75
Linka nanášení Práškových Plastů včetně přípravy - MBG, spol. s r.o.

ČS PHM Komořany - oznámení - Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

 • Upload
  voduong

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení Práškových Plastů včetně přípravy

-MBG, spol. s r.o.

MBG, spol. s r.o.Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh

Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Brno, září 2013

Page 2: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

PRÁŠKOVÁ LAKOVACÍ LINKA, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:

Ing. Pavel Cetldržitel autorizace k posuzování vlivůna životní prostředíosvědčení číslo: č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

Datum zpracování oznámení: 16.9.2013

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Jméno a příjmení Bydliště TelefonIng. Pavel Cetl Brno 608 968 368Mgr. Jakub Bucek Čebín 723 495 422Mgr. Jana Vičarová Brno 724 895 473

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel Corporation.

Page 3: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah:ÚVOD..........................................................................................................................................................................5

A ÚDAJE O OZNAMOVATELI........................................................................................................................6

A.1 OBCHODNÍ FIRMA......................................................................................................................................6A.2 IČ..............................................................................................................................................................6A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ).....................................................................................................................................6A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE.............................6

B ÚDAJE O ZÁMĚRU........................................................................................................................................6

B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE......................................................................................................................................6B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1....................................................................................6B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru........................................................................................................................7B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)......................................................................................7B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.........................................................................7B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant...............................8B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru..................................................................8B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení.....................................................16B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků......................................................................................17B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat..............................................................................................................................................................17

B.2 ÚDAJE O VSTUPECH.................................................................................................................................18B.2.1. Zábor půdy.............................................................................................................................................18B.2.2. Odběr a spotřeba vody...........................................................................................................................18B.2.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje................................................................................................18B.2.5. Infrastruktura.........................................................................................................................................21

B.3 ÚDAJE O VÝSTUPECH...............................................................................................................................22B.3.1. Emise do ovzduší....................................................................................................................................22B.3.2. Odpadní vody.........................................................................................................................................24B.3.3. Odpady...................................................................................................................................................25

B.3.3.1. Stavební odpady z realizace stavby..................................................................................................................25B.3.3.2. Odpady z provozu.............................................................................................................................................26B.3.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly..............................................................................................................27

B.3.4. Hluk........................................................................................................................................................27B.3.5. Rizika havárií.........................................................................................................................................27

C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ..............................................29

C.1 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOTČENÉHO ÚZEMÍ........................................29C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání....29C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů..............................................29C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž.........................................................................................29

C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny......................................................................................................29C.1.3.2. Zvláště chráněná území....................................................................................................................................30C.1.3.3. Natura...............................................................................................................................................................30C.1.3.4. Území přírodních parků....................................................................................................................................31C.1.3.5. Významné krajinné prvky.................................................................................................................................31C.1.3.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu....................................................................31C.1.3.7. Území hustě zalidněná......................................................................................................................................31C.1.3.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)...........................................................31

3/57

Page 4: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...................32C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší................................................................................................................32C.2.2. Hluková zátěž.........................................................................................................................................38C.2.3. Biota, krajina, ÚSES..............................................................................................................................38C.2.4. Staré zátěže............................................................................................................................................39C.2.5. Horninové prostředí...............................................................................................................................39

D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ....................40

D.1 CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI.............................40D.2 ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI............................................................44D.3 ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE............44D.4 OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ............44D.5 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ................................................................................................................................................45

E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...........................................................................................46

F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE...................................................................................................................................47

F.1 MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚRŮ V OZNÁMENÍ.....................................................47F.2 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE...................................................................................47

G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.........................48

H PŘÍLOHY.......................................................................................................................................................53

I PŘÍLOHOVÁ ČÁST......................................................................................................................................55

Přílohy:1. Situace širších vztahů2. Zákres záměru 3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 20005. Rozptylová studie6. Hluková studie 7. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)8. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

4/57

Page 5: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ÚvodOznámení záměru: PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle §7 tohoto zákona.

Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod: bod 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000

do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu řešení. Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení jsou údaje uvedené v projektové dokumentaci zpracovávané souběžně s tímto oznámením.

Generální dodavatel technologie: Bude vybrán na základě výběrového řízení ze dvou renomovaných firem:

IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. Králova 4 616 00 Brno tel.: +420 541 422 611

EKOL, s.r.o., Marie Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Oznámení zpracovali: Ing. Pavel Cetl – držitel autorizace k posuzování vlivů na ŽP, č.j. 46325/ENV/06, ze dne 17.7.2006

Mgr. Jana Vičarová Mgr. Jakub Bucek

5/57

Page 6: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

A Údaje o oznamovateli

A.1 Obchodní firmaMBG spol. s r.o.

A.2 IČ 47973773

A.3 Sídlo (bydliště)Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Pavel Enter

MBG, spol. s r. o., Sadová 2323/4 Zábřeh 789 01, Czech Republic

GSM. +420 737 283 919

PHONE. +420 583 401 334E-MAIL. [email protected]. www.mbg.cz

B Údaje o záměru

B.1 Základní údaje

B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1Název záměru: LINKA NANÁŠENÍ PP VČETNĚ PŘÍPRAVY

kategorie: II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod: 4.2 název: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do

500 000 m2/rok celkové plochy úpravsloupec: B

6/57

Page 7: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Olomouckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměruNová linka nanášení PP je navržena pro nominální rychlost dopravníku 2 m/min.Při udané rychlosti dopravníku 2 m/min, lze předpokládat, že při 50% vytížení plochy pod dopravníkem, bude zpracovávaná plocha cca 100 m2/h. Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 400 000 m2/rok upravené lakované plochy. Prášková lakovna bude umístěna ve stávající výrobní hale na ulici Sadová 2323/4 v Zábřehu. Provoz - jedno až dvousměnný (3 000 výrobních hodin/rok).

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)Stavba bude provedena na pozemku parc.č. 3999/2 v kat. území Zábřeh na Moravě. Jedná se o rovinatý pozemek na západním okraji obce Zábřeh, ve vlastnictví společnosti MBG spol. s r.o.

Kraj: OlomouckýOkres: ŠumperkObec: ZábřehKat. území: Zábřeh na Moravě789 429Parcela č.: 3999/2

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměrySpolečnost MBG, spol. s r.o. se řadí mezi významné dodavatele vybavení interiérů prodejen. V oblasti prodejen čerpacích stanic je v rámci České republiky nejvýznamnějším dodavatelem.Záměr nové lakovací linky nanášení práškových plastů (linka PP) je navržený na pozemku, který je ve vlastnictví investora. Linka PP je navržena jako průběžná s plastovou kabinou. Nástřik je prováděn automatickými stříkacími pistolemi v kabině pro rychlou změnu barvy. Kabina je osazena dvojicí 6ti filtrových odsávacích modulů s polyesterovými filtry, v provedení s vyjímatelným šuplíkem, ze kterých se přestříknutý prášek vybírá ručně.

7/57

Page 8: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Nově instalovaná prášková lakovna bude umístěna ve stávající hale obchodně-výrobního centra společnosti.Záměr navazuje na stávající výrobní technologii umístěnou ve výrobních halách, a proto je předkládán k posouzení v jediné variantě. Umístění lakovací linky v jiné části výrobního areálu není vzhledem k rozmístění stávající technologie možné. Rovněž umístění v jiné lokalitě postrádá smysl.Z hlediska širšího okolí záměru nejsou známé informace o připravovaných záměrech obdobného charakteru.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Výstavba nové kapacity práškové lakovny je připravena s ohledem na předpokládaný nárůst produkce. Záměr je předkládán v jedné variantě.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměruPro zajištění požadavků zákazníka byla navržena postřiková technologie přípravy povrchu. Jednotlivá zařízení budou uspořádána ve formě linky s kontinuálním způsobem transportu.Základní charakteristika:

- odmašťování bude jednostupňové, bude prováděno postřikem, - oplachování bude prováděno postřikem vodou, oplach bude třístupňový, protiproudý,

třetí stupeň oplachu bude prováděn DEMI vodou z rámu,- pasivace bude prováděna postřikem,- veškeré technologické operace přípravy povrchu budou prováděny v průjezdném

postřikovém stroji,- sušení bude prováděno horkým vzduchem v průjezdné sušce, v provedení se

vzduchovými uzávěry na vstupu a výstupu,- chlazení výrobků po sušení bude probíhat volně na vzduchu,- nanášení prášku bude prováděno v plastové, automatické kabině a ručně ve filtrační

pojížděcí kabině,- vytvrzení naneseného prášku bude prováděno ve vratné vypalovací peci, v provedení se

vzduchovými uzávěry pro minimalizaci tepelných ztrát,- chlazení výrobků po vypalování prášku bude probíhat volně na vzduchu,- transport dílců bude realizován na podvěsném dopravníku,- k přípravě DEMI vody bude sloužit reverzně-osmotické zařízení, - likvidace vznikajících odpadních vod bude prováděna v ruční diskontinuální

neutralizační stanici pracující s využitím sorpčně-deemulgačního principu.

Díly budou ručně či roboticky navěšovány na podvěsný dopravník lakovací linky, projedou postřikovým odmašťovacím strojem, vysuší se v teplovzdušné sušárně a na ochlazený povrch se nanese prášková barva. Následuje vytvrzení nanesené vrstvy v teplovzdušné vypalovací peci, ochlazení a svěšování na připravené palety.

8/57

Page 9: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Základní parametry lakovny: Charakter dílců: ocelové dílce, vybavení prodejenCharakter znečištění dílců: za studena válcovaný materiál, tř.11, bez okují,

nezkorodovanýMaximální rozměr výrobku: 2 000 x 900 x 1 500 mm (d x š x v)

3 000 x 100 x 100 mm (d x š x v)3 500 x 100 x 100 mm (d x š x v)

Maximální hmotnost výrobku: do 150 kgZpůsob přepravy dílců: podvěsný dopravník Rychlost dopravníku: 2 m/minKapacita: je dána průjezdným profilem a rychlostí dopravníku Příprava povrchu: odmaštění + fosfátování, pasivace (nanotechnologie)Povrchová úprava: nanášení PP, oboustranný nástřikTopné medium: zemní plynZneškodňování odpadních vod: ano Příprava DEMI vody: ano

Linka pro nanášení PP bude obsahovat:- průjezdný postřikový stroj s příslušenstvím,- průjezdná suška,- filtrační kabina pro nanášení PP do ztráty, vč. aplikační techniky,- plastová kabina pro nanášení PP pro rychlou výměnu barevného odstínu vč. aplikační

techniky,- vratná vypalovací pec, - podvěsný dopravník,- DEMI stanice,- neutralizační stanice.

