Cuoc Thi Hung Bien

Embed Size (px)

Text of Cuoc Thi Hung Bien

 • 7/26/2019 Cuoc Thi Hung Bien

  1/2

  CUC THI HNG BIN TING ANH

  Vi mc tiu to c hi cho cc hc vin giao lu hc hi v th hin vn ting Anh

  ca mnh! "#c $it l %h& n'ng n(i t)c cong chung! *)ung t+m ,goi ng- Vit ./ 01 t2

  ch3c cuc thi HNG BIN TING ANH.

  *h4i gian5 t6 78 gi4 "n 9: gi4! 9;o to % t6 7:

 • 7/26/2019 Cuoc Thi Hung Bien

  2/2