of 56/56
1 str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 E-mail: [email protected]; Web: www.consultant-insolventa.ro ANEXA 7 Dosar nr. 5911/115/2013 Termen instanţă 13.09.2018 CĂTRE, TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Secția a II-a civilă Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC HYDRO- ENGINEERING SA în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/915/2005, CUI 18045420, desemnat prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, formulăm prezentul, RAPORT DE ACTIVITATE cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite Prezentarea măsurilor întreprinse de lichidatorul judiciar în vederea inventarierii bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC HYDRO- ENGINEERING SA Nota* Acest punct este pentru informarea creditorilor si nu necesită exprimarea unui vot in adunarea creditorilor.

Consultant Insolventa - consultant-insolventa Consultant ...consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/...jurnal general pentru perioada 28.11.2013 – 31.01.2018 – in format

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Consultant Insolventa - consultant-insolventa Consultant...

 • 1

  str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş

  CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649

  Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676

  E-mail: [email protected]; Web: www.consultant-insolventa.ro

  ANEXA 7 Dosar nr. 5911/115/2013 Termen instanţă 13.09.2018

  CĂTRE,

  TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN Secția a II-a civilă

  Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC HYDRO-ENGINEERING SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr.

  J11/915/2005, CUI 18045420, desemnat prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, formulăm prezentul,

  RAPORT DE ACTIVITATE

  cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite

  Prezentarea măsurilor întreprinse de lichidatorul judiciar în vederea inventarierii bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA

  Nota* Acest punct este pentru informarea creditorilor si nu necesită exprimarea unui vot in adunarea creditorilor.

 • 2

  1. Descrierea operaţiunilor privind sigilarea bunurilor din averea debitoarei

  insolvente raportat la dispozitiile art. 113 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

  Prin intermediul Sentinței civile nr. 27 din data de 01.02.2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013, judecătorul – sindic a desemnat în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA, practicienii în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212.

  În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute prin disp. art. 25 lit. d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a convocat administratorul special Pop Sorina, la data de 10.02.2018, la sediul debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA situat în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, în vederea demarării procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitoarei în faliment, respectiv pentru aplicarea sigiliilor corespunzătoare, în conformitate cu art. 114, art. 115 şi următoarele din Legea nr. 85/2006.

  La data de 10.02.2018, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului situat în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, astfel fiind efectuată operaţiunea de predare-primire a următoarelor documentele:

  − Tabel definitiv al creantelor (15 pagini); − Lista creantelor nascute in cursul procedurii (3 pagini); − Copie a contractelor in derulare la SC Hydro Engineering SA (contractul

  de inchiriere de catre HYE a imobilului de locuinte Vila Renk si contractul de monitorizare si interventie rapida la imobilul Institut – in total 11 pagini);

  − Lista operatiunilor efectuate in timpul procedurii insolventei (registrul jurnal general pentru perioada 28.11.2013 – 31.01.2018 – in format electronic pe suport magnetic), conform Procesului-verbal de predare-primire acte nr. 12/10.02.2018.

  Procesul-verbal de predare-primire acte nr. 12/10.02.2018 a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/PV-12-HYE.pdf

  Având în vedere imposibilitatea inventarierii întregului patrimoniu al debitoarei SC Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar în conformitate cu disp. art. 113 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a procedat la aplicarea sigiliilor asupra tuturor bunurilor din proprietatea debitoarei SC Hydro-Engineering SA, întocmind astfel Procesul-verbal de aplicare a sigiliilor nr. 13/10.02.2018.

 • 3

  Procesul-verbal de aplicare a sigiliilor asupra bunurilor din patrimoniul debitoarei a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/PV-13-HYE.pdf

  Urmare a procedurii de inventariere efectuate în data de 10.02.2018, a fost întocmit Procesul-verbal de custodie nr. 14/10.02.2018, prin care s-a consemnat predarea în custodia SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA a bunurilor de natura stocurilor de materiale având o valoare de înregistrare în contabilitatea societăţii de 495.296,17 lei, aflate în proprietatea debitoarei, precum şi a bunurilor de natura mijloacelor fixe în valoare de 97.191,42 lei. Procesul-verbal de custodie nr. 14/10.02.2018 a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-de-custodie-nr.-14-10.02.2018.pdf

  Lichidatorul judiciar a convocat administratorul special Pop Sorina, la data de 20.03.2018, în vederea continuării procedurii de inventarie a bunurilor din averea debitoarei, respectiv au fost întocmite următoarele procese-verbale:

  - Procesul-verbal de inventariere nr. 15/20.03.2018, afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-de-inventariere-nr.-15-20.03.2018.pdf;

  - Procesul-verbal de custodie nr. 348/20.03.2018, prin care s-a consemnat predarea în custodia SC Nexcity SA, cu sediul social în Sat Giroc, Com. Giroc, str. Gospodarilor, nr. 32, jud. Timiş, şi punct de lucru în Mun. Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, Hala Eboşul Nou, prin dna. Lăcrimioara-Sofia Chebuţiu – preşedinte al Consiliului de Administraţie, în calitate de custode, a bunurilor de natura mijloacelor fixe având o valoare de inventar de 2.740.420,21 lei, aflate în proprietatea debitorului SC Hydro-Engineering SA, precum şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar în valoare de 49.393,74 lei.

  Procesul-verbal de custodie nr. 348/20.03.2018 a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-de-custodie-nr.-348-20.03.2018.pdf.

  - Procesul-verbal de predare-primire nr. 350/20.03.2018 prin care s-a consemnat predarea de către debitoarea SC Hydro-Engineering SA, respectiv primirea de către subscrisa lichidator judiciar a bunului mobil din averea debitoarei – maşina de concurs LOLA având nr. de inventar 6807.

  Procesul-verbal de predare-primire nr. 350/20.03.2018 a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-de-predare-primire-nr.-350-20.03.2018.pdf

  - Procesul-verbal de inventariere nr. 16/20.03.2018, în care s-a consemnat totalitatea obiectelor de inventar aflate în patrimoniul debitoarei SC Hydro-Engineering SA.

  Procesul-verbal de predare-primire nr. 350/20.03.2018 a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proces-verbal-de-inventariere-nr.-16-20.03.2018.pdf

 • 4

  De asemenea, lichidatorul judiciar provizoriu a solicitat administratorului special să prezinte situaţia tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC HYDRO-ENGINEERING SA, atât cele încheiate anterior datei deschiderii procedurii generale de insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment. Potrivit rezultatelor inventarierii, bunurile identificate în patrimoniul debitoarei au fost următoarele:

  • IMOBILIZĂRI NECORPORALE:

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 208

  1 6005 PO20 31.12.2012 207.805,00

  2 6006 PO17 31.12.2012 207.805,00

  3 6007 KT665 PL15/826 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  4 6008 KT700 KT10.5 - HYE 31.12.2012 672.052,00

  5 6009 K450PDF1 K40/PL587 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  6 6010 K355 K50/PL643 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  7 6011 K430 K30-PDFI INCERCAT HYE 31.12.2012 672.052,00

  8 6012 K430 K30PDFI INCERCAT HYE 31.12.2012 672.052,00

  9 6013 K60 o500 - HYE 31.12.2012 672.052,00

  10 6014 K455 HYE 31.12.2012 672.052,00

  11 6015 F140 31.12.2012 217.479,00

  12 6016 F 180 I M1/2 SM 31.12.2012 217.479,00

  13 6017 TF 165 G 31.12.2012 217.479,00

  14 6018 TF 165 B 31.12.2012 217.479,00

  15 6019 F195-2SM 31.12.2012 217.479,00

  16 6020 F180 A194/2PM 31.12.2012 217.479,00

  17 6021 F210-LMZ 31.12.2012 217.479,00

  18 6022 F210MA-HYE 31.12.2012 217.479,00

  19 6023 F250 VIIIe 31.12.2012 217.479,00

  20 6024 F75 IIe 31.12.2012 217.479,00

  21 6025 F 230-K o460 31.12.2012 217.479,00

  22 6026 F 250-LMZ 31.12.2012 217.479,00

  23 6027 F250 o350 ICPHR Po115/716/F250 31.12.2012 217.479,00

  24 6028 F75 I o350-CCSITEH Po75/702/F240 31.12.2012 217.479,00

  25 6029 F250 o340 PROV PO115/716 31.12.2012 217.479,00

  26 6030 F250ME 31.12.2012 217.479,00

  27 6031 F75I 31.12.2012 217.479,00

  28 6032 F45 K=F285 31.12.2012 217.479,00

 • 5

  29 6033 F285 - KII 31.12.2012 217.479,00

  30 6034 F285D 31.12.2012 217.479,00

  31 6035 F320M 31.12.2012 142.884,00

  32 6036 F355K 31.12.2012 217.465,00

  33 6037 PO24 31.12.2012 207.805,00

  34 6038 BANKI 118 31.12.2012 207.805,00

  35 6039 K580 K13-HYE 31.12.2012 672.052,00

  36 6040 K375 HYE 31.12.2012 672.052,00

  37 6041 K355 K30/PL587 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  38 6042 K330 K60/PL642 31.12.2012 672.052,00

  39 6043 K295 K80/PL642 31.12.2012 672.052,00

  40 6044 K515 K20PT-HYE 31.12.2012 672.052,00

  41 6045 K470 HYE 31.12.2012 672.052,00

  42 6046 K640 K10/PL592 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  43 6047 K490 K20RV 31.12.2012 672.052,00

  44 6048 K420 K20/PL661 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  45 6049 KT-2600 ROTOR PL548 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  46 6050 KT535 PL548 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  47 6051 KT10 ROTOR PL548 RUSIA 31.12.2012 672.052,00

  48 6052 KTR550/ 810 KT1R HYE 31.12.2012 1.291.032,00

  49 6053 F470 ns=90 31.12.2012 217.479,00

  50 6054 F580-XII 31.12.2012 217.479,00

  51 6055 F480-I 31.12.2012 217.479,00

  52 6056 F480-II 31.12.2012 217.479,00

  53 6057 F480-III 31.12.2012 217.479,00

  54 6058 F480-IV 31.12.2012 217.479,00

  55 6059 F480-V 31.12.2012 217.479,00

  56 6060 F480-VI 31.12.2012 217.479,00

  57 6061 F480-VII 31.12.2012 217.479,00

  58 6062 F480-VII 31.12.2012 217.479,00

  59 6063 F480-IX 31.12.2012 217.479,00

  60 6064 F250 Ie o500 31.12.2012 217.479,00

  61 6065 F250 VIIe o500 31.12.2012 217.479,00

  62 6066 F90R 31.12.2012 217.479,00

  63 6067 F580-I 31.12.2012 217.479,00

  64 6068 F580-II 31.12.2012 217.479,00

  65 6069 F580-III 31.12.2012 217.479,00

  66 6070 F580-IV 31.12.2012 217.479,00

  67 6071 F580-V 31.12.2012 217.479,00

 • 6

  68 6072 F580-VI 31.12.2012 217.479,00

  69 6073 F580-VII 31.12.2012 217.479,00

  70 6074 F580-VIII 31.12.2012 217.479,00

  71 6075 F580-IX 31.12.2012 217.479,00

  72 6076 F580-X 31.12.2012 217.479,00

  73 6077 F580-XII 31.12.2012 217.479,00

  74 6078 F250 IVe o350 31.12.2012 217.479,00

  75 6079 F250 Ve o350 31.12.2012 217.479,00

  76 6080 F250 VIe o350 31.12.2012 217.479,00

  77 6081 F250 VIIe IPB 31.12.2012 217.479,00

  78 6082 F250 F250 Ie 31.12.2012 217.479,00

  79 6083 F250 V3-01 IPB 31.12.2012 217.479,00

  80 6084 F170 II o350 31.12.2012 217.479,00

  81 6085 F20-350 31.12.2012 217.479,00

  82 6086 F170 II o460 DIN PO170/638LMZ 31.12.2012 217.479,00

  83 6087 F210 II PO170/741LMZ 31.12.2012 217.479,00

  84 6088 F230 BRADISOR 31.12.2012 217.479,00

  85 6089 F250 IIe o350 31.12.2012 217.479,00

  86 6090 F250 IIe o350 31.12.2012 217.479,00

  87 6091 F250 VIIIe o350 31.12.2012 217.479,00

  88 6092 F250 IXe o350 31.12.2012 217.479,00

  89 6093 F 40 II 31.12.2012 217.479,00

  90 6094 F330 -TEMA CERCETARE 31.12.2012 217.479,00

  91 6095 F360 TEMA CERCETARE 31.12.2012 217.453,00

  92 6096 LICENTA WINDOWS XP 07.11.2006 264,56

  93 6097 LICENTA WINDOWS XP 07.11.2006 264,57

  94 6098 LAB VIEW TEST SUITE 29.06.2007 5.025,42

  95 6099 PROGRAM CONTABILITATE 20.07.2008 2.660,00

  96 6100 SOFWARE DEZVOLTARE 19.05.2008 6.140,00

  97 6101 KIT DE PROGRAMARE 30.05.2008 2.160,74

  98 6102 licenta Ciel Conta monopost 03.12.2013 530,00

  99 6103 licenta Ciel Imobilizari 03.12.2013 530,00

  100 6104 licente BitDefender 09.12.2013 4.672,01

  101 6739 K450 KO500/CHE-RII, BII, Z-C 31.12.2012 672.052,00

  TOTAL: 30.991.143,30

 • 7

  • IMOBILIZĂRI CORPORALE:

  o TERENURI

  Nr.crt. Denumire Data intrare Valoare inventar

  1 Teren construit Institut, Atelier mecanic 20.12.2007 1.439.092,51

  2 Teren construit + construibil Vila Renk 18.05.2010 666.304,01

  3 Amenajari terenuri - teren tenis 3.267,33 2.238.663,85

  o CLĂDIRI (CONSTRUCȚII)

