of 59 /59
: PEMBANTU TADBIR & PERKERANIAN : NURUL FARAHANA BINTI MOHD ASHAARI

Cth Fail Meja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cth Fail Meja

: PEMBANTU TADBIR & PERKERANIAN

: NURUL FARAHANA BINTI MOHD ASHAARI

Page 2: Cth Fail Meja

FAIL MEJA

NAMA PEGAWAI NURUL FARAHANA BINTI MOHD ASHAARINAMA JAWATAN PEMBANTU TADBIR & PERKERANIANGRED JAWATAN N 17NAMA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN

KERAJAAN TEMPATANNAMA BAHAGIAN BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

BIL TARIKH-TARIKH DIKEMASKINI 1. 10 Januari 2012 2. 2 Februari 2012 3. 8 Mei 2012

Page 3: Cth Fail Meja

ARAHAN

1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.

2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :-

2.1. Matlamat dan Objektif Kementerian

2.2. Matlamat dan Objektif Bahagian

2.3. Carta Organisasi Kementerian & Piagam Pelanggan

2.4. Carta Organisasi Bahagian & Piagam Pelanggan (kedudukan pegawai)

2.5. Senarai tugas/ kuasa/ Hubungan dengan pegawai

(i) Proses Kerja

(ii) Carta Aliran Kerja

(iii) Senarai Semak

(iv) Senarai Undang-Undang dan Perundangan Subsidiari

2.6. Senarai Jawatankuasa yang di anggotai

2.7. Norma Kerja

2.8. Format Senarai Tugas Harian

2.9. Senarai Tugas SKT

3. Fail meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya.Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja.Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kapada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir.

4. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini:-

4.1 Setiap dua (2) tahun sekali:-

4.2 Apabila pertukaran pegawai berlaku

5. Catitan hendaklah dibuat di atas grid yang disediakan disebalik fail ini.

Page 4: Cth Fail Meja

KANDUNGAN FAIL MEJA

BIL TAJUK

1 OBJEKTIF KEMENTERIAN

2 OBJEKTIF BAHAGIAN

3 CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN

4 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

5 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN

6 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

7 PROSES KERJA

8 CARTA ALIRAN KERJA

9 SENARAI SEMAK

10 SENARAI UNDANG-UNDANG

11 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

12 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

13 NORMA KERJA

14 SENARAI TUGAS HARIAN

Page 5: Cth Fail Meja

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN

KERAJAAN TEMPATAN

Page 6: Cth Fail Meja

MATLAMAT DAN OBJEKTIFKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

MATLAMAT

Bagi merealisasikan suasana kehidupan yang selesa dan sejahtera melalui pembangunan sosio-ekonomi yang seimbang bagi melahirkan masyarakat yang maju, berdisiplin dan berdaya saing.

OBJEKTIF

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai lima objektif untuk mencapai matlamat di atas :

1. MEWUJUDKAN dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuhkan dan memepergiatkan sistem fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitardi kawasan-kawasan bandar dan luar bandar ;

2. MENGGALAK, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang;

3. MEMASTIKAN kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang, lengkap dengan segala kemudahan sosial dan rekreasi; dan

4. MEMASTIKAN keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya, penyelamatan semasa kecemasan yang cekap dan berkesan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya.

5. MEWUJUDKAN pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman.

Page 7: Cth Fail Meja

VISI DAN MISIKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

VISI

Ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan bagi semua lapisan

masyarakat Malaysia selaras dengan Wawasan 2020.

MISI

Merancang, menyelaras dan melaksanakan penempatan manusia yang lebih sempurna melalui

program-program perumahan yang lengkap, kawalan pembangunan yang seragam dengan

kemudahan infrastuktur, perkhidmatan sosial dan rekreasi bagi mewujudkan golongan

masyarakat yang dinamik.

Page 8: Cth Fail Meja

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan agensinya adalah komited untuk merancang dan menyelaras petempatan manusia yang lebih sempurna lengkap dengan penyediaan kemudahan infrastruktur, perkhidmatan sosial dan rekreasi di samping mencipta pelbagai peluang ekonomi kepada semua peringkat masyarakat di Malaysia demi mencapai wawasan 2020 dengan :

1. Menguatkuasa dan melaksanakan akta dan perundangan subsidiari di bawahnya dengan efisien seperti berikut :

a. Akta Pemajuan Perumahan ( Kawalan dan Pelesenan ) 1966 ( Akta 118 );b. Akta bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan pengurusan) 2007

( Akta 663 );c. Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 );d. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 ( Akta 133 );e. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 ( Akta 172 );f. Akta Perancangan Bandar 1995 ( Akta 538 );g. Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 );h. Akta Pengurusan Sisa pepejal Dan Pembersihan awam 2007 ( Akta 673 );I. Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 ( akta 400 ); danj. Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 ( Akta 81 ).