Průjezdný postřikový strojZařízení se skládá z postřikového tunelu a nádrží.Postřikový tunel je rozdělen do sekcí. První sekce je vstupní, ve druhé sekci je prováděno postřikové odmašťování. V dalších dvou sekcích je prováděn postřikový oplach. Následuje sekce pasivace a výstupní sekce. Jednotlivé sekce jsou odděleny mezisekcemi. V mezisekci po oplachu po odmaštění je umístěn postřikový rám pro oplach DEMI vodou. Sekce jsou vybaveny postřikovými rámy s tryskami. Tunel je tepelně izolován a na vstupu je odsáván. V tunelu jsou dvoje dveře pro vstup do vnitřního prostoru přes přenosné žebříky. Ve stropě jsou prvky se světelným otvorem a osvětlením. Ochrana dopravníku nad postřikovým strojem je prováděna pomocí kartáčového těsnění.Pod tunelem je umístěna nádrž na odmašťovací lázeň, nádrž na pasivaci a dvě nádrže na oplachovou lázeň. Nádrže jsou vybaveny čerpadly, ventily, filtračními síty, přepady, výpustěmi, hladinoměry, teploměry, tepelnou izolací.Součástí postřikového stroje je sběrná jímka oplachových vod s ponorným čerpadlem.

9/57

Page 10: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vstupní sekceDélka sekce: 3 500 mmOdsávané množství vzduchu: 4000 m3/hEl. příkon motory: 3 kW – odsávací ventilátorMateriálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

Sekce odmašťování Délka sekce: 4 500 mmDoba setrvání: 3,0 min (při rychlosti 1,5 m/min)Pracovní teplota lázně: 55°CTopný příkon instalovaný: 35 - 200 kW El příkon - motory: 7,5 kW, Materiálové provedení:- postřikový tunel: korozivzdorná ocel 1.4301- postřikové rámy korozivzdorná ocel 1.4301- nádrž: korozivzdorná ocel 1.4301

MezisekceDélka sekce: 3 500 mmMateriálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

Sekce oplachování – 1°Délka sekce: 750 mmDoba setrvání: 0,5 min (při rychlosti 1,5 m/min)Pracovní teplota lázně: t.m.El. příkon motory: 1,5 kWMateriálové provedení:- postřikový tunel: korozivzdorná ocel 1.4301- postřikové rámy korozivzdorná ocel 1.4301- nádrž: korozivzdorná ocel 1.4301

MezisekceDélka sekce: 3 000 mmMateriálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

Sekce oplachování – 2°Délka sekce: 750 mmDoba setrvání: 0,5 min (při rychlosti 1,5 m/min)Pracovní teplota lázně: t.m.El. příkon motory: 1,5 kW

10/57

Page 11: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Materiálové provedení:- postřikový tunel: korozivzdorná ocel 1.4301- postřikové rámy: korozivzdorná ocel 1.4301- nádrž: korozivzdorná ocel 1.4301

Sekce oplachování – 3°Délka sekce: 750 mmDoba setrvání: 0,5 min (při rychlosti 1,5 m/min)Pracovní teplota lázně: t.m.El. příkon motory: 1,5 kWMateriálové provedení:- postřikový tunel: korozivzdorná ocel 1.4301- postřikové rámy korozivzdorná ocel 1.4301- nádrž: korozivzdorná ocel 1.4301

MezisekceDélka sekce: 3 000 mmMateriálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301V této mezisekci je instalován rám pro oplach DEMI vodou.

Sekce pasivaceDélka sekce: 750 mmDoba setrvání: 0,5 min (při rychlosti 1,5 m/min) Topení: elektro El. příkon topení: 6 kWPracovní teplota lázně: 25 - 30°CEl. příkon motory: 1,5 kWMateriálové provedení:- postřikový tunel: korozivzdorná ocel 1.4301- postřikové rámy korozivzdorná ocel 1.4571- nádrž: korozivzdorná ocel 1.4571

Výstupní sekceDélka sekce: 3 000 mmMateriálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

Základní příslušenstvíSběrná jímka oplachových vod s čerpadlemObjem: 100 lEl. příkon – motory: 0,75 kW

11/57

Page 12: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Materiálové provedení: polypropylén

Automatické dávkování chemikáliíPodmínkou pro spuštění dávkování je chod dopravníku a postřikových čerpadel. Při zastavení dopravníku a vypnutí postřikových čerpadel se dávkování zastavuje. Doplňování tenzidu již není jinak řízeno. Doplňování odmašťování a pasivace je řízeno sondou, která průběžně měří pH. - dávkovací jednotka odmašťování - fosfátování: dávkování bude prováděno na základě měření pH,- dávkovací jednotka tenzidu: dávkování bude prováděno na základě prošlé plochy,- dávkovací jednotka pasivace: dávkování bude prováděno na základě měření pH

Průjezdná suškaSuška je v provedení se vzduchovými clonami na vstupu a výstupu.Základní části tvoří sušící komora a strojovna.

- Sušící komora V sušící komoře dochází k vlastnímu sušení dílců horkým vzduchem. Sušící komora je vytvořena ze samonosných izolovaných panelů sestavených mezi spodním a horním rámem. Ve stropních panelech jsou instalovány nosníky pro uchycení dráhy podvěsného dopravníku. Ve stěnách komory jsou instalovány teplotní čidlo a omezovač teploty. V komoře jsou umístěny vzduchotechnické potrubní rozvody a prvky pro regulaci průtoku cirkulujícího vzduchu. Vstupní a výstupní otvor komory je uzavřen vzduchovou clonou.

- Strojovna sušky Strojovna sušky zajišťuje ohřev vzduchu pro sušení a jeho dopravu do/z sušící komory. Je tvořena skříní sestavenou z izolovaných panelů v rámech. Skříň je rozdělena přepážkou na sekci ohřívací a sekci ventilátorovou. Do ohřívací sekce je vestavěn výměník spaliny-vzduch, do kterého je zaústěn hořák. Hořák je monoblokový automatický s vlastní armaturní řadou. Ve ventilátorové sekci jsou umístěny oběhové ventilátory. Vzduch nasávaný do ohřívací sekce z potrubí pro odvod vzduchu se ohřívá průchodem přes výměník a je pomocí oběhových ventilátorů přiváděn do potrubí pro přívod vzduchu. Spaliny procházející výměníkem jsou odváděny do komína, který je součástí vzduchotechniky.Rozsah teplot sušení: 80 - 120°CPracovní teplota sušení: 110°CDoba sušení: 10 min (při rychlosti 1,5 m/min)Topný příkon - instalovaný: 35 - 200 kWTopné médium: zemní plyn, přímý ohřevOdsávané množství vzduchu: 1000 m3/hEl. příkon - motory: 11 kWMateriálové provedení: pozinkovaný plech tř. 11, konstrukční ocel tř.11, izolace z

minerální vlny

12/57

Page 13: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Kabina pro nanášení PP do ztráty, vč. aplikační technikyNanášení práškového plastu bude prováděno ručně v oboustranné nanášecí kabině (pevný 6f modul se šuplíkem) vyrobené z leštěného nerezového plechu. Kabina je osazena dvojicí 6f filtrových odsávacích modulů s polyesterovými filtry, v provedení s vyjímatelným šuplíkem, ze kterých se přestříknutý prášek vybírá ručně. Osvětlení pracovního prostoru je zajištěno zářivkovými osvětlovacími tělesy, která jsou umístěna nad prosklenými čelními a stropními panely.Podle EN 12981+A1 je kabina pro nanášení prášků vybavena „Systémem požární signalizace a blokování“. Součástí tohoto systému je dvojice optických detektorů zahoření a vyhodnocovací ústředna, která do 0,5 sec po rozpoznání požáru vypne napájení, dodávku prášku a odsávací ventilátor. Zároveň je spuštěna optická a akustická signalizace. Pro nanášecí pistole je třeba zajistit tlakový vzduch zbavený vody a oleje.

Základní technické parametry:Otvor pro stříkání (šxv): 1100 x 1 700mmOdsávané množství vzduchu: 12 000 m3/hodPočet filtračních vložek: 2x6Celková filtrační plocha: cca 120 m2

Elektrický příkon kabiny: 9 kWSpotřeba tlakového vzduchu (0,6 MPa): cca 15 Nm3 . hod-1

Plastová kabina pro nanášení práškového plastu s rychlou výměnou barevného odstínu, vč. aplikační technikyPro automatické nanášení práškových plastů s možností ručního předstřiku/dostřiku a z důvodu více používaných barevných odstínů prášku a dále možnosti rychlé výměny barevného odstínu, navrhujeme plastovou kabinu. Výměnu lze provést do 15 minut (při přechodu na kontrastní odstín, např. černá – bílá).Popis kabiny Speciální konstrukce zařízení umožňuje rychlou změnu barvy v plastové kabině. Kabina má moderní a maximálně kompaktní sendvičovou konstrukci. Díky modulárnímu provedení je možno plošiny pro manuální nanášení individuálně uspořádat a použít je pro předstřik nebo dostřik, nebo pro obojí.Pistole lze na každé straně namontovat ve štěrbinách. Díky tomu je možno zaměřit pistole jak vodorovně, tak i svisle. Modulární sendvičová konstrukce Délka kabiny jen 2,5 m, plus ruční plošiny Součásti kabiny jsou spojeny šrouby, žádné svařování Odsávání dvojitým kanálem Štěrbiny pro pistole na každé straně

13/57

Page 14: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Části:1. Kabina

Prášková kabina je vybavena:- štěrbinami pro pistole na každé straně,- 1 pracovištěm pro ruční předstřik, - 1 pracovištěm pro ruční dostřik

2. Systém cirkulace práškuMonocyklon pro cirkulaci prášku, typ 12.000 m³/h Koncový filtrPumpa pro dopravu prášku

3. Jednotka zásobování práškemPráškové centrum, integrální provedení s ručním doplňováním čerstvým práškem

4. Aplikační systémStacionární automatické pistole s hadicemi a příslušenstvímRuční pistole pro pracoviště předstřiku a dostřikuPráškové injektory

5. Technologie řízeníŘídící moduly pro automatické stacionární pistole, umístěné na držáku

pro ruční nanášecí pistole s montážní konzolou a sáním ze zásobníku Řízení systému pro filtry a kabinu.

