Click here to load reader

Curriculum 3

  • View
    813

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Curriculum 3

`Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Ikaapat na Markahan: Florante at Laura

Aralin 18 : Florante, Ang Heneral ng Hukbo (Saknong Bilang 258-273) Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 3

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.) Mahalagang Tanong para sa buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura? Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at Laura? Ipaliwanag. Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

Kakailanganing Pag-unawa Para sa buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito. Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito. Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balita ay nagdaragdag ng impormasyon at kaalaman kayat maging maingat sa paghahatid nito. Kapag nadagdagan o nabawasan ng salita, iba na ang magiging kahulugan nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Saknong Bilang 258-273 (Aralin 18: Florante, Ang Heneral ng Hukbo)

Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang maging maingat sa paghahatid ng balita?

Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagbabalita nakapaliliwanag ng salawikaing angkop sa aralin nakapaglalahad kung paano maging mabuting lider sa paaralan at barangay bilang isang kabataan nakapagbabalita tungkol sa ilang isyu/ pangyayari sa bansa sa kasalukuyan

1

`

Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagbabalita tungkol sa ilang isyu/pangyayari sa bansa sa kasalukuyan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan nang pagkakaroon ng karanasan sa pamumuno upang maging magaling na lider. Mga Kraytirya: kaugnayan sa paksa; naglalahad ng sariling pananaw; naglalahad ng sariling kongklusyon. pagbabahagi ng sariling saloobin tungkol sa katayuan ng mga tauhan sa aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan; tapat. pagpapaliwanag sa salawikaing angkop sa aralin. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng kongklusyon. pagbabahagi ng mga gagawin upang maging mabuting lider. Mga Kraytirya: makatotohanan; tapat pagbibigay ng interpretasyon sa isang balita o impormasyong malapit lamang sa sariling lugar ang pinangyarihan ng kilos. Mga Kraytirya: masining, makatotohanan. pagbabahagi ng mungkahing solusyon sa mga suliraning kinakaharap dulot ng maling pagbabalita. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng ibat ibang solusyon; makatotohanan; napapanahon. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa ginawang pagbabalita batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa Paksa B. Napapanahon C. Malikhain D. Masining

Antas 3

2

`

A.

Tuklasin :

Ang mga mag-aaral ay: nakasasagot nang wasto sa mga tanong na ibinulong ng kamag-aral (Ito ay pangkatang gawain. Gumawa ang guro ng tanong na ibubulong sa lider ng pangkat. Ibubulong ng lider ang nabunot na tanong sa isang kapangkat. Ang binulungan ay bubulong din sa isa pang kapangkat ang nasabing tanong. . Ang huling bubulungan sa pangkat ang sasagot sa tanong. Sasabihin muna sa guro ang ibinulong sa kaniyang tanong.) nakapagbibigay- halaga sa gawain sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa kinalabasan nito nakapagbibigay-hinuha sa Mahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangang maging maingat sa paghahatid ng balita? (Maaaring pangkatin ang klase upang pag-usapan ang kanilang mga sagot sa mahalagang tanong na ito na isinulat nila sa manila paper. Pagkatapos, papiliin kung sino sa kanila ang maglalahad ng kanilang napag-usapan.) nakapagmumungkahi ng mga kraytirya para sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara upang malaman ng mga mag-aaral ang paraan ng pagmamarka sa gagawin nilang produkto/pagganap. ) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa salitang balita sa tulong ng alinman sa Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.) Word Pool

balita

B. Linangin Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas na gagawin ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng sumusunod na salita: Salita 1. pangamba 2. bantog 3. banayad 4. kiyas 5. amis Kahulugan __________________ __________________ _________________ __________________ __________________ Kasalungat ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

3

`

masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong: (Itoy mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro) Mga Gabay na Tanong : 1. 2. 3. 4. Anong balita ang kumakalat sa Krotona na nakapagpabago ng saloobin ni Florante? Bakit si Florante ang hinirang ni Haring Linceo na mamuno ng hukbo? Kung ikaw si Florante, tatanggapin mo ba ang malaking hamon na ito sa iyong buhay? Bakit? Bakit kaya ganoon na lamang ang pagtitiwalang ibinigay ng hari kay Florante? Itala ang mga posibleng dahilan ng hari sa tulong ng Sti ck Firgure,Facstorming Web, LAF o List All Factors, Informative Chart o iba pang pamamaraan Stick Figure

Dahilan ng hari kung bakit niya pinagtitiwalaan si Florante

5. Malaking responsibilidad ang pagiging pinuno, makakayanan kaya ito ni Florante? Anong katangian ang dapat niyang taglayin upang maging pinuno? Itala ang mga katangiang ito sa tulong ng Fan Fact Analyzer, Informative Chart, Bubble Map o iba pang pamamaraan.

4

`

, Fan Fact Analyzer

6. Kung ikaw si Florante, tatanggapin mo ba ito? Bakit? 7. Ibahagi ang iyong sariling saloobin tungkol sa katayuan ng mga tauhan sa aralin. nakapaglalahad ng mga sunod-sunod na pangyayari gamit ang Fan-fact analyzer 3 4 2 5

1

Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

Tauhan Pagpapahalagang Pilipino

Tagpuan

5

`

C. Palalimin : Ang mga mag-aaral ay: malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan nang pagsagot sa mga tanong/gawai 1. 2. 3. 4. 5. Kailangan bang may karanasan sa pamumuno upang magaling na pinuno? Bakit? Paano ka magiging mabuting lider sa inyong paaralan at barangay? Itala ang mga gagawin upang maging mabuting lider. Ipaliwanag ang salawikaing Bihirang balitay magtapat, magkatotoo may marami ng dagdag. Nakatanggap ka na ba ng balitang walang katotohanan? Ano ang naramdaman mo sa taong nagbalita sa iyo ng mali? Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging lider ng bansa, paano ka magiging huwaran?

Sariling Larawan

6. Bigyan ng interpretasyon ang isang balitang malapit lamang sa iyong sariling lugar ang pinangyarihan ng kilos. Ano ang iyong reaksiyon sa balitang ito?

6

`

D. Ilapat: Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pagbabalita.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagsasagawa ng balita nakapagsasagawa ng pagbabalita tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan (Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang pagbbalita ay tungkol sa ibat ibang larangan tulad ng balitang pampalakasan, balitang showbis, natatanging balita at iba pang mahahalagang isyu) nakapagbibigay ng puna o feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback) (Iminumungkahi sa guro na balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa .) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat na Florante at Laura Internet Mga kagamitang kakailanganin sa pagbabalita Sipi ng estratehiya Mga kraytirya sa pagtataya ng pagbabalita

7

`Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Aralin 19 : Si Laura, Ang Venus Bilang ng araw/sesyon: 2 (SAKNONG BILANG 274 - 290) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.) Kakailanganing Pag-unawa Para sa buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito. Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito. Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

Search related