2. Menggubal dan melaksana dasar, strategi dan tadbir urus program berkaitan peranan dan tanggungjawab Kementerian ini sesuai dengan matlamat dasar pembangunan nasional secara berterusan, cekap dan berkesan.

3. Menyediakan kemudahan perumahan yang berkualiti, selesa dan mampu dimiliki kepada masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah di dalam persekitaran perumahan yang harmoni.

4. Membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya lebih berdaya maju serta mewujudkan kawasan persekitaran yang mapan, selamat dan selesa ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui program-program pembangunan sosial dan ekonomi.

5. Melaksanakan program pembasmian kemiskinan bandar dengan memberi perkhidmatan bantuan yang cekap dan berkesan kepada isi rumah miskin dan miskin tegar di kawasan bandar dan meningkatkan pendapatan serta mengubah sikap penerima bantuan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Page 9: Cth Fail Meja

6. Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamat cekap dan berkesan di samping sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya.

7. Mewujud dan memastikan perancangan guna tanah untuk pembangunan fizikal yang mapan di kawasan bandar dan luar bandar berdasarkan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172).

8. Memastikan pemuliharaan dan pembangunan landskap, taman awam dan rekreasi yang berkualiti dan menyeluruh bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia Negara Taman.

9. Memastikan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam diurus dengan cekap, berkesan dan kos efektif.

10. Memberikan layanan yang mesra, adil dan saksama serta sentiasa membantu pelanggan yang menghadapi masalah berkaitan dengan tuntutan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 ( Akta 118 ).

11. Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan dilaksanakan secara telus mengikut jadual dan kos bersesuaian serta mematuhi piawaian yang telah ditetapkan.

12. Menyediakan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang selaras dengan perkembangan teknologi semasa dan memenuhi keperluan Kementerian dan pelanggan.

13. Mengawal selia aktiviti Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai melalui perlesenan dan penguatkuasaan undang-undang secara telus, cekap dan berkesan.

Page 10: Cth Fail Meja

OBJEKTIF, VISI DAN MISI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Page 11: Cth Fail Meja

OBJEKTIF, VISI DAN MISI

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF

Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Malaysia kepada Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya dalam masa yang ditetapkan.

VISI

Menjadi suatu bahagian yang berwibawa dalam memberi nasihat undang-undang yang profesional dan bermutu mengikut undang-undang negara.

MISI

Menjadi Bahagian yang :

Diiktiraff kerana kecekapan, profesionalisme dan responsif dalam memberi nasihat perundangan; danMampu membuat keputusan bernas yang mengambil kira kepentingan awam, keadilan dan manfaat yang berterusan kepada negara.

Page 12: Cth Fail Meja

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Kami berjanji:-

Memberi nasihat undang-undang yang bermutu menurut Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang, dengan mengambil kira dasar Kerajaan, Kementerian dan kepentingan awam.

Memastikan bahawa penggubalan dan penyemakan semua perundangan disiapkan mengikut keperluan pelanggan dan mempunyai kualiti tertinggi, selaras dengan Perlembagaan, mengikut undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian.

Mengkaji Kertas Siasatan bagi memutuskan sama ada sesuatu pertuduhan perlu dilakukan atau sebaliknya.

Mengendalikan pendakwaan kes-kes di bawah bidang kuasa Kementerian dengan adil dan saksama menurut Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang di bawah bidang kuasa Kementerian dengan mengambil kira kepentingan awam negara.

