of 13/13
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov Contract servicii avand ca obiect Servicii de igienizare si curatenie Spatii de servicii autostrada Campia Turzii- Tg. Mures1 MODEL CONTRACT DE SERVICII Nr. _______ din data de________________ PARTEA I 1.PARTILE CONTRACTANTE In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. _______din data de ,s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii. avand ca obiect: Servicii de igienizare si curatenie Spatii de servicii autostrada Campia Turzii- Tg. Mures, Cod CPV: 90900000-6 Intre COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, J40/552/15.01.2004, CUI RO16054368 - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd-ul Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, telefon 0268.547.687, fax 0268.547.695, avand certificatul de cod fiscal nr. 1089872, avand cont bancar RO35RNCB0053048596310001, deschis la B.C.R., Sucursala Brasov, reprezentata prin Ing. Adriana Alexandrina NICULA, avand functia de Director General Regional, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte Si SC SRL, cu sediul in telefon , inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul sub nr. , avand certificatul de cod fiscal nr. RO , cont bancar nr. deschis la Banca Transilvania si cont trezorerie deschis la Trezoreria , reprezentata legal prin , in functia de Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

CONTRACT DE SERVICIIb) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii; c) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract de servicii, întocmit

 • View
  99

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONTRACT DE SERVICIIb) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii; c) caiet...

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  1

  MODEL CONTRACT DE SERVICII

  Nr. _______ din data de________________

  PARTEA I

  1.PARTILE CONTRACTANTE

  In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , a

  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

  atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

  publice si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. _______din data

  de ,s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii. avand ca obiect: “ Servicii de

  igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada Campia Turzii- Tg. Mures”, Cod CPV:

  90900000-6

  Intre

  COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

  S.A. inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716

  din data de 07.05.2004, J40/552/15.01.2004, CUI RO16054368 - prin DIRECTIA REGIONALA

  DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd-ul Mihail

  Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, telefon 0268.547.687, fax 0268.547.695, avand certificatul de cod

  fiscal nr. 1089872, avand cont bancar RO35RNCB0053048596310001, deschis la B.C.R., Sucursala

  Brasov, reprezentata prin Ing. Adriana Alexandrina NICULA, avand functia de Director General

  Regional, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

  Si

  SC SRL, cu sediul in telefon , inregistrata la Oficiul Registrul

  Comertului de pe langa Tribunalul sub nr. , avand certificatul de cod fiscal nr. RO

  , cont bancar nr. deschis la Banca Transilvania si cont trezorerie

  deschis la Trezoreria , reprezentata legal prin , in functia de Administrator, in calitate

  de PRESTATOR, pe de alta parte.

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  2

  2. Definitii

  2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

  a) Achizitor/Beneficiar şi Prestator- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract In cuprinsul prezentului document, referirea la "Achizitor" reprezinta referire la

  "Achizitor/Beneficiar";

  b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii; c) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract de servicii, întocmit de

  catre Achizitor, care include specificaţiile tehnice ale serviciilor pe care Prestatorul are obligaţia

  de a le presta;

  d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

  e) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte

  procentuale;

  f) documentatia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi

  explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de

  desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv,

  condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către

  candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;

  g) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in

  vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv

  perioada de garantie a serviciilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

  h) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in

  caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si

  imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, de la data intrarii sale in vigoare;

  i) Prestator - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care presteaza serviciile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

  j) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care

  nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă prestarea şi,

  respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,

  incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,

  embargou, etc. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,

  fără a crea o imposibilitate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obligaţiilor uneia

  din părţi;

  k) locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrada pe care Prestatorul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini .

  l) sercicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului , astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract ;

  m) oferta - actul juridic prin care Prestatorul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  3

  propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa

  caz);

  n) ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Prestatorul, care contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la serviciile care

  trebuie prestate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;

  o) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de

  servicii, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele

  limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

  p) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

  q) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

  r) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de catre autoritatea contractanta;

  s) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului subsevent de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingere prestarii succesive a

  serviciilor care au fost efectuate anterior rezilierii;

  t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementări autorizate în vigoare, in

  domeniul obiectului contractului;

  u) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.

  98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

  metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

  publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispoziţia

  Prestatorului resursele financiare si/sau tehnice şi profesionale invocate in acest angajament

  ferm, confirma faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului

  angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor

  contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul intampina dificultati pe

  parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi

  obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Prestatorul caruia i-a fost acordata sustinere. În cazul

  în care Prestatorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi

  financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători

  au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică.

  Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia

  neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament;

  v) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,

  raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest

  scop;

  w) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.

  x)

  3. INTERPRETARE

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  4

  3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

  include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

  specifică în mod diferit.

  PARTEA 2: CLAUZE OBLIGATORII

  4. OBIECTUL CONTRACTULUI

  4.1 Obiectul contractului il reprezinta : “ Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de

  servicii autostrada Campia Turzii- Tg. Mures ”, Cod CPV: 90900000-6 4.2. Asigurarea igienizării şi curăţeniei în cele două spaţii de servicii amplasate pe

  autostrada A3 Campia Turzii – Targu Mures la km 8+400 dr+ stg., în program permanent de 24 ore

  / zi conform anexe.

  5. PREŢUL CONTRACTULUI

  5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,

  este de lei, la care se adauga TVA in cote de 19%, in valoare de lei, si este stabilit

  potrivit Fisei de calcul, anexa la contract, care face parte integranta din contract.

  Pretul total al contractului inclusiv TVA este de lei.

  6. DURATA CONTRACTULUI

  6.1.Durata contractului este din data 12.12.2018 pana la data de 15.01.2019, cu posibilitate

  de prelungire, dar nu mai tarziu de la data intrarii in vigoare a contractului atribuit prin procedura

  simplificata de achizitie ce are ca obiect “ Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii

  autostrada Campia Turzii- Tg. Mures ”.

  7. Aplicativitate

  7.1. Prezentul contract de servicii intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele

  parti si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

  7.2. Serviciile vor fi prestate in cele doua Spatii de servicii situate pe A3 Campia Turzii –

  Targu Mures la km 8+400 dr + stg.

  8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  5

  8.1. (1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac

  parte integranta din acestea sunt:

  a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si

  financiare;

  b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul);

  (2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.

  8.2. (1) Documentele mentionate la art. 8.1. se considera a se explica reciproc. In caz de

  ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la

  art. 8.1

  (2) - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite

  elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de

  sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

  9. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

  9.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

  a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor

  persoane implicate în îndeplinirea contractului;

  b) de a utiliza informatiile şi documentele obtinute sau la care are acces în perioada de

  derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligatiile contractuale.

  (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se

  va face confidential şi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii

  contractului.

  9.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii

  referitoare la contract daca:

  a) informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta

  parte contractanta;

  b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti

  contractante pentru asemenea dezvaluire;

  c) partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie informatia.

  10. Inspectii/verificari

  10.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta/verifica serviciile prestate

  pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini

  11. Obligaţiile principale ale Prestatorului

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  6

  11.1. Prestatorul are obligatia de a asigura serviciile de ordine si curatenie pentru cele doua

  spatii de servicii situate pe autostrada A3 Campia Turzii – Targu Mures, calea 1 si 2 la urmatoarele

  pozitii kilometrice: Calea 1 - km 8+400 dr, Calea 2 - km 8+400 stg.

  11.2. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute în contract cu profesionalismul

  si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea sa tehnica,

  cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

  1. - să cureţe locurile de depozitare şi să mențină un nivel superior de calitate a curăţeniei.

  2. - pe timpul iernii, să cureţe căile de acces, pentru utilizarea spaţiilor de servicii in bune

  condiţii, fără riscuri de accidentări.

  3. - incintele vor fi dotate cu truse de prim ajutor, ce vor fi aprovizionate permanent în mod

  corespunzător.

  4. - să nu permită accesul animalelor neinsotite în perimetrul spaţiilor de servicii şi a

  parcărilor

  5. - să asigure funcționalitatea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap (accesul să

  nu fie opturat și iarna să fie curățate de zăpadă)

  6. - să semneze, împreună cu achizitorul, procesele verbale de constatare, întocmite cu ocazia

  verificărilor săptamânale obligatorii sau ori de câte ori achizitorul consideră necesar, ale modului în

  care este îndeplinit serviciul de igienizare si curăţenie.

  7. - sa comunice in permanentă cu Achizitorul, acces la numerele de telefon de urgenţă

  (salvare, pompieri, I.S.U., D.R.D.P., S.A.S).

  8. - să primească, de la achizitor, cu proces verbal de predare-primire, clădirea cu anexe și

  toate obiectele sanitare aferente.

  9. - să se supună controlului achizitorului și să răspundă convocărilor acestuia pentru orice

  probleme legate de serviciul pe care îl prestează.

  10. - să predea achizitorului, cu proces verbal de predare-primire, clădirea cu anexe și toate

  obiectele sanitare aferente, în perfectă stare de funționare sau să suporte în totalitate, cheltuielile de

  remediere ce se constată.

