Cond ucte r Music by Henry آھ آھ b b b b b b b b b b b b b b b b b 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Embed Size (px)

Text of Cond ucte r Music by Henry آھ آھ b b b b b b b b b b b b b b b b b 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4...

 • &

  &

  ?

  &

  &

  &

  &

  ?

  &

  ?

  ?

  &

  &

  ?

  ?

  &

  ?

  ã

  ã

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  4 4

  Flûte

  Hautbois

  Basson

  Clarinette en Sib 1

  Clarinette en Sib 2

  Clarinette en Sib 3

  Petite Clarinette en Mib

  Clarinette Basse en Sib

  Alto Sax 1, 2

  Tenor Sax

  Baritone Sax

  Trompette en Sib 1, 2

  Cor en Fa

  Trombone

  Baritone (B.C.)

  Guitare

  Guitare basse

  Batterie

  Accessoires

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  x x x x x x

  Î x Î x

  Ride Cym.

  Hi-Hat Foot œ œ œ œTriangle

  P

  Cool Swing ŒÂ = Œ lj "The Pink Panther"

  P

  ·

  ·

  î ä Ï# - Ï. Ï#

  -

  î ä

  Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  î ä

  Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  î ä

  Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  î ä Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  î ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  î ä Ï# - Ï. Ï#

  -

  î ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  ·

  î ä Ïn Ï Ï#

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  ·

  ·

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  w

  w

  |

  Ï Î Ï

  Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Dm

  P

  ·

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ú ä

  Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  ú

  ä

  Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú

  ä

  Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú ä Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  |

  Ï Î ä Ïn Ï Ï#

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  ·

  ·

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  w

  w

  |

  Ï Î Ï

  Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Dm

  ·

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ú î

  ú

  î

  ú

  î

  ú ä Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  î Î ä j Ï# -

  î Î ä j

  Ï# -

  î Î ä j

  Ï# -

  ·

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  |

  Ï Î ä Ïn Ï Ï#

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  F

  F

  F

  ·

  ·

  w

  ·

  ·

  ·

  w

  w

  Ï .

  ä j Ï -

  Ï .

  ä j Ï# -

  Ï .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  Ï .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  ·

  ·

  w

  w

  |

  Ï Î Ï

  Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Dm

  7

  THE BEST OF HENRI MANCINI Music by Henry Mancini

  (The Pink Panther - Baby Elephant Walk - The Sweetheart Tree - Peter Gunn)

  Harmonie Chorale de Brinon 25/11/2019

  Conducteur

 • &

  &

  ?

  &

  &

  &

  &

  ?

  &

  ?

  ?

  &

  &

  ?

  ?

  &

  ?

  ã

  ã

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  Fl.

  Hb.

  Bn.

  Cl. (Sib) 1

  Cl. (Sib) 2

  Cl. (Sib) 3

  Pte Cl.

  Cl. B.

  A. Sx.

  T. Sx.

  B. Sx.

  Trp. (Sib) 1, 2

  Cor

  Trb.

  Bar.

  Guit.

  Guit. B.

  Batt.

  Acc.

  8 ·

  ·

  ú ä

  Ïb -

  Ï. Ïb -

  ·

  ·

  ·

  ú ä Ïb - Ï .

  Ïb -

  ú ä Ïb - Ï. Ïn -

  Ï .

  Ï -

  Ï .

  Ï - Ï. Ï

  - Ï

  . Ï-

  Ï . Ï- Ï

  . Ï -

  Ï.

  Ï - Ï

  . Ï -

  Ï . Ï- Ï

  . Ï -

  Ï.

