Conceptul de Management Operational Al Productiei

  • View
    478

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

CONCEPTUL DE MANAGEMENT OPERA IONAL AL PRODUC IEI Obiective Dup parcurgerea acestui capitol ve i: y Cunoa te cum se opera ionalizeaz managementul y ti care este arborele motor al func iunii de produc ie i care sunt componentele acestuia; y Cunoa te ce obiective de produc ie ne asum m; ce i cum producem? y ti cum producem focaliznd pia a

1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT OPERA IONAL AL PRODUC IEI1.2 Sistemul managementului opera ional al produc ieiO direc ie important de perfec ionare a managementului actual este intensificarea componentei opera ionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare i control n cadrul unit ilor economice. n acest mod, se realizeaz reducerea ciclului de informare decizie ac iune control i evaluare complex a rezultatelor de c tre liderii unit ilor economice. Opera ionalizarea muncii de management, n spa iul organiz rii procesuale, se poate realiza prin instituirea conducerii la nivelul tuturor activit ilor desf urate n ntreprinderile industriale. Astfel, n oricare unitate industrial se poate identifica: managementul opera ional al cercet rii dezvolt rii; managementul opera ional al produc iei; managementul opera ional al activit ilor comerciale; managementul opera ional al activit ilor financiar contabile; managementul opera ional al activit ii de personal. Fundamentarea managementului opera ional se realizeaz prin managementul tactic i cel strategic, care asigur ndeplinirea obiectivelor unit ii n condi ii de eficien economic . Managementul opera ional al produc iei, ca o component a managementului ntreprinderilor, reprezint un proces de stabilire con tient i de atingere a obiectivelor derivate cu ajutorul a cinci func ii manageriale fundamentale, n domeniile fabric rii produselor, preg tirii produc iei mecano-energetic, control tehnic de calitate, SDV-urilor, metrologiei, utiliznd n mod eficient resursele informa ionale, umane, materiale i financiare. n sistemul activit ilor de produc ie un loc central l ocup fabrica ia (execu ia) produselor. Arborele motor al fabrica iei, care asigur i managementul opera ional al principalelor activit i productive de baz , este programarea, preg tirea i urm rirea produc iei. Locul managementului opera ional al produc iei n contextul managementului ntreprinderilor se prezint n fig. 1.1:

Management strategic

Management tactic

Management operativ

al cercet rii, dezvolt rii

al produc iei

al activit ii comerciale.

al activit ii financiar contabile

al activit ii de personal

Elaborarea programului de produc ie

Lansarea n fabrica ie

Urm rirea, controlul i actualizarea programului

Fig. 1.1. Locul managementului opera ional al produc iei n contextul managementului ntreprinderilor Ca domeniu distinct al unit ilor n special industriale, managementul opera ional al produc iei se poate analiza prin: a. componentele sistemului; b. variabilele sistemului; c. obiectivele sistemului; d. variantele sistemului; e. func iile sistemului. a. Componentele sistemului se grupeaz n cadrul a trei subsisteme, i anume: elaborarea programelor de produc ie, lansarea n fabrica ie i controlul ndeplinirii programelor de produc ie; b. Variabilele sistemului se clasific n: variabilele de intrare, de ie ire, perturbatoare i de comand .

1) Variabilele de intrare provin din majoritatea activit ilor desf urate n ntreprinderea industrial dar n primul rnd din desfacere, preg tire tehnic i materialorganizatoric , aprovizionare, personal, control tehnic de calitate. Astfel, prin activitatea de desfacere, se ofer informa ii cu privire la produsele contractate, cantitatea i termenul de livrare. Activitatea de preg tire tehnic (constructiv i tehnologic ) asigur informa ii ca: fazele i durata de preg tire i execu ie pe produs, structura produsului, articolele componente, opera iile tehnologice i nl n uirea lor, timpul normat pentru execu ia fiec rui articol-opera ie, consumurile specifice de materiale pe articole etc. Activitatea de aprovizionare ofer informa ii de tipul: stocuri de materiale, posibilit i de aprovizionare cu materii prime i altele; 2) Variabilele de ie ire se concretizeaz n informa ii cu privire la cantit ile de produse executate pe intervale reduse de timp i subunit i structurale de fabrica ie, cantit ii de materii prime necesare ndeplinirii programelor de produc ie, abateri de la tehnologia stabilit , opririle utilajelor pe cauze etc. 3) Variabilele perturbatoare, cu o ac iune constant asupra sistemului de management opera ional al produc iei sunt: modificarea sau decalarea termenelor de livrare, cereri suplimentare de produse lansate n fabrica ie, renun area la unele produse, c deri ale utilajelor, absen a personajului i altele. 4) Variabilele de comand reprezint complexul de decizii operative, fundamentate de management opera ional al compartimentului de produc ie, care au ca scop men inerea func ionalit ii sistemului, n condi ii de eficien economic .

Variabile de comand

C1(t)

C2(t)

Cn(t) Y1(t)

Variabile de intrare

X1(t) X2(t) Xn(t) Z1(t) Z2(t) Zn(t)

SISTEMUL MANAGEMENTULUI OPERATIV AL PRODUC IEI

X Y2(t) 2(t) Yn(t)

Variabile de ie ire

Variabile perturbatoare

Fig. 1.2. Obiectivul managementului opera ional al produc iei

1.2 Obiectivele managementului opera ional al produc ieiObiectivele sistemului de management opera ional al produc iei se pot structura n: obiectivul fundamental, obiectivul principal, obiective derivate i obiectivul corolar. Obiectivul fundamental l constituie ndeplinirea programelor produc iei fizice din punct de vedere al termenelor de livrare, cantit ilor i structurilor sortimentale contractate. Ca urmare, func ia obiectiv a procesului de management opera ional al produc iei este: min F ! i l n m j !l p k !l

QX Pij i

k

i

n care:

Q

k

ij

reprezint cantitatea de produse i, prev zute cu prioritatea j, n perioada K;

X1 pre ul produsului i; Pi penalizarea pe unitatea de valoare, pentru nerespectarea clauzelor contractuale; p num rul perioadelor; m num rul priorit ilor; n num rul produselor. Realizarea obiectivului fundamental presupune ndeplinirea celui principal i anume asigurarea ritmicit ii fabrica iei. Managementul proceselor de produc ie trebuie s asigure o egalitate ntre cheltuielile de timp de munc i disponibil, la nivelul tuturor verigilor structurale de fabrica ie, pe intervale reduse de timp, ceea ce se exprim prin rela ia:1 nv v k k Qij ,vtij ,v Knv i!l j !l ! 1 nv l v1 k Qij ,v1 Knv 1 i !l j !1

n care: Knv, Knv+1 reprezint coeficien ii de ndeplinire a normelor n veriga v, respective v+1; nv, nv+1 num rul de produse n veriga v, respective v+1;

k tdisp .v k tdisp .v 1

!c

mv, mv+1 num rul priorit ilor din veriga v, respective v+1 k k tij ,v , tij ,v 1 timpul necesar execut rii produselor I, fabricate cu prioritatea j, n perioada K, veriga v, respective v+1; k k Ftdisp .v , Ftdisp .v1 fondul de timp disponibil n perioada K, veriga v, respective v+1; c constant care n condi ii optimale tinde c tre cifra 1. Conceptul modern de management opera ional al produc iei contribuie la realizarea propor ionalit ii prezentate prin mbinarea componentelor discrete ntr-o asemenea m sur nct ntregul proces de fabrica ie s poat fi considerat ca un proces cu caracter continuu. O asemenea cerin se asigur prin cre terea m rimii loturilor, prin specializarea produc iei, prin tipizare i unificare, prin introducerea tehnologiilor de grup care s asigure interschimbabilitatea opera ional cu cea func ional a produselor. Alte c i de asigurare a ritmicit ii prin intermediul managementului opera ional al produc iei sunt: impunerea termenelor de aprovizionare potrivit programelor de produc ie, declan area fabrica iei la termenele fundamentale prin programe operative, coordonarea mi c rii produselor ntre locurile de munc i actualizarea permanent a programelor de produc ie. Practica economic arat c ndeplinirea obiectivelor prezentate, presupune folosirea ra ional a resurselor de produc ie i anume: y folosirea eficient a capacit ilor de produc ie; y utilizarea maxim a bazei de materii prime; y folosirea superioar a for ei de munc . Folosirea eficient a capacit ilor de produc ie se poate ob ine prin adoptarea celui mai eficient num r al schimburilor, prin repartizarea sarcinilor de produc ie la nivelul utilajelor cu randamentul cel mai ridicat i cheltuielile de func ionare cele mai reduse. Utilizarea maxim a bazei de materii prime se asigur prin subsistemul de lansare n fabrica ie, care constituie un prim punct de control preventiv al utiliz rii resurselor, eliminnd posibilitatea ca acestea s urmeze o distinc ie nera ional . Dimensionarea riguroas a stocurilor de materii prime i semifabricate, prin intermediul ordonan rii definite n mod larg, astfel ca pierderile din imobilizarea mijloacelor circulante s fie minime, f r a afecta continuitatea procesului de produc ie, constituie o modalitate important de utilizare a bazei de materii prime. Folosirea superioar a for ei de munc se ob ine prin afectarea sarcinilor de produc ie la nivelul executan ilor direc i care au calificarea corespunz toare pentru realizarea unei productivit i maxime. Obiectivele derivate se pot concretiza n degrevarea managementului opera ional al unit ii de munca de rutin la nivel de articol i stabilirea previzional a cauzelor care pot conduce la nerealizarea programelor de produc ie. Obiectivul corolar este reducerea cheltuielilor de produc ie i asigurarea calit ii produselor, prin folosirea normativelor n toate fazele procesului de management i alegerea variantei de program cea mai eficient .

1.2 Subsistemele managementului opera ional al produc iei

Elaborarea programelor de produc ie, constituie primul subsistem al managementului opera ional care cuprinde an