  11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu

  propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a prezentului contract. Totodata, este

  raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de

  calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

  12. Obligaţiile Achizitorului

  12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate care fac obiectul prezentului

  contract, în conformitate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

  12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului contravaloarea serviciilor prestate,

  conform prevederilor contractuale.

  12.3. Achizitorul, în conformitate cu serviciul pe care-l solicita, trebuie:

  - sa predea prestatorului, cu proces verbal de predare-primire de amplasament in vederea

  efectuarii serviciilor, cladirile cu anexe, toate obiectele, instalatiile si spatiile aferente parcarilor;

  - sa primeasca de la prestator, cu proces verbal de predare - primire de amplasament, cladirile

  cu anexe, toate obiectele, instalatiile si spatiile parcarilor la terminarea contractului;

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  7

  - sa asigure verificarea saptamânala si ori de câte ori este nevoie a îndeplinirii serviciilor de

  catre prestator.

  13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

  13.1. - (1) In cazul in care Prestatorul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate

  prin prezentul contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Achizitorul

  este indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract ,

  sa pretinda penalitati de 0,10%/zi de intarziere care va curge de la momentul termenului specificat in

  contract si/sau in comenzi si pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, procent aplicat la

  valoarea totala a serviciilor neonorate.

  (2) Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 30% din valoarea contractului.

  13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul

  prevăzut la art. 15.1. alin. (1), Prestatorul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra

  sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara

  comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a

  sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor.

  13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in

  mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-

  interese.

  13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in

  intarziere a Prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a

  mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Prestatorul si/sau Achizitorul au fost

  condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta

  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

  (2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

  a) Prestatorul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de Achizitor si/sau Prestatorul;

  b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica indeplinirea prezentului contract; c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de incalcarea

  grava a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sale contractuale;

  d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari

  sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

  e) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare culpabila, din vina Prestatorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

  (3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor prevazute in cadrul

  prezentului contract.

  (4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului,

  Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatit sa dispuna incetarea

  contractului , in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art.15.5. alin. (2).

  (5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu

  prevederile Noului Cod Civil in materie.

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  8

  13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris

  partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se

  prevede altfel in cadrul prezentului contract.

  13.6. - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau

  nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

  (2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice

  Achizitorul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.

  85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii

  procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice

  informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

  13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea prestatilor contractuale,

  Achizitorul are fata de Prestator obligatiile de plata prevazute in contract privind plata prestatilor

  efectuate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea lui.

  13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:

  a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si

  care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului

  respectiv ar fi contrara interesului public;

  b) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data

  incheierii contractului, decide sa denunte prezentul contract.

  (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau

  dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică,

  în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral

  contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele

  situaţii:

  a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi

  determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016

  privind achizitiile publice;

  b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, avand în vedere o încălcare gravă a

  obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a

  Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

  (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

  corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a

  contractului, fara a putea solicita daune interese.

  PARTEA 3: CLAUZE SPECIFICE

  14. Incepere, finalizare, incetare

  14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu solicitarile

  Achizitorului inscrise in ordinul de incepere transmis Prestatorului.

  14.2. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

  a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor

  contractante;

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  9

  d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8; e) in caz de forta majora, conform art. 19.6; f) la sistarea fondurilor aprobate si alocate

  15. Modalităţi de plată şi recuperare a creanţelor

  15.1- (1) Factura aferenta produselor, avand ca sursa de finantare Transferuri de la Bugetul

  Statului va fi achitata in termen de 60 de zile de la primirea acesteia de catre Achizitior (DRDP

  Brasov), iar in termen de 45 zile pentru produsele avand ca sursa de finantare Venituri proprii de la

  data intrarii facturii la sediul achizitorului (DRDP Brasov) conform deciziei C.N.A.D.N.R. SA

  (actuala C.N.A.I.R ) nr. 687/04.06.2013, referitoare la sursa de finantare a contractului.

  Factura se comunica achizitorului prin posta, cu confirmare de primire sau prin delegat

  direct la sediul mentionat la art. 1.

  15.2. Facturile vor fi însoţite de situaţii de evidenţă (Fise de pontaj, Note de raportare si

  Centralizatorul Valoric - Anexa 1 la contract), certificate de Şeful Sectiei de Autostrazi Sibiu si

  confirmate de catre S.A.S.

  Situatiile de plata a prestatiilor efectuate, daca sunt in conformitate cu prevederile Caietului

  de sarcini, vor fi confirmate de catre S.A.S.pana cel tarziu a 5-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei

  efectuarii prestatiei contractate, acestea urmand a fi depuse la DRDP pana cel tarziu a 10-a zi

  lucratoare a lunii amintite.

  15.3. Decontarea se va face pe baza facturii emise de prestator in conformitate cu prevederile

  Codului Fiscal si de formularele mai sus mentionate, verificate si aprobate de S.A.S., insotita de

  centralizatorul valoric (Anexa 1 la contract) al serviciilor de paza.

  Toate documentele ce stau la baza decontarii vor fi semnata si stampilate de catre prestator.

  15.4. Sumele incasate in plus se vor recupera, de la prestator, astfel:

  1. Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca

  Prestatorul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Prestatorul are obligatia sa restituie in timpul

  controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune

  interese, majorarile, dobanzile, etc., aferente, stabilite prin actele de control.

  2. Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceeasi

  lucrare sau din facturile neachitate de achizitor din alte contracte aflate in derulare la data constatarii

  si comunicarii.

  3. In imposibilitatea deducerii, prestatorul se obliga sa restituie sumele datorate in termen de

  3 zile de la data constatarii si instiintarii lui, achitarea efectuindu-se prin mijloace de plata obisnuite,

  in contul achizitorului.

  4. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor

  incasate in plus, se vor achita in termen de 3 zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat si

  foloasele necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data

  restituirii acestora) pot fi stabilite de catre achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege.

  5. Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Prestatorul este

  obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 3 zile de la data

  primire facturii. In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la

  nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte

  procentuale.

  6. Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul sa solicite, plati in avans.

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  10

  15.5. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de

  achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza

  Prestatorului despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului

  de plata al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor

  facturi prezentate de catre Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

  16. Managementul riscurilor

  16.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi

  generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor

  contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a

  legislatiei in vigoare.

  16.2. - Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa

  la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei

  acestora.

  16.3. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 16.4, iar Prestatorul

  nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.

  16.4. - Prestator va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul

  efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

  a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Prestator a garantiei de buna executie, in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;

  b) Riscul privind executarea serviciilor cu intarziere, fata de cerintele impuse si transmise de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii, Achizitorul este indreptatit la aplicarea

  sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract;

  c) Riscul privind aparitia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului.

  17. AMENDAMENTE

  17.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

  modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante

  care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data

  incheierii contractului.

  (2) Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze

  solicitarea la Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a

  Actului Aditional.

  17.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea

  rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza

  caruia contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

  17.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

  17.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale

  legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  11

  18. Reorganizarea persoanei juridice

  18.1. - In cazul in care Prestatorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,

  preluarea contractului de către persoana juridica succesoare se va face numai in condiţiile

  îndeplinirii de către acesta cel puţin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de

  atribuire in baza caruia s-a incheiat prezentul contract.

  19. Forta majora si cazul fortuit

  19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

  19.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este

  inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

  19.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

  prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

  19.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar

  fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

  19.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

  imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in

  vederea limitarii consecintelor.

  19.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea

  dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din

  parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

  19.7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz

  fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

  20. CESIUNEA

  20.1. In prezentul contract, nu este permisa cesiunea creantelor.

  21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

  21.1.- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,

  prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură

  cu îndeplinirea contractului.

  21.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu

  reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se

  soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.

  22. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea

  impotriva incendiilor

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  12

  22.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Prestatorul lucrează independent

  cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării

  legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui

  personalul pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul

  are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara

  activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea

  impotriva incendiilor.

  22.2. - Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,

  evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de

  echipamentele de muncă utilizate, sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati

  pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a

  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006

  modificata si completata, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării

  contractului.

  22.3. - Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să

  respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in

  munca şi apararea impotriva incendiilor.

  22.4. - Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al

  procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt

  implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator.

  22.5. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în

  activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii

  contractante la care are contract de muncă salariatul implicat, respectîndu-se toate prevederile

  legale.

  22.6. - Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care

  desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva

  incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

  Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Prestatorul

  ui, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.

  23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

  23.1.- Limba care guvernează contractul este limba română.

  24. Comunicari

  24.1. - - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

  trebuie sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax, etc.

  (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

  primirii.

  24.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon , e-mail, etc cu

  conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

  25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

  25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România

 • Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  Prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

  Contract servicii avand ca obiect “Servicii de igienizare si curatenie – Spatii de servicii autostrada

  Campia Turzii- Tg. Mures”

  13

  26. PREVEDERI FINALE

  26.1. Prezentul contract s-a încheiat in 2 (doua) exemplare originale, un exemplar pentru

  Prestator si un exemplar pentru Achizitor

  Achizitor

  Prestator

  COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

  INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

  prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

  SI PODURI BRASOV