219
Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine, donijela je UREDBU O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU DIJELA POSLOVA MINISTARSTVA ODRŢIVOG RAZVOJA I TURIZMA JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLјANјE MORSKIM DOBROM CRNE GORE I JAVNOM PREDUZEĆU ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Član 1 U Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore („Službeni list CG“, broj 87/18), u članu 3 riječi: “2019. godine“ zamjenjuju se riječima: “2020. godine“. Član 2 Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“. Broj: 07-8065 Podgorica, 26. decembra 2019. godine Vlada Crne Gore Predsjednik, Duško Marković, s.r. Na osnovu člana 2 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“,broj 78/18) Vlada

Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU DIJELA POSLOVA MINISTARSTVA

ODRŢIVOG RAZVOJA I TURIZMA JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLјANјE

MORSKIM DOBROM CRNE GORE I JAVNOM PREDUZEĆU ZA NACIONALNE

PARKOVE CRNE GORE

Član 1

U Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom

preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne

parkove Crne Gore („Službeni list CG“, broj 87/18), u članu 3 riječi: “2019. godine“

zamjenjuju se riječima: “2020. godine“.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-8065

Podgorica, 26. decembra 2019. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 2 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“,broj 78/18) Vlada

Page 2: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANјU DIJELA POSLOVA MINISTARSTVA

ODRŢIVOG RAZVOJA I TURIZMA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1

U Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma

jedinicama lokalne samouprave („Službeni list CG“, broj 87/18), u članu 4 riječi: „2019.

godine“ zamjenjuju se riječima: „ 2020. godine“.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-8070

Podgorica, 26. decembra 2019.godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Duško Marković, s.r.

.

Na osnovu člana 37 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list CG“, broj 78/18), Vlada

Page 3: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

(„Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. decembra 2019.

godine, donijela je

ODLUKU

O GODIŠNјEM PLANU ZVANIĈNE STATISTIKE ZA

2020. GODINU

1. Ovom odlukom utvrĎuje se Godišnji plan zvanične statistike za 2020. godinu koji

obuhvata prikaz statističkih aktivnosti prema prioritetnim statističkim oblastima.

2. Godišnji plan zvanične statistike za 2020. godinu sastavni je dio ove odluke.

3. Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-7618

Podgorica, 12. decembra 2019. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Duško Marković, s.r.

PRIORITETNA OBLAST 1

DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE

Na osnovu člana 23 stav 3 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

Page 4: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Irena Varagić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

DEM-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Decembar 2019. godine - 28. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 30. april 2020. godine; Mart 2020. godine - 29. maj 2020. godine; April 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Maj 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 31. decembar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 20. april 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Statistika rođenih ima za cilj da proizvede podatke o demografskim karakteristikama živorođenog djeteta, kao i demografskim i socioekonomskim karakteristikama roditelja. Dobijeni podaci potrebni su za analizu prirodnog kretanja stanovništva na nivou Crne Gore i opština. Podaci predstavljaju osnov i za izračunavanje niza demografskih pokazatelja koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije. Podaci se prikupljaju iz Matičnog registra rođenih koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Statistika rođenih

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

1

2

Page 5: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Irena Varagić

irena.varagić@monstat.orge-mail:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

DEM-2

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Decembar 2019. godine - 28. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 30. april 2020. godine; Mart 2020. godine - 29. maj 2020. godine; April 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Maj 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 31. decembar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 20. april 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Statistika umrlih ima za cilj da proizvede podatke o demografskim i socioekonomskim karakteristikama umrlih lica. Na osnovu ovih podataka omogućuje se praćenje i proučavanje ukupnog mortaliteta stanovništva. Dobijeni podaci potrebni su za analizu prirodnog kretanja stanovništva na nivou Crne Gore i opština. Podaci predstavljaju osnov i za izračunavanje niza demografskih pokazatelja koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije. Podaci se prikupljaju iz Matičnog registra umrlih koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Statistika umrlih

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

2

3

Page 6: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Jovanović

[email protected]:

+382 20 230 970Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

DEM-3

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Organi lokalne samouprave

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Decembar 2019. godine - 28. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 30. april 2020. godine; Mart 2020. godine - 29. maj 2020. godine; April 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Maj 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 31. decembar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 30. april 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Statistika sklopljenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou opština i Crne Gore. Istraživanjem se prikupljaju podaci o braku, kao i osnovni demografski, obrazovni i ekonomski podaci o licima koja stupaju u brak.Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije.

Statistika sklopljenih brakova

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

3

4

Page 7: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Jovanović

[email protected]:

+382 20 230 970Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

RB

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Osnovni sudovi Crne Gore

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Decembar 2019. godine - 28. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 30. april 2020. godine; Mart 2020. godine - 29. maj 2020. godine; April 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Maj 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 31. decembar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 30. april 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Statistika razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou opština i Crne Gore. Istraživanjem se prikupljaju podaci o braku, osnovni demografski, obrazovni i ekonomski podaci o licima koja se razvode kao i podaci o njihovoj djeci.Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije.

Statistika razvedenih brakova

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

4

5

Page 8: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Remiković

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

PS

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, statistika rođenih, statistika umrlih i migracije stanovništva

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Kompilacija

Procjene stanovništva omogućavaju proizvodnju podataka o promjeni broja stanovnika u toku jedne godine čime se obezbjeđuje godišnji broj stanovnika po polu i starosti, a distribuiran po opštinama. Ovi podaci su neophodan input za izračunavanje osnovnih demografskih indikatora.

Procjena stanovništva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

5

6

Page 9: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Remiković

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

DP

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, statistika rođenih, statistika umrlih, migracije stanovništva, sklopljeni i razvedeni brakovi i procijenjeni broj stanovnika

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Kompilacija

Osnovni demografski indikatori prikazuju prirodno kretanje stanovništva preko stopa, indeksa i drugih pokazatelja.Najčešće korišćeni demografski indikatori su stopa živorođenih, stopa umrlih, stopa sklopljenih brakova, stopa razvedenih brakova, stopa umrle odojčadi, stopa smrtnosti djece ispod pet godina, vitalni indeks, stopa rasta/pada stanovništva, ukupna stopa fertiliteta, opšte i specifične stope fertiliteta, specifične stope mortaliteta, koeficijent starosti, indeks starenja, prosječna starost pri sklapanju prvog braka (muškarca, žene), očekivano trajanje života i drugi indikatori.Podaci se koriste u svrhu izrade analiza sadašnje ili buduće strukture populacije.

Osnovni demografski pokazatelji

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

6

7

Page 10: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zdenka Brajović

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

UM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za decembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Januar 2020. godine - 28. februar 2020. godine; Februar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Mart 2020. godine - 30. april 2020. godine; April 2020. godine - 29. maj 2020. godine; Maj 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jul 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 31. decembar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 13. april 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Statistika unutrašnjih migracija prati kretanje stanovnika unutar Crne Gore. Podaci koji se proizvode odnose se na polnu i starosnu strukturu migranata. Osim ovih podataka prate se još i bračno stanje, mjesto rođenja, obrazovanje kao i prethodno/sljedeće prebivalište migranata. Ovi podaci se koriste za analizu mehaničkog kretanja stanovnika, kao i za izračunavanje procijenjenog broja stanovnika na nivou opština. Podaci se prikupljaju iz Registra prebivališta koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Statistika unutrašnjih migracija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

7

8

Page 11: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zdenka Brajović

[email protected]:

+382 20 230 970Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

MM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

/

/

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

/

Administrativni izvor

Statistika međunarodnih migracija proizvodi podatke iz Registra crnogorskih državljana i Registara prebivališta i boravišta u cilju usklađivanja sa Regulativom (EZ) br. 862/2007.

Statistika međunarodnih migracija - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

8

9

Page 12: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Jovanović

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.1.1. Demografija, migracije i projekcije

Demografija i socijalne statistike

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Opština, Crna Gora

Dvogodišnja

Popisni rezultati i redovna statistička istraživanja razvrstana po polu

Do 30. aprila za prethodne dvije godine

3. decembar 2020. godine

Kompilacija

Cilj Gender statistike je sve veća potreba korisnika da se stanje u društvu, između ostalog prati i preko statističkihpodataka prikazanih prema polu.

Gender statistika

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

9

10

Page 13: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zdenka Brajović

[email protected]:

+382 20 230 970Tel:

Modul 1.1.2. Popis stanovništva, statistika azila i upravljanja migracijama

Demografija i socijalne statistike

NM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Do 31. januara za prethodnu godinu

25. decembar 2020. godine za 2019. godinu

Administrativni izvor

Proizvodnja podataka o licima koja su odbijena na kopnenoj, morskoj i vazdušnoj granici Crne Gore prema državljanstvu i osnovama za odbijanje; o licima koja su ilegalno prisutna na teritoriji Crne Gore prema državljanstvu, starosti i polu i o licima koja moraju da napuste Crne Goru. Podaci će biti objavljeni u Statističkom godišnjaku.

Statistika nelegalnih migracija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

10

11

Page 14: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zdenka Brajović

[email protected]:

+382 20 230 970Tel:

Modul 1.1.2. Popis stanovništva, statistika azila i upravljanja migracijama

Demografija i socijalne statistike

AZ

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mjesečni: 10. u mjesecu za prethodni mjesec; Kvartalni: 25. u mjesecu za prethodni kvartal; Godišnji: 31. januar 2020. godine za 2019. godinu

25. decembar 2020. godine za 2019. godinu

Administrativni izvor

Proizvodnja podataka o broju lica koja su podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu, o licima kojima je dodijeljena i onima kojima je odbijena međunarodna zaštita.Podaci će biti objavljeni u Statističkom godišnjaku.

Statistika azila

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

11

12

Page 15: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Remiković

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.1.2. Popis stanovništva, statistika azila i upravljanja migracijama

Demografija i socijalne statistike

PSDS

Uprava za statistiku

Odsjek statistike demografije i migracija

/

/

Tradicionalni (domaćinstva)Administrativni (registri)

Do 30. decembar 2020. godine

/

Administrativni izvor

Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini biće obezbijeđeni podaci o ukupnom broju i prostornom razmještaju osnovnih jedinica Popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova), a kako bismo pratili međunarodne preporuke neophodno je i upoznavanje sa istima. Pored periodike koja je prepoznatljiva kao desetogodišnja, ostali elementi - izvor podataka, rokovi za prikupljanje i objavu podataka i metod istraživanja biće prepoznati kada se utvrdi metod Popisa stnovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine - pripremne aktivnosti

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.1.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.1. Stanovništvo

12

13

Page 16: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Tanjević, Danijela Vuković

[email protected], danijela.vuković@monstat.orge-mail:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.2.1. Zaposlenost i nezaposlenost

Demografija i socijalne statistike

ARS-1 i ARS-2

Uprava za statistiku

Odsjek statistike tržišta rada

Crna Gora

Kvartalna, godišnja

Domaćinstva

Nedeljni

Kvartalni: I kvartal - 16. jun 2020. godine; II kvartal - 15. septembar 2020. godine; III kvartal - 15. decembar 2020. godine; IV kvartal - 16 mart 2021. godineGodišnji: 31. mart 2021. godine

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućava primjenu modernih metoda analize iz bilo kojeg naučnog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan od glavnih ciljeva ankete je da se pri definisanju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primijene međunarodni standardi kako bi se ove kategorije mogle upoređivati sa istovjetnim kategorijama u drugim zemljama.

Anketa o radnoj snazi (ARS)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.2. Tržište rada

13

14

Page 17: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Maja Glendža

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 1.2.1. Zaposlenost i nezaposlenost

Demografija i socijalne statistike

JVS

Uprava za statistiku

Odsjek statistike tržišta rada

/

/

Administrativni izvor - Zavod za zapošljavanje

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

/

Administrativni izvor

Sagledavanje mogućnosti korišćenja administrativnih izvora za podatke o slobodnim radnim mjestima.

Statistika slobodnih radnih mjesta - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.2. Tržište rada

14

15

Page 18: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radule Lainović

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 1.2.1. Zaposlenost i nezaposlenost

Demografija i socijalne statistike

ZAP

Uprava za statistiku

Odsjek statistike tržišta rada

Opština, Crna Gora

Mjesečna, godišnja

Administrativni izvor - Poreska uprava

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni: 25. u mjesecu za prethodni mjesec Godišnji: 31. januar 2021. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja o zaposlenima jeste obezbjeđivanje pouzdanih i relevantnih podataka o broju, dinamici i strukturizaposlenih na nivou sektora djelatnosti i opština.

Statističko istraživanje o osiguranicima - zaposleni po djelatnostima i opštinama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.2. Tržište rada

15

16

Page 19: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radule Lainović

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 1.2.2. Zarade i troškovi rada

Demografija i socijalne statistike

RAD-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike tržišta rada

Opština, Crna Gora

Mjesečna

Izabrana pravna lica i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti iz statističkog poslovnog registra

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

30. u mjesecu za prethodni mjesec

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Cilj istraživanja o zaradama zaposlenih jeste da se obezbijede pouzdani podaci o veličini, strukturi i kretanju prosječnih zarada - po djelatnostima, za Crnu Goru i po opštinama.

Statističko istraživanje o zaradama zaposlenih

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.2.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.2. Tržište rada

16

17

Page 20: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radule Lainović

[email protected]:

+382 20 230 858Tel:

Modul 1.2.2. Zarade i troškovi rada

Demografija i socijalne statistike

Rad - admn

Uprava za statistiku

Odsjek statistike tržišta rada

/

/

Administrativni izvor - Poreska uprava

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

/

Administrativni izvor

Sagledavanje mogućnosti prelaska na administrativni izvor za podatke koji se koriste u obračunu prosječnih zarada.

Statističko istraživanje o zaradama iz administrativnih izvora - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.2.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.2. Tržište rada

17

18

Page 21: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Nedović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

PO

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo prosvjete

Do 15. novembra 2019. godine za školsku 2019/2020. godinu

7. februar 2020. godine za školsku 2019/2020. godinu

Administrativni izvor

Prikupljanje i analiza podataka o predškolsko vaspitnim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.Osnovna obilježja koja se prate su: broj ustanova (javnih i privatnih), djeca prema polu i uzrastu, zaposleni premaprofilu i stručnosti.

Statističko istraživanje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

18

19

Page 22: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Nedović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

OSN

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo prosvjete

Do 15. novembra 2019. godine za kraj školske 2018/2019. godine, početak školske 2019/2020. godine

27. mart 2020. godine za kraj školske 2018/2019.godine, 3. april 2020. godine za početak školske 2019/2020. godine

Administrativni izvor

Prikupljanje i analiza podataka o osnovnom obrazovanju, obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori na početku i na kraju školske godine.Osnovna obilježja koja se prate su: broj škola, odjeljenja, učenici po polu, uspjehu i razredu, učenje stranih jezika, nastavnici po polu i trajanju radnog vremena.

Statistika osnovnog obrazovanja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

19

20

Page 23: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sonja Nedović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

OSN-O

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Osnovne škole za obrazovanje odraslih

Do 25. oktobra 2019. godine za školsku 2019/2020. godinu

25. decembar 2020. godine za školsku 2019/2020. godinu

Izvještajni metod

Prikupljanje i analiza podataka o osnovnom obrazovanju odraslih u Crnoj Gori na početku i na kraju školske godine.Osnovna obilježja koja se prate su: broj škola, odjeljenja, učenici po polu, razredu, nastavnici po polu i trajanju radnog vremena.

Statistika osnovnog obrazovanja za odrasle

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

20

21

Page 24: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragana Kalezić

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

SO

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo prosvjete

Do 15. novembra 2019. godiine za kraj školske 2018/2019. godine, početak školske 2019/2020. godine

3. april 2020. godine - kraj školske 2018/2019. godine, 10. april 2020. godine - početak školske 2019/2020. godine

Administrativni izvor

Prikupljanje i analiza podataka o srednjem obrazovanju, obrazovanju djece sa posebnim potrebama u Crnoj Gori na početku i na kraju školske godine.Osnovna obilježja koja se prate su: broj škola, odjeljenja, učenici po polu, godini rođenja i razredima, ponovci po razredima i polu, nastavnici po polu i trajanju radnog vremena.

Statistika srednjeg obrazovanja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

21

22

Page 25: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-20

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 1. decembra 2019. godine za akademsku 2019/2020. godinu

19. jun 2020. godine za akademsku 2019/2020. godinu

Kombinovani metod

Prikupljanje i analiza podataka o upisu studenata u zimski semestar (osnovne studije) u cilju praćenja stanja i strukture visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i mjesto visokoškolske ustanove, studijski program, upisani studenti po polu, godini rođenja, mjestu rođenja, mjestu stalnog boravka, državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godini studija, načinu studiranja.