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 212

  1 6799 GRUP LOCUINTE 31.03.2010 2.388.329,00

  2 6800 CLADIRE INSTITUT 30.12.2007 2.305.954,00

  3 6801 CLADIRE CERCETARE 31.12.2007 973.050,00

  4 6802 HALA ATELIER 31.12.2007 358.292,00

  5 6803 FOISOR LEMN 31.03.2010 3.536,00

  6 6804 COPERTINA PARAVAN 31.03.2010 1.414,00

  7 6805 BALUSTRADA TERASA 31.03.2010 1.894,00

  8 6806 TERASA CU DOUA SCARI 31.03.2010 1.414,00

  TOTAL: 6.033.883,00

  o UTILAJE

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 2131

  1 6740 MASINA DE FREZAT 30.06.2007 12.331,12

  2 6741 STRUNG CARUSEL 30.06.2007 40.478,58

  3 6742 STRUNG SNA 560X2000 30.06.2007 4.578,99

  4 6743 STRUNG SNA 560X2000P 30.06.2007 4.668,17

  5 6747 STAND ENERGETIC 30.06.2007 19.315,87

  6 6748 STATIE 30.06.2007 5.068,91

  7 6749 TRADUCTOR DE 30.05.2008 5.671,95

  8 6750 TRADUCTOR DE 30.09.2008 2.031,90

  9 6751 APARAT SUDURA 30.11.2008 29.734,38

 • 8

  10 6752 APARAT SUDURA PICO 30.11.2008 9.870,33

  11 6753 AP DE SUDURA PICO 30.11.2009 3.780,04

  12 6754 STAND PROBA 30.12.2008 1.183.154,42

  13 6755 CAZAN VIESSMAN 30.03.2010 27.584,41

  14 6756 INSTALATIE ILUMINAT 30.03.2010 11.861,23

  15 6757 MODELE 31.03.2010 527.126,89

  16 6758 Echipament debitare plasma 31.12.2010 15.158,57

  17 6759 MENGHINA 31.12.2010 5.473,44

  18 6760 STAND PROBA 31.12.2010 34.312,76

  19 6761 UP DELL UPS RACK 4200W 03.06.2011 4.831,87

  20 6744 STRUNG SNA 56X3000P 30.01.2007 5.414,19

  21 6745 STRUNG SNU 380X1500P 30.06.2007 2.809,99

  22 6746 MASINA ASCUTIT 30.06.2007 2.769,61

  TOTAL: 1.958.027,62

  o MIJLOACE DE TRANSPORT

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 2133

  1 6807 AUTOTURISM LOLA 31.08.2016 478.518,40

  2 6788 AUTOTURISM DACIA LOGAN CS 08 HYE 01.08.2006 29.059,51

  3 6789 AUTOTURISM DACIA LOGAN CS 09 HYE 01.08.2006 29.059,51

  4 6790 AUTOTURISM DACIA LOGAN 01.01.2007 16.900,50

  5 6791 AUTOTURISM VW GOLF CS 76 UCM 31.12.2007 26.362,50

  6 6792 AUTOTURISM LAND ROVER FREELANDER CS 06 HYE 30.11.2008 35.000,00

  7 6793 AUTOTURISM VW POLO CS 07 HYE 28.02.2009 17.008,80

  8 6795 REMORCA F REMA LA MANDRIN SASIU : VF9PP3202RM112510 30.04.2011 16.726,40

  9 6796 RENAULT KANGOO CS 03 UCM; VF1KCASA837807644 15.11.2011 17.379,20

  10 6797 AUTO VW POLO CS 98 UCM 29.09.2011 32.791,50

  11 6798 AUTO VW POLO CS 87 UCM 15.07.2011 10.200,00

  TOTAL: 709.006,32

  o MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 214

  1 6162 MOBILIER DEP 30.06.2007 40.398,46

  2 6169 SET MOBILIER 30.06.2007 4.833,06

  3 6171 MOBILIER CLADIRE 30.06.2007 4.613,44

  4 6172 MOBILIER SALA 30.06.2007 1.937,28

 • 9

  5 6216 SET MOBILIER 30.04.2008 25.837,82

  6 6280 MOBILIER AP 3 30.03.2010 12.273,50

  7 6281 MOBILIER AP 6 30.03.2010 12.608,50

  8 6282 MOBILIER AP 9 30.03.2010 4.919,90

  9 6283 MOBILIER AP 10 30.03.2010 4.918,49

  10 6284 MOBILIER AP 8 30.03.2010 12.105,54

  11 6286 MOBILIER AP 2 30.03.2010 11.971,71

  12 6287 MOBILIER AP 5 30.03.2010 14.998,99

  13 6288 MOBILIER AP 13 30.03.2010 11.542,06

  14 6289 MOBILIER AP 4 30.03.2010 2.532,33

  15 6290 MOBILIER AP 4 30.03.2010 6.780,46

  16 6291 MOBILIER AP 11 30.03.2010 8.963,46

  17 6293 MOBILIER 30.03.2010 5.719,71

  18 6296 MOBILIER AP 1 30.03.2010 45.181,59

  19 6297 MOBILIER AP 4 30.03.2010 3.670,88

  20 6298 MOBILIER ROMA 30.03.2010 10.616,66

  21 6299 MOBILIER MONACO 30.03.2010 7.907,96

  22 6302 MOBILIER MONACO 30.03.2010 5.976,91

  23 6343 MOBILIER VILA RENK 13.04.2011 46.961,00

  TOTAL: 1.309.950,28

  o APARATE DE MĂSURĂ

  Nr. Numar inventar Denumire Data intrare Valoare inventar

  Cont imobilizare: 2132

  1 6762 PIROMETRU PORTABIL 30.08.2006 2.468,88

  2 6763 APARAT PT ANALIZAT 30.06.2007 38.356,95

  3 6764 DEBITMETRU 30.06.2007 23.201,88

  4 6765 FURNITURA 30.06.2007 2.527,54

  5 6766 MULTIMETRU DIGITAL 30.06.2007 2.592,50

  6 6767 OSCILOSCOP DIGITAL 30.06.2007 12.333,06

  7 6768 SISTEM ACHIZITIE 30.06.2007 11.601,83

  8 6769 SISTEM ACHIZ DATE 30.06.2007 46.511,05

  9 6770 SISTEM ACHIZ PT. 30.06.2007 7.745,06

  10 6771 STAND GARANTIE 30.06.2007 13.789,63

  11 6772 STAND GARANTIE 30.06.2007 4.277,64

  12 6773 STAND GARANTIE 30.06.2007 8.547,49

  13 6774 STAND PROBA 30.06.2007 10.825,58

  14 6775 STAND PT TURBINE 30.06.2007 2.105,86

 • 10

  15 6776 STATIE VENTILATIE 30.06.2007 2.441,44

  16 6777 ECHIPAMENT DE 31.12.2007 5.462,18

  17 6778 CHEIE 30.10.2009 2.086,75

  18 6779 CANTAR KPZ 2E 6 TONE 30.12.2009 8.495,40

  19 6780 LAPTOP 30.05.2010 2.752,00

  20 6781 LAPTOP DELL INSPIRON 06.05.2011 2.418,55

  21 6782 SERVER BACKUP - SMARTEAM 27.06.2011 12.052,49

  22 6783 SW CISCO 13.04.2011 12.962,88

  23 6784 SERVER HP PROLIANT G3` 13.04.2011 2.469,12

  24 6785 SERVER HP PROLIANT G4 13.04.2011 4.115,20

  25 6786 CONTR. SRV. HYE 21.03.2012 3.043,99

  26 6787 CONTR. SRV. HYE 21.03.2012 3.043,99

  TOTAL: 248.228,94

  • IMOBILIZĂRI FINANCIARE:

  o PĂRȚI SOCIALE

  Părți sociale deținute de SC Hydro - Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL - 55.597 buc. reprezentând o cotă de participare de 49,8762%

  • IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUTIE:

