ፕሮግራም እና ውሂብን መግሇጽ ፤

አውታረመረብን እና የአውታረመረብ አይነቶችን መግሇጽ እና

በይነመረብ፣ አሇምአቀፍ ዴር አሳሽ እና ውስጠመረብ የሚለትን ቃሊት መግሇጽ ትችሊሇህ።

ክፍሇ ትምህርት 2

መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊት

Page 17: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

17

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ ስሇ ሃርዴዌር መግቢያ

ሃርዴዌር የኮምፒውተርን አካሊዊ ክፍልች በሙለ ያመሇክታሌ። ይህም ሁለንም የግቤት መሳሪያዎች ፣ የአካሂያጅ መሳሪያዎች ፣ የማከማቻ መሳሪያዎች እና የውጤት መሳሪያዎችን ያጠቃሌሊሌ። የቁሌፍ ሰላዲ ፣ መዲፉት ፣ ማዘርቦርዴ ፣ የማሳያ መሳሪያ ፣ ሃርዴ ዱስክ ፣ ማስተሊሇፉያ ገመድች እንዱሁም አታሚ የሃርዴዌር ምሳላዎች ናቸው።

ሃርዴዌርን ሇኮምፒውተር ግቤት ሇማቅረብ እና የሚፇሇገውን ውጤት ሇማግኘት እንጠቀምበታሇን። ሇምሳላ እንዯ ፒያኖ ያሇ የሙዚቃ መሳሪያን ስንጫወት ቁሌፎቹን በመጫን ግቤት የምነሰጠው ሲሆን ተፇሊጊውን ውጤት የምናገኘው በሙዚቃ መሌክ ነው። በተመሳሳይ ኮምፒውተሮችም የግቤት እና የውጤት መሳሪያዎች ተግባሮችን ሇማከናወን ያስፇሌጓቸዋሌ።

ከግቤት እና ከውጤት መሳሪያዎች በተሇየ ሁኔታ ኮምፒውተር በገባው ውሂብ ሊይ ሇመስራት እና የሚፇሇገውን ውጤት ሇማውጣት የአካሂያጅ መሳሪያዎችን ይጠቀማሌ። በጣም አስፇሊጊው የአካሂያጅ መሳሪያ ሲፒዩ ነው። ሲፒዩ የኮምፒውተር አእምሮ ሲሆን ሂሳባዊ ስላቶችን ሇመተግበርና ውጤቱን ሇመስራት ግቤትን ያሄዲሌ።

ማዘርቦርዴ የግቤት ፣ የውጤት እና የአካሂያጅ መሳሪያዎችን የሚያገናኝ ትሌቅ የሰርኪውት ሰላዲ ነው። የማዘርቦርዴ ሰርኪውቶች በእነዚህ የተሇያዩ ክፍልች በኩሌ ውሂብ እንዱያሌፍ የሚያስችለ ማስተሊሇፉያ መንገድችን የሚያቀርቡ ናቸው። በተጨማሪም ማዘርቦርዴ በኮምፒውተር ውስጥ ውሂብ እንዳት ፣ መቼ እና የት እንዯሚሄዴ የሚወስኑ ቺፖች የያዘ ነው።

ኮምፒውተሩ ሉፇጽምሌን በምንፇሌገው ተግባር መሰረት ተገቢ የሆነውን ሃርዴዌር መምረጥ እንችሊሇን። ሇምሳላ የአውታረመረብ በይነገጽ ካርዴን ኮምፒውተራችንን ከላልች ኮምፒውተሮች ጋር ሇማገናኘት እንጠቀምበታሇን። በተጨማሪም እንዯ ቪዱዮ ካርዴ ያለ የማስፊፉያ ካርድችን ሇኮምፒውተራችን አዱስ ባህሪያትን ሇመጨመር ወይም አቅሙን ሇማሳዯግ እንጠቀምባቸዋሇን። እነዚህ ሁለ መሳሪያዎች በማዘርቦርዴ ሊይ የሚገጠሙ ናቸው።

ርዕስ፦ ስርዓተ ክወና ምንዴነው?

ኮምፒውተር ከሃርዴዌር በተጨማሪ ስራን ሇመስራት ሶፍትዌር ያስፇሌገዋሌ። አስፇሊጊ ተግባሮችን ሇመፇጸም ሶፍትዌር ሇሃርዴዌር ትዕዛዞችን ይሌካሌ።

ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ሃርዴዌርን የሚቆጣጠር እና የሚያቀናብር የኮምፒውተር በጣም አስፇሊጊው ሶፍትዌር ስርዓተ ክወና ነው። ስርዓተ ክወና ከኮምፒውተር ጋር እንዴንግባባ የሚረዲ በይነገጽ ያቀርባሌ። በጣም ቅርብ የሆነው ስርዓተ ክወና Windows 7 ነው።

የተጠቃሚ በይነገጽ ጽሁፍ ሊይ የተመሰረተ ወይም ስዕሊዊ ሉሆን ይችሊሌ። አብዛኞቹ ስርዓተ ክወናዎች ምስልችን እና ስዕልችን በማሳየት ከኮምፒውተር ጋር በቀሊለ እንዴንግባባ የሚረዲ ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ያቀርባለ።

GUI የሆነው ስርዓተ ክወና ሃርዴዌር እና ሶፍትዌር እንዴንጭን የሚረዲ ሇአጠቃቀም ቀሊሌ የሆነ በይነገጽ ያቀርባሌ። ሇምሳላ Windows 7 ሃርዴዌር ወይም ሶፍትዌር መጫን የመሳሰለ የተወሰኑ ተግባሮችን ሇመፇጸም የሚረደ ሇእያንዲንደ ሂዯት ተጠቃሚውን የሚመራ አዋቂ ያቀርባሌ።

Page 18: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

18

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ስርዓተ ክወና ኮምፒውተር በትክክሌ እየሰራ መሆኑን ያረጋግጣሌ። ስርዓተ ክወና ከማንኛውም ከምንጭነው አዱስ ሃርዴዌር ጋር የሚሄዴ መሆኑን ሇማረጋገጥ በየጊዜው ማዛመን አሇብን።

ርዕስ፦ የፕሮግራሞች እና ውሂብ አጭር እይታ

ሃርዴዌር እና ስርዓተ ክወናው በአንዴሊይ የመሳሪያ ሥርዓት ተብሇው ይጠራለ። ፕሮግራሞች መተግበሪያዎች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን ፤ ይህን የመሳሪያ ሥርዓት ተግባሮችን ሇመፇጸም እንጠቀምበታሇን። ብዙ የፕሮግራም ዓይነቶች አለ። አንዲንዴ ፕሮግራሞች ዯብዲቤዎችን መፃፍ፣ ሂሳባዊ ስላቶችን መስራት ወይም የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን መሊክ የመሳሰለ ተግባሮችን ሇመፇጸም ያስችለናሌ። ሇምሳላ ጽሁፍ አካሂያጅ - እንዯ Microsoft office 2007 ያሇ ፕሮግራም ጽሁፎችን ሇማዘጋጀት ይረዲናሌ። ላልች ፕሮግራሞች ምስልችን እንዴንፇጥር ፣ ጨዋታዎችን/ጌሞችን እንዴንጫወት ፣ ፉሌሞችን እንዴንመሇከት ወይም ከላሊ የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር እንዴንገናኝ ያስችለናሌ።

ፕሮግራሞች ሇኮምፒውተሩ እንዯ ግቤት የሰጠነውን ውሂብ ያሄዲለ። ይህ ውሂብ እንዯ ፕሮግራሙ ዓይነት የጽሁፍ ፣ የምስሌ ፣ የዴምጽ ወይም የቪዱዮ ቅርጸት ሉሆን ይችሊሌ። ሇምሳላ ማስሉያ/ካሌኩላተር የቁጥር ቅርጸት ያሊቸውን ግቤቶች የሚፇሌግ ፕሮግራም ነው። በተመሳሳይ ዴምጽ ቀጂ የዴምጽ ቅርጸት ያሇውን ግቤት የሚፇሌግ ፕሮግራም ነው።

ፕሮግራም ውሂቡን ተቀብል ያሄዴና ውጤቱን በማያው/ስክሪኑ ሊይ ያሳያሌ። ይህን ውጤት በፊይሌ መሌክ ማስቀመጥ እንችሊሇን። አንዴ ፊይሌ በያዘው የውሂብ ዓይነት መሰረት ፊይለ የጽሁፍ ፊይሌ ፣ ዴምጽ ፊይሌ ፣ ስዕሊዊ ፊይሌ ወይም የቪዱዮ ፊይሌ ተብል ይከፊፇሊሌ።

ርዕስ፦ ስሇ አውታረመረቦች መግቢያ

አስር ሰራተኞች ያለትን አንዴ ዴርጅት እንመሇከት። እነዚህ ሰራተኞች የየዕሇት ተግባሮችን ሇመፇጸም ኮምፒውተር ይጠቀማለ። በተጨማሪም ውሂብን በየጊዜው ማተም ይፇሌጋለ። ሇእያንዲንደ ሰራተኛ አታሚ መስጠት ውዴ ስሇሚሆን በምትኩ ሁለንም ኮምፒውተሮች ከአንዴ አታሚ ጋር በማገናኘት መጠቀም ይችሊለ። ኮምፒውተርን ከላሊ ኮምፒውተር ጋር በማገናኘት መረጃን እና የሃርዴዌር ክፍልችን መጋራት ይቻሊሌ። የመረጃ መጋራትን ሇማካሄዴ እርስ በርሳቸው የተገናኙ ኮምፒውተሮች እና ተጓዲኝ መሳሪያዎች ስብስብ አውታረመረብ ይባሊሌ። አውታረመረብ በተጨማሪ መረጃ እና እንዯ አታሚ ያለ መሳሪያዎችን በጋራ እንዴንጠቀም ያስችሇናሌ። በተጨማሪም አውታረመረብ ሊይ በመሆን ከላሊ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር መገናኘት እንችሊሇን። አንዴ ተጠቃሽ አውታረመረብ የሚከተለት ሶስት ክፍልች አለት፦

አገሌጋይ፦ በአውታረመረብ ውስጥ ሊለ ላልች ኮምፒውተሮች አገሌግልቶችን የሚያቀርብ ዋና ኮምፒውተር ነው። አገሌጋዩ በአውታረመረብ ውስጥ የትኞቹ ኮምፒውተሮች ሃርዴዌር እና ሶፍትዌር መዲረስ እንዯሚችለ ይወስናሌ።

የተናጠሌ ኮምፒውተር፦ በአንዴ አውታረመረብ ሊይ ያሇ ኮምፒውተር ሲሆን በአውታረመረብ ሊይ ያሇን ሃርዴዌር ወይም ሶፍትዌር ሇመዲረስ እንጠቀምበታሇን።

Page 19: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

19

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የመገናኛ መስመሮች፦ መረጃን ሇማስተሊሇፍ እንዯ አታሚ እና ዱስክ አንፃፉዎች ያለ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ወይም ኮምፒውተርን የሚያይዝ መንገዴ ወይም አገናኝ ነው። በአውታረመረብ ውስጥ እንዯ መገናኛ መስመር በብዛት የምንጠቀመው ገመዴን ቢሆንም አውታረመረቦች መረጃን ሇማተሊሇፍ በገመዴ አሌባ ግንኙነቶችም ይጠቀማለ።

በሚሸፍኑት ስፊት መሰረት አውታረመረቦች የአካባቢ አውታረ መረብ (LAN) ወይም የረጅም ርቀት አውታረመረብ (WAN) ተብሇው ሉመዯቡ ይችሊለ።

የአውታረመረብ ዓይነቶች

ባህሪ

LAN

LAN የቤት ወይም አነስተኛ የቢሮዎች ቡዴን ውስጥ በተወሰነ ስፊት ያለ መሳሪያዎችን ያገናኛሌ። በአብዛኛው እንዯ ኮምፒውተር ፣ አታሚ እና ስካነር ያለ የተጋሩ ንብረቶችን ያካትታሌ።

WAN

WAN በተሇያዩ አካባቢያዊ ርቀቶች ያለ መሳሪያዎችን የሚያገናኝ አውታረመረብ ነው። ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆነ LANን ሇማገናኘት ረጅም ገመድችን ፣ የጨረር ገመድችን እና ሳተሊይቶችን በመጠቀም የWANን ንብረቶች መጠቀም እንችሊሇን።ብዙ ዴርጅቶች አውታረመረባቸውን የተሇያዩ ሀገሮችን አሌፎ እንዱገናኝ WANን ይጠቀማለ። በይነመረብ አንደ የWAN ምሳላ ነው።

ርዕስ፦ የበይነመረብ አጠቃቀም

ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ ስዕሊዊ ማስረጃ ይዟሌ።

በይነመረብ መረጃን ሇመሇዋወጥ እርስበርሳቸው የተገናኙ አሇምአቀፊዊ የህዝብ አውታረመረቦች ስብስብ ነው። በይነመረብ እንዯ አንዴ አውታረመረብ የተጀመረው በአሜሪካ በሚገኙ የመንግስት እና የትምህርት ክፍልች መካከሌ ግንኙነትን ሇማካሄዴ ነበር።

ላልች አውታረመረቦች ከዚህ አውታረመረብ ጋር በተገናኙበት ወቅት መረጃን እና ሀሳቦችን ሇመሇዋወጥ ሰፉ የማስተሊሇፉያ መንገዴ ሆኖ ነበር።

ዛሬ በይነመረብ መረጃን የሚጋሩ በርካታ የንግዴ ፣ የመንግስት እና የትምህርታዊ አውታረመረቦችን እንዱሁም የግሇሰብ ኮምፒውተሮችን

Page 20: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

20

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

አገናኝቷሌ።

በይነመረብ ስፊት ያሊቸውን አገሌግልቶች (ሇምሳላ በበይነመረብ ተጠቃሚዎች መካከሌ ፊይሌን የማስተሊሇፍ እና ኤላክትሮኒክ መሌዕክቶችን የመሊክ አገሌግልቶችን) ሇተጠቃሚዎቹ አቅርቧሌ። ዓሇም አቀፍ ዴር (WWW) ወይም ዴር የምንሇው ላሊው በይነመረብ የሚሰጠው አገሌግልት ነው። ዓሇም አቀፍ ዴር አሳሽ (WWW) እርስ በራሳቸው የተያያዙ እና በአሇም ዙሪያ ባለ አገሌጋዮች ሊይ የተቀመጡና በሌዩ መሌክ የተዘጋጁ ሰነድችን ያካትታሌ።

ሇላልች በይነመረብ ተጠቃሚዎች መሌዕክት ሇመሊክ ፣ ስራን ሇመፇሇግ እና ሇማመሌከት ፣ ፉሌሞችን ሇማየት እና ምርቶችን ሇመግዛት እና ሇመሸጥ በይነመረብን እና አገሌግልቶቹን መጠቀም እንችሊሇን።

ብዙ ዴርጅቶች በዴርጅታቸው ውስጥ ግንኙነት ሇመፍጠር እና መረጃን ሇመጋራት ሌዩ የሆነ የአውታረመረብ ዓይነት ይጠቀማለ። እንዱህ ዓይነቱ አውታረመረብ ውስጠመረብ ተብል ይጠራሌ።

ውስጠመረብ ከWWW ጋር የሚመሳሰሌ ቢሆንም መዲረስ የሚችለት በዴርጅት ውስጥ ፍቃዴ ያሊቸው ተጠቃሚዎች ብቻ ናቸው።

ውስጠመረብ ከበይነመረብ በጣም ያነሰ ሲሆን ሰነድችን የማሰራጨት ፣ ሶፍትዌርን የማሰራጨት ፣ የውሂብ ጎታን የመዲረስ እና ስሌጠናን የመሳሰለ አገሌግልቶችን ያቀርባሌ።

