CRC - Slovenian version

Embed Size (px)

Text of CRC - Slovenian version

  • 1. MEDNARODNA KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH November 1989PREAMBULADrave podpisnice te konvencije so: v preprianju, da po naelih, izraenih v ustanovni listini Organizacije zdruenihnarodov, pomeni priznanje prirojenega dostojanstva in enakih in neodtuljivihpravic vseh lanov loveke drube temelj svobode, pravinosti in miru na svetu, upotevajo, da so ljudstva Zdruenih narodov v ustanovni listini Organizacijezdruenih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne lovekove pravice indostojanstvo in vrednost lovekove osebnosti in se odloila, da bodo pospeevaladrubeni napredek in ustvarjanje boljih ivljenjskih pogojev v veji svobodi, zavedajo se, da so Zdrueni narodi v Sploni deklaraciji o lovekovih pravicah inv mednarodnih sporazumih o lovekovih pravicah razglasili, da so pravice indolnosti, doloene s temi akti, enake za vse, ne glede na raso, barvo, spol, jezik,veroizpoved, politino ali drugo preprianje, narodno ali drubeno poreklo,premoenje, rojstvo ali kakrenkoli drug poloaj, priklicujo si v spomin, da so Zdrueni narodi v Sploni deklaraciji o lovekovihpravicah razglasili, da je otrotvo upravieno do posebne skrbi in pomoi, v preprianju, da mora biti druini, ki je temeljna drubena skupina in naravnookolje za razvoj in blaginjo vseh njenih lanov in e posebej otrok, namenjenoposebno varstvo in pomo, da lahko v celoti prevzame svoje odgovornosti vdrubi, zavedajo se, da mora otrok, e naj dosee poln in skladen razvoj svojeosebnosti, odraati v druinskem okolju, v vzduju sree, ljubezni inrazumevanja, v preprianju, da mora biti otrok povsem pripravljen na samostojno ivljenje vdrubi in vzgojen v duhu idealov, razglaenih v ustanovni listini Organizacijezdruenih narodov, in e posebej v duhu miru, dostojanstva, strpnosti, svobode,enakosti in solidarnosti. upotevajo, da je potreba po posebni skrbi za otroka doloena v enevskideklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 in v Deklaraciji o otrokovih pravicah, kijo je Generalna skupina sprejela 20. novembra 1959, ter priznava v Splonideklaraciji o lovekovih pravicah, v mednarodnem paktu o dravljanskih inpolitinih pravicah (e posebej v 23. in 24. lenu), v mednarodnem paktu oekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (e posebej v 10. lenu) ter v statutihin ustreznih aktih specializiranih agencij in mednarodnih organizacij, ki skrbijo zablaginjo otrok, upotevajo dolobe Deklaracije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalnaskupina 20. novembra 1959, da otrok zaradi telesne in duevne nezrelostipotrebuje posebno varstvo in skrb, skupaj z ustreznim pravnim varstvom, takopred rojstvom kot tudi po njem, sklicujo se na dolobe deklaracije o drubenih in pravnih naelih varstva inblaginje otrok, pri emer je dan poseben poudarek nacionalnemu inmednarodnemu rejnitvu in posvojitvi, standardnim minimalnim pravilom

2. Organizacije zdruenih narodov glede kazenskega pravosodja za mladoletnike(Pekinka pravila) in Deklaraciji o varstvu ensk in otrok v izrednih razmerah inoboroenih spopadih, zavedajo se, da so v vseh dravah sveta otroci, ki ivijo v izjemno tekihrazmerah, in da ti otroci potrebujejo posebno pozornost, upotevajo pomen tradicije in kulturnih vrednot posameznih narodov za varstvoin skladen razvoj otroka, zavedajo se pomembnosti mednarodnega sodelovanja za izboljanje ivljenjskihpogojev otrok v vseh dravah, e posebej v dravah v razvoju,sklenile naslednje: 3. 1. DEL1. lenZa namene te konvencije pomeni izraz otrok vsako loveko bitje, ki je mlaje od osemnajst let, razene pravo, ki se uporablja za otroka, ne doloa, da se polnoletnost dosee e prej.2. len1. Drave podpisnice spotujejo in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, jamijo s to konvencijo priznane pravice brez kakrnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, spol, jezik, veroizpoved, politino ali drugo preprianje, narodno, etnino ali drubeno poreklo, premoenje, nezmonost, rojstvo ali kakrenkoli drug poloaj otroka, njegovih starev ali zakonitega skrbnika.2. Drave podpisnice bodo sprejele vse ustrezne ukrepe, da bo otrok zavarovan pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja, ki bi nastalo na podlagi poloaja, delovanja, izraenih mnenj ali preprianj njegovih starev, zakonitih skrbnikov ali druinskih lanov.3. len1. Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ne glede na to ali jih opravljajo dravne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodia, upravni organi ali zakonodajna telesa, naj bodo glavno vodilo otrokove koristi.2. Drave podpisnice se zavezujejo, da bodo otroku zagotovile takno varstvo in skrb, kakrno je potrebno za njegovo blaginjo, upotevajo pravice in dolnosti starev, zakonitih skrbnikov ali drugih posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka; v ta namen bodo sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe.3. Drave podpisnice bodo zagotovile, da se bodo ustanove, zavodi in slube, ki so odgovorne za skrb ali varstvo otrok, prilagodile normam, ki so jih predpisale pristojne oblasti, e posebej glede varnosti, zdravja ter tevila in usposobljenosti osebja, prav tako pa tudi zagotovile ustrezen nadzor.4. lenDrave podpisnice bodo sprejele vse ustrezne zakonodajne, upravne in drugeukrepe za uresniitev pravic, ki so priznane s to konvencijo. Glede ekonomskih,socialnih in kulturnih pravic naj drave podpisnice take ukrepe sprejemajo v okviruvseh razpololjivih sredstev in, kjer je potrebno, v okvirih mednarodnega sodelovanja.5. lenDrave podpisnice bodo spotovale odgovornosti, pravice in dolnosti starevoziroma, kjer je veljavno, lanov ire druine ali skupnosti, kot predvidevajo krajevniobiaji, zakonitih skrbnikov ali drugih oseb, ki so zakonsko odgovorne za otroka, dana nain, ki je prilagojen otrokovim razvojnim zmonostim, zagotovijo ustreznoUNICEF sklad Zdruenih narodov za pomo otrokom je prva mednarodna organizacija, ki jebila ustanovljena leta 1946 z namenom POMAGATI OTROKOM VSEGA SVETA. 4. usmerjanje in svetovanje otroka glede uveljavljanja njegovih pravic, priznanih s tokonvencijo.6. len1. Drave podpisnice priznavajo, da ima vsak otrok neodtuljivo pravico do ivljenja.2. Drave podpisnice bodo v najveji moni meri zagotovile otrokovo preivetje in razvoj.UNICEF sklad Zdruenih narodov za pomo otrokom je prva mednarodna organizacija, ki jebila ustanovljena leta 1946 z namenom POMAGATI OTROKOM VSEGA SVETA. 5. 7. len1. Otrok bo takoj po rojstvu vpisan v rojstno matino knjigo in ima od rojstva pravico do imena, pravico do skrbstva, pravico pridobiti dravljanstvo in po monosti pravico, da pozna svoje stare in da le-ti skrbijo zanj.2. Drave podpisnice bodo zagotovile uresnievanje teh pravic v skladu s svojo notranjo zakonodajo in obveznostmi, ki jim jih nalagajo ustrezni mednarodni akti s tega podroja, e posebej tam, kjer bi otrok sicer ostal brez dravljanstva. 8. len1. Drave podpisnice se zavezujejo, da bodo spotovale otrokovo pravico do ohranjanja lastne identitete, vkljuujo dravljanstvo, ime in druinska razmerja v skladu z zakoni, brez nezakonitega vmeavanja.2. e bo otrok nezakonito prikrajan za nekatere ali za vse elemente svoje identitete, bodo drave podpisnice zagotovile ustrezno pomo in varstvo, da bo lahko znova imprej vzpostavil svojo identiteto. 9. len1. Drave podpisnice jamijo, da otrok ne bo proti volji starev loen od njih, razen e ne bodo pristojne oblasti v sodnem postopku (s pridrkom sodne presoje), v skladu z veljavnim zakonom in postopki, doloile, da je takna loitev nujna za otrokovo korist. Takna odloitev je lahko neizogibna v posameznih primerih, ko stari zlorabljajo ali zanemarjajo otroka ali ko stara ivita loeno in je potrebno odloiti o otrokovem prebivaliu.2. V kateremkoli postopku v skladu s 1. toko tega lena imajo vse prizadete stranke monost sodelovati v postopku in izraziti svoja mnenja.3. Drave podpisnice bodo spotovale pravico otroka, ki je loen od enega ali od obeh starev, da redno vzdruje osebne stike in neposredno zvezo z obema, razen e je to v nasprotju z njegovimi koristmi.4. e je taka loitev posledica kateregakoli postopka, ki ga sproi drava podpisnica, kot je pripor, zapor, izgon, pregon ali smrt (vkljuujo tudi smrt iz kakrnegakoli vzroka v asu, ko je oseba pod nadzorom drave) enega ali obeh starev ali otroka, mora drava podpisnica na zahtevo zagotoviti starem, otroku ali, e je to potrebno, drugemu lanu druine ustrezne podatke o tem, kje se nahaja(jo) odsotni druinski lan(i), razen e ne bi posredovanje teh podatkov kodovalo otrokovim koristim. Drave podpisnice tudi jamijo, da predloitev take zahteve sama po sebi ne bo imela kodljivih posledic za prizadeto osebo (osebe). 10. len1. V skladu z obveznostmi, ki izhajajo 1. toke 9. lena, bodo drave podpisnice obravnavale na pozitiven, human in ekspeditiven nain zahteve otroka ali njegovih starev za vstop v dravo podpisnico ali za odhod iz nje z namenom ponovne zdruitve druine. Drave podpisnice bodo tudi zagotovile, da predloitev take zahteve za prosilce in za lane njihove druine ne bo imela kodljivih posledic. OTROCI IMAJO PREDNOST je UNICEF -ovo vodilo v vseh deelah sveta, kjer ljudje pomo zbirajo in pomagajo tistim, ki pomo najbolj potrebujejo. 6. 2. Otrok, katerega stara prebivata v razlinih dravah, ima, razen v izjemnih okoliinah, pravico vzdrevati osebne stike in neposredno zvezo z obema roditeljima. V ta namen in v skladu z obveznostmi, ki jih opredeljuje 2. toka 9. lena, bodo drave podpisnice spotovale pravico otroka in njegovih starev, da zapustijo katerokoli dravo, tudi svojo lastno, in da vstopijo v svojo dravo. Za pravice do odhoda iz katerekoli drave veljajo samo tiste omejitve, ki jih predpisuje zakon in ki so nujne za zavarovanje dravne varnosti, javnega reda, javnega zdravja in morale ali pravic in svoboin drugih in so v skladu z drugimi pravicami, ki jih priznava ta konvencija. OTROCI IMAJO PREDNOST je UNICEF -ovo vodilo v vseh deelah sveta, kjer ljudje pomo zbirajo in pomagajo tistim, ki pomo najbolj potrebujejo. 7. 11. len1. Drave podpisnice bodo sprejele ukrepe za boj proti nazakonitemu premeanju in ne vraanju otrok iz tujine.2. Zato drave podpisnice podpirajo sklepanje dvostranskih in vest