6. Automatický hasící systém CO2

Technické parametry PPEl. příkon – instalovaný: 38 kWSpotřeba tlakového vzduchu: 185 Nm3/ h – provozSpotřeba tlakového vzduchu: 10 Nm3, po dobu 30 sec – čištěníTlak vzduchu: 6 – 8 bar - kvalita vzduchu podle ISO 8573.1 - obsah vody: max. 1,3 H2O/Nm3 při rosném bodu od 7 °C - obsah oleje: max. 0,01 mg oleje/Nm3

- obsah prachu: max. 1 mg/Nm3

Průjezdná vypalovací pec vratnáPec je řešena jako vratná v provedení se vzduchovými clonami na vstupu a výstupu pro minimalizaci tepelných ztrát.Základní části vypalovací pece tvoří vypalovací komora a strojovna pece.

- Vypalovací komoraV komoře dochází k vlastnímu vytvrzení práškového plastu působením horkého vzduchu. Je vytvořena ze samonosných izolovaných panelů, sestavených mezi spodním a horním rámem. Ve stropních panelech jsou instalovány nosníky pro uchycení dráhy podvěsného dopravníku.

14/57

Page 15: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Ve stěnách komory jsou instalovány teplotní čidlo a omezovač teploty. V komoře je umístěn vzduchotechnický rozvod a prvky pro regulaci průtoku vzduchu. Dále jsou zde umístěny potrubní rozvody pro rozvod vzduchu v prostoru komory. Potrubní rozvody pro přívod a odvod vzduchuJedná se o potrubní rozvody opatřené regulovatelnými vyústkami a sacími otvory. Potrubí pro přívod vzduchu je napojené na ventilátorovou sekci strojovny pece, potrubí pro odvod vzduchu na sekci ohřívací. Horký vzduch cirkuluje mezi vyústkami a sacím otvorem.

- Strojovna peceStrojovna pece zajišťuje ohřev vzduchu pro vytvrzování a jeho dopravu do/z vratné komory. Je tvořena skříní sestavenou z izolovaných panelů v rámech. Skříň je rozdělena přepážkou na sekci ohřívací a sekci ventilátorovou. Do ohřívací sekce je vestavěn výměník spaliny-vzduch, do kterého je zaústěn hořák. Hořák je monoblokový automatický s vlastní armaturní řadou. Ve ventilátorové sekci jsou umístěny oběhové ventilátory. Vzduch nasávaný do ohřívací sekce z potrubí pro odvod vzduchu se ohřívá průchodem přes výměník a je pomocí oběhových ventilátorů přiváděn do potrubí pro přívod vzduchu. Spaliny procházející výměníkem jsou odváděny do komína, který je součástí vzduchotechniky.

Technická dataRozsah teplot vypalování: 160 - 220°CPracovní teplota: dle použitého typu práškového plastuDoba vypalování: 30 min (při rychlosti 1,5 m/min)Topný příkon - instalovaný: 45 - 300 kWTopné médium: zemní plyn, nepřímý ohřevOdsávané množství vzduchu: 1 000 m3/hEl. příkon – motory: 17 kW, cirkulační ventilátoryMateriálové provedení: pozinkovaný plech tř. 11, konstrukční ocel tř.11,

izolace z minerální vlny

Podvěsný dopravníkDopravník je tvořen C – profilem, ve kterém je uložen řetěz. Dopravník je vybaven dvěma poháněcími jednotkami s frekvenčním měničem. Součástí je automatická napínací stanice a automatická mazací stanice.Součástí dodávky dopravníku jsou rovněž spojovací prvky pro uchycení dráhy dopravníku (do vzdálenosti l = 200 mm) na konstrukci pro zavěšení dopravníku, která není součástí dodávky.Součástí dodávky jsou rovněž závěsné hřebeny: 350 ksDélka dopravníku: 232 mNosnost závěsu: 100 kgNosnost dopravníku: 100 kg/mPracovní rychlost: 1,5 m/minEl. příkon: 0,5 kW Materiálové provedení: ocel tř.11, opatřená nátěrem

15/57

Page 16: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

DEMI staniceK přípravě DEMI vody je použita stanice reverzní osmózy. Skládá se z vlastního membránového modulu, vysokotlakého čerpadla a jednotky pro předúpravu vody (změkčování a adsorpční filtr s aktivním uhlím). Permeát je shromažďován v zásobní nádrži, ze které je přiváděn do sekce oplachu DEMI vodou. Koncentrát je vypouštěn do kanalizace.Součástí dodávky je tlaková jednotka, zásobní nádrž, rozvod vzduchu, rozvod DEMI vody ke stroji, průtokoměr, solenoidový ventil a montáž.Výkon stanice: 250 l/hEl. příkon: 1,5 kWZásobní nádrž DEMI vody: 2 m3 Materiálové provedení: plast, korozivzdorná ocel 1.4301

Neutralizační staniceStanice je tvořena:- odstavným reaktorem- zásobními nádržemi- kalolisem a vozíkem na kaly- míchadlem, čerpadlem- potrubními rozvody- elektroinstalací Po napuštění odpadních vod pracuje stanice v ručním režimu. Čistá voda je následně vyčerpána do kanalizace, kaly jsou čerpány do filtračního zařízení.Výkon stanice: 1,0 m3/4 hZastavěný prostor: viz dispoziční uspořádání El. příkon: 1,5 kW Spotřeba tlak. vzduchu: 15 Nm3/hod Provoz stanice: diskontinuální, ručníMateriálové provedení: plast (polypropylén)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončeníPředpokládaný termín zahájení: 1. pololetí 2014Předpokládaný termín dokončení: 2. pololetí 2016

16/57

Page 17: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celkůKraj: Olomoucký Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a779 11 Olomouc

Obec: Zábřeh Městský úřad ZábřehMasarykovo náměstí 510/6789 01 Zábřeh

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě to bude Stavební úřad Městského úřadu Zábřeh.Z hlediska vlivu na životní prostředí bude nutné, v správním kroku projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zažádat o povolení umístění zdroje znečišťování ovzduší dle §11 zákona 201/2012 Sb., O Ovzduší.

17/57

Page 18: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.2 Údaje o vstupech

B.2.1. Zábor půdyZáměr bude realizován ve stávající výrobní hale, nový zábor pozemků nebude proveden.Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí:parc.č. plocha m 2 vlastník druh pozemku 3999/2 1520 investor stavby ostatní plocha

B.2.2. Odběr a spotřeba vodyPitná voda Obsluha lakovací linky bude pokryta ze stávajícího stavu zaměstnanců, ke změně celkového počtu zaměstnanců proto nedojde. Nebude rozšiřováno ani stávající sociální zařízení. Výrobní areál je zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu. Zásobování pitnou vodou se proti stávajícímu stavu nezmění. Technologická voda Technologická voda je používána pro odmaštění a oplach výrobků před lakováním. Je odebírána z vodovodního řadu pitné vody v místě výrobního areálu a upravována pro účely technologie v DEMI stanici. Předpokládaná spotřeba: 1 700 m3/rok

B.2.3. Ostatní surovinové a energetické zdrojea) Elektrická energie Osvětlovací soustava bude provedena výbojkovými a zářivkovými svítidly. Spínání osvětlení bude po skupinách a bude umožněno prostřednictvím ovládacích skříní. Zásuvková instalace bude řešena zásuvkovými skříněmi. Vytápěcí jednotky budou řízeny prostorovými termostaty, ventilátory budou provozovány v automatickém režimu s možností ručního spuštění. Technologická zařízení (pískovací komora, neutralizační stanice apod.) budou napájena samostatně. Napájení bude provedeno ze stávajících rozvaděčů haly a ze stávajícího přípojnicového rozvodu haly.

Nárůst instalovaného příkonu (bez technologie lakovny): - osvětlení 7,0 kW

- motorická instalace 30,0 kW

Celkem odhad nárůstu instalovaného příkonu: 37,0 kWCelkem odhad nárůstu soudobého příkonu: 20,0 kW

Odvozená roční spotřeba elektrické energie: 23.000 kWh/ročně při jednosměnném provozu 46.000 kWh/ročně při dvousměnném provozu

18/57

Page 19: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Poř.Číslo Zařízení

Energetická náročnost

Instalovaný příkon Provozní příkon

Motory el. energie[kW]

Motory el. energie[kW]

1. Příprava povrchu 17,25 142. Suška 11 83. Kabiny PP 47 384. Vytvrzovací pec 17 145. Dopravník 0,5 0,56. DEMI stanice 1,5 1,37. Neutralizační stanice 1,5 1,38. Vzduchotechnika 24 19

119,75 98

b) Zemní plyn Technologická činnost Roční spotřeba zemního plynuPředúprava povrchu (ohřev lázní) 67 200 m3 Sušení povrchu (sušící pec) 67 200 m3 Vypalovací pec 100   800 m 3 Celková spotřeba 235 200 m3

Poř.Číslo Zařízení

Energetická náročnostInstalovaný příkon -

topnýProvozní příkon -

topnýZP

[kW]ZP

[kW]1. Příprava povrchu 200 1702. Suška 200 1603. Kabiny PP -4. Vytvrzovací pec 300 2405. Dopravník - -6. DEMI stanice - -7. Neutralizační stanice - -8. Vzduchotechnika - -

700 570

c) Materiál pro výrobu druh materiálu roční spotřeba (kg) prášková nanášecí hmota 67 500

d) Chemikálie používané v lakovně: Příprava povrchů - sdružený odmašťovací a fosfátovací přípravek pragofos 2051 A vzniklá lázeň (technologie) má označení PRAGOFOS 2050 A

19/57

Page 20: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Technologie PRAGOFOS 2050 A popisuje pomocné přípravky předúpravy - kys. fosforečná 10% a hydroxid sodný 10%ostatní pomocné látky - pragolod AF 54 a pragofos DT 2051

Pragofos 2050 A je technologie železnatého fosfátování se současným odmaštěním. Na oceli vytváří velmi kompaktní povlak železnatého fosfátu o střední plošné hmotnosti 0,5 g/m2. Odmašťuje a vytváří konverzní vrstvy i na povrchu nechromátovaného zinku a hliníku. Přípravek se aplikuje buď samotný, (příp. s dodatečnou pasivací ve zředěných lázních: Pragokor O-120, Pragokor O-130, nebo Pragokor BP) jako účinný pasivační povlak, nebo jako mezivrstva pod nátěry všeho druhu (rozpouštědlové, vodouředitelné, práškové plasty atd.). Pro utěsnění povlaku fosfátu vodouředitelným organickým lakem se používá přípravek Pragokor Seal Fe nanášený máčením. Pragofos 2050 A lze použít v ponorovém, postřikovém i naplavovacím procesu, jakož i při ručním tlakovém stříkání. Odmašťovací účinnost lze zvýšit přídavkem doplňovacích tenzidů, (pěnivý tenzid do ponorových aplikací Pragolod 450 a nepěnivý tenzid Pragofos DT 2051 pro postřikové aplikace). Povrchově aktivní látky použité jak v základním koncentrátu, tak i v doplňovacích tenzidech umožňují kontinuální regeneraci lázně mikrofiltrací bez ztráty odmašťovací schopnosti.Vzhled a charakteristikaPragofos 2051 AZákladní koncentrát k přípravě a udržování lázně. Nažloutlá kapalina kyselé povahy (dráždivá látka).Pomocné látky k úpravě lázně:Hydroxid sodnýBezbarvé šupinky, perle nebo pecičky. Používá se jako 10 % roztok k úpravě pH lázně (žíravina).Kyselina fosforečnáPro úpravu pH se užívá ve formě 10 % roztoku nebo po příslušném přepočtu ji lze dávkovat koncentrovanou (žíravina).Pragolod 450Pěnivý doplňovací tenzid pro zvýšení odmašťovací schopnosti a rovnoměrnosti tvorby vrstvy při ponorových aplikacích přípravku. Dávkuje se do pracovní lázně v množství 0,1- 0,5 %.Pragofos DT 2051 Nízkopěnivý doplňovací tenzid pro zvýšení odmašťovací schopnosti a rovnoměrnosti tvorby vrstvy při postřikových aplikacích přípravku. Dávkuje se do pracovní lázně v množství 0,1- 1 %.Pragolod AF 54Viskózní emulzní kapalina. Pomocná látka pro snížení pěnivosti. Používá se jen v postřikovém procesu, zejména v technologiích, kde je připojeno mikrofiltrační zařízení. Dávkuje se ve velmi malých množstvích 5 - 50 ml na 1000 l pracovní lázně.