ርዕስ፦ ግሇ ሙከራ ሇትምህርት ክፍሌ፦ መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊት

የሚከተለትን ዓረፍተ ነገሮች በትክክሇኛው የአማራጭ ሳጥን ምዴብ ውስጥ የዓረፍተ ነገሩን ቁጥር በመፃፍ ዯርዴሯቸው።

ዓረፍተ ነገር

1 የኮምፒውተር መሳሪያዎችን ያካትታሌ

2 አካሊዊ ክፍልችን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ

3 ጨዋታዎችን እንዴንጫወት ወይም ፉሌሞችን እንዴናይ ያስችሊሌ

4 ሇኮምፒውተር ግቤት እንዴናቀርብ ያግዛሌ

5 የኮምፒውተርን አስተማማኝ ክወናን ያረጋግጣሌ

6 ተግባሮችን ሇመፇጸም የመሳሪያ ሥርዓትን ይጠቀማሌ

7 የኮምፒውተርን ውጤት እንዴናይ ይረዲሌ

ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3

ሃርዴዌር ሥርዓተ ክወና መተግበሪያ

ማስታወሻ፦ ትክክሇኛዎቹ መሌሶችን በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 21: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

21

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3

ሃርዴዌር ሥርዓተ ክወና መተግበሪያ

1, 4, 7

2, 5

3, 6

Page 22: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

22

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የትምህርት ክፍለ ይዘት

የኮምፒውተር ዓይነቶች

የማህዯረ ትውስታ ሚና

የኮምፒውተር አቅም

የምርት ፕሮግራሞች

የመገናኛ ፕሮግራሞች

የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞች

ግሇ ሙከራ

የትምህርት ክፍለ መግቢያ

ቴላቭዥን ሌንገዛ የምንፇሌግበትን ሁኔታ እንውሰዴ። በገበያ ሊይ የሚገኙ በርካታ አርማዎች ያሎቸው ስሪቶች አለ። በምንፇሌገው ባህሪ እና በምርቱ ዋጋ ሊይ መሰረት በማዴረግ መወሰን ያስፇሌገናሌ። በተመሳሳይ በገበያ ሊይ የሚገኙ የተሇያዩ ዓይነት ኮምፒውተሮች አለ። የሌዩነታቸው መሠረትም እንዯ ዋጋ ፣ መጠን እና ፍጥነት ያለት ባህሪያት ናቸው። በተጨማሪም እነዚህ ነገሮች የኮምፒውተሩ አጠቃሊይ አቅም ሊይ ተጽዕኖ ያሳዴራለ።

ቴላቭዥን ከገዛን በኋሊ ሉገኙ ከሚችለት የተሇያዩ አይነት ጣቢያዎች ውስጥ መምረጥ ያስፇሌገናሌ። እነዚህ ጣቢያዎች መዝናኛን ፣ ስፖርትን ወይም ዜናዎችን ሉያቀርቡ ይችሊለ። በእኛ የምርጫ ቅዯም ተከተሌ መሠረትም የምናየውን ጣቢያ መምረጥ እንችሊሇን። በተመሳሳይ መንገዴ ኮምፒውተርን መጠቀም ከጀመርን በኋሊ የተሇያዩ ተግባሮችን ሇመፇጸም የሚረደ የተሇያዩ ዓይነት ፕሮግራሞች ይገኛለ። የጽሁፍ ማቀናበሪያዎች ሰነድችን ሇማዘጋጀት ወይም የቀመርለህን የሂሳብ ስራዎችን ሇመፇጸም መጠቀም እንችሊሇን። የመገናኛ ፕሮግራሞች በርቀት ቦታዎች ካለ ሰዎች ጋር እንዴናወራ ይረደናሌ። በመዝናኛ ፕሮግራሞች ዯግሞ ፉሌሞችን ማየት ፣ ሙዚቃ ማዲመጥ ፣ ወይም ጨዋታዎችን/ጌሞችን መጫወት እንችሊሇን።

የትምህርት ክፍለ ዓሊማዎች

ይህን የትምህርት ክፍሌ ከጠናቀቅህ በኋሊ፦

የተሇያዩ የኮምፒውተር ዓይነቶችን ባህሪያት ማወዲዯር ፤

የማህዯረ ትውስታን ሚና ማብራራት ፤

የኮምፒውተር አቅም መሰረቶችን ማብራራት ፤

የምርት ፕግራሞችን እና ጥቅማቸውን መግሇጽ ፤

የመገናኛ ፕሮግራሞችን ዓይነት እና ጥቅማቸውን መግሇጽ እና

የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞችን ጥቅም መግሇጽ ትችሊሇህ።

ከፍሇ ትምህርት 3

የኮምፒውተር አቅም እና ባህሪያት

Page 23: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

23

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የኮምፒውተር ዓይነቶች

በአሁኑ ጊዜ በገበያ ሊይ የተሇያዩ የኮምፒውተር አይነቶች አለ። የግሌ ኮምፒውተር (ፒሲ) በብዛት የተሇመዯ የኮምፒውተር አይነት ሲሆን አብዛኞቹ ግሇሰቦች እንዱሁም አነስተኛ የንግዴ ዴርጅቶች ይገሇገለበታሌ። ፒሲ በአንዴ ጊዜ አንዴ ሰው እንዱጠቀምበት ተብል የተሰራ ኮምፒውተር ነው። ፒሲ በስራ ቦታዎች ሊይ ሰነድችን ሇማዘጋጀት፣ የንግዴ ዴርጅቶች መዝገቦችን ሇመቆጣጠር እና ከላልች ጋር ሇማገናኘት ይጠቅማሌ። በትምሀርት ቤት ውስጥ የትምህርት ክፍልችን ሇማስተማር ፣ በበይን መረብ በመጠቀም ምርምር ሇመስራት እና መሌመጃዎችን ሇመስራት ይጠቅማሌ። በተጨማሪም ጨዋታዎችን/ጌሞችን ሇመጫወት፣ ቪዱዮችን ሇማየት እና ሙዚቃ ሇማዲመጥ ሌንጠቀምበት እንችሊሇን። በመጠኑ እና በጥቅሙ መሰረት ፒሲን በአራት የተሇያዩ ክፍልች መመዯብ ይችሊሌ። እነሱም ዳስክቶፕ፣ ሊፕቶፕ፣ በእጅ የሚያዝ ወይም ታብላት ናቸው።

ኮምፒውተርን ሌትፇጽማቸው በምትፇሇገው ተግባሮች መሰረት ትመርጣሇህ። ሇምሳላ ኮምፒወተርን የምትጠቀመው ፎቶዎችን ሇማርተዕ ወይም ውስብስብ ጨዋታዎችን/ጌሞችን ሇመጫወት ከሆነ ፤ ፇጣን ሲፒዩ እና ጥሩ የማሳያ አስማሚ ያሇው ኮምፒውተር ያስፇሌግሃሌ። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የተሇያዩ የኮምፒውተር ዓይነቶችን በዝርዝር ይገሌፃሌ።

የኮምፒውተር አይነት

ባህሪ

ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች

ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች እንዯ ሞኒተር፣ የቁሌፍ ሰላዲ የስርዓት ክፍሌ እና አታሚ ባለ ነጠሊ አካሊት የተሰሩ ናቸው። ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች ተንቀሳቃሽ ሳይሆኑ በዳስክ ወይም በጠረጴዛ ሊይ የሚቀመጡ ናቸው። የዳስክቶፕ ኮምፒውተር አካልች በቀሊለ የሚተኩ እና የሚሻሻለ ናቸው።

ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች በአብዛኛው ከሊፕቶፕ እና ከላልች ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተሮች የተሻሇ ማህዯረ ትውስታ ፣ ትሌቅ ዯረቅ አንፃፉ ፣ ተጨማሪ ፖርቶች እና የተሇቀ ማሳያ አሊቸው። ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች ያሇ ማቋረጥ ሇረጅም ጊዜ መስራት ይችሊለ።

ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች

ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ቀሇሌ ያሇ ክብዯት ያሊቸው ኮምፒውተሮች ናቸው። ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ከዳስክቶፕ ኮምፒውተር ያነሰ መጠንና ሇጉዞ ተብሇው የተዘጋጁ ናቸው። ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች የማሰታወሻ ዯብተር ኮምፒውተር ተብሇውም ይጠራለ። ዋናው የሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ባህሪ ትንሽ እና ተንቀሳቃሽ መሆናቸው ነው። ስሙ እንዯሚያመሇክተው ሊፕቶፕ ኮምፒውተር በቀሊለ የተጠቃሚው ጭን ሊይ መቀመጥ የሚችሌ ነው። ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች ሉሰሩ የሚችለት በኤላክትሪክ ብቻ ሲሆን ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ግን በኤላክትሪክ ወይም እንዯገና ሉሞሊ በሚችሌ ባትሪ ሉሰሩ ይችሊለ። ነገር ግን ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች በተመሳሳይ የሃርዴዌር ውቅር ከዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች የበሇጠ ኃይሌ ይፇጃለ። ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች የሚፇጽሟቸውን ተግባሮች በተመሳሳይ ይሰራለ ፤ ነገር ግን ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ባጠቃሊይ ከዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች የሚበሌጥ ዋጋ አሊቸው።

በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች

በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች የግሌ ውሂብን ማቀናጀት የመሳሰለ የዕሇት ውስን ተግባሮችን ሇመፇጸም የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ ኮምፒውተሮች ከሊፕቶፕ ያነሱ ሲሆኑ ከዳስክቶፕ እና ሊፕቶፕ ጋር ሲወዲዯሩ ጥቂት የሆነ ባህሪያትን የሚያቀርቡ ናቸው። እነዚህ መሰረታዊ የጽሁፍ ማቀናበሪያ ትግበራዎችን ሇመፇጸም እንዱሁም በይነመረብን ሇመዲረስ ያግዛለ። በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮችን በመጠቀምም የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን መቀበሌ እና መሊክ ይቻሊሌ። አብዛኞቹ በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች ስሪቶች የሞባይሌ ስሌክ ወይም የዱጂታሌ ካሜራ አገሌግልቶችን ይሰጣለ።

ታብላት ኮምፒውተሮች

ታብላት ኮምፒውተሮች ታብላት እስክሪቢቶን በመጠቀም በቀጥታ ስክሪን ሊይ መፃፍ የሚያስችለ ሙለ ሇሙለ የሚሰሩ ኮምፒውተሮች ናቸው። ታብላት እስክሪብቶዎችን በተጨማሪ የመዲፉትን ስራ ሇመፇጸም መጠቀም ይቻሊሌ። ስሇዚህ ታብላት ኮምፒውተሮች የቁሌፍ ሰላዲ እንዱሁም መዲፉት አያስፇሌጋቸውም።

Page 24: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

24

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የማህዯረ ትውስታ ሚና

ኮምፒውተር አንዴ ተግባር በሚፇጽምበት ጊዜ ውሂብን በማህዯረ ትውስታ ሊይ ያከማቻሌ። በማህዯረ ትውስታ ሊይ የሚቀመጠው ውሂብ በውስጣዊ የሚወከሇው በዜሮዎች (0) እና በአንድች (1) መሌክ ነው። እያንዲንደ 0 ወይም 1 ቢት ይባሊሌ። የስምንት ቢቶች ጥምረት ባይት ይባሊሌ። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የማህዯረ ትውሰታ ወይም የማከማቻ መጠንን ሇመሇካት የሚጠቅሙ የተሇያዩ ቃሊትን ይገሌፃሌ።

ቃሌ መግሇጫ ቢት ቢት ኮምፒውተር ከሚይዘው መረጃ ትንሹ አሃዴ ነው። አንዴ ቢት ከሁሇቱ እሴቶች አንደን ብቻ ይይዛሌ 0 ወይም 1 ።

ከእነዚህ ሁሇት እሴቶች አንደ ሁሌጊዜ ይገኛሌ። አንዴ ቢት ትርጉም ያሇው ጥቂት መረጃን ይገሌፃሌ። ነገር ግን የበሇጠ ትርጉም ያሇው መረጃ ሇማገኘት ተከታታይ ቢቶችን በማገናኘት ትሌቅ አሃድች እንዱሆኑ ማዴረግ ይቻሊሌ።

ባይት ባይት በተወሰነ ቅዯም ተከተሌ የተዯረዯረ የስምንት ቢቶች ጥምረት ነው። እያንዲንደ ቅዯም ተከተሌ አንዴ ቁምፉ ፣ ምሌከት ፣ ቁጥር ወይም ፉዯሌን ይወክሊሌ። ባይት የማከማቻ መሳሪያዎችን የማከማቸት አቅም ሇመሇካት የሚጠቅም ዋና አሃዴ ይመሰርታሌ።

ኪልባይት አንዴ ኪልባይት (ኪባ) ከ1024 ባይቶች ጋር እኩሌ ነው። ቀሊሌ የሆኑ የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶች ወይም የጽሁፍ ፊይሌ የመሳሰለ አብዛኞቹ የተጠቃሚ መረጃን በኮምፒውተር ውስጥ ሇማከማቸት የጥቂተ ኪልባይቶችን የማከማቻ ቦታ ይወስዲለ።

ሜጋባይት እንዴ ሜጋባይት (ሜባ) ከ1024 ኪባ ጋር እኩሌ ነው። በ1 ሜባ ውስጥ የሚያዝ የመረጃ መጠን በተቀራራቢ ከአንዴ ሙለ መማሪያ መጽሏፍ ጋር እኩሌ ነው።

ጊጋባይት አንዴ ጊጋባይት (ጊባ) ከ1024 ሜባ ጋር እኩሌ ነው። ይህም ከአንዴ ቢሉዮን ባይቶች ጋር ይቀራረባሌ። ዛሬ አብዛኞቹ ኮምፒውተሮች በጊጋ ባይት የሚሇካ ትሌቅ መጠን ያሊው ሃርዴ ዱሰክ አሊቸው። ጊጋ ባይት በጣም ትሌቅ የማከማቸት መጠንን ያመሇክታሌ። ሇምሳላ በኮምፒውተር ሊይ የተከማቸ አንዴ የቪዱዮ ፉሌም ከ1 ጊባ የሚበሌጥ ቦታን ሉወስዴ ይችሊሌ።

ቴራባይት አንዴ ቴራባይት ከ1024 ጊባ ጋር እኩሌ ነው። ይህም ከአንዴ ትሪሉዮን ባይቶች ጋር ይቅራረባሌ። በቴራባይት የሚጠቀሱ የማከማቻ መሰሪያዎች ባጠቃሊይ ትሌቅ የውሂብ ክምሮችን ማከማቸት ሇሚያስፇሌጋቸው ዴርጅቶች ይጠቅማለ። አንዴ ቴራባይት በጣም ትሌቅ ከመሆኑ የተነሳ ጥቂት ቴራባይት የማከማቻ ቦታ ብዛት ያሊቸውን መጽሏፍት ሙለ ጽሁፍ ሉይዝ ይችሊሌ።

ርዕስ፦ የኮምፒውተር አቅም

ኮምፒውተርህን ሇንግዴ ሥራ ወይም ሇግሌ ጥቅም ብትጠቅምበትም ኮምፒውተርህ በብቃት መተግበር መቻለ በጣም አስፇሊጊ ነው። ነገር ግን ብቃት በአንዴ ነገር ብቻ የሚወሰን አይዯሇም። ከታቸ ያሇው ሰንጠረዥ የኮምፒውተር አጠቃሊይ ብቃት ሊይ ተጽዕኖ የሚያሳዴሩ የተወሰኑ መንስኤዎችን ይዘረዝራሌ።

