Click here to load reader

Cutting Balloon

  • View
    512

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cutting Balloon

1. Dugorocni rezultati lecenja koronarne in-stent restenoze balonom sa secivima Z. Mehmedbegovic, V. Dedovic, G. Stankovic, V. Vukcevic, D. Orlic,S. Stojkovic, B. Beleslin,A. Aranelovic, M. Dikic, M. ivkovic, M. Nedeljkovic, M. Ostojic Klinika za kardiologiju Klinicki Centar Srbije 2. In-stent restenoza (ISR) Bojenje kolagena Bojenje glatkih misicnih celijaCirculation. 2006;114:1745-1754. Post PTCA (balon) - oko 30-40% N Engl J Med. 1994;331:496501 Post BMS -20-30% Post DES -10-20% Nakon implantacije stenta 3. 5-37% Tretman in stent restenoze i ponovna revaskularizacija (TLR) 4. Balon sa secivima (BS) B alon sa secivima sadri 3 ili 4mikrohirurska seciva longitudinalnopostavljena na njegovoj povrsini i potpuno jenekomplijantan( Barath sa saradnicima 1991 ) Na balonima dijametra od 2 do 3.25 mm montirana su po tri seciva, a na balonima dijametra 3.5 do 4 mm po cetiri seciva Duzina balona sa secivima (Cutting Balloon, Boston Scientific, Natick, MA) iznosi6, 10 ili 15 mm , a dostupnesudimenzije balona od2 do 4 mm , sa porastom od 0.25 mm. N aduvavanjem balonaseciva seeksternalizujuna povrsinu balona U neekspandiranoj formi balona seciva se nalazesakrivena spakovana Inflacija balona Secivo 5. Mehanizam angioplastikeBSje bifazni: 1. inicijalnakontrolisana incizijaaterosklerotskog plaka mirkotomskim secivima,2.ravnomernadilatacija arterije balonom. Prednost:odsustvo istezanja zida arterije i nekontrolisanog prskanja plaka u tackama najmanjeg otpora, koje su najcesci uzrok disekcija zida krvnog suda. Klinicki racionale: Manjatraumakrvnog suda # > Manjainflamatorna reakcija* > Manja verovatnocarestenoze *Inoue et al. Circulation 1998; 97(25):2511-2518 # Hara et al, A J Cardiol 2002; 89(11):1253-1256 BS - mehanizam, efekat I prednosti 6. Cilj istrazivanja Primarni cilj : Ucestalost nezeljenih srcanih dogadjajaMACE* (smrt, infarkt miokarda iponovna revaskularizacija lecenogsuzenja (TLR) ) u periodu pracenja kod pacijenata sa ISRlecenih dilatacijomBS vsB S+dodatnim sredstvom (D S ) Sekudarni cilj:UcestalostTLRISR lecenihBSvsBS+ DS Identifikacija klinickih/proceduralnih prediktora za TLR * Mayor adverse cardiac events 7. Studirana populacija10364broj PCI Retrospektivn a analiza CardioReport , S al aza kateterizaciju KCS,1.1. 2006- 1.1. 2011. godine. 143 bolesnika/167 suzenja Balon sa secivima (BS) upotrebljen u sklopu PCI procedura 111 bolesnika 129 ISRBS lecenje In stent restenoza(ISR) 32 bolesnika BS lecenje De novo suzenja 8. 111 bolesnika 129 ISRBS lecenje In stent restenoza(ISR) Studirana populacijaVs 75 bolesnika 83 ISRSamo BS GRUPA 1 36 bolesnika 46 ISRBS + NC balon/BMS/DESGRUPA 2 9. BM Stent Dec 2009 Apr 2010 ISR Balon sa secivima Finalni rezultat 10. Metodologija: Follow-up Fizicki pregled ili telefonski kontaktsa bolesnikom inadlenim kardiologom nakon mesec dana odprocedure, 6i 12 meseci od procedure i nakon toga sukcesivno svaken aredne godine. Bolesnicima je radjena kontrolna angiografijapremaklinickim indikacijama( u slucaju ponovne pojave simptomai/ili pozitivnog testa opterecenja. 