Bezpečnostní listy jsou uvedeny v přílohách.

20/57

Page 21: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.2.5. InfrastrukturaDopravní nárokyStávající dopravní zatížení se prakticky nezmění. Předpokládá se, že může dojít maximálně oproti stávajícímu stavu k navýšení o 12 nákladních aut za týden, což představuje cca 2 nákladní auta za den. Tento nárůst nákladní dopravy nebude mít prakticky vliv na provoz na okolních komunikacích. Příjezdová komunikace do areálu je dostatečně široká a nevyžaduje žádnou další úpravu.

Technická infrastrukturaNároky na změny stávajících rozvodných sítí i další technické infrastruktury v území výstavby nejsou pro realizaci záměru předpokládány.

ÚDAJE O VSTUPECH – shrnutíPro provozování záměru instalování práškové lakovny lze vyvolané vstupy shrnout následovně:Zájmy ochrany půd PUPFL nebudou výstavbou záměru nijak dotčeny.Požadavek na zajištění dodávky el. energie a zemního plynu bude pokryt ze stávající sítě v areálu.Požadavky na zajištění technologické vody bude pokryt ze stávajícího vodovodního řadu.Další významnější požadavky na jiné vstupy nejsou pro realizaci a provozování záměru předpokládány.

21/57

Page 22: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.3 Údaje o výstupech

B.3.1. Emise do ovzdušíHlavní bodové zdroje znečišťování: Prášková lakovna bude mít provozy, které znečišťují ovzduší a ty budou následně provozovány takto:

BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Emise budou vypouštěny výduchy ve výšce 10 metrů a teplotě spalin na úrovni 20-220 oC v závislosti na stupni procesu.a. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev lázní

Technologie: počet hořáků/instalovaný výkon kW1.stupeň = odmaštění 1/200Spotřeba plynu max. 1x 22,4 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev lázní pro 1. stupeň je stanovena na 1x 22,4 m3/hod. Při FPD 3 000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 67 200 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

ZP Emise [t/rok] Emise [g/s]

NOx 0.087360 0.008089CO 0.021504 0.001991CxHy 0.004301 0.000398SO2 0.000645 0.000060Tl 0.001344 0.000124

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.b. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev sušící pece

Instalovaný výkon 1x 200 kW

Spotřeba plynu max. 1x 22,4 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev sušící pece je stanovena na 1x 22,4 m3/hod. Při FPD 3000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 67 200 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

ZP Emise [t/rok] Emise [g/s]

NOx 0.087360 0.008089CO 0.021504 0.001991CxHy 0.004301 0.000398SO2 0.000645 0.000060Tl 0.001344 0.000124

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.c. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev vypalovací pece

22/57

Page 23: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Instalovaný výkon 1x300 kW

Spotřeba plynu max. 1x33,6 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev sušící pece je stanovena na 1x 33,6 m3/hod. Při FPD 3000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 100 800 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

ZP Emise [t/rok] Emise [g/s]

NOx 0.131040 0.012133CO 0.032256 0.002987CxHy 0.006451 0.000597SO2 0.000968 0.000090Tl 0.002016 0.000187

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.

Technologie - zdroj TZL, VOC:

Emise TZL z provozu povrchových úprav a lakovací linky:Dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., bod 2.6. je nutné dodržet v rámci technologie povrchových úprav emisní limity pro TZL do 50 mg/m3. Ve skutečnosti se budou hodnoty emisí TZL u uvažovaného provozu pohybovat do 1 mg/m3. S touto hodnotou je také počítáno v rozptylové studii (RS).Linka předúprav - odmašťování:Emisní limit 50 mg/m3 pro TZL je u tohoto procesu spíše formalitou. Reálně se naměřené hodnoty u obdobných technologií pohybují několikanásobně níže. V rámci výpočtu RS uvažujeme s reálnou hodnotou TZL 1 mg/m3 v odpadní vzdušnině. Pokud budeme uvažovat odtah emisí do komínu cca 6000 m3 pak celkové emise budou dány vztahem:6000 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 3000 hod [provozní hodiny/rok] = 18 kg/ rok.Linka předúprav- železité fosfátování:Obdobně jako u části odmašťování uvažujeme hmotnostní tok emisí TZL na úrovni max. 1 mg/m3. 6000 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 3000 hod [provozní hodiny/rok] = 18 kg/ rokSušící pec:Obdobně jako u předchozích technologických částí uvažujeme hmotnostní tok emisí TZL na úrovni 1 mg/m3. 500 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 3000 hod [provozní hodiny/rok] = 1,5 kg/ rokVypalovací pec:Obdobně jako u předchozích technologických částí uvažujeme hmotnostní tok emisí TZL na úrovni 1 mg/m3. 1000 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 3000 hod [provozní hodiny/rok] = 3,0 kg/ rok

23/57

Page 24: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Emise VOC z lakovací linky:

Emise VOC na výstupu vzduchotechniky:

V rámci konzervativního přístupu uvažujeme pro výpočet RS emise na horní hranici emisního limitu a to na úrovni 50 mg/m3. Emise VOC se v rámci posuzované technologie mohou vyskytnout pouze při vypalování prášku ve vypalovací peci.1000 m3/hod [odtah emisí] * 0,05 g [emise/m3] * 3000 hod [provozní hodiny/rok] = 150 kg/ rok

Předpokládaná příspěvková zátěž znečištění ovzduší – příspěvková rozptylová studieOxid dusičitý – NO2

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z provozu nové práškové lakovny budou na úrovni do 0,5086 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Příspěvek k nejvyšším průměrným ročním koncentracím téže škodliviny pak bude na úrovni do 0,00593 µg/m3. Jelikož příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím je nižší než 1% imisního limitu, netýkají se zdroje kompenzační opatření.Částice frakce PM10

Příspěvek zdroje k nejvyšším průměrným ročním koncentracím PM10 se pohybuje na úrovni do 0,0103 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10

z provozu lakovací linky budou na úrovni do 0,6958 µg/m3. IL je 50 µg/m3.Těkavé organické sloučeniny – VOCNejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky VOC z provozu lakovací linky budou na úrovni do 3,73 µg/m3. Průměrné roční příspěvky se pohybují na úrovni do 0,043 µg/m3.

Z výsledků příspěvkové rozptylové studie vyplývá, že příspěvek zdroje ve fázi provozu nebude mít významný negativní dopad, příspěvky jsou hluboce pod úrovní imisních limitů a nezpůsobí ani v souběhu se stávající imisní situací překročení imisních limitů.

Období výstavbyZ hlediska kvality ovzduší bude působení z období výstavby dočasné, krátkodobé, přesně nedefinovatelné a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací i bez podstatných vlivů na znečištění ovzduší území sledované lokality.

B.3.2. Odpadní vodySplaškové vodySplaškové vody nebudou záměrem produkovány ve zvýšené míře oproti stávajícímu stavu.

Technologické odpadní vodyPředpokládaná spotřeba vody v lakovně: 1220 m3/ rok.

24/57

Page 25: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Neutralizační stanice slouží k likvidaci oplachových vod a koncentrátů. Oplachové vody tečou průběžně do reaktoru, po jehož naplnění je obsluha upozorněna na nutnost provedení likvidace. Po nadávkování chemikálií a provedení předepsaného postupu je voda odčerpána do kanalizačního řádu a kal z reaktoru je čerpán do kalolisu. Výkon stanice je 1 m3 / 2 hod.Stanice je napojena rovněž na řídící systém a umožňuje pracovat s daty, např. záloha parametrů na výstupu apod. Pro zneškodnění odpadních vod je použit sorpčně-deemulgační postup, založený na rozražení olejové emulze síranem železitým a následné sorpci olejů a ostatních nečistot na bentonitový kal. K úpravě pH je použito vápenné mléko, vzniklý kal je oddělován sedimentací. Takto předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace. Při vypouštění oplachových i odmašťovacích vod jsou dodrženy limity kanalizačního řadu.

Období výstavbyZ vlastního období výstavby záměru není předpokládána produkce odpadních vod z prováděných stavebních činností, stabilní výrobny stavebních hmot nebudou zřizovány.Po dobu výstavby budou mít pracovníci zajišťující výstavbu záměru k dispozici stávající sanitární zázemí.

B.3.3. OdpadyB.3.3.1. Stavební odpady z realizace stavby

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace záměru předpokládá minimální rozsah stavební činnosti, bude i rozsah odpadů z realizace stavby omezený. Významnější budou odpady vznikající při provozu zařízení.

Kód odpadu Název podskupiny, nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kat.

Předpokládané maximální

množství (t)08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné

nebezpečné látky N 0,005

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,0515 01 02 Plastové obaly O 0,0215 01 03 Dřevěné obaly O 0,115 01 04 Kovové obaly O/N 0,0615 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými

látkami N 0,02

17 01 01 Beton O 2,517 01 02 Cihly O 2,517 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N 2

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití/odstranění.

25/57

Page 26: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (omezení prašnosti, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).

B.3.3.2. Odpady z provozu

Předpokládaná produkce odpadů z provozování záměru práškové lakovny bude jak z hlediska množství tak druhové skladby velmi nízká. Předpokládat lze pouze vznik odpadů z čištění odpadních vod v neutralizační stanici, případně údržby zařízení.