መንስኤ መግሇጫ የሲፒዩ ፍጥነት ሲፒዩ የኮምፒውተር አእምሮ በመሆኑ ፍጥነቱ የኮምፒውተሩ አጠቃሊይ ብቃት ሊይ ተጽዕኖ

ሉያሳዴር የሚችሌ አስፇሊጊ መንስኤ ነው። የሲፒዩ ፍጥነት ሲፒዩ ውሂብን ከራም ሊይ እና ወዯ ራም የማንቀሳቀስ ሂዯትን ወይም አኃዛዊ ስላቶችን እንዯ መተግበር ያለ ተግባሮችን የሚፇጽምበት ትመና ነው። ከሲፒዩ ፍጥነት በስተቀር አንዴ አይነት የሆኑ ሁሇት ኮምፒውተሮች ካለህ ፤ የፇጠነ የሲፒዩ ፍጥነት ያሇው ኮምፒውተር ተግባሩን በተሻሇ ፍጥነት ይጨርሳሌ።

የሃርዴ ዱስክ መንስኤ

ሃርዴ ዱስኮች በማከማቸት አቅማቸው እንዱሁም ዯግሞ ውሂብ በማከማቸት እና ፇሌጎ በማግኘት ፍጥነታቸው ይሇያለ። ውሂብን ፇሌጎ በማግኘት ፇጣን ከሆነ ኮምፒውተሩ ፕሮግራሞችን ሇመጀመርና ሇመጫን ያነሰ ጊዜ ይወስዴበታሌ። በተጨማሪም አንዴ ፕሮግራም ብዛት ያሇው ውሂብ ማካሄዴ በሚያስፇሌገው ጊዜ የሃርዴ ዱሰኩ ፍጥነት እና መጠን ዋና ሚና ይጫወታሌ።

ራም ራም ሊይ የተከማቸን ውሂብ ፇሌጎ የማግኘት ፍጥነት በጣም ፇጣን ነው። በዚህ ምክንያትም

ኮምፒውተሩ አሁን በጥቅም ሊይ ያለ መረጃዎችን ሇማከማቸት ይጠቀምበታሌ። የራሙ መጠን አሁን በጥቅም ሊይ ያለትን ሁለንም መረጃዎች ሇመያዝ በቂ ከሆነ የኮምፒውተሩን ፇጣን የሆነ አቅም ያሳያሌ። የራም ፍጥነት እና የራም መጠን የኮምፒውተር አቅም ዋና መስኤዎች ናቸው። ኮምፒውተር ሊይ በቂ ራም ከላሇ ኮምፒውተሩ ፍጥነቱ ይቀንሳሌ ወይም በአግባቡ መስራት ያቅተዋሌ።

Page 25: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

25

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የምርት ፕሮግራሞች

ተግባሮችን ሇመተግበር የተሇያዩ የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን መጠቀም ትችሊሇህ። የኮምፒውተር ፕሮግራሞች ቁጥሮችን ሇማቀናጀት ፣ ዯብዲቤዎችን ወይም መነሻ ሃሳቦችን ሇመፃፍ ፣ መዝገቦችን ሇመያዝ ፣ ምስልችን ሇመስራት ወይም ሇማሻሻሌ ፣ ጽሁፍን ወዯ ዕይታ ሇመሇወጥ እና መጽሄቶችን እና በራሪ ወረቀቶችን ሇማዘጋጀት ትጠቀምባቸዋሇህ። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የተሇያዩ የፕሮግራም ዓይነቶችን ዝርዝር እና ጥቅማቸውን ይገሌፃሌ።

ፕሮግራም መግሇጫ

የጽሁፍ አቀናባሪ እና የህትመት ስራ ፕሮግራሞች

የጽሁፍ አቀናባሪ ፕሮግራሞች ጽሁፍ ሊይ የተመሰረቱ ሰነድችን ሇማዘጋጀት እና ሇማስተካከሌ ትጠቀምባቸዋሇህ። ጽሁፍ ማስገባት ፣ ማስተካከሌ ፣ ፉዯሌ አራሚን እና መዝገበ ተመተቃሊትን መጠቀም እንዱሁም ሰነደን መቅረጽ ትችሊሇህ። በተጨማሪም እነዚህን ፕሮግራሞች በመጠቀም የግሌ እና ሙያዊ ሰነድችን ማዘጋጀት ትችሊሇህ።

Microsoft Office Word 2007 በብዛት የምንጠቀምበት የጽሁፍ አቀናባሪ ፕሮግራም ነው።

የህትመት ስራ ፕሮግራሞች ጽሁፍን እና ስዕልችን በማቀናጀት እንዯ በራሪ ወረቀቶች ፣ የሰሊምታ ካርድች ፣ አመታዊ ሪፖርቶች ፣ መጽሏፍት እና መጽሄቶች ያለ ሰነድችን ሇማዘጋጀት ይጠቅማለ። እነዚህ ፕሮግራሞች በተጨማሪ የሰነደን ክፍልች ሇማሻሻሌ የሚያስችለህ የጽሁፍ አቀናባሪ እና ስዕሊዊ ባህሪያትን ይካትታለ።

የአቀራረብ ፕሮግሞች የአቀራረብ ፕሮግሞችን መረጃን በስሊይዴ መሌክ ሇማቅረብ ትጠቀምባቸዋሇህ። ሰሊይድችን የበሇጠ የሚስቡ እና መረጃ ሰጪ እንዱሆኑ ዴምጽ እና ምስልችን መጨመር ትችሊሇህ።

Microsoft Office PowerPoint 2007 በብዛት የምንጠቀምበት የአቀራረብ ፕሮግራም ነው።

የቀመርለህ ፕሮግራሞች የቀመርለህ ፕሮግራሞችን በጀት ሇመስራት ፣ ተቀማጭ ሂሳብን ሇመቆጣጠር ፣ ሂሳባዊ ስላቶችን ሇመተግበር እና አኃዛዊ ወሂብን ወዯ ገበታዎች እና ግራፎች ሇመሇወጥ ትጠቀምባቸዋሇህ። የቀመርለሆች እሴት በያዙ አግዴም ዓምድች እና አቀባዊ ረዴፎች ባሇው ሰንጠረዥ ውስጥ መረጃን ያከማቻለ። እያንዲንደ እሴት ሕዋስ ውስጥ ይቀመጣሌ። ሕዋስ የአምዴ እና የረዴፍ መገናኛ ነው።

Microsoft Office Excel 2007 የቀመርለህ ፕሮግራም አንደ ምሳላ ነው።

የውሂብ ጎታ (ዲታቤዝ) ፕሮግራሞች

የውሂብ ጎታ ፕሮግራሞችን ውሂብን በተቀናጀ መሌኩ ሇማስቀመጥ እና ሇመቆጣጠር ትጠቀምባቸዋሇህ። እነዚህን ፕሮግራሞች በመጠቀም በውሂብ ጎታ ውስጥ የተቀመጠን መረጃ ተራ ማስያዝ እንዱሁም መፇሇግ ትችሊሇህ። በተጨማሪም ካከማቸኸው ውሂብ በመነሳት ቀሊሌ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ትችሊሇህ። ሇምሳላ የውሂብ ጎታ ፕሮግራምን የዯንበኞችን ዝርዝር ሇማስቀመጥ ፣ የንብረት ስርዓት ሇማዘጋጀት እና ሇመቆጣጠር እንዱሁም ሽያጮችን ሇመከታተሌ ትችሊሇህ። ከዚህም በኃሊ ሽያጮችን ሇማጣራት ወይም የዯንበኞችን አገሌግልቶች ሇማቀዴ ሪፖርቶችን መፍጠር ትችሊሇህ።

Microsoft Office Access 2007 የውሂብ ጎታ ፕሮግራም አንደ ምሳላ ነው።

Page 26: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

26

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የግራፉክስ ፕሮግራሞች የግራፉክስ ፕሮግራሞችን ስዕልችን ሇመፍጠር እና ሇማርተዕ ትጠቀምበታሇህ። በተጨማሪም እነዚህን ፕሮግራሞች ፎቶግራፎችን ሇማሻሻሌ ትጠቀምባቸዋሇህ።

በWindows 7 ሊይ ያሇው ፔይንት ፕሮግራም ስዕልችን ሇመስራት የሚያስችሌህ አንደ የግራፉክስ ፕሮግራም ምሳላ ነው።

ርዕስ፦ የመገናኛ ፕሮግራሞች

ስሌክን እና የፖስታ መሌዕክትን ከጓዯኞችህ እና ከቤተሰቦችህ ጋር ሇመገናኘት እንዯምትጠቀምበት ሁለ ኮምፒውተርንም ከሰዎች ጋር ሇመገናኘት ሌትጠቀመበት ትችሊሇህ። ኮምፒውተሮች በዱጂታሌ ቅርጸት መሌዕክቶችን ከላልች ሰዎች ጋር ሇመሊሊክ እና ሇመቀባበሌ የሚያስችለ የመገናኛ ፕሮግራሞች የሚባለ ሌዩ ፕሮግራሞች አሎቸው። ከታች ያሇው ሰንጠረዥ የተሇያዩ የመገናኛ ፕሮግራም ዓይነቶችን እና ጥቅማቸውን ይገሌፃሌ። የሚከተሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ ተንቀሳቃሽ ማስረጃን ይዟሌ።

የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን ሇመሊክ የሚጠቅሙ ፕሮግራሞች

የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን መሊክ በአንዴ ኮምፒውተር ሊይ ካሇ ተጠቃሚ እና በላሊ ኮምፒውተር ሊይ ከሚገኝ ተጠቃሚ ጋር ያሇ የመሌዕክት ሌውውጥ ነው። ይህ ሌውውጥ በአንዴ አካባቢ ውስጥ ወይም ከአንዴ የሃገር ክፍሌ ወዯ ላሊ ሉሆን ይችሊሌ። በቀን ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በርካታ የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶች መሊክ ወይም የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን ከአንዴ ወይም ከብዙ ሰዎች መቀበሌ ትችሊሇህ። የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን ሇመሊክ የበየነመረብ ግንኙነት እና የኢ-ሜይሌ መሇያ ያስፇሌግሃሌ። ይህ የበይነመረብ ግንኙነት የሚቀርበው በበይነመረብ አገሌግልት አቅራቢ (ISP) ነው። የኢ-ሜይሌ መሇያ ሇመፍጠር እንዯ Windows ሜይሌ ያለ ፕሮግራሞችን መጠቀም ትችሊሇህ።

የኢ-ሜይሌ መሇያ ካሇህ ፤ ይህ አካውንት የተጠቃሚስም@example.com ([email protected]) ጋር ይመሳሰሊሌ። የተጠቃሚ ስም (username) የሚሇው ያንተ ስም ፣ @ የሚሇው የአት ምሌክት ሲሆን ፣ ምሳላ.ኮም (example.com) የሚሇው ዯግሞ የጎራ ስም ነው። የጎራ ስም የኢ-ሜይሌ መሇያህ ያሇበትን የዴርጅት ስም እና የዴርጅቱን ዓይነት ይገሌፃሌ። የኢ-ሜይሌ መሇያ ከያዝክ በኋሊ ኢ-ሜይሌ ሌትሌክሇት የፇሇከውን ሰው የኢ-ሜይሌ መሇያ ማወቅ ያስፇሌግሃሌ። በኢ-ሜይሌ ጽሁፍም ሆነ ስዕልችን መሊክ ትችሊሇህ ፤ ነገር ግን ይህ በሚኖርህ የአገሌግልት ዓይነት እና በምትሌከው የምስሌ ዓይነት በመሳሰለት ላልች ምክንያቶች ይወሰናሌ። ኢ-ሜይሌ መሌዕከቶችን መሊክ እና መቀበሌ ከላሊ ከማንኛውም ሰው ጋር በቅጽበት የሚዯረግ ግንኙነት ነው። ኢ-ሜይሌ ሇመሊክ እና ሇመቀበሌ ጥቂት ሰኮንድችን ብቻ ይፇጃሌ። ይህም በበይነ መረቡ ግንኙነት ፍጥነትሊይ የተመሰረተ ነው።

Page 27: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

27

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የሚከተሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ ስዕሊዊ ማስረጃን ይዟሌ።

ቻት ሇማዴረግ የሚያስፇሌጉ ፕሮግራሞች

ላሊው የመገናኛ ዓይነት ወዱያውኑ መሌዕክቶችን መሊክ እና መቀበሌ የሚያስችሌህ የቻት ፕሮግራም ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር በተመሳሳይ ሰዓት ሇመገናኘት ቻት ፕሮግራምን መጠቀም ትችሊሇህ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የመገናኛ ፕሮግራም Windows Live Messenger ነው። ከአንዴ ሰው ጋር ቻት በምታዯርግበት ጊዜ ቤሊኛው ጫፍ ያሇው ይህ ሰው መሌዕክትህን ወዱያውኑ ይቀበሊሌ። በቻት ውስጥ ቻት ከምታዯርገው ሰው ጋር ማውራትም ትችሊሇህ ፤ ይህ የዴምጽ ቻት ይባሊሌ። ላሊው የቻት አይነት ዯግሞ እያወራኸው ያሇውን ሰው እንዴታይ ያስችሌሃሌ። ይህን ሇማዴረግ ዌብካም የሚባሌ መሳሪያ ያስፇሌግሃሌ። በተጨማሪም Windows Live Messengerን በመጠቀም ስዕልችን እና ላልች ፊይልችን መጋራት ትችሊሇህ።

ርዕስ፦ የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞች

አዱስ ቋንቋ ሌትማር የምትፇሌግበትን አንዴ ሁኔታ ተመሌከት። ነገር ግን በአቅራቢያህ ቋንቋውን ሉያስተመር የሚችሌ ምንም ትምህርት ቤት የሇም። ትምህርታዊ ሶፍትዌር ፕሮግራምን በመጠቀም ኮምፒውተር አዱሱን ቋንቋ እንዴትማር ሉረዲህ ይችሊሌ። የትምህርት ሶፍትዌር ፕሮግራሞች ትምህርቱን የሚስብ ሇማዯረግ ብዙ ጊዜ የዴምጽና ምስሌ ቅንብርን እና ጨዋታዎችን/ጌሞችን ይጠቀማለ።

ትምህርታዊ ሶፍትዌር በመማሪያ ክፍልች ፣ በቢሮዎች እና በቤት ውስጥ አገሌግልት ይሰጣለ። ትምህርታዊ ሶፍትዌር በሌዩ ሌዩ ርዕሶች በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ሊለ ሰዎች አንዱጠቅም ተዯርጎ ተዘጋጅቶ ይገኛሌ። ሇምሳላ Microsoft Encarta በሲዱ-ሮም እና በዱቪዱ-ሮም የሚኝ በሰፉው ጥቅም ሊይ የዋሇ ዱጂታሌ ኢንሳይክልፒዱያ ነው።

ኮምፒውተሮችን እንዯ መዝናኛ ምንጭም ሌትጠቀምባቸው ትችሊሇህ። የመዝናኛ ሶፍትዌርን ጌሞችን ሇመጫወት ፣ ሙዚቃ ሇማዲመጥ ፣ ሙዚቃ ሇመቅዲት ፣ ስዕሌ ሇመሳሌ እና ፉሌሞችን በኮምፒውተር ሊይ ሇማየት መጠቀም ትችሊሇህ። ሙዚቃን ሇማዲመጥ ፣ ፉሌሞችን እና የሙዚቃ ቪዱዮዎችን ሇማየት የሚያስችለትን የቪዱዮ ሲዱዎች እና ዱቪዱዎች በሙለ ሇመዝናናት የምንጠቀምባቸው የመዝናኛ ሶፍትዌር ፕሮግራሞች ናቸው።

Page 28: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

28

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ ግሇ ሙከራ ሇትምህርት ክፍሌ፦ የኮምፒውተር አቅም እና ባህሪያት

ጥያቄ 1 ከሚከተለት ውስጥ ከዱስክቶፕ ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዲዯር ሇሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች እውነት የሆነው የቱ ነው? ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

ባጠቃሊይ ሇተመሳሳይ ሃርዴዌር ተጨማሪ ያስከፍሊለ።

ያነሰ ኃይሌ ይጠቀማለ።

ጥሩ የጉዞ አጋዦች ናቸው።

ሇማሻሻሌ ይቀሊለ።

ጥያቄ 2

ከሚከተለተ ውስጥ ስሇ ራም ትክክሇኛ የሆነ ዓረፍተ ነገር የቱ ነው?

ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

መጠኑ የኮምፒውተሩ አቅም ሊይ ተጽዕኖ ያዯርጋሌ።

ይዘቶቹ የማይጠፈ ወይም ቋሚ ናቸው።

ከማከማቻ ማህዯረ ትውስታዎች ጋር ሲወዲዯር ያነሰ ፇሌጎ የማግኘት ፍጥነት አሇው።

ንቁ የሆነ ውሂብን እና ፕሮግራምን ያከማቻሌ።

ጥያቄ 3

ከሚከተለት ፕሮግራሞች ውስጥ የግሌ እና ሙያዊ ስነድችን ሇማዘጋጀት ሌትጠቀምበት የሚገባው የቱ ነው?

ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

Word 2007

Paint

PowerPoint 2007

Excel 2007

ማስታወሻ፦ ትክክሇኛዎቹ መሌሶች በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 29: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

29

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

መሌስ 1 ከሚከተለት ውስጥ ከዱስክቶፕ ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዲዯር ሇሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች እውነት የሆነው የቱ ነው? ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

ባጠቃሊይ ሇተመሳሳይ ሃርዴዌር ተጨማሪ ያስከፍሊለ።

ያነሰ ኃይሌ ይጠቀማለ።

ጥሩ የጉዞ አጋዦች ናቸው።

ሇማሻሻሌ ይቀሊለ።

መሌስ 2

ከሚከተለተ ውስጥ ስሇ ራም ትክክሇኛ የሆነ ዓረፍተ ነገር የቱ ነው?

ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

መጠኑ የኮምፒውተሩ አቅም ሊይ ተጽዕኖ ያዯርጋሌ።

ይዘቶቹ የማይጠፈ ወይም ቋሚ ናቸው።

ከማከማቻ ማህዯረ ትውስታዎች ጋር ሲወዲዯር ያነሰ ፇሌጎ የማግኘት ፍጥነት አሇው።

ንቁ የሆነ ውሂብን እና ፕሮግራምን ያከማቻሌ።

መሌስ 3

ከሚከተለት ፕሮግራሞች ውስጥ የግሌ እና ሙያዊ ስነድችን ሇማዘጋጀት ሌትጠቀምበት የሚገባው የቱ ነው?

ሉሆኑ የሚችለትን ሁለ ምረጥ።

Word 2007

Paint

PowerPoint 2007

Excel 2007

Page 30: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

30

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የትምህርት ክፍለ ይዘቶች

የስራዓተ ክወና ጥቅሞች

የWindows 7 ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) መግቢያ

የጀምር ምናላ አማራጮች

Windowsን መሰረት ካዯረጉ ፕሮግራሞች ጋር መስራት

ፊይልች እና አቃፉዎችን ማዯራጀት

መሰረታዊ የፊይሌ ክንውኖችን መተግበር

ግሇ ሙከራ

የትምህርት ክፍለ መግቢያ

ስርዓተ ክወና አራት ዋና ዋና ጥቅሞችን ይሰጣሌ። ስርዓተ ክወና ከኮምፒውተሩ ጋር የተገናኘ ሃርዴዌርን ይቆጣጠራሌ እንዱሁም ያስተዲዴራሌ ፤ ኮምፒውተሩ ሊይ እየሰሩ ያለ ፕሮግራሞች ሃርዴዌር መጠቀም እንዱችለ ይረዲሌ ፤ ፊይሌ እና አቃፉ በኮምፒውተር ሊይ ሇማቀናበር እና ሇመቆጣጠር ይረዲሌ፤ ከሃርዴዌር፣ ከራሱ ከስርዓተ ክወናው እና ከላሊ ፕሮግራሞች ጋር ሇመገናኘት የሚያስችሌህ የተጠቃሚ በይነ ገጽም ያቀርባሌ።

የትምህርት ክፍለ ዓሊማዎች

ይህን የትምህርት ክፍሌ ከጨረስክ በኋሊ፦

ስርዓተ ክወናን ዋና ዋና ጥቅሞች ማብራራት ፤

የWindows 7ን ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ክፍልችን መሇየት ፤

በWindows 7 ጀምር ምናላ ሊይ የሚገኙ አማራጮችን ማብራራት ፤

በፕሮግራሞች ውስጥ ከWindows 7 ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ጋር መስራት ፤

በWindows Explorer ሊይ ፊይልችን እና አቃፉዎችን መቆጣጠር እና

መሰረታዊ የፊይሌ ክንውኖችን መተግበር ትችሊሇህ።

ክፍሇ ትምህርት 4

የኮምፒውተር ሥርዓተ ክወና

Page 31: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

31

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የስራዓተ ክወና ጥቅሞች

ስርዓተ ክወና ፕሮግራሞች እርስ በርሳቸው እንዳት እንዯሚሰሩ እና ከኮምፒውተሩ ሃርዴዌር ጋር እንዳት እንዯሚግባቡ የሚቆጣጠር ነው። በተጨማሪም በማከማቻ መሳሪያዎች ሊይ ውሂብህ እንዳት እንዯሚከማች የሚወስነውን የፊይሌ ስርዓት የሚፇጥር ነው።

የስርዓተ ክወና ብቃት የሚወሰነው በአንዴ ጊዜ ማስተሊሇፍ በሚችሇው የቢት ብዛት ሊይ ነው። ቀዴሞ የነበሩ ስርዓተ ክወናዎች በአንዴ ጊዜ 8 ቢቶችን ማስተሊሇፍ ይችለ ስሇነበር የ8 ቢት ስርዓተ ክወናዎች ተብሇው ይጠሩ ነበር። ነገር ግን በስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) መምጣት ምክንያት ባሇ 16 ቢት ስርዓተ ክወናዎች ተፇጠሩ። እንዯ Windows 7 ያለ ስርዓተ ክወናዎች ስርዓቱ ባሇው ሃርዴዌር መሰረት በአንዴ ጊዜ ከ32 ቢት እሰከ 64 ቢት ውሂብ ማስተሊሇፍ ይችሊለ።

እንዯ Windows 7 ያለ ስርዓተ ክወናዎች በቀሊለ ሇኮምፒውተሩ ትዕዛዝ መስጠት የሚያስችሌህ ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) አቅርበዋሌ። ቀጥል ያሇው ሰንጠረዥ የስርዓተ ክወና ጥቅሞችን ይገሌፃሌ።

ጥቅም መግሇጫ

የተጠቃሚ በይነገጽ ያቀርባለ

አብዛኞቹ ስርዓተ ክወናዎች ከኮምፒውተሩ ጋር መግባባት የሚያስችለህን እንዯ አድ እና ምናላ ያለ የሚታዩ ክፍልችን አቅርበዋሌ። መዲፉትን በመጠቀም አድን መምረጥ እና ትዕዛዝ መስጠት ትችሊሇህ። ሇምሳላ ሁሇት ጊዜ ጠቅ በማዴረግ አንዴን ፊይሌ አግባብ ባሇው ፕሮግራም እንዱከፇት ማዴረግ ትችሊሇህ።

ስርዓትን ሇማወቀር መገሌገያዎችን ያቀርባሌ

GUI ስርዓተ ክወና ኮምፒውተርህን ሇማዋቀር የሚረደ ሇአጠቃቀም ቀሊሌ የሆኑ መገሌገያዎችን ያቀርባሌ። እነዚህ መገሌገያዎች ትናንሽ ፕሮግራሞች ሲሆኑ ከአውታረመረብ ጋር መያያዝ ፣ ንብረቶችን መቆጣጠር እና አዲዱስ ፕሮግራሞችን ኮምፒውተርህ ሊይ ማከሌ የመሳሰለትን ውስን ተግባሮች ሇመፇጸም ይረደሃሌ። ሇምሳላ Windows 7 አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችህን እንዴታስቀምጥ የምትኬ መያዣ ፕሮግራም አቅርቧሌ።

የኮምፒውተር ንብረቶችን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ

ስርዓተ ክወና ሃርዴዌርን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ። ፕሮግራሞች ከስርዓተ ክወና ጋር የሚገናኙት እንዯ ሲፒዩ ካሇ አስፇሊጊ ሃርዴዌር ጋር የሚፇሇግ ተግባርን ሇመፇጸም አብሮ ሇመስራት ነው።

የተጠቃሚን ወዯ ኮምፒውተር መዲረስ በመቆጣጠር የውሂብን ዯህንነት ሇመጠበቅ ይረዲሌ

ሥርዓተ ክውና የውሂብን ዯህንነት ሇመጠበቅ ያስችሌሃሌ። ኮምፒውተርህን እና በኮምፒውተሩ ያለ ንብረቶችን መዲረስን የመቆጣጠር መብቶችን ማረጋገጫ እና ፍቃዴ እንዴትሇይ ያግዝሃሌ።

ማረጋገጫ የኮምፒውተሩ ሰርዓት የተጠቃሚን የመግቢያ መረጃ ትክክሇኛነት የሚያረጋግጥበት ሂዯት ነው። ስርዓተ ክወናው የተጠቃሚ ስም እና የይሇፍ ቃሌ እንዴትፇጥር ያግዝሃሌ በዚህም የፇጠርከውን የተጠቃሚ ስም እና የይሇፍ ቃሌ የሚያውቁ ተጠቃሚዎች ብቻ የኮምፒውተርህን ንብረቶች መዲረስ እንዱችለ ይሆናሌ።

በተጨማሪም ከእያንዲንደ ተጠቃሚ ጋር የተወሰኑ ፍቃድችን ማቆራኘት ትችሊሇህ። ይህ ፍቃዴ ተብል ይጠራሌ። ሇምሳላ ተጠቃሚዎች ካንተ ኮምፒውተር ሊይ ሰነድችን እንዲያትሙ መከሌከሌ ትችሊሇህ።

Page 32: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

32

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የWindows 7 ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) መግቢያ

Windows 7 ኮምፒውተርህ ጋር እንዴትግባባ የሚያግዝህን ብዙ ክፍልች ያለትን ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) አቅርቧሌ። GUI እንዯ ዳስክቶፕ ፣ የተግባር አሞላ ፣ የማሳወቂያ ቦታ ፣ ጀምር ምናላ እና የጎን አሞላ ያለትን ያካታሌ። ይህ ስዕሊዊ መግሇጫ የWindows 7 ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽን (GUI) የተሇያዩ ክፍልች ይገሌጽሌናሌ።

1.

ዳስክቶፕ ወዯ Windows 7 በምትግባበት ጊዜ ሌታየው የምትችሇው የማያ/ሰክሪን ቦታ ነው። ፕሮግራሞችን ወይም አቃፉዎችን በምትከፍትበት ጊዜ በዳስክቶፕ ሊይ ይታያለ። ፕሮግራሞችን ፣ ፊይልችን እና አቃፉዎችን በቀሊለ ማግኘት እንዴትችሌ በዳስክቶፕ ሊይ አድዎች ማከማቸት ትችሊሇህ። አድ ማሇት አንዴ ፕሮግራምን ፣ አቃፉን ወይም ፊይሌን የሚወክሌ አነስተኛ ምስሌ ነው። ወዯ Windows 7 በምትግባበት ጊዜ የጥራጊ ቅርጫት አድ በዳስክቶፕ ሊይ ይታያሌ። ፊይሌ እና አቃፉን በምታጠፊበት ጊዜ ጥራጊ ቅርጫት ውስጥ በጊዜያዊነት ያስቀምጣቸዋሌ። በዳስክቶፕ ሊይ የመዯብ ስዕሌ ወይም አቀማመጥን (ሌጣፍ በመባሌ ይታወቃሌ) መሇወጥ ትችሊሇህ። ሌጣፍ ማስጌጫ ስሇሆነ የWindows 7ን አሰራር አይቀረውም።

2.

በWindows 7 የጀምር አዝራር የጀምር ምናላን ይከፍታሌ። በጀምር ምናላ ሊይ ያለ ትዕዛዞችን ፕሮግራም ሇማስጀመር ወይም ኮምፒውተሩን እንዯገና ሇማስጀመር ወይም ሇማጥፊት ሌትጠቀምባቸው ትችሊሇህ።

3.

የተግባር አሞላ በአብዛኛው በማያው ግርጌ ሊይ የሚገኝ ባሇ አራት ማዕዘን አሞላ ነው። ኮምፒውተርህ ሊይ እየሰሩ ያለ ፕሮግራሞችን ሇመምረጥ የተግባር አሞላን መጠቀም ትችሊሇህ። የተግባር አሞላ ፕሮግራሞችን እንዯ ተግባር አሞላ አዝራር ያሳያሌ። በስዕለ ሊይ በተግባር አሞላው ሊይ የታየው Word 2007 ነው።

4. የማሳወቂያ ቦታ ሰዓትን ፣ የዴምጽ አድን እና በኮምፒውተሩ ሊይ እየሰሩ ያለ አንዲንዴ ፕሮግራሞችን አድዎችን ያሳያሌ። ሇምሳላ፦ የአታሚ አቋራጭ አድ አንዴ ሰነዴ ወዯ አታሚው ከተሊከ በኋሊ በዚያ ይታያና የማተም ስራው ከተጠናቀቀ በኋሊ መሌሶ ይጠፊሌ።

5. የWindows የጎን አሞላ መሳሪያዎችን ያሳያሌ - መግብሮች (ጋጄቶች) በመባሌም ይታወቃለ — ስሇ አየር ሁኔታ ፣ ሰዓት ወይም ቀጠሮዎች አዲዱስ እና የዘመኑ መረጃዎችን ያቀርባሌ።

Page 33: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

33

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የጀምር ምናላ አማራጮች

የጀምር ምናላ ኮምፒውተርህ ሊይ ሇተጫኑት ፕሮግራሞች በሙለ ማዕከሊዊ አገናኛ ነው። የጀምር ምናላ እነዚህን ፕሮግራሞች ሇማሄዴ ፣ ዓቃፉዎችን ሇመክፇት እና የኮምፒውተርን ቅንጅቶች ሇማስተካከሌ ሌትጠቀምበት ትችሊሇህ። ጀምር ምናላ ሇሶስት ክፍልች ይከፇሊሌ።

ትሌቁ የግራ ክፍሇ መቃን በኮምፒውተር ሊይ የተጫኑ የፕሮራሞችን አጭር ዝርዝር ያሳያሌ። በኮምፒውተርህ ሊይ የተጫኑትን ሁለንም የፕሮግራሞች ዝርዝር ሇማየት ሁለም ፕሮግራሞች የሚሇው ሊይ ጠቅ ማዴረግ ትችሊሇህ። ማንኛውም አዱስ የምትጭነው ፕሮግራም ወዱያውኑ በፕሮግራሞች ዝርዝር ውስጥ ይጨምራሌ።

የፍሇጋ ጀምር ሳጥን በታችኛው የግራ ጠርዝ ሊይ ይገኛሌ። ይህን የመፇሇጊያ ሳጥን ተገቢውን የፍሇጋ ቃሌ በመፃፍ ፊይልችን ሇማግኘት ወይም ፕሮግራሞችን ሇመክፇት ሌትጠቀምበት ትችሊሇህ። የፍሇጋ ጀምር ሳጥን በኮምፒውተርህ ሊይ ባለት ሁለም ፕሮግራሞች ፣ ፊይልች እና አቃፉዎች ውስጥ ያሇ ቃሌን እንዱሁም የኢ-ሜይሌ መሌዕክቶችን ፣ የተቀመጣህ ፇጣን መሌዕክቶችን ፣ ቀጠሮዎችን እና እውቂያዎችን ጨምሮ ይፇሌጋሌ።

