9
Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1 / 9 UNlVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI SELECTAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC CURRICULUM VITAE*) Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe BADEA, UTCB, Facultatea de Geodezie, Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI INFORMAŢII PERSONALE Gheorghe M. BADEA Data naşterii: 26/ 11/1964, Tăt ărani, Dȃmbovița | Naţ ionalitatea Română 0723306608 [email protected], [email protected], gheorghe[email protected], http://geodezie.utcb.ro/ STUDII SPECIALIZĂRI TITLURI Perioada Septembrie 2011 Calificarea / diploma obţ inut ă Diploma Dezvoltator Conținut Digital Numele şi tipul instituţ iei de învăţământ / furnizorului de formare SIVECO Romȃnia SA Nivelul în clasificarea naţ ional ă sau internaţ ional ă Cursuri de formare instruire Perioada Septembrie 2011 Calificarea / diploma obţ inut ă Diploma AeL Numele şi tipul instituţ iei de învăţământ / furnizorului de formare SIVECO Romȃnia SA Nivelul în clasificarea naţ ional ă sau internaţ ional ă Cursuri de formare instruire Perioada Iunie 2011 Calificarea / diploma obţ inut ă Certificat de absolvire a programului de perfectionare pentru ocupaţia „Formator”, cod COR 241205, calificativul 10

CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

  • Upload
    buibao

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB

1 / 9

UNlVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTISELECTAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CURRICULUM VITAE*)

Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe BADEA,

UTCB, Facultatea de Geodezie, Departamentul de Topografie şi Cadastru

1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

INFORMAŢIIPERSONALE

Gheorghe M. BADEA

Data naşterii: 26/11/1964, Tătărani, Dȃmbovița | Naţionalitatea Română

0723306608

[email protected], [email protected],[email protected],

http://geodezie.utcb.ro/

STUDII – SPECIALIZĂRI –TITLURI

Perioada Septembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma Dezvoltator Conținut Digital

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

SIVECO Romȃnia SA

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Septembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma AeL

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

SIVECO Romȃnia SA

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Iunie 2011

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfectionare pentru ocupaţia„Formator”, cod COR 241205, calificativul 10

Page 2: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Ana-Cornelia Curriculum Vitae UTCB

2 / 9

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilorla formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketingulformării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi astagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şia stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul EducaţieiCercetării şi Tineretului

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Iunie 2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma - Programul de perfecţionare pentru asigurarea calităţii în vedereacreşterii competenţelor de evaluare a programelor academice

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Accendo Training, ARACIS

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Iunie 2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma - Programul de perfecţionare pentru dezvoltarea programelor de studii

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Accendo Training, ARACIS

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Martie - Aprilie 2010

Calificarea / diploma obţinută Diplome de absolvireArcGIS - ArcGIS Desktop I – Getting Started with GIS (22.03.2010),ArcGIS Desktop II – Tools and Functionality (26.03.2010),ArcGIS Desktop III – GIS Workflow and Analysis (30.03.2010),Building Geodatabases (02.04.2010)

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite

Getting Started with GIS, Tools and Functionality, GIS Workflow andAnalysis, Building Geodatabases

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

ESRI Romania

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare – instruire

Perioada Septembrie 2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite

Elaborarea unor propuneri de proiecte de calitate pentru finanţare prin cerereadeschisă de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de şanse AMPOSDRU, Fondul SocialEuropean

Page 3: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB

3 / 9

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Cursuri de formare

Perioada 1993 - 2003

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei de doctorat: „Contribuţii privind utilizarea datelor cadastrale însistemul informaţional al teritoriului”Stadiul actual asupra utilizării sistemelor informatice ale teritoriului;Dezvoltări ale SIT; Adaptarea SIT la cerințele lucrărilor de cadastru;Cadastru, GIS, Bănci de date;

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Doctorat

Perioada 1985 - 1989

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer, Specializarea Geodezie, Nota 10 la Proiectul de Diplomă

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite

Topografie, Topografie inginerească, Cadastru, Teoria erorilor, Tehnica calculului și programare, Cartografie, ȋntocmire și editare, Astronomie și măsurători prin unde, Geodezie, Gravimetrie geodezică, Fotogrammetrie, Teledetecție