Kapalné odpady

Zde se jedná o oplachové vody a koncentráty odmašťovací a pasivační lázně.

Oplachové vody budou svedeny z výtlačného potrubí čerpadla samospádem do zásobní nádrže oplachových vod neutralizační stanice. K tomuto dojde při uzavření solenoidového ventilu doplňování operační nádrže po jejím doplnění při oplachu vodou.

Koncentráty odmašťovací a pasivační lázně budou pro likvidaci přečerpávány do zásobní nádrže koncentrátů.

Zneškodňování výše uvedených tekutých odpadů bude prováděno v neutralizační stanici odpadních vod, která je součástí lakovací linky.

Vyčerpaná odmašťovací lázeň

Množství: 8,3 m3/měsíc

Vyčerpaná pasivační lázeň

Množství: 4,0 m3/6 měsíců

Oplachová voda

Množství: 200 l/h

Tuhé odpady

Produkce tuhých odpadů je odhadem stanovena následovně.

Kód Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Kat.

Předpokládaná roční

produkce (t)08 01 01* Odpadní barvy a laky N 0,0508 02 01 Odpadní práškové barvy O 3,015 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,0515 01 02 Plastové obaly O/N 0,0215 01 03 Dřevěné obaly O 0,115 01 04 Kovové obaly O/N 0,0615 01 10* Obaly obsahující nebezpečné látky N 0,515 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy N 0,516 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, obsahující nebezpečné látky N 0,519 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod,

obsahující nebezpečné látky N 12 kg/1m3

odpadní vody20 03 01 Směsný komunální odpad O 1,0

26/57

Page 27: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obecně budou respektovány následující zásady pro nakládání s odpadem:- odpady zařazovat podle druhů a kategorií způsobem předepsaným zákonnými předpisy,- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s požadavky zákonných předpisů,- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze oprávněné

osobě dle příslušných předpisů, při volbě oprávněné osoby trvat na uplatňování zásad Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje.

- ověřovat nebezpečné vlastnosti nebezpečných odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,- zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady atd.,- pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádat souhlas příslušného správního úřadu.

B.3.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly

Oznamovaný záměr není spojen s uváděním obalů na trh nebo do oběhu.

B.3.4. HlukPro potřeby vyhodnocení hlukové zátěže z provozu zdroje byla zpracována hluková studie, která je samostatnou přílohou tohoto oznámení.

B.3.5. Rizika haváriíLakovna bude pracovat výhradně s práškovým lakem. Tento výběr technologie zajišťuje oproti používání barev a laků na bázi organických rozpouštědel:- minimalizaci vlivů na životní prostředí,- vysokou bezpečnost práce,- minimalizaci rizika výbuchu,- minimalizaci nebezpečí požáru.Ačkoliv volba technologie vede k minimalizaci rizika havárie, nelze při provozu lakovny vyloučit požár a únik látek závadných vodám při jejich skladování, dopravě a aplikaci v lakovně.Pro minimalizaci rizika požáru je stavba projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z jejího charakteru a respektuje požadavky norem v oboru požární bezpečnosti staveb. Stavba je rozdělena na jednotlivé požární úseky. Příjezd hasičské techniky je zabezpečen po zpevněných komunikacích nacházejících se v areálu tak, aby bylo možno provést protipožární zásah v jednotlivých objektech. Komunikace splňují požadavky na šířku komunikace a průjezdný profil pro požární vozidla.Samotná lakovna bude pro minimalizaci rizika výbuchu a požáru vybavena následujícím technologickým zařízením:• automatickým hasícím zařízením (CO2) lakovací komory práškové barvy

27/57

Page 28: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

• nuceným větráním prostoru lakovny v místech kde to bude potřeba• zařízením na zastavení lakovací linky při naplnění limitů pracovního prostředí.Příruční sklad barev nacházející se v budově lakovny bude požárně oddělený. Pro minimalizaci rizika ohrožení povrchových a podzemních vod proti úniku závadných látek je stavba lakovny a skladu barev zabezpečena následujícími stavebními, technologickými a konstrukčními opatřeními.• Lakovna bude vybavena nepropustnou podlahou bez kanalizačních vpustí.• Skladování jednotlivých látek ve skladu barev bude oddělené v kovovém regálu. • V areálu budou dostupné havarijní soupravy pro likvidaci případných úniků látek závadných vodám.

Záměr nebude zdrojem jiných rizik.

28/57

Page 29: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1 Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného územíZáměr je situován do stávajícího výrobní haly kovovýroby. Charakteru stavby odpovídají nároky z hlediska posouzených vstupních požadavků, rovněž jsou posouzeny vlivy na sledované složky životního prostředí. Výsledky provedených zjištění jsou obsaženy v části B.

C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Linka nanášení PP bude umístěna ve stávajícím výrobní hale kovovýroby na ulici Sadová 2323/4 v západní části města Zábřeh. Objekt je umístěn v oploceném areálu investora. Jako velmi nízké a s minimálním možným dosahem jsou posouzeny vlivy na sledované složky životního prostředí. Výsledky provedených zjištění jsou obsaženy v předcházející části B.Konkrétní pozemek, na kterém má být realizován oznamovaný záměr, není v přímém dotyku s vodními plochami a toky ani s chráněnými územími resp. krajinnými prvky chráněnými podle zvláštního zákona.Ve vlastním dotčeném území nejsou zastoupeny žádné neobnovitelné přírodní zdroje, nejsou zde dokladovány ani žádné přírodní zdroje nerostných surovin apod.

C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V blízkém okolí se vyskytují zejména zemědělsky intenzivně využívané pozemky pro rostlinnou výrobu. Z hlediska dendrologického nebyl v posuzovaném území zaznamenán výskyt chráněných stromů ani souborů dřevin chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Problematiky exploatace přírodních zdrojů se oznamovaný záměr bezprostředně nedotýká.

C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou definovány vyhláškou č. 395/1992 Sb.:

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC), regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC). V zájmovém území se nachází skladebné prvky ÚSES všech úrovní. Pro jejich umístění jsou zvoleny ekologicky hodnotnější části území, a to větší vodní toky (řeka Morava a Moravská Sázava) a jejich doprovodné porosty, menší vodní toky v polích, rybníky a bylinná lada. Trasování a umístění jednotlivých skladebných prvků ÚSES bylo převzato z platných územních plánů obcí. U regionálních a

29/57

Page 30: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

nadregionálních biocenter a biokoridorů je číslování dle ÚTP Nadregionálního a regionálního ÚSES ČR s odkazem na popis v územních plánech. U lokálních biocenter a biokoridorů je uvedené číslování převzato z územních plánů. Většina lokálních prvků nacházejících se na orné půdě je funkční jen částečně nebo je pouze navržena.

Obecně není oznamovaný záměr v přímé vazbě na žádnou lokalitu ÚSES.

NADREGIONÁLNÍ ÚSES Nadregionální biokoridor NRBK K 89 Praděd – Vrapač-Doubrava prochází údolím řeky Moravy ve vzdálenosti cca 2 km od umístění záměru. Říční a nivní osa biokoridoru je vedena přibližně souběžně. Biokoridor spojuje vzdálené nadregionální biocentrum NRBC 88 Praděd, ležící v CHKO Jeseníky a nadregionální biocentrum NRBC 13 Vrapač-Doubrava, ležící v CHKO Litovelské Pomoraví. Podél biokoridoru je navržena široká ochranná zóna, v níž se nachází další prvky ÚSES na lokální a regionální úrovni. REGIONÁLNÍ ÚSES Regionální úroveň územního systému ekologické stability je v blízkosti zájmového území zastoupena biokoridory RBK 902 Lupěné – K 893 a RBK 903 K 89 – Hrabová. Biokoridory jsou vedeny cca 2,5 km daleko od plánovaného umístění záměru na stejné úrovni ve směru východ – západ mezi obcemi Rájec a Zvole a spojují regionální biocentra RBC 430 Lupěné a RBC 429 Hrabová. Biokoridory jsou funkční převážně v lesních porostech na okrajích zájmového území, v části křižující stávající silnici I/44, železniční trať, zástavbu a ornou půdu v nivě řeky Moravy jsou biokoridory pouze navrženy. Severně od zájmového území se na nadregionálním biokoridoru NRBK K 89 Praděd – Vrapač- Doubrava nachází regionální biocentrum RBC 439 Postřelmov. Dále na sever se podél řeky Moravy odděluje regionální biokoridor RBK 892 Truska – Postřelmov. LOKÁLNÍ ÚSES Skladebné části lokálního ÚSES navazují na prvky ÚSES vyšších úrovní. V zájmovém území jsou lokální biocentra tvořena zejména porosty v blízkosti vodních toků a lesními porosty, lokální biokoridory jsou vedeny převážně podél vodních toků. V zájmovém území převažují lokální ÚSES reprezentující normální hydrické řady. Vlhké hydrické řady zastupují především skladebné prvky ÚSES vymezené podél vodních toků.

C.1.3.2. Zvláště chráněná územíZvláště chráněnou částí přírody jsou myšleny velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky).

Obecně není oznamovaný záměr v přímé vazbě na žádné ZCHÚ.Východně od řešeného území na pomezí obcí Leština a Lesnice se nachází přírodní rezervace „Pod Trlinou“.

C.1.3.3. Natura

Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi, horské smrčiny apod.) na území EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality (EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“.

30/57

Page 31: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Ve vzdálenosti cca 11 km se nachází jedna evropsky významná lokalita (EVL) ze soustavy Natura 2000 ve smyslu §§ 45a-45d zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví je situována podél toku Moravy.

C.1.3.4. Území přírodních parků

Lokalita neleží v území přírodního parku. Severně od záměru (cca 3 km) je situován přírodní park Březová.

C.1.3.5. Významné krajinné prvky

Obecně není oznamovaný záměr v přímé vazbě na žádné významné krajinné prvky.V řešeném území jsou registrovány následující VKP (podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.):

Alej na hrázi: Stromořadí lip na hrázi rybníka Oborník Novodvorské meze: Porost na mezích silničního tělesa, významné hnízdiště ptáků Mezofilní svahová louka nad údolím Ospitského potoka: Louka s výskytem zvláště

chráněných druhů rostlin.

C.1.3.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

S ohledem na dlouhodobé historické osídlení nelze v dotčeném území vyloučit archeologické nálezy. Vlastní záměr se nachází mimo dosah nemovitých kulturních památek.Dotčené území není situováno v oblasti přímého střetu se známými  kulturními (historickými) památkami.

