Cuda Nhapmon

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cuda nhap mon

Text of Cuda Nhapmon

 • Hng Dn Cch Thit Lp D n CUDA Ngo Quoc Vinh

  Kyoto Japan 2008

  1. Cu hnh phn cng v phn mm cn thit

  nh ngha:

  CUDA ngha l Compute Unified Device Architecture l 1 kin trc phn mm v

  phn cng cho mc ch pht trin tnh ton trn GPU. Trong h thng a nhim

  vic s dng GPU trong vic tnh ton (Lp trnh CUDA) v ha c th xy ra ng

  thi.

  Phn mm cn thit:

  Cuda SDK version2.0 c th dng cho windows XP 32-bit hoc 64-bit.

  Trong windows bn cn s dng chng trnh Microsoft Visual C++ 2005 vit 1 d

  n CUDA

  Phn cng cn thit: vit 1 chng trnh CUDA, ngoi cc phn mm h tr ta cn c phn cng

  chng trnh hot ng (khng phi ch m phng)

  Cc thit b phn cng c NVIDIA h tr trong lp trnh cuda, c th tham kho

  tai site: http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html (trong trng hp

  trn ch s dng 1 graphics card nu c bn c th s dng nhiu hn 1 graphics

  card).

  Tham kho:

  Ti site ny c th tham kho cc ti liu lien quan n cuda s dng ting anh

  http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=36286

  Ti site ny c th tham kho cc ti liu lien quan n cuda s dng ting nht

  http://www.nvidia.co.jp/object/cuda_home_jp.html.

 • 2. Cch ci t CUDA driver, CUDA tool kit v cuda SDK

  1 chng trnh cuda hot ng c trong mi trng windows xp. Bn cn phi c

  cc th vin h tr. Cc th vin ny c cha trong b SDK do NVIDIA cung cp.

  Cch download CUDA driver

  Driver c download t http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html#windows tng

  ng vi s serial ca card. Nu ng ting nht bn c th download ti site:

  http://www.nvidia.co.jp/object/cuda_get_jp.html#windows

  Trong site ny bn chn vo mc NVIDIA driver for Microsoft Windows XP with CUDA

  support (174.55). nu bn dng OS l Windows 32-bit thi chon vo x86 trong muc

  Architecture download (Figure 1).

  Figure 1

  1. Tip theo 1 site NVIDIA Driver Download s xut hin v bn click vo text click

  here download.Figure 2.

  Figure 2

  Hp thoi File Download xut hin v bn click Save. Figure 3.

  Save

  Figure 3

 • 2. hp thoi Save As hin th ra hi bn ni mun save file driver, lc ny bn

  chn ng dn ni mun save file v click Save (Figure 4). Ch 1 thi gian

  chng trnh t dng download file c hon tt.

  Figure 4

  Cch ci t CUDA driver.

  Sau khi download xong, bn double click vo file *.exe download ( v d trong

  trng hp ny l file 169.21_forceware_winxp_32bit_english_whql dung cho

  Geforce8800GT, Operation System Window XP, language English(US)).

  Tip theo bn chn I accept the terms in the license agreement ri click Next.

  Chng trnh s ni m bn mun ci chng trnh. Theo ti bn nn mc nh

  c:\NVIDIA\Win2k\169.21\English (Figure 5)

  Figure 5

  Click Next chng trnh load cc file cn ci t,

  Click Next chng trnh ci t t ng (Figure 6).

  Figure 6

  Ch trong giy lt, sau khi chng trnh ci t xong bn click Finish khi ng

  my li.

 • Download file SDK v Toolkit.

  Sau khi ci dat driver cho card ban cn phi ci b cng c h tr lp trnh cho

  CUDA

  Bn cn download 2 file NVIDIA_CUDA_Toolkit_1.0.exe v

  NVIDIA_CUDA_SKD_1.0.exe ti site

  http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html#windows . ty thuc vo OS ca my bn

  l 32 hay 64-bit (nu 32-bit bn chn Architecture l x86 v nu l 64-bit bn chon

  x86-64) (hinh 4.1).Cch download 2 file ny hon ton ging nhau.