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Institutul de Construcţii Bucureşti,Facultatea Hidrotehnică, Drumuri și Căi Ferate, Secţia Geodezie

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Studii superioare de lungă durată

Perioada 1979 -1983

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

formare

Liceul de Matematică – Fizică „Ienăchiță Văcărescu”, TȃrgovișteProfilul Matematică - Fizică

Nivelul în clasificarea naţionalăsau internaţională

Studii medii

2. FUNCŢII DIDACTICE/PROFESIONALE ŞI LOCURI DE MUNCĂ

Perioada 1990 - prezentFuncţia sau postul ocupat Conferențiar universitar (din 27 feb 2006 – prezent), șef de lucrări

universitar (1 oct 1997 – 27 feb 2006), asistent universitar (5 oct 1992 – 1oct 1997), preparator universitar (1 oct 1990 –5 oct 1992)

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Activitate didactică: Prelegeri, lucrări practice, practică la:

o Universități: Universitatea Tehnică de Construcții București Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Universitatea din București

o Facultăți: Facultatea de Geodezie,

Page 4: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Ana-Cornelia Curriculum Vitae UTCB

4 / 9

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Urbanism Facultatea de Geografie

o Programe de studii de licență: Măsurători Terestre și Cadastru Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională Automatică și Informatică Aplicată Proiectare şi Planificare Urbană Amenajarea şi Planificarea Peisajului Cartografie

o Programe de studii de masterat: Sisteme Informaționale în Cadastru şi Publicitate

Imobiliară Dezvoltare Urbană și Regională Geomorfologie şi Cartografie

Activitatea de cercetare:o participare la conceperea propunerilor de proiecte şi la

implementarea granturilor şi proiectelor de cercetare ştiintificăale UTCB

Activitatea ştiinţifică:o elaborarea unor studii, articole şi lucrări în reviste cotate ISI şi

indexate BDIo prezentarea de comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi

internaţionaleo activitate de organizare manifestări ştiinţifice naţionale şi

internaţionaleo reviewer la multiple publicaţii internaţionale cotate în BDIo invitat pentru sustinerea unor prelegeri în plenul unor

manifestări ştiinţifice internaţionaleNumele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Facultatea de Geodezie, B-dul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, BucurestiTipul activităţii sau sectorul de

activitateÎnvăţământ superior, cercetare, studii de licență, studii de masterat, studiidoctoraleEducaţie academică şi cercetare ştiintifică

Perioada oct. 2010 – sep. 2012Funcţia sau postul ocupat Manager proiect

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Coordonare și implementare activități în cadrul POSDRU/86/1.2/S/63140

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul deactivitate

Contracte FSE

Perioada feb.2010 - iul. 2010Funcţia sau postul ocupat Expert - consultanţă

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Elaborarea de norme tehnice “Studiu privind adoptarea unei noi proiecţiicartografice în România (Sistemul de Proiecţie Stereografică 2010)”Elaborare propunere de act normativ “Normele tehnice pentruimplementarea ETRS89 în România”

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, SplaiulIndependenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti,Romania

Tipul activităţii sau sectorul de Instituţie publică în subordinea Guvernului Romȃniei, care îndrumă,

Page 5: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB

5 / 9

activitate controlează și coordonează activitatea de geodezie, fotogrammetrie,teledetecţie, cartografie, cadastru şi publicitate imobiliară la nivelul întregiiţări

Perioada 2006 - 2008Funcţia sau postul ocupat Inginer geodez, director

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Ridicări topografice, lucrări cadastrale, documentaţii pentru înscrierea însistemul integrat de cadastru și carte funciară

Numele şi adresa angajatorului S. C. Landcarto SRLTipul activităţii sau sectorul de

activitateSectorul privat

Perioada feb. 2006 – feb. 2007Funcţia sau postul ocupat Consilier

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Elaborarea de norme tehnice “Norme tehnice pentru realizarea planurilortopografice şi cadastrale digitale corespunzătoare scărilor 1:500, 1:1000,1:2000”Elaborare propunere de act normativ

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, SplaiulIndependenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti,Romania