Page 13: Cth Fail Meja

CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN

KERAJAANTEMPATAN

Page 14: Cth Fail Meja

CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Page 15: Cth Fail Meja

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Page 16: Cth Fail Meja

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

NUR AISHA BT SHAARI Setiausaha Pejabat Gred N27

UNIT NASIHAT DAN GUBALANUNIT PENTADBIRAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

UNIT PENDAKWAAN DAN GUAMAN

SUZANA BINTI MUHAMAD SAIDPegawai Undang-Undang Gred L48

ROBIAH BINTI MANAPPegawai Undang-Undang Gred L44

DORAH BT ABD KADIRPegawai Undang-Undang Gred L44

JURAIDAH BT ABBASPegawai Undang-Undang Gred L52

KALAIVANI A/P SEERANGANSAMYPegawai Undang-Undang Gred L41 SHARIFAH BINTI RAZALI

Pegawai Undang-Undang Gred L41 MUHAMMAD AMIN B. AZMI

Pegawai Undang-Undang Gred L41

SITI NURAINI BT ABD WAHABPenolong Pegawai

Undang-Undang Gred L29

DARWIN NASHIQIM BT MOHAMMAD YUSUFPenolong Pegawai

Undang-Undang Gred L29

NORFAZILA BT ABD LATIF LEEPembantu Tadbir (P/O) Gred N17

NURUL FARAHANA BT MOHD ASHAARIPembantu Tadbir (P/O) Gred N17

MOHD ZAL HAFIZ BIN MD HAMZANIPenghantar Notis Gred N3

ISKANDAR ALI BIN DEWAPENASIHAT UNDANG-UNDANG

Gred Utama C (VU7)

FAIZAL AZMI BIN AMINPenghantar Notis Gred N3

NURKILAUWATI BT HJ. AZIDPembantu Am Pejabat Gred N1

SALMIAH BINTI ISMAILPembantu Tadbir Kanan (P/O) Gred N22

Page 17: Cth Fail Meja

CARTA ORGANISASIINDIVIDU

ISKANDAR ALI BIN DEWAPENASIHAT UNDANG-UNDANG

Gred Utama C (VU7)

NUR AISHA BT SHAARI Setiausaha Pejabat Gred N27

UNIT NASIHAT DAN GUBALANUNIT PENDAKWAAN DAN GUAMANUNIT PENTADBIRAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

SALMIAH BINTI ISMAILPembantu Tadbir Kanan (P/O) Gred N22

NORFAZILA BT ABD LATIF LEEPembantu Tadbir (P/O)Gred N17

NURUL FARAHANA BT MOHD ASHAARIPembantu Tadbir (P/O)Gred N17

NURKILAUWATI BT HJ. AZIDPembantu Am Pejabat Gred N1

FAIZAL AZMI B. MOHD AMINPenghantar Notis Gred N3

MOHD ZAL HAFIZ B MD HAMZANIPenghantar Notis Gred N3

SUZANA BT MUHAMAD SAIDPegawai Undang-Undang Gred L48

ROBIAH BINTI MANAPPegawai Undang-Undang Gred L44

MUHAMMAD AMIN B. AZMIPegawai Undang-Undang Gred L41

SHARIFAH BINTI RAZALIPegawai Undang-Undang Gred L41

SITI NURAINI BT ABD WAHABPenolong Pegawai

Undang-Undang Gred L29

DARWIN NASHIQIM BT MOHAMMAD YUSUF

Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29

SUZANA BT MUHAMAD SAIDPegawai Undang-Undang Gred L48

JURAIDAH BINTI ABBASPegawai Undang-Undang Gred L52

DORAH BT ABD KADIRPegawai Undang-Undang Gred L44

KALAIVANI A/P SEERANGANSAMYPegawai Undang-Undang Gred L41

Page 18: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS

Page 19: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS

NAMA : NURUL FARAHANA BT MOHD ASHAARI

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (P/O) N17

BERTANGGUNGJAWAB : PENASIHAT UNDANG-UNDANG, KEPADA PEGAWAI UNDANG-UNDANG DAN

PEMBANTU TADBIR KANAN

1. Menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dengan menyediakan Borang P1 Dan memasukkan ke dalam Sistem ePerolehan bagi membuat perolehan untuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO).

2. Mendaftar, merekod dan melebelkan Aset Alih Kerajaan dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA).

2. Menyelaras pelupusan Aset Alih Kerajaan.

4. Mengurus stor dan mengawal pengeluaran barang-barang stor.

5. Merancang, menyelia dan menyelaraskan program latihan Bahagian Undang-Undang.

6. Menghadiri mesyuarat dan latihan jika perlu.

7. Mengemaskini buku vot setiap bulan.

8. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa.