በቀኝ በኩሌ ያሇው ክፍሇ መቃን ሊይ ያለ የተሇያዩ አገናኞችን አቃፉዎችን ፣ ፊይልችን ፣ ቅንጅቶችን ፣ ባህሪያትን ሇመዲረስ እና ኮምፒውተርህን ሇመቆሇፍ ፣ ዘግቶ ሇመውጣት እና ሇመዝጋት ሌትጠቀምበት ትችሊሇህ። ሇምሳላ የሰነድች አገናኝን - ሰነድችህን የምታከማችበትን እና የምትጋራበትን አቃፉ ሇመክፇት ሌትጠቀምበት ትችሊሇህ። የመቆጣጠሪያ ፓኔሌ አገናኝን የመዋቅሩን ሰዓትና ቀን ሇማስተካከሌ ፣ ፕሮግራሞችን ሇማከሌ እና ሇማስወገዴ እንዱሁም የሃርዴዌር እና ሶፍትዌር ችግሮችን ሇመፍታት የመሳሰለት የተሇያዩ የስርዓተ ክወና እና የሃርዴዌር ጉዲዮችን ሇመቆጣጠር ሌትጠቀምበት ትችሊሇህ። የእገዛ እና ዴጋፍ አገናኝን ስሇ ስርዓተ ክወናው የተሇያዩ ጥያቄዎች በሚኖርህ ጊዜ መጠቀም ትችሊሇህ።

ርዕስ፦ Windowsን መሰረት ካዯረጉ ፕሮግራሞች ጋር መስራት

በWindows 7 መስኮት በማሳያ/ሞኒተር ሊይ ፕሮግራሞችን የሚያሳይ ባሇ አራት ጎን ቦታ ነው። እያንዲንደ ፕሮግራም የራሱ የሆነ መስኮት አሇው። በዚህ ማስረጃ በWindows 7 ሊይ ፕሮግራሞችን እንዳት እንዯምትሰራባቸው ታያሇህ። የሚከተሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ ዯረጃዎች እና ማስረጃዎችን ገሇፃ ይዟሌ።

የዯረጃ ዝርዝር

1 Windows መሰረት ካዯረጉ ፕሮግራሞች ጋር መስራት።

2 ፔይንትን ሇመጀመር የጀምር (Start) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ሁለም ፕሮግራሞች (All Programs) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ማሟያዎች (Accessories ) ሊይ ጠቅ አዴርግ እና ከዚያ ፔይንትን (Paint) ጠቅ አዴርግ።

3 በፔይንት መስኮት ሊይ የርዕስ አሞላውን አስተውሌ።

4 የፔይንት መስኮትን ሇማንቀሳቀስ የርዕስ አሞላውን ጎትት።

5 በፔይንት መስኮት ሊይ የምናላ አሞላውን አስተውሌ።

6 በፔይንት መስኮት ሊይ የመሳሪያ ሳጥን (Tool Box) እና የቀሇም ሳጥን (Color Box) የመሳሪያ አሞላዎችን አስተውሌ።

Page 34: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

34

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

7 በፔይንት መስኮት ዙሪያ ሊይ ሇመንቀሳቀስ አግዴም መሸብሇያ አሞላን ወዯ ቀኝ ጎትት እና አቀባዊ መሸብሇያ አሞላን ወዯታች ጎትት።

8 የፔይንት መስኮትን ሇማሳነስ አሳንስ (Minimize) አዝራርን ጠቅ አዴርግ።

9 የፔይንት መስኮትን እነበረበት ሇመመሌስ በተግባር አሞላ ሊይ ርዕስ አሌባ - ፔይንት (Untitled – Paint) አዝራርን ጠቅ አዴርግ ።

10 የፔይንት መስኮትን ሇማስፊት አስፊ (Maximize) አዝራርን ጠቅ አዴርግ።

11 መስኮቱን ወዯ መጀመሪያው መጠኑ ሇመመሇስ ወዯታች መሌስ (Restore Down ) አዝራርን ጠቅ አዴርግ።

12 የመስኮቱን መጠን ሇማስተካከሌ ጠቋሚዋን በመስኮቱ ጠርዝ ወዯ ሁሇት-ራስ ቀስት አስክትቀየር ዴረስ አንቀሳቅስና በመቀጠሌ መስኮቱን ጎትት።

13 የፔይንት መስኮትን ሇመዝጋት ዝጋ (Close ) አዝራርን ጠቅ አዴርግ።

አስረጂ

የWindows 7 የተጠቃሚ በይነገጽ ኮምፒውተርህን ሇመቆጣጠር የሚያስችለ የተግባር አሞላ ፣ ምናላዎች እና አድዎች ቅንጅት ያቀርብሌሃሌ። ምርጫዎችን ሇመስራት እና ትዕዛዞችን ሇማስጀመር የመዲፉት ጠቋሚን መጠቀም ትችሊሇህ። ሇምሳላ የፔይንት ፕሮግራምን ስትከፍት የፔይንት ፕሮግራም በመስኮቱ ሊይ ይታያሌ።

Page 35: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

35

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

መስኮት የፕሮግራሙን ገጽታ እና ስራዎች ሇመቆጣጠር የሚያስችለ በርካታ ክፍልች አለት። የርዕስ አሞላ የመስኮቱን ስም ይይዛሌ።

የርዕስ አሞላን ሇመጎተትና መስኮቱን ወዯ ፇሇከው የማሳያው ስፍራ ሊይ ሇማንቀሳቀስ ጠቋሚን መጠቀም ትችሊሇህ።

Page 36: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

36

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የምናላ አሞላ ባሇ አራት ጎን አሞላ ሲሆን ፣ ከፕሮግራሙ መስኮት ራስጌ ሊይ ይገኛሌ። ምናላዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ብዙ ስራዎችን ሇመስራት የሚጠቅሙ ትዕዛዞችን ይዘዋሌ። ሇምሳላ፦ አንዴን ፊይሌ ሇማስቀመጥ እና ሇመክፇት በፊይሌ ምናላ ሊይ ያለትን ትዕዛዞች መጠቀም ይቻሊሌ።

የመሳሪያ አሞላ አግዴም ወይም የቁም አዝራሮች ጥምር ነው። እነዚህን አዝራሮች ጠቅ በማዴረግ ሇፕሮግራሙ ትዕዛዞችን መስጠት ይቻሊሌ።

Page 37: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

37

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

በፕሮግራሙ መስኮት ሊይ ወዯ አግዴም እና ቀጥታ ሇመንቀሳቀስ የመሸብሇያ አሞላዎችን መጠቀም ይቻሊሌ።

የመስኮቱን መጠን ሇመቀነስ የአሳንስ አዝራርን ጠቅ ማዴረግ ይቻሊሌ። የአነሰው መሰኮትም በተግባር አሞላ ሊይ በአዝራር መሌክ ይታያሌ።

Page 38: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

38

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የፔይንት መስኮትን በቀዴሞው መጠን ሇመመሌከት ፣ በታግባር አሞላ ሊይ የሚገኘውን የፔይንት አዝራር ጠቅ አዴርግ።

የፕሮግራሙን መስኮት ሇማስፊት የአስፊ አዝራርን ጠቅ ማዴረግ ይቻሊሌ። ይህም መስኮቱ ሙለ ሇሙለ ማሳያውን እንዱሸፍን ያዯርጋሌ።

Page 39: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

39

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

መስኮቱን እንዱሰፊ ካዯረግህ በኋሊ የአስፊ አዝራር ወዯ ወዯታች መሌስ አዝራር ይቀየራሌ። መስኮቱን ወዯ መጀመሪያው መጠኑ ሇመመሇስ ወዯታች መሌስ አዝራርን ጠቅ ማዴርግ ይቻሊሌ።

ጠቋሚን ወዯ መስኮቱ ጠርዝ በመውስዴ የመስኮቱን መጠን ማስተካከሌ ይቻሊሌ። ጠቀሚዋ ወዯ ሁሇት-ራስ ቀስት ቅርጽ ትቀየራሇች። ከዚያ መስኮቱን በመጎተት መጠኑን ማስተካከሌ ይቻሊሌ። ነገር ግን ቀዴሞውንም የሰፊ መስኮት መጠን ማስተካከሌ እንዯማይቻሌ ማወቅ ተገቢ ነው።

Page 40: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

40

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ዝጋ የሚሇውን አዝራር በመጠቀም ከፕሮግራሙ መውጣት ትችሊሇህ።

ርዕስ፦ ፊይልች እና አቃፉዎችን ማዯራጀት

የአንዴ የመጽሏፍ መሸጫ ሱቅ ባሇቤት ነህ እንበሌ። ይህን የመጽሏፍ ሱቅ በብቃት ሇማዯራጀት ይረዲህ ዘንዴ መጽሏፍቱን በዓይነት በዓይነታቸው (ሇምሳላ ሌብ ወሇዴ ወይም ማኔጅመንት ብሇህ) መመዯብ ይጠበቅብሃሌ። ከዚያ በኋሊ እነዚህን መጽሏፍት በተሇያዩ የመጽሏፍ መዯርዯሪያ ክፍልች ውስጥ አስተካክሇህ ማስቀመጥ ትችሊሇህ። ሇእያንዲንደ ክፍሌ ስም ስሇምትሰጠውም አንዴን መጽሏፍ ፇሌጎ ሇማግኘት ቀሊሌ ይሆንሌሃሌ። በተመሳሳይ በWindows ስርዓተ ክወና ውስጥ ፊይልችን በተገቢው አቃፉዎች ውስጥ አስተካክል ሇማስቀመጥ Windows Explorerን ትጠቀማሇህ። Windows Explorer ፊይልችን እና አቃፉዎችን ፇሌጎ ሇማግኘት እና ሇመክፇት የሚረዲ ፕሮግራም ነው።

በWindows 7 ውስጥ የሚገኘው የWindows Explorer መስኮት ክፍሇ መቃን ተብሇው በሚጠሩ ሁሇት ክፍልች የተከፇሇ ነው። በግራ በኩሌ የሚገኘው ክፍሇ መቃን የዲሰሳ ክፍሇ መቃን ተብል የሚጠራ ሲሆን በኮምፒውተረህ ሊይ ያለትን የአንፃፉዎች እና አቃፉዎች መዋቅር ያሳያሌ። በGUI በይነገጽ ውስጥ አቃፉ ሇፕሮግራሞች እና ፊይልች ማጠራቀሚያነት ያገሇግሊሌ። በማሳያ ሊይም በፊይሌ አቃፉ አድ ይገሇፃሌ። በውስጡም ፊይልችንና ተጨማሪ አቃፉዎችን መያዝ ይችሊሌ። በቀኝ በኩሌ የሚገኘው ክፍሇ መቃን ዯግሞ የይዘት ክፍሇ መቃን ተብል የሚጠራ ሲሆን የአንዴ አንፃፉን ወይም አቃፉን ይዘቶች ያሳያሌ። ከዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ከተዘረዘሩት አቃፉዎች በመምረጥ ይዘታቸውን በይዘት ክፍሇ መቃን ውስጥ መመሌከት ይቻሊሌ።

በዚህ በምስሌ የተቀናበረ ቤተ ሙከራ ውስጥ Windows Explorerን አቃፉን ሇመዘርጋት ፣ አዱስ አቃፉ ሇመፍጠር እና አቃፉን እንዯገና ሇመሰየም ትጠቀምበታሇህ። ከዚህ በተጨማሪም Windows Explorerን ከአቃፉ ውስጥ ፊይሌ ሇመቅዲት ፣ ፊይሌን ሇማንቀሳቀስ እና ፊይሌን ሇመሰረዝ ትጠቀምበታሇህ።

Page 41: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

41

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የሚከተሇው ሠንጠረዥ የመስመር ሊይ የማሳያ ስርዓት አጠቃቀም ዯረጃዎችን ይዟሌ።

ዯረጃ 1

የተግባሮች (Activities) አቃፉን ሇማየት ፣ የጀምር (Start) አዝራርን ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ሰነድች (Documents) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 2

የዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉን ይዘቶች ሇማየት ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ተግባሮች (Activities) ስር ፣ የዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉን ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 3

የዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉን ይዘቶች ቀሇሌ ባሇ ዝርዝር ሇማየት ፣ የእይታዎች (Views) ቀስትን ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ዝርዝር (List) የሚሇውን ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 4

በዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉ ውስጥ አዱስ አቃፉ ሇመፍጠር ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል አዱስ አቃፉ (New Folder) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 5

አዱሱን አቃፉ ሇመሰየም ፣ ሇዚህ መሌመጃ ሲባሌ ብቻ SPACEBAR በመጫን ስሙ እንዱፃፍ አዴርግ ፣ ቀጥል ENTER ተጫን፦ ፦

ዯረጃ 6

የተግባሮች (Activities) አቃፉን ሇመሰየም ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ተግባሮችን (Activities) ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ሇዚህ መሌመጃ ሲባሌ ብቻ SPACEBAR በመጫን ቀኝ-ጠቅ እንዱሆንሌህ አዴርግ።

ዯረጃ 7

በአቋራጭ ምናላ ውስጥ ፣ እንዯገና ሰይም (Rename) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ሇዚህ መሌመጃ ሲባሌ ብቻ SPACEBAR በመጫን የአቃፉው ስም እንዱፃፍ አዴርግ ፣ ቀጥል ENTER ተጫን።

ዯረጃ 8

ፊይለን ወዯ አዱስ ስፍራ ሇመውሰዴ ፣ በይዘት ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ኢንሹራንስ ወኪሌ (Insurance Agency) ፊይሌን ጠቅ አዴርግ ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ቁረጥ (Cut) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 9

ፊይለን ህጋዊ (Legal) አቃፉ ውስጥ ሇመሇጠፍ ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ህጋዊ (Legal) አቃፉን ጠቅ አዴርግ ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ሇጥፍ (Paste) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 10

ኢንሹራንስ ወኪሌ (Insurance Agency) ፊይሌ መወሰደን ሇማረጋገጥ ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ የፍቃዯኝነት ተግባሮች (Volunteer Activities) አቃፉን ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 11

ፊይሌ ሇመቅዲት ፣ በይዘት ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ማስታወሻዎች (Notes) ፊይሌን ጠቅ አዴርግ ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ቅዲ (Copy) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 12

ፊይለን ሇመሇጠፍ ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ ወዯ የዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉ ጠቁም ፣ ከዕረፍት ጊዜ (Vacation) አቃፉ በስተግራ ያሇውን ቀስት ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል አጭር ማስታወሻ (Memos) አቃፉን ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 13

አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ሇጥፍ (Paste) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 14

Draft Garden Report ፊይሌን ሇመሰረዝ ፣ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ፣ Volunteer Activities አቃፉን ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 15

በይዘት ክፍ መቃን ውስጥ ፣ Draft Garden Report ፊይሌን ጠቅ አዴርግ ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ቀጥል ሰርዝ (Delete) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 16

ፊይለን ወዯ ጥራጊ ቅርጫት ሇመሊኩ ማረጋገጫ ሇመስጠት ፣ በፊይሌ ሰርዝ (Delete File) የመሌዕክት ሳጥን ውስጥ አዎ (Yes) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

Page 42: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

42

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ መሰረታዊ የፊይሌ ክንውኖችን መተግበር

ማንኛውም ፊይሌ ውሂብ በፊይሌ ውስጥ የሚከማችበትን መንገዴ የሚገሌጽ ተዛማጅ ቅርጸት አሇው። የፊይሌ ቅርጸት የፊይለን ስም ተያይዞ ከሚመጣው ነጥብ ተከትል በሚመጣህት ሦስት ወይም አራት ፉዯልች ይሇያሌ። የሚከተለት በብዛት የተሇመደት የፊይሌ ቅርጸቶች ናቸው።