11. Statisticka analiza Analiticke metode koje s koriscene : Kontinuirane varijable su poredjeneStudentovim t-testom ianalizom varijanse(ANOVA, sa Bonferoni i Scheffe korekcijom) akategorijske2- testom po Pearson-u ,sa Yates-ovom korekcijom u(slucaju malog broja slucajeva) Dugorocno preivljavanje bolesnika prikazano jeKaplan-Meier- ovim krivama preivljavanja.Log-rank testomje izvrseno poredjnjekrivih u predefinisanim populacijama bolesnika. Univarijantni i multivarijantni regresioni modeliprimenjeni su radiispitivanja moguce znacajne povezanosti neeljenih srcanihdogadjaja sa pojedinim demografskim, klinickim, angiografskim iproceduralnim parametrima. 12. Klinicke karakteristike ispitivane populacije Broj bolesnika 111 Starost, godine (raspon) 58 . 22 8 . 72(3 5 - 81 ) Muskarci 87 (78.3%) Hipertenzija 63( 56 . 8 %) Diabetes mellitus 30( 27 . 0 %) Bivsi ili sadasnji pusac 56( 51 .4%) Hiperholesterolemija 65(5 8 . 6 %) Porodicna anamneza za KB 39( 35 . 1 %) Prethodni infar k t miokarda 65(5 8 . 6 %) Prethodni by-pass 6( 5 . 4 %) Indikacije za intervenciju Stabilna angina pektoris 85( 86 . 6 %) Nestabilna angina pektoris 2 1( 1 8 . 9 %) NSTEMI 1( 0 . 9 %) STEMI 4 (3.6%) 13. Klinickekarakteristike populacije BS75 pts BS + DS 36 pts Total 111 pts P BS vs BS+DS Starost, godine (raspon) 58.5 8.5 57.8 8.3 58 . 22 8 . 72 0.855 Muskarci 59 (78.7%) 28 (77.8%) 87 (78.3%) 0.55 Hipertenzija 42 (56%) 20 (55.6%) 6 2( 5 5 . 8 %) 0.80 Diabetes mellitus 17 (22.6) 12 (33%) 29 (26.1%) 0.22 Bivsi ili sadasnji pusac 39 (52%) 17 (47.3%) 56( 51 .4%) 0.09 Hiperholesterolemija 40 (60%) 20 (55.6%) 65(5 8 . 6 %) 0.94 Porodicna anamneza za KB 24 (32%) 14 (38.4%) 3 8 ( 34 . 2 %) 0.69 Prethodni infar k t miokarda 44 (58.7%) 21 (58.3%) 65(5 8 . 6 %) 0.55 Prethodni by-pass 4 (5.3%) 2 (5.6%) 6( 5 . 4 %) 0.90 Stabilna angina pektoris 53 (70.7%) 32 (88.9%) 85( 86 . 6 %) 0.056 Nestabilna angina pektoris 18 (24%) 4 (11.1%) 2 2( 1 9 . 8 %) 0.22 NSTEMI 0 (0%) 0 (0%) 0( 0 %) NA STEMI 4 (5.3%) 0 (0%) 4 (3.6%) 0.16 14. PCIBSdilatacijom prema broju lezija 15 3 93 Broj bolesnika 111 Broj tretiranih lezija 16.2% 15. Angiografske karakteristike Broj bolesnika 111 Broj lecenih lezija 167 De-novolezija 38 (22.8%) In-stent restenoza 129 (77.2%) Lokalizacija lezije (No lezija/% ukupnog broja):LAD 68 (40.7%) Cx 34 (20.4%) RCA 58 (34.7%) SVG 2 (1.2%) RI 2 (1.2%) GS 2 (1.2%) Ostijalna 4 (2.4%) Proksimalna 64 (38.3%) Medijalna 59 (35.3%) Distalna 40 (24%) 16. Angiografske karakteristike tretiranih ISR BS83ISR (%) BS + DS 46 ISR (%) Total 129 ISR P BS vs BS+DS LAD 36 (43.3) 21 (55.6) 57(44.2 ) za sve 0.225 RCA 25 (30.) 19 (33.3) 34 (26.4) CX 21 (25.3) 6 (11.1) 27 (20.9) SVG 1 (1.3) 0 (0)1 (1) Ostijalna 1 (1.3) 2 (4.3) 3 (2) zasve0.545 Proksimalna 38 (45.8) 12 (26.1) 50 (38.8) Medijalna 25 (30.1) 20 (43.4) 45 (34.9) Distalna 19 (22.9) 12 (26.1) 21 (24.1) 17. Angiografske karakteristike tretiranih ISR BS83 ISR (%) BS + DS 46 ISR (%) Total 129 ISR P BS vs BS+DS Bifurkacija 16 (19.3) 10 (21.7) 26 (20.2) 0.74 Totalna okluzija 2 (2.4) 3 (6.5) 5 (3.9) 0.25 Kompleksna PCI 23 (27.7) 12(26.1) 35 (27.1) 0.85 Komplikacija1( 1.2 ) 1( 2.1 )1 (0.8) 0.18 Disekcija 2 (2.4) 0 (0) 2 (1.6) 0.23 Dijametar krvnog suda 20mm 26 (31) 15 (32.6) 41 (31.8) 0.88 Rezidualna stenoza >30% 3 (3.6) 0 (0) 3 (2.3) 0.19 Izrazene kalcifikacije 19 (24) 10 (21.7) 29 (22.5) 0.88 Tip ISR Fokalna (30% 0 (%) 3 (2.8%) 0.391 Izrazene kalcifikacije 5 (21.7%) 22 (20.7%) 0.904 Tip ISR Fokalna (

Search related