  Sau khi click vo kiu Architecture, mt site mi s xut hin tip theo bn click vo

  click here download file. thc h in download file bn thc hin cc bc 1,2,3

  ca mc 4.1.1

  Ci t CUDA Toolkit.

  NVIDIA_CUDA_Toolkit_1.0.exe file ny cha cng c cc th vin h tr trong lp trnh

  cuda v cc ti liu hng dn lp trnh.

  Cch install file Toolkit.

  Sau khi download file NVIDIA_CUDA_Toolkit_1.0.exe (hoc mi hn) bn double

  click vo file ny ci t vo h thng. sau khi double click vo file ny th chng

  trnh ci t t ng Install Shied Wizard s c kch hot.

  Click button Next ci t chng trnh. Tip theo bn chn I accept the terms of

  license Agrement v click Next (hnh 4.10), lc ny chng trinh s hi ni bn mun

  ci t (theo ti bn nn ch default C:\CUDA)

  Figure 7

  Click Next tip tc qua bc tip theo. Bn click Install ci t phn mm

  sau khi qua cc bc m chng trnh Install Shied Wizard hng dn. ch 1

  vi pht sau khi chng trnh ci t xong bn click Finish kt thc vic ci t.

  Ci t SDK NVIDIA_CUDA_SKD_1.0.exe y l b SDK ca NVIDIA. Trong file ny sau khi ci t

  s cha cc d n mu. cc d n ny rt quan trng trong vic t nghin cu ca

  ban.

  1. Sau khi download file NVIDIA_CUDA_SDK_1.0.exe (ho mi hn) bn double

  click vo file ny ci t vo h thng. sau khi double click vo file ny th chng

  trnh ci t t ng Install Shied Wizard s c kch hot.

 • 2. Click button Next ci t chng trnh. Tip theo bn chn I accept the

  terms of license Agrement v click Next.bc ny c thc hin tng t bc 2

  ca cch install file Toolkit.

  3. Chng trinh s hi mt s thng tin ca bn. Bn cn phi in tn vo

  textbox Name. in tn cng ty hoc t chc vo Textbox Organization, v in

  a ch Email ca bn vo Email(Optional).(Figure 8)

  NameOrganization

  Email

  Next

  Figure 8

  4. Click Next tip tc. chng trnh s yu cu bn ch r ni bn mun ci

  t (theo ti bn nn ch default C:\Program Files\NVIDIA

  Corporation\NVIDIA CUDA SDK) ri click Next tip tc qua bc tip theo.

  5. Click Install ci t phn mm sau khi qua cc bc m chng trnh

  Install Shied Wizard hng dn. ch 1 vi pht sau khi chng trnh ci t

  xong bn click Finish kt thc vic ci t.

  Hu ht cc chng trnh cuda mu c NVIDIA cung cp chy trn nn Visual C++.

  V th bn cn phi c phn mm Microsoft Visual C++, c th dng bng Microsoft

  Visual Studio C++ Express,c cung cp min ph.

  Sau khi hon tt vic ci t, bn c th m d n mu deviceQuery ca NVIDIA

  cung cp trong C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA CUDA

  SDK\bin\win32\Release v chy th, nu thnh cng chng trnh s hin th cu

  hnh card GPU ca bn v hin th thong bo TEST

  3. Cch ci t chng trnh Visual profiler

  Visual profiler c cung cp bi NVIDIA dng phn tch v nh gi 1 chng trnh

  cuda.

  Download visual profiler t site: http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html#windows.

  Trong site ny bn s tm thy dng text Cuda Visual Profiler trong bng Cuda for

  Windows(hnh 4.9).

  Vic download chng trnh ny tng t nh bc 7,8,9 ca mc 4.1.1.

  Sau bn extract file CudaVisualProfiler_0.2_beta_windows.zip

  Sau khi extract s xut hin folder CudaVisualProfiler trong cha 2 folders bin v

  Projects.

  Folder project s cha thng tin ca 1 d n cuda sau khi c phn tch.

 • Folder bin cha cc file *.dll v 1 file cudaprof.exe y l file chng trnh Cuda

  Visual Profiler.

  Chy chng trnh Cuda Visual Profiler bng cch double click vo file cudaprof.exe

  (Figure 9).

  Figure 9

  Chng trnh ny s hot ng m khng cn phi ci t.

  4. To highlighting cho syntax ca 1 file cuda (*.cu)

  1 file ngun cuda c m rng bng *.cu. nu bn dng Microsoft Visual C++ m

  file ny th n s hin th dng file text (s khng trc quan bi v cc bin, tu kha u

  l mu en.) tng kh nng trc quan cho chng rnh d quan st. NVIDIA cung

  cp 1 file nhng vo Microsoft Visual C++ file *.cu hin th trc quan di Microsoft

  Visual C++ nh 1 file *.cpp.

  1. Bn vo ng dn C:\Program Files\NVIDIA CUDA

  SDK\doc\syntax_highlighting\visual_studio_8 v copy file

  usertype.dat vo C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE.

  2. Tip theo bn vo menu tool ->options trong hp thoi Options bn vo Text

  Editor->File Extension (hnh 4.15).

  Pha bn phi hp thoi trong Extension: text bn g vo cu (tn m rng ca

  chng trnh cuda)

  3. Tip theo trong listbox Editor: bn chn Microsoft Visual C++ (mi trng hot

  ng ca cuda file).

  Sau bn click button Apply and then click OK.khi ng li Microsoft Visual

  studio hon tt (Figure 10).

 • (2)(3)

  Figure 10

  By gi bn hon tt vic lm highlighting 1 file *.cu, lm chng trnh sang sa d

  c hn

  5. Cch thit lp 1 d n CUDA trn Microsoft Visual C++ 2005

  Nhng phn trc gii thiu cc ci t lien quan n 1 d n CUDA.trong mc 4.4 gii

  thiu cch hot ng 1 chng trnh mu c NVIDIA SDK cung cp km theo. Tuy nhin

  bn c th chy bt c chng trnh mu no ca NVIDIA SDK cung cp.

  Trong phn ny s ch ra phng php to t mnh to ra 1 d n CUDA.

  n gin ta s to 1 d n console

  M Microsoft Visual C++, vo menu File->New->Project hp thoi New Project

  hin th bn vo Visual C++->Win32 sau chn Win32 Console Application.

  Bn c th t tn cho d n l CudaStep1 v solution CudaProgram. Sau

  bn click OK->Next->Finish. Cho n thi im ny bn c 1 d n console

  nhng cha phi l d n cuda (Figure 11).

  Figure 11

  Vo ca s Solution Explorer click phi vo Header Files->Add->New Item

  hp thoi Add new Item- CudaStep1 hin th. Tip theo bn vo Visual C++-

  >Code chn Header File(.h) v t tn CudaHeader.h ri click Add (Figure 12).

  File ny s cha thng tin v cu hnh ca chng trnh cuda v prototype ca

  cc hm kernel m bn s vit.

 • Name

  Figure 12

  Tip theo cn to 1 file cha m ngun cho 1 chng trnh cuda, file ny s c

  m rng bng .cu tng t nh bc 2 bn

  vo ca s Solution Explorer click phi vo Header Files->Add->New Item hp

  thoi Add new Item- CudaStep1 hin th. Tip theo bn vo Visual C++->Utility

  chn Text File (.txt) v t tn l CudaFunction.cu ri click Add.

  Cho n lc ny bn to ra 1 d n cud