Cong Van Mang Hang Ve Kho Bao Quan

Embed Size (px)

Text of Cong Van Mang Hang Ve Kho Bao Quan

 • 7/23/2019 Cong Van Mang Hang Ve Kho Bao Quan

  1/1

  TNG CC TIU CHUNO LNG CHT LNGTRUNG TM K THUT 1

  --------------------S: /KT1-NV1

  V/v: Xc !" #$ c!%&' c() *!+% v, ).!,. v 02 3% 45$ *!2 c6) 72)! .!$89

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp- T !"- H#$% p%&c

  H, N;$< .,& 4!. = > ?@1A

  KB! .($: - C'$( )* TNHH C'$( $(%+,p +$% c ./0(00$ V+,) N23

  - C%+ c4c 567$ 89 H:$( ;6 T. * E! .$ g 9!h !_9 c!`4 ^P_. 4!d9 !"9 *!+% /NV1/KT/

  .,& / =/?@1A< T%. 4 K 4!%"4 1 i c!M% 4c! !$8 .$ 4 !,. !) c!2 EW *!$

  !,. !) EP_c C 3%) H$ 3%) #c !" 4!F. 3%) 4!J2 3%& EM! 45$ $' 01Y< $%

  ?Z< T!F. 4P 1?[/?@1Y/TT-\TC

  .!M CF. 4& 9!$ 4!gc !$8 ED. 4!J2 c) *W4 45$ cF. v> ?1@=-VG e%

  4e v, c!M% !2, 42, 4c! !$8 4Pjc 9!9 ^%"4 v cc ;$ 7%. ER c) *W4< CF. 4&

  *!F. EP_c EP) !,. !) v,2 ( 7k. !)& ^P% 4!F. 4e 4!M 4PQ. 4Pjc *!$ c *W4 3%

  *$' 4) c!`4 ^P_. v, !2, 4`4 4!6 4kc !$ 3%)

  T%. 4 K 4!%"4 1 4!F. 02 E' CF. 4& 0$W4 v, % C 3%) H$ 3%) 452 E$%

  *$8 c!2 72)! .!$89 4$' *!)$ cc 0Pjc 4$W9 4!J2 9!9 ^%"4

  T 4l.m

  N$ !":- N!P *B! .($b- LP% VT< NV1

  GIM C