የWord ሰነድች (.docx)

ምስልች (.gif and .jpg)

ተፇፃሚ ፕግራሞች (.exe)

መሌቲሚዱያ ፊይልች (.wma እና ላልች)

አንዴ ፊይሌ በምንከፍትበት ጊዜ የፊይለን ይዘቶች እንዱታዩ ሇማዴረግ ስርዓተ ክወናው የፊይለን ቅርጸት መሰረተ በማዴረግ ተገቢውን ፕሮግራም ይመርጣሌ። ሇምሳላ የWord ሰነዴን በምንከፍትበት ጊዜ ስርዓተ ክወናው የሰነደን ይዘቶች እንዱታዩ ሇማዴረግ የጽሁፍ አካሂያጅ ይከፍታሌ ሇምሳላ እንዯ Word 2007 ።

በዚህ በምስሌ በተቀናበረ ቤተ-ሙከራ ውስጥ ፊይሌ ትፇጥርና ታስቀምጣሇህ ፣ ፊይለን ትከፍታሇህ ፣ ፊይለን ትሰርዛሇህ እንዱሁም ፊይለን እነበረበት ቦታ ትመሌሳሇህ።

የሚከተሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ የማሳያ ስርዓት አጠቃቀም ዯረጃዎችን ያስረዲሌ።

ዯረጃ 1

ኮምፒውተር ሊይ የተጫነ ፕሮግራምን ሇመመሌከት ፣ ጀምር (Start ) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ከዚያ ሁለም ፕሮግራሞች (All Programs ) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 2

WordPadን ሇመክፇት ፣ ማሟያዎች (Accessories) ሊይ ጠቅ አዴርግ እና WordPad ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 3

በሰነደ ውስጥ ጽሁፍ ሇማከሌ ፣ በDocument - WordPad መሰኮት ውስጥ ፣ ሇዚህ መሌመጃ ሲባሌ ብቻ ፣ ጽሁፈ እንዱፃፍሌህ SPACEBAR ተጫን።

ዯረጃ 4

ሰነደን ሇማስቀመጥ ፣ ፊይሌ (File) ምናላ ሊይ ጠቅ አዴርግና ከዚያ አስቀምጥ እንዯ.. (Save As) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 5

ሰነደን ሇመሰየም ፣ በአስቀምጥ እንዯ.. (Save As) ሳፁነ ተዋስኦ ውስጥ ፣ በፊይሌ ስም (File name) ሳጥን ውስጥ ፣ ሇዚህ መሌመጃ ሲባሌ ብቻ ፣ ስሙ እንዱፃፍሌህ SPACEBAR ተጫን እና አስቀምጥ (Save) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 6

የናሙና ፊይሌን ሇመዝጋት ፣ ዝጋ (Close) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 7

የተሇየ ፕሮግራም ሇማየት ፣ ጀምር (Start) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግና ከዚያ (ሁለም ፕሮግራሞች) All Programs ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 8

Windows Explorer ሇመክፇት ፣ ማሟያዎች (Accessories) ሊይ ጠቅ አዴርግና ከዚያ Windows Explorer ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 9

የናሙና ፊይሌን ሇመክፇት ፣ Sample ሊይ ሁሇቴ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 10

ፊይለን ሇመዝጋት ፣ ዝጋ (Close) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 11

የናሙና ፊይለን ሇመሰረዝ ፣ Sample የሚሇው ፊይሌ መመረጡን እርግጠኛ ሁን ፣ አዯራጅ (Organize) ሊይ ጠቅ አዴርግ ፣ ከዚያ ሰርዝ (Delete) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 12

ፊይለን ወዯ ጥራጊ ቅርጫት መውሰዴ መፇሇግህን ሇማረጋጥ ፣ ፊይሌ ሰርዝ (Delete File) በሚሇው የመሌእክት ሳጥን ውስጥ ፣ አዎ (Yes) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

Page 43: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

43

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ዯረጃ 13

Windows Explorerን ሇመዝጋት ፣ ዝጋ (Close) አዝራር ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 14

የናሙና ፊይለን ወዯነበረበት ቦታ ሇመመሇስ ፣ የጥራጊ ቅርጫት (Recycle Bin) ሊይ ሁሇቴ ጠቅ አዴርግ።

ዯረጃ 15

በጥራጊ ቅርጫት መስኮት ውስጥ ፣ Sample ሊይ ጠቅ አዴርግና ከዚያ ይህን ንጥሌ እነበረበት መሌስ (Restore this item) ሊይ ጠቅ አዴርግ።

ርዕስ፦ ግሇ ሙከራ ሇትምህርት ክፍሌ፦ የኮምፒውተር ስርዓተ ክወና

እያንዲንዲቸው ጥንዴ ዓረፍተ ነገሮች እውነት የሆነና ሏሰት የሆነ ዓረፍተ ነገር ይዘዋሌ። ከእያንዲንዲቸው ጥንዴ ዓረፍተ ነገሮች እውነት የሆነውን ዓረፍተ ነገር በቀኝ በኩሌ በሚገኘው እውነት በሚሇው አምዴ ስር ባሇው ሣጥን ውስጥ ምሌክት አዴርግ።

ዓረፍተ ነገር እውነት ሏሰት

1 የተግባር አሞላ የተከፇቱ ፕሮግራሞችን መስኮቶች የሚያመሇክቱ አዝራሮችን ይዟሌ።

2 የጎን አሞላ የተከፇቱ ፕሮግራሞችን መስኮቶች የሚያመሇክቱ አዝራሮችን ይዟሌ።

3 የተሰጠ ፍቃዴ የተሇዩ ፍቃድችን ከእያንዲንደ የተጠቃሚ ስም ጋር ማጎዲኘት ነው።

4 የ ትክክሇኛነት ማረጋገጫ የተሇዩ ፍቃድችን ከእያንዲንደ የተጠቃሚ ስም ጋር ማጎዲኘት ነው።

5 ጀምር ምናላ የዘመነ መረጃን የሚያቀርቡ መሳሪያዎችን ያሳያሌ።

6 የጎን አሞላ የዘመነ መረጃን የሚያቀርቡ መሳሪያዎችን ያሳያሌ።

7 የአቃፉ ተዋረዴ በይዘት ክፍሇ መቃን ውስጥ ይታያሌ።

8 የአቃፉ ተዋረዴ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ይታያሌ።

9 ፕሮግራሞችን ሇማስወገዴ የመቆጣጠሪያ ፓኔሌን ተጠቀም።

10 ፕሮግራሞችን ሇማስወገዴ የተግባር አሞላን ተጠቀም።

11 የፍልፒ ዱስክ ይዘቶች በሰነድች መስኮት ውስጥ ይገኛለ።

12 የፍልፒ ዱስክ ይዘቶች በኮምፒውተር መስኮት ውስጥ ይገኛለ።

13 ሰነድችህን ሇማጋራት ሰነድች አቃፉን ተጠቀም።

14 ሰነድችህን ሇማጋራት አውታረመረብ አቃፉን ተጠቀም።

15 አቃፉዎች ፊይልችን ብቻ መያዝ ይችሊለ።

16 አቃፉዎች ፊይልችን እና ተጨማሪ አቃፉዎችን መያዝ ይችሊለ።

17 ሰፍቶ ያሇን መስኮት መጠን ማስተካከሌ አይቻሌም።

18 ሰፍቶ ያሇን መስኮት መጠን ማስተካከሌ ይቻሊሌ።

ማስታወሻ፦ ትክክሇኛዎቹ መሌሶች በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 44: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

44

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ዓረፍተ ነገር እውነት ሏሰት

1 የተግባር አሞላ የተከፇቱ ፕሮግራሞችን መስኮቶች የሚያመሇክቱ አዝራሮችን ይዟሌ።

2 የጎን አሞላ የተከፇቱ ፕሮግራሞችን መስኮቶች የሚያመሇክቱ አዝራሮችን ይዟሌ።

3 የተሰጠ ፍቃዴ የተሇዩ ፍቃድችን ከእያንዲንደ የተጠቃሚ ስም ጋር ማጎዲኘት ነው።

4 የ ትክክሇኛነት ማረጋገጫ የተሇዩ ፍቃድችን ከእያንዲንደ የተጠቃሚ ስም ጋር ማጎዲኘት ነው።

5 ጀምር ምናላ የዘመነ መረጃን የሚያቀርቡ መሳሪያዎችን ያሳያሌ።

6 የጎን አሞላ የዘመነ መረጃን የሚያቀርቡ መሳሪያዎችን ያሳያሌ።

7 የአቃፉ ተዋረዴ በይዘት ክፍሇ መቃን ውስጥ ይታያሌ።

8 የአቃፉ ተዋረዴ በዲሰሳ ክፍሇ መቃን ውስጥ ይታያሌ።

9 ፕሮግራሞችን ሇማስወገዴ የመቆጣጠሪያ ፓኔሌን ተጠቀም።

10 ፕሮግራሞችን ሇማስወገዴ የተግባር አሞላን ተጠቀም።

11 የፍልፒ ዱስክ ይዘቶች በሰነድች መስኮት ውስጥ ይገኛለ።

12 የፍልፒ ዱስክ ይዘቶች በኮምፒውተር መስኮት ውስጥ ይገኛለ።

13 ሰነድችህን ሇማጋራት ሰነድች አቃፉን ተጠቀም።

14 ሰነድችህን ሇማጋራት አውታረመረብ አቃፉን ተጠቀም።

15 አቃፉዎች ፊይልችን ብቻ መያዝ ይችሊለ።

16 አቃፉዎች ፊይልችን እና ተጨማሪ አቃፉዎችን መያዝ ይችሊለ።

17 ሰፍቶ ያሇን መስኮት መጠን ማስተካከሌ አይቻሌም።

18 ሰፍቶ ያሇን መስኮት መጠን ማስተካከሌ ይቻሊሌ።

Page 45: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

45

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የክፍሇ ትምህርቱ ይዘቶች

የኮምፒውተሮች ሰፉ ተዯረሽነት መረዲት

የስራ ዕዴልች አጭር መግሇጫ

ግሇ ሙከራ

የትምህር ት ክፍለ መግቢያ

ከእንግዱህ ኮምፒውተሮችን መጠቀም ሇተወሰኑ የስራ መስኮች ብቻ የተገዯበ አይሆንም። ኮምፒውተሮች ከቤት ውስጥ እሰከ ትሊሌቅ የንግዴ ስራዎች በየትኛውም ቦታ በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። ይህ ሰፉ የሆነ ኮምፒውተሮችን የመጠቀም ስርጭት በርካታ የስራ ዕዴልችን ፇጥሯሌ። በምትፇሌገው የስራ መስክ እና ስሇ ኮመፒውተር ባሇህ የዕውቀት ዯረጃ መሰረት ችልታህን የሚመጥን ስራ መምረጥ ትችሊሇህ።

የትምህርት ክፍለ ዓሊማዎች

ይህን የትምህርት ክፍሌ ካጠናቀቅህ በኋሊ፦

ኮምፒውተሮች እንዳት በቀን ተቀን ህይወት ውስጥ ዋና ክፍሌ እየሆኑ እንዯመጣህ መግሇጽ ፤

የኮምፒውተር ዕውቀት ሊሇው ሰው የተፇጠሩ የስራ ዕዴልችን መሇየት ትችሊሇህ።

ክፍሇ ትምህርት 5

የስራ ዕዴልች

Page 46: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

46

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የኮምፒውተሮች ሰፉ ተዯረሽነት መረዲት

የሚከተሇው ሰንጠረዥ የመስመር ሊይ እንቅስቃሴን ያስረዲሌ።

በአሁኑ ሰዓት ኮምፒውተሮችን በንግዴ ስራ ውስጥ በስፊት እየተጠቀሙባቸው ይገኛለ። መዝገቦችን ሇመያዝ ፣ በሩቅ ቦታዎች ሊይ ከሚገኙ ሰዎች ጋር መረጃ ሇመሇዋወጥና የየዕሇት ግብይቶችን ሇመመርምር ሪፖርቶችን ሇማዘጋጀት ኮመፒውተሮችን መጠቀም ይቻሊሌ። ከዚህ አሌፎ ተርፎ ኮመፒውተሮችን በበይነመረብ ምርቶችን ሇመሸመት እና ሇመሸጥ መጠቀምም ይቻሊሌ።

ኮምፒውተሮች የዕሇት ሽያጮችህን በመመርመር በብዛት የተሸጡትን ምርቶች እንዴታውቅ ያስችለሃሌ። ይህም በመሆኑ የሽያጭህን መረጃ ሇመመርመር ረጃጅም የሂሳብ ስራዎችን በእጅ መስራት አይጠበቅብህም።

በዘመኑ የቴክኖልጂ መሻሻልች ምክንያት በአሁኑ ጊዜ የተሇያዩ መዯብሮች እንዯ ባርኮዴ ማንበቢያ የመሳሰለ የኤላክትሮኒክ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሊይ ናቸው። ባርኮዴ የአንዴ ምርትን ዋጋና መሇያ የመሳሰለ መረጃዎችን የያዘ በነጭና በጥቁር መስመሮች በምርቱ ሊይ የታተመ ምሌክት ነው። ባርኮዴ አንባቢ ከኮምፒውተር ጋር በመገናኘት ባርኮደን አንብቦ መረጃን ወዯ ኮምፒውተር የሚሌክ መሳሪያ ነው።

ኮምፒውተሩ በሚስጥር የተቀመጠውን ኮዴ በመገሌበጥ ሇዯንበኛው ዯረሰኝ ያዘጋጃሌ። የሽያጭህን መረጃ በኮምፒውተር ውስጥ ሇማስቀመጥና ዯረሰኝ ሇማዘጋጀት መረጃውን በእጅህ ማስገባት አይጠበቅብህም ማሇት ነው። የዕሇቱ የሽያጭ ስራ ሲጠናቀቅ ኮምፒውተሩ የሽያጭህን መረጃ በራሱ ያጠናቅቅሌሃሌ።

ኮምፒውተሮች ምርቶችን በበይነመረብ ሊይ የመሸጥ አይነት የመስመር ሊይ ግብይቶች ሊይም ያገሇግሊለ። ዯንበኞች የተሇያዩ መዯብሮችን ዴረ-ገፆች በመጎብኘት ምርቶችን ሉሽምቱ ይችሊለ። ሇእነዚህ ምርቶችም በበየነመረብ ክፍያ በመፇጸም እቃቸውን ቤታቸው ዴረስ እንዱመጣሊቸው ማዴረግ ይችሊለ። ነጋዳዎችም የሸቀጦችን ዋጋ በበይነመረብ ሊይ ሇመፇተሸ ኮምፒውተሮችን መጠቀም ይችሊለ። ይህም መዋሇነዋያቸውን ሇማዯራጀትና ሇመቆጣጠር ያግዛቸዋሌ።

Page 47: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

47

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ የስራ ዕዴልች አጭር መግሇጫ

አስፇሊጊ የኮምፒውተር ዕውቀት ካሇህ በኮምፒውተር ዘርፍ ሊይ ያለ ሌዩሌዩ የስራ ዕዴልችን መፇሇግ ትችሊሇህ። በሚኖርህ ዕውቀት ሊይ ተመስርተህ እንዯ መረጃ ሰራተኛ ፣ የመረጃ ትንተና ባሇሙያ ወይም ሶፍትዌር ገንቢ/ዳቨልፐር መስራት ትችሊሇህ። የሚከተሇው ሰንጠረዥ የእነዚህን የእያንዲንደን የስራ አማራጮች ዝርዝር ይገሌፃሌ።