C.1.3.7. Území hustě zalidněná

Oznamovaný záměr je situován na území bez souvislé zástavby. Z hlediska území hustě zalidněných se záměr této problematiky nedotýká. Přenosy negativních vlivů do obydlených částí obce se nepředpokládají.

C.1.3.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Z hlediska únosného zatížení se v souvislosti s charakterem oznamovaného záměru obecně jeví problematika emisí do ovzduší a vlivu na hlukovou situaci v místě. Problematice znečištění ovzduší a hluku jsou věnovány samostatné části oznámení. Nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost existencí starých ekologických zátěží na ploše dotčeného území.

Další charakteristiky:Chráněná ložisková území: Nejsou.Území ohrožené sesuvy: Není.Záplavové pásmo: Není.Radonová zátěž: Nejedná se objekt určený pro trvalý pobyt lidí. Seizmicita: Území leží mimo seizmickou oblast.

31/57

Page 32: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které mohou být pravděpodobně významně ovlivněny. Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá předpoklad, že k významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by v důsledku realizace oznamovaného záměru nemělo dojít. Jako nejvýznamnější lze hodnotit výstupy do ovzduší a hlukovou situaci. Pro tento účel byla vypracována rozptylová a hluková studie, které tvoří přílohu tohoto oznámení. V této kapitole je pak podána stručná charakteristika stavu ovzduší v dotčené oblasti.Lokalita je v současnosti zatížena zejména hlukem a emisemi souvisejícími s intenzitou dopravy na silnici 2. třídy č. 315, resp. I/44.

Terén je v předmětném území rovinatý. Nenacházejí se zde výrazné krajinné prvky bránící dobrému rozptylu znečišťujících látek. Z tohoto pohledu lze hodnotit lokalitu jako bezproblémovou.

Nepředpokládají se zde významné geodynamické jevy.

V blízkosti zájmové lokality se nevyskytují souvislé lesní celky a nebyla zde zaznamenána přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin ve smyslu zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

C.2.1. Charakteristika stavu ovzdušíKlimatické poměry – na dotčeném území jsou určeny zeměpisnou a výškovou polohou, reliéfem krajiny, srážkovými i větrnými poměry atd. Základní údaje o dotčeném území jsou čerpány ze zpracované rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt - Klimatické oblasti Československa 1971). Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti a to ve variantách MT 7, MT 9 a MT 10. Území je charakteristické normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Některé vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:Údaj MT 7 MT 9 MT 10Počet letních dnů 30 – 40 40 – 50 40 – 50Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10° C 140 – 160 140 – 160 140 – 160Počet mrazových dnů 110 – 130 110 – 130 110 – 130Počet ledových dnů 40 – 50 30 – 40 30 – 40Průměrná teplota v lednu -2 až -4 -2 až -3 -2 až -3Průměrná teplota v červenci 16 až 17 17 až 18 17 až 18Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 6 až 7 7 až 8Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 7 až 8 7 až 8Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 100 – 120 100 – 120 100 – 120Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 400 – 450 400 – 450Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 250 – 300 200 – 250Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 70 – 80 50 – 60

32/57

Page 33: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Údaj MT 7 MT 9 MT 10Počet dnů zamračených 120 – 150 120 – 150 120 – 150Počet dnů jasných 40 – 50 40 – 50 40 – 50

Rozptylové podmínky – při zohlednění charakteristiky terénu, lze dotčené území posoudit jako dobře provětrávané a s příznivými rozptylovými podmínkami.

Úroveň znečištění ovzduší – je nad konkrétním územím dána zjištěnými hmotnostními koncentracemi sledovaných látek (měřením nebo modelováním). Situace stavu znečištění ovzduší je objektivně vyhodnocována z dlouhodobě prováděných měření imisních koncentrací sledovaných látek. Pro tyto účely je na území ČR provozována síť měřících stanic kvality ovzduší automatizovaného měřícího systému (AMS) a manuálního měřícího systému. Tyto stanice jsou rozmístěny především v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.Výsledky dlouhodobých měření imisí jsou pak zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem Praha - Úsek ochrany čistoty ovzduší.Tabelární i mapové výstupy imisního znečištění pro území ČR jsou publikovány na www.chmi.cz.

Stávající imisní zatížení v lokalitě na základě Sdělení OOO MŽP ČR:Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

33/57

Page 34: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 21,8 µg/m3. Tedy na úrovni 54,5% imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny. Pro hodnocení touto imisní charakteristikou lze použít pouze nejbližší relevantní měřící stanice AIM.

34/57

Page 35: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 28,8 µg/m3. Tedy na úrovni cca 72% imisního limitu.

36. Nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 50 µg/m3 a více. Nejvyšší vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 52,5 µg/m3.

35/57

Page 36: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 5 µg/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,2 µg/m3. Tedy na úrovni cca 24% imisního limitu.

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 1 ng/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,33 ng/m3. Tedy na úrovni cca 133% imisního limitu.

36/57

Page 37: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V rámci Olomouckého kraje se nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru nachází v lokalitě Šumperk. Hodnoty zde uvedené slouží k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru. Zpracovatel posudku je považuje za dostatečně reprezentativní.

Stanice: MSMUKumístění: Šumperkdata: za rok 2012 reprezent. dat: oblastní měřítko – městské nebo venkov (4-50 km)typ měř. progr.: kombinované měřenívzdálenost od záměru: cca 11 km

- oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace 18,7 g/m3, IL 40 g/m3 - maximální hodinová koncentrace neměřena

- PM10 - nejvyšší denní koncentrace – 171 g/m3, imisní limit (IL) 50- četnost překročení IL – 42 případů/rok- průměrná roční koncentrace 37,4 g/m3, IL 40 g/m3

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení lokality škodlivinou NO2 jako mírně znečištěné. Imisní limity posuzované škodliviny nejsou překračovány. Pokud jde o PM10, imisní limit průměrné denní koncentrace je překračován několikanásobně, ale průměrné roční koncentrace téže škodliviny splňují imisní limit i s určitou rezervou.

37/57

Page 38: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vyhodnocení imisního zatížení na měřící stanici MSMUK z dlouhodobého hlediska

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici MSMUK v letech 2008-2012 Naměřené hodnoty jsou jednak srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací:

výsledky na měřící stanici Šumperk - MSMUK

2008 2009 2010 2011 2012limi

t průměr mediánNO2 roční

[µg/

m3]

24,6 20,5 19,9 21,1 18,7 40 20,96 20,5NO2 maximální 155,5 95,0 - - - 200 125,25 125,25NO2 četnosti 0 0 0 0 0 18 0 0PM10 rok 36,7 36,6 33,9 33,4 37,4 40 35,6 36,6PM10 četnost 70 66 49 54 42 35 56,2 54

Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situace v předmětné lokalitě jako poměrně příznivou, imisní limity posuzovaných škodlivin nejsou běžně překračovány. Od roku 2008 do roku 2012 byla překročena pouze četnost překročení nejvyšší denní koncentrace PM10.

Zásadní pro hodnocení zatížení území jsou dlouhodobé imisní charakteristiky (roční průměry). Ty poskytují informaci o zatížení území s ohledem na dlouhodobý ráz klimatických charakteristik v lokalitě. A to s ohledem na emisní bilanci zdrojů na území Zlína. Jinak řečeno: imisního limitu buď bude dosaženo, anebo nebude, víceméně za jakýchkoli klimatických podmínek. Prioritou z hlediska vlivu ovzduší na lidskou populaci je řešení problémů dlouhodobých koncentrací (ročních průměrů), protože těm je lidská populace vystavena prakticky trvale. Krátkodobým koncentracím je vystavena „pouze“ v dobách inversí.

Pro škodliviny NO2 a PM10 nejsou pro průměrné roční koncentrace limitní hodnoty dosahovány a z dlouhodobého hlediska je v lokalitě i určitá imisní rezerva.

Z výsledků je patrné, že v lokalitě došlo k překročení imisního limitu a rovněž cílového imisního limitu.

C.2.2. Hluková zátěž

Objekt pro umístění záměru se nachází ve stávajícím výrobním areálu investora při ulici Sadová v Zábřehu. Areál investora se nachází v průmyslové zóně, která je využívána různými podnikatelskými subjekty. Hranice pozemku areálu investora je na východní, jižní a západní straně lemována veřejnou pozemní komunikací, na severní straně výrobním areálem společnosti MASTER BIKE, s.r.o. Stávající hluková zátěž posuzovaného území je tak tvořena hlukem z dopravy po veřejných pozemních komunikacích (komunikace I/44 - ul. Lesnická a II/315 - ul. Leštinská) a hlukem z průmyslové zóny. Při zohlednění polohy areálu investora a nejbližší obytné zástavby ve sledovaném území je zřejmá skutečnost, že pro hlukovou zátěž chráněného venkovního

38/57

Page 39: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

prostoru obytné zástavby ve sledovaném území je dominantním zdrojem hluku hluk z provozu stávající silniční dopravy.Detailní popis je uveden v hlukové studie v přílohách Oznámení.

C.2.3. Biota, krajina, ÚSESKrajina v místě lokalizace záměru je charakterizována takto:Využití krajiny: Urbanizované krajiny Typ sídelní krajiny: Vrcholně středověké sídelní krajiny Hercynica Krajinný reliéf: Krajiny vrchovin Hercynica

Geomorfologické členění:Systém: HercynskýProvincie: Česká vysočinaSubprovincie: Krkonošsko-jesenická soustavaOblast: Jesenická oblastCelek: Zábřežská vrchovinaPodcelek: Drozdovská vrchovina

C.2.4. Staré zátěžeStaré zátěže nejsou na dotčeném pozemku registrovány.

C.2.5. Horninové prostředíZ hlediska geologických poměrů je kvarterní pokryv širšího území tvořen hlínami, sprašemi, písky a štěrky. Z hlediska geologických jednotek je území tvořeno horninami krystalinika, proteozoika a paleozoika. Geologické podloží je tvořeno kvarcity, kvarcitickými fylity a drobovými kvarcitickými fility. Na těchto horninách spoívá komplex nezpevněných hrubých fluviálních štěrků a písků s nepravidelnými jílovitými polohami. Mocnost této vrstvy činí přibližně 100 m. Svrchní polohy jsou tvořeny prachovými hlínami, sprašemi a sprašovými hlínami.V samotném výrobním areálu ani v nejbližším okolí se nenachází žádné vybrané naleziště paleontologických nálezů ani geologických jevů.