Page 20: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN

PEGAWAI LAIN

Page 21: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG

ADA HUBUNGAN TUGAS DAN

TANGGUNGJAWABKUASA YANG

DIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN DAN JENIS HUBUNGAN

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

PEMBANTU TADBIR KANAN

PENOLONG SETIAUSAHA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PENOLONG PEGAWAI TADBIR TINGGI / KANAN BAHAGIAN KEWANGAN

1. Menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dengan menyediakan Borang P1 dan memasukkan ke dalam Sistem ePerolehan bagi membuat perolehan untuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO).

2. Mendaftar, merekod dan melabelkan Aset Alih Kerajaan dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA).

3. Menyelaras pelupusan Aset Alih Kerajaan

4. Mengurus stor dan mengawal pengeluaran barang-barang stor.

5. Merancang, menyelia dan menyelaraskan program latihan Bahagian Undang-Undang.

6. Menghadiri mesyuarat dan latihan jika perlu.

Tiada PEMBANTU AM RENDAH

1. Membuat salinan fotostat

2. Mengedar dokumen-dokumen berkaitan kepada bahagian-bahagian yang berkaitan

PEMBANTU TADBIR KEWANGAN BAHAGIAN KEWANGAN

HUBUNGAN LUAR

SYARIKAT SWASTA

Page 22: Cth Fail Meja

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Page 23: Cth Fail Meja

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1 Perintah Am2 Arahan Perbendaharaan (AP)3 Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan4 Pekeliling dan Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)5 Arahan Peguam Negara6 Arahan Ketua Bahagian Penasihat7 Arahan Yang dikeluarkan Dari semasa ke Semasa

Page 24: Cth Fail Meja

PROSES KERJA, CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK

Page 25: Cth Fail Meja

PROSES KERJAPENGELUARAN BORANG P1 DAN SISTEM ePEROLEHAN

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK UNDANG – UNDANG

DAN PERATURAN

1. Dapatkan 3 Sebutharga dari 3 pembekal untuk perolehan, perkhidmatan atau kerja.

2. Menyediakan Borang P1 untuk membuat perolehan, perkhidmatan atau kerja

3. Dapatkan tanda tangan BRO dan Ketua Jabatan untuk kelulusan.

4. Rekod butir-butir ke dalam Sistem ePerolehan.

5. Dapatkan pengesahan pembelian dari pembekal secara online.

6. Hantar butiran pembelian kepada Pegawai Tadbir Kanan Bahagian Kewangan untuk kelulusan pembelian secara online.

7. Hantar Borang P1 yang lengkap kepada Bahagian Kewangan untuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO).

8. Kemaskini Jadual Pengeluaran Borang P1 untuk tujuan semakan.

PUU

BROPUU

Penolong Pegawai Tadbir Kanan

Bahagian Kewangan

Perkeliling PerbendaharaanBil.6/2008

Surat Perkeliling Perbendaharaan Bil.5/2000

Page 26: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANPENGELUARAN BORANG P1 DAN SISTEM ePEROLEHAN

Dapatkan 3 sebut harga dari 3 pembekal.

MULA

Rekodkan butiran pembelian di dalam Sistem ePerolehan dan tunggu pengesahan oleh pembekal.

SELESAI

Sediakan Borang P1 dan dapatkan tandatangan BRO dan Ketua Jabatan untuk kelulusan pembelian.

Rekodkan butiran pembelian di dalam Sistem ePerolehan dan tunggu pengesahan oleh pembekal secara online.

Hantar butiran pembelian kepada Pegawai Tadbir Kanan Bahagian Kewangan untuk kelulusan pembelian secara online.

Hantar Borang P1 yang lengkap kepada Bahagian Kewangan untuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO).

Kemaskini Jadual Pengeluaran Borang P1 untuk tujuan semakan.

Page 27: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK PENGELUARAN BORANG P1 DAN SISTEM ePEROLEHAN

Bil. Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Dapatkan 3 Sebutharga dari 3 pembekal

2. Sediakan Borang P1

3. Dapatkan tandatangan BRO dan Ketua Jabatan

4. Rekod butir-butir pembelian di dalam Sistem ePerolehan

5. Pengesahan Pendaftaran Aset dari Pegawai Aset

6. Dapatkan pengesahan pembelian dari pembekal secara online

7. Hantar butiran pembelian kepada PPT(K) Bahagian Kewangan untuk kelulusan secara online

8. Hantar Borang P1 ke Bahagian Kewanganuntuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO)

9. Kemasakini Jadual Pengeluran Borang P1 untuk semakan

Page 28: Cth Fail Meja

PROSES KERJAMENDAFTAR ASET ALIH KERAJAAN DALAM

SISTEM PENGURUSAN ASET (SPA)

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. 1.Menerima aset dari pembekal dalam keadaan baik dengan spesifikasi dan kuantiti pesanan.