Statističko istraživanje za upis studenata (osnovne studije)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

22

23

Page 26: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-50

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu

26. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Kombinovani metod

Prikupljanje i analiza podataka za diplomirane studente koji su završili osnovne studije u cilju praćenja stanja i strukture visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i vrsta visokoškolske ustanove, studijski program, diplomirani studenti po polu, godini rođenja, mjestu rođenja, mjestu stalnog boravka, državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godini upisa u ovu vrstu škole, načinu studiranja.

Statističko istraživanje za diplomirane studente (osnovne studije)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

23

24

Page 27: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-23

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 1. decembra 2019. godine za akademsku 2019/2020. godinu

28. februar 2020. godine za akademsku 2019/2020. godinu

Kombinovani metod

Prikupljanje i analiza podataka o upisu na postdiplomske i doktorske studije u cilju praćenja stanja i strukture visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i vrsta visokoškolske ustanove, upisani na postdiplomske studije prema obrazovnom području, polu i starosti.

Upis na postdiplomske i doktorske studije

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

24

25

Page 28: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-80

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Kombinovani metod

Prikupljanje i analiza podataka za magistre nauka i specijaliste u cilju praćenja stanja i strukture visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i vrsta visokoškolske ustanove, magistri, magistri nauka i specijalisti po polu, godini rođenja, mjestu rođenja, mjestu stalnog boravka, državljanstvu, obrazovno područje specijalističkog - magistarskog rada.

Statističko istraživanje za magistre nauka i specijaliste

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

25

26

Page 29: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-21

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 1. decembra 2019. godine za akademsku 2019/2020. godinu

28. februar 2020. godine za akademsku 2019/2020. godinu

Izvještajni metod

Prikupljanje i analiza podataka o akademskom, stručnom osoblju i strukturi visokoškolskih organizacija u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i vrsta visokoškolske ustanove, studijski program, stepen nastave, pripadnost univerziteta, akademsko i stručno osoblje prema polu i trajanju radnog vremena.

Statisičko istraživanje o akademskom, stručnom osoblju i strukturi visokoškolskih organizacija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

26

27

Page 30: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Dubak

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠV-70

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Visokoškolske ustanove

Do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Kombinovani metod

Prikupljanje i analiza podataka za doktore nauka u cilju praćenja stanja i strukture visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Osnovna obilježja koja se prate su: naziv i vrsta visokoškolske ustanove, doktori nauka po polu, godini rođenja, mjestu rođenja, mjestu stalnog boravka, državljanstvu, obrazovno područje doktorske disertacije.

Statističko istraživanje za doktore nauka

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

27

28

Page 31: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.3.1. Obrazovanje

Demografija i socijalne statistike

ŠD

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Domovi učenika i studentski domovi

Do 29. maja 2020. godine za školsku-akademsku 2019/2020. godinu

27. decembar 2020. godine za školsku-akademsku 2019/2020. godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja o domovima učenika i studentskim domovima jeste da se obezbijede podaci o najvažnijim obilježjima kao što su: vrsta domova, broj učenika i studenata u domovima, zaposleni prema profilu stručnosti.Podaci će biti objavljeni u Statističkom godišnjaku.

Statističko istraživanje domova učenika i studentskih domova

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.3. Obrazovanje i doživotno učenje

28

29

Page 32: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: prof. dr Boban Mugoša

[email protected]:

+38220 412 888Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

EHIS

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Crna Gora

Petogodišnja

Reprezentativni uzorak populacije na nivou Crne Gore

Do 31. decembra 2020. godine

Do 31. decembra 2021.

Upitnik

Podaci o anketiranim licima (identifikacioni podaci, pol, starost, prebivalište, obrazovanje, zanimanje itd.) opšte zdravstveno stanje, hronični zdravstveni problemi, bolesti i stanja, povrede i nesreće na radu, ponašanje u vezi sa zdravljem, ishrana, mentalno zdravlje itd. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog statističkog istraživanja će biti obezbijeđena iz državnog budžeta ili iz donacija.

150.000,00 EUR

Anketa o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva (EHIS)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

29

30

Page 33: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove

Do 31. januara 2020. godine za prethodnu godinu

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o školskoj spremi, zanimanju i stručnom profilu kadrova, ljekari po starosnim kategorijama i polu, specijalnosti kadrova.

Izvještaj o kadrovima u zdravstvu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

30

31

Page 34: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove bolničke zdravstvene zaštite

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o hospitalizacijama u ustanovama bolničke zdravstvene zaštite, pol pacijenta, dob, dužina liječenja, dijagnoza, ishod liječenja, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda.

Izvještaj o liječenim pacijentima u ustanovama bolničke zdravstvene zaštite

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

31

32

Page 35: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o porođajima u zdravstvenim ustanovama koji uključuju opšte podatke o porodilji, dužini ležanja, osnovne podatke o trudnoći, broj ranijih porođaja i prekida trudnoće, ishod porođaja i podatke o novorođenčetu - broj, status, na otpustu, eventualna patološka stanja.

Izvještaj o porođajima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

32

33

Page 36: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: dr sci. dr Sanja Medenica

[email protected]:

+382 67 225 444Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti

Opština, Crna Gora

Mjesečna, godišnja

Zdravstvene ustanove

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Sedmični - 15 dana po isteku sedmice, mjesečni - do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, godišnji - 29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o osobama kod kojih je utvrđena zarazna bolest obavezna za prijavljivanje prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vrsta zarazne bolesti - dijagnoza (klinički i laboratorijski utvrđena), izvor, preduzete mjere, podaci o ishodu bolesti.

Izvještaj o prijavljenim slučajevima i epidemijama zaraznih bolesti

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

33

34

Page 37: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove vanbolničke zdravstvene zaštite

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o zdravstvenoj ustanovi, organizacionim jedinicama, djelatnostima odnosno specijalnostima, zdravstvenim radnicima, broju osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu, radu - posjete (prve i ponovne) ljekaru i ostalim zdravstvenim radnicima, pregledi (broj, vrsta).

Izvještaj o radu i utvrđenim bolestima i stanjima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

34

35

Page 38: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o prekidima trudnoće u zdravstvenim ustanovama, opšti podaci o ženi, podaci o dužini ležanja, broju žive djece i broju prethodnih prekida, sedmici prekida trudnoće, kategoriji prekida trudnoće, komplikacijama u toku prekida i ishodu prekida.

Izvještaj o prekidima trudnoće

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

35

36

Page 39: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr sci. Nataša Terzić

[email protected]:

+382 67 626 158Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za razvoj zdravstvenog sistema

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove bolničke zdravstvene zaštite

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o bolničkim zdravstvenim ustanovama - organizacija po odjeljenjima, ljekari, ostali zaposleni, posteljni kapaciteti, dani liječenja, kretanje liječenih bolesnika.

Izvještaj o organizaciji i radu bolnica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

36

37

Page 40: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: dr Senad Begić

[email protected]:

+382 67 631 766Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

29. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o broju vakcinisanih osoba, starosnoj dobi, vrsti izvršene imunizacije, nus pojave.

Izvještaj o izvršenim obaveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

37

38

Page 41: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sanja Čelebić

[email protected]:

+382 20 404 167Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Fond za zdravstveno osiguranje

Sektor za zdravstvenu zaštitu - odsjek za ugovaranje zdravstvene zaštite i plansko analitičke poslove

Crna Gora

Godišnja

Fond za zdravstveno osiguranje

Do 28. avgusta 2020. godine za prethodnu godinu

25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Prihodi i izdaci Fonda za zdravstveno osiguranje prema klasifikaciji datoj u propisanim finansijskim izvještajima o novčanim tokovima.

Izvještaj o prihodima i izdacima Fonda za zdravstveno osiguranje

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

38

39

Page 42: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dejana Brković

[email protected]:

+382 20 404 127Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Fond za zdravstveno osiguranje

Sektor za zdravstvenu zaštitu - odsjek za ugovaranje zdravstvene zaštite i plansko analitičke poslove

Opština, Crna Gora

Godišnja

Fond za zdravstveno osiguranje

Do 29. maja tekuće godine za prethodnu godinu

26. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Broj osiguranih lica po međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, po polu.

Izvještaj o osiguranim licima po međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

39

40

Page 43: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: dr Ivana Joksimović

[email protected]:

+382 67 626 102Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za zdravstvenu ekologiju

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove i druge organizacije koje se bave ispitivanjem higijenske ispravnosti vode za piće

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Fizičke, fizičko - hemijske i hemijske karakteristike voda na mjestima vodozahvata, firme ili nazivi organizacija, odnosno vlasnika vodnog objekta, fizička, fizičko - hemijska, hemijska i radiološka analiza uzorka, vrsta izvorišta, zona sanitarne zaštite.

Izvještaj o higijenskoj ispravnosti vode za piće

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

40

41

Page 44: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: dr Zorica Đorđević

[email protected]:

+382 67 626 112Tel:

Modul 1.4.1. Javno zdravstvo

Demografija i socijalne statistike

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Centar za zdravstvenu ekologiju

Opština, Crna Gora

Godišnja

Zdravstvene ustanove i druge organizacije koje se bave ispitivanjem zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o vrsti namirnica, vrsti predmeta opšte upotrebe, nazivi preduzeća ili imena i prezimena vlasnika namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe čiji se uzorci analiziraju, vrstama i parametrima ispitivanja.

Izvještaj o bezbjednosti namirnica i o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.4. Zdravlje

41

42

Page 45: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zdravka Savić

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.5.1. Anketa o potrošnji domaćinstava

Demografija i socijalne statistike

P-1, P-2, P-3, D-1, NO-4

Uprava za statistiku

Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u

Crna Gora

Višegodišnja (svake druge pa treće godine)

Domaćinstva

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

28. maj 2021. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Anketom se prikupljaju podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje, kao i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.) i osnovni podaci o demografskim i ekonomskim karakteristikama domaćinstava. Ciljevi Ankete o potrošnji domaćinstva su:- dobijanje podataka neophodnih za izradu bilansa lične potrošnje u Sistemu nacionalnih računa,- formiranje baze podataka za dobijanje pondera za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena.Podaci će se publikovati po COICOP klasifikaciji na dvomjesnom nivou.

Anketa o potrošnji domaćinstava

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.5. Prihodi i potrošnja

42

43

Page 46: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Vukotić

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.5.2. Prihodi, socijalna uključenost i uslovi života

Demografija i socijalne statistike

SILC 1-01/A, SILC1-01/B, SILC1-01/C

Uprava za statistiku

Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga

Crna Gora

Godišnja

Domaćinstva

Od 1. aprila do 1. juna tekuće godine

7. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Cilj Ankete o dohotku i uslovima života - EU SILC je proizvodnja indikatora o relativnom siromaštvu, nejednakosti i uslovima života građana, kao i obezbijeđivanje uporedivih i sistematski prikupljenih podataka za svaku zemlju odvojeno i na nivou EU cjeline.

Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.5.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.5. Prihodi i potrošnja

43

44

Page 47: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Đurović

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Demografija i socijalne statistike

MPK

Uprava za statistiku

Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga

Crna Gora

Mjesečna

Prosječne cijene u tekućem mjesecu, CPI ponderi, indeks potrošačkih cijena

15. u mjesecu za prethodni mjesec

Podaci za 2020. godinu se objavljuju 20. u mjesecu za prethodni mjesec

Kompilacija

Cilj istraživanja "Minimalna potrošačka korpa" je da se obezbijede mjesečni podaci o minimalnoj sumi izdataka za hranu i bezalkoholna pića, neprehrambene proizvode i usluge koji su neophodni za četvoročlano domaćinstvo.

Minimalna potrošačka korpa

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.5. Prihodi i potrošnja

44

45

Page 48: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.6.1. Socijalna zaštita (ESSPROS)

Demografija i socijalne statistike

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Ovim istraživanjem se obezbjeđuju podaci o broju korisnika dodataka za djecu, materijalnog obezbjeđenja porodice, lične invalidnine, njege i pomoći.

Korisnici materijalnih davanja socijalne i dječije zaštite

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.6.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.6. Socijalna zaštita

45

46

Page 49: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sanja Vučetić

[email protected]:

+382 20 403 886Tel:

Modul 1.6.1 Socijalna zaštita (ESSPROS)

Demografija i socijalne statistike

Stat-pio

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Odsjek za statistiku i analize

Crna Gora

Mjesečna

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Do 25. u mjesecu za prethodni mjesec

30. u mjesecu za prethodni mjesec

Izvještajni metod

Statističko praćenje i analiza kretanja broja korisnika prava iz PIO, po raznim kriterijumima, te veći stepen koordinacije i funkcionisanja institucija sistema.

Izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.6.1

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.6. Socijalna zaštita

46

47

Page 50: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Đurović

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 1.6.1. Socijalna zaštita (ESSPROS)

Demografija i socijalne statistike

ESSPROS

Uprava za statistiku

Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, lokalna samouprava

Do 31. decembra tekuće za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za 2018. godinu

Administrativni izvor

Prikupljanje podataka o finansijskim pokazateljima (prihodima i rashodima) socijalne zaštite u Crnoj Gori koji uključuju penziono i zdravstveno osiguranje, socijalnu i dječju zaštitu, nezaposlenost, po metodologiji koja je razvijena od strane EUROSTAT-a.

Socijalna zaštita u Crnoj Gori

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.6.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.6. Socijalna zaštita

47

48

Page 51: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.6.1. Socijalna zaštita (ESSPROS)

Demografija i socijalne statistike

SU

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Opština, Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Ovim istraživanjem se obezbjeđuju podaci o broju korisnika usluga smještaja u ustanovama dječije i socijalne zaštite.

Korisnici usluga smještaja u ustanovama socijalne i dječije zaštite

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.6.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.6. Socijalna zaštita

48

49

Page 52: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Sanja Vučetić

[email protected]:

+382 20 403 886Tel:

Modul 1.6.5. Socijalna zaštita

Demografija i socijalne statistike

Stat-pio

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Odsjek za statistiku i analize

Opština, Crna Gora

Godišnja

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Statističko praćenje i analiza kretanja broja korisnika prava iz PIO, po raznim kriterijumima, te veći stepen koordinacije i funkcionisanja institucija sistema.

Godišnji izvještaj o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.6.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.6. Socijalna zaštita

49

50

Page 53: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jovana Živković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.7.1. Bezbjednost i kriminal

Demografija i socijalne statistike

SK-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Državna tužilaštva (osnovna, viša i specijalno)

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja jeste prikupljanje podataka o prijavljenim punoljetnim učiniocima krivičnih djela, zbogispitivanja obima i rasprostranjenosti kriminaliteta na području Crne Gore. Glavni sadržaj dobijenih podataka: prijavljenopunoljetno lice - poznati učinilac, pol, starost, nepoznati učinilac, krivično djelo, vrsta odluke: odbačena prijava,prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnešena optužnica, trajanje pritvora.

Statističko istraživanje o punoljetnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.7.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.7. Pravosuđe i kriminalitet

50

51

Page 54: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jovana Živković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.7.1. Bezbjednost i kriminal

Demografija i socijalne statistike

SK-2

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Sudovi (osnovni i viši)

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja jeste prikupljanje podataka o optuženim i osuđenim punoljetnim učiniocima krivičnih djela, zbog ispitivanja obima i rasprostranjenosti kriminaliteta na području Crne Gore. Glavni sadržaj dobijenih podataka: optuženo lice - pol, krivično djelo, vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primjeni mjere bezbjednosti, proglašen krivim; osuđeno lice - krivično djelo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, vaspitne mjere, ublažavanje kazne, mjere bezbjednosti, oduzimanje imovinske koristi, godine života, pol, školska sprema; podaci o oštećenom - pol i starost.

Statističko istraživanje o punoljetnim licima protiv kojih je krivični postupak pravosnažno završen

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.7.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.7. Pravosuđe i kriminalitet

51

52

Page 55: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jovana Živković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.7.1. Bezbjednost i kriminal

Demografija i socijalne statistike

SK-3

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Državna tužilaštva (osnovna, viša i specijalno)

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja jeste prikupljanje podataka o prijavljenim maloljetnim učiniocima krivičnih djela, zbog ispitivanjaobima i rasprostranjenosti kriminaliteta na području Crne Gore. Glavni sadržaj dobijenih podataka: prijavljeno maloljetnolice - pol, starost, krivično djelo, mjere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut,pripremni postupak obustavljen, podnešen predlog za izvršenje kazne-mjere, trajanje pritvora.

