CTU 262 Konsep Pemilikan

 • View
  410

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of CTU 262 Konsep Pemilikan

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  1/16

  Oleh: Ust Razizi bin Tarmuji

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  2/16

  Topiktopik yang akan dipelajari

  Maksud pemilikan

  Sebab pemilikan sempurna

  Jenis-jenis pemilikanTanggungjawab pemilik harta

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  3/16

  Maksud Milik dan Pemilikan

  Bahasa: pemilikan harta oleh seseorang danpenguasaannya terhadap harta tersebut

  Syarak: autoriti yang membolehkan seseorang mengurus

  hartanya tanpa halangan KESANNYA:

  Boleh memanfaatkan

  Boleh menjual atau membelanja

  Tiada halangan dari syarak.Memiliki kebebasan untuk bertindak ke atas harta

  Menguji sejauhmana manusia amanah terhadap apa yangdimiliki

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  4/16

  PEMBAHAGIAN PEMILIKAN1. Pemilikan sempurna (al Milk Tam)

  2. Pemilikan Tidak sempurna ( al-Milk Naqis)

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  5/16

  1. Pemilikan sempurna (al-Milk al- Tam)

  Pemilikan yg memberikan kuasa mutlak kepada pemilikutk mengurus dan ambi faedah hartanya.

  Pemilik memiliki kedua-duanya iaitu `ain( bentuk fizikal)dan faedah ( manfaah) harta tersebut.

  Ciri-ciri pemilikan sempurna:- Hak pemilikan harta tersebut tidak terhad untuk masa

  dan tempat tertentu.

  Pemilik harta mempunyai hak menggunakan hartanya

  seperti ingin jual, sewa, beri pada orang. Pemilik harta tidak dikenakan sebarang gantirugi jika

  harta tersebut dirosakkannya.

  Hak tidak gugur walau harta dirampas

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  6/16

  Sebab-sebab pemilikan sempurna:

  1. Penguasaan ke atas harta yang harus spt:-

  Tanah terbiar (ihya `al mawat)

  Bahan galian dari perut bumi (al-maadin)

  Binatang buruan liar (al-siyad)

  Kawasan rumput liar(al-kala`)

  2. Akad (kontrak) pindah milik yang harus

  3. Pewarisan seperti pusaka dan wasiat4. Pengagihan zakat, sadaqah dan waqaf

  5. Haksyufa`ah

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  7/16

  Penguasaan harta yang harus Penerokaan tanah terbiar (ihya `al mawat)

  - Iaitu menyuburkan tanah yg mati, gersang dan terbiardan tiada siapa yg mengerjakannya.

  Bahan galian dan harta karun- Ulama berbeza pendapat samada ia boleh dimiliki

  individu atau milik pemerintah

  - Harta karun zaman Islam tidak boleh dimiliki krndianggap luqatah.Harta rikaz (sblm islam) 1/5 untukBaitul mal.

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  8/16

  Perburuan binatang liar (al-siyad)

  - binatang liar di hutan, ikan di laut dan sungai bebasdimiliki sesiapa.

  - Harus kecuali tidak berada dalam ihram, atau di tanahharam.

  Kawasan Rumput liar (al-kala`)- Padang rumput liar untuk makanan binatang

  ternakan.

  - Termasuk juga hasil hutan

  Harta warisan (pusaka dan wasiat)

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  9/16

  Berlaku akad/kontrak

  - 2 jenis akad iaitu :akad al-tabarru`(sukarela) seperti sedekah, hadiah,

  zakat dan waqaf.

  Akad muawadah (pertukaran) seperti jual beli, nikah

  dll.

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  10/16

  AKAD(Jenis Pemilikan)

  TABARRU`AT(Charity)

  MUAWADAT(Pertukaran)

  BAI`

  (Jual-beli)

  IJARAH

  (Sewaan) NIKAH

  QARD HASANHIBAHWAQAF

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  11/16

  2.Pemilikan Tidak Sempurna

  (al-Milk al- Naqis) Seseorang memiliki salah satu antara keduanya iaitu

  samada fizikal harta atau manfaat harta sahaja

  Ciri- ciri Pemilikan Tidak Sempurna:

  1. Bersifat sementara serta terikat dgn masa dantempat

  2. Tiada kuasa mutlak. Hanya salah satu dari fizikalatau manfaat

  3. Bertanggungjawab menjaga keadaan harta4. Penyerahan harta kepada pemilik setelah tamat

  tempoh

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  12/16

  Kategori Pemilikan tidak sempurna1. Pemilikan harta sahaja (milk al-ain)

  2. Pemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)

  3. Hak memanfaatkan harta (hak intifa al-ain)

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  13/16

  Pemilikan harta sahaja (milk al-ain)

  - Iaitu apabila seseorang itu memiliki harta tetapi tidakdapat memanfaatkannya.

  - Contohnya Pak Abu mewasiatkan rumahnya untukdidiami Bakar selama 3 tahun. Apabila Pak Abumeninggal, maka rumah itu menjadi milik ahliwarisnya, tetapi hak manfaat (mendiami) rumahmasih milik Bakar selama 3 tahun.

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  14/16

  Pemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)

  Hak menggunakan manfaat secara peribadi iaituapabila harta yang ditetapkan penggunaanmanfaatnya untuk seseorang.

  5 sebab pemilikan manfaat:-pinjaman

  sewa

  wakaf

  Wasiat

  keizinan (ibahah)

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  15/16

  Hak memanfaatkan harta (hak intifa al-ain)

  - Harta itu menjadi hak orang ramai Contohnya:-

  Hak untuk mendapatkan air untuk manusia danbinatang

  Hak mengalirkan air- utk tanaman dan rumah

  Hak saluran air- utk membuang air kotor

  Hak lalu-lalang

  Hak berjiran

  razizi.uitm.edu.my

 • 8/12/2019 CTU 262 Konsep Pemilikan

  16/16

  Tanggungjawab Pemilik Harta Menjaga harta

  Bayar zakat apabila cukup syarat

  Menggunakan harta untuk tujuan yg harus/kebaikan Tidak membazir

  Tidak mudarat

  Bersyukur

  Dll cari sendiri

  razizi.uitm.edu.my