አማራጭ መግሇጫ

የመረጃ ሰራተኛ

የመረጃ ሰራተኛ (የቤትና የቢሮ ተጠቃሚ ተብልም ይጠራሌ) እንዯ ውሂብ አስገቢ ሰራተኛ ፣ የግምጃ ቤት ተቆጣጣሪ ወይም የጉዞ ወኪሌ ያለት መዝገብ ሇማስገባት ኮምፒውተርን ይጠቀማለ። ሇምሳላ የውሂብ አስገቢ ሰራተኛ ሰነድችን ሇመስራት እና መዝገቦችን ሇመያዝ ኮምፒውተርን መጠቀም ይችሊሌ። እነዚህ መዝገቦች ሪፖርቶችን ሇመስራት በኮምፒውተር ሉመረመሩ ይችሊለ።

የግምጃ ቤት ተቆጣጣሪ የግምጃ ቤቱን ዕቃዎች ቁጥር ይጠብቃሌ። የግምጃ ቤቱ ተቆጣጣሪ በተጨማሪም በኮምፒውተር እርዲታ በግምጃ ቤቱ ሇሚሰሩ ሰራተኞች የጊዜ ሰንጠረዥ ያዘጋጃሌ።

የጉዞ ወኪልች ኮምፒውተርን ሇዯንበኞቻቸው በሌዩሌዩ የበአሌ መዲረሻዎች ፣ የበረራ መረሀግብር እና ስሇተወሰኑ ቦታዎች ዝርዝር መረጃዎችን ሇመስጠት ኮምፒውተሮችን ይጠቀማለ። ይህ ዝርዝር መረጃ ከአየር ሁኔታ መረጃ እስከ የሆቴሌ ቦታዎችን ሁኔታ ሉያካትት ይችሊሌ።

የባንክ ሰራተኞች የዯንበኞቻቸውን የገንዘብ ዝውውር ሇማካሄዴ ኮምፒውተርን ይጠቀማለ። የባንክ ሰራተኞችን በመጠቀም የተጣራ ሂሳብና የወሇዴ መጠን የመሳሰለትን መረጃዎች ሇዯንበኞቻቸው ያቀርባለ።

የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ

እንዯ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ሇመስራትም የኮምፒውተር ዕውቀትን መጠቀም ይቻሊሌ። የአውታረመረብ አስተዲዲሪ ፣ ግራፉክ ዱዛይነር ፣ የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ የመሳሰለት የተወሰኑት የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያዎች ምሳላዎች ናቸው። የአውታረመረብ አስተዲዲሪዎች አውታረመረብን የመቆጣጠር እና አዲዱስ መሳሪያዎችን በአውታረመረቡ የመትከሌ የስራ ኃሊፉነት አሇባቸው። ከተፇቀዯሊቸው የተጠቃሚዎች ዝርዝር ውስጥም ግሇሰቦችን ማከሌ እንዱሁም ማስወገዴ የእነርሱ ኃሊፉነት ነው። ፊይልችን በኮመፒውተር ሊይ በመሰነዴም የመዲረስ ፍቃዴ መብቶችን ይቆጣጠራለ።

ግራፉክ ዱዛይነሮች ሇተሇያዩ የንግዴ ስራዎች የሚውለ ምስልችን ሇመቅረጽና ተንቀሳቃሽ ምስልችን ሇማዘጋጀት ኮምፒውተሮችን ይጠቀማለ።

የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪዎች በኮምፒውተር ሊይ የተቀመጣህ መረጃዎችና ሇመጠበቅና ሇማዯራጀት ከውሂብ ጎታዎች ጋር ይሰራለ። የውሂብ ጎታ በኮምፒውተር ሊይ ተዯራጅተው የተቀመጣህ መረጃዎች ስብስብ ነው።

ሶፍትዌር ገንቢ

ሶፍትዌር ገንቢዎች ሇንግዴ ስራዎች የሚውለ ሶፍትዌሮችን ይፇጥራለ። ሇምሳላ ሇትናንንሽ የንግዴ ስራዎች የሚውለ የሰው ኃይሌ አስተዲዯር መቆጣጠሪያዎች እና የሚዱያ ፊይልችን አርታኢዎች የመሳሰለትን ሉሰራ ይችሊሌ። ከሶፍትዌር ገንቢ በተመሳሳይ የኮምፒውተር ጨዋታዎች/ጌሞች ዱዛይነር በኮምፒውተሮች ሊይ ሇመጫወት የሚያስችለ ጨዋታዎችን ሉፇጥር ይችሊሌ።

Page 48: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

48

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ርዕስ፦ ግሇ ሙከራ ሇትምህርት ክፍሌ፦ የስራ ዕዴልች

እያንዲንደ ጥንዴ ገሇፃዎች እውነት የሆነና ሏሰት የሆነ ገሇፃ ይዘዋሌ። ሇእያንዲደ ጥንዴ ገሇፃዎች እውነት የሆነውን ገሇፃ በቀኝ በኩሌ በሚገኘው እውነት በሚሇው አምዴ ስር በሚገኘው ሳጥን ምሌክት አዴርግ።

ገሇፃ እውነት ሏሰት

1 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ የመረጃ ሰራተኛ ነው።

2 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

3 የጉዞ ወኪሌ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

4 የጉዞ ወኪሌ የመረጃ ሰራተኛ ነው።

5 ግራፉክ ዱዛይነር የሶፍትዌር ገንቢ ነው።

6 ግራፉክ ዱዛይነር የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

7 ባር ኮድች የምርት ዋጋን ብቻ ይይዛለ።

8 ባር ኮድች የምርት መረጃን ብቻ ይይዛለ።

9 ኮምፒውተር ወዯ ባር ኮዴ አንባቢ መረጃን ያስተሊሌፊሌ።

10 ባር ኮዴ አንባቢ ወዯ ኮምፒውተር መረጃን ያስተሊሌፊሌ።

11 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ በትክክሌ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ይቆጣጠራሌ።

12 የአውታረመረብ አስተዲዲሪ በትክክሌ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ይቆጣጠራሌ።

13 ዯንበኞች በበይነመረብ ሇምርቶች ክፍያ መፇጸም አይችለም።

14 ዯንበኞች በበይነመረብ ሇምርቶች ክፍያ መፇጸም ይችሊለ።

15 የውሂብ ጎታ በሚገባ የተዯራጁ ውሂብ ስብስብ ነው።

16 የውሂብ ጎታ በሚገባ የተዯራጁ በብዛት የምንጠቀምባቸው ፕሮግራሞች ስብስብ ነው።

17 የአውታረመረብ አስተዲዲሪ የዯህንነት ጥበቃ ኃሊፉነት አሇበት።

18 የሶፍትዌር ገንቢ የዯህንነት ጥበቃ ኃሊፉነት አሇበት።

ማስታወሻ፦ ትክክሇኞቹ መሌሶች በሚቀጥሇው ገጽ ሊይ ይገኛለ።

Page 49: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

49

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ገሇፃ እውነት ሏሰት

1 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ የመረጃ ሰራተኛ ነው።

2 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

3 የጉዞ ወኪሌ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

4 የጉዞ ወኪሌ የመረጃ ሰራተኛ ነው።

5 ግራፉክ ዱዛይነር የሶፍትዌር ገንቢ ነው።

6 ግራፉክ ዱዛይነር የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ነው።

7 ባር ኮድች የምርት ዋጋን ብቻ ይይዛለ።

8 ባር ኮድች የምርት መረጃን ብቻ ይይዛለ።

9 ኮምፒውተር ወዯ ባር ኮዴ አንባቢ መረጃን ያስተሊሌፊሌ።

10 ባር ኮዴ አንባቢ ወዯ ኮምፒውተር መረጃን ያስተሊሌፊሌ።

11 የውሂብ ጎታ ተቆጣጣሪ በትክክሌ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ይቆጣጠራሌ።

12 የአውታረመረብ አስተዲዲሪ በትክክሌ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ይቆጣጠራሌ።

13 ዯንበኞች በበይነመረብ ሇምርቶች ክፍያ መፇጸም አይችለም።

14 ዯንበኞች በበይነመረብ ሇምርቶች ክፍያ መፇጸም ይችሊለ።

15 የውሂብ ጎታ በሚገባ የተዯራጁ ውሂብ ስብስብ ነው።

16 የውሂብ ጎታ በሚገባ የተዯራጁ በብዛት የምንጠቀምባቸው ፕሮግራሞች ስብስብ ነው።

17 የአውታረመረብ አስተዲዲሪ የዯህንነት ጥበቃ ኃሊፉነት አሇበት።

18 የሶፍትዌር ገንቢ የዯህንነት ጥበቃ ኃሊፉነት አሇበት።

Page 50: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

50

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የሞደለ ማጠቃሇያ

ክፍሇ ትምህርቶች

የኮምፒውተሮች መግቢያ

ኮምፒውተሮች ተግባሮችን በብቃት እና በፍጥነት እንዴትተገብር ይግዙሃሌ። ኮምፒውተሮች ባጠቃሊይ እንዯ ኢንደስትሪ ፣ የመንግስት ቢሮዎች ፣ መዯብሮች እና ትምህርታዊ ተቋሞች ሇመሳሰለ ዘርፎች ያገሇግሊለ። ኮምፒውተሮች የግቤት መሳሪያዎች ፣ የውጤት መሳሪያዎች ፣ የማካሄጃ መሳሪያዎች እና የማከማቻ መሳሪያዎች ተብሇው ሉከፊፇለ በሚችለ ክፍልች የተሰሩ ናቸው።

መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃሊት

በጣም አስፇሊጊ የሚባለት የኮምፒውተር ክፍልች ሃርዴዌር እና ሶፍትዌር ናቸው። ሃርዴዌር ኮምፒውተሩ ጋር የተገናኙ አካሊቶችን የሚወክሌ ሲሆን ሶፍትዌር ዯግሞ ሃርዴዌሩ አስፇሊጊውን ስራ እንዱሰራ የሚያስችለ መመሪያዎችን ይወክሊሌ። የኮምፒውተር ዋንኛ አስፇሊጊ ሶፍትዌር ስርዓተ ክወና ሲሆን ይህም ከኮምፒውተሩ ጋር የተያያዙትን ሃርዴዌር ይቆጣጠራሌ እንዱሁም ያስተዲዴራሌ። የኮምፒውተርህን አካልች ከላሊ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር ኮምፒውተርህን በማገናኘት ማጋራት ትችሊሇህ። መረጃ መጋራትን ሇማቀሊጠፍ አንዴ ሊይ የተገናኙ የኮምፒውተሮች እና ተያያዥነት ያሊቸው መሳሪያዎች ቡዴን አውታረመረብ ይባሊሌ። በይነመረብ የተያያዙ የእነዚህ አውታረመረቦች ስብስብ ነው።

የኮምፒውተር ብቃት እና ባህሪያት

የተሇያዩ የኮምፒውተር ዓይነቶች በቅርፅ ፣ በመጠን እና በብቃት ሊይ በተመሰረተ ሰፊ ባሇ ምርጫ መጥተዋሌ። እነዚህም ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች ፣ ሊፕቶፕ ኮምፒወተሮች ፣ በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች እና ታብላት ኮምፒውተሮችን ያጠቃሌሊለ። ሁለም ኮምፒውተሮች በስርዓተ ክወና እና በፕሮግራሞች ጥቅም ሊይ ያለ መረጃዎችን ሇማከማቸት የሚጠቅም ማህዯረ ትውስታ አሊቸው። ኮምፒውተር የሚጠቀምባቸው መረጃዎች በ0 እና በ1 ይወከሊለ። የተሇያዩ የኮምፒውተር ፕሮግራሞች የተሇያዩ ተግባሮችን ይተገብራለ። የምርት ፕሮግራሞች ቁጥሮችን ሇማዯራጀት ፣ ዯብዲቤዎችን እና መነሻ ሃሳቦችን ሇመፃፍ ፣ መዝገቦችን ሇመያዝ እና ምስልችን ሇመስራት ያግዙሃሌ። የመገናኛ ፕሮግራሞች ከላልች የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር እንዴትገናኝ ያግዙሃሌ። በመዝናኛ ፕሮግራሞች ፉሌሞችን ማየት ፣ ሙዚቃ ማዲመጥ ወይም ጌሞችን መጫወት ትችሊሇህ።

የኮምፒውተር ሥርዓተ ክወናዎች ሃርዴዌር እንዳት እንዯሚሰራ የሚቆጣጠር እንዱሁም ፊይልችን እና

ዓቃፉዎችን በኮምፒውተር ሊይ ሇማስተዲዯር የሚረዲ ፕሮግራም ነው። እንዯ Windows 7 ያለ ሥርዓተ ክወናዎች ሇኮምፒውተር መመሪያዎችን ማቅረብ ቀሊሌ እንዱሆንሌህ ስዕሊዊ የተጣቃሚ በይነገጽ (GUI) አቅርበዋሌ። Windows Explorer የስርዓተ ክወናው ክፍሌ ሆኖ ፊይልችን እና ዓቃፉዎችን ሇማመሌከት እና ሇመክፇት ይረዲሃሌ። እያንዲንደ ፊይሌ የተጎዲኘ ቅርጸት አሇው። በፊይለ ቅርጸት ሊይ በመመርኮዝ ስርዓተ ክወናው ፊይለን ሇመክፇት ተገቢውን ፕሮግራም ይወስናሌ።

Page 51: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

51

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የስራ ዕዴልች ኮምፒውተሮች ከቤት ውስጥ ጀምሮ እስከ ትሊሌቅ የንግዴ ስራዎች ዴረስ ሇሁለም ቦታዎች በስፊት ይጠቅማለ። ኮምፒውተሮች መዝገቦችን ሇመያዝ ፣ መረጃ ሇመሇዋወጥ እና የዕሇት ግብይትን ሇመመርመር ሪፖርት ሇመስራት ይጠቅማለ። ኮምፒውተሮች ሇመስመር ሊይ ንግዴ እና የሸቀጦችን ዋጋ ሇማረጋገጥም በመጠቆም ሊይ ናቸው። ይህ የኮምፒውተሮች መጠን ሰፉ ተዯራሽነት ብዙ የስራ ዕዴልችን ፇጥሯሌ። አግባብ ባሇው የኮምፒውተር እውቀት እንዯ መረጃ ሰራተኛ ፣ የመረጃ ትንታኔ ባሇሙያ ወይም ሶፍትዌር ገንቢ ሆነህ መስራት ትችሊሇህ።

Page 52: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

52

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

መፍትሄ ቃሊት

መተግበሪያዎች

መተግበሪያዎች እንዱሁም ፕሮግራሞች ተብሇው የሚጠሩት ተግባሮችን ሇመተግበር የመሳሪያ ስርዓትን ይጠቀማለ::

ማረጋገጫ (Authentication)

የኮምፒውተር ስርዓት የአንዴ ተጠቃሚን የመግቢያ መረጃ ትክክሇኛ መሆኑን የሚያጣራበት ሂዯት ማረጋገጫ ይባሊሌ።

ፍቃዴ (Authorization)

ፍቃዴ ሇእንዲንደ የተጠቃሚ ስም ተዛማችነት ያሇው የተወሰነ ፍቃዴ ተጠቃሚ የሚሰጥበት ሂዯት ነው።

ቢት

ቢት ኮምፒውተር ሉይዘው የሚችሇው በጣም ትንሹ መረጃ ነው። አንዴ ነጠሊ ቢት ከሁሇቱ እሴቶች አንደን ሉይዝ ይችሊሌ። 0ን ወይም 1ን ።

ባይት

ባይት በተርታ የተዯረዯሩ የ8 ቢቶች ቅንጅት ነው።

ሴንትራሌ ፕሮሰስን ዩኒቲ (ሲፒዩ)