2. Aset yang rosak dikembalikan kepada pembekal untuk gantian barang baru

3. Mendaftar Aset seperti Harta Modal dan Inventori ke Kew-PA2 dan Kew-PA3.

4. Mendapatkan Pengesahan Pendaftaran Aset dari Pegawai Aset.

5. Cetak Kew-PA2 dan Kew-PA3 untuk ditandangani oleh Pengguna Aset dan Ketua Jabatan.

6. Cetak Pelekat Kod Bar untuk dipamerkan pada aset yang berkaitan.

7. Simpan rekod untuk rujukan.

Ketua Jabatan dan Pegawai Aset

Perkeliling PerbendaharaanBil.5/2007

Kew-PA1

Kew-PA2 dan Kew-PA3

CARTA ALIRAN

Page 29: Cth Fail Meja

MENDAFTAR ASET ALIH KERAJAAN DALAM SISTEM PENGURUSAN ASET (SPA)

Mendaftar Aset seperti Harta Modal dan Inventori ke Kew-PA2 dan Kew-PA3

MULA

SELESAI

Simpan rekod untuk rujukan.

Mendapatkan Pengesahan Pendaftaran Aset dari Pegawai Aset.

Cetak Kew-PA2 dan Kew-PA3 untuk ditandangani oleh Pengguna Aset dan Ketua Jabatan.

Cetak Pelekat Kod Bar untuk dipamerkan pada aset yang berkaitan.

Aset rosak

Dipulangkan kepada pembekal dan diganti aset baru

Terima bekalan dari pembekal dan memastikan keadaan baik dengan kualiti dan kuantiti pesanan

Page 30: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK MENDAFTAR ASET ALIH KERAJAAN DALAM

SISTEM PENGURUSAN ASET (SPA)

Bil. Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Terima aset (barang) dari pembekal

2. Semak spesifikasi dan kuantiti barang mengikut pesanan

3. Aset (barang) rosak dipulangkan kepada pembekal untuk gentian barang baru

4. Daftar Aset - Harta Modak dalam Kew PA2 - Inventori dalam Kew PA3

5. Pengesahan Pendaftaran Aset dari Pegawai Aset

6. Cetak Kew-PA2 dan Kew-PA3

7. Dapatkan tandatangan pengguna aset dan tandatangan Ketua Jabatan

8. Cetak Pelekat Kod Bar

9. Pamerkan Pelekat Kod Bar di aset yangberkaitan

10. Simpan rekod untuk rujukan

Page 31: Cth Fail Meja

PROSES KERJAMENYELARAS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. Mengenalpasti aset yang tidak boleh digunakan lagi dan tidak praktikal untuk dibaiki..

2. Menyediakan maklumat aset dalam Kew PA-17 seperti

2. Keterangan aset3. Kuantiti4. Tarikh pembelian5. Tempoh digunakan/disimpan6. Nilai Perolehan Asal7. Nilai Semasa

3. Menghantar Kew PA-17 kepada Lembaga Pemeriksa di Bahagian Khidmat Pengurusan.

4. Menuggu Laporan Urusetia Pelupusan untuk melaksanakan pelupusan.

5. Kemaskini rekod daftar aset selepas pelupusan

Perkeliling PerbendaharaanBil.5/2007Bab E: Pelupusan

Page 32: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANMENYELARAS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Mengenalpasti aset yang tidak boleh digunakan lagi dan tidak praktikal untuk dibaiki..

MULA

Menunggu Laporan Urusetia Pelupusan untuk melaksanakan pelupusan.

SELESAI

Menghantar Kew PA-17 kepada Lembaga Pemeriksa di Bahagian Khidmat Pengurusan.

Kemaskini rekod daftar aset selepas pelupusan

Menyediakan maklumat aset dalam Kew PA-17

Page 33: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK MENYELARAS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Bil Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Mengenalpasti aset yang tidak boleh digunakan lagi dan tidak praktikal untuk dibaiki..

