Da Li Je Teorija Zavere Tvrdnja Da Je Zemlja Ravna

  • View
    54

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mozgovanje

Text of Da Li Je Teorija Zavere Tvrdnja Da Je Zemlja Ravna

Da li je teorija zavere tvrdnja da je Zemlja ravna, ili je teorija zavere da je Zemlja kugla? VIDEO8. februar 2015. 21:45 Nema komentara3

Dokazi po kojima je Zemlja ravna! Moda bismo se svi zajedno ipak trebali zapitati da li je teorija zavere tvrdnja da je Zemlja ravna, ili je teorija zavere da je Zemlja kugla?U dananje vreme jedna od najbizarnijih teorija zavere jeste ona koja kae da je Zemlja ravna ploa, a ne kugla blago spljotena na polovima zbog planetarne rotacije. U srednjem veku svako je znao kako je Zemlja ravna ploa, i mnogi smatraju da je tek pojavom Kopernika, Galilea i Keplera dolo do novih otkria koja su dokazivala kako Zemlja nije ravna ploa ve kugla, i kako nije u sreditu svemira, i kako se Sunce ne okree oko Zemlje.Ipak to nije sasvim tano; o tome se govorilo i pisalo vekovima pre njih. Srednjevekovno doba zovemo mranim dobom, dobom u kojem su mnoga znanja zaboravljena i koja su tek renesansom ponovo otkrivena. Potvrdu tome emo nai jo u vremenu Pitagore i Platona, koji su tvrdili da je Zemlja okrugla, a jo i pre njih tvrdio je Anaksimandar: Zemlja je okrugla i krui oko Sunca.Prvi koji je izraunao opseg Zemlje bio je grki mudrac Eratosten koji je radio u Egiptu, i temeljem poznatog eksperimenta sa tapovima zabijenim u zemlju na 800 km udaljenosti i njihovim senkama izraunao opseg Zemlje koji je bio toliko precizan da i od ovih dananjih prorauna ne odstupa niti stotinu kilometara. Temeljem svojih istraivanja zakljuio je da opseg Zemlje iznosi 40 hiljada kilometara, i naravno, niko mu punih 15 vekova nije verovao jer je takav opseg znaio da je Zemlja daleko vea negoli je bio poznati svet, i mnogo vekova verovalo se da je Zemlja, bila ona okrugla ili ravna, tri puta manja negoli je izraunao Erastoten.U Indiji je takoe bilo onih koji su sferinost Zemlje uzimali kao injenicu. Drevni astronomski tekst Surya Siddhanta iz bramanske Indije utvruje prenik Zemlje na 12617 km, promaivi broj za svega 60 km, a udaljenost Meseca od Zemlje na 407.198 km, to je takoe brojka vrlo blizu dananjim merenjima. Staroindijski kralj Marya jo je 302. godine pre Hrista rekao grkom astronomu Megastenu da njegovi bramani veruju da je Zemlja okrugla.U kineskoj knjizi Husi Nan Tzu u davnanjem prvom veku nakon Hrista, navedeno kako je Zemlja jaje vrhom okrenuto prema polarnoj zvezdi. Katolika crkva vekovima je takva uenja nazivala herezom i jeretike proganjala, a nije bila retkost da su ih zbog njihovih, za tadanja vremena revolucionarnih stavova stavljali na muke ne bi li ih naterali da se odreknu svojih naprednih stavova, pa i spaljivali na lomaama ak i nakon to su se mnogi, ne izdravi muenja, odrekli svojih uverenja, verovatno za svaki sluaj kako ne bi herezu potajno irili dalje.U dananje vreme opte prihvaeno miljenje je da Zemlja jeste gotovo savrena kugla, ali uprkos svemu to miljenje prema nekim procenama nikako ne moe prihvatiti otprilike 3% stanovnitva nae planete. Kako je mogue da toliki broj ljudi nikako ne moe prihvatiti miljenja i dokaze da Zemlja jeste takvog oblika? Postoji ak i organizacija The International Flat Earth Society koja je slubeno osnovana 1956. godine sa svrhom promovisanja ideje ravne Zemlje i podstiu svojim delovanjem rasprave o tome da li je Zemlja okrugla ili je pak ravna ploa.Naravno da je tokom svih tih godina to neobino udruenje bilo meta ismejavanja gotovo svih koji nisu u grupi od 3% ljudi koji jo uvek veruju da je Zemlja ravna ploa. Srea je to dananja crkva vie nema mo da te moderne jeretike baci na muke, ali da jesu na mukama pobrinuli su se brojni naunici i naravno mediji koji ih predstavljaju kao bezumnike, ekscentrike, ili kao najobinije cirkuzante i varalice, i naravno teoretiare zavere, pa stoga danas na njih retko ko reaguje bilo kako drugaije nego smekom i odmahivanjem ruke, i nakon 3 sekunde izbriu bilo kakvu misao o uverenjima tih ljudi.To je sasvim prirodna reakcija oveka, jer naravno svi znaju da je Zemlja okrugla osim tih retkih ljudi koji tvrde suprotno. Niko se ak niti ne zapita na osnovu ega oni tvrde da je Zemlja ravna ploa?Verovali ili ne, svoje tvrdnje temelje na dokazima koji su ak i eksperimentalno potvreni, i seu jo u 19. vek.Postoje i dokazi iz modernog doba koji postavljaju ozbiljne izazove pred one koji ih pokuavaju osporiti a kojima emo se takoe pozabaviti. I zbog toga, najmanje to moemo uiniti je zauzeti poziciju neutralnog posmatraa i prouiti koji su to dokazi i tvrdnje koje neki koriste u svojoj argumentaciji kako je Zemlja ravna ploa.Moemo li ih potvrditi ponavljanjem njihovih eksperimenata ili ih moemo odbaciti bez trunke sumnje da nisu tani, kako bismo van svake sumnje potvrdili da NIJE teorija zavere ba uobiajeno verovanje da je Zemlja okrugla? Idemo prouiti neke od tih prvih eksperimenata pre nego odbacimo mogunost da bi Zemlja zaista mogla biti ravna ploa.Najpoznatiji eksperimenti koji su za svrhu imali dokazati kako je Zemlja ravna ploa odvijali su se na kanalu Old Bedford tokom krajem 19. i poetkom 20. veka.Old Bedford kanalProtee se duinom od 20 milja, od kojih je 6 u ravnoj liniji, i kao takav bio je idealan za eksperiment koji je ukljuivao veslaa koji se udaljava prema krajnjoj taki tano 6 milja od poetne take posmatranja. Prvi, jednostavan eksperiment proveo je engleski pronalaza Samjuel Roubotam. Na amac je privrstio zastavu, tako da je bila tano 5 stopa iznad nivoa vode. Samjuel je uao u vodu, i drei teleskop 20 cm iznad povrine vode posmatrao amac kako se udaljava.Pod pretpostavkom da je Zemlja sferina, obima 25 hiljada milja, izraunao je da bi teleskop postavljen na visini 20 cm od povrine vode, ve posle jedne milje kao tangenta vidnog polja dotakao vrak sfere, te da bi nakon te take zastavica trebala tonuti ispod vidnog polja. Ipak, mogao je videti amac i posle itavih 6 milja i na osnovu toga je zakljuio da zakrivljenje ne postoji, te da Zemlja mora biti ravna ploa.

