of 52 /52
Kortrijk, 20/04/2010 Dirk Van Heuven m.m.v. Sofie Logie (ABC van) CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID

Contracteren door en met overheden (Publius)

  • Author
    publius

  • View
    1.933

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Contracteren door en met overheden (Publius)

Page 1: Contracteren door en met overheden (Publius)

Kortrijk, 20/04/2010

Dirk Van Heuvenm.m.v. Sofie Logie

(ABC van)

CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID

Page 2: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 2

CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID

DEEL 1. Wat is een overheid ?

DEEL 2. Uitgangspunten

DEEL 3. Contracteren door de overheid

DEEL 4. Contracteren met de overheid

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 3: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 3

Deel 1. Wat is een overheid ?

EEN VERVELENDE VRAAG (1)

Woordenboek Van Dale

“personen, lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet”

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 4: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 4

Deel 1. Wat is een overheid ?

EEN VERVELENDE VRAAG (2)

W.RvS : “administratieve overheid”

artikel 14 RvS-wet: geen definitie

Decreet Openbaarheid van Bestuur (26/03/2004):

“bestuursinstantie”

(a) rechtspersoon opgericht bij of krachtens GW, wet, decreet, ordonnantie

(b) natuurlijke /rechtspersoon (of groepering), gecontroleerd door (a)

(c) natuurlijke / rechtspersoon (of groepering), belast door (a) met taak van

algemeen belang / taak van algemeen belang + voor derden bindende

beslissingen

Wet Formele Motiveringsplicht (29.07.1991): “bestuur”

administratieve overheid cf. artikel 14 W.RvS

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 5: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 5

Deel 1. Wat is een overheid ?

EEN VERVELENDE VRAAG (3)

rechtspraak rechtsleer

WAT IS EEN OVERHEID ?

Hof van Cassatie 6.09.2002 :administratieve overheid = “bevoegdheid om voor derden bindende beslissingen kunnen nemen”(doorslaggevend criterium)

Gevolgd door de Raad van State

wil van de oprichter

taken van algemeen belang

oprichting / erkenning door de overheid

eenzijdig derden te binden

publieke rechtsvorm

administratief toezicht

EN

/

OF

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 6: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 6

Deel 1. Wat is een overheid ?

EEN VERVELENDE VRAAG (4)

BEGRIP AANBESTEDENDE OVERHEID :

• Federale overheden, gewesten, gemeenschappen, provincies en

gemeenten, OCMW’s, politiezones, POM’s, AGB’s, IGS

• Restcategorie :

- rechtspersoonlijkheid

- opgericht voor het behartigen van doelstellingen van

algemeen belang, andere dan van industriële of

commerciële aard

- determinerende overheidsinvloed (bestuursorganen,

toezicht, financiering)

“administratieve overheid” (W.RvS)

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 7: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 7

Deel 2. Uitgangspunten

DE STUKKEN VAN DE PUZZEL

algemeenbelang

privaat belang

bevoegd-heden

motiveringplicht

bestuurlijktoezicht

openbaar-heid

bestuur

mede-dinging

vrijheid:-handeling-beslissing

verander-lijkheid /

continuïteit

acte détachable

PUBLIEKRECHTELIJKE WEG

PRIVAAT-RECHTELIJKE WEG

privaat domein

openbaar domein / openbare

diensttranspa-

rantie

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 8: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 8Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

1. De overheid als bijzondere contractant

Traditionele opdeling:- Administratieve contracten (contrats adminsitratifs) = publiek recht- Contracten met de overheid (contrats de l’administration) = privaat

recht

Maar: - Flandria-arrest- Overheid heeft vaak dubbele hoedanigheid- Van Garsse + Wauters: “Bij ieder overheidscontract moet rekening

gehouden worden met het publiek recht en het privaat recht”

De overheid is steeds een bijzondere contractant.

Page 9: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 9Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

2. De overheid dient het algemeen belang

De overheid handelt steeds in het algemeen belang.

Algemeen belang = geen eenduidige definitie

Quid bij miskenning algemeen belang?

Onderscheid met ‘eigen’ belang.