2. Menyediakan maklumat aset dalam Kew PA-17 seperti

i) Keterangan asetii) Kuantitiiii) Tarikh pembelianiv) Tempoh digunakan/disimpanv) Nilai Perolehan Asalvi) Nilai Semasa

3. Menghantar Kew PA-17 kepada Lembaga Pemeriksa di BahagianKhidmat Pengurusan.

4. Menuggu Laporan Urusetia

Pelupusan untuk melaksanakan pelupusan.

5. Kemaskini rekod daftar aset selepas pelupusan

Page 34: Cth Fail Meja

PROSES KERJA PENGURUSAN STOR

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

3. Menerima bekalan dari pembekal dalam keadaan baik dengan kualiti dan kuantiti pesanan.

4. Barangan yang rosak dikembalikan kepada pembekal untuk gantian barang baru

5. Rekod butir-butir terimaan didalam Kad Petak mengikut jenis item.

6. Menyimpan barangan didalam rak simpanan di stor.

7. Kemaskini rekod

Perkeliling Perbendaharaan Bil.5/2009

Page 35: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANPENGURUSAN STOR

Terima barang dari pembekal dan memastikan keadaan baik dengan kualiti dan kuantiti pesanan

MULA

Menyimpan stok didalam rak simpanan di stor.

SELESAI

Rekod butir-butir terimaan didalam Kad Petak mengikut jenis item

Kemaskini rekod

Dipulangkan kepada pembekal dan diganti aset baru

Barang Rosak

Page 36: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK PENGURUSAN STOR

Bil Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Terima barang dari pembekal

2. Semak barang yang dihantar mengikut Kuantiti dan kualiti seperti pesanan

3. Rekod butir-butir terimaan didalam Kad Petak mengikut jenis item

4. Menyimpan stok didalam rak simpanan di stor.

5. Kemaskini rekod

Page 37: Cth Fail Meja

PROSES KERJAPENGELUARAN BARANGAN STOR

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. Menyediakan Borang Pesanan Pengeluran Barang untuk pengguna membuat pesanan pengeluaran barangan

2. Borang yang telah diisi diserahkan kepada PTK untuk kelulusan

3. Mengeluarkan stok barangan yang dipesan oleh pengguna dari stor.

4. Kemaskini rekod.

5. Simpan rekod untuk rujukan.

PTK

Perkeliling Perbendaharaan Bil.5/2009

Page 38: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANPENGELUARAN BARANGAN STOR

Menyediakan Borang Pesanan Pengeluaran Barang untuk pengguna membuat pesanan mengeluarkan barang

MULA

SELESAI

Mendapat kelulusan PTK untuk pengeluaran barang

Keluarkan barangan mengikut pesanan pengguna.

Kemaskini rekod stok

Simpan rekod untuk rujukan

Page 39: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK PENGELUARAN BARANGAN STOR

Bil Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Sediakan borang pengeluaran barang

2. Terima borang pengeluaran barang dari pengguna

3. Mendapat kelulusan PTK untuk pengeluaran barang

4. Keluarkan barangan mengikut pesanan pengguna

5. Kemaskini rekod stok

6. Simpan rekod untuk rujukan

Page 40: Cth Fail Meja

PROSES KERJAMERANCANG, MENYELIA DAN MENYELARASKAN PROGRAM LATIHAN

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG.

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. Merancang keperluan latihan dalaman untuk Penjawat Awam Bahagian Undang-Undang.

2. Mengenalpasti dimana latihan akan diadakan, bila akan dilkasanakan dan menetapkan objektif latihan.

3. Menguhubungi sekurang-kurang 3 buah hotel bagi mendapatkan 3 sebutharga untuk pakej penginapan, makan dan minum.

4. Jika perlu, hubungi pihak perunding latihan untuk mendapatkan sebutharga.

5. Memadankan pakej yang ditawarkan mengikut kelayakan Penjawat Awam.

6. Menyediakan tentatif program untuk latihan

7. Menyediakan kertas kerja yang merangkumi keperluan kewangan

8. Mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan untuk kelulusan KSU/ SUB(Kew).

Ketua JabatanKSU

SUB(Kew)

Perkeliling Perbendaharaan Bil.3/2005Bil.19/2002

Page 41: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANMERANCANG, MENYELIA DAN MENYELARASKAN PROGRAM LATIHAN

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG.

Merancang keperluan latihan dalaman untuk Penjawat Awam Bahagian Undang-Undang

MULA

SELESAI

Mengenalpasti dimana latihan akan diadakan, bila akan dilkasanakan dan menetapkan objektif latihan

Menguhubungi sekurang-kurang 3 buah hotel bagi mendapatkan 3 sebutharga untuk pakej penginapan, makan dan minum

Jika perlu, hubungi pihak perunding latihan untuk mendapatkan sebutharga

Memadankan pakej yang ditawarkan mengikut kelayakan Penjawat Awam

Menyediakan tentatif program untuk latihan

Menyediakan kertas kerja yang merangkumi keperluan kewangan

Mendapatkan tandatangan Ketua Jabatan untuk kelulusan KSU/ SUB(Kew).

Page 42: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK MERANCANG, MENYELIA DAN MENYELARASKAN PROGRAM LATIHAN

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG.

Bil Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Merancang keperluan latihan dalaman untuk Penjawat Awam BahagianUndang-Undang.

2. Mengenalpasti dimana latihan akan diadakan, bila akan dilkasanakan dan menetapkan objektif latihan.

3. Menguhubungi sekurang-kurang 3 buah hotel bagi mendapatkan 3 sebutharga untuk pakej penginapan,makan dan minum.

4. Jika perlu, hubungi pihak perundinglatihan untuk mendapatkan sebutharga.

5. Memadankan pakej yang ditawarkanmengikut kelayakan Penjawat Awam.

6. Menyediakan tentatif program untuk latihan

7. Menyediakan kertas kerja yang merangkumi keperluan kewangan

8. Mendapatkan tandatangan KetuaJabatan untuk kelulusan KSU/ SUB(Kew).

Page 43: Cth Fail Meja

PROSES KERJAMENGHADIRI MESYUARAT DAN LATIHAN

PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. Menerima arahan dari Ketua Jabatan bagi menghadiri mesyuarat atau latihan.

2. Menghadiri mesyuarat atau latihan.

3. Menyediakan laporan atau tindakan selepas mesyuarat atau latihan (sekiranya perlu)

4. Sekiranya menghadiri latihan mendapat sijil penyertaan hendaklah diberi salinan kepada Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan Rekod Perkhidmatan

Page 44: Cth Fail Meja

CARTA ALIRANMENGHADIRI MESYUARAT DAN LATIHAN

Menerima arahan dari Ketua Jabatan bagi menghadiri mesyuarat atau latihan.

MULA

SELESAI

Menghadiri mesyuarat atau latihan

Menyediakan laporan atau tindakan selepas mesyuarat atau latihan (sekiranya perlu)

Sekiranya menghadiri latihan mendapat sijil penyertaan hendaklah diberi salinan kepada Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan Rekod Perkhidmatan

Page 45: Cth Fail Meja

SENARAI SEMAK MENGHADIRI MESYUARAT DAN LATIHAN

Bil Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Menerima arahan dari Ketua Jabatan bagi menghadiri mesyuarat atau latihan.

2. Menghadiri mesyuarat atau latihan.

3. Menyediakan laporan atau tindakanselepas mesyuarat atau latihan(sekiranya perlu)

4. Sekiranya menghadiri latihan mendapat sijil penyertaan hendaklah diberi salinan kepada Bahagian SumberManusia untuk tujuan Rekod Perkhidmatan

Page 46: Cth Fail Meja

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN

PERUNDANGAN SUBSIDIARI

Page 47: Cth Fail Meja

SENARAI UNDANG-UNDANG DI BAWAH KEMENTERIAN

1. Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]a) Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan)

1989

b) Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Pengkompaunan

Kesalahan) 2002

c) Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Akaun Pemajuan

Perumahan) 1991

d) Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli

Rumah) 2002

2. Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400]a) Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan dan Pelesenan)

2003

b) Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang (Pengkompaunan Kesala-

han) 2003

3. Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]a) Peraturan-peraturan Pemegang Pajak Gadai (Kawalan dan Pelesenan)

2004

4. Akta Perkhidmatan Bomba 1988 [Akta 341]a) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Pengkompaunan Kesala-

han) 2000

b) Perataturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Fi Pusat Latihan Bomba) 1996

Page 48: Cth Fail Meja

c) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Kumpulan Wang Kebajikan

Jabatan Perkhidmatan Bomba) 1997

d) Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998

e) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001

f) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Tatasusila Pegawai

Bomba) 2003

5. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]1. Kaedah-kaedah Rancangan Pemajuan (Rancangan Struktur dan

Rancangan Tempatan), 1984

2. Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am)

3. Kaedah-kaedah Lembaga Rayu

6. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]5. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

6. Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1985

7. Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]4. Undang-undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian

5. Undang-undang Kecil Krematorium

6. Undang-undang Kecil Pasar

7. Undang-undang Kecil Penjaja

8. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut

9. Undang-undang Kecil Iklan

10. Undang-undang Kecil Kolam Renang

11. Undang-undang Kecil Taman

12. Undang-undang Kecil Pelesenan dan Tempat Letak Kereta

Page 49: Cth Fail Meja

13. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan

14. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing

15. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan

16. Undang-undang Kecil Rumah Urut

17. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sam-

pah Sarap.

