Corel Texture

  • View
    401

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Spis treciRozdzia 1 Korzystanie z programu Corel TEXTURE.Wprowadzenie do programu Corel TEXTURE . Okrelanie waciwoci owietlenia . . .Ustawianie waciwoci owietlenia . Stosowanie koloru do wiate . . . . . . . . . .

. .. .

. .. .

.. .

. .

.. .

. .. .

.

. .. .

.

. .. .

. .. .

.. .

. .

.. .

. .. .

.

. .. .

Waciwoci powierzchni . Warstwy cieniowania . .Okrelanie warstw cieniowania Stosowanie koloru do warstw .

. .. .

. .. . . . . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . . . . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . . . . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

. .. . . . .

Operowanie warstwami cieniowania Stosowanie ustawie mieszania .

Ustawienia algorytmu warstw cieniowania .

Okrelanie formy i geometrii .

..

.. .

.. .

.. .

.. . . .

.. .

.. .

.. .

.. .

.. . . .

.. .

.. .

.. .

Ustawienia algorytmu formy i geometrii

Tworzenie trjwymiarowych efektw krawdzi

Renderowanie tekstur .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 5 7 7 9 10 11 11 12 14 15 18 29 30 35 36

Spis treci

i

KORZYSTANIE Z PROGRAMU COREL TEXTURE

1

Program Corel TEXTURE suy do tworzenia deseni z kamienia, marmuru, chmur bd innych materiaw. Tekstura to powierzchnia, ktra staje si widoczna po przeciciu trjwymiarowego obiektu. Na przykad przecinajc kawaek drewna pod rnymi ktami, mona utworzy powierzchnie ze sojami lub efektem forniru. Mona wpywa na wygld deseniu, okrelajc rodzaj noa, kierunek cicia oraz sposb fazowania krawdzi cicia. Mona take zmienia efekty koloru i owietlenia, wzbogacajce wygld tekstury. Tekstury powstaj w wyniku poczenia czterech wymienionych poniej waciwoci: Owietlenie ustawia jeden, dwa bd trzy reflektory rzucajce wiato na powierzchni tekstury. Warstwy cieniowania zawieraj materia i kolor oraz okrelony jest dla nich sposb mieszania. Topografia okrela ksztat powierzchni tekstury, na przykad taki jak fale, zmarszczki czy wypukoci. Zaley on od ksztatu noa tncego materia. Krawd tworzy okrge, fazowane lub paskie obramowanie tekstury. Tekstury mona projektowa i zmienia w dowolnym momencie. Tekstury mog mie wygld naturalny, jak drewno, kamie, zmarszczki, chmury i wyboje. Mona take tworzy desenie szachownicy, kropek, linii lub czy naturalne tekstury z takimi deseniami. Tworzone tekstury maj jednolity wygld na caej powierzchni. Mona je generowa w rozdzielczociach odpowiednich dla publikacji elektronicznych i papierowych.

Tworzenie powierzchni przez przecicie obiektuTekstura jest powierzchni powsta w wyniku przecicia jednolitego obiektu. Przed wykonywaniem takiego przecicia naley rozumie takie pojcia jak rozdzielczo, wymiary obiektu oraz nieregularnoci deseniu.

Wymiary obiektuMateria mona przecina w dowolnym kierunku i pod dowolnym ktem. Tekstura to powierzchnia pojawiajca si po przeciciu obiektu. Zalenie od typu materiau, mona uzyska wiele rnych cech powierzchni. Na przykad powierzchnia marmuru przecinana pod rnymi ktami moe mie yki bd plamki.

Korzystanie z programu Corel TEXTURE

3

Naley ustali rozmiar i charakterystyk tekstury, okrelajc przykadowo, czy ma by wska i cienka, czy szeroka i krtka. Obrazek mona oglda w zblieniu lub z pewnej odlegoci, aby uzyska rne perspektywy. Przy renderowaniu tekstury, czyli przeksztacaniu jej w map bitow, wybrana wielko i rozdzielczo decyduj o tym, jak szczegowa bdzie powierzchnia.

Szczegy w rozdzielczociach renderowaniaRozdzielczo zrenderowanej tekstury wpywa na szczegowo powierzchni. Drobne szczegy pojawiaj si w miar zbliania si do obiektu. Oznacza to, e wiksze obrazki nie s powikszeniami mniejszych. Przy zwikszaniu obrazka rozdzielczo szczegw jest taka sama, a jako si nie pogarsza.

Nieregularno deseniuWewntrzna struktura materiaw uywanych do tworzenia tekstur czsto ma regularny wzr. Dese ten, na przykad drewna bd granitu, pojawia si przy ciciu materiau. Na regularno deseniu mona wpywa, tworzc jednolit tekstur lub pozwalajc na przypadkowe zmiany. Mona take utworzy dese, w ktrym poowa elementw bdzie jednolita, a poowa przypadkowa.

Niezrenderowane projekty teksturNiezrenderowane projekty tekstur zawieraj wszystkie waciwoci tekstury, a take miniatur obrazka uywan do wywietlania tekstury. Tekstury tworzone przez uytkownika, a take gotowe wzorce tekstur, s przechowywane w formacie pliku tekstury. Tekstury takie symuluj powierzchnie, na przykad kamie, chmury lub fale. Pliki programu Corel TEXTURE maj kilka wsplnych cech: Projekty tekstur mona edytowa i zmienia w dowolnym momencie. Pliki projektw tekstur maj wzgldnie ma wielko (40-50 KB). Projekty tekstur przed wykorzystaniem w innych aplikacjach naley zrenderowa.

Zrenderowane projekty teksturZrenderowana tekstura zostaje przetworzona na map bitow, ktr mona importowa do innych aplikacji. Tekstur mona renderowa na ekranie, aby j obejrze i wprowadzi zmiany. Naley pamita o nastpujcych cechach zrenderowanych tekstur: Mona ich uywa w innych aplikacjach.

4

Corel TEXTURE: Rozdzia 1

Mona okreli rozmiar i rozdzielczo zrenderowanej tekstury. Rozdzielczo zaley od przeznaczenia tekstury. Dokumenty elektroniczne wymagaj niskiej rozdzielczoci, a drukowane wysokiej. Zrenderowane tekstury zapisywane s w postaci plikw BMP. Zrenderowanej tekstury nie mona edytowa ani zmienia w programie Corel TEXTURE. Mona jednak importowa zrenderowany obrazek do innego programu i edytowa go jako map bitow.

Wprowadzenie do programu Corel TEXTUREWasne tekstury mog by tworzone w celu wykorzystania ich jako ta stron WWW, tapety pulpitu bd czci projektu wykonywanego w innej aplikacji. Tworzenie nowej tekstury mona rozpocz od pustego projektu, wzorca tekstury lub te skorzysta z Kreatora tekstur.

Tworzenie tekstury od podstawRozpoczcie pracy od pustej tekstury umoliwia utworzenie wasnego projektu. Na pocztku do dyspozycji jest czysta pytka, czyli owietlona dwoma punktami wietlnymi, czarna, paska, pozbawiona wszelkich cech powierzchnia. Tworzenie nowej tekstury to najlepszy sposb na wyprbowanie rnych projektw.

Aby utworzy tekstur od podstaw:1 Z menu Plik wybierz polecenie Nowy. 2 Wybierz opcj Pusta tekstura. 3 Nacinij przycisk Nowa.

Tworzenie tekstury przez modyfikacj wzorca teksturyProgram Corel TEXTURE zawiera wzorce tekstur, ktre mona zmienia, aby tworzy wasne obrazki. Dostpne tekstury mona przeglda w galerii tekstur.

Aby utworzy tekstur przez modyfikacj wzorca tekstury:1 Z menu Plik wybierz polecenie Nowy. 2 Wybierz opcj Wzorzec tekstury. 3 Nacinij przycisk Nowa. 4 Kliknij kart, aby obejrze zawarto strony. 5 Wybierz odcie z listy Typ tekstury. 6 Kliknij dwukrotnie obrazek z galerii. Korzystanie z programu Corel TEXTURE

5

Aby unikn zmiany gotowego projektu, tekstur naley zapisa w pliku o innej nazwie.

Tworzenie tekstury za pomoc Kreatora teksturKreator tekstur pomaga w tworzeniu nowych, zoonych tekstur uytkownika. Korzystajc z niego mona wykona wszystkie czynnoci konieczne do utworzenia nowej tekstury, podejmujc decyzje dotyczce projektu. W dowolnym momencie mona wrci do wczeniejszych ustawie i zmieni je.

Aby utworzy tekstur za pomoc Kreatora tekstur:1 Z menu Plik wybierz polecenie Nowy. 2 Wybierz opcj Kreator tekstur. 3 Nacinij przycisk Nowa. 4 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

Okrelanie rozmiaru i rozdzielczoci teksturyUstalany przez uytkownika rozmiar tekstury zaley od jej przeznaczenia. Moe ona zosta wykorzystana jako to strony WWW, cz zoonego obrazka bd innej aplikacji. Okrelana rozdzielczo tekstury zaley od tego, czy ma ona by uywana w formie pliku, czy wydrukowana.

Aby okreli rozmiar tekstury:1 Z menu Plik wybierz polecenie Ustawienia obrazka. 2 Wybierz jedn z opcji w sekcji Jednostki. 3 Wpisz warto w polu Szeroko tekstury. 4 Wpisz warto w polu Wysoko tekstury.

Aby okreli rozdzielczo tekstury:1 Z menu Plik wybierz polecenie Ustawienia obrazka. 2 Wybierz jedn z opcji w sekcji Rozdzielczo. 3 Wpisz warto w polu Szeroko tekstury. 4 Wpisz warto w polu Wysoko tekstury.

6

Corel TEXTURE: Rozdzia 1

Podane przez uytkownika ustawienia wpywaj na czas renderowania oraz wielko pliku zrenderowanej tekstury. Renderowanie duego pliku tekstury o wysokiej rozdzielczoci bdzie trwao duej. Rne formaty drukowania i wywietlania wymagaj innych wartoci rozdzielczoci. Tekstury przeznaczone tylko do wywietlania na ekranie powinny mie rozdzielczo 72 punktw na cal (dpi). Dla wikszoci drukowanych tekstur rozdzielczo jest ustawiana na poziomie 150 dpi, niezalenie od rozdzielczoci drukowania. Desenie geometryczne z ostrymi krawdziami wymagaj wyszej rozdzielczoci.

Okrelanie waciwoci owietleniaWaciwoci owietlenia okrelaj ilo, intensywno i rodzaj owietlenia powierzchni tekstury. Efekty owietlenia tworzy si, rozmieszczajc punkty wietlne (maksymalnie trzy) nad powierzchni tekstury. Mona wczy cz wiate, wszystkie lub nie wczy adnego, jak rwnie zmienia ich pooenie. Kademu z punktw wietlnych mona przypisa inny kolor. Na owietlenie wpywaj take waciwoci powierzchni tekstury. Dla kadego wiata mona regulowa nastpujce waciwoci: Rozproszone decyduje o oglnej intensywnoci wiata padajcego na powierzchni tekstury. Im wysze ustawienie, tym powierzchnia bardziej rozjaniona. Cieniowanie okrela wielko, o jak zmniejszaj si wartoci kolorw przy tworzeniu cieni. Odbyski ustawia kontrast tworzony przez kade ze wiate.

Ustawianie waciwoci owietleniaTrjwymiarowy model przedstawia tekstur i owie