Comunicarea cu publicul la Societăţi şi Instituţii

Embed Size (px)

Text of Comunicarea cu publicul la Societăţi şi Instituţii

Comunicarea cu publicul la Societ i i Institu ii Publice

Absolvent: Danea Iustina Mariana

ArgumentAm tratat comunicarea cu publicul la Institu ia General a Finan elor Publice. Comunicarea este o caracteristic fundamental a existen ei. Toate func iile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunic rii,ca un proces de in elegere ntre oameni cu ajutorul transferului de informa ie.

n argument am precizat limbajul i func iile comunic rii.

Limbajul de comunicare poate fi:

Func iile comunic rii:

verbal: prin cuvinte; non-verbal: prin limbajul corpului, timpului, spa iului, lucrurilor; paraverbal: prin folosirea tonalit ii, accentu rii, ritmului de vorbire.

Informare; Transmiterea deciziilor; Influen area receptorului; Instruirea angaja ilor; Motivarea angajatilor Promovarea culturii organiza ionale

Capitolul I

NO IUNI TEORETICE COMUNICAREA CU PUBLICUL

Comunicarea reprezint transmiterea informatiilor de la emitator sau receptor c tre una sau mai multe persoane.

Elementele procesului de comunicare

Emi torul; Mesajul; Mijlocul de comunicare; Limbajul comunic rii; Receptorul; Contextul.

Obiectivele i func iile comunic rii

Obiectivele comunic rii sunt:

Func iile comunic rii

receptarea corect a mesajului; intelegerea corect a mesajului; acceptarea mesajului; provocarea unei reac ii.

infarmarea; socializarea; motiva ia; dialogul; educa ia; promovarea culturii; distrac ia; integrarea.

Capitolul II

PREZENTAREA FIRMEI

DGFP

DGFPDirec ia General a Finan elor Publice a jude ului Bistri a-N s ud Adresa: Bistrita, str. 1 Decembrie, nr 6-8, jud.Bistri a-N s ud, cod po tal 420080. Telefon: 0263-212887;210661;212632 FAX:0263-216880 e-mail:comunicare.dgfp-bn.ro. http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Bistri a

DGFPDirec ia Generala a Finan elor Publice jude ene esta unitatea teritorial cu personalitate juridic a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,prin care se realizeaz ,n mod unitar,strategia i programul Guvernului n domeniul finan elor publice i se aplic politica fiscal a statuli. Direc ia General a Finan elor Publice are urm toarele atributii principale:desfa oar ansamblul activit iilor de administrare fiscal a contribuabililor,respective nregistrarea fiscal ,declararea,stabilirea,colectarea i verificarea impozitelor,taxelor,contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidate.

Capitolul III

Studiu de caz privind rolul comunic rii cu publicul

edin a decizionaledin a decizional este o metod tradi ional de luare a deciziilor n grup. n general, edin a este definit ca o metod de solu ionare a unor sarcini, probleme sau situa ii privind adoptarea unor decizii, sau explorarea unor perspective, sau transferul unor informa ii, sau armonizarea unor atitudini pe baza comunic rii directe ntre un num r de participan i, reumi i (fizic sau, mai nou, prin intermediul mijloacelor de comunica ie electronice) pentru scurt timp, sub coordonarea unei persoane mputernicite, sau alese chiar de c tre participan i.

Etapele metodologice generale ale unei edin e

preg tirea edin ei deschiderea edin ei derularea edin ei nchiderea edin ei evaluarea rezultatelor

InterviuPrimul aspect pus in discutie s-a referit la competentele de comunicare utilizate de catre cei intervievati in procesul cautarii locului de munca. Angajatii au relatat multe exemple de situatii concrete in care aceste competente au jucat un rol important in momentul angajarii. Majoritatea interviatilor considera ca, in decizia de angajare, competentele de comunicare au jucat un rol foarte important. In egala masura potentialii angajatori au urmarit evolutia candidatilor in timpul intrevederilor directe, a interviurilor, cat si capacitatea acestora de a transmite si recepta informatii prin intremediul mijloacelor moderne de comunicare (Internet, fax, etc.)

Capitolul IV

Anexe

Ce control m? Sensul mesajului

n ce scop? Folosim acela i cod? Avem acela i nivel de limb ? Dam acela i n eles cuvintelor?

Prin ce mijloace? Reformulare ntreb ri

Intentiile locutorilor(nivel afectiv)

Intentiile mele sunt n elese? n ce m sur m ascult interlocutorul? Este el dispus s -mi r spund ?

Efort de participare

ChestionarPentru a studia eficien a rela ion rii cu publicul, acesta a fost supus la un chestionar. Chestionarul con inea intrebari precum:-Sunte i mul umit de felul n care v comunic angaja ii no tri? -Conducerea superioara pare dispusa sa investeasca n noi membri ai companiei? -Considera i c persoana care v ajut este preg tit ?

-Sunte i tratat cu respect?-In general, ct de satisfacut sunteti de activitatea prestat de persoana respectiv ? -Ce recomandare ati face conducerii superioare ?

ConcluziiPersoanele investigate au mentionat o varietate de efecte determinate de utilizarea la locul de munca a competentelor de comunicare: o mai buna organizare a muncii, cresterea calitatii muncii, eficientizarea activitaii, corelarea autonomiei in luarea deciziilor cu un grad sporit de responsabilitate, ameliorarea productivitatii la nivelul intreprinderii. Cu ponderea cea mai ridicata a fost mentionata mai buna adaptare a activitatii la solicitarile concrete ale locului de munca, atat in plan strict profesional, cat si in ceea ce priveste interrelationarea cu ceilalti angajati.