39/57

Page 40: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

Použitá technologie nanášení práškových plastů, spolu s technologií přípravy povrchu ve vodných roztocích je k životnímu prostředí velice šetrná. Nejsou používána organická rozpouštědla ani jiné toxické látky. Práškový plast je využíván prakticky se 100% účinností. Pouze při vytvrzování práškového plastu se uvolňují organické zplodiny, ale ve velmi malé míře. Emisní limity jsou bez problémů dodržovány. Odpadní vody z procesu přípravy povrchu jsou likvidovány v neutralizační stanici. Vznikající vodu je možno vypouštět do kanalizace, na biologickou čistírnu, nebo do povrchových vod. Při likvidaci vznikají také kaly, jejichž odvoz a následnou likvidaci zajišťují specializované firmy.

D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

Vlivy na obyvatelstvo:Přímé vlivy nenastanou. Nepředpokládáme, že by zprostředkované vlivy (vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, ovlivnění hlukové situace, nebezpečí havárií s dosahem do okolí), dle zhodnocených a předpokládaných skutečností, vedly k narušení faktorů pohody nad únosnou míru.

Vlivy na ovzduší:Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:NO2: Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 21,8 µg/m3. Tedy na úrovni 54,5% imisního limitu. Dle Krajské rozptylové studie Olomouckého kraje se maximální hodinové koncentrace škodliviny NO2 v zájmové lokalitě pohybují na úrovni do 80 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 µg/m3. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z   provozu nové práškové lakovny budou na úrovni do 0,5086 µg/m 3 . Imisní limit je 200 µg/m 3 . Příspěvek k   nejvyšším průměrným ročním koncentracím této škodliviny pak bude na úrovni do 0,00593 µg/m 3 . Jelikož příspěvek zdroje k   průměrným ročním koncentracím je nižší než 1% imisního limitu, netýkají se zdroje kompenzační opatření. PM10: Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 28,8 µg/m3. Tedy na úrovni cca 72% imisního limitu. 36. nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 50 µg/m3 a více. Nejvyšší vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 52,5 µg/m3. Dle Krajské rozptylové studie Olomouckého kraje se nejvyšší průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 pohybují v okolí zájmové lokality na úrovni mezi 30 a 34 µg/m3, imisní limit je 50 µg/m3. Příspěvek zdroje k   nejvyšším průměrným ročním koncentracím PM 10 se pohybuje na úrovni do 0,0103 µg/m 3 . Imisní limit je 40 µg/m 3 . Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM 10 z   provozu lakovací linky budou na úrovni do 0,6958 µg/m 3 .

40/57

Page 41: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Benzen: Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,2 µg/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 5 µg/m3. Benzo(a)pyren: Průměrné roční koncentrace BaP se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,33 ng/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 1 ng/m3. Těkavé organické sloučeniny (VOC): Pro VOC není stanoven imisní limit. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky VOC z provozu lakovací linky budou na úrovni do 3,73 µg/m3. Průměrné roční příspěvky se pohybují na úrovni do 0,043 µg/m3.

Shrnutí:Na základě výsledků rozptylové studie lze vyhodnotit příspěvky následujícím způsobem:

- Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny NO2 z provozu lakovací linky bude na úrovni do 0,5086 µg/m3, jde o necelé 1% imisního limitu. Tato hodnota je přijatelná a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Příspěvky zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny téměř zanedbatelné. Jde o hodnoty na úrovni do 0,02% imisního limitu. Ani v rámci těchto dlouhodobých charakteristik nebude mít nový zdroj negativní dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě.

- Nejvyšší vypočtený průměrný denní příspěvek škodliviny PM10 se v rámci provozu lakovací linky pohybuje na úrovni cca do 0,6958 µg/m3, tedy na hodnotě dosahující 1,4% imisní limitu. Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM10 je tak jako u škodliviny NO2 téměř zanedbatelný.

- Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny VOC z provozu lakovací linky bude na úrovni do 3,73 µg/m3. Tato škodlivina nemá stanoven imisní limit. Příspěvek je přijatelný a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny je téměř zanedbatelný. Jde o hodnotu 0,043 µg/m3. Ani v rámci těchto dlouhodobých charakteristik nebude mít nový zdroj negativní dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Provoz práškové lakovací linky v areálu investora bude představovat přijatelný imisní příspěvek a ani v součtu s pozadím, tj. stávající imisní situací v lokalitě, nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Z pohledu problematiky ovzduší jde o málo významné příspěvky.

Lze tedy konstatovat, že příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v místě bude málo významný, a že lze výstavbu záměru nové linky práškové lakovny z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb postavených ve sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým vlivům záměru, vyvodit následující závěry:

41/57

Page 42: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb postavených ve sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým vlivům záměru vyvodit následující závěry: Varianta A – V této variantě je vyhodnocena hluková zátěž chráněných venkovních prostorů staveb ve sledovaném území, způsobená provozem stávající automobilové dopravy po stávajících pozemních veřejných komunikacích a stávajícím provozem areálu MBG, spol. s r.o.. Vzhledem k rozdílným hygienickým limitům nejsou hodnoty zohledňující mobilní zdroje hluku pohybující se po veř. komunikacích v území a zdroje hluku z provozu areálu MBG, spol. s r.o. s hyg. limitem. Porovnávány s příslušným hyg. limitem jsou hodnoty po rozdělení výsledků, tj. hluk ze stávající dopravy po veř. komunikacích a hluk z provozu areálu MBG, spol. s r.o. Z pohledu dopravy jsou vypočtené hodnoty z provozu dopravy v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu k použitému hygienickému limitu hluku - pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a pro denní dobu: LAeq,16h = 60 dB. V případě hodnocení stávajícího provozu areálu MBG, spol. s r.o. jsou vypočtené hodnoty v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu k použitému hyg. limitu hluku a pro denní dobu: LAeq,8h = 50 dB. V případě výpočtového bodu č. 3 je hyg. limit dodržen. Z výsledků výpočtů hluku z provozu stávající automobilové dopravy je zřejmé, že ve výpočtových bodech č. 1 a 2 jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu vyšší, než je takto stanovený hygienický limity hluku. Z výsledků výpočtů hluku stávajícího provozu areálu MBG, spol. s r.o. je zřejmé, že ve všech zadaných výpočtových bodech jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší pro denní dobu, než je takto stanovený hygienický limity hluku. Varianta B – Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy z provozu areálu MBG, spol. s r.o. v denní době po instalaci nové práškové lakovny na chráněné venkovní prostory nejbližších staveb, které jsou postaveny ve sledovaném území. Vypočtené hodnoty z provozu záměru jsou hodnoceny ve vztahu ke stanovenému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB. Veškeré vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je uvedený hygienický limit hluku pro denní i noční dobu. Varianta C - Součtová varianta hodnotí předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové situace ve sledovaném území. Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zájmovém území, mezi variantami A a C v denní době. Příspěvek hluku z provozu záměru bude dosahovat navýšení max. o 0,1 dB v denní době a 0,3 dB v noční době. Souhrn Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovním prostoru staveb v území lze po zprovoznění záměru z hlediska hlukových vlivů reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu.

42/57

Page 43: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

SouhrnPodle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovní prostoru staveb lze z hlediska hlukových vlivů navrženého záměru reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu.Vliv záměru na vibrace a záření se nepředpokládá.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:Výrobní hala k umístění záměru se nachází mimo PHO vodních zdrojů.Provozováním záměru se nezmění stávající produkce splaškových a dešťových vod. Dojde ke vzniku technologických odpadních vod, které budou svedené do neutralizační stanice. Po nadávkování chemikálií a provedení předepsaného postupu je voda odčerpána do kanalizačního řadu a kal z reaktoru je čerpán do kalolisu. Vliv na kvalitu podzemních vod není předpokládán. Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby byly veškeré práce včetně skladování stavebních materiálů a vznikajících odpadů provedeno dle platných předpisů tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodního prostředí.Je zřejmé, že záměr nebude mít významný vliv na podzemní a povrchové vody.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných jsou zajištěni (nebo je lze zajistit) oprávnění odběratelé, disponující zařízením k nakládání (využití/odstranění) příslušného odpadu.Vliv z produkce odpadů nebude významný.

Vlivy na půdu:Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani do lesního půdního fondu (LPF).Stavba bude postavena na pozemcích parc. 3999/2 v k.ú. Zábřeh na Moravě. Záměr bude umístěn do stávající výrobní haly.Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci (ulice U Bořin).Příjezd a odjezd bude řešen po zpevněné asfaltové komunikaci. Vliv záměru na půdu bude tedy malý.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:Realizací záměru nedojde k přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin. Vliv záměru na faunu, floru, ekosystémy a krajinu nebude významný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:Vlivy tohoto druhu nenastanou.

43/57

Page 44: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vlivy v důsledku možných havárií:Rizika havárií lze hodnotit pro případ havárie v oblasti závadných látek vodám.Veškerá manipulace s látkami závadnými vodám bude prováděna na vodohospodářsky zabezpečených plochách.

Jiná rizika nejsou aktuální.

44/57

Page 45: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaciNegativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby neprojeví. Vlivy na zdraví obyvatelstva budou v souladu s požadavky platné legislativy. Podrobně jsou nejvýznamnější vlivy řešeny samostatnými dokumenty - rozptylová studie, hluková studie, stavební a technické řešení stavby.

D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru nenastanou.

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Ovzduší a klima1. Lakovna bude pracovat výhradně s práškovým plastem (prakticky bez těkavých organických látek).3. Lakovací linka práškové lakovny bude obsahovat patronový filtr pro odloučení práškovéholaku ze vzdušiny s automatickým čištěním.

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky1. Veškeré stavební práce budou prováděny v denní době.2. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nesmí vykazovat přítomnost tónové složky.

Povrchové a podzemní vody1. Lakovna bude vybavena nepropustnou podlahou bez kanalizačních vpustí.2. Skladování jednotlivých látek bude oddělené v kovovém regálu.3. V areálu budou dostupné havarijní soupravy pro likvidaci případné havárie.

PůdaNení navrhováno žádné opatření.

Horninové prostředí a přírodní zdrojeNení navrhováno žádné opatření.

Fauna, flóra a ekosystémyNení navrhováno žádné opatření.

45/57

Page 46: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení, byl dán stupněm přípravy projektu, který byl v době zpracování oznámení k dispozici. Jednalo se o ranou fázi projektové dokumentace ve fázi přípravy projektu zpracovávané souběžně, projektové podklady dodavatele provozních souborů a o informace od jednotlivých projekčních a provozních pracovníků.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl, s ohledem na charakter oznamovaného záměru, dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

46/57

Page 47: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

E Porovnání variant řešení záměru

Vzhledem k charakteru záměru nebyl záměr řešen variantně.

Lokalizační varianty nejsou aktuální z objektivních důvodů.

47/57

Page 48: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

F Doplňující údaje

F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámeníSoučástí oznámení je:

1. Situace širších vztahů2. Zákres záměru 3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 20005. Rozptylová studie6. Hluková studie 7. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)8. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily především materiály:

1. Informace projekčních pracovníků, provozních pracovníků2. Bezpečnostní listy používaných materiálů3. Terénní obhlídka místa realizace záměru (09/2012)4. Mgr. J. Bucek: Rozptylová studie, Hluková studie 5. Databáze Geoportal Cenia.

F.2 Další podstatné informace oznamovateleGenerální dodavatel technologie: Bude vybrán na základě výběrového řízení ze dvou renomovaných firem:

IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. Králova 4 616 00 Brno tel.: +420 541 422 611

EKOL, s.r.o., Marie Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou

48/57

Page 49: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavba: Prášková lakovací linka

Oznamovatel: MBG spol. s r.o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)Kraj: OlomouckýOkres: ZábřehObec: ZábřehKatastrální území: Zábřeh na Moravě 789 429Parcela č.: 3999/2

Charakter záměru: Společnost MBG, spol. s r.o. se řadí mezi významné dodavatele vybavení interiérů prodejen. V oblasti prodejen čerpacích stanic je v rámci České republiky nejvýznamnějším dodavatelem.Záměr nové práškové lakovací linky (linka PL) je navržený na pozemku, který je ve vlastnictví investora. Linka PL je navržena jako průběžná s plastovou kabinou. Nástřik je prováděn automatickými stříkacími pistolemi v kabině pro rychlou změnu barvy. Kabina je osazena dvojicí 6ti filtrových odsávacích modulů s polyesterovými filtry, v provedení s vyjímatelným šuplíkem, ze kterých se přestříknutý prášek vybírá ručně. Záměr navazuje na stávající výrobní technologii umístěnou ve výrobních halách, a proto je předkládán k posouzení v jediné variantě. Umístění lakovací linky v jiné části výrobního areálu není vzhledem k rozmístění stávající technologie možné. Rovněž umístění v jiné lokalitě postrádá smysl.Z hlediska širšího okolí záměru nejsou známé informace o připravovaných záměrech obdobného charakteru.

Předpokládaný termín zahájení: 1. pololetí 2014 Předpokládaný termín dokončení: 2. pololetí 2016

Stručný popis záměru, zdůvodnění jeho potřeby:Linka nanášení PP s předúpravou povrchu je pracovní linka, která se skládá z jednotlivých technologických zařízení propojených dráhou dopravníku. Lakovna má sloužit k lakování kovových dílů plošných i tvarově členitých. Linka je navržena jako průběžná s plastovou kabinou. Nástřik je prováděn automatickými stříkacími pistolemi v kabině pro rychlou změnu barvy. Kabina je osazena dvojicí 6ti filtrových odsávacích modulů s polyesterovými filtry, v provedení s vyjímatelným šuplíkem, ze kterých se přestříknutý prášek vybírá ručně.Díly budou ručně či roboticky navěšovány na podvěsný dopravník lakovací linky, projedou postřikovým odmašťovacím strojem, vysuší se v teplovzdušné sušárně a na ochlazený povrch

49/57

Page 50: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

se nanese prášková barva. Následuje vytvrzení nanesené vrstvy v teplovzdušné vypalovací peci, ochlazení a svěšování na připravené palety.Kapacita stávající lakovací linky se pohybuje cca mezi 0,7 a 1,3 m/min. Nová linka je navržena pro nominální rychlost 2 m/min. Lze předpokládat, že při 50% vytížení plochy pod dopravníkem, bude zpracovávaná plocha cca 100 m2/h.Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 400 000 m2/rok upravené lakované plochy. Prášková lakovna bude umístěna ve stávající hale obchodně-výrobního centra. Provoz - jedno až dvousměnný (3000 výrobních hodin/rok).

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:Vlivy na obyvatelstvo:Přímé vlivy nenastanou. Nepředpokládáme, že by zprostředkované vlivy (vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, ovlivnění hlukové situace, nebezpečí havárií s dosahem do okolí), dle zhodnocených a předpokládaných skutečností, vedly k narušení faktorů pohody nad únosnou míru.

Vlivy na ovzduší:Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:NO2: Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 21,8 µg/m3. Tedy na úrovni 54,5% imisního limitu. Dle Krajské rozptylové studie Olomouckého kraje se maximální hodinové koncentrace škodliviny NO2 v zájmové lokalitě pohybují na úrovni do 80 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 µg/m3. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z   provozu nové práškové lakovny budou na úrovni do 0,5086 µg/m 3 . Imisní limit je 200 µg/m 3 . Příspěvek k   nejvyšším průměrným ročním koncentracím této škodliviny pak bude na úrovni do 0,00593 µg/m 3 . Jelikož příspěvek zdroje k   průměrným ročním koncentracím je nižší než 1% imisního limitu, netýkají se zdroje kompenzační opatření. PM10: Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 28,8 µg/m3. Tedy na úrovni cca 72% imisního limitu. 36. nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 50 µg/m3 a více. Nejvyšší vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 52,5 µg/m3. Dle Krajské rozptylové studie Olomouckého kraje se nejvyšší průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 pohybují v okolí zájmové lokality na úrovni mezi 30 a 34 µg/m3, imisní limit je 50 µg/m3. Příspěvek zdroje k   nejvyšším průměrným ročním koncentracím PM 10 se pohybuje na úrovni do 0,0103 µg/m 3 . Imisní limit je 40 µg/m 3 . Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM 10 z   provozu lakovací linky budou na úrovni do 0,6958 µg/m 3 . Benzen: Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,2 µg/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 5 µg/m3. Benzo(a)pyren: Průměrné roční koncentrace BaP se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,33 ng/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 1 ng/m3. Těkavé organické sloučeniny (VOC): Pro VOC není stanoven imisní limit. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky VOC z provozu lakovací linky

50/57

Page 51: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

budou na úrovni do 3,73 µg/m3. Průměrné roční příspěvky se pohybují na úrovni do 0,043 µg/m3.

Shrnutí:Na základě výsledků rozptylové studie lze vyhodnotit příspěvky následujícím způsobem:

- Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny NO2 z provozu lakovací linky bude na úrovni do 0,5086 µg/m3, jde o necelé 1% imisního limitu. Tato hodnota je přijatelná a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Příspěvky zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny téměř zanedbatelné. Jde o hodnoty na úrovni do 0,02% imisního limitu. Ani v rámci těchto dlouhodobých charakteristik nebude mít nový zdroj negativní dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě.

- Nejvyšší vypočtený průměrný denní příspěvek škodliviny PM10 se v rámci provozu lakovací linky pohybuje na úrovni cca do 0,6958 µg/m3, tedy na hodnotě dosahující 1,4% imisní limitu. Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM10 je tak jako u škodliviny NO2 téměř zanedbatelný.

- Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny VOC z provozu lakovací linky bude na úrovni do 3,73 µg/m3. Tato škodlivina nemá stanoven imisní limit. Příspěvek je přijatelný a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny je téměř zanedbatelný. Jde o hodnotu 0,043 µg/m3. Ani v rámci těchto dlouhodobých charakteristik nebude mít nový zdroj negativní dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě.

Provoz práškové lakovací linky v areálu investora bude představovat přijatelný imisní příspěvek a ani v součtu s pozadím, tj. stávající imisní situací v lokalitě, nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Z pohledu problematiky ovzduší jde o málo významné příspěvky.

Lze tedy konstatovat, že příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v místě bude málo významný, a že lze výstavbu záměru z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb postavených ve sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým vlivům parkoviště. SouhrnPodle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovní prostoru staveb lze z hlediska hlukových vlivů navrženého záměru reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku

51/57

Page 52: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu.Vliv záměru na vibrace a záření se nepředpokládá.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:Výrobní hala k umístění záměru se nachází mimo PHO vodních zdrojů.Provozováním záměru se nezmění stávající produkce splaškových a dešťových vod. Dojde ke vzniku technologických odpadních vod, které budou svedené do neutralizační stanice. Po nadávkování chemikálií a provedení předepsaného postupu je voda odčerpána do kanalizačního řadu a kal z reaktoru je čerpán do kalolisu. Vliv na kvalitu podzemních vod není předpokládán. Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby byly veškeré práce včetně skladování stavebních materiálů a vznikajících odpadů provedeno dle platných předpisů tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodního prostředí.Je zřejmé, že záměr nebude mít významný vliv na podzemní a povrchové vody.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných jsou zajištěni (nebo je lze zajistit) oprávnění odběratelé, disponující zařízením k nakládání (využití/odstranění) příslušného odpadu.Vliv z produkce odpadů nebude významný.

Vlivy na půdu:Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani do lesního půdního fondu (LPF).Stavba bude postavena na pozemcích parc. 3999/2 v k.ú. Zábřeh na Moravě. Záměr bude umístěn do stávající výrobní haly.Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci (ulice U Bořin).Příjezd a odjezd bude řešen po zpevněné asfaltové komunikaci. Vliv záměru na půdu bude tedy malý.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:Realizací záměru nedojde k přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin. Vliv záměru na faunu, floru, ekosystémy a krajinu nebude významný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:Vlivy tohoto druhu nenastanou.

Vlivy v důsledku možných havárií:Rizika havárií lze hodnotit pro případ havárie v oblasti závadných látek vodám.Veškerá manipulace s látkami závadnými vodám bude prováděna na vodohospodářsky zabezpečených plochách.

52/57

Page 53: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Jiná rizika nejsou aktuální.

Souhrnná charakteristika:Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by mohly zhoršit životní prostředí dotčeného území nad přípustné limity. Obecně lze tyto vlivy označit za nulové nebo málo významné.

53/57

Page 54: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

H Přílohy

1. Situace širších vztahů2. Zákres záměru 3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 20005. Rozptylová studie6. Hluková studie 7. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)8. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

54/57

Page 55: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Datum zpracování oznámení:30. 09. 2013

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Pavel Cetl613 00 Brno, Demlova 24, tel.: 608 968 368

Mgr. Jakub Bucek, 664 23 Čebín, Čebín 464, tel. 723 495 422

Mgr. Jana Vičarová,602 00 Brno, Veveří 69, tel.: 775 228 624

Podpis zpracovatele oznámení:

55/57

Page 56: ČS PHM Komořany - oznámení -  Web viewDokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. ... Nejsou známy okolnosti,

Linka nanášení PP včetně přípravy, MBG, spol. s r.o.OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

I Přílohová část

Seznam příloh:1. Situace širších vztahů2. Zákres záměru 3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 20005. Rozptylová studie6. Hluková studie 7. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)8. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

56/57