  Nr.crt. Denumire Data intrare Valoare inventar

  1 Imobil in curs - stand de proba 31.05.2013 64.816,16

  2 Reabilitare pompa aversa 31.07.2013 4.415,00

  69.231,16

  • BUNURI DE NATURA STOCURILOR DE MATERII PRIME

  Cod articol Descriere articol Pret/UM Stoc final

  Valoare stoc final

  3600429 CABLU VLPY 0.75MM2 0.37

  593.00

  219.41

  7300567 PIULITA M 5 0.03

  450.00

  11.75

  4500186 ACCESORII COMPLETARE COD 29289 166.28

  6.00

  997.66

  86013419 ADAPTOR PT100 4-20MA 483.00

  13.00

  6,279.00

  8601589 BATERIE TS-37 TSXPLP01 30.70

  3.00

  92.09

  6600209 BEC NEON BA9SDL1CF200 3.41

  21.00

  71.61

  86013286 BLANKING PLUG TC6

 • 11

  0.90 2.00 1.80

  8601331 BLOC CONTACTE DUBLU 2F ZBE203 8.37

  3.00

  25.11

  8601876 BLOC CONTACTE 3ND+3NI LA1KN31 12.49

  1.00

  12.49

  86013005 BLOC CONTACTE 3ND+3NI LADN31 15.91

  4.00

  63.63

  86012608 BORNA NEUTRU AB1NEN1035U 4.30

  40.00

  171.92

  86013248 BORNA NEUTRU AB1NEN1635U 7.66

  10.00

  76.60

  3600681 CABLU 3M TWDFCW30K 59.71

  1.00

  59.71

  3600679 CABLU 3M TWDFCW30M 54.81

  1.00

  54.81

  86014007 CABLU CSYEY 19X1,5 16.52

  30.00

  495.60

  86014006 CABLU CSYEY 4X1,5 2.50

  40.00

  100.00

  3600355 CABLU CSYEY 5X1 2.42

  20.00

  48.40

  86014029 CABLU CSYEY 7X1,5 4.83

  3.00

  14.49

  3600264 CABLU CSYEY 2X2,5 2.51

  55.00

  138.05

  86013167 CABLU PLC C/5/C25 PINI 85.00

  10.00

  850.00

  86013170 CABLU PROGRAMARE HE693SNP232 252.00

  1.00

  252.00

  8601217 CAPAC JGHEAB DIN25 AK2CD25(2M) 14.07

  7.00

  98.48

  8601219 CAPAC JGHEAB DIN50 AK2CD50(2M) 15.13

  20.00

  302.67

  8601220 CAPAC JGHEAB NSY CDC 2M 75 27.40

  5.00

  136.99

  4700525 CAPAC TSX37 TSX RAZ01 26.30

  2.00

  52.60

  3700187 CLEMA CIRCUIT IMPAMANTARE AB1TP1035U 6.77

  53.00

  358.83

  86012613 CLEMA CONDUCTOATE AB1NEN435U 4.40

  138.00

  606.87

  3700186 CLEMA SIR AB1VVN1035U 3.63

  51.00

  185.14

  3700348 CLEMA SIR AB1ET3235U 14.56

  60.00

  873.72

  3700184 CLEMA SIR AB1VV435U 1.49

  21.00

  31.19

  3700347 CLEMA SIR AB1VV435UBL 1.83

  16.00

  29.21

  8601199 CLEMA SIR AB1VV435UGE 1.83

  14.00

  25.56

  8601826 CLEMA SIR AB1VV635U 1.61

  23.00

  36.95

  8601133 CLEMA IMPAMANTARE AB1TP635U 9.08

  284.00

  2,579.68

  8601835 COMUTATOR CU MANER K1D012UCH 55.95

  6.00

  335.71

  3500479 COMUTATOR CU MANER K1F013UCH 39.77

  5.00

  198.84

  86014009 CONDUCTOR MYF 1 ALB 0.33

  31.00

  10.23

  86013688 CONDUCTOR MYF 2,5 DIF.CULORI 1.15

  715.00

  822.25

  3600096 CONDUCTOR MYF 0,5 DIF.CULORI

 • 12

  0.24 355.00 85.45

  86013687 CONDUCTOR MYF 1,5 DIF.CULORI 0.60

  230.00

  138.00

  3600666 CONDUCTOR MYF 10 ALB 3.06

  3.60

  11.02

  3600302 CONDUCTOR MYF 10 MARO 3.06

  9.60

  29.38

  3600538 CONDUCTOR MYF 10 NEGRU 2.91

  30.00

  87.30

  3600556 CONDUCTOR MYF 4 NEGRU 0.81

  153.00

  123.93

  86013651 CONDUCTOR MYF 6 GALBEN-VERDE 2.01

  190.00

  381.90

  3600431 CONDUCTOR VLPY 0,75 ALBASTRU 0.27

  552.00

  149.04

  3600428 CONDUCTOR VLPY 0,75 ROSU 0.27

  600.00

  162.00

  3600437 CONDUCTOR VLPY 1 GALBEN 0.35

  100.00

  35.30

  3600440 CONDUCTOR VLPY 2 MARO 0.76

  100.00

  76.00

  3600451 CONDUCTOR VLPY 4 ALBASTRU 1.23

  10.00

  12.33

  3500624 CONTACT AUXILIAR 29452 47.56

  23.00

  1,093.90

  3500642 CONTACT AUXILIAR 1ND+NI GVAE 11 9.76

  20.00

  195.12

  3500288 CONTACT AUXILIAR 27135 23.57

  38.00

  895.52

  3500610 CONTACT AUXILIAR 26927 25.44

  12.00

  305.23

  86013624 CONTACTE NI GVAD 0101 16.46

  1.00

  16.46

  86013563 CONTACTOR 2P+ND LP4K0910BW3 34.88

  1.00

  34.88

  86013352 CONTRAPANOU PERFORAT MR86 199.90

  1.00

  199.90

  86014001 CUTIE METALICA CRN 65/250KT 298.34

  1.00

  298.34

  8601811 CUTIE JONCTIUNE DP 15/10 16.71

  3.00

  50.13

  86013565 CUTIE METALICA CRN 55/250KT 276.72

  2.00

  553.43

  8601809 CUTIE METALICA NSY CRN 2520/150 98.23

  2.00

  196.46

  86013035 CUTIE METALICA CRN 65/250 194.89

  1.00

  194.89

  86013566 CUTIE METALICA CRN 64/150 139.57

  2.00

  279.14

  8601417 DECLANSATOR TM2500,D,3P,3D 31430 325.27

  5.00

  1,626.35

  8601882 DECLANSATOR TM63D 29032 76.70

  3.00

  230.11

  3500623 DISJUNCTOR NS100N,3P,SD 29003 144.01

  1.00

  144.01

  3500622 DISJUNCTOR NS250,SX,3P,SD 31406 535.69

  3.00

  1,607.06

  6900059 ETRIER FIXARE RELEU RXZ200 1.09

  46.00

  49.98

  6900125 ETRIER FIXARE RELEU RXZ400 0.66

  2.00

  1.32

  86012607 EXTENSIE OPERATOR DISPLAY TWDXCPODM 95.84

  1.00

  95.84

  86013197 FRECVENTMETRU HC96

 • 13

  315.37 1.00 315.37

  86013487 INTRERUPATOR AUTOMAT (DIS) 24360 50.58

  2.00

  101.16

  3500608 INTRERUPATOR AUTOMAT 1,6-2,5A GV2ME07 47.87

  1.00

  47.87

  8601224 JGHEAB PERFORAT DIN25X25 AK2GD2525(2M) 14.78

  22.00

  325.24

  8601226 JGHEAB PERFORAT DIN 50X50 AK2GD5050(2M) 16.56

  3.00

  49.67

  6600177 LAMPA LED ALB ZB6EG1B 12.13

  8.00

  97.00

  6600178 LAMPA LED ALB ZB6EM1B 19.21

  8.00

  153.67

  8600360 LAMPA SEMNALIZARE XB4BVB3 16.92

  1.00

  16.92

  6700260 LOT 10X200 TILE CIFRE 0-9 ARMA01 89.04

  1.00

  89.04

  6700261 LOT 10X200 TILE CIFRE A-Z AR1MB01 171.99

  1.00

  171.99

  5601157 MARKER NEGRU MS-S 5.20

  3.00

  15.60

  4700543 MODUL INTRARI ANALOGICE IC300ADC120 849.62

  3.00

  2,548.87

  86013151 MODUL 8 INTRARI ANALOGICE IC200ALG262 2,047.00

  1.00

  2,047.00

  8601837 MODUL PROTECTIE DIODA RXM040W 2.16

  5.00

  10.80

  8601878 MODUL PROTECTIE DIODA RXM041FU7 5.82

  74.00

  430.74

  4700476 MODUL PROTECTIE DIODA RXW040MD 3.30

  23.00

  75.95

  86013034 OPTIUNE MEMORIE TWDXCPMFK 64 189.34

  3.00

  568.01

  6900027 PANOU QWIC PANEL IC753QSS602 637.64

  1.00

  637.64

  8601856 PIESA CAPAT 16MM AB1ACN16 0.76

  30.00

  22.69

  3700151 PIESA CAPAT AB1AC6 0.54

  92.00

  49.24

  3700154 PIESA SEPARARE AB1AS24 0.69

  458.00

  316.94

  3700159 PIESA SEPARARE AB1AS2 0.53

  1,938.00

  1,033.21

  3700155 PIESA SEPARARE AB1AS6 0.68

  120.00

  81.06

  3700149 PIESA STRANGERE AB1AB8P35 0.75

  69.00

  51.98

  6700270 PIN DUBLU 2X0,5 0.08

  400.00

  32.56

  6700273 PIN DUBLU 2X1,5 0.07

  669.00

  46.83

  6700274 PIN DUBLU 2X2,5 0.08

  500.00

  40.00

  6700275 PIN DUBLU 2X4 0.18

  170.00

  30.60

  6700276 PIN DUBLU 2X6 0.30

  234.00

  71.33

  86013679 PIN DUBLU AZ5DE007D 0.11

  500.00

  54.17

  86013758 PIN DUBLU AZ5DE015D 0.10

  400.00

  41.76

  86013902 PIULITA INFUNDATA M6 0.35

  90.00

  31.50

  7300422 PIULITA PLASTIC PG11

 • 14

  0.43 20.00 8.60

  7300472 PIULITA PLASTIC PG21 0.75

  3.00

  2.25

  7300426 PIULITA PLASTIC PG36 1.90

  29.00

  55.15

  7300430 PIULITA PLASTIC PG7 0.21

  50.00

  10.50

  7300431 PIULITA PLASTIC PG9 0.26

  176.00

  45.76

  86013329 PIULITA TNS 6 1.25

  30.00

  37.60

  7300499 PIULITA TNS 8 1.25

  16.00

  20.05

  8601623 PLACA MONTAJ MB 64 43.78

  3.00

  131.33

  8601881 PLACA MONTAJ METALICA MM 106 92.79

  1.00

  92.79

  8601633 PLACA MONTAJ METALICA MM 33 9.50

  4.00

  37.99

  86013481 PLACA MONTAJ METALICA MM 55 29.46

  4.00

  117.82

  86013482 PLACA MONTAJ METALICA MM 64 31.58

  5.00

  157.92

  8601606 PLACA MONTAJ METALICA NSY MM 2520 6.66

  2.00

  13.32

  8601886 PLACA MONTAJ PARTIALA PMP 2580 80.46

  4.00

  321.85

  8401291 PRESETUPA + PIULITA PG11 0.95

  427.00

  406.93

  8401292 PRESETUPA + PIULITA PG 16 1.91

  789.00

  1,505.38

  8401329 PRESETUPA + PIULITA PG 48 6.29

  15.00

  94.34

  8401290 PRESETUPA + PIULITA PG 9 0.94

  440.00

  415.58

  8401511 PRESETUPA + PIULITA PG 29 2.58

  26.00

  67.08

  8401513 PRESETUPA PG 42 16.01

  25.00

  400.25

  8401514 PRESETUPA PG 48 22.26

  25.00

  556.50

  8401505 PRESETUPA PG 7 0.94

  50.00

  47.00

  8601834 PRIZA APARENTA 32A,3P+T 83170 39.75

  2.00

  79.51

  4700462 PROTECTIE SLOTURI LIBERE IC693ACC310 66.24

  15.00

  993.60

  86013681 PUNTE CLEME AB1ALN10 45.83

  29.00

  1,328.97

  6701023 PUNTE CLEME AB1ALD12B 4.93

  1.00

  4.93

  6701022 PUNTE CLEME AB1ALD12R 5.04

  1.00

  5.04

  6700266 PUNTE CLEME AB1AL 22 1.73

  170.00

  294.10

  6700264 PUNTE CLEME AB1AL4 28.53

  52.00

  1,483.70

  6700265 PUNTE CLEME AB1AL6 28.71

  35.00

  1,004.76

  6701006 PUNTE CLEME AB1ALN16 71.63

  42.00

  3,008.54

  6701021 PUNTE CLEME AB1ALN410 7.10

  2.00

  14.20

  8601408 RELEU MINIATURA 12ARXL2A12B1BD

 • 15

  13.51 2.00 27.02

  8601054 RELEU ACTIONARE RE8TA31BU 119.42

  1.00

  119.42

  8601436 RELEU MINIATURA RXN41G11BD 24.07

  10.00

  240.65

  86013136 RELEU MINIATURA RXM2AB1BD 14.20

  2.00

  28.41

  8601438 RELEU MINIATURA RXM4AB1P7 14.23

  66.00

  939.37

  8601873 RELEU MINIATURA RXM3AB1BD 11.05

  34.00

  375.59

  8601877 RELEU MINIATURA RXM4AB1BD 14.14

  5.00

  70.69

  8601278 RELEU MINIATURA RXN21E12BD 21.37

  6.00

  128.22

  8601435 RELEU MINIATURA RXN41G12P7 23.70

  7.00

  165.90

  6600176 ROUN PILOT LIGHT WITHE ZB6AV1 3.88

  14.00

  54.26

  4700689 SENZOR EXTERIOR 33576 751.99

  2.00

  1,503.98

  86012668 SEPARATOR GALVANIC MK 43 111R 194.29

  15.00

  2,914.35

  8601222 SET 3 BORNE 6 CAB. 29248 71.98

  7.00

  503.86

  4601620 SET 4 SUPORT AJUSTABIL DCOL 30 50.13

  7.00

  350.91

  6700262 SINA DUBLA CDP 80 27.72

  10.00

  277.22

  4700475 SOCLU RELEU RXZ 7G 8.43

  27.00

  227.51

  4700683 SOCLU RELEU RXZE 2M 114 8.26

  5.00

  41.32

  4700682 SOCLU RELEU RXZE 2S 111M 9.37

  19.00

  177.95

  3700202 SPIRALITA PE12N SS08190003018 2.42

  409.00

  991.34

  3700198 SPIRALITA 5-20 SS08190002018 1.04

  99.00

  102.96

  8100887 SQUARE LOCK TC6OLN 14.24

  2.00

  28.47

  7101483 SURUB HEXAGONAL TOR16/8 A 1.57

  8.00

  12.52

  2700346 SURUB HEXAGONAL TOR 16/4A 0.39

  14.00

  5.43

  5000098 TAMBUR E 10 224.36

  2.00

  448.72

  6700364 CLEMA TERMINALA AB1DDP235TLP 13.55

  116.00

  1,571.55

  8601859 TERMINAL CABLU DZ5CE100 0.20

  800.00

  159.44

  86012611 TERMINAL CABLU DZ5CA162D 0.43

  50.00

  21.59

  86012610 TERMINAL CABLU DZ5CA352D 1.27

  180.00

  228.11

  86012609 TERMINAL CABLU DZ5CA502 1.47

  200.00

  293.86

  86013413 TERMINAL CABLU DZ5CE040 0.17

  310.00

  52.86

  8601836 TERMINAL CABLU DZ5CE160 0.23

  600.00

  139.44

  8601230 TERMINAL CABLU DZ5CE042 0.19

  10.00

  1.93

  8601231 TERMINAL CABLU DZ5CE062

 • 16

  0.19 20.00 3.84

  6800437 TRANSFORMATOR 16533 73.84

  1.00

  73.84

  86013765 TUB SILVYN PG21 15.84

  30.00

  475.20

  2900602 TUB TERMOCONTRACTABIL SAM9,5 3.19

  5.00

  15.95

  86012606 CABLU TWIDO ABFTE 20E P200 35.09

  4.00

  140.37

  86013411 VARPLUS 20KVAR,400V,50HZ 51323 267.35

  2.00

  534.70

  8601165 ETICHETA TILA SS03780010000 0.04

  120.00

  4.80

  86014198 CABLU CSYY2X16 15.20

  2,110.00

  32,072.00

  4700457 MODUL 16 INTR.DIGITALE IC693MDL645 589.92

  4.00

  2,359.68

  4700458 MODUL 16 IESIRI DIGITALE IC693MDL740 712.40

  2.00

  1,424.79

  6600194 SOCLU ZUN 86/200 299.08

  2.00

  598.15

  200006 TRANSFORMATOR 50/5A 16501 42.48

  3.00

  127.44

  200007 CLEMA SIR AB1VVN7035U 25.81

  8.00

  206.47

  200008 PLACA TRECERE CABLURI ECON 86/1 99.77

  2.00

  199.54

  86013416 RELEU DE IMPULS 15508 17.44

  2.00

  34.88

  200010 RELEU TENSIUNE RM17 UBE 15 230.58

  2.00

  461.16

  8601823 TIJA FILETATA M5 1.60

  11.00

  17.60

  8601824 PIULITA INFUNDATA M5 0.20

  200.00

  40.00

  200016 SOCLU RELEU RXZE 2S 114M 12.05

  3.00

  36.15

  8601215 SET 2 PERETI LATERALI 2PLOL226 305.90

  2.00

  611.79

  8601352 CLEMA SIR AB1TP 1635U 8.17

  9.00

  73.49

  3500643 INTRERUPATOR AUTOMAT 0,40-0,63A GV2ME04 66.58

  2.00

  133.15

  200038 DULAP OLN 228/60 1,686.24

  2.00

  3,372.47

  200045 INVERTOR 9A,1ND+1NI 24V,CC LPL LC2D09BD 208.85

  4.00

  835.40

  200064 TERMINAL CABLU DZ5CA102 0.36

  60.00

  21.31

  200066 CABLU MINI TSXCRJMD 25 148.61

  2.00

  297.21

  200073 PAPUC CABLU LK 61796520 0.25

  124.00

  31.00

  200074 PAPUC CABLU LK 61796870 3.91

  30.00

  117.20

  200075 PAPUC CABLU LK 61796570 0.48

  116.00

  55.20

  200080 CONDUCTOR 1,5 ALBASTRU LK4520021 0.56

  45.00

  25.20

  200090 CONDUCTOR 10 GALBEN VERDE LK4520005 4.66

  100.00

  466.00

  200091 CONDUCTOR 16 GALBEN VERDE LK4520006 5.82

  40.00

  232.82

  200112 BATERIE BACK-UP IC698 ACC701

 • 17

  211.68 4.00 846.72

  86013033 CABLU CONTROL XBTZ 978 49.66

  1.00

  49.66

  200139 CONDUCTOR 4 GALBEN-VERDE LK4520003 1.43

  196.00

  280.28

  200142 CONDUCTOR 16 MARO LK4520036 5.81

  100.00

  581.00

  200144 CONDUCTOR 0,75 GALBEN LK4510112 0.44

  494.00

  217.36

  200145 CONDUCTOR 0,75 GALBEN VERDE LK4510002 0.44

  300.00

  132.00

  200152 PAPUC CABLU 2,5-M6 LK61796560 0.43

  115.00

  49.00

  200155 CONDUCTOR 25 ALB LK4521051 8.16

  70.00

  571.20

  200157 CONDUCTOR 50 ALBASTRU LK4521023 16.51

  50.00

  825.50

  200158 CONDUCTOR 50 ROSU LK4521043 16.51

  50.00

  825.50

  200159 CONDUCTOR 50 MARO LK4521033 16.51

  80.00

  1,320.80

  200162 MODUL FCAST TCP/IP TSXETZ510 2,730.39

  3.00

  8,191.18

  200177 CONTRAPANOU PERFORAT MR108 435.18

  1.00

  435.18

  200179 CUTIE JONCTIUNE DP88 8.94

  32.00

  286.08

  8601591 BATERIE TSXBATM01 30.27

  1.00

  30.27

  8601416 PLACA MONTAJ METALICA MM86 81.04

  1.00

  81.04

  200293 CABLU CYY - F 4X4 7.08

  15.00

  106.20

  200308 CLEMA CIRCUIT IMPAMANTARE AB1TP 215 3.86

  5.00

  19.30

  200343 PLANSA ETICHETA ZBY 2101 0.96

  10.00

  9.56

  200385 CAPAC UNIVERSAL PAT CABLU VK D 300 23.55

  2.00

  47.10

  200390 SURUB CAP INECAT,PIULITA VK VMK 6X10 0.35

  170.00

  59.50

  200391 TUB TERMOCONTRACTIBIL50.4 ROSU 25.82

  16.00

  413.12

  200392 TUB TERMOCONTRACTIBIL 50.4 GALBEN 25.82

  16.00

  413.12

  200394 GARNITURA AUTOADEZIVA 10X5 DK 225-1005 1.31

  10.00

  13.10

  200396 TUB TERMOCONTRACTIBIL 50.4 NEGRU 25.82

  14.00

  361.48

  200427 CONDUCTOR MYF 1 DIF.CULORI 0.53

  480.00

  254.40

  870125 CABLU CYABYF 3 X 1.5 2.97

  82.00

  243.54

  870127 CABLU CYABYF 2 X 1.5 2.43

  100.00

  243.00

  200429 LOGIPAM SOFTWARE CD 59727 2.53

  1.00

  2.53

  200432 SAIBA GROWER FI 5 ZN 0.01

  770.00

  7.70

  200445 FILTRU FAIN 165 11.34

  3.00

  34.02

  200453 CABLU CSYEY 19 X 1 8.29

  49.00

  406.35

  200479 RELEU MAX-MIN RM 35 JA 32 MW

 • 18

  324.13 1.00 324.13

  200480 RELEU TEMPORIZARE RE 7 RB 13 MW 157.46

  5.00

  787.28

  200500 PIESA SEPARARE AB1 ASN 35 1.34

  10.00

  13.39

  200510 RELEU MINIATURA RXM 4 B1 FD 16.85

  6.00

  101.08

  200511 LAMPA VERDE PATRATA XB6 CV3 BB 12.35

  1.00

  12.35

  200512 LAMPA ROSIE PATRATA XB6 CV4 BB 12.35

  1.00

  12.35

  200513 LED LUMINOS ZBV BG 3 24.39

  20.00

  487.70

  200514 LED LUMINOS ZBV BG 4 24.39

  20.00

  487.70

  200515 LED LUMINOS ZBV BG 5 24.39

  19.00

  463.32

  200522 MICROINTRERUPATOR CAPSULAT DAC 1202 120.91

  1.00

  120.91

  200523 SENZOR DE PROXIMITATE E2A-M12KNO08-M1-B2 82.28

  4.00

  329.12

  200545 CLEMA CIRCUIT IMPAMANTARE AB1 TP 3535 U 16.19

  19.00

  307.60

  200566 CONDUCTOR MYF 2,5 ROSU 0.58

  360.00

  208.80

  200567 CONDUCTOR MYF 2,5 ALBASTRU 0.48

  460.00

  220.80

  3700152 PIESA CAPAT AB1ACN10 0.75

  30.00

  22.58

  200587 SET 4 ACCESORII EDPLA EDCOL 24.89

  1.00

  24.89

  200620 CONDUCTOR MYF 4 GALBEN 1.07

  35.00

  37.45

  200632 TUB TERMOCONTRACT. SAM 32 17.07

  61.00

  1,041.19

  200633 TUB TERMOCONTRACT.SAM 19 5.58

  51.50

  287.21

  200634 BRIDE POLIAMIDA SL - M 100/25 0.04

  500.00

  20.00

  3700158 BARETE MO - 12 PVC ALB SS 0140 0012 001 0.49

  200.00

  98.00

  200643 SURUB CU PIULITA VK VM 6 X 20 0.62

  100.00

  62.00

  200658 TILE CABLU SS 03650115000 0.35

  400.00

  140.00

  200662 TUB SILVYN PG 29 23.62

  25.00

  590.50

  200684 MODUL SEMNALE K35 - 1 175.86

  8.00

  1,406.85

  4700678 MODUL IESIRE K34 -T1 229.27

  8.00

  1,834.13

  200698 CUTIE METALICA CRN 86/200 242.44

  2.00

  484.87

  200778 COROANA TAIERE 26-24 18.00

  1.00

  18.00

  200817 PIESA CUPLARE NSY EVA 40 6.15

  36.00

  221.32

  200833 REZISTENTA INCALZIRE 500W/220V 54.00

  4.00

  216.00

  200839 PAPUC CABLU LK 61796590 0.59

  130.00

  76.50

  200840 PAPUC CABLU LK 61796750 1.77

  74.00

  131.20

  200841 PAPUC CABLU LK 61796740

 • 19

  1.54 130.00 200.30

  200842 PAPUC CABLU LK 617996700 1.24

  30.00

  37.20

  200844 PAPUC CABLU LK 61796660 0.91

  80.00

  72.41

  200845 PAPUC CABLU LK 61796620 0.59

  260.00

  154.60

  200856 PAPUC CABLU LK 61796840 3.62

  44.00

  159.37

  200859 SURUB IMBUS 12 X 25 0.53

  50.00

  26.52

  200871 PRESETUPA PG 36 SL 5308364 17.97

  11.00

  197.70

  200881 MARGEA CERAMICA 224-001 0.31

  920.00

  283.36

  3600212 CONDUCTOR VLPY 2,5 GALBEN-VERDE 0.60

  56.00

  33.60

  200884 PRIZA MOD.2P + T 10/16 A 50.02

  6.00

  300.12

  200887 CORP ILUMINAT FIPAD 04 218 PC COD 22432033 81.14

  1.00

  81.14

  200889 FLUDOR 250 G CM 150074 20.57

  1.00

  20.57

  200891 COT PLAN 90* VK B 90X110X200 69.62

  1.00

  69.62

  200892 COT VERTICAL 90* VK VB 90X85X100 28.75

  1.00

  28.75

  200894 PAPUC CABLU KRT 70-M8 LK 61796860 4.15

  5.00

  20.75

  200895 PAPUC CABLU KRT 182-12 LK 61796990 8.99

  9.00

  80.91

  200902 TUB TERMOCONTR. ALB 25.82

  21.00

  542.22

  200907 PRESETUPA METALICA PG 16 LK 52015740 6.42

  28.00

  179.76

  200908 PIULITA METALICA SM 16 LK 52003530 0.57

  78.00

  44.46

  200914 PAPUC CABLU KR 6-M8 LK 61796630 0.66

  40.00

  26.40

  200915 BULON ANCORARE CU DIBLU METALIC 8 X 60 0.75

  50.00

  37.58

  200916 BULON ANCORARE CU DIBLU METALIC 6 X 80 0.55

  200.00

  109.28

  200917 SURUB AUTOFORANT 5,5 X 32 0.23

  52.00

  11.71

  200918 PAPUC CABLU KRT 10-M6 LK 61796650 1.03

  80.00

  82.40

  200925 CORP ILUMINAT FIPAD 05 218 PC 69.39

  12.00

  832.62

  200934 PIULITA ALAMA PG21 LK 52003540 0.92

  30.00

  27.60

  200935 PRESETUPA ALAMA PG 21 LK 52015750 6.94

  5.00

  34.70

  200936 PIULITA ALAMA NICHELATA PG 48 LK 52003580 3.77

  5.00

  18.85

  200942 DECLANSATOR MICROLOGIC 2.3 400A,3P,3D P LV 432081 616.49

  1.00

  616.49

  200953 PAPUC CABLU KR/6-4 LK 61796600 0.72

  150.00

  108.00

  200954 PIESA MARIRE PAS POLAR LV 432492 78.41

  11.00

  862.50

  200961 HOLSURUB CH 8 X 50 0.27

  50.00

  13.71

  200976 RELEU CU SOCLU RSL1PVBU

 • 20

  33.00 2.00 66.00

  200985 PRESETUPA ALAMA PG 29 LK 52015760 13.96

  15.00

  209.40

  200986 PIULITA ALAMA PG 29 LK 52003550 1.57

  40.00

  62.80

  200987 PRESETUPA METALICA PG 11 LK 52015720 3.90

  5.00

  19.50

  200988 PIULITA METALICA PG 11 LK 52003510 0.42

  5.00

  2.10

  200989 BUCSA CAUCIUC LK 53340670 2.20

  17.00

  37.40

  200990 BUCSA CAUCIUC LK 53340310 2.67

  18.00

  48.06

  200991 BUCSA CAUCIUC LK 53350870 3.26

  4.00

  13.04

  201000 BLOC TERMINAL 24VCC LV 434210 75.74

  2.00

  151.48

  201021 PIULITA CAPTIVA M6 NSY CN 9M 625 0.87

  3.00

  2.62

  201077 INTRERUPATOR ABB OT 16F6 106.50

  6.00

  639.00

  201081 CLEMA TEST PTL 6/10/STB 7.40

  4.00

  29.61

  201087 CLEMA ST 5/EN 10.58

  12.00

  126.99

  201097 PAPUC CABLU LK 63204115 0.23

  100.00

  23.00

  201117 SURUB HEXAGONAL NSYS 18 M6H 0.65

  80.00

  51.93

  201118 CUTIE METALICA NSY CRN 86/300 T 557.81

  2.00

  1,115.62

  201122 PIULITA CULISANTA NSY SNS M6 3.91

  4.00

  15.65

  201120 SURUB HEXAGONAL NSYS 12 M6H 0.26

  2.00

  0.52

  201191 REGLETA NUL NSY RBL 216146M 22.54

  2.00

  45.08

  201144 BRIDE POLIAMIDA SL-M 85/24 SS 1860010018 0.04

  50.00

  2.00

  201145 BANDA IZOLATOARE ROSU 2.16

  1.00

  2.16

  201146 TERMOCONTRACTANT SAM 38.1 19.21

  35.00

  672.35

  201147 PAPUC CABLU KRT 120-M12 LK 61796940 6.50

  26.00

  169.00

  201148 PAPUC CABLU KRT 70-M12 LK 61796880 4.93

  42.00

  207.06

  201153 DOZA DERIVATIE CR 08-21003-075 0.83

  11.00

  9.13

  201166 BULON ANCORARE M 10 2.50

  13.00

  32.50

  201210 PAPUC CABLU KRT 240-16 LK 61797030 14.73

  25.00

  368.25

  201211 PAPUC CABLU KRT 240-12 LK 61797020 14.03

  7.00

  98.21

  201269 CLEMA TERMINALA AB1 TP 235U 6.44

  19.00

  122.44

  201286 CUTIE METALICA NSY CRN 86200 P 959.45

  3.00

  2,878.34

  201290 REGLETA NUL + PROTECTIE NSY RBLZ 216296 52.83

  4.00

  211.30

  201325 TUB SILVYN PG 36 29.85

  15.00

  447.75

  201339 TERMINAL CABLU DZ5CA253

 • 21

  0.67 50.00 33.36

  201351 CONDUCTOR MYF 4 DIF.CULORI 1.49

  59.00

  87.91

  201393 CONDUCTOR GALBEN -VERDE MYF 10 4.06

  10.00

  40.60

  201429 PRESETUPA PG 13,5 LK 53015030 1.32

  80.00

  105.60

  201430 PIULITA PLASTIC PG 13,5 LK 53019030 0.32

  80.00

  25.60

  201445 SERVOMOTOR CU CEAS PROGRAMATOR Z11AS-1A 2,427.20

  2.00

  4,854.40

  201446 SITA DE SCHIMB FILTRU ES 76S-65A 2,137.30

  2.00

  4,274.60

  201447 PRESOSTAT DIFERENTIAL DDS-76-1 DN65 2,775.08

  2.00

  5,550.16

  201498 CANAL CABLU + CAPAC NSYCD2M5075 26.15

  1.00

  26.15

  201548 BORNA CU SURUB NSYTRV 22 0.95

  1.00

  0.95

  201565 SIMPLE SOCKET MIXED TERMINATIONS 4CO SCR RXZE2M114

  9.12

  10.00

  91.20

  201567 METAL MAINTAINING CLAMP RXZ 400 3.32

  3.00

  9.96

  201568 LOGIC STYLE SOCKET SEPARATED TERMINATION RXZE25/108M

  9.43

  3.00

  28.29

  201569 RELEU PCB 2 RT 24 VDC RSB2A080BD 7.14

  2.00

  14.28

  201570 PRIZA 12A 2 C 10 5 MM RSZE 1S48M 13.48

  2.00

  26.96

  201571 DIODE + DEL VERTE 6/24VDC RZM031RB 5.63

  2.00

  11.26

  201572 ETIGUETTE POUR EMBASE 100BUC RSZL300 0.36

  2.00

  0.72

  201595 BORNA CU SURUB IMPAMANTARE 2 PT 4 MM NSYTRV 42 PE

  3.26

  23.00

  74.98

  201600 CAPAC DE JGHEAB DIN L37.5 AK 2 CD 37 9.71

  8.00

  77.68

  201596 BORNA CLEMA 16 MM NSYTRV 162 3.66

  44.00

  161.04

  201654 NSYSPF8200 KIT SOCLU FROMTAL 800X200 281.43

  2.00

  562.86

  201655 NSYSPS 8200 KIT SOCLU LATERAL 800X200 205.78

  2.00

  411.56

  201660 TILA SS03650112000 1.5-4.5 0.59

  300.00

  177.00

  201692 NSYMM66 PLACA DE MONTAJ PLINA 600X600 73.39

  2.00

  146.78

  201693

  NSYPFCR SET 4 PRINDERI MURALA PT COFRET CRN

  15.96

  2.00

  31.92

  201694 NSYCRN66250T CRN 600X600X250 USA TRANSPARENTA

  506.29

  2.00

  1,012.58

  164,734.04

  • BUNURI DE NATURA MATERIALELOR CONSUMABILE Cod articol Descriere articol um Categorie Pret/UM

  Stoc final

  Valoare stoc final

  5601081 AVIZ INS.MARFA A4 COD14-03-6/A TOP RECHIZITE

  25.00

  4.00

  100.00

  86012455 BON DE CONSUM TOP RECHIZITE

  13.00

  15.00

  195.00

 • 22

  86013016 CALC PLOTER HP C 3868 A BUC RECHIZITE

  214.44

  4.00

  857.75

  86012441 COPERTI PLAS.TRANS.A4 TOP RECHIZITE

  68.99

  2.00

  137.98

  86012393 CUTIE ARHIVARE BUC RECHIZITE

  36.32

  2.00

  72.63

  86012317 INDIGO CUTII RECHIZITE

  18.71

  1.00

  18.71

  86012390 LIPICI SOLID BUC RECHIZITE

  4.02

  5.00

  20.09

  86012462 NOTA DE CHEMARE LA MUNCA SUPL. TOP RECHIZITE

  1.75

  15.00

  26.24

  86012454 NOTA DE INTRARE - RECEPTIE TOP RECHIZITE

  24.50

  8.00

  196.00

  86012453 NOTA DE PREDARE PRODUS TOP RECHIZITE

  17.50

  11.00

  192.50

  86012412 PIX BUC RECHIZITE

  1.14

  4.00

  4.56

  86012346 RADIERA BUC RECHIZITE

  1.06

  12.00

  12.70

  86012424 HARTIE COPIATOR A0+ BUC RECHIZITE

  418.71

  3.00

  1,256.13

  86012435 SFOARA BUMBAC BUC RECHIZITE

  1.06

  2.00

  2.12

  86012927 HARTIE CALC A4 250 COLI TOP RECHIZITE

  44.15

  1.00

  44.15

  8700067 HARTIE PLOTER 60335A BUC RECHIZITE

  159.38

  4.00

  637.51

  870069 C.D. BUC RECHIZITE

  1.21

  6.00

  7.27

  870150

  FISA OBIECTELOR DE INVENTAR IN

  FOLOSINTA BUC RECHIZITE

  0.24

  150.00

  36.00

  870174 PLIC CD BUC RECHIZITE

  0.50

  68.00

  34.00

  870219 CALC ROLA 90/95G/MP BUC RECHIZITE

  100.70

  1.00

  100.70

  870268 BATERII DURACEL AA-R6 SET RECHIZITE

  0.72

  3.00

  2.17

  201649 COPERTI INDOSARIERE A4, ALBASTRU BUC

  MATERIE

  PRIMA

  104.20

  1.00

  104.20

  201659 CUTIE ARHIVARE ALBA 330*255*160 BUC

  MATERIE

  PRIMA

  49.95

  2.00

  99.90

  TOTAL

  4,158.31

  • BUNURI DE NATURA STOCURILOR AFLATE LA TERȚI

  Cod articol Descriere articol um Stoc pret/UM

  valoare stoc la 01,02,2018

  6701030 ADAPTOR MANOMETRU G1/2-G1/4 910.14 BUC 3,00 10,54 31,62

  140008 ANTISTROP SUDURA FUN-WELDING/500ML BUC 2,00 30,00 60,00

  140617 APARAT PROTECȚIE SUPRATENSIUNE 51003572 HAW562 BUC 4,00 423,71 1.694,84

  140750 ARC 3.0X15X54 K36136.60.058.110 BUC 2,00 16,80 33,60

  86013045 ARC 3.0X22X45 F36111.43.012 BUC 63,00 3,70 233,10

  86013046 ARC 3.0X33X65 F38003.41.015 BUC 1,00 8,60 8,60

  140675 ARC 3.2X32.2X54 F36103.20.010 BUC 20,00 10,63 212,60

  86013044 ARC 4.0X36X100 F38003.41.007 BUC 8,00 9,10 72,80

  140900 ARC 4.5X80X112 K22900.52.163.000 BUC 2,00 44,20 88,40

  140799 ARC 5.0X29X42 F36113.13.025.000 BUC 4,00 12,40 49,60

  140864 ARC 7.0X64X116 INOX BUC 4,00 63,70 254,80

 • 23

  140186 ARC 9.0X90X198 F22107.52.017/K21460.52.017.000 BUC 1,00 980,10 980,10

  141413 ARC FI 64X8X120 K22130.38.021.000 BUC 1,00 59,20 59,20

  86012173 ARTICULAȚIE OCHI P1C-KRS BUC 5,00 97,48 487,40

  86011915 ARTICULAȚIE OCHI P13-4HRS BUC 8,00 43,51 348,04

  8400895 ARTICULAȚIE OCHI SGS-M10 BUC 5,00 189,37 946,87

  140397 BANDA DE GHIDARE 6.3X2 S20504.20.046 SFDT19.04.063.000 M 2,88 28,81 82,97

  140316 BANDA DE GHIDARE 9.7X2.5 087-6658800 SFDT19.04.016.000 M 1,75 62,00 108,50

  2900901 BANDA DE GHIDARE 25X2.5 087-6663700 M 63,00 120,00 7.560,00

  140923 BANDA GHIDARE 20X2 PTFE BRONZ M 2,00 231,51 463,02

  141389 BARA DREPTUNGHI CU 15X25X3000 KG 153,23 39,66 6.077,10

  BUC

  86011978 BLOC BORNE 5/ 6 BUC 43,00 6,74 289,92

  86011982 BLOC BORNE 5/12 BUC 155,00 20,10 3.115,42

  140583 BRIDA METAL FI 5 OBO 604-1003054 BUC 500,00 0,14 70,00

  86013931 BRIDA PVC FC 9-12 BUC 79,00 0,71 56,42

  3800063 BUCȘA BRONZ SINTERIZAT 15X25X24 BUC 3,00 141,82 425,46

  140920 BUCȘA DE GHIDARE 15X17X10 SFDT19.04.092.000 BUC 52,00 19,81 1.030,00

  141017 BUCȘA DE GHIDARE 20X23X20 SFDT19.04.114.000 BUC 52,00 26,84 1.395,91

  141016 BUCȘA DE GHIDARE 25X28X20 SFDT19.04.113.000 BUC 75,00 39,50 2.962,78

  140921 BUCȘA DE GHIDARE 35X39X25 SFDT19.04.093.000 BUC 26,00 46,38 1.205,88

  140919 BUCȘA DE GHIDARE 35X40X25 SFDT22.01.028.000 BUC 5,00 104,85 524,27

  86012970 BUCȘA DE GHIDARE 65X70X9.7 TTI S38002.47.010 BUC 3,00 16,07 48,21

  86014200 BUCȘA ELASTICA POLIURETAN 18X35X50(45) F20911.48.203 UHE-117 BUC 2,00 32,00 64,00

  140974 BUCȘA ELASTICA POLIURETAN 56.5X30X56 SFDT19.04.110.000 BUC 12,00 37,00 444,00

  86013630 BUCȘA SKF H2324 STRÂNGERE BUC 1,00 394,95 394,95

  86012918 BUCȘA STRÂNGERE 24X27X30 BUC 15,00 48,40 725,94

  86013732 BUCȘA STRÂNGERE INOX 24X27X20 BUC 21,00 8,48 178,08

  86013731 BUCȘA STRÂNGERE INOX 30X34X20 BUC 11,00 10,44 114,84

  8600257 BUTON MANIPULATOR 2861 BUC 1,00 59,50 59,50

  8600250 BUTON MANIPULATOR 4 DIRECȚII REVENIRE BUC 1,00 68,70 68,70

  3600122 CABLU CSYEY 4X1MM2 M 73,00 2,40 175,20

  86012919 CABLU CSYY 4X1MM2 M 1,00 2,23 2,23

  3600050 CABLU CYY 3X1.5MM2 M 5,00 2,20 11,00

  141472 CARTON ONDULAT STRATIFICAT(NUTVERSCHLUBFEDER) 0.80X480X980 COD 39219055

  BUC 3,00 422,43 1.267,30

  86012174 CILINDRU HIDRAULIC 25WLD06 BUC - -

  86012824 CILINDRU HIDRAULIC P2506 BUC - -

  3500364 COMUTATOR CU CAME BLOCARE MEC. C16 BUC 1,00 69,20 69,20

  8601893 CONECTOR BKS-S32M-00 BUC 2,00 117,23 234,46

  140319 CONECTOR BKS-S33M-00 BUC 4,00 115,55 462,21

  86012825 CONECTOR PG 9 BUC 25,00 30,56 763,96

  86014016 CONECTOR PG11 BUC 4,00 12,93 51,72

  140297 CONECTOR WAK4-2/P00 IP67 MUFA M12X1 TURNATA,CABLU 4X0.34MMP/2M-8007046

  BUC 2,00 94,92 189,84

  3500052 CONTACTOR DRG 25A 220V BUC 2,00 221,65 443,30

  3500053 CONTACTOR DRG 63A 380V BUC 1,00 502,50 502,50

  86013442 CONTACTOR RG 40A 220V BUC 5,00 111,00 555,00

  86013443 CONTACTOR RG 40A 380V BUC 5,00 111,00 555,00

  86012112 CORNIER 25X25X3 S2353RG2 (1.124KG/M) KG 32,30 2,27 73,25

  86012113 CORNIER 30X30X3 S235JRG2 (1.363KG/M) KG 30,08 3,12 93,85

  86013108 CORNIER 40X40X4 S2353RG2 (2.422KG/M) KG 41,23 3,12 128,65

  1500005 CORNIER 60X60X6 S235JR (5.45KG/M) KG 151,17 2,40 363,40

  140168 COT INOX G21/2 304L-W(73.025X5.156) BUC 6,00 52,82 316,92

 • 24

  141561 COT INOX 48.26 X 2.77 W1 4301 BUC 3,00 23,13 69,39

  140637 COT INOX 60.3X2.9 W1.4541 BUC 8,00 27,58 220,63

  86013327 COT INOX 60.3X3.6 W1.4541 BUC 1,00 35,29 35,29

  3301290 COT INOX 76.1X2.9 X6CRNITI18-10 W1.4541 BUC 45,00 60,64 2.728,92

  86012518 COT INOX 76.1X3.6 W1.4541 BUC 12,00 121,09 1.453,08

  86013326 COT INOX 76.1X4 W1.4541 BUC 24,00 155,93 3.742,32

  141363 COT INOX 90GR 48.3X2.6 W1.4541 BUC 4,00 15,22 60,88

  140573 COT INOX114.3X3 W1.4301 BUC 2,00 290,12 580,23

  140096 COT NEGRU 90GR G21/2 ANSI B16.9 BUC 20,00 26,28 525,60

  140257 COT OTEL 76X5 P265NL BUC 1,00 49,94 49,94

  141230 COT OTEL 88.9 X 4 P 265 NL BUC 6,00 20,60 123,60

  6800570 CURSOR BTL5-F-2814-1S BUC 7,00 111,24 778,69

  141414 DIBLU METALIC FAZ 10/10 M10 BUC 2,00 1,94 3,88

  140684 DIBLU METALIC M 6X 80 FZA10X40 M6/10 60712 SFDT21.01.013.000 BUC 26,00 0,55 14,20

  140671 DIBLU METALIC M 8X 23 FBN45131 SFDT21.01.009.000 BUC 32,00 0,83 26,54

  86013690 DIBLU METALIC M10X 90 COD AA14010090 BUC 1,00 1,07 1,07

  141558 DIBLU METALIC M10X120 D14 BUC 2,00 1,84 3,68

  86013334 DIBLU METALIC M12X180 BUC 1.685,00 1,57 2.645,45

  140083 DIBLU METALIC M16X170 FAZ 16/ 50 BUC 6,00 12,20 73,23

  140082 DIBLU METALIC M16X220 FAZ 16/100 BUC 8,00 18,79 150,32

  5100174 DIBLU METALIC M16X250 BUC 2.350,00 2,55 5.992,50

  141013 DIBLU METALIC M24X250 BUC 18,00 18,26 328,61

  140500 DILUANT D511 KG 5,26 8,00 42,08

  140623 DILUANT D522 KG 17,99 5,56 100,02

  140816 DILUANT D654 KG 2,40 5,21 12,50

  140841 DISTRIBUITOR ARON AD3E16EM CU PLACA DE BAZA DN6 PBD6-1 BUC 1,00 370,00 370,00

  86012167 DISTRIBUITOR ATOS DH-0231/2 SFDT11.02.007.000 FARA PLACA DE BAZA BUC 1,00 558,90 558,90

  86012554 DISTRIBUITOR BOSCH DN 6 BUC 2,00 4.474,17 8.948,34

  86012823 DISTRIBUITOR BOSCH DN16/0811-404-801 BUC 3,00 1.480,00 4.440,00

  86013324 DISTRIBUITOR PONAR 4WMR6D5X BUC 1,00 515,45 515,45

  141480 DOP FIL. M24X1.5 8.8 ZN DIN 910 BUC 1,00 9,85 9,85

  141029 DOP FILETAT M 14X1.5 DIN910 BUC 96,00 1,35 129,50

  140800 ELECTROZI NEGRAFITATI ARAMIT FI 6.5 BUC 50,00 0,87 43,49

  140801 ELECTROZI NEGRAFITATI ARAMIT FI 8 BUC 50,00 0,87 43,38

  140138 ELECTROZI SUPERBAZ E7018 FI 4(16.5KG/CUTIE) KG 31,50 8,07 254,24

  140080 ELECTROZI SUPERBAZ E7018 FI 5(16.5KG/CUTIE) KG 11,00 5,68 62,48

  140046 ELEMENT FILTRANT 0030-D-010-BH4HC/-V SFDT04.03.003.000 BUC 2,00 108,62 217,24

  8400517 ELEMENT FILTRANT 0060-D-005-BH3HC BUC 2,00 187,59 375,18

  86013347 ELEMENT FILTRANT 0110-D-025-W/HC BUC 2,00 220,04 440,08

  86012082 ELEMENT FILTRANT 0240-D-025-W BUC 6,00 265,41 1.592,46

  140159 ELEMENT FILTRANT 0240-D-025-W/HC/-V BUC 2,00 508,61 1.017,22

  140113 ELEMENT FILTRANT 0280-D-100-W/HC-W BUC 2,00 1.084,80 2.169,60

  86013346 ELEMENT FILTRANT 0660-R-050-W/HC BUC 2,00 977,88 1.955,76

  86012107 ELEMENT FILTRANT 0850-R-025-W/HC BUC 8,00 1.134,63 9.077,04

  86013348 ELEMENT FILTRANT 1700-R-025-W/HC BUC 6,00 1.442,29 8.653,74

  86011980 ETICHETA CU STIFT-1401417 BUC 60,00 0,30 18,00

  8401417 FILTRU AER FA-P BUC 1,00 10,00 10,00

  86012923 FILTRU APA G1 BUC 1,00 - -

  141473 FILTRU DE RETUR TEFB.120.25G.16.S.P.-G4-E1.1.5.0 - SFDT04.02.052.000 BUC 4,00 455,32 1.821,28

  86012822 FILTRU DFDK BN/HC 110 G 10D1.0/L220 BUC 1,00 2.336,32 2.336,32

 • 25

  86013341 FILTRU DFDK W660 F50 D1.1/V-L24 BUC 1,00 1.926,32 1.926,32

  86013345 FILTRU RFL W/HC 661 FD50B31 BUC 2,00 8.715,88 17.431,76

  86013344 FILTRU RFL W/HC 2500 GVB10 BUC 1,00 14.622,41 14.622,41

  86013343 FILTRU RFLD W/HC 501 DAL 50D1.0/L24 BUC 1,00 8.715,88 8.715,88

  86012971 FURTUN CAUCIUC DN16 M 5,19 9,04 46,90

  86013014 FURTUN DN2 S11F AC-0020 BUC 8,00 16,66 133,28

  86012728 FURTUN HID.DN12X300MM 2SNL BUC 4,00 16,50 66,00

  86014239 FURTUN PVC 19/24 SFDT03.06.045.000 M 39,00 7,78 303,42

  140317 GARNITURA CAUCIUC U 61X79X10/11 G21103.00.047 BUC 1,00 41,39 41,39

  140303 GARNITURA CAUCIUC U 89.2X102X15 F40903.46.011 BUC 6,00 57,96 347,76

  141278 GARNITURA HS 230 0400 02 200 BUC 1,00 69,25 69,25

  86011951 GARNITURA U 601 12X20X5.5 SFDT19.07.030.000 BUC 20,00 19,86 397,28

  2900900 GARNITURA U 601 20X28X5.7 BUC 3,00 9,29 27,87

  86013526 GARNITURA U 601 22X30X4.4/5 BUC 1,00 9,68 9,68

  86012680 GARNITURA U 601 35X45X6/7 BUC 2,00 11,07 22,14

  86012681 GARNITURA U 601 60X70X6/7 4606000 SFDT19.09.007.000 BUC 1,00 14,52 14,52

  86012828 GARNITURA U 601 80X100X12/13 BUC 3,00 21,84 65,52

  140101 HEXAGON INOX 24 W1.4301 (3.991KG/M) KG 3,51 17,69 62,09

  140102 HEXAGON INOX 27 W1.4301 (5.051KG/M) KG 5,60 18,41 103,15

  140103 HEXAGON INOX 30 W1.4301 (6.236KG/M) KG 4,81 20,78 99,85

  140104 HEXAGON INOX 32 W1.4301 (7.095KG/M) KG 32,52 19,43 631,93

  140115 HEXAGON INOX 36 W1.4301 (8.979KG/M) KG 6,96 18,16 126,39

  140273 HEXAGON INOX 46 W1.4301(14.661KG/M) KG 5,35 20,75 110,99

  140274 HEXAGON INOX 50 W1.4301(17.321KG/M) KG 96,04 20,75 1.992,79

  140275 HEXAGON INOX 55 W1.4301(20.958KG/M) KG 57,31 20,75 1.189,27

  140992 HEXAGON OTEL 17 C45 (1.965KG/M) KG 13,16 4,72 62,14

  140993 HEXAGON OTEL 19 C45 (2.454KG/M) KG 13,66 4,72 64,49

  140994 HEXAGON OTEL 22 C45 (3.291KG/M) KG 9,98 4,72 47,13

  140995 HEXAGON OTEL 24 C45 (3.916KG/M) KG 21,92 4,73 103,71

  86011940 HEXAGON OTEL 27 0LC45 (4.956KG/M) KG 0,00 2,80 0,00

  86014232 HEXAGON OTEL 30 33MOCR11 (6.119KG/M) KG 97,84 3,90 381,58

  86011939 HEXAGON OTEL 30 0LC45 (6.119KG/M) KG 15,33 2,80 42,91

  140247 HEXAGON OTEL 36 S2353R(8.811KG/M) KG 75,35 4,54 341,97

  1600050 HEXAGON OTEL 41 OLC45 (11.428KG/M) KG 10,10 3,60 36,36

  1600040 HEXAGON OTEL 46 OLC45(14.386KG/M) KG 19,27 3,60 69,37

  140767 INDICATOR ELECTRIC VS 2.2,5.P.VA.SS1.-.E SFDT10.12.003.000 BUC 2,00 1.590,24 3.180,48

  86014165 INDICATOR 1X340 RS-232/RS-458 BUC 1,00 2.650,85 2.650,85

  86014166 INDICATOR PX340 RS-232/RS-485 BUC 1,00 2.741,02 2.741,02

  86012818 INEL1-OR 9.0X1.8 BUC 46,00 0,18 8,10

  86012941 INEL1-OR 9.5X1.8 BUC 19,00 0,23 4,37

  86012943 INEL1-OR 10.6X1.8 BUC 26,00 0,21 5,33

  3401724 INEL1-OR 11.2X1.8 BUC 90,00 0,46 41,79

  86012014 INEL1-OR 12.5X1.8 BUC 333,00 0,32 106,55

  3402345 INEL1-OR 13.7X1.8 BUC 3,00 0,27 0,81

  86012944 INEL1-OR 14.0X1.78 BUC 50,00 0,23 11,50

  86012013 INEL1-OR 15.0X1.8 BUC 328,00 0,26 85,70

  3400602 INEL1-OR 16.0X1.8 BUC 48,00 0,27 12,89

  86012951 INEL2-OR 3.63X2.62 BUC 50,00 0,23 11,50

  140776 INEL2-OR 11X2 BUC 8,00 0,16 1,28

  140793 INEL2-OR 12X2 BUC 24,00 0,36 8,64

 • 26

  86012742 INEL2-OR 13.1X2.62 BUC 6,00 0,26 1,56

  2900886 INEL 2-OR 13.2X2 BUC 84,00 0,39 32,76

  86012967 INEL2-0R 13.6X2.7 BUC 34,00 0,23 7,82

  86012700 INEL 2-OR 13.7X2.65 BUC 5,00 0,25 1,25

  86012945 INEL 2-OR 15.0X2.65 BUC 68,00 0,21 14,28

  2900887 INEL 2-OR 16.0X2.65 BUC 164,00 1,03 168,92

  86012015 INEL 2-OR 18.0X2.65 BUC 149,00 0,21 30,66

  86012687 INEL 2-OR 20.0X2.65 BUC 30,00 0,80 24,00

  86012016 INEL 2-OR 21.2X2.65 BUC 124,00 0,24 30,23

  86012689 INEL 2-OR 22.4X2.65 BUC 22,00 0,23 5,06

  140698 INEL 2-OR 22X2.62 BUC 21,00 0,42 8,82

  86012920 INEL 2-OR 26.0X2.4 BUC 5,00 0,90 4,50

  3401028 INEL 2-OR 26.5X2.65 BUC 290,00 0,61 175,79

  2900890 INEL 2-OR 31.4X2.62 BUC 146,00 1,09 159,14

  3400624 INEL 2-OR 31.5X2.65 BUC 131,00 0,50 65,36

  86014012 INEL 2-OR 34.59X2.62 BUC 38,00 3,68 139,75

  3401062 INEL 2-OR 35.5X2.65 BUC 51,00 0,64 32,76

  141060 INEL 2-OR 37.5X2.65 BUC 6,00 0,70 4,17

  140944 INEL 2-OR 47.6X2.4 BUC 49,00 0,54 26,46

  86013615 INEL 3-OR 12,0X3.5 BUC 100,00 0,13 12,55

  86012966 INEL 3-OR 19.0X3.55 BUC 2,00 0,30 0,60

  141061 INEL 3-OR 25X3.55 BUC 5,00 0,63 3,14

  140151 INEL 3-OR 26.5X3.55 BUC 64,00 0,44 28,16

  140330 INEL 3-OR 28.0X3.55 BUC 74,00 0,51 37,74

  3402347 INEL 3-OR 30.0X3.55 BUC 35,00 0,48 16,97

  2900891 INEL 3-OR 31.3X3.53 BUC 144,00 1,30 187,20

  86012952 INEL 3-OR 31.5X3.55 BUC 42,00 0,51 21,42

  3402348 INEL 3-OR 35.0X3.5 BUC 70,00 1,12 78,60

  86012953 INEL 3-OR 35.5X3.55 BUC 19,00 0,61 11,59

  86012692 INEL 3-OR 38.7X3.55 BUC 168,00 0,54 91,20

  140331 INEL 3-OR 40.0X3 BUC 72,00 0,59 42,48

  140796 INEL 3-OR 40X3.5 BUC 35,00 1,20 42,00

  3400635 INEL 3-OR 41.2X3.55 BUC 65,00 0,66 42,90

  86012960 INEL 3-OR 46.2X3.55 BUC 8,00 1,16 9,28

  141025 INEL 3-OR 48X3 BUC 98,00 0,20 19,31

  86014077 INEL 3-OR 50.0X3 BUC 14,00 0,50 7,04

  86012963 INEL 3-OR 50.0X3.55 BUC 24,00 0,87 20,88

  86012821 INEL 3-OR 53.0X3.55 BUC 36,00 0,90 32,24

  3402346 INEL 3-OR 55.0X3.5 BUC 15,00 0,89 13,35

  86012827 INEL 3-OR 58.0X3.5 BUC 29,00 1,92 55,68

  86012017 INEL 3-OR 60.0X3.55 BUC 6,00 0,65 3,89

  141026 INEL 3-OR 64X3 BUC 40,00 0,55 22,16

  86012699 INEL 3-OR 69.0X3.55 BUC 33,00 1,01 33,26

  86012695 INEL 3-OR 71.0X3.55 BUC 88,00 1,65 145,20

  86014013 INEL 3-OR 73.0X3.5 BUC 48,00 0,68 32,53

  86014080 INEL 3-OR 75.0X3.55 BUC 34,00 1,08 36,67

  86012954 INEL 3-OR 80.0X3.55 BUC 135,00 1,52 205,15

  140917 INEL 3-OR 84X3 BUC 1,00 1,22 1,22

  86014079 INEL 3-OR 85.0X3.5 BUC 35,00 0,90 31,45

  86012955 INEL 3-OR 90.0X3.55 BUC 70,00 1,43 99,87

 • 27

  86012968 INEL 3-OR 95.0X3.55 BUC 1,00 2,31 2,31

  86012956 INEL 3-OR 97.5X3.55 BUC 37,00 2,79 103,23

  86012946 INEL 3-OR 132.0X3.55 BUC 103,00 1,61 165,42

  86012947 INEL 3-OR 145.0X3.55 BUC 104,00 1,93 200,72

  86013616 INEL 3-OR 160.0X3.5 BUC 97,00 1,57 152,16

  140459 INEL 3-OR 175X3.55 BUC 2,00 4,11 8,22

  140457 INEL 3-OR 190X3.55 BUC 1,00 5,49 5,49

  140860 INEL5-0R 12.8X5.3 BUC 1,00 0,38 0,38

  140152 INEL 5-OR 42.5X5.3 BUC 87,00 1,75 152,25

  3400731 INEL5-0R 45.0X5.3 BUC 3,00 1,04 3,12

  86013814 INEL5-OR 46.2X5.3 BUC 74,00 0,60 44,40

  140947 INEL 5-OR 46.99X5.33 BUC 2,00 0,77 1,54

  3401406 INEL5-0R 50.0X5.3 BUC 154,00 1,25 192,46

  86014078 INEL 5-OR 65.0X5.3 BUC 22,00 2,52 55,35

  86012965 INEL5-OR 85.0X5.3 BUC 8,00 8,09 64,72

  140945 INEL 5-OR 91.44X5.33 BUC 148,00 1,71 253,08

  140794 INEL 5-OR 92X5.33 BUC 5,00 13,10 65,52

  86012961 INEL 5-OR 100.0X5.3 BUC 104,00 2,76 287,04

  86013010 INEL 5-OR 109.0X5.3 BUC 96,00 3,04 291,84

  140795 INEL 5-OR 110X5.33 BUC 2,00 6,22 12,43

  140946 INEL 5-OR 112.0X5.3 BUC 96,00 3,08 295,68

  141590 INEL 5-OR 80.00X5.30 BUC 1,00 2,12 2,12

  141197 INEL DE RIDICARE M 16 ZN DIN 580 BUC 16,00 4,94 79,02

  140344 INEL DE RIDICARE M12 ZN DIN580 BUC 17,00 3,56 60,44

  140366 INEL DE RIDICARE M20 ZN DIN580 BUC 8,00 5,48 43,87