Tipul activităţii sau sectorul deactivitate

Instituţie publică în subordinea Guvernului Romȃniei, care îndrumă,controlează si coordonează activitatea de geodezie, fotogrammetrie,teledetecţie, cartografie, cadastru şi publicitate imobiliară la nivelul întregiiţări

Perioada 1989 - 1990Funcţia sau postul ocupat Inginer geodez stagiar – prin repartiție guvernamentală

Activităţi şi responsabilităţiprincipale

Activităţi specifice compartimentelor coordonare geo-topo şi cadastrufunciar, lucrări de introducere a cadastrului în localităţile din judeţulMehedinţi, aplicarea prevederilor Decretului Lege nr. 42/1990;

Numele şi adresa angajatorului Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului (OCOT) Mehedinţi, DrobetaTurnu-Severin; Direcția Generală Agricolă Mehedinți

Tipul activităţii sau sectorul deactivitate

Sectorul de stat

3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Activitatea didactică

prelegeri şi lucrări aplicative la masterat SICPI la disciplinele „Sistemeinformaționale specifice”, „Bănci de date cadastrale în zone urbane”

prelegeri şi lucrări aplicative la ciclul de licență MTC la disciplinele „Cadastru1” și „Cadastru 2”

lucrări practice la nivelul de licenţă MTC „Reprezentări geometrice alesuprafetelor topografice”

coordonare echipe la practica de cadastru MTC

activități didactice ȋn regim de plata cu ora, curs și lucrări, la disciplinele: Sisteme cadastrale, Metode de evidență a proprietăților imobiliare, CadastruUrban, Cadastru general, Cadastre de specialitate, Cadastru și Topografie

conducere proiecte de diplomă, proiecte de absolvire, lucrări de disertaţiemasterat SICPI şi Geomatică

Page 6: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Ana-Cornelia Curriculum Vitae UTCB

6 / 9

prelegeri şi lucrări aplicative în cadrul Cursului postuniversitar de perfecţionare”Sisteme Informatice de Evidenţă Cadastrală” (2000 – 2004)

prelegeri şi lucrări aplicative în cadrul Cursurilor postuniversitare deperfecţionare la disciplinele ”Cadastru” și ”Metode și Instrumente de Măsurare”

activități didactice la disciplina „Evidenta proprietății imobiliare”,Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, UTCB, Programul destudii universitare de masterat Tehnologii didactice asistate de calculator, aniiuniv. 2010-2012;

Lector invitat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru AdministraţiaPublică Locală Bucureşti – CRFB pentru cursul „Evidenţa cadastrală” – 2005 –2006 la Ploiești - Consiliul Județean, Sinaia - Hotel Palace, Predeal - HotelPremier, Pitești - Consiliul Județean;

activități didactice la Centrul de pregătire şi reconversie profesională din cadrulCCCF – Bucureşti, în anii şcolari 2000 – 2004, la disciplina Cadastru, anii I şiII;

membru în comisia pentru examenul de licenţă la secţia Cadastru ing. zi dinFacultatea de Geodezie, UTCB 2002 - 2009;

membru în comisia pentru examenul de licenţă la specializările Cadastru -colegiu (3 ani) şi Cadastru - învăţământ fără frecvenţă (4 ani) la Universitatea deŞtiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şiProtecţia Mediului, în anul universitar 2004 – 2005

membru în comisiile de licenţă, specializarea MTC la USAMV Bucureşti (2006– 2009) și USAMV Cluj-Napoca (2009);

alte activități didactice pentru toată perioada din ȋnvățămȃnt la disciplinele:Geometrie Descriptivă, Topografie Inginerească, Topografie, Instrumente şiMetode de Măsurare, Automatizarea lucrărilor cadastrale etc.