  Ï - Ï

  . Ï-

  ·

  ·

  ú ä

  Ïb - Ï. Ïb -

  ú ä Ïb - Ï. Ïn -

  | î

  Ï Î ä Ïb Ï Ïn

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  ·

  ·

  w

  ·

  ·

  ·

  w

  wb

  úb Ï Ï Ï Ï Ï Ï

  3 3

  úb Ï Ï Ï Ï Ï Ï

  3

  3

  úb Ï Ï Ï Ï Ï Ï

  3

  3

  ·

  ·

  w

  wb

  |

  Ïb Î Ï Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  B b7

  ·

  ·

  ú ä Ï# - Ï. Ï#

  -

  ·

  ·

  ·

  ú ä

  Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  Ï Î Î ä j

  Ï#

  Ï Î Î ä j

  Ï#

  Ï Î Î ä j

  Ï#

  ·

  ·

  ú ä Ï# - Ï. Ï#

  -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  | î

  Ï Î ä Ïn Ï Ï#

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  ·

  ·

  w

  ·

  ·

  ·

  w

  w

  Ï .

  ä j Ï -

  Ï .

  ä j Ï# -

  Ï .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  Ï .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  ·

  ·

  w

  w

  |

  Ï Î Ï

  Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Dm

  ·

  ·

  ú ä

  Ï -

  Ï# . Ï -

  ·

  ·

  ·

  ú ä Ï -

  Ï# .

  Ï-

  ú ä Ï- Ï# . Ï -

  Ï .

  Ï -

  Ï .

  Ï - Ï. Ï

  - Ï

  .

  Ï -

  Ï . Ï- Ï

  . Ï -

  Ï.

  Ï - Ï

  . Ï -

  Ï . Ï- Ï

  . Ï -

  Ï.

  Ï - Ï

  . Ï-

  ·

  ·

  ú ä

  Ï -

  Ï# . Ï -

  ú ä Ï- Ï# . Ï -

  | î

  Ï Î ä Ï Ï# Ï

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  ·

  ·

  w

  ·

  ·

  ·

  w

  wb

  wb

  wb

  wb

  ·

  ·

  w

  wb

  |

  Ïb Î Ï Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Eb7

  î Î ä J Ï# -

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ·

  ·

  ·

  ú ä Ï# -

  Ï .

  Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  ú Î ä j Ï# -

  ú

  Î ä j

  Ï# -

  ú

  Î ä j

  Ï# -

  ·

  ·

  ú ä Ï#

  - Ï. Ï# -

  ú ä Ïn -

  Ï .

  Ï# -

  | î

  Ïb Î ä Ïn Ï Ï#

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ œ

  F

  ~ ~

  ~ ~

  ~~~

  2 THE BEST OF HENRI MANCINI

 • &

  &

  ?

  &

  &

  &

  &

  ?

  &

  ?

  ?

  &

  &

  ?

  ?

  &

  ?

  ã

  ã

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  Fl.

  Hb.

  Bn.

  Cl. (Sib) 1

  Cl. (Sib) 2

  Cl. (Sib) 3

  Pte Cl.

  Cl. B.

  A. Sx.

  T. Sx.

  B. Sx.

  Trp. (Sib) 1, 2

  Cor

  Trb.

  Bar.

  Guit.

  Guit. B.

  Batt.

  Acc.

  Ï .

  ä J Ï- Ï

  .

  ä J Ï# -

  ·

  w

  ·

  ·

  ·

  w

  w

  Ïn .

  ä j Ï -

  Ï .

  ä j Ï# -

  Ïn .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  Ïn .

  ä J Ï- Ï

  . ä

  j Ï# -

  ·

  ·

  w

  w

  |

  Ï Î Ï -

  Î

  x x x x x x

  Î x Î x

  œ œ œ œ

  Dm

  15

  Ï . Ï- Ï

  . Ï -

  Ï.

  Ï - Ï. Ï

  -

  ·

  ú ä

  Ïb -

  Ï. Ïb -

  ·

  ·

  ·

  ú ä Ïb - Ï .

  Ïb -

  ú ä Ïb - Ï. Ïn -

  Ï .

  Ï -

  Ï .

  Ï - Ï. Ï

  - Ï

  . Ï-

  Ï . Ï- Ï

  .