ሴንተራሌ ፕሮሰሲንግ ዩኒት (ሲፒዩ) ሇኮምፒውተር የምትሰጠውን ትዕዛዞች የሚተረጉም እና የሚያካሂዴ ዋና የሃርዴዌር መሳሪያ ነው።

ቻት ፕሮግራም

ቻት ፕሮግራሞች መሌዕክቶችን ወዱያው እንዴትሌክ እና እንዴትቀበሌ ያስችለሃሌ። በተመሳሳይ ጊዜ ከብዙ ሰዎች ጋር ሇመገናኘት የቻት ፕሮግራምን መጠቀም ትችሊሇህ።

ትዕዛዞች

ትዕዛዝ አንዴ ትግበራ እንዱካሄዴ ምክንያት የሚሆን ሇኮምፒውተርህ የምትሰጠው መመሪያ ነው። ትዕዛዞች በቁሌፍ ሰላዲ በመጠቀም ሉፃፈ ወይም ከምናላ ውስጥ ሉመረጡ ይችሊለ።

የመገናኛ መንገድች

የመገናኛ መንገዴ ኮምፒውተሮችን ወይም እንዯ አታሚ እና ዱስክ አንፃፉ ያለ ተገጣሚ መሳሪያዎችን በማገናኘት መረጃን እንዱያስተሊሌፈ የሚያዯርግበት መንገዴ ወይም መገናኛ ነው።

የመገናኛ ፕሮግራሞች

የመገናኛ ፕሮግራሞች ከላልች ሰዎች ጋር የዱጂታሌ ቅርጸት ያሊቸውን መሌዕክቶች በኮምፒውተር ሇመሇዋወጥ የሚጠቀሙ ናቸው።

የሲፒዩ ፍጥነት

የሲፒዩ ፍጥነት ሲፒዩ ወሂብን ከ/ወዯ ራም ማንቀሳቀስ ወይም አኃዛዊ ስላቶችን መተግበር የመሳሰለ ተግባሮችን የሚተገብርበት ግምት ነው።

ውሂብ

ውሂብ (ዲታ) ዲተም የሚሇውን የሊቲን ቃሌ ብዙ ቁጥር የሚገሌጽ ሲሆን ትርጉሙም የመረጃ ንጥሌ ማሇት ነው።

Page 53: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

53

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የውሂብ ጎታ ፕሮግራም

የውሂብ ጎታ ውሂብን በተቀናጀ መሌኩ ሇማስቀመጥ እና ሇመቆጣጠር ይጠቅማሌ። በተጨማሪ እነዚህን ፕሮግራሞች በወሂብጎታ ውስጥ የተቀመጠን መረጃ ሇመፇሇግ ወይም ተራ ሇማስያዝ ሌትጠቀምባቸው ትችሊሇህ።

ዳስክቶፕ

ዳስክቶፕ የምናላዎች እና የአድዎችን ስብስብ የያዘ የማሳያ ሊይ የመስሪያ ቦታ ነው።

ዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች

ዳስክቶፕ ኮምውተሮች እንዯ ማሳያ ፣ የቁሌፍ ሰላዲ ፣ የስርዓት ክፍሌ እና አታሚ ካለ የተነጣጠለ አካልች የተሰሩ ናቸው።

ኢ-ሜይሌ

ኤላክትሮኒክስ ሜይሌ (ኢ-ሜይሌ) የዴሮው የፖስታ አገሌግልቶች ኤላክትሮኒክስ መሌክ ነው። ኢ-ሜይሌ በአውታረመረብ ሊይ መሌዕክቶችን እና ፊይልችን እንዴትሇዋወጥ ያስችሌሃሌ።

ዓቃፉ

ዓቃፉ በስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገፆች (GUI) ሊይ ፕሮግራሞችን እና ፊይልችን ማጠራቀሚያ ነው።

ጊጋባይት

አንዴ ጊጋባይት (ጊባ) ከ1,024 ሜባ ጋር እኩሌ ነው። ይህም በተቀራራቢ ከአንዴ ቢሉዮን ባይቶች ጋር እኩሌ ነው።

ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI)

ስዕሊዊ የተጠቃሚ በይነገጽ የኮምፒውተር ተጠቃሚ ከኮምፒውተሩ ጋር በቀሊለ እንዱግባባ የሚያስችለ ምስልችን እና ስዕልችን ያሳያሌ።

የግራፉክስ ፕሮግራሞች

የግራፉክስ ፕሮግራሞች ስዕልችን ሇመፍጠር እና ሇማርተእ ይጠቅማለ። በተጨማሪም እነዚህን ፕሮግራሞች ፎቶግራፎችን ሇማሻሻሌ ሌትጠቀምባቸው ትችሊሇህ።

በእጅ የሚይዙ ኮምፒውተሮች

በእጅ የሚይዙ ኮምፒውተሮች ከሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ያነሱ ሆነው ከዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች ወይም ከሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዲዯሩ ያነሱ ባህሪያቶችን ያቀርባለ። የግሌ ውሂብን ማስተዲዯር ሇመሳሰለ የተወሰኑ የየዕሇት ተግባሮች ያገሇግሊለ።

ሃርዴዌር

ሃርዴዌር የኮምፒውተርን ሁለንም አካሊዊ ክፍልች ያመሇክታሌ።

አድ

አድ (Icon) አንዴን ነገር ሇመወከሌ በማሳያ/ስክሪን ሊይ የሚታይ ትንሽ ምስሌ ነው።

የግቤት መሳሪያዎች

የግቤት መሳሪያዎች ሇኮምፒውተር መረጃን ሇማቅረብ ይጠቅማለ። የቁሌፍ ሰላዲ አንደ የግቤት መሳሪያ ምሳላ ነው።

በይነመረብ

በይነመረብ መረጃን ሇመሇዋወጥ በአሇም ዙሪያ ያለ እርስ በርሳቸው የተገናኙ የህዝብ አውታረመረቦች ስብስብ ነው።

የበይነመረብ አገሌግልት አቅራቢ (ISP)

Page 54: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

54

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የበይነመረብ አገሌግልት አቅራቢ (ISP) ሇግሇሰቦች ፣ ሇንግዴ ስራዎች እና ሇዴርጅቶች የበይነመረብ ግንኙነት የሚያቀርብ ኩባንያ ነው።

ውስጠመረብ (ኢንትራኔት)

ውስጠመረብ በአንዴ ዴርጅት ውስጥ ሇመገናኘት እና መረጃን ሇመጋራት የሚጠቅም ሌዩ የአውታራመረብ አይነት ነው።

ኪልባይት

አንዴ ኪልባይት (ኪባ) ከ1,024 ባይቶች ጋር እኩሌ ነው።

ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች

ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ቀሊሌ ክብዯት ያሊቸው እንዱሁም ተንቀሳቃሽ ኮምውፒተሮች ናቸው። በተጨማሪም ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች ማስታወሻ ዯብተር (Notebook) ኮምፒውተሮች ተብሇው ይጠራለ።

የአካባቢ አውታረ መረብ (LAN)

የአካባቢ አውታረ መረብ (LAN) እንዯ ቤት ወይም አነስተኛ የቢሮ ቡዴኖች ሇመሳሰለ በተወሰነ ቦታ ውስጥ ያለ መሳሪያዎችን ያገናኛሌ።

ሜጋ ባይት (ሜባ)

አንዴ ሜጋባይት (ሜባ) ከ1,024 ኪባ ጋር እኩሌ ነው።

ምናላ (Menu)

ምናላ ተጠቃሚው የሚፇሌጋቸውን ትግበራዎች ሇመተግበር አማራጮችን የሚመርጥበት የአማራጮች ዝርዝር ነው ፤ ሇምሳላ አንዴን ትዕዛዝ መምረጥ ወይም ሇአንዴ የሰነዴ ክፍሌ ቅርጽትን መተግበር። ስዕሊዊ በይነገጽ ያሊቸው ብዙ ፕሮግራሞች ምናላዎችን በማቅረብ የፕሮግራም ትዕዛዞችን እና ትክክሇኛ አጠቃቀማቸውን ሇማስታወስ የሚረደ የቀሊሌ አጠቃቀም አማራጮችን ሇተጠቃሚው ይሰጣለ።

አውታረመረብ (Network)

አውታረ መረብ ንብረቶችን ሇመጋራት እና መረጃን ሇመሇዋወጥ የተገናኙ የኮምፒውተሮች ቡዴን ነው።

የአውታረመረብ አንፃፉ (Network Drive)

አውታረ መረብ አንፃፉ በአውታረመረቡ ሊይ ያለ ላልች ኮምፒውተሮች የሚጋሩት ዱስክ አንፃፉ ነው።

ማስታወቂያ ቦታ

ማስታወቂያ ቦታ የተግባር አሞላው በማሳያው ግርጌ በሚሆንበት ጊዜ ከተግባር አሞላው በስተቀኝ ጎን በኩሌ ይገኛሌ። የማስታወቂያው ቦታ ጊዜን ፣ የዴምጽ አድን እና በኮምፒውተሩ ሊይ እየሰሩ ያለ የተወሰኑ ፕሮግራሞችን አድ ያሳያሌ።

በመስመር ሊይ (Online)

አንዴ ኮምፒውተር ከበይነመረብ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ የቀጥታ በመስመር ሊይ ነው ይባሊሌ።

ሥርዓተ ክወና (Operating system)

ስርዓተ ክወና የኮምፒውተሩን ሃርዴዌር በመቆጣጠር ሇፕሮግራሞች የሃርዴዌር አገሌግልቶችን እና የመዲረስ ፍቃዴን ያቀርባሌ። በተጨማሪም እንዯ ከፍቶ መግባት ፣ ዘግቶ መወጣት እና ማጥፊት ያለ የኮምፒውተሩን ተግባሮች እና ስራዎች ያስተዲዴራሌ።

የመሳሪያ ስርዓት (Platform)

ሃርዴዌር እና ሥርዓተ ክወና በአንዴ ሊይ የመሳሪያ ስርዓት ይባሊለ።

የአቀራረብ ፕሮግራሞች

የአቀራረብ ፕሮግራሞች መረጃን በሰሊይዴ መሌክ ሇማቅረብ ይጠቅማለ።

Page 55: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

55

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የማካሄጃ መሳሪያዎች

የማካሄጃ መሳሪያዎች የገባን ውሂብ በማካሄዴ የሚፇሇገውን ውጤት ሇማየት የኮምፒውተር ተጠቃሚዎችን የሚጠቅሙ ናቸው።

ፕሮግራሞች

ፕሮግራሞች በኮምፒውተር የሚከወኑ መመሪያዎች ቅዴመ ተከተሌ ነው። ፕሮግራም ሶፍትዌር በመባሌም ይታወቃሌ።

የህትመት ስራ ፕሮግራሞች

የህትመት ስራ ፕሮግራሞች ጽሁፍ እና ስዕልችን በማቀናጀት እንዯ በራሪ ወረቀቶች ፣ የሰሊምታ ካርድች፣ አመታዊ ሪፖርቶች ፣ መፅሀፎች ወይም መፅሄቶች ያለ ሰነድችን ሇመስራት ይጠቅማለ።

አገሌጋይ (Server)

አገሌጋይ በአውታረመረብ ውስጥ ያሇ ዋና ኮምፒውተር ሲሆን በአውታረመረብ ውስጥ ሊለ ላልች ኮምፒውተሮች አገሌግልቶችን ያቀርባሌ። አገሌጋይ የትኛው አውታረመረብ ሊይ ያሇ ኮምፒውተር የሃርዴዌር እና የሶፍትዌር የመዲረስ ፍቃዴ ማግኘት እንዲሇበት ይወስናሌ።

የውቅር አዋቂ

የውቅር አዋቂ በWindows 7 ቀርቧሌ። ሃርዴዌርን ወይም ሶፍትዌርን መጫን ሊሇ የተወሰነ ተግባር ተጠቃሚውን ዯረጃ በዯረጃ ይመራለ።

ሶፍትዌር

ሶፍትዌር ኮምፒውተሩ ሉክውነው የሚችሇው የመመሪያዎች ቅዴም ተከተሌ ነው። ፕሮግራም በመባሌም ይታወቃሌ።

የቀመርለህ ፕሮግራሞች

የቀመርለህ ፕሮግራሞች በጀት ሇመስራት ፣ ተቀማጭ ሂሳብን ሇማስተዲዯር ፣ ሂሳባዊ ስላቶችን ሇመፇጸም እንዱሁም አኃዛዊ ውሂብን ወዯ ገበታዎች (Chart) እና ግራፎች ሇመሇወጥ የሚጠቅሙ ናቸው።

የማከማቻ መሳሪያዎች

የማከማቻ መሳሪያዎች ውሂብን ሇማከማቸት ይጠቅማለ። ሃርዴ ዱስክ (Hard disk) የማከማቻ መሳሪያ አንደ ምሳላ ነው።

የስርዓት ክፍሌ (System Unit)

የስርዓት ክፍሌ ፕሮሰሰርን ፣ ማዘርቦርዴን ፣ ዱስክ አንፃፉዎችን ፣ ኃይሌ አቅራቢን እና ማስፊፉያ ባስን የያዘውን ሳጥን ያመሇክታሌ።

ታብላት ኮምፒውተር

ታብላት ኮምፒውተር ማሳያ ሊይ በቀጥታ ታብላት እስክሪብቶን በመጠቀም መፃፍ የሚያችለህ ኮምፒውተሮች ናቸው።

የተግባር አሞላ

የተግባር አሞላ አብዛኛውን ጊዜ ከማሳያው ግርጌ የሚገኝ አራት ማዕዘን አሞላ ነው። በኮምፒውተርህ ሊይ እየሰሩ ያለ ፕሮግራሞችን ሇመምረጥ የተግባር አሞላን መጠቀም ይቻሊሌ።

ቴራባይት

አንዴ ቴራባይት ከ1,024 ጊባ ጋር እኩሌ ነው። ይህም በተቀራራቢ ከትራሉዮን ባይቶች ጋር እኩሌ ነው።

ዴር (The Web)

ዴር እንዱሁም አሇም አቀፍ ዴር አሳሽ (www) በሚሌ የሚታወቀው በበይነመረብ ሊይ የሚገኝ የመረጃ ስብስብ ነው። ይህ መረጃ የዴር አገሌጋዮች በሚባለ ኮምፒውተሮች ሊይ በሚገባ የተቀናበሩ እና የተከማቹ ናቸው።

Page 56: Computer Basics

ስሌጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር

56

© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

ሌጣፍ (Wallpaper)

ሌጣፍ በማሳያው መዯብ ሊይ ያሇ ሉመረጥ የሚችሌ መሌክ ወይም ስዕሌ ነው።

የረጅም ርቀት አውታረመረብ (WAN)

የረጅም ርቀት አውታረመረብ በአካባቢ ርቀት የተሇያዩ መሳሪያዎችን የሚያገናኝ አውታረመረብ ነው።

መስኮት

በWindows 7 መስኮት በማሳያ/ሞኒተር ሊይ ፕሮግራሞችን የሚያሳይ ባሇ አራት ጎን ቦታ ነው። እያንዲንደ ፕሮግራም የራሱ የሆነ መስኮት አሇው።

ጽሁፍ አካሂያጅ ፕሮግራሞች

ጽሁፍ አካሂያጅ ፕሮግራሞች ፕሮግራሞች ጽሁፍ ሊይ የተመሰረቱ ሰነድችን ሇማዘጋጀት እና ሇማሻሻሌ ይጠቅማለ።

የተናጠሌ ኮምፒውተር (Workstation)

የተናጠሌ ኮምፒውተር ከአውታረ መረብ ጋር የተገናኘን አንዴ ኮምፒውተር ያመሇክታሌ። የተናጠሌ ኮምፒውተር በአውታረመረብ ሊይ ያሇ ሃርዴዌርን እና ሶፍትዌርን ሇመዲረስ ይጠቅማሌ።