Activitatea decercetare

ȋn cadrul Centrului de cercetare „Măsurători geodezice inginereşti şiinfrastructuri de date spaţiale” (MGIIDS)

funcţii de manager de proiect, director de proiect, expert pe termen lung și scurt, membru în cadrul granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică aleUTCB

conceperea şi scrierea unor cereri de finanţare pentru diferite proiecte

Activitatea ştiinţifică

prezentarea de comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale

activitate de organizare manifestări ştiinţifice naţionale

reviewer la publicaţii internaţionale cotate în BDI

invitat pentru sustinerea unor prelegeri în plenul unor manifestări ştiinţificeinternaţionale

4. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE LUCRĂRI

(conform Listei complete de lucrări, 13 pagini)

Articole ISI

Articole indexate BDI

Norme tehnice

Page 7: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB

7 / 9

Cereri de finanţare

Documentaţii proiecte implementate în cadrul UTCB, Facultatea de Geodezie

Teza de doctorat

5. ALTE INFORMAȚII

Limba maternă Româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare CitireParticipare laconversaţie

Discurs oral

Engleză B2 B1 B1 A2 A2

Franceză B2 B1 A2 A2 A2

Rusă B2 B2 A2 A2 B1Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: UtilizatorexperimentatCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe educaționale Predare cursuri universitareCrearea și implementarea unor noi programe de studii / planuri de învățământImplementare de noi discipline universitareÎndrumarea și coordonarea Lucrărilor de Licență și MasterÎndrumare și coordonarea activităților practice în sistemul de învățământ universitar

Competenţeorganizaţionale/manageriale

Organizarea şi coordonarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale EuropeneOrganizarea și coordonarea lucrărilor și proiectelor tehnice în domeniul geodezieiOrganizarea și coordonarea proiectelor de cercetare științificăOrganizarea și coordonarea activităților studențeștiOrganizarea şi coordonarea echipelor de lucruIniţiativă şi capacitate de rezolvare a problemelor, seriozitateExperienţă în managementul de proiectExperienţă în lucrul cu oamenii, bun cunoscător al tipologiilor de personalitate – experienţădobândită atât în decursul activităţii didactice, cât şi în cadrul echipelor de lucru alecontractelor la care am participatAptitudini de verificare şi evaluare a personalului – dobândite pe parcursul activităţii încadrul contractelor de cercetare, cât şi în activitatea didactică

Competenţe dobândite la loculde muncă

Proiectarea, achiziția și procesarea, modelarea și evaluarea calitativă a datelor în măsurătoriterestre şi cadastruParticiparea la competiții științifice, managementul activității științifice

Competenţe informatice Cunoștințe de bază în sistemele de operare WindowsCunoștințe aprofundate ale instrumentelor - Microsoft Office (inclusiv MicrosoftProject, Microsoft Visio, Microsoft Access), Internet Explorer, Adobe AcrobatCunoștințe în proiectarea asistată de calculator – ArcGIS, AutoCAD, ArchiCAD, MapSysCunoștințe în prelucrarea imaginilor – Corel Suite, Adobe PhotoshopCunoștințe de bază în depanarea și întreținerea calculatoarelorCunoștințe de bază în rețele de calculatoareCunoştinţe în programele de prelucrare a datelor de specialitate

Competenţe şi aptitudinitehnice

Verificarea calităţii si corectitudinii lucrărilor din domeniul geodeziei, autorizat categoria Dde către ANCPI în 2003, Certificat de Autorizare seria B, nr. 2925Utilizarea aparaturii topo-geodezice

Page 8: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Ana-Cornelia Curriculum Vitae UTCB

8 / 9

Apartenența la

organizații științifice

sauprofesionale

Publicaţii

Proiecte decercetareștiințifică

Cooperare și vizibilitateștiințifică

Membru fondator al Ordinului Geodezilor din România

Membru al Uniunii Geodezilor din România

Menbru al Societății Romȃne de Fotogrammetrie și Teledetecție

Membru în comitetele editoriale şi ştiinţifice în multiple publicaţii internaţionale

Unic autor a două cărți (250 de pagini și 300 de pagini)

Capitole de carte din care la 1 sunt unic autor și la 2 coautor

Autor sau coautor la:Peste 58 de articole/studii în extenso, publicate în reviste româneşti recunoscute CNCSIS, înreviste/baze de date, din fluxul științific internațional principal, publicate în volumele unormanifestări ştiinţifice de specialitate (congrese, conferinţe, simpozioane)

Coordonator sau membru al echipei de cercetare în 47 proiecte de cercetare științifică

Manager de proiect la 2 granturi de cercetare cȃștigate prin competiție

Concepere cereri de finanţare pentru proiecte internaţionale cu parteneri din străinătate