  141199 INEL DE SIGURANȚA 25 X 1.2 DIN 471 BUC 965,00 0,14 136,93

  141076 INEL DISTANTIER FRB 15/250 BUC 4,00 51,83 207,32

  140342 INEL SIGURANȚA ALEZAJ 38 DIN472 BUC 24,00 0,77 18,50

  140887 INEL SIGURANȚA ARBORE 15 DIN471 BUC 6,00 0,18 1,10

  140899 INEL SIGURANȚA ARBORE 30 DIN471 BUC 71,00 0,42 29,82

  141603 INEL SIGURANȚA ARBORE 32 DIN471 A BUC 19,00 0,94 17,80

  140341 BUC 82,00 0,45 36,85

  140340 INEL SIGURANȚA ARBORE 50 DIN471 BUC 37,00 1,61 59,52

  86013906 INEL SIGURANȚA ARBORE 55X2 STAS-5848/2-88 BUC 134,00 0,52 69,16

  141059 INEL SIGURANȚA ARBORE 70 DIN471 BUC 5,00 3,25 16,24

  140779 INEL SIGURANȚA ARBORE 85 DIN 471 BUC 6,00 4,80 28,78

  86012593 INSTALAȚIE DE CURĂȚIRE CU ULTRASUNETE RK 1028 CH BUC 1,00 12.205,30 12.205,30

  141246 ÎNTĂRITOR I 351 HS KG 14,00 9,11 127,50

  86011929 ÎNTRERUPĂTOR 5995 BUC 6,00 19,88 119,28

  86012199 ÎNTRERUPĂTOR D4MC-5020 BUC 1,00 77,25 77,25

  3500141 ÎNTRERUPĂTOR PACO 25A /0588 BUC 4,00 78,80 315,20

  86013218 ÎNTRERUPĂTOR POZIȚIE LS-11/266109 CU BRAȚ SI ROLA LSM-XRL/266159 BUC 6,00 67,04 402,25

  3500154 ÎNTRERUPĂTOR USOL 100/100-4100 BUC 1,00 362,70 362,70

  141170 KEDER PROFIL U 2X12X25 M 45,95 11,20 514,64

  86013371 LIMITATOR DE CURSA 83-881-102 CU CABLU 2M SFDT10.05.009.000 BUC 2,00 225,22 450,44

  140605 LIMITATOR DE PRESIUNE Gl/2 PN400 910.12-9090185 BUC 1,00 51,03 51,03

  140631 LOCTTTE 3450/25ML(A+B) BUC 1,00 41,25 41,25

  140630 LOCTITE 480/20G BUC 1,00 60,97 60,97

  140690 LOCTTTE 7505/90ML BUC 2,00 23,00 46,00

 • 28

  140689 LOCTITE 8008/454G BUC 3,00 135,67 407,01

  140488 MANOMETRU FI 80 0/250 BARI 213.53.080 LICHID SFDT10.06.026.000 BUC 1,00 539,24 539,24

  140632 MANOMETRU FI 100 0/ 10 BARI 232.50.100 FARA LICHID SFDT10.06.037.000 BUC 1,00 279,76 279,76

  140124 MANOMETRU FI 100 0/ 16 BARI 213.53.100 LICHID BUC 1,00 300,67 300,67

  140489 MANOMETRU FI 100 0/ 16 BARI 232.50.100 FARA LICHID SFDT10.06.008.000 BUC 3,00 155,77 467,30

  86013328 MANOMETRU FI 100 0/ 16 BARI 232.50.100 LICHID SFDT10.06.008.000 BUC 1,00 250,39 250,39

  86012164 MANOMETRU FI 100 0/ 40 BARI 111.10.100 BUC 4,00 45,90 183,60

  86013178 MANOMETRU FI 100 0/ 60 BARI 212.20.100 BUC 4,00 149,72 598,88

  4500484 MANOMETRU FI 100 0/100 BARI 111.10.100 BUC 1,00 39,43 39,43

  86012222 MANOMETRU FI 100 0/100 BARI 212.20.100 BUC 2,00 140,93 281,86

  86013235 MANOMETRU TRANSM.DIST.FI 100 0/ 6 BARI 232.30.100/891.34+821.22 BUC 1,00 50,26 50,26

  140514 MARCA TENSIOMETRICA l-XY41-3/120(5BUC/SET) SET 5,00 473,44 2.367,21

  140576 MASCA REGULATOR SFDT20.04.040.000 BUC 1,00 423,55 423,55

  5700041 MASCA SUDOR BUC 1,00 9,80 9,80

  141644 NIPLU END FG195028 G 2 BW SFDT03.08.060.000 BUC 4,00 26,10 104,40

  141200 NIT CAP BOMBAT 5 X 20 DIN 660 BUC 500,00 0,08 42,15

  141023 OCHI OSCILANT ATOS C-14628 SFDT14.01.022.000 BUC 1,00 245,39 245,39

  86013980 PASLA3MM (1.2KG/MP,DENS.0.4) KG 0,01 52,36 0,31

  141137 PATINA 65X25X25 BRONZ CUSN12-C SREN 1982-99 BUC 12,00 21,85 262,20

  141018 PATINA 80X15X2 SFDT19.04.111.000 BUC 24,00 127,53 3.060,75

  141208 PATINA CURBATA R312/R310 X 80 X 15 X 1.98 SFDT 19.04.125.000 BUC 4,00 184,12 736,46

  141336 PATINA CURBATA R340/R325X80X15X1.98 SFDT 19.04.126.000 BUC 6,00 219,09 1.314,54

  141337 PATINA CURBATA R380X80X15X1.98 K22130.20.042.000 BUC 10,00 185,94 1.859,37

  141019 PATINA R270/R268X80X15 SFDT19.04.112.000 BUC 24,00 172,29 4.134,88

  141198 PIULIȚA CRENELATA M 8 DIN 935 BUC 40,00 0,37 14,86

  86012096 PIULIȚA M 3 BUC 1.702,00 0,01 19,96

  86012097 PIULIȚA M 4 BUC 5.286,00 0,01 68,40

  140829 PIULIȚA M 4 ALAMA(CUZN37) ISO4032 BUC 234,00 0,09 21,16

  140828 PIULIȚA M 5 ALAMA(CUZN37) IS04032 BUC 342,00 0,15 51,49

  140830 PIULIȚA M 6 ALAMA(CUZN37) ISO4032 BUC 476,00 0,27 129,77

  86012104 PIULIȚA M 8 BUC 4.751,00 0,06 285,06

  140328 PIULIȚA M 8 INOX A2-70 DIN 934 BUC 162,00 0,32 51,20

  86012095 PIULIȚA M12 BUC 3.591,00 0,13 452,11

  140907 PIULIȚA M14 DIN934 BUC 98,00 0,34 32,90

  86013594 PIULIȚA M22 BUC 300,00 0,70 210,00

  140019 PIULIȚA M30 BUC 439,00 2,27 994,67

  86013530 PIULIȚA M36 BUC 1,00 3,38 3,38

  86013749 PIULIȚA SKF KM 16 BUC 1,00 36,14 36,14

  86013750 PIULIȚA SKF KM 21 BUC 2,00 101,78 203,56

  86013813 PIULIȚA SKF KM 24 BUC 2,00 115,00 230,00

  140009 PLACA PLEXIGLAS 15MM (18KG/MP; DENS.=1.2G/CC) KG 7,29 18,55 135,24

  140705 PLACA PTFE 1MM (2.466KG/M,DENS=2.466G/CC) KG 3,33 66,03 219,75

  140117 PLACA TEXTOLIT 1MM PFCC203 (1.75KG/MP; DENS.=1.75G/CC) KG 4,65 28,98 134,76

  86013084 PLACA TEXTOLIT 40MM PFCC203 (70KG/MP; DENS.=1.75G/CC) KG 108,53 0,15 16,09

  86013107 PLATBANDA OTEL 70X8(4.396KG/M) KG 105,82 2,35 248,67

  86013106 PLATBANDA OTEL 80X8 (5.024KG/M) KG 180,86 2,35 425,02

  86013783 PRESETUPA M18X1.5 S2353R BUC 53,00 17,36 919,90

  140383 PRESETUPA M25X1.5 DIN ALAMA NICHELATA CU CONTRAPIULITA SFDT03.08.008.000

  BUC 1,00 17,08 17,08

  141301 PRESOSTAT PSD 30 0/60 + CERT 3.1 BUC 1,00 939,81 939,81

  141310 PRESOSTAT PSD 30 0/60 + CERT.3.1 BUC 1,00 931,54 931,54

 • 29

  141028 PREZON M 8X50/10T(1.25D) DIN939 BUC 74,00 0,56 41,22

  141027 PREZON M10X 40/12.5T(1.25D) DIN939 BUC 218,00 0,63 137,62

  140858 PREZON M10X 40/20T(2D) DIN835 BUC 40,00 1,57 62,96

  140881 PREZON M10X 50/12.5T(1.25D) DIN939 OL+ZN BUC 62,00 1,12 69,45

  141203 PREZON M12X 60 DIN 939 BUC 50,00 1,09 54,73

  140329 PREZON M12X 5O/12T(1D) DIN938 INOX A2-70 X20CR13 BUC 34,00 4,12 139,94

  86012588 PREZON M12X 65/12T(lD) DIN938 BUC 1,00 2,34 2,34

  86011953 PREZON M12X 68/12T(lD) DIN938 BUC 12,00 2,38 28,56

  140850 PREZON M12X 90/15T(1.25D) DIN939 BUC 86,00 3,48 299,13

  141672 PREZON M14 X 50 DIN 939 BUC 24,00 2,08 49,92

  86012590 PREZON M16X 5O/16T(1D) DIN938 BUC 2,00 1,50 3,00

  86012153 PREZON M16X11O/16T(1D) DIN938 BUC 20,00 6,13 122,60

  141299 PREZON M20 X 70 /8.8 ZN DIN 939 BUC 14,00 13,93 195,04

  140568 PREZON M20X 55/25T(1.25D) OL DIN939/8.8 BUC 4,00 12,49 49,94

  86013539 PROFIL I 30 S235JR (54.2KG/M) KG 264,44 3,60 951,97

  86012179 PROFIL U 8 (8.64KG/M) M 1,70 2,05 3,48

  86013109 PROFIL U 8 S235JRG2 (8.64KG/M) KG 468,45 5,06 2.372,28

  86012087 RACITOR IN PLACI HEX422-30 BUC 1,00 3.482,20 3.482,20

  86013911 RACORD COT DN 10 T308-6254-10 BUC 30,00 1,61 48,30

  86013538 RACORD COT DN 16 T308-6404-16 SFDT03.01.063.000 BUC 18,00 75,00 1.350,00

  86012982 RACORD CRUCE DN 16 T308-6408-16 SFDT03.02.015.000 BUC 46,00 20,04 921,80

  140918 RACORD DILO DN 10 PN 100 J1A10A SFDT03.05.103.000 BUC 2,00 96,37 192,74

  140638 RACORD DXLO DN 10 PN 100 31B10GC BUC 4,00 175,53 702,12

  140536 RACORD DILO DN 10 PN 100 P10G BUC 2,00 102,29 204,58

  140175 RACORD DILO DN 12 PN 100 J1B12GC G1/2A/FI17 SFDT03.05.059.000 BUC 2,00 253,11 506,22

  140840 RACORD DILO DN 12 PN 100 M1B12C SFDT03.05.003.000 BUC 3,00 175,60 526,80

  140377 RACORD DILO DN 12 PN 250 32B12GC G1/2A /FI17 SFDT03.05.079.000 BUC 4,00 221,38 885,53

  140874 RACORD DILO DN 25 PN 100 J1B25GC SFDT03.05.062.000 BUC 2,00 635,50 1.271,00

  140173 RACORD DILO DN 32 PN 100 J1B32C M48X2/FI42 SFDT03.05.023.000 BUC 6,00 989,43 5.936,58

  141261 RACORD DILO J1B12C BUC 2,00 226,25 452,51

  86012004 RACORD INEL TĂIETOR FI 8/M12X1.5 5-250BARI BUC 1,00 62,82 62,82

  86012003 RACORD INEL TĂIETOR FI 12/M16X1.5 5-250 BARI BUC 1,00 97,72 97,72

  86012002 RACORD INEL TĂIETOR FI 42/M48X2 100BARI BUC 4,00 401,35 1.605,40

  86012810 RACORD NIPLU DE CAPAT DN 6/FI8 PN 250 T308-6259-06 GALVANIZATE BUC 73,00 1,62 118,26

  3300277 RACORD NIPLU DE CAPAT DN 10/F112 PN 25U T308-6259-1O bFDTU3.U5.169.UUU GALVANIZATE

  BUC 141,00 1,63 229,83

  140402 RACORD NIPLU DE CAPAT DN 10/F112 PN 250 T308-6259-1O ZINCATE CU CAPAT FILETAT

  BUC 56,00 5,05 282,80

  141193 RACORD NIPLU INOX GE12 LR 3/4 EDOMD 71 BUC 1,00 307,66 307,66

  140535 RACORD NIPLU TRASEU DN 16 PN 400 GE20SMEDOMDCF BUC 12,00 13,78 165,34

  86012061 RACORD NIPLU TRASEU DN 16 PN 400 T308-6402-16 SFDT03.05.170.000 BUC 52,00 35,00 1.820,00

  86012489 RACORD TEU DN20 SW-2TW20 SFDT03.02.007.000 BUC 1,00 101,04 101,04

  86012490 RACORD TEU DN50 SW-2TW50 SFDT03.02.011.000 BUC 2,00 462,73 925,45

  141339 RACORD TRASEU CAP.FIL.EXT/CAP.SUD.G1