18. Undang-undang Kecil Tandas Awam

19. Undang-undang Kecil Kerja Tanah

20. Undang-undang Kecil Vandalisme

21. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya

22. Undang-undang Kecil Establishment Makanan

8. Akta Perancang Bandar 1995 [Akta 538]

9. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2006 [Akta 663]

10. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672]

a) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Ditetapkan Dan Kelulusan Bagi

Pembinaan, Pengubahan Dan Penutupan Kemudahan) 2011

b) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Pelesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan

Bagi Sisa Pepejal Isu Rumah, Sisa Pepejal Awam, Sisa Pepejal Keinstitusian

Awam dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011

Page 50: Cth Fail Meja

c) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Pelesenan) (Pengurusan Atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa

Pepejal Yang Ditetapkan) 2011

d) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Pelesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pengangkutan

Oleh Pengangkutan Jauh) 2011

e) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Pelesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pengurusan

Pembersihan Awam) 2011

f) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Skim Bagi Sisa Pepejal Isi Rumag Dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan

Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011

g) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Cara Rayuan) 2011

h) Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

(Pengkompaunan Kesalahan) 2011

11. Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 673]

Page 51: Cth Fail Meja

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) di Pejabat-pejabat Kerajaan

● Surat Perkeliling Am Bil.11 Tahun 1981 – Lampiran 1

2. Pemakaian Tanda Nama

● Surat Perkeliling Am Bil.8 Tahun 1983 – Lampiran 2

Page 52: Cth Fail Meja

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

Page 53: Cth Fail Meja

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

1. Ahli Badan Kebajikan dan Sukan KPKT (KESKEP)

Page 54: Cth Fail Meja

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

Page 55: Cth Fail Meja

CONTOH BORANG LAPORAN LEMBAGA PEPERIKSAANASET ALIH KERAJAAN

KEW.PA-17LAPORAN LEMBAGA PEMERIKS A AS ET ALIH KERAJ AAN

B IL K E TE R ANGAN AS E T UNIT K UANTIT I

NILAI S E MAS A

S E UNIT J UMLAH S E UNIT J UMLAH

(R M) (R M) (R M) (R M)

12

J UMLAH KESELURUHAN

Tarikh pelantikan Lembaga P emeriks a ……………………………

Tandatangan ………………………………..(P engerus i)

Nama ………………………………………………

Jawatan …………...………………………………..

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

Nama ………………………………………………

Jawatan ……………………………………………...

*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga P emeriks a ruangan boleh ditambah)

J AB ATAN / B AHAGIAN

TAR IK H P E MB E LIAN

TE MP OH D IGUNAK AN/ S IMP ANAN

HAR GA P E R OLE HAN AS AL

NY ATAK AN K E ADAAN AS E T DE NGAN J E LAS

S Y OR K AE DAH P E LUP US AN DAN

J US TIF IK AS I

Tarikh pemeriks aan: 30 April 2010

Tempat pemeriks aan S tor P e n ta db ira n

Page 56: Cth Fail Meja

NORMA KERJA

Page 57: Cth Fail Meja

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dengan menyediakan Borang P1 dan memasukkan ke dalam Sistem ePerolehan bagi membuat perolehan untuk pengeluaran Pesanan Kerajaan (LO).

Mendaftar, merekod dan melabelkan Aset Alih Kerajaan dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA).

Menyelaras pelupusan Aset Alih Kerajaan.

Mengurus stor dan mengawal pengeluaran barang-barang stor.

Merancang, menyelia dan menyelaraskan program latihan Bahagian Undang-Undang.

Menghadiri mesyuarat dan latihan jika perlu.

Page 58: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS HARIAN

Page 59: Cth Fail Meja

SENARAI TUGAS HARIAN

Nama : Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O) N17Tarikh :

Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan