Click here to load reader

Cth Fail Meja

  • View
    442

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of Cth Fail Meja

: NURUL FARAHANA BINTI MOHD ASHAARI : PEMBANTU TADBIR & PERKERANIAN

FAIL MEJANAMA PEGAWAI NAMA JAWATAN GRED JAWATAN NURUL FARAHANA BINTI MOHD ASHAARI PEMBANTU TADBIR & PERKERANIAN N 17

NAMA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN NAMA BAHAGIAN BIL 1. 2. 3. BAHAGIAN UNDANG-UNDANG TARIKH-TARIKH DIKEMASKINI 10 Januari 2012 2 Februari 2012 8 Mei 2012

ARAHAN1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :2.1. Matlamat dan Objektif Kementerian 2.2. Matlamat dan Objektif Bahagian 2.3. Carta Organisasi Kementerian & Piagam Pelanggan 2.4. Carta Organisasi Bahagian & Piagam Pelanggan (kedudukan pegawai) 2.5. Senarai tugas/ kuasa/ Hubungan dengan pegawai (i) (ii) (iii) (iv) Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai Semak Senarai Undang-Undang dan Perundangan Subsidiari

2.6. Senarai Jawatankuasa yang di anggotai 2.7. Norma Kerja 2.8. Format Senarai Tugas Harian 2.9. Senarai Tugas SKT 3. Fail meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya.Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja.Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kapada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir. 4. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini:4.1 Setiap dua (2) tahun sekali:4.2 Apabila pertukaran pegawai berlaku 5. Catitan hendaklah dibuat di atas grid yang disediakan disebalik fail ini.

KANDUNGAN FAIL MEJABIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TAJUK OBJEKTIF KEMENTERIAN OBJEKTIF BAHAGIAN CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN PROSES KERJA CARTA ALIRAN KERJA SENARAI SEMAK SENARAI UNDANG-UNDANG SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

MATLAMAT Bagi merealisasikan suasana kehidupan yang selesa dan sejahtera melalui pembangunan sosioekonomi yang seimbang bagi melahirkan masyarakat yang maju, berdisiplin dan berdaya saing. OBJEKTIF Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai lima objektif untuk mencapai matlamat di atas : 1. MEWUJUDKAN dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuhkan dan memepergiatkan sistem fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitardi kawasan-kawasan bandar dan luar bandar ; MENGGALAK, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang; MEMASTIKAN kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang, lengkap dengan segala kemudahan sosial dan rekreasi; dan MEMASTIKAN keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya, penyelamatan semasa kecemasan yang cekap dan berkesan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya. MEWUJUDKAN pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman.

2.

3.

4.

5.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

VISIKe arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan bagi semua lapisan masyarakat Malaysia selaras dengan Wawasan 2020.

MISIMerancang, menyelaras dan melaksanakan penempatan manusia yang lebih sempurna melalui program-program perumahan yang lengkap, kawalan pembangunan yang seragam dengan kemudahan infrastuktur, perkhidmatan sosial dan rekreasi bagi mewujudkan golongan masyarakat yang dinamik.

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATANKementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan agensinya adalah komited untuk merancang dan menyelaras petempatan manusia yang lebih sempurna lengkap dengan penyediaan kemudahan infrastruktur, perkhidmatan sosial dan rekreasi di samping mencipta pelbagai peluang ekonomi kepada semua peringkat masyarakat di Malaysia demi mencapai wawasan 2020 dengan : 1. Menguatkuasa dan melaksanakan akta dan perundangan subsidiari di bawahnya dengan efisien seperti berikut : a.b.

c. d. e. f. g. h. I. j.2.

Akta Pemajuan Perumahan ( Kawalan dan Pelesenan ) 1966 ( Akta 118 ); Akta bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan pengurusan) 2007 ( Akta 663 ); Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 ); Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 ( Akta 133 ); Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 ( Akta 172 ); Akta Perancangan Bandar 1995 ( Akta 538 ); Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 ); Akta Pengurusan Sisa pepejal Dan Pembersihan awam 2007 ( Akta 673 ); Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 ( akta 400 ); dan Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 ( Akta 81 ).

Menggubal dan melaksana dasar, strategi dan tadbir urus program berkaitan peranan dan tanggungjawab Kementerian ini sesuai dengan matlamat dasar pembangunan nasional secara berterusan, cekap dan berkesan. Menyediakan kemudahan perumahan yang berkualiti, selesa dan mampu dimiliki kepada masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah di dalam persekitaran perumahan yang harmoni. Membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya lebih berdaya maju serta mewujudkan kawasan persekitaran yang mapan, selamat dan selesa ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui program-program pembangunan sosial dan ekonomi. Melaksanakan program pembasmian kemiskinan bandar dengan memberi perkhidmatan bantuan yang cekap dan berkesan kepada isi rumah miskin dan miskin tegar di kawasan bandar dan meningkatkan pendapatan serta mengubah sikap penerima bantuan ke arah kehidupan yang lebih baik.

3.

4.

5.

6.

Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamat cekap dan berkesan di samping sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya. Mewujud dan memastikan perancangan guna tanah untuk pembangunan fizikal yang mapan di kawasan bandar dan luar bandar berdasarkan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). Memastikan pemuliharaan dan pembangunan landskap, taman awam dan rekreasi yang berkualiti dan menyeluruh bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia Negara Taman. Memastikan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam diurus dengan cekap, berkesan dan kos efektif. Memberikan layanan yang mesra, adil dan saksama serta sentiasa membantu pelanggan yang menghadapi masalah berkaitan dengan tuntutan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 ( Akta 118 ). Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan dilaksanakan secara telus mengikut jadual dan kos bersesuaian serta mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Menyediakan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang selaras dengan perkembangan teknologi semasa dan memenuhi keperluan Kementerian dan pelanggan. Mengawal selia aktiviti Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai melalui perlesenan dan penguatkuasaan undang-undang secara telus, cekap dan berkesan.

7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

OBJEKTIF, VISI DAN MISI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF, VISI DAN MISI BAHAGIAN UNDANG-UNDANGOBJEKTIF Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Malaysia kepada Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya dalam masa yang ditetapkan. VISI Menjadi suatu bahagian yang berwibawa dalam memberi nasihat undang-undang yang profesional dan bermutu mengikut undang-undang negara. MISI Menjadi Bahagian yang : Diiktiraff kerana kecekapan, profesionalisme dan responsif dalam memberi nasihat perundangan; dan Mampu membuat keputusan bernas yang mengambil kira kepentingan awam, keadilan dan manfaat yang berterusan kepada negara.

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN UNDANG-UNDANGKami berjanji:Memberi nasihat undang-undang yang bermutu menurut Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang, dengan mengambil kira dasar Kerajaan, Kementerian dan kepentingan awam. Memastikan bahawa penggubalan dan penyemakan semua perundangan disiapkan mengikut keperluan pelanggan dan mempunyai kualiti tertinggi, selaras dengan Perlembagaan, mengikut undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian. Mengkaji Kertas Siasatan bagi memutuskan sama ada sesuatu pertuduhan perlu dilakukan atau sebaliknya. Mengendalikan pendakwaan kes-kes di bawah bidang kuasa Kementerian dengan adil dan saksama menurut Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang di bawah bidang kuasa Kementerian dengan mengambil kira kepentingan awam negara.

CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAANTEMPATAN

CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN UNDANG-UNDANGISKANDAR ALI BIN DEWA PENASIHAT UNDANG-UNDANG Gred Utama C (VU7) NUR AISHA BT SHAARI Setiausaha Pejabat Gred N27

UNIT PENTADBIRAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

UNIT PENDAKWAAN DAN GUAMAN

UNIT NASIHAT DAN GUBALAN

JURAIDAH BT ABBAS Pegawai Undang-Undang Gred L52 SUZANA BINTI MUHAMAD SAID Pegawai Undang-Undang Gred L48

DORAH BT ABD KADIR Pegawai Undang-Undang Gred L44

ROBIAH BINTI MANAP Pegawai Undang-Undang Gred L44

KALAIVANI A/P SEERANGANSAMY Pegawai Undang-Undang Gred L41

SHARIFAH BINTI RAZALI Pegawai Undang-Undang Gred L41

MUHAMMAD AMIN B. AZMI Pegawai Undang-Undang Gred L41

DARWIN NASHIQIM BT MOHAMMAD YUSUF Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29 SALMIAH BINTI ISMAIL Pembantu Tadbir Kanan (P/O) Gred N22

SITI NURAINI