Page 10: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 10Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

3. Wat bij botsing van het algemeen en privaat (contractueel) belang?

Cass. 29.10.2001 C.08.0390.N

Page 11: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 11Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

4 De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden

- Respect van het eigen bevoegdheidsdomein- Respect van de interne organisatiestructuur- Respect van de eigen bevoegdheidsbegrenzing

Page 12: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 12Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL 4 De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden tredenVoorbeeld:

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen

WIE IS BEVOEGD ?

art. 57 Gemeentedecreetdaden beheer RG/OGdaden beschikking RG/OG (budget / dagelijks bestuur)gunningsbeslissing O.O

volheid van bevoegdheiduitz. wet/decreetuitz. delegatie van bevoegdheid

geen delegatie mogelijk :O.O. : vaststellen gunnings-procedure en bestek daden beschikking RG/OGuitz. : budget / dagelijks bestuur

grenzen gemeenteraad

Page 13: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 13Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

5. Het discretionaire karakter van de bevoegdheidsuitoefening door de overheid

Vrije keuze voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke technieken door de overheid begrensd door:

- Europees recht- Wet- De eigen reglementering - Beginselen van behoorlijk bestuur

- gelijkheidsbeginsel- transparantieplicht- vertrouwensbeginsel, …

De overheid moet de gevolgen van de eigen beslissing dragen.

Page 14: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 14Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

6. De mededinging als regel bij het toewijzen/sluiten van een overheidscontract

- Gelijkheidsbeginsel

- Niet enkel bij overheidsopdrachten en concessies

- Nieuwe omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010

- Uitzonderingen

Page 15: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 15Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

7. De overheid is gehouden tot een transparantieplicht

- Bekendmaking

- Doorzichtige procedure

Page 16: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 16Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

8. De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht

Formele motivering: wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Materiële motiveringsplicht

Specifieke bepalingen in Overheidsopdrachtenwet

Page 17: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 17Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

9. De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren

Artikel 32 Grondwet , uitgewerkt in

federale wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Meer rechten betreffende milieu-informatie (> verdrag van Aarhus)

Page 18: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 18Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

10. De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (1)

Openbaar domein / privaat domein

Domein = goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen

Openbaar domein : “goed dat door een uitdrukkelijke of impliciete

beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd voor het gebruik

van allen, zonder onderscheid van persoon”

“bestemming van het goed voor de openbare dienst”

Privaat domein : “de rest”

Page 19: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 19Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

10. De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (2)

Belangrijke gevolgen

Openbaar domein : niet vervreemdbaar/geen zakelijke en

persoonlijke rechten; enkel precaire privatieve rechten

Privaat domein : vrijheid tot contracteren

Page 20: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 20Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

10. De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (3)

Milderingen :

Cass. 25.09.2000 en Cass. 18.05.2007 : bepaalde rechten zijn

mogelijk “voor zover , enerzijds, de bestemming tot het gebruik

van eenieder niet in het gedrang komt en, anderzijds, de wet

van de veranderlijkheid van de openbare dienst geëerbiedigd

wordt”

Artikel 191 Gemeentedecreet + PPS-decreet : “voor zover die

rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van

die goederen”

Page 21: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 21Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

11. De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract

De keuze voor een contractspartner is een afsplitsbare, aanvechtbare rechtshandeling.

De vernietigbaarheid van de contract zelf is nog steeds geen evidentie.

Page 22: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 22Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Deel 2. UitgangspuntenDE STUKKEN VAN DE PUZZEL

12. De rol van het bestuurlijk toezicht

Legaliteitscontrole

Opportuniteitscontrole (algemeen belang)

Page 23: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 23

Deel 2. Uitgangspunten

DE STUKKEN VAN DE PUZZEL (2)

PUBLIEKRECHTELIJKE WEG

PRIVAATRECHTELIJKE WEG

overheidsopdracht

concessie

aankoop/verkoop

zakelijke rechten

verhuur/huur

publiek-private samenwerking

publiek-publieke samenwerking

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 24: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 24

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg –

OVERHEIDSOPDRACHTEN (1)

Onderscheid tussen Europese regelgeving en nationale

regelgeving

Onderscheid tussen klassieke en nutssectoren

Onderscheid tussen gunnings- en uitvoeringsfase

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 25: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 25

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg –

OVERHEIDSOPDRACHTEN (2)

HUIDIG RECHT:

Wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

• Gunningsfase : KB 8.01.1996 (klassieke sectoren ) en KB 10.01.1996

(nutssectoren)

• Uitvoeringsfase : KB 26.09.1996 met AAV (klassieke en nutssectoren)

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 26: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 26

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

TOEKOMSTIG RECHT :

Wet van 15.06.2006 – Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten

Wet van 16.06.2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en

inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (?)

KB’s in de maak

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 27: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 27

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

BEGRIP OVERHEIDSOPDRACHT :

• Schriftelijke

• Overeenkomst (“wederzijdse verbintenis”)

• Ten bezwarende titel (“prijs”)

• Tussen een aanbestedende overheid en een andere persoon, al

dan niet met rechtspersoonlijkheid (eventueel ook een

overheid) (“personele toep.”)

• Met betrekking tot werken, leveringen of diensten (“materiële

toep.”)

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 28: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 28

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

PROMOTIEOPDRACHT VAN WERKEN [LEVERINGEN]

CONCESSIE VAN OPENBARE WERKEN

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 29: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 29

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (1)

Diverse gunningswijzen in functie van aard van de

gunningscriteria en onderhandelingsmogelijkheden :

aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure

Nieuw : concurrentiegerichte dialoog, dynamisch

aankoopsysteem, elektronische veiling

Verloop : aankondiging, (selectiefase), indiening offertes,

opening offertes, beoordeling offertes,

(onderhandelingsfase), gunningsbeslissing, kennisgeving

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 30: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 30

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (2)

Selectiecriteria : uitsluitingscriteria, criteria betreffende

de financieel-economische draagkracht en criteria betreffende

de technische bekwaamheid

Gunningscriteria : prijs, kwaliteit, technische waarde,

esthetisch en functioneel karakter, milieukenmerken, sociale

en ethische kenmerken, rentabiliteit, uitvoeringstermijn,

uitvoeringsmethodiek, dienst na uitvoering …

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 31: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 31

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (3)

• Strengere regels voor opdrachten met een grotere waarde (zgn.

opdrachten boven de Europese bekendmakingdrempels) en

onderscheid werken, leveringen en diensten

• Bepalingen ter bescherming van de overheid :

mogelijkheid tot het doorvoeren van een strenge controle

naar de bekwaamheid van de uitvoerder

grotere mededinging en prijsdruk mogelijk

grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden tav

contractant

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 32: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 32

Deel 3. Contracteren door de overheidPubliekrechtelijke weg -

OVERHEIDSOPDRACHTEN

BIJZONDERHEDEN UITVOERINGSFASE

• Bepalingen ter bescherming van de overheid :

leiding en toezicht

borgstelling

onderaanneming

berekening uitvoeringstermijn

keuringen en proeven, oplevering en waarborgtermijn

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 33: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 33

Deel 3. Contracteren door de overheid

Publiekrechtelijke weg - CONCESSIE

Geen éénduidige definitie, wel een afzonderlijke rechtsfiguur

Drie vormen

Domeinconcessie

Concessie van openbare diensten

Concessie van openbare werken

Geen wettelijke regeling

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij keuze van

concessionaris en uitvoering

Traditioneel verbonden met openbaar domein / openbaar belang

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 34: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 34

Deel 3. Contracteren door de overheid

Publiekrechtelijke weg - CONCESSIE

BIJZONDERHEDEN “GUNNINGS”FASE

• Geen toepassing van overheidsopdrachten (uitz. concessie van

openbare werken), maar mededinging

BIJZONDERHEDEN “UITVOERINGS”FASE

• Nog grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden

• Ad nutum-opzegbaarheid omwille van algemeen belang

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 35: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 35

Deel 3. Contracteren door de overheid

Publiekrechtelijke weg - ANDERE

Benoeming

Convenant

Vergunning

Ook hier altijd

mededinging

transparantie

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 36: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 36

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Geen éénduidige definitie, containerbegrip, geen afzonderlijke

rechtsfiguur

Decreet van 9.07.2003 betreffende publiek-private samenwerking

Vier basiselementen :

een bepaalde vorm van gestructureerde samenwerking

tussen enerzijds een publieke en anderzijds een private

partij

m.b.t. een project

met als resultaat een financiële, maatschappelijke en/of

operationele meerwaarde.

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 37: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 37

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

PPS-voedende elementen

PPS

levenscyclusbenadering

scopeverbreding

outputgerichtheid

beschikbaarheids- en gebruiksvergoeding

opbrengstdeling

risico- en taakverdeling

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 38: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 38

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Vier fasen :

haalbaarheidsstudie

structurering

selectie

uitvoering

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Overheidsopdrachten ?

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 39: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 39

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Contractuele PPS :

Participatieve PPS :

PUBLIEKE PARTNER

PRIVATE PARTNER

overeenkomst

PUBLIEKE PARTNER

overeenkomstPUBLIEKE PARTNER

PRIVATE PARTNER

SPV

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 40: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 40

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Model van onderaanneming

PUBLIEKE PARTNER

PRIVATE PARTNER

ONTWERPER

AANNEMER

ONDERHOUDS-FIRMA

FINANCIËLE INSTELLING

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 41: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 41

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Model van consortium

PUBLIEKE PARTNER

PRIVATE PARTNER

ONTWERPER

AANNEMER

ONDERHOUDS-FIRMA

FINANCIËLE INSTELLING

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 42: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 42

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Type PPS-voorbeeld : DBFM-overeenkomst (“design, build, finance,

maintain”)

ONTWERPEN

BOUWEN

FINANCIEREN

ONDERHOUDEN

PUBLIEKE PARTNER

PRIVATE PARTNER

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 43: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 43

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Enkele aandachtspunten

• PPS is niet zo nieuw als men denkt

• PPS is geen wonderoplossing

alternatieve financiering is soms bijzonder dure financiering

doorschuiven van risico’s kan hoog prijskaartje hebben

in PPS kan overheid performante controlemechanismen verliezen

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 44: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 44

Deel 3. Contracteren door de overheid

PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING

In het kader van PPS

Buiten het kader van PPS

• Intergemeentelijk samenwerkingsverband :

zonder RP : interlokale vereniging

met RP : projectvereniging, opdrachthoudende vereniging

en dienstverlenende vereniging

• “Verzelfstandiging” :

zonder RP : intern verzelfstandigde agentschappen

met RP : extern verzelfstandigde agentschappen

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 45: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 45

Deel 3. Contracteren door de overheid

DE PRIVATE WEG

Koop/verkoop

Huur/verhuur

Zakelijke rechten

Contractuele

arbeidsovereenkomst

Ook hier altijd mededinging en

transparantie.

Maar kan de overheid een

dading afsluiten?

RvS 6 april 2006, nr.

157.351

Wat met de eenzijdige

verbintenis?

Rb. Kortrijk 5 december

2008

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 46: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 46

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

overheidsopdrachten

eigen systematiek

andere overeenkomsten

gewone rechtbanken zijn bevoegd

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 47: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 47

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

RECHTSBESCHERMING N.A.V. KEUZE VAN CONTRACTANT :

• leer van de zgn. complexe rechtshandeling

• leer van de zgn. acte détachable : administratieve

rechtshandeling en de daaruit voortvloeiende overeenkomst

• onderscheid uitvoering in natura – schadevergoeding

• verdeling rechtsmacht burgerlijke rechter – Raad van State :

begrip subjectieve rechten versus objectieve rechten

begrip administratieve overheid in de zin van artikel 14

Gec.W.RvS

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 48: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 48

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

UITVOERING IN NATURA

SCHADEVERGOEDING vordering tot nietigverklaring van de administratieve rechtshandeling als hulpmiddel(60 dagen na kennisname)

vordering tot schadevergoeding ex artikel 1382 BW

vordering tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid) van de administratieve rechtshandeling (+ 8 dagen / 60 dagen na kennisname) + nietigverklaring

vordering tot schorsing / nietigverklaring van de overeenkomst bij de burgerlijke rechter

RAAD VAN STATE BURGERLIJKE RECHTER

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 49: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 49

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

Feyfer-Formanova-rechtspraak weinig kans op uitvoering in

natura

• Raad van State wijst vordering af bij gebrek aan MTHEN

• burgerlijke rechter is terughoudend om overeenkomst te

schorsen resp. te vernietigen op verzoek van een derde

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 50: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 50

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

Enkele bijzonderheden in overheidsopdrachten :

• actieve informatieverplichting t.a.v. niet-verkozen

inschrijvers

• wachttermijn van 15 kalenderdagen voor grote opdrachten

(ruimer !)

• verplichte toepassing UDN-procedure bij Raad van State

• ! geen vereiste meer van MTHEN verval Feyfer-Formanova-

rechtspraak ?

• ! maar belangenafweging

• ! schorsing van gunningsbeslissing impliceert van rechtswege

schorsing van uitvoering van de overeenkomst, gesloten in

strijd met wachttermijn

• ! vordering tot onverbindendverklaring / bekomen van

alternatieve sancties

doorgaans betere rechtsbescherming, zeker voor grote opdrachten

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 51: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 51

Deel 4. Contracteren MET de overheid

RECHTSBESCHERMING

RECHTSBESCHERMING TIJDENS UITVOERING :

• geen toepassing van exceptio non adimpleti contractus (enac)

mogelijk

• burgerlijke rechter op grond van contractuele

aansprakelijkheid

cf. privaat recht

• bijzonderheden overheidsopdrachten :

specifieke rechtsgronden in AAV

ambtshalve maatregelen

schadevergoeding

specifieke verjaringstermijn van 2 jaar na pv van

definitieve oplevering

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010

Page 52: Contracteren door en met overheden (Publius)

/ 52

referentiesDirk Van HeuvenPresident Kennedypark 6/248500 Kortrijk

t 056 74 56 00

[email protected]

Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010