Recenzor la: 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG '13), Antalya, Turkey, October 8-10, 2013 Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on MATERIALS SCIENCE (MATERIALS '12) Sliema, Malta,

September 7-9, 2012 Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on DATANETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS

(DNCOCO '12), Sliema, Malta, September 7-9, 2012 Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and

Engineering (MACMESE '12), Sliema, Malta September 7-9, 2012 Proceedings of the 5th International Conference on Nanotechnology (NANOTECHNOLOGY '13), Cambridge, UK, February

20-22, 2013 Proceedings of the 12th International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA'13), Cambridge, UK,

February 20-22, 2013 Proceedings of the 12th International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '13),

Cambridge, UK, February 20-22, 2013 Proceedings of the 2nd International Conference on Computing, Information Systems and Communications (CISCO '13),

Morioka City, Iwate, Japan,April 23-25, 2013 Proceedings of the 2nd International Conference on Applied, Numerical and Computational Mathematics (ICANCM '13),

Morioka City, Iwate, Japan,April 23-25, 2013 Proceedings the 1st International Conference on Complex Systems and Chaos (COSC '13), Morioka City, Iwate, Japan, April 23-

25, 2013 Proceedings of the 1st International Conference on Child &Adolescent Education (CHADE '13), Vouliagmeni, Athens, Greece,

May 14-16, 2013 Proceedings of the 1st International Conference on Computer Supported Education (COSUE '13),

Vouliagmeni, Athens, Greece, May 14-16, 2013 Proceedings of the 15th International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS '13) Brasov,

Romania, June 1-3, 2013 Proceedings of the 8th International Conference on Energy & Environment (EE '13), Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013 Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Management in Construction (EMC '13), Rhodes Island,

Greece, July 16-19, 2013 Proceedings of the 7th International Conference on Geology and Seismology (GES '13), Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013 Proceedings of the 6th International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability (URES '13), Rhodes Island, Greece,

July 16-19, 2013 4th European Conference of Computer Science (ECCS13), Paris, France, October 29-31, 2013

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: ski, role, patinaj, călătorii, drumeţii montane, tenis de masă, înotCompetenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, dinamic, comunicativ, organizat

Negociere şi putere de convingereArgumentare logică, perseverenţă, seriozitate

Permis de conducere Categoria B

Page 9: CURRICULUM VITAE*) 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. … - sem I/Documente... · Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB 1/9 ... Departamentul de Topografie şi Cadastru 1. ... Universitatea

Badea Gheorghe Curriculum Vitae UTCB

9 / 9

1st WSEAS International Conference on High-Performance Concrete Structures and Materials (COSTMA'13), Budapest,Hungary, December 10-12, 2013

4th International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and CleanCars, Budapest, Hungary, December 10-12, 2013

Membru în comitete ştiinţifice și de organizare:

Președinte comitet Simpozionul Internațional „GeoPreVi 2011”, Facultatea de Geodezie, UTCB Membru comitet Simpozionul de măsurători terestre şi cadastru - 50 de ani de învăţământ geodezic superior civil din Bucureşti,

15 ani de la reînfiinţarea Facultăţii de Geodezie, organizat în perioada 17-18 noiembrie 2005 la Bucureşti de către Facultatea deGeodezie,Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Uniunea Geodezilor din România (UGR) şiAsociaţia Patronală de Cadastru, Geodezie şi Cartografie

Membru comitet Simpozionul Naţional “CADASTRU - tehnologii moderne de determinare, înregistrare si evidenţă”, 14-15noiembrie 2002 - organizat de ONCGC, UTCB – Facultatea de Geodezie, UGR şi Asociaţia Patronală din Cadastru, Geodezie siCartografie

Membru comitet de organizare Simpozion GeoMAT , Iași 2013 Membru comitet științific NAUN GENG'13

ANEXE

07 februarie 2014 Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Distincţii Distincţia „Pentru merite deosebite ȋn dezvoltarea topogeodeziei militare” – cu ocaziaȋmplinirii a 145 de ani de la ȋnființarea serviciului topografic militare, acordată de Ministerul Apărării Naționale, Direcția Topografică Militară, noiembrie 2004.

Lista completă a lucrărilor științifice publicate la care sunt autor sau coautor și a participării la proiecte de cercetare științifică (13 pagini)