Statističko istraživanje o maloljetnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.7.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.7. Pravosuđe i kriminalitet

52

53

Page 56: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jovana Živković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 1.7.1. Bezbjednost i kriminal

Demografija i socijalne statistike

SK-4

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Sudovi (osnovni i viši)

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

15. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja jeste prikupljanje podataka o optuženim i osuđenim maloljetnim učiniocima krivičnih djela, zbog ispitivanja obima i rasprostranjenosti kriminaliteta na području Crne Gore. Glavni sadržaj dobijenih podataka: optuženo lice - pol, krivično djelo, podnosilac prijave, vrsta odluke: obustavljen postupak, odluka o izricanju kazne maloljetničkog zatvora, vaspitne mjere, mjere bezbjednosti; osuđeno lice - pol, krivično djelo, godine života; podaci o oštećenom - pol i starost.

Statističko istraživanje o maloljetnim licima prema kojima je krivični postupak pred vijećem pravosnažno završen

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.7.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.7. Pravosuđe i kriminalitet

53

54

Page 57: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.8.1. Kultura i sport

Demografija i socijalne statistike

FILM-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Bioskopi

Do 30. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja o bioskopima je da se obezbijede podaci o najvažnijim obilježjima kao što su: vrsta bioskopa, prikazani filmovi i drugo.

Statističko istraživanje o bioskopima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.8.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.8. Kultura

54

55

Page 58: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.8.1. Kultura i sport

Demografija i socijalne statistike

KU-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Profesionalna, amaterska i dječija pozorišta

Do 2. novembra 2020. godine za pozorišnu sezonu 2019/2020. godinu

28. decembar 2020. godine za pozorišnu sezonu 2019/2020. godinu

Izvještajni metod

Svrha istraživanja o pozorištima je da se obezbijede podaci o najvažnijim obilježjima kao što su: vrsta i sastav pozorišta, broj izvedenih djela, gostovanja, broj posjetilaca i drugo.

Statističko istraživanje o pozorištima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.8.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.8. Kultura

55

56

Page 59: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.8.1. Kultura i sport

Demografija i socijalne statistike

EM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Agencija za elektronske medije

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Svrha statistike elektronskih medija je da se obezbijede podaci o strukturi emitera, po veličini zone pokrivanja i tehnološkim platformama posredstvom kojih emituju program; broj emitera sa nacionalnim pokrivanjem i neto vrijeme emitovanja audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača i evropskih audiovizuelnih djela; struktura pružalaca AVM usluga na zahtjev („kablovski operatori“), koji vrše distribuciju radio i TV programa do krajnjih korisnika, prema vrsti tehnološke platforme koju koriste i broju priključaka.

Statistika elektronskih medija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.8.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.8. Kultura

56

57

Page 60: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nađa Kostić

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 1.8.1. Kultura i mladost

Demografija i socijalne statistike

BIB

Uprava za statistiku

Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Crna Gora

Trogodšnja

Biblioteke

Do 21. septembra tekuće godine za prethodnu godinu

28. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Obezbjeđuju se podaci o bibliotečkim fondovima i korisnicima.

Biblioteke

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 1, Modul 1.8.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

1.8. Kultura

57

58

Page 61: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

59

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

PRIORITETNA OBLAST 2

EKONOMSKE STATISTIKE

Page 62: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Đukić

[email protected]:

+382 20 442 037Tel:

Modul 2.1.3. Godišnji sektorski računi

Ekonomske statistike

Uprava carina

Odjeljenje za naplatu prihoda

Crna Gora

Mjesečna

Uprava carina

Do 10. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni konačni podaci: Decembar 2019. - 10. januar 2020. godine; Januar - 10. februar 2020. godine; Februar - 10. mart 2020. godine; Mart - 10. april 2020. godine; April - 8. maj 2020. godine; Maj - 10. jun 2020. godine; Jun - 10. jul 2020. godine; Jul - 10. avgust 2020. godine; Avgust - 10. septembar 2020. godine; Septembar - 9. oktobar 2020. godina; Oktobar - 10. novembar 2020. godine; Novembar - 10. decembar 2020. godine

Kompilacija

Pregled naplate prihoda Uprave carina (carina, porez, akciza i dr.) sumarno i pojedinačno po dažbinama.

Pregled naplate prihoda Uprave carina

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

58

60

Page 63: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zora Bošković - Konjević

[email protected]:

+382 20 223 435, +382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-NFJ

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke, Poreska uprava, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun bruto dodate vrijednosti koju stvaraju nefinansijske jedinice. Navedene jedinice odnose se na sva rezidentna preduzeća i kvazi-preduzeća, kao i neprofitne organizacije koje se bave proizvodnjom proizvoda i usluga namijenjenih tržištu. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti nefinansijskih jedinica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

59

61

Page 64: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojana Ćupić

[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-FJ

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Centralna banka Crne Gore, Komisija za tržište kapitala, Agencija za nadzor osiguranja, Ministarstvo nauke, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun bruto dodate vrijednosti koju stvaraju finansijske jedinice. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti finansijskih jedinica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

60

62

Page 65: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Irena Karadžić

[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-DJ

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Obračun bruto dodate vrijednosti državnih jedinica za sljedeće djelatnosti po KD 2010: državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti državnih jedinica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

61

63

Page 66: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojana Ćupić

[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

FISIM

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna i godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Centralna banka Crne Gore

Kvartalni: 60 dana po isteku referentnog kvartalaGodišnji: do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine, III - kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine, u sklopu objave kvartalnog BDP-a; Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istrazivanja je definisanje varijabli za indirektno mjerenje usluga finansisjkog posredovanja. Usluge finansijskog posredovanja indirektno mjerene predstavljaju mjeru vrijednosti usluga finansijskog posredovanja za koje finansijske institucije naplacuju naknadu. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun finansijskih usluga indirektno mjerenih

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

62

64

Page 67: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Pejović i Zora Bošković - Konjević

[email protected];[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-US

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun bruto dodate vrijednosti domaćinstava kao proizvođača. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti pružanja usluga i proizvoda domaćinstava

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

63

65

Page 68: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Pejović

[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-P

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Poreska uprava

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun bruto dodate vrijednosti koju stvaraju preduzetnici. Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti za sopstveni račun. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti preduzetnika

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

64

66

Page 69: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Zora Bošković - Konjević

[email protected]:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-AG

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Poreska uprava, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun bruto dodate vrijednosti djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo po KD 2010. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun bruto dodate vrijednosti djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo po KD 2010

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

65

67

Page 70: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Milica Pejović, Zora Bošković - Konjević, Bojana Ćupić, Dijana Ristović, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDP-O

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Forenzički centar, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj obračuna Bruto domaćeg proizvoda po proizvodnoj metodi je dobijanje osnovnog i najvažnijeg makro-ekonomskog agregata u sistemu nacionalnih računa. Ovaj agregat predstavlja rezultat proizvodnih aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica, to je indikator ekonomskih aktivnosti na nivou cijele zemlje. Bruto domaći proizvod po proizvodnoj metodi izračunava se kao zbir dodatih vrijednosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica uvećano za poreze na proizvode minus subvencije na proizvode . Podaci o bruto vrijednosti prozvodnje, intermedijalnoj potrošnji i bruto dodanoj vrijednosti raspoloživi su na nivou sektora Klasifikacije djelatnosti (KD2010), na godišnjem nivou.

Obračun godišnjeg Bruto domaćeg proizvoda Crne Gore primjenom proizvodne metode

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

66

68

Page 71: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Bojana Ćupić, Milica Pejović, Zora Bošković-Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected], [email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDP-E

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Uprava carina, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Forenzički centar, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj obračuna Bruto domaćeg proizvoda po potrošnoj metodi je dobijanje osnovnog i najvažnijeg makroekonomskog agregata u sistemu nacionalnih računa. Primjenom ovog metoda obračuna sagledava se uspostavljanje osnovne relacije na kojoj se baziraju nacionalni računi, a to je, da ukupna vrijednost raspoloživih dobara i usluga (ponuda) mora biti jednaka ukupnoj vrijednosti utrošenih dobara i usluga (upotreba) u posmatranom periodu na nivou ukupne ekonomije. Bruto domaći proizvod po potrošnoj metodi izračunava se kao zbir potrošnje domaćinstava, državne potrošnje, investicija, promjena u zalihama i salda izvoza i uvoza roba i usluga. Podaci su raspoloživi na godišnjem nivou i na nivou totala potrošnih kategorija: finalna potrošnja, bruto investicije u osnovna sredstva, promjene zaliha, državna potrošnja, izvoz i uvoz roba i usluga.

Obračun godišnjeg Bruto domaćeg proizvoda Crne Gore primjenom potrošne metode

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

67

69

Page 72: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Milica Pejović, Zora Bošković - Konjević, Bojana Ćupić, Dijana Ristović, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BND

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Fond za zdravstveno osiguranje, Uprava za statistiku

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj istraživanja je obračun makro-ekonomskog agregata koji predstavlja mjeru dohotka i koji je jednak Bruto domaćem proizvodu umanjenom za primarni dohodak koji rezidentne jedinice plaćaju nerezidentnim jedinicama i uvećanom za primarni dohodak koji rezidentne jedinice primaju od nerezidentnih jedinica.

Obračun godišnjeg Bruto nacionalnog dohotka

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

68

70

Page 73: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dijana Ristović, Bojana Ćupić, Irena Karadžić, Milica Pejović, Zora Bošković-Konjević, Snežana Bogojević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected], [email protected]

e-mail:

+382 20 223 435; 223 417; 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

NOE

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna i godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Uprava za statistiku

Kvartalni: 60 dana po isteku kvartala; Godišnji: do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine, III - kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine u sklopu objave kvartalnog BDP-aGodišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave godišnjeg BDP-a

Kompilacija

Cilj ovog istraživanja je da se u skladu sa Priručnikom za mjerenje neobuhvaćene ekonomije definisanim od strane OECD-a i preporuka Eurostata kako bi se indentifikovali neophodni izvori podataka i definisali odgovarajući metodi za procjenu neobuhvaćene ekonomije. Dobijeni rezultati ovog istraživanja su neophodni input za obračun bruto domaćeg proizvoda i kao poseban se ne publikuje.

Formiranje elemenata potrebnih za procjenu bruto dodate vrijednosti neobuhvaćene ekonomije kao sastavnog elementa Bruto domaćeg proizvoda - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

69

71

Page 74: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Milica Pejović, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

QBDP-E

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Uprava carina, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Forenzički centar, Uprava za statistiku

60 dana po isteku referentnog kvartala

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine; III kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine

Kompilacija

Cilj kvartalnog obračuna Bruto domaćeg proizvoda po potrošnoj metodi je dobijanje osnovnog makro-ekonomskog agregata u sistemu nacionalnih računa. Primjenom ovog metoda obračuna sagledava se uspostavljanje osnovne relacije na kojoj se baziraju nacionalni računi, a to je, da ukupna vrijednost raspoloživih dobara i usluga (ponuda) mora biti jednaka ukupnojvrijednosti utrošenih dobara i usluga (upotreba) u posmatranom periodu na nivou ukupne ekonomije. Kvartalni Bruto domaći proizvod po potrošnoj metodi izračunava se kao zbir potrošnje domaćinstava, državne potrošnje, investicija, promjene u zalihama i salda izvoza i uvoza roba i usluga. Podaci su rasploživi na kvartalnom nivou i na nivou totala potrošnih kategorija: finalna potrošnja, bruto investicije u osnovna sredstva, promjene zaliha, državna potrošnja, izvoz i uvoz roba i usluga.

Obračun kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda Crne Gore primjenom potrošne metode

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

70

72

Page 75: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Dijana Ristović,Irena Karadžić, Milica Pejović, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 417,+382 20 223 261, +382 20 223 435Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

QI-ER

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Centralna banka Crne Gore, Uprava carina, Poreska uprava, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Uprava za statistiku

60 dana po isteku referentnog kvartala

/

Kompilacija

Cilj ovog istraživanja je formiranje indikatora kojima se prati stanje u privredi i pružaju informacije koje sugerišu mjere za uspješno vođenje ekonomske politike.

Praćenje kvartalnih indikatora za potrebe obračuna kvartalnog BDP - a

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

71

73

Page 76: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Milica Pejović, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDP-PDJ

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna i godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Fond za zdravstveno osiguranje

Kvartalni: 60 dana po isteku kvartala; Godišnji: do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine, III kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine u sklopu objave kvartalnog BDP-aGodišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave BDP-a

Kompilacija

Obračun potrošnje državnih jedinica sprovodi se u cilju obračuna finalne potrošnje države koja obuhvata individualnu i kolektivnu potrošnju. Podaci finalne potrošnje države su u skladu sa klasifikacijom funkcija države (COFOG klasifikacija). Sprovodi se u cilju dobijanja inputa za obračun BDP-a. Podaci su rasploživi na nivou ukupne državne potrošnje kao i nivou individualne I kolektivne državne potrošnje.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda: obračun potrošnje državnih jedinica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

72

74

Page 77: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Milica Pejović, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDP-LP

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna i godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, Uprava za statistiku, relevantna javna preduzeća

Kvartalni: 60 dana po isteku kvartala; Godišnji: do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine, III kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine u sklopu objave kvartalnog BDP-aGodišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave BDP-a

Kompilacija

Cilj ovog istraživanja je obračun vrijednosti finalne potrošnje roba i usluga koje domaćinstva stiču i upotrebljavaju da zadovolje potrebe članova domaćinstva, primjenom međunarodno propisane klasifikacije individualne potrošnje po namjeni (COICOP). Sprovodi se u cilju dobijanja inputa za obračun BDP-a. Podaci su raspoloživi na ukupnom nivou potrošne kategorije: lična potrošnja domaćinstava.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun BDP-a po potrošnoj metodi: lična potrošnja domaćinstava

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

73

75

Page 78: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Milica Pejović, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDP-BI

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Kvartalna i godišnja, u okviru Bruto domaćeg proizvoda

Administrativni izvor - Uprava carina, Poreska uprava, Uprava za statistiku

Kvartalni: 60 dana po isteku kvartala; Godišnji: do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 19. jun 2020. godine; II kvartal - 25. septembar 2020. godine, III kvartal - 18. decembar 2020. godine; IV kvartal - 19. mart 2021. godine u sklopu objave kvartalnog BDP-aGodišnji konačni podaci: 25. septembar 2020. godine za prethodnu godinu, u sklopu objave BDP-a

Kompilacija

Cilj ovog istrazivanja je mjerenje vrijednosti investicija u osnovna sredstva, odnosno nabavka osnovnih sredstava umanjenih za otuđivanja novih ili koriscenih osnovnih sredstava u toku obracunskog perioda. Sprovodi se u cilju dobijanja inputa za obracun BDP-a . Podaci su rasploživi na ukupnom nivou potrošne kategorije: bruto investicije u osnovna sredstva.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun BDP-a po potrošnoj metodi: bruto investicije u osnovna sredstva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

74

76

Page 79: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Irena Karadžić, Dijana Ristović, Milica Pejović, Bojana Ćupić, Zora Bošković - Konjević, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435,+382 20 223 417,+382 223 261Tel:

Modul 2.1.5. Kvartalni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Ekonomske statistike

BDV-PM

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Poreska uprava, Ministarstvo finansija, Uprava za statistiku, Centralna banka Crne Gore, Uprava carina

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

/

Kompilacija

Sagledavanje i testiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda primjenom prihodne metode. Obračun Bruto domaćeg proizvoda primjenom prihodne metode omogućava prikaz strukture prihoda (suma vrijednosti dohodaka od rada, države i kapitala).

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Bruto domaćeg proizvoda po prihodnoj metodi - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

75

77

Page 80: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Snežana Bogojević, Bojana Ćupić, Dijana Ristović, Zora Bošković - Konjević, Milica Pejović, Irena Karadžić, Ivan Kavarić

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]

e-mail:

+382 20 223 435, +382 20 223 417,+382 20 223 261Tel:

Modul 2.1.6. Ponuda, upotreba i input - output tabele

Ekonomske statistike

BDP-SUT

Uprava za statistiku

Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nauke, Centralna banka Crne Gore, Poreska uprava, Uprava carina, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za statistiku

Do kraja marta tekuće godine za referentnu 2017. godinu

/

Kompilacija

Sagledavanje i indentifikovanje svih neophodnih izvora podataka u cilju sastavljanja tabela ponude i upotrebe koje predstavljaju integralni dio sistema nacionalnih računa. Detaljno opisuju proizvodni proces i tokove dobara i usluga u sistemu nacionalnih računa. Tabela ponude prikazuje ukupnu ponudu dobara i usluga ostvarenu domaćom proizvodnjom i uvozom. Tabela upotrebe prikazuje intermedijalnu potrošnju po proizvodima i djelatnostima, upotrebe proizvoda za finalnu potrošnju, bruto investicije, izvoz i komponente dodate vrijednosti po djelatnostima. Osnovni princip koji proizilazi iz dvije tabele jeste da ukupna ponuda proizvoda mora da odgovara ukupnoj upotrebi tih istih proizvoda.

Formiranje integrisanog sistema za kompilaciju tabela ponude i upotrebe - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.1.6.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.1. Makroekonomija

76

78

Page 81: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miloš Sekulović

[email protected]:

+382 20 442 800Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Komisija za tržište kapitala

Sektor za razvoj i saradnju

Crna Gora

Godišnja

Centralno klirinško depozitarno društvo, investicioni i dobrovoljni penzioni fondovi

Do 31. januara za prethodnu godinu

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Broj vlasnika akcija investicionih fondova, portfelj investicionih fondova, struktura ulaganja, broj članova dobrovoljnih privatnih penzionih fondova, vrijednost imovine dobrovoljnih penzionih fondova, struktura ulaganja.

Analiza kolektivnih investicionih šema

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

77

79

Page 82: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miloš Sekulović

[email protected]:

+382 20 442 800Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Komisija za tržište kapitala

Sektor za razvoj i saradnju

Crna Gora

Godišnja

Komisija za tržište kapitala, Centralno klirinško depozitarno društvo

Do 31. januara za prethodnu godinu

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Nove emisije hartija od vrijednosti (struktura emisija).

Analiza finansijskih instrumenata

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

78

80

Page 83: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miloš Sekulović

[email protected]:

+382 20 442 800Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Komisija za tržište kapitala

Sektor za razvoj i saradnju

Crna Gora

Godišnja

Organizator tržišta, Centralno klirinško depozitarno društvo

Do 31. januara za prethodnu godinu

31. mart 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Tržišna kapitalizacija, promet i broj transakcija, berzanski indeksi, struktura prometa na berzama.

Berzansko poslovanje

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

79

81

Page 84: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Mjesečna

Ostale finansijske institucije

Do 8. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Januar - 20. januar 2020. godine; Februar - 20. februar 2020. godine; Mart - 20. mart 2020. godine; April - 21. april 2020. godine; Maj - 20. maj 2020. godine; Jun - 22. jun 2020. godine; Jul -20. jul 2020. godine; Avgust - 20. avgust 2020. godine; Septembar - 21. septembar 2020. godine; Oktobar - 20. oktobar 2020. godine; Novembar - 20. novembar 2020. godine; Decembar - 21. decembar 2020. godine

Izvještajni metod

Statistički prikaz pozicija bilansa stanja mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI). Detaljan statistički prikaz kredita po sektorima i ročnosti.

Statistika ostalih finansijskih institucija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

80

82

Page 85: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Mjesečna

Centralna banka Crne Gore i banke

Do 8. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Januar - 22. januar 2020. godine; Februar - 24. februar 2020. godine; Mart - 23. mart 2020. godine; April - 22. april 2020. godine; Maj - 25. maj 2020. godine; Jun - 22. jun 2020. godine; Jul -22. jul 2020. godine; Avgust - 24. avgust 2020. godine; Septembar - 22. septembar 2020. godine; Oktobar - 22. oktobar 2020. godine; Novembar - 23. novembar 2020. godine; Decembar - 22. decembar 2020. godine

Izvještajni metod

Statistički prikaz aktivnih i pasivnih kamatnih stopa banaka i aktivnih kamatnih stopa MFI. Detaljan statistički prikaz aktivnih i pasivnih kamatnih stopa po sektorima i ročnosti. Statistički prikaz kamatnih stopa i iznosa novoodobrenih kredita banaka i MFI po sektorima i ročnosti.

Statistika kamatnih stopa

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

81

83

Page 86: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.2.4. Monetarni i finansijski indikatori

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Mjesečna

Centralna banka Crne Gore, banke

Do 8. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Januar - 20. januar 2020. godine; Februar - 20. februar 2020. godine; Mart - 20. mart 2020. godine; April - 21. april 2020. godine; Maj - 20. maj 2020. godine; Jun - 22. jun 2020. godine; Jul -20. jul 2020. godine; Avgust - 20. avgust 2020. godine; Septembar - 21. septembar 2020. godine; Oktobar - 20. oktobar 2020. godine; Novembar - 20. novembar 2020. godine; Decembar - 21. decembar 2020. godine

Izvještajni metod

Statistički prikaz pozicija bilansa stanja Centralne banke i banaka. Detaljan statistički prikaz kredita i depozita po sektorima i ročnosti. Prikaz iznosa izdvojene obavezne rezerve banaka.

Statistika monetarnih finansijskih institucija

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

82

84

Page 87: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.6. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

GPPFL

Poreska uprava Crne Gore

Područne jedinice Poreske uprave, Portal Poreske uprave

Crna Gora

Godišnja

Poreska uprava Crne Gore

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

1. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o broju poreskih obveznika po vrstama prihoda. Ukupan oporezivi dohodak fizičkih lica, prosječan iznos oporezivog dohotka, najveći/ najmanji pojedinačni iznos oporezivog dohotka, oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti, oporezivi dohodak od imovine i imovinskih prava. Podaci o broju poreskih obveznika sa dodatkom A GPPFL prijave po šiframa djelatnosti.

Godišnja prijava poreza na dohodak fizičkih lica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.6.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

83

85

Page 88: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojan Paunović

[email protected]:

+382 20 224 575Tel:

Modul 2.2.6. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

Ministarstvo finansija

Direktorat za državni budžet

Crna Gora

Mjesečna

Ministarstvo finansija

Do 20 dana po isteku mjeseca

30 dana po isteku mjeseca za prethodni mjesec

Izvještajni metod

Podaci o izdacima države po ekonomskoj klasifikaciji. Podaci o prihodima trezora po vrstama.

Podaci o primicima, izdacima države mjesečno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.6.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

84

86

Page 89: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojan Paunović

[email protected]:

+382 20 224 575Tel:

Modul 2.2.6. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

Ministarstvo finansija

Direktorat za državni budžet

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo finansija

Do 28. avgusta tekuće godine za prethodnu godinu

31. avgust 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o primicima, izdacima i budžetskom balansu državnog budžeta, lokalne samouprave i konsolidovanim javnim finansijama. Podaci o javnim prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji.

Podaci o primicima, izdacima države i lokalne samouprave

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.6.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

85

87

Page 90: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Darmanović

[email protected]:

+382 69 240 241Tel:

Modul 2.2.6. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

Ministarstvo finansija

Direktorat državnog trezora

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo finansija

60 dana po isteku fiskalne godine

90 dana po isteku fiskalne godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Stanje javnog duga po vrstama, stepenu zaduženosti, valutnoj strukturi, strukturi spoljnjeg duga, strukturi domaćeg duga i sl.

Izvještaj o javnom dugu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.6.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

86

88

Page 91: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.9. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

PD

Poreska uprava Crne Gore

Portal Poreske uprave

Crna Gora

Godišnja

Poreska uprava Crne Gore

Do 31. marta tekuće za prethodnu godinu

31. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o broju pravnih lica koji su ostvarili dobit, podaci o broju pravnih lica koji su poslovali sa gubitkom, podaci o oporezivoj dobiti, podaci o gubitku iz poslovne godine. Prosječna /najveća/najmanja ostvarena dobit/gubitak. Podaci o broju pravnih lica sa visinom iskazane dobiti po definisanim rasponima.

Prijava poreza na dobit pravnih lica

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.9.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

87

89

Page 92: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.10. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

PR-PDV2

Poreska uprava Crne Gore

Područne jedinice Poreske uprave, Portal Poreske uprave

Crna Gora

Godišnja

Poreska uprava Crne Gore

Do 15. januara tekuće za prethodnu godinu

15. februar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Podaci o broju PDV obveznika, sa finansijskim pokazateljima: oporezivi i oslobođeni promet, izlazni PDV na isporuke proizvoda i usluga, ulazni PDV pri nabavci proizvoda i usluga, PDV zaduženje, PDV kredit, podaci o prosječnom /najmanjem/najvećem broju prijava u mjesecu, podaci o prosječnom broju prijava bez transakcija. Podaci o prosječnom /najvećem/najmanjem PDV zaduženju i PDV kreditu.

Mjesečna prijava za obračun poreza na dodatu vrijednost

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.10.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

88

90

Page 93: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojan Paunović

[email protected]:

+382 20 224 575Tel:

Modul 2.2.11. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

Ministarstvo finansija

Direktorat za državni budžet

Crna Gora

Kvartalna

Ministarstvo finansija

Do 35 dana po isteku kvartala

50 dana po isteku kvartala za prethodni kvartala

Izvještajni metod

Javni prihodi, javni rashodi, bilans javne potrošnje (učešće javnih prihoda, javne potrošnje i deficita javnih finansija u BDP-u) prema metodologiji MMF-a u oblasti statistike državnih finansija.

Analiza konsolidovane javne potrošnje

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.11.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

89

91

Page 94: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.12. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

CROO

Poreska uprava Crne Gore

Područne jedinice Poreske uprave

Crna Gora

Mjesečna

Poreska uprava Crne Gore

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

15. u mjesecu za prethodni mjesec

Administrativni izvor

Podaci o poreskim obveznicima pravnim i fizičkim licima: matični broj, država, opština, oblik organizovanja, oblik svojine, šifra djelatnosti i status u Centralnom registru obveznika i osiguranika.

Registracioni podaci o pravnim i fizičkim licima - poreskim obveznicima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.12.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

90

92

Page 95: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Darmanović

[email protected]:

+382 69 240 241Tel:

Modul 2.2.13. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

Ministarstvo finansija

Direktorat državnog trezora

Crna Gora

Kvartalna

Ministarstvo finansija

Do 35 dana po isteku kvartala

60 dana po isteku kvartala za prethodni kvartal

Izvještajni metod

Stanje državnog duga po vrstama, korišćenje i amortizacija državnog duga, stepen zaduženosti prema metodologiji MMF-a u oblasti statistike državnih finansija.

Izvještaj o državnom dugu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.13.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

91

93

Page 96: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.14. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

BS i BU

Poreska uprava Crne Gore

Područne jedinice Poreske uprave, Portal Poreske uprave

Crna Gora

Godišnja

Poreska uprava Crne Gore

Do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

1. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svi podaci iz Bilansa stanja i Bilansa uspjeha.

Finansijski izvještaji preduzetnika (Bilans stanja i Bilans uspjeha)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.14.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

92

94

Page 97: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Vanja Šestović

[email protected]:

+382 20 448 117Tel:

Modul 2.2.15. Statistika državnih finansija - proizvodnja podataka

Ekonomske statistike

FI

Poreska uprava Crne Gore

Portal Poreske uprave

Crna Gora

Godišnja

Poreska uprava Crne Gore

Do 31. marta tekuće za prethodnu godinu

30. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Svi podaci iz Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Statističkog aneksa.

Finansijski izvještaji preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspjeha i Statistički aneks)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.2.15.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.2. Statistika državnih finansija, monetarna i finansijska statistika

93

95

Page 98: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 261,+382 20 223 435,+382 20 223 417Tel:

Modul 2.3.1. Proizvodnja strukturalne biznis statistike

Ekonomske statistike

SBS-1

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Poreska uprava, Centralna banka Crne Gore i Uprava za statistiku

Do kraja jula tekuće godine za prethodnu godinu

Konačni godišnji podaci za referentnu 2019. godinu - 30. oktobar 2020. godine

Kompilacija

Cilj istraživanja strukturne biznis statistike je da opiše ekonomiju preko posmatranja aktivnosti jedinica uključenih u ekonomsku aktivnost. Svrha ovog istraživanja je obračun indikatora potrebnih za analizu strukture djelatnosti preduzeća, strukture inputa i outputa u proizvodnom procesu, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata na određenom nivou djelatnosti.

Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

94

96

Page 99: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radojka Bojić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.1. Proizvodnja strukturalne biznis statistike

Ekonomske statistike

INV-01

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva, državne institucije i sektorske statistike iz sistema zvanične statistike za podatke sektora domaćinstava

Do 10. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 27. jul 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun investicija u osnovna sredstva poslovnih subjekata u Crnoj Gori. Podaci će biti raspoloživi po organizacionom principu, na nivou sektora Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010).

Investicije u osnovna sredstva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

95

97

Page 100: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Jolić

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.3.1. Proizvodnja strukturalne biznis statistike

Ekonomske statistike

INV-02

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva, državne institucije i sektorske statistike iz sistema zvanične statistike za podatke sektora domaćinstava

Kvartalni: I kvartal - 4. maj 2020. godine; II kvartal - 3. avgust 2020. godine; III kvartal - 2. novembar 2020. godine; IV kvartal - 1. februar 2021. godine

/

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje inputa neophodnih za obračun rezultata o investicijama u osnovna sredstva u kratkoročnoj dinamici. Podaci će biti obračunati na nivou sektora Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010).

Investicije u osnovna sredstva (kvartalno) - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

96

98

Page 101: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Mašan Raičević

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.2. Prodcom

Ekonomske statistike

IND-21

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010): B - Vađenje ruda i kamena i C - Prerađivačka industrija

Do 16. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 25. jun 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun količine proizvodnje industrijskih proizvoda na teritoriji Crne Gore i vrijednosti niihove realizacije. Podaci će biti raspoloživi na nivou proizvoda u skladu sa važećom PRODCOM listom.

Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

97

99

Page 102: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Mašan Raičević

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

IND-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010): B - Vađenje ruda i kamena; C - Prerađivačka industrija i D - Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Kvartalni: I kvartal - 20. april 2020. godine; II kvartal - 20. jul 2020. godine; III kvartal - 20. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 20. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 29. april 2020. godine; II kvartal - 29. jul 2020. godine; III kvartal - 29. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 29. januar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 29. jul 2020. godine; II kvartal - 29. oktobar 2020. godine; III kvartal - 29. januar 2021. godine; IV kvartal - 29. april 2021. godine

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa obima proizvodnje i prometa u industriji. Podaci će biti raspoloživi na nivou oblasti Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010).

Indeks proizvodnje i prometa u industriji

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

98

100

Page 103: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Aleksandra Čvorović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

C-41

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u sektorima B (Vađenje ruda i kamena), C (Prerađivačka industrija) i D (Snabdijevanje električnom energijom)

Do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za decembar 2019. godine - 21. januar 2020. godine; Januar 2020. godine – 21. februar 2020. godine; Februar 2020. godine – 17. mart 2020. godine; Mart 2020. godine – 15. april 2020. godine; April 2020. godine – 15. maj 2020. godine; Maj 2020. godine – 16. jun 2020. godine; Jun 2020. godine – 17. jul 2020. godine; Jul 2020. godine – 18. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine – 15. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine – 15. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine – 17. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 15. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: dva mjeseca nakon završetka referentnog perioda

Izvještajni metod

Cilj istraživanja indeksa proizvođačkih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda koje preduzeća proizvode i prodaju na domaćem tržištu. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao mjera inflacije, kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa i industrije i kao sredstvo za usklađivanje cijena pri sklapanju različitih kupoprodajnih ugovora. Podaci će biti dostupni po sektorima i oblastima NACE Rev.2 klasifikacije.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

99

101

Page 104: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Aleksandra Čvorović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

C-41i

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u sektorima B (Vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija)

Do 8. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za decembar 2019. godine - 28. januar 2020. godine; Januar 2020. godine – 28. februar 2020. godine; Februar 2020. godine – 24. mart 2020. godine; Mart 2020. godine – 24. april 2020. godine; April 2020. godine – 26. maj 2020. godine; Maj 2020. godine – 23. jun 2020. godine; Jun 2020. godine – 24. jul 2020. godine; Jul 2020. godine – 25. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine – 22. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine – 23. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine – 24. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 22. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: dva mjeseca nakon završetka referentnog perioda

Izvještajni metod

Cilj istraživanja indeksa izvoznih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda koje preduzeća proizvode i prodaju na stranom tržištu. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa. Podaci će biti dostupni po sektorima i oblastima NACE Rev.2 klasifikacije.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

100

102

Page 105: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Aleksandra Čvorović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

C-41u

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Privredna društva - uvoznici industrijskih proizvoda u okviru sektora B (Vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija)

Do 8. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za decembar 2019. godine - 28. januar 2020. godine; Januar 2020. godine – 28. februar 2020. godine; Februar 2020. godine – 24. mart 2020. godine; Mart 2020. godine – 24. april 2020. godine; April 2020. godine – 26. maj 2020. godine; Maj 2020. godine – 23. jun 2020. godine; Jun 2020. godine – 24. jul 2020. godine; Jul 2020. godine – 25. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine – 22. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine – 23. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine – 24. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 22. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: dva mjeseca nakon završetka referentnog perioda

Izvještajni metod

Cilj istraživanja indeksa uvoznih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda iz uvoza.Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa i kao sredstvo za usklađivanje cijena pri sklapanju različitih kupoprodajnih ugovora. Podaci će biti dostupni po sektorima i oblastima NACE Rev.2 klasifikacije.

Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

101

103

Page 106: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Suzana Gojčaj

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-41

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora, Glavni Grad Podgorica, Središnji region, Sjeverni region

Kvartalna, godišnja

Privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010) registrovana u sektor F - Građevinarstvo i djelovi privrednih društava (KAU jedinice) čije poslovne jedinice izvode građevinske radove

Kvartalni: I kvartal - 24. april 2020. godine; II kvartal - 24. jul 2020. godine; III kvartal - 23. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 22. januar 2021. godineGodišnji: 24. januar 2020. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 20. maj 2020. godine; II kvartal - 20. avgust 2020. godine; III kvartal - 19. novembar 2020. godine; IV kvartal - 22. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 20. avgust 2020. godine; II kvartal - 19. novembar 2020. godine; III kvartal - 22. februar 2020. godine; IV kvartal - 20. maj 2021. godineGodišnji preliminarni podaci: 24. februar 2020. godineGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji, koja se odnosi na stanove prodate u stambenim zgradama na teritoriji Crne Gore, shodno zaključenom ugovoru o kupoprodaji sa investitorom, a koji proizvodi obligacione odnose. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji uključuje stanove prodate od strane privrednih društava, kao i stanove prodate od strane solidarne stambene izgradnje.

Cijene stanova u novogradnji

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

102

104

Page 107: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Suzana Gojčaj

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-13

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010) registrovana u sektor F - Građevinarstvo i djelovi privrednih društava (KAU jedinice) čije poslovne jedinice izvode građevinske radove

Do 2. jula tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 7. septembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun količine i vrijednosti utrošenog građevinskog i pogonskog materijala. Podaci će biti raspoloživi na nivou grupe proizvoda po vrstama materijala.

Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

103

105

Page 108: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Suzana Gojčaj i Radojka Martinović

[email protected]; [email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-11g

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010) registrovana u sektor F - Građevinarstvo i djelovi privrednih društava (KAU jedinice) čije poslovne jedinice izvode građevinske radove i sektor domaćinstva

Do 20. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 18. jun 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Kombinovani metod

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun vrijednosti izvršenih građevinskih radova, broju i površini završenih i nezavršenih stanova. Podaci će biti raspoloživi prema vrstama građevina u skladu sa Klasifikacijom vrste građevina (Classification of Types of Construction – CC 1997).

Građevinski radovi

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

104

106

Page 109: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Suzana Gojčaj

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-31

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010) registrovana u sektor F - Građevinarstvo i djelovi privrednih društava (KAU jedinice) čije poslovne jedinice izvode građevinske radove

Kvartalni: I kvartal - 16. april 2020. godine; II kvartal - 16. jul 2020. godine; III kvartal - 16. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 15. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 15. maj 2020. godine; II kvartal - 14. avgust 2020. godine; III kvartal - 13. novembar 2020. godine; IV kvartal - 15. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 14. avgust 2020. godine; II kvartal - 13. novembar 2020. godine; III kvartal - 15. februar 2021. godine; IV kvartal - 14. maj 2021. godine

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa vrijednosti izvršenih građevinskih radova i izvršenih efektivnih časova rada ostvarenih na gradilištima.

Građevinska aktivnost

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

105

107

Page 110: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radojka Martinović

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-71

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Do 25. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 11. maj 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikazivanje podataka o broju i korisnoj površini porušenih stanova prema razlogu rušenja.

Porušene zgrade sa stanovima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

106

108

Page 111: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Radojka Martinović

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

GRAÐ-10

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Kvartalni: I kvartal - 24. april 2020. godine; II kvartal - 24. jul 2020. godine; III kvartal - 26. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 29. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 28. maj 2020. godine; II kvartal - 28. avgust 2020. godine; III kvartal - 27. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 28. avgust 2020. godine; II kvartal - 27. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 28. maj 2021. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikazivanje podataka o broju izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, kao i broju i površini stanova u zgradama za koje su izdate građevinske dozvole i prijave radova.

Građevinske dozvole i prijave radova

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

107

109

Page 112: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Jolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

TRG-10

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Mjesečna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti 47 - Trgovina na malo Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010)

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za Decembar 2019. godine - 5. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 28. februar 2020. godine; Februar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Mart 2020. godine - 30. april 2020. godine; April 2020. godine - 29. maj 2020. godine; Maj 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jul 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 30. decembar 2020. godine.Mjesečni konačni podaci: dva mjeseca nakon završetka referentnog perioda.

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa ukupnog prometa trgovine na malo u Crnoj Gori. Podaci će biti raspoloživi na nivou agregata djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).

Indeks prometa u trgovini na malo

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

108

110

Page 113: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Jolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

TRG-16v

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti 46 - Trgovina na veliko Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010)

Do 30. april tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 22. jun 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 1. oktobar 2020. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa prometa u trgovini na veliko, na nivou robnih grupa prema COICOP klasifikaciji.

Promet u trgovini na veliko

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

109

111

Page 114: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Jolić

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

SPPI/S

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

/

/

Privredna društva registrovana u djelatnostima saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 4. maj 2020. godine; II kvartal - 3. avgust 2020. godine; III kvartal - 2. novembar 2020. godine; IV kvartal - 1. februar 2021. godine

/

Uzoračka istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje inputa neophodnih za potrebe obračuna indeksa prosječnih cijena uslužnih djelatnosti saobraćaja. Podaci će biti obračunati za djelatnosti: H5310-Poštanske usluge, H51-Avio saobraćaj, H5210-Skladištenje i H5224-Manipulacija teretom.

Indeks cijena usluga - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

110

112

Page 115: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milena Jolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 2.3.3. Kratkoročna biznis statistika

Ekonomske statistike

U-1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Poreska uprava

Kvartalni: I kvartal - 4. maj 2020. godine; II kvartal - 3. avgust 2020. godine; III kvartal - 2. novembar 2020. godine; IV kvartal - 8. februar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 18. maj 2020. godine; II kvartal - 17. avgust 2020. godine; III kvartal - 16. novembar 2020. godine; IV kvartal - 18. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 17. avgust 2020. godine; II kvartal - 16. novembar 2020. godine; III kvartal - 18. februar 2021. godine; IV kvartal - 18. maj 2021. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa ukupnog prometa u uslužnim djelatnostima. Podaci su dostupni na nivou agregata djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).

Indeks prometa u uslugama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

111

113

Page 116: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Popović - Rončević

[email protected]:

+382 20 230 969Tel:

Modul 2.3.4. Biznis registar i statističke jedinice

Ekonomske statistike

SMMP - 01

Uprava za statistiku

Odsjek za statističke registre i klasifikacije

Opština, Crna Gora

Dvogodišnja

Izvještajna jedinica - preduzeća

Do 30. aprila 2020. godine

25. jul 2020. godine za prethodnu godinu

Anketa

Cilj sprovođenja ovog istraživanja jeste dobijanje relevantnih podataka o dvijema klasama preduzeća, usljed nedovoljne razvijenosti administrativnih izvora podataka.

Istraživanje o strukturi mikro i malih preduzeća - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.3.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.3. Poslovne statistike

112

114

Page 117: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Godišnja

Centralna banka Crne Gore, banke, rezidenti-pravna lica, procjene

Do 15. aprila tekuće za prethodnu godinu

30. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Izrada statistike međunarodne investicione pozicije Crne Gore.

Spoljni dug Crne Gore

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

113

115

Page 118: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Kvartalna

Centralna banka Crne Gore, Uprava carina, Uprava za statistiku, banke (ITRS), Ministarstvo finansija, procjene

Dnevni, mjesečni, kvartalni

Kvartalni: I kvartal - 20. maj 2020. godine; II kvartal - 19. avgust 2020. godine; III kvartal - 19. novembar 2020. godine; IV kvartal - 19. februar 2021. godine

Izvještajni metod

Prikupljanje podataka o međunarodnim transakcijama rezidenata i nerezidenata u cilju izrade statistike platnog bilansa i analize platnobilansne pozicije Crne Gore kao i davanje preporuka iz ove oblasti.

Platni bilans Crne Gore

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

114

116

Page 119: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Godišnja

Centralna banka Crne Gore, banke, rezidenti-pravna lica, procjene

Kvartalni: I kvartal - 25. april 2020. godine; II kvartal - 25. jul 2020. godine; III kvartal - 25. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 25. januar 2021. godine

30. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Prikupljanje podataka o kreditnom zaduženju rezidenata u inostranstvu, kao i kreditnim potraživanjima prema nerezidentima, u cilju izrade statistike platnog bilansa i praćenje spoljnog duga.

Istraživanje o kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

115

117

Page 120: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

IIP

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Godišnja

Centralna banka Crne Gore, banke, rezidenti-pravna lica, procjene

15. april tekuće za prethodnu godinu

30. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Izrada statistike međunarodne investicione pozicije Crne Gore.

Međunarodna investiciona pozicija (IIP)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

116

118

Page 121: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

/

/

Rezidenti-pravna lica

Kvartalni: I kvartal - 25. april 2020. godine; II kvartal - 25. jul 2020. godine; III kvartal - 25. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 25. januar 2021. godine

/

Izvještajni metod

Kompiliranje podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama za potrebe izrade statistike platnog bilansa Crne Gore.

Istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim sa građevinskim uslugama - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

117

119

Page 122: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.1. Bilans plaćanja

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

/

/

Rezidenti-pravna lica

Kvartalni: I kvartal - 25. april 2020. godine; II kvartal - 25. jul 2020. godine; III kvartal - 25. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 25. januar 2021. godine

/

Kompiliranje podataka o trgovinskim kreditima i avansima između rezidenata i nerezidenata za potrebe izrade statistike platnog bilansa Crne Gore i međunarodne investicione pozicije.

Istraživanje o trgovinskim kreditima i avansima - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

118

120

Page 123: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 261, +382 20 223 435, +382 223 417Tel:

Modul 2.4.2. Statistika stranih filijala

Ekonomske statistike

IFATS

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća

Do kraja avgusta tekuće godine za prethodnu godinu

Konačni godišnji podaci za referentnu 2019. godinu - 30. oktobar 2020. godine.

Izvještajni metod

Cilj istraživanja statistike stranih filijala (unutrašnja - IFATS ) je prikupljanje podataka o domaćim filijalama koje su kontrolisane od strane nerezidentnih institucionalnih jedinica.

Statistika stranih filijala (unutrašnja)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

119

121

Page 124: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 261, +382 20 223 435, +382 20 223 417Tel:

Modul 2.4.2. Statistike stranih filijala

Ekonomske statistike

OFATS

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća

Do kraja avgusta tekuće godine za prethodnu godinu

/

Izvještajni metod

Cilj istraživanja statistike stranih filijala (spoljna - OFATS) je prikupljanje podataka o stranim filijalama koje su kontrolisane od strane rezidentnih institucionalnih jedinica. Zbog malog broja jedinica koje su predmet istraživanja OFATS statistike, podaci se smatraju povjerljivim i ne objavljuju se iz razloga neposrednog identifikovanja izvještajnih jedinica, čime se otkrivaju pojedinačni podaci, u skladu sa članom 54 i 60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore", br 18/12 i 47/19).

Statistika stranih filijala (spoljna)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

120

122

Page 125: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.3. Strane direktne investicije

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Godišnja

Centralna banka Crne Gore, banke, rezidenti-pravna lica, procjene

Do 15. aprila tekuće za prethodnu godinu

30. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Izrada statistike stanja (stoka) stranih direktnih ulaganja nerezidenata u Crnoj Gori i rezidenata u inostranstvu.

Istraživanje o poslovima direktnih ulaganja sa inostranstvom (godišnje)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

121

123

Page 126: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Marijana Mitrović Mijatović

[email protected]:

+382 20 403 245Tel:

Modul 2.4.3. Strane direktne investicije

Ekonomske statistike

Centralna banka Crne Gore

Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

Crna Gora

Godišnja

Centralna banka Crne Gore, banke, rezidenti-pravna lica, procjene

Kvartalni: I kvartal - 25. april 2020. godine; II kvartal - 25. jul 2020. godine; III kvartal - 25. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 15. april 2021. godine

30. septembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Izrada statistike stanja (stoka) stranih direktnih ulaganja nerezidenata u Crnoj Gori, kao i rezidenata u inostranstvu.

Istraživanje o poslovima direktnih ulaganja sa inostranstvom (kvartalno)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

122

124

Page 127: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 417, 223 435, 223 261Tel:

Modul 2.4.5. Međunarodna trgovina robom

Ekonomske statistike

UVI

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Uprava carina

Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Konačni godišnji podaci za 2019. godinu - do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

Kompilacija

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba imaju za cilj analitičko sagledavanje dinamike kretanja jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena izračunati su kao indeksi jediničnih vrijednosti (unit value indices), tj. indeksi promjene vrijednosti izvoza i uvoza po količinskoj jedinici izvezenih/uvezenih proizvoda, odnosno po kilogramu kao jedinstvenoj i uporedivoj količinskoj jedinici za sve proizvode.

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

123

125

Page 128: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 417, 223 435, 223 261Tel:

Modul 2.4.5. Međunarodna trgovina robom

Ekonomske statistike

STRR

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna, godišnja

Administrativni izvor - Uprava carina

Mjesečni: do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec; Godišnji: do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Mjesečni preliminarni podaci - do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec; Konačni godišnji podaci za 2019. godinu - do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu

Kompilacija

Cilj statistike spoljne trgovine robama je praćenje robne razmjene sa inostranstvom. Evidentiraju se i dokumentuju sva fizička premještanja robe, odnosno sve robe koje ulaze na ili napuštaju teritoriju Crne Gore. Statistika spoljnotrgovinske robne razmjene je važan izvor podataka za nacionalne račune, statistiku bilansa plaćanja i kratkoročne ekonomske analize. Ona je takođe značajna i za praćenje konkurentnosti zemlje ili određenih regiona u cilju uspješnog vođenja ekonomskih politika, pripremi trgovinskih pregovora i monitoringa, kao i u primjeni trgovinskih sporazuma. U okviru statistike spoljne trgovine robama obrada podataka se vrši u skladu sa Standardnom međunarodnom trgovinskom klasifikacijom (SMTK) i kombinovanom nomenklaturom (CN). Podaci spoljnotrgovinske robne razmjene se objavljuju u redovnoj mjesečnoj i godišnjoj periodici, u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka, na nivou odsjeka tj. na nivou od dvije cifre navedenih klasifikacija.Podaci spoljnotrgovinske robne razmjene u skladu sa Standardnom međunarodnom trgovinskom klasifikacijom (SMTK) i kombinovanom nomenklaturom (CN) su raspoloživi na nivou podgrupa tj na nivou od 4 cifre.

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spoljna trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

124

126

Page 129: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 417, 223 435, 223 261Tel:

Modul 2.4.5. Međunarodna trgovina robom

Ekonomske statistike

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor podataka - Uprava carina

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

-

Kompilacija

Cilj istraživanja je praćenje i sagledavanje robne razmjene Crne Gore sa inostranstvom sa stanovišta privrednih subjekata koja direktno učestvuju u robnoj razmjeni. Istraživanje pruža informacije o ostvarenoj robnoj razmjeni prema karakteristikama preduzeća.

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore prema karakteristikama preduzeća - TEC - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spolja trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

125

127

Page 130: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Tatjana Popović

[email protected]:

+382 20 223 261Tel:

Modul 2.4.5. Međunarodna trgovina robom

Ekonomske statistike

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Dvogodišnja

Administrativni izvor podataka - Uprava carina

Do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu

-

Kompilacija

Cilj istraživanja je praćenje i sagledavanje robne razmjene Crne Gore sa inostranstvom izražena u fakturnoj vrijednosti, odnosno vrijednosti u valuti.

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u fakturnoj vrijednosti - TIC - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.4.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.4. Spolja trgovina roba - usluga i bilans plaćanja

126

128

Page 131: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miroslav Pejović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.1. Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Ekonomske statistike

CPI

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Sve vrste prodajnih objekata (prodavnice svih tipova i veličina, zelene pijace, zanatske radionice, preduzeća koja pružaju javne usluge, ugostiteljski, sportski i kulturno-obrazovni objekti i sl.) u kojima se ostvaruje najveći promet.

Do 28. u mjesecu za tekući mjesec

Mjesečni konačni podaci:15 dana nakon završetka referentnog perioda

Snimanje cijena

Cilj istraživanja je obračun inflacije. Indeks potrošačkih cijena (CPI) je pokazatelj prosječne promjene cijena fiksne korpe roba i usluga koje domaćinstva kupuju u cilju zadovoljenja svojih potreba. Pored toga što služi kao mjera inflacije može se koristiti za usklađivanje cijene rada u skladu sa kolektivnim ugovorima, za usklađivanje zarada, penzija, socijalnih davanja. Takođe se koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora sa indeksnim klauzulama, kao i deflator pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa. Podaci će biti dostupni na 4-cifarskom nivou ECOICOP klasifikacije.

Indeks potrošačkih cijena

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

127

129

Page 132: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miroslav Pejović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.1. Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Ekonomske statistike

HICP

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Sve vrste prodajnih objekata (prodavnice svih tipova i veličina, zelene pijace, zanatske radionice, preduzeća koja pružaju javne usluge, ugostiteljski, sportski i kulturno-obrazovni objekti i sl.) u kojima se ostvaruje najveći promet.

Do 28. u mjesecu za tekući mjesec

Mjesečni konačni podaci: 15 dana nakon završetka referentnog perioda

Snimanje cijena

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) je osnova za komparativna mjerenja inflacije u Evropi kao i procjenu stabilnosti monetarne vrijednosti u euro zoni. Za razliku od indeksa potrošačkih cijena, HICP koristi drugačiji metodološki koncept koji se primjenjuje od strane svih članica EU. Svaka članica EU je obavezna da proizvodi HICP koji se izračunava na osnovu harmonizovanog pristupa i jedinstvenog seta definicija. Podaci će biti dostupni na 4-cifarskom nivou ECOICOP klasifikacije.

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

128

130

Page 133: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miroslav Pejović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.1. Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Ekonomske statistike

HICP-AP

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Mjesečna

Sve vrste prodajnih objekata (prodavnice svih tipova i veličina, zelene pijace, zanatske radionice, preduzeća koja pružaju javne usluge, ugostiteljski, sportski i kulturno-obrazovni objekti i sl.) u kojima se ostvaruje najveći promet.

Do 28. u mjesecu za tekući mjesec

Mjesečni konačni podaci: 15 dana nakon završetka referentnog perioda

Snimanje cijena, kompilacija

Praćenje nivoa administrativnih cijena koje obuhvataju cijene svih dobara i usluga koje su u potpunosti ("direktno") ili djelimično ("u značajnoj mjeri") kontrolisane od strane Vlade Crne Gore.

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena u administrativnim cijenama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

129

131

Page 134: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Vidaković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.2. Prostorna poređenja cijena

Ekonomske statistike

PPP-1

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Godišnja

Izabrana privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost u trgovini na malo

Do 15. decembra 2020. godine

Definisano kalendarom EUROSTAT-a za 2021. godinu

Snimanje cijena

Paritet kupovne moći iz oblasti potrošnih dobara koristi se u međunarodnim poređenjima Bruto domaćeg proizvoda. Takođe se koristi za mjerenje opšteg nivoa cijena u navedenoj oblasti među evropskim zemljama.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Pariteta kupovne moći: istraživanje "Potrošna dobra"

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

130

132

Page 135: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Vidaković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.2. Prostorna poređenja cijena

Ekonomske statistike

BDP-SKM

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Godišnja

EUROSTAT

Do 15. decembra 2020. godine

Definisano kalendarom EUROSTAT-a za 2021. godinu

Kompilacija

Paritet kupovne moći je efikasno sredstvo u međunarodnim poređenjima Bruto domaćeg proizvoda. Budući da uključuje i uticaj cijena, ovaj indikator najbolji je pokazatelj privrednog stanja u nekoj državi. Paritet kupovne moći je sredstvo za prevođenje nacionalnih valuta u zajedničku valutu koja izjednačava kupovnu moć različitih nacionalnih valuta.

Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja po stanovniku, prema standardu kupovne moći

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

131

133

Page 136: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Vidaković

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 2.5.2. Prostorna poređenja cijena

Ekonomske statistike

PPP-3

Uprava za statistiku

Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Crna Gora

Godišnja

Izabrana privredna društva koja obavljaju djelatnost iz oblasti građevinarstva

Do 31. jula 2020. godine

Definisano kalendarom EUROSTAT-a za 2021. godinu

Snimanje cijena

Paritet kupovne moći iz oblasti građevinarstava koristi se u međunarodnim poređenjima Bruto domaćeg proizvoda. Takođe se koristi za mjerenje opšteg nivoa cijena u građevinarstvu među evropskim zemljama.

Formiranje elemenata potrebnih za obračun Pariteta kupovne moći: istraživanje "Građevinarstvo"

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 2, Modul 2.5.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

2.5. Cijene

132

134

Page 137: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

135

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

PRIORITETNA OBLAST 3

SEKTORSKE STATISTIKE

Page 138: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 41

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 13. februara 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 3. april 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o vještačkom pošumljavanju, po vrstama drveća, načinima pošumljavanja i vrsti površina, utrošenom sadnom i sjetvenom materijalu, njezi i melioraciji u državnim šumama.

Podizanje i gajenje šuma

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

133

136

Page 139: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 23

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 16. aprila 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 25. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o posječenoj bruto masi u šumi i izvan šume, podatke o posječenoj bruto drvnoj masi u šumi, po vidovima sječe i oblicima gajenja.

Iskorišćavanje privatnih šuma

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

134

137

Page 140: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 22

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Mjesečna, kvartalna

Područne jedinice Uprave za šume

Do 10. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni konačni podaci: 25. u mjesecu za prethodni mjesecKvartalni konačni podaci: I kvartal - 28. maj 2020. godine; II kvartal - 27. avgust 2020. godine; III kvartal - 27. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u državnim šumama.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

135

138

Page 141: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 21

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 16. aprila 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019 godinu: 25. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o posječenom drvetu po izvršiocima sječe u šumi i izvan šume, posječenoj bruto drvnoj masi u šumi po vidovima sječe i oblicima gajenja, posječenom drvetu izvan šume i iskorišćenosti sporednih šumskih proizvoda.

Iskorišćavanje državnih šuma

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

136

139

Page 142: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 52

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 7. februara 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 24. april 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Prikazuju se podaci dobijani od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o veličini opožarene površine, posječenoj drvnoj masi i vrijednosti posječene drvne mase po pojedinim tipovima šuma, u kojima su se u toku godine od ovog uzročnika pojavile štete.

Štete od požara u privatnim šumama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

137

140

Page 143: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 51

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 7. februara 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 24. april 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o štetama u šumama, po tipovima šuma, površini i posječenoj drvnoj masi po uzrocima štete, utrošenim sredstvima za zaštitu šuma i uzrocima nastanka požara u šumama.

Štete u državnim šumama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

138

141

Page 144: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM - 61

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore

Do 13. marta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 13. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke od strane Uprave za šume i Nacionalnih parkova Crne Gore o šumarskim zgradama, saobraćajnicama, utrošku goriva, maziva i električne energije, prevoznim sredstvima i mehanizaciji u državnim šumama.

Građevinski objekti, saobraćajnice i mehanizacija u šumarstvu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

139

142

Page 145: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

/

/

Područne jedinice Uprave za šume

Do 16. aprila 2020. godine

/

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je testiranje integrisanog upitnika iz oblasti statistike šumarstva u saradnji sa Upravom za šume, i dobijanje varijabli potrebnih za obračun računa u šumarstvu. Podaci se ne objavljuju i koriste se za ispitivanje instrumenata istraživanja u Uprave za statistiku.

Istraživanje o površini, proizvodnji šumskih sortimenata, sječi, štetama, zaštiti i mehanizaciji u državnim i privatnim šumama - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

140

143

Page 146: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

ŠUM-Računi

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Crna Gora

Godišnja

Uprava za statistiku, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume

Do 2. jula 2020. godine

/

Kompilacija

Cilj istraživanja je dobijanje podataka o vrijednosti i strukturi u oblasti šumarstva.

Računi u šumarstvu - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

141

144

Page 147: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.1. Statistika šumarstva i računi

Sektorske statistike

LOV -11

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Dvogodišnja

Korisnici lovišta koji su dobili lovišta na upravljanje

Do 16. aprila 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 2. novembar 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je dobiti podatke o brojnom stanju odstrijeljene divljači, zaposlenom osoblju, lovačkim zgradama i objektima i lovištima i lovcima.

Istraživanje o lovstvu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

142

145

Page 148: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. Statistika poljoprivrede

Sektorske statistike

PO - 71

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 27. decembar 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Istraživanjem se prikupljaju podaci: o broju radnika i zadrugara prema kvalifikacijama, broju poljoprivrednih mašina i uređaja, časovima korišćenja, bilansima pšenice, kapacitetu objekata i uređaja za preradu, inkubatora, količinama utroška goriva, maziva i električne energije, količinama utroška sredstava za zaštitu bilja i broju kooperanata koji su ugovorili proizvodnju.

Istraživanje o poljoprivrednim preduzećima i zemljoradničkim zadrugama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

143

146

Page 149: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. Statistika poljoprivrede

Sektorske statistike

VET - 1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 27. decembar 2020. godine

Administrativni izvor

Prikupljaju se podaci o broju: instituta, laboratorija, veterinarskih apoteka, veterinarskih veledrogerija, punktova za vještačko osjemenjavanje, veterinara i tehničara.

Istraživanje o veterinarstvu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

144

147

Page 150: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Glomazić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. a Statistika poljoprivrede, biljna proizvodnja

Sektorske statistike

PO - 32

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Porodična poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 30. septembra tekuće godine za tekuću godinu

Godišnji konačni podaci za 2020. godinu: 1. jul 2021. godine za prethodnu godinu.

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Prikupljanje podataka o proizvodnji ranih usjeva (pšenica, ječam, ovas, raž).

Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih usjeva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. a

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

145

148

Page 151: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Glomazić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. a Statistika poljoprivrede, biljna proizvodnja

Sektorske statistike

PO - 33

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Porodična poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 30. decembra tekuće godine za tekuću godinu.

Godišnji konačni podaci za 2020. godinu: 1. jul 2021. godine za prethodnu godinu.

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Prikupljanje podataka o požnjevenim površinama, ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voća i grožđa, kao i zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi.

Istraživanje o ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voća i grožđa

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. a

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

146

149

Page 152: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Glomazić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. a Statistika poljoprivrede, biljna proizvodnja

Sektorske statistike

PO - 22

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Porodična poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 16. juna tekuće godine za tekuću godinu

Godišnji konačni podaci za 2020. godinu: 1. jul 2021. godine za prethodnu godinu.

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Prikupljanje podataka o površinama poljoprivrednog zemljišta po kategorijama korišćenja, zasijanim površinama po pojedinim usjevima, visini očekivanih prinosa važnijih ranih usjeva i voća.

Istraživanje o površinama i zasadima na kraju proljećne sjetve

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. a

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

147

150

Page 153: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Milica Glomazić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2.a Statistika poljoprivrede, biljna proizvodnja

Sektorske statistike

PO - vino

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Petogodišnja

Porodična poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća

Do 30. septembra tekuće godine

16. septembar 2021. godine za prethodnu godinu.

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Cilje je prikupljanje podataka o proizvođačima grožđa, površini vinograda, broju i starosti čokota i gustini sadnje.

Istraživanje o strukturi vinograda

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2.a

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

148

151

Page 154: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. b Statistika poljoprivrede-statistika stočarstva, mesa i statistika jaja

Sektorske statistike

PO-51-2

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge

Do 30. decembra tekuće godine

Godišnji konačni podaci za 2020. godinu: 2. jul 2021. godine za prethodnu godinu

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Istraživanje ima za cilj da obezbijedi podatke o broju stoke po vrstama i kategorijama stoke, o klanju stoke, težinama stoke, bilansima stoke, živine, mlijeka i jaja, kao i podatke o broju košnica pčela, proizvodnji vune, jaja, meda i mliječnih proizvoda.

Istraživanje o stočarstvu poljoprivrednih gazdinstava - Anketa o broju stoke

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. b

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

149

152

Page 155: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. b Statistika poljoprivrede-statistika stočarstva, mesa i statistika jaja

Sektorske statistike

PO - 52

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Mjesečna

Klanice

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 15. januar 2020. godine; Decembar 2019.godine - 17. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 16. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 15.april 2020. godine; Mart 2020. godine - 15. maj 2020. godine; April 2020. godine - 15. jun 2020. godine; Maj2020. godine - 15. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 17. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 15.septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 15. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 16.novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 15. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Istraživanjem se prikupljaju podaci o broju zaklane stoke po vrstama i kategorijama, težinama (bruto, neto i po grlu) i randmanima u klanicama.

Istraživanje o klanju stoke i živine u klanicama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. b

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

150

153

Page 156: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. b Statistika poljoprivrede-statistika stočarstva, mesa i statistika jaja

Sektorske statistike

PO-52

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

/

/

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

/

/

Administrativni izvor

Istraživanjem se prikupljaju podaci o broju zaklane stoke po vrstama i kategorijama, težinama (bruto, neto i po grlu) i radmanima u klanicama.

Istraživanje o klanju stoke i živine u klanicama (administrativni izvor) - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. b

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

151

154

Page 157: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. c Statistika poljoprivrede-statistika mlijeka i mliječnih proizvoda

Sektorske statistike

PO - Mlijeko/1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Mjesečna

Mljekare

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za novembar 2019. godine - 15. januar 2020. godine; Decembar 2019.godine - 17. februar 2020. godine; Januar 2020. godine - 16. mart 2020. godine; Februar 2020. godine - 15.april 2020. godine; Mart 2020. godine - 15. maj 2020. godine; April 2020. godine - 15. jun 2020. godine; Maj2020. godine - 15. jul 2020. godine; Jun 2020. godine - 17. avgust 2020. godine; Jul 2020. godine - 15.septembar 2020. godine; Avgust 2020. godine - 15. oktobar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 16.novembar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 15. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Prikupljaju se podaci o ulazu isključivo kravljeg mlijeka u mljekare i dobijenim mliječnim proizvodima.

Istraživanje o ulazu sirovog mlijeka (kravlje mlijeko) i dobijeni mliječni proizvodi

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. c

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

152

155

Page 158: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. c Statistika poljoprivrede-statistika mlijeka i mliječnih proizvoda

Sektorske statistike

PO - Mlijeko

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Mljekare

Do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2020. godinu: 2. jul 2021. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Prikupljaju se podaci o ulazu svih vrsta sirovog mlijeka i dobijenim mliječnim proizvodima u mljekarama.

Istraživanje o ulazu sirovog mlijeka i dobijenim mliječnim proizvodima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. c

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

153

156

Page 159: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO - CA, PO - CI

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

/

/

Preduzeća, zemljoradničke zadruge i poslovne jedinice u sastavu trgovinskih, industrijskih i drugih preduzeća.

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

/

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je izračunavanje indeksa cijena proizvoda poljoprivrede i ribarstva i indeksa repro materijala, sredstava za rad i usluga izvršenih za poljoprivredu. Izračunati indeksi predstavljaju pokazatelj kretanja cijena proizvoda poljoprivrede i sredstava uloženih u poljoprivredu. Podaci se koriste se kao input za obračun ekonomskog računa u poljoprivredi.Podaci se ne objavljuju i koriste se kao input za obračun ekonomskog računa u poljoprivredi.

Agromonetarna statistika - Cijene poljoprivrednih proizvoda, repro materijala, sredstava za rad i usluga izvršenih za poljoprivredu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

154

157

Page 160: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO - RP

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

/

/

Porodična poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća

Konačni kvartalni podaci: I kvartal - 23. april 2020. godine; II kvartal - 27. jul 2020. godine; III kvartal - 29. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 27. januar 2021. godine

/

Uzoračka istraživanja (anketa)

Cilj istraživanja je dobijanje podataka o radnoj snazi u poljoprivredi, sredstvima i uslugama korištenim u poljoprivrednoj proizvodnji, korišćenju i prodaji proizvoda biljne proizvodnje i stočarstva, brojnom stanju i prometu stoke, kao i preradi poljoprivrednih proizvoda. Podaci se ne objavljuju i koriste se za potrebe obračuna ekonomskog računa u poljoprivredi i kao input za obračun kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Agromonetarna statistika - Rashodi i poljoprivredna proizvodnja gazdinstva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

155

158

Page 161: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO - TRG 33

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Crna Gora

Mjesečna, kvartalna

Preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni konačni podaci: 25. u mjesecu za prethodni mjesecKvartalni konačni podaci: I kvartal - 28. maj 2020. godine; II kvartal - 27. avgust 2020. godine; III kvartal - 27. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je da se obezbijede podaci o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga, prema teritoriji na kojoj je prodaja izvršena, izraženom u količini i vrijednosti.

Agromonetarna statistika - Prodaja poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

156

159

Page 162: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO - TRG 31

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Crna Gora

Mjesečna, kvartalna

Preduzeća i zemljoradničke zadruge

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni konačni podaci: 25. u mjesecu za prethodni mjesecKvartalni konačni podaci: I kvartal - 28. maj 2020. godine; II kvartal - 27. avgust 2020. godine; III kvartal - 27. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je da se obezbijede podaci o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača, prema teritoriji na kojoj je otkup izvršen, izraženom u količini i vrijednosti.

Agromonetarna statistika - Otkup poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

157

160

Page 163: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO-Računi

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

/

/

Uprava za statistiku, Biotehnički fakultet i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Do 2. jula 2020. godine

/

Kompilacija

Cilj istraživanja je dobijanje podataka o vrijednosti i strukturi poljoprivredne proizvodnje.

Agromonetarna statistika - Poljoprivredni računi

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

158

161

Page 164: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.2. e Statistika poljoprivrede, računi i cijene

Sektorske statistike

PO - CZR

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

/

/

Porodična poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća

Do 26. februara 2020. godine za prethodnu godinu

/

Uzoračka istraživanja (anketa)

Cilj istraživanja je dobijanje podataka o cijeni poljoprivrednog i zakupljenog zemljišta. Podaci se ne objavljuju i koriste se za ispitivanje instrumenata istraživanja.

Agromonetarna statistika - Cijene zemljišta i zemljišne rente - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.2. e

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

159

162

Page 165: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Andrijana Babić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.3. Statistika poljoprivrede, statistika ribarstva

Sektorske statistike

PO - 61 ac i bc

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Do 26. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 8. maj 2020. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka na području primorskih opština o zaposlenom osoblju, ribarskim brodovima, čamcima i ribarskom priboru.

Istraživanje o ribarima i ribolovnim sredstvima u morskom ribarstvu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

160

163

Page 166: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Andrijana Babić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.3. Statistika poljoprivrede, statistika ribarstva

Sektorske statistike

PO - 62 - r

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća za ulov ribe, ribarske zadruge i ostale institucije, nacionalni parkovi, sportska ribolovna društva kao i stručne službe u opštini za individualne (privatne ribare)

Do 25. januara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 8. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o zaposlenom osoblju, plovnim sredstvima i ribarskoj opremi, ulovu ribe u rijekama i jezerima kao i utrošku hrane.

Istraživanje o ribarstvu na rijekama i jezerima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

161

164

Page 167: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Andrijana Babić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.3. Statistika poljoprivrede, statistika ribarstva

Sektorske statistike

PO - 61 a i b

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Individualni ribari i preduzeća, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Do 26. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 8. maj 2020. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o ulovu morske ribe po vrstama.

Istraživanje o morskom ribolovu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

162

165

Page 168: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Andrijana Babić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.3. Statistika poljoprivrede, statistika ribarstva

Sektorske statistike

PO - 62 - m

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Individualni ribari i preduzeća koja se bave proizvodnjom, ulovom, prometom i preradom ribe i školjaka

Do 25. januara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 8. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka u marikulturi o zaposlenom osoblju, proizvodnji ikre i mlađi, uzgoju bijele ribe i školjaka u uzgajalištima kao i utroška hrane u uzgajalištima.

Istraživanje o uzgoju ribe i školjaka u marikulturi

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

163

166

Page 169: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Andrijana Babić

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.3. Statistika poljoprivrede, statistika ribarstva

Sektorske statistike

PO - 62 - a

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Individualni ribari i preduzeća koja se bave proizvodnjom, ulovom, prometom i preradom ribe

Do 26. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 8. maj 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka u akvakulturi o zaposlenom osoblju, proizvodnji ikre i mlađi, uzgoju ribe u pastrmskim ribnjacima kao i utroška hrane u ribnjacima.

Istraživanjej o uzgoju ribe u ribnjacima - akvakultura

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

164

167

Page 170: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 3.1.4. Organska proizvodnja i poljoprivreda

Sektorske statistike

PO - ORG

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

/

/

Administrativni izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Do 30. aprila 2020. godine za prethodnu godinu

/

Administrativni izvor

Obezbjeđivanje podataka o broju lica koja se bave organskom proizvodnjom, površinama i proizvodnji organskih kultura, kao i podataka o organskom stočarstvu, shodno EU Regulativi 834/2007.

Istraživanje o statistici organske proizvodnje - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

165

168

Page 171: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 3.1.5. Agro-ekološki indikatori

Sektorske statistike

PO - 20 pes

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Do 30. jula tekuće godine za prethodnu godinu

3. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o količini pesticida plasiranih na tržištu.

Istraživanje o prometu pesticida

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

166

169

Page 172: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Dragan Peković

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 3.1.5. Agro-ekološki indikatori

Sektorske statistike

Uprava za statistiku

Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva

/

/

Porodična poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge.

Do 30. decembra tekuće godine

/

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Cilj je prikupljanje podataka o količinama pesticida upotrijebljenih na određenim usjevima kao i o površinama usjeva tretiranih pesticidima.

Istraživanje o upotrebi pesticida – probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.1.5.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

167

170

Page 173: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Statistika energetike - proizvodnja

Sektorske statistike

ENG-1

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave trgovinom i prometom naftnih derivata, Ministarstvo ekonomije i podaci sektorskih statistika iz sistema zvanične statistike

Do 12. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 3. novembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. novembar 2020. godine za 2018. godinu

Izvještajni metod, kompilacija

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o naftnim derivatima u formi bilansa prema IEA i EUROSTAT formatu. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Bilans naftnih derivata

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

168

171

Page 174: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Statistika energetike - proizvodnja

Sektorske statistike

ENG-2

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prometom uglja i podaci sektorskih statistika

Do 12. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 3. novembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. novembar 2020. godine za 2018. godinu

Izvještajni metod, kompilacija

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o uglju u formi bilansa prema IEA i EUROSTAT formatu. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Bilans uglja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

169

172

Page 175: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Statistika energetike - proizvodnja

Sektorske statistike

ENG-3

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih goriva i podaci sektorskih statistika

Do 12. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 3. novembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. novembar 2020. godine za 2018. godinu

Izvještajni metod, kompilacija

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o drvnim gorivima u formi bilansa prema IEA i EUROSTAT formatu. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Bilans drvnih goriva

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

170

173

Page 176: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Statistika energetike - proizvodnja

Sektorske statistike

ENG-4

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost proizvodnje i distribucije električne energije, COTEE (Crnogorski operator tržišta električne energije), Ministarstvo ekonomije i podaci sektorskih statistika iz sistema zvanične statistike

Do 12. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 3. novembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. novembar 2020. godine za 2018. godinu

Izvještajni metod, kompilacija

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o električnoj energiji u formi bilansa prema IEA i EUROSTAT formatu. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Bilans električne energije

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

171

174

Page 177: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Statistika energetike - proizvodnja

Sektorske statistike

ENG-10

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Bilans naftnih derivata; Bilans uglja; Bilans električne energije; Bilans drvnih goriva

Do 12. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 3. novembar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. novembar 2020. godine za 2018. godinu

Kompilacija

Realizacijom ovog istraživanja obezbijediće se objedinjavanje svih energetskih bilansa i prikaz svih relevantnih energenata koji se proizvode i troše u Crnoj Gori u godišnjoj periodici. Podaci će biti izraženi u prirodnim i energetskim jedinicama mjere. Kompilacija istraživanja vrši se na osnovu bilansa naftnih derivata, bilansa uglja, bilansa električne energije i bilansa drugih goriva. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Kompleksni energetski bilans

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

172

175

Page 178: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ernad Kolić

[email protected]:

+382 20 230 805Tel:

Modul 3.2.1. Energetika

Sektorske statistike

ENG-90

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave trgovinom i prometom naftnih derivata , kao i koja obavljaju djelatnost proizvodnje i distribucije električne energije, Ministarstvo ekonomije i podaci sektorskih statistika iz sistema zvanične statistike

Pet mjeseci nakon zavrsetka referentne godine

/

Izvještajni metod

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o količini uvoza, izvoza i bruto finalne potrošnje naftnih derivata u godišnjoj periodici, dok će podaci biti prikazani na kvartalnom nivou. Cijene el. energije biće dostupne za sektore domaćinstava i industrije u godišnjoj periodici, dok će podaci biti prikazani na polugodišnjem nivou. Podaci će se obrađivati prema važećem EU zakonodavstvu koje definiše statistiku energetike.

Kratkoročna statistika naftnih derivata i cijene električne energije u domaćinstvima i industriji - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.2. Energetika

173

176

Page 179: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SP/T-31

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o brodovima nacionalne trgovačke flote i tehničkim plovnim objektima na moru, kao i podaci o njihovom kapacitetu.

Istraživanje o trgovačkoj mornarici

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

174

177

Page 180: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SV/K-21

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti aerodromskih usluga

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika i tereta na komercijalnim letovima na crnogorskim aerodromima.

Istraživanje o prometu na aerodromima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

175

178

Page 181: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SV/G-21

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti aerodromskih usluga

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika i tereta na komercijalnim letovima na crnogorskim aerodromima, podaci o aerodromskoj infrastrukturi, utrošku električne energije i goriva na aerodromima i zaposlenima.

Istraživanje o aerodromskoj infrastrukturi i prometu na aerodromima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

176

179

Page 182: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SV/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti vazdušnog saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika u redovnom i vanrednom vazdušnom saobraćaju.

Istraživanje vazdušnog saobraćaja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

177

180

Page 183: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SV/G-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti vazdušnog saobraćaja

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o infrastrukturi vazdušnog saobraćaja: broju aviona, kapacitetu, iskorišćenju, kao i podaci o prometu putnika u redovnom i vanrednom saobraćaju.

Istraživanje o infrastrukturi i prometu u vazdušnom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

178

181

Page 184: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SŽ/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost željezničkog saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika i tereta u željezničkom saobraćaju.

Istraživanje o prevozu putnika i robe u željezničkom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

179

182

Page 185: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SŽ/G-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja obavljaju djelatnost željezničkog saobraćaja

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o željezničkoj mreži i prometu putnika i tereta u željezničkom saobraćaju.

Istraživanje o željezničkoj infrastrukturi

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

180

183

Page 186: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SA/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost putničkog drumskog saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika u drumskom saobraćaju.

Istraživanje o putničkom drumskom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

181

184

Page 187: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SG/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost iz oblasti gradskog saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika u lokalnom drumskom saobraćaju.

Istraživanje o lokalnom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

182

185

Page 188: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SA/T-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Pravna i fizička lica vlasnici teretnih drumskih motornih vozila nosivosti od 3500 kg i više

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Anketa

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu tereta u drumskom saobraćaju, koju ostvaruju poslovni subjekti (pravna i fizička lica) obavljanjem javnog ili prevoza za sopstvene potrebe.

Istraživanje o teretnom drumskom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

183

186

Page 189: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SA/G-41

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Organi lokalne samouprave i Uprava za saobraćaj

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o putnoj mreži u Crnoj Gori.

Istraživanje o putevima i mostovima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

184

187

Page 190: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SA/R-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Opština, Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja: Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o broju registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u Crnoj Gori.

Istraživanje o registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

185

188

Page 191: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SN/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Opština, Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Uprava policije

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Administrativni izvor

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o saobraćajnim nezgodama poginulim i povrijeđenim licima u nezgodama u Crnoj Gori.

Istraživanje o broju saobraćajnih nezgoda

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

186

189

Page 192: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SP/K-31

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Lučke kapetanije i Uprava pomorske sigurnosti

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu tereta u crnogorskim lukama.

Istraživanje o dolascima i odlascima brodova u lukama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

187

190

Page 193: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

PR/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja se bave djelatnošću pretovara u lukama

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o količini pretovarenog tereta u lukama koji su ostvarila preduzeća iz prateće aktivnosti u saobraćaja, manipulacija teretom (utovar u brodove i istovar iz njih).

Istraživanje o pretovaru u lukama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

188

191

Page 194: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

PR/G-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave djelatnošću pretovara u lukama

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o kapacitetu pretovarnih sredstava preduzeća koja obavljaju prateću aktivnost u saobraćaju, manipulacija teretom (utovar u brodove i istovar iz njih).

Istraživanje o kapacitetu pretovarnih sredstava u pomorskom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

189

192

Page 195: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SP/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Preduzeća koja se bave djelatnošću pomorskog saobraćaja

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika i robe u pomorskom saobraćaju.

Istraživanje o prevozu putnika i robe u pomorskom saobraćaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

190

193

Page 196: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SP/G-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Privredna društva koja se bave djelatnošću pomorskog saobraćaja

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o infrastrukturi pomorskog saobraćaja: broju brodova, tonaži i kapacitetu, kao i podaci o prometu putnika i robe u pomorskom saobraćaju.

Istraživanje o pomorskom prevozu - stanje inventara

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

191

194

Page 197: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

PTT/K-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Administrativni izvor - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Administrativni izvor

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o pismonosnim i paketskim uslugma poštanskog saobraćaja, kao i podaci o utrošenim minutama fiksne i mobilne mreže telekomunikacionog saobraćaja.

Istraživanje o poštanskim i telekomunikacionim uslugama

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

192

195

Page 198: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

PTT/G-11

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Administrativni izvor - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Do 21. februara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. april 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 20. maj 2020. godine za prethodnu godinu

Administrativni izvor

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o poštanskoj mreži i pretplatnicima fiksne i mobilne telefonije.

Istraživanje o poštanskoj i telekomunikacionoj mreži

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

193

196

Page 199: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Popović

[email protected]:

+382 20 231 004Tel:

Modul 3.3.1. Statistika saobraćaja

Sektorske statistike

SV/K-21A

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Kvartalna

Privredna društva koja obavljaju djelatnost u oblasti aerodromskih usluga

Kvartalni: I kvartal - 12. april 2020. godine; II kvartal - 12. jul 2020. godine; III kvartal - 11. oktobar 2020. godine; IV kvartal - 17. januar 2021. godine

Kvartalni preliminarni podaci: I kvartal - 26. maj 2020. godine; II kvartal - 18. avgust 2020. godine; III kvartal - 24. novembar 2020. godine; IV kvartal - 26. februar 2021. godineKvartalni konačni podaci: I kvartal - 18. avgust 2020. godine; II kvartal - 24. novembar 2020. godine; III kvartal - 26. februar 2021. godine; IV kvartal - 26. maj 2021. godine

Izvještajni metod

Realizacijom istraživanja biće dostupni podaci o prometu putnika i tereta na komercijalnim letovima na crnogorskim aerodromima, kao i broju komercijalnih operacija.

Istraživanje o prometu putnika i robe na aerodromima po parovima aerodroma

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.3.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.3. Saobraćaj

194

197

Page 200: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Cimbaljević

[email protected]:

+382 20 230 837Tel:

Modul 3.4.1. Statistika turizma

Sektorske statistike

TU-19

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Lučke kapetanije Bar i Kotor

Do 2. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 20. mart 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o broju kružnih putovanja stranih brodova po mjesecima prema zastavi pod kojem plove, kao i broju putnika na tim putovanjima.

Kružna putovanja stranih brodova

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.4. Turizam

195

198

Page 201: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Cimbaljević

[email protected]:

+382 20 230 837Tel:

Modul 3.4.1. Statistika turizma

Sektorske statistike

TU-17

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Crna Gora

Godišnja

Lučke kapetanije Bar i Kotor

Do 2. marta tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 20. mart 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni podaci o broju dolazaka stranih jahti i drugih plovila namijenjenih razonodi, sportu i rekreaciji u teritorijalno more Crne Gore prema zastavi, dužini i vrsti plovila, kao i broju stranih posjetioca koji u našu zemlju ulaze ovim plovilima. Podaci su dostupni na nivou Crne Gore u godišnjoj periodici.

Nautički turizam

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.4. Turizam

196

199

Page 202: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Cimbaljević

[email protected]:

+382 20 230 837Tel:

Modul 3.4.1. Statistika turizma

Sektorske statistike

TU-11K

Uprava za statistiku

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Opština, Crna Gora

Mjesečna

Privredna društva i dijelovi privrednih društava koja pružaju usluge u kolektivnom vidu smještaja (hoteli, pansioni, moteli, turistička naselja, odmarališta, hosteli, kampovi, gostionice i sl.)

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Mjesečni preliminarni podaci: Podaci za Decembar 2019. godine - 31. januar 2020. godine; Januar 2020. godine - 28. februar 2020. godine; Februar 2020. godine - 31. mart 2020. godine; Mart 2020. godine - 30. april 2020. godine; April 2020. godine - 29. maj 2020. godine; Maj 2020. godine - 30. jun 2020. godine; Jun 2020. godine - 31. jul 2020. godine; Jul 2020. godine - 31. avgust 2020. godine; Avgust 2020. godine - 30. septembar 2020. godine; Septembar 2020. godine - 30. oktobar 2020. godine; Oktobar 2020. godine - 30. novembar 2020. godine; Novembar 2020. godine - 30. decembar 2020. godineMjesečni konačni podaci: dva mjeseca nakon završetka referentnog perioda

Izvještajni metod

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni mjesečni podaci o: broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u kolektivnim smještajnim objektima po zemljama prebivališta turiste; broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u kolektivnim smještajnim objektima po opštinama. Kolektivni smještajni objekti uključuju hotele, pansione, motele, turistička naselja, odmarališta, hostele, kampove i sl. Kolektivni smještaj ne uključuje individualni, tzv. "privatni smještaj" (smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i u turističkim apartmanima).

Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.4. Turizam

197

200

Page 203: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Cimbaljević

[email protected]:

+382 20 230 837Tel:

Modul 3.4.1. Statistika turizma

Sektorske statistike

TU-11I

Uprava za statistiku i lokalne turističke organizacije (LTO)

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Opština, Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (podaci o prometu lica i vozila na graničnim prelazima; podaci iz baze o registru boravišta - RB90), Lokalne turističke organizacije, Nacionalna turistička organizacija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (podaci o smještajnim objektima iz Centralnog turističkog registra), nadležni poreski organi lokalnih samouprava, sektorske statistike iz sistema zvanične statistike i ostali relevantni podaci privrednih društava iz oblasti saobraćaja, energetike i sl.

Do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. februar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod, kompilacija i procjena

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni godišnji podaci o: broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u individualnim/privatnim smještajnim objektima po zemljama prebivališta turista na nivou Crne Gore; broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u individualnim/privatnim smještajnim objektima po opštinama. Individualni/privatni smještajni objekti uključuju smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i turističkim apartmanima.

Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.4. Turizam

198

201

Page 204: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Ivana Cimbaljević

[email protected]:

+382 20 230 837Tel:

Modul 3.4.1. Statistika turizma

Sektorske statistike

TU-11

Uprava za statistiku i lokalne turističke organizacije (LTO)

Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike

Opština, Crna Gora

Godišnja

Za individualni smještaj: Ministarstvo unutrašnjih poslova (podaci o prometu lica i vozila na graničnim prelazima; podaci iz baze o registru boravišta - RB90), Lokalne turističke organizacije, Nacionalna turistička organizacija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (podaci o smještajnim objektima iz Centralnog turističkog registra), nadležni poreski organi lokalnih samouprava, sektorske statistike iz sistema zvanične statistike i ostali relevantni podaci privrednih društava iz oblasti saobraćaja, energetike i sl.Za kolektivni smještaj: privredna društva i dijelovi privrednih društava koja pružaju usluge u kolektivnom vidu smještaja

Do 25. januara tekuće godine za prethodnu godinu

Godišnji preliminarni podaci: 28. februar 2020. godine za prethodnu godinuGodišnji konačni podaci: 3. jun 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod, kompilacija i procjena

Realizacijom ovog istraživanja biće dostupni godišnji podaci o: broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u individualnim/privatnim i kolektivnim smještajnim objektima po zemljama prebivališta turiste na nivou Crne Gore; broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u individualnim/privatnim i kolektivnim smještajnim objektima po vrstama smještajnih objekata; broju dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u individualnim/privatnim i kolektivnim smještajnim objektima po opštinama. Kolektivni smještajni objekti uključuju hotele, pansione, motele, turistička naselja, odmarališta, hostele, kampove i sl. Individualni/privatni smještajni objekti uključuju smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i turističkim apartmanima.

Istraživanje o dolascima i noćenjima turista, ukupno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.4.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.4. Turizam

199

202

Page 205: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr Branka Žižić i mr Mira Karanfilović

[email protected]; [email protected]:

+382 20 405 331Tel:

Modul 3.5.1. Statistika nauke i tehnologije

Sektorske statistike

IR-1

Ministarstvo nauke

Služba za statistiku i digitalizaciju

Crna Gora

Godišnja

Istraživačko - razvojne ustanove i preduzeća

Do 1. oktobra tekuće godine za prethodnu godinu

30. jun 2020. godine - konačni podaci za 2018. godinu30. oktobar 2020. godine - preliminarni podaci za 2019. godinu

Izvještajni metod i administrativni izvor

Statistika istraživanja i razvoja omogućava međunarodno uporedive podatke o ukupnoj domaćoj potrošnji na istraživanje i razvoj i osoblju u istraživanju i razvoju, što se označava sa "ulazni - input" podaci istraživanja i razvoja.

Statističko istraživanje o naučno istraživačkoj djelatnosti - istraživanje i razvoj

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.5. Nauka, tehnologija i inovacije

200

203

Page 206: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: mr Branka Žižić i mr Mira Karanfilović

[email protected]; [email protected]:

+382 20 405 337Tel:

Modul 3.5.1. Statistika nauke i tehnologije

Sektorske statistike

IR-2

Ministarstvo nauke

Služba za statistiku i digitalizaciju

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo nauke, ostali korisnici budžeta

Do 2. novembra tekuće godine za prethodnu godinu

30. decembar 2020. godine za prethodnu godinu

Izvještajni metod i administrativni izvor

Praćenje izdvajanja za istraživanje i razvoj iz državnog budžeta, od svih budžetskih korisnika.

Statističko istraživanje o izdvajanjima iz državnog budžeta na istraživanje i razvoj (GBARD statistika)

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.5.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.5. Nauka, tehnologija i inovacije

201

204

Page 207: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miloš Maltez

[email protected]:

+382 20 230 791Tel:

Modul 3.5.3. Statistika informacionih i komunikaconih tehnologija

Sektorske statistike

IKTD

Uprava za statistiku

Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u

Crna Gora

Godišnja

Domaćinstva i pojedinci

Do 15. aprila 2020. godine za tekuću godinu

Godišnji konačni podaci: 30. oktobar 2020. godine za tekuću godinu

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u Crnoj Gori je prvi put sprovedeno 2011. godine. Cilj istraživanja je dobijanje podataka o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca.

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.5.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.5. Nauka, tehnologija i inovacije

202

205

Page 208: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Miloš Maltez

[email protected]:

+382 20 230 791Tel:

Modul 3.5.3. Statistika informacionih i komunikaconih tehnologija

Sektorske statistike

IKTP

Uprava za statistiku

Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća

Do 15. aprila 2020. godine za tekuću godinu

Godišnji konačni podaci: 30. oktobar 2020. godine za tekuću godinu

Uzoračka istraživanja (anketa, izvještajni metod - uzorak)

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u Crnoj Gori je prvi put sprovedeno 2011. godine. Cilj istraživanja je dobijanje podataka o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima.

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 3, Modul 3.5.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

3.5. Nauka, tehnologija i inovacije

203

206

Page 209: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

207

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

PRIORITETNA OBLAST 4ŽIVOTNA SREDINA I VIŠEDOMENSKE STATISTIKE

Page 210: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.1. Monetarni računi u životnoj sredini

Životna sredina i višedomenske statistike

ŽS -Računi

Uprava za statistiku

Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Crna Gora

Godišnja

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za državne puteve, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume

Do 2. jula 2020. godine

/

Kompilacija

Računi u životnoj sredini imaju za cilj da proizvedu podatke u oblasti fizičkih računa, monetarnih računa i računa sredstava. Dobijeni podaci potrebni su za analizu i praćenje veze između životne sredine i ekonomije na nivou Crne Gore.

Računi u životnoj sredini - probno

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

204

208

Page 211: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Aprcović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.3. Statistika o otpadu i opasnim materijama

Životna sredina i višedomenske statistike

OT - S

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Podaci se prikupljaju od privrednih društava (preduzeća) sa 10 i više zaposlenih koja su registrovana u Statističkom biznis registru u sektoru A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, B -Vađenje ruda i kamena, C - Prerađivačka industrija, D - Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, E - Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti, F- Građevinarstvo; G – Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala; M – Stručne, naučne i tehničke djelatnosti i Q – Zdravstvena i socijalna zaštita prema Klasifikaciji djelatnosti 2010

Do 4. marta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 29. oktobar 2020. godine

Kombinovani metod

Cilj istraživanja jeste da obezbijedi informacije o vrsti i količini otpada koje proizvode, interno prerađuju i odlažu privredna društva (preduzeća) iz sektora A, B, C, D, E, F, G, M i Q.

Istraživanje o stvorenom otpadu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

205

209

Page 212: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Aprcović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.3. Statistika o otpadu i opasnim materijama

Životna sredina i višedomenske statistike

OT -KOM

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Komunalna preduzeća kojima Sekretarijat za lokalnu samoupravu dodjeljuje dozvolu za obavljanje javne službe sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Do 2. marta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 29.oktobar 2020. godine

Kombinovani metod

Cilj istraživanja je da se obezbijede podaci o javnom sakupljanju otpada, izvoru i obradi sakupljenog otpada.

Istraživanje o komunalnom otpadu

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

206

210

Page 213: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Aprcović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.3. Statistika o otpadu i opasnim materijama

Životna sredina i višedomenske statistike

OT S i O

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća koja su se u referentnoj godini bavila uvozom, preradom ili odstranjivanjem (zbrinjavanjem) otpada, a koja imaju dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i preduzeća koja upravljaju odlagalištem – deponijom ili reciklažnim postrojenjem na površini deponije

Do 2. marta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 29. oktobar 2020. godine

Kombinovani metod

Cilj istraživanja je da se obezbijede podaci o količinama sakupljenog ili uvezenog otpada, o vrstama i količinama prerađenog/zbrinutog otpada i postupcima prerade/zbrinjavanja.

Istraživanje o sakupljanju i obradi otpada

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

207

211

Page 214: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Jelena Aprcović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.3. Statistika o otpadu i opasnim materijama

Životna sredina i višedomenske statistike

OT KAP - 07

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Dvogodišnja

Administrativni izvor - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

3. april 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 3. decembar 2020. godine

Administrativni izvor

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o broju i kapacitetima postrojenja za tretman otpada.

Istraživanje o broju i kapacitetima postrojenja za tretman otpada

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.3.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

208

212

Page 215: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.4. Statistika voda

Životna sredina i višedomenske statistike

VOD - 4

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje, tj. čija je djelatnost iskorišćavanje voda za poljoprivredu, a definisana je prema Klasifikaciji djelatnosti u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, oblast kao i lokalne jedinice koje se bave navodnjavanjem a čija djelatnost ne pripada navedenoj oblasti

Do 23. marta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 24. april 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj Istraživanja o sistemima za navodnjavanje jeste da obezbijedi podatke o količinama voda koje se koriste za navodnjavanje, prema vrsti vodozahvata i tipu navodnjavanja.

Istraživanje o sistemima za navodnjavanje

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

209

213

Page 216: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Nataša Vojinović

[email protected]:

+382 20 230 937Tel:

Modul 4.1.4. Statistika voda

Životna sredina i višedomenske statistike

VOD - 1

Uprava za statistiku

Odsjek statistike životne sredine i šumarstva

Crna Gora

Godišnja

Preduzeća koja su registrovani prema Klasifikaciji djelatnosti, 2010 u sektorima: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, i Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, koji imaju 10 i više zaposlenih

Do 28. avgusta 2020. godine

Godišnji konačni podaci za 2019. godinu: 4. novembar 2020. godine

Izvještajni metod - potpuni obuhvat

Cilj Istraživanja o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije jeste da obezbijedi podatke o količinama zahvaćenih, korišćenih i otpadnih voda u industriji.

Istraživanje o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.1.4.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.1. Statistika životne sredine

210

214

Page 217: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

Odgovorno lice: Bojana Radojević

[email protected]:

+382 20 230 773Tel:

Modul 4.2.1. Regionalne statistike i njihova koordinacija

Životna sredina i višedomenske statistike

Uprava za statistiku

Odsek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka

Crna Gora

Godišnja

Izvještajne jedinice – preduzeća i domaćinstva, administrativni izvori

Do 30. decembra

2020. godina

Anketa, kompilacija, procjena

Na 70. zasijedanju Generalne skupštine UN, održanom u septembru 2015. godine, usvojena je Agenda za održivi razvoj do 2030. godine. Agenda se odnosi na sve zemlje, uzimajući pri tom u obzir različite nacionalne okolnosti, kapacitete i nivoe razvoja, uz poštovanje nacionalnih politika i prioriteta. Utvrđuje 17 univerzalnih ciljeva i 169 konkretnih zadataka koji se odnose na cijeli svijet, jednako na razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Vlada Crne Gore je na sjednici od 7. jula 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine –NSOR, kojom su utvrđene su mogućnosti i obaveza zvaničnih proizvođača statistike u Crnoj Gori za proizvodnjom indikatora. Zavod za statistiku je u sttaistički sistem uveo istraživanja koje se odnose na proizvodnju indikatora u nadležnosti Zavoda za statistiku shodno UN i EU listi ali neće biti u mogućnosti da ispunjava utvrđene složene obaveze u okviru praćenja sprovođenja NSOR do 2030. godine odnosno Agende za održivi razvoj do 2030. godine ukoliko se ne omogući zadovoljavajući nivo opremljenosti resursima (prostornim, tehnološkim, i finansijskim). U pitanju je izuzetan izazov koji je neophodno podržati značajnim povećanjem izdvajanja iz budžeta Crne Gore za obezbjeđivanje dodatnih neophodnih resursa, kao i za neophodna dodatna statistička istraživanja.

Indikatori održivog razvoja

PRIORITETNA OBLAST:

Redni broj istraživanja: Šifra istraživanja:

Naziv proizvođača zvanične statistike:

Organizaciona jedinica:

Nivo objavljivanja podataka:

Periodika objavljivanja:

Izvor podataka:

Rok za prikupljanje podataka:

Rok za objavljivanje podataka:

Metod istraživanja:

Veza sa evropskom statistikom:

Razvojna aktivnost u skladu sa Programom zvanične statistike za 2019. - 2023. godinuCilj istraživanja:

Naziv istraživanja:

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje statističkog istraživanja:

Prioritetna oblast 4, Modul 4.2.1.

GODIŠNJI PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2020. GODINU

4.2. Regionalne i geoprostorne statističke informacije

211

215

Page 218: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŢIM USLOVIMA KOJE TREBA DA

ISPUNJAVAJU OBJEKTI I OPREMA ZA DRŢANJE I UZGOJ KOKA NOSILJA *

Član 1

U Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i

uzgoj koka nosilja* (“Službeni list CG", broj 27/16), u članu 8 riječi: “31. decembra 2019.

godine” zamjenjuju se riječima: “31. decembra 2022. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 323-67/19

Podgorica, 30. decembra 2019. godine

Ministar,

mr Milutin Simović, s.r.

Na osnovu član 12 stav 4 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG“, br.

Page 219: Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine ...dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG75-2019.pdf · Organizaciona jedinica: Nivo objavljivanja podataka: Periodika objavljivanja: Izvor

list Republike Crne Gore", br. 31/06, 51/06, 038/07, Službeni list Crne Gore", br. 02/11,

08/11 i 031/17) i Pravilnika o obrascu i načinu voĎenja evidencije savjeta („Službeni list Crne

Gore" broj 37/08), postupajući po Zahtjevu Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori u postupku

izmjene i dopune Rješenja broj: 01-023-698/17-20 od 27.09.2017. godine o upisu Evidenciju

Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori a u vezi izmjene i dopune ovlašćenog lica za zastupanje i

predstavljanje Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori od 03.12.2019. godine, Ministarstvo za ljudska

i manjinska prava, donosi

R J E Š E Nј E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENЈA BROJ: 01-023-698/17-20 OD 27.09.2017. GODINE

O UPISU U EVIDENCIJU BOŠNЈAĈKOG VIJEĆA U CRNOJ GORI

I U Rješenju broj: 01-023-698/17-20 od 27.09.2017. godine o upisu u Evidenciju

Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, u stavu 4. riječi: »Mirsad Džudžević« zamjenjuju se

riječima: »Ejup Nurković«.

II U ostalim djelovima Rješenje ostaje nepromijenjeno.

III Ovo rješenje o izmjeni i dopuni objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

IV. Ovo rješenje o izmjeni i dopuni je konačno i protiv njega se može podnijeti tužba

Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja.

Obrazloţenje

Zahtjevom za izmjenu i dopunu Rješenja u evidenciji Savjeta od 03.12.2019. godine

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava obratilo se Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori.

Uz zahtjev je dostavljena odluka o imenovanju predsjednika.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava konstatuje

da su se stekli neophodni uslovi propisani članom 3 Pravilnika o obrascu i načinu voĎenja

Savjeta ("Službeni list CG”, broj 37/08"), te se donosi ovo Rješenje o izmjeni i dopuni

Rješenja broj 01-023-698/17-20 od 27.09.2017. godine.

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja broj 01-023-698/17-20 objavljuje se u "Službenom

listu Crne Gore".

Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore

u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Broj: 01-023-698/17-29

Podgorica, 05.12.2019. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministar,

Mehmed Zenka, s.r.

Na osnovu člana 33 stav 12 i 34 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („ Službeni