Nakon ovog eksperimenta sproveo je jo jedan slian, postavivi u kanal 6 zastavica na tapove jednake visine koje je uvrstio na podlogu u razmacima od jedne milje. Zatim je teleskop postavio na istu visinu na koju su bile postavljene zastavice i kroz njega je gledao vrhove zastavica. Sve su bile poravnate u savrenoj liniji, nijedna nije zaronila dole kako bi oekivali zagovornici sferine Zemlje, to bi se neizostavno moralo dogoditi kada bi povrina Zemlje bila zakrivljena.

Na tragu istraivanja Samjuela Roubotama, lejdi Blount je 1904. godine provela jo jedan eksperiment na Old Bedford kanalu. Unajmila je profesionalnog fotografa koji je u ondanje vreme imao poslednju re tehnike, foto-teleskopsku kameru, kako bi na udaljenosti istih tih 6 milja fotografisao belu zastavu povrine 15 kvadratnih stopa, sa crnim rubovima od kojih je donji bio tik na nivou vode.Fotografija je pokazala zastavu u punoj veliini, potvrdivi tim eksperimentom zakljuak Samjuela Roubotama, da voda kanala itavom tom duinom nije zakrivljena ve ravna, te stoga i Zemlja nije zakrivljena ve je ravna ploa. Uzevi u obzir da ondanja tehnologija nije ukljuivala fotoop, ta fotografija uzrokovala je buru rasprava na temu ravne Zemlje! Ravnozemljai tvrde da naa planeta zapravo izgleda kao tanjir, iznenaujue slino logotipu UN-a. Je li voa kreatorskog tima tog logotipa, ameriki arhitekta Donald McLaughlin, bio takoe zagovornik ideje kako je Zemlja ravna ploa?

ta kae nauka u prilog teoriji da je Zemlja ravna ploa, a ne kugla?Generalno, nauka je danas gotovo u potpunosti upravljana finansijskim interesima onih koji istraivanja naunika ele komercijalizovati, i brojni naunici prisiljeni su raditi na zadanim projektