Concurs de admitere INM si magistratura 2018. Proba 3 ... de admitere INM si...آ  AVERTISMENT! la,vand

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Concurs de admitere INM si magistratura 2018. Proba 3 ... de admitere INM si...آ  AVERTISMENT!...

 • DANILET, Vasilici-Cristi

  Studii: licenfiat in studii jwidice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,' din Iagi, Facultatea de Drept (1998); curs postuniversitar de qtiinle penale la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timipoara (2001); master ln drept gtiin{e penale gi criminalistici (2002) 9i dbctor in drept (2013) la Facultatea de Drept a UniversitiiJii ,pabe9-Bolyai" din Cluj-Napoca.

  Activitate: judecdtor (din 1998); consilier al minishului justi{ieie005-2007); membru in Comisia pentru Eficien{a Justiliei din cadnrl Consiliului Er.ropei e005-2006); membru in grupul de lucru pentru redactarea profilului magistratului (2006); participant la redactarea comentariului la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciar[ adoptat la nivel ONU (Viena 2007); formator la Institutul Nalional al Magishaturii, disciplina ,,Etici qi deontologie judiciard" (din 2008); membru ln corsiliul Superior al Magistraturii (2011-2016); participant la lucririle convenliei Na{iunilor unite impotriva corupliei unde s-a adoptat Ghidul de implementare gi cadrul de evaluare a Nt ll din UNCAC (Pananra, 2013); expert intemalional pentru reforma justifiei qi integritate judiciarE ln Albani4 Bosnia qi Hertegovina, Bulgaria, Cehi4 Macedonia, Moldova, Muntenegru, polonia, Tunisia, Turcia, Ucraina (2008-2016).

  Publicafii: 16 carti gi monografii h calitate de autor sau coautor, printre care: ,,Factorii de presiune gi conflictele de interese. Ghid pentru judecitori" (2007), ,,Eficienfa gi echitateajusti{iei. Standarde europene" (traduceri, 2008), ,,Corupfia qi anticorupfia ln sistemul juridic" (2009), ,,Ghid de mediere', (2010), ,,Justilia in opinii qi amlize,2004-2010" (2010), ,,Admiterea la INM 9i tn magistrahui. Ghid practic gi legislativ Q012,2013,2014,2016,2017), ,,Crhjd, de mediere penal6" (2014), ,,Concws de admitere INM qi magistraturd. proba l: Grile. penal qi procesual pernl" Q014,2015,2016,2017); ,,Unde-i lege nu-i tocmeall', (2014), ,,Educa{ie juridici pentru liceeni. Ghid despre drephri 9i justilie" e0L6), ,,Legea pe-nJelesul tinerilor"; peste 40 de studii gi articole publicate in revistele de spe- cialitate; peste 700 de articole de atitudine privind reforma sistemului juriJic, independentajustitiei, impa4ialitate magistratilor, integritateajudiciari publicate pe blogul personal la adresa http://cristidanilet.wordpress.cotn qi pe site-ul www. crist idanil et.ro.

  Premii gi distincfii: premiu de excelenli pentu activitatea in reforrryj justitiei, GaIa Premiile Media de Excelen(i, C\i-Napoca (2003); premiul ,,Mircea Manolescu" acordat de uniunea Jurigtilor din Romdnia pentru lucrarea ,,corup{ia gi anticoruplia in sistemul jwidic" (2009); diploma de onoare 9i titlul de ,,Ambasador al Medierii" acordat la GaIa Mediatorilor, organtzzti, de Consiliul de Mediere gi Centul International pentru solutionarea Disputelor - Romania (2013); premiul la categoria ,,Cel mai implicat angajat in campaniilproiecte de implicare in comunitate,, la Gala ,,Oameni pentu oameni" orgjanlzale de Asocialia pentru Relafii Comunitare (2014); diploma de apreciere pentru contibufii la educa{ia juridice preuniversitara" Gala Juridice (2016).

  Cristi Danilef

  Concurs de admitere INM

  'i MAGISTRATURA

  2018

  Proba 3: Interviul. Etici qi deontologie judiciari

  Editura C.H. Beck Bucureqti 2018

 • AVERTISMENT! la,vand in vedere amploarea luatd de fenomenul fotocopierii lucrbrilor de specia- litate, mai ales in domeniul Dreptului, atragem atentia cd, potrivit art. 14 $i 140 din Legea nr. 8/1 996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe, reproducerea operelor sau a produselor purtltoare de drepturi conexe, daci respectiva reproducere a fost efectuatd ftrd autorizarca sau consimlimdntul titularului drepturiloi recunoscute de legea mentionati, constituie infrac{iune qi se pedepsegte cu inchisoare sau cu amend.d. Prin reproducere, conform legii, se inlelege realizlr;e1 integrald sau parliali, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloace qi sub orice formd.

  Nu vi facefi pirtagi la distrugerea cd$iit

  Editura C.H. Beck este acreditatl CNATDCU gi este considerati edituri cu prestigiu recunoscut.

  Concurs de admitere INM 9i MAGISTRATURA 2018 Proba 3: Interviul. Etici 9i deontologie judiciari Copyright O 2018 - Editura C.H. Beck Toate drepturilerczewate Editurii C.H. Beck Nicio parte din aceastd lucrare nu poate fi copiatd ftrd acordul scris al Editurii C.H. Beck. Drepturile de distribuJie in striinltate apar{in in exclusivitate editurii.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei DANILET, CRISTI

  Concurs de admitere INM gi magistraturi 2018. proba 3 - interviul, etici pi deontologie profesionali / Cristi Danilet. - Bucuregti : Editura C.H. Beck, 2018

  ISBN 978-606-1 8-0790-1

  34

  Editura C.H. Beck Calea Plevnei, nr.172, et. 3-4, Sector 6, Bucureqti Tel.: 021.410.08.47; 021.410.08.73 Fax: 021.410.08.48 E-mail: comenzi@beck.ro

  Redactor; Oana Dobrilescu Tehnoredactor: Cdtdlin Mantu

  Cuprins

  Prefafl........

  Abrevieri....

  PARTEA I

  A.Interviul ca prob[ de concurs .............................1 $ 1. Conditiile de intrare in magistraturd ........... 1 $2. Concursul de intrare in magistraturd ................. ....,,....,,.2

  $3. Proba de interviu ....................3 $4. Prima componentd a interviului .................4 $5. A doua componentd a interviului ...............4 $6. A treia componentA a interviului ................5 $7. A patra component[ a interviului .............13 $8. Notarea interviului... .............15

  B. Dileme ale eticii judiciare Principiile de la Bangalore.........16 $ 1. Cei trei ,,i" ........ 16 $2. Profesionalismul........ ...........17 $3. Eticajudiciar6............ ...........18 $4. Principiile de la Bangalore .......................18 $5. Cele 6 virtu1i....... ..................19

  C. Metodologia privind orglntzure gi desflqurarea probei interviului din cadrul concursului de admitere...................23

  PARTEAA II.A

  A. Instrumente nafionale privind magfutratii...........................25 Legeaff. 161 din 19aprilie2003 privind unele misuri

  pentru asigurarea transparenfei in exercitarea demni- tdlilor publice, a frmcliilor publice gi in mediul de afacei, prevenirea gi sanctionarea coruptiei. ................,... 25

  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul j udecdtorilor qi procurorilor, republic atl ............,............. 29

  XI

  XIII

  25

 • VI Proba 3: Interviul. Eticd 8i deontologie judiciard

  Codul de procedure pena16......... .......................43 Codul penal........... ........................44 Codul deontologic al judecdtorilor qi procurorilor................ 5 5 Regulament de organizare qi funcJionare a Consiliului

  Superior al Magistraturii.................. .............60 Carta interprofesionalS a judecdtorilor, procurorilor gi

  avoca{ilor romdni........ ..............63 Ghid privind rela\ia dintre sistemul judiciar din

  RomAnia gi mass-media.................. ..............67 Profilul magistratului in sistemul juridic din Romdnia .........92

  B. fnstrumente internafionale privind judecitorii.................102 Principiile deBazd, ale ONU privind Independenta

  Justitiei (1985)......... ...............r02 Declaratia de la Brijuni cu privire la Principiile de

  Independen{d a Justi}iei (2015)......... ..........107 Recomandarea CM(20 I 0)12 cl privire la j udecdtori :

  independen{a, efi cienla gi responsabilitdlile ................... I I 6 Avizul CCJE nr. 1 (2001) referitor la standardele

  privind independen(a puterii judecdtoreqti qi inamovibilitatea judecitorilor. Concluzii ................. ...... l}g

  Avizul CCJE nr. 2 (2001)privind finantarea gi adminis- trarea instantelor cu referire la eficienfa sistemului judiciar gi la articolul 6 al Convenliei Europene privind Drepturile gi Libertd{ite Fundamentale ale Omului. Concluzie... .........130

  Avizul CCJE nr. 3 Q002) asupra principiilor gi regulilor privind care guverne azd conduitaprofesionald a judecitorilor, in mod deosebit etica, comporta- mentele incompatibile gi imparfialitatea. 5o) Concluzii privind rdspunderea .............. 130

  Avizul CCJE nr. 4 Q0l3)privind formarea iniliald gi continud specificejudecdtorilor la nivel nafional qi european. Recomanddri .,.....132

  Avizul CCJE nr. 5 (2003) referitor la regulile gi practicile privind desemndrile la Curtea Europeand a Drepturilor Omului. Subliniere... .............134

  Cuprins VII Avizul CCJE nr. 6 (2004 ) cu privire la procesul echitabil

  intr-un termen rezonabil qi rolul judecdtorilor in acest proces, ludnd in considerare mijloacele alternative de solulionare a disputelor. Rezumatul recomanddrilor gi al concluziilor............ .........I34

  Avizul CCJE nr. 7 (2005) privind,justitia qi societatea". Rezumatul recomanddrilor qi concluzii ................ " ........ 143

  Avizul CCJE nr. S (2006) cu privire la ,,rolul judecito- rilor in proteclia statului de drept qi a drepturilor omului in contextul terorismului". Sumarul recomanddrilor qi concluziilor............. .......148

  Avizul CCJE nr. 9 (2006) privind ,,rolul judec6torilor nalionali in asigurarea unei apliciri efective a dreptului internalional gi european". Sumarul recomanddrilor qi concluziilor...............:....'............-....--I49

  Avizul CCJE nr. 10 (2007) referitor la,,Consiliul Justitiei in serviciul societitii". Rezumatul concluziilor gi recomanddrilor..........'... .'....151

  Avizul CCJE nr. 11 (2008) privind ,,calitateahotdr6rilor judecdtoregti". Principalele concluzii gi recomand5ri..... 1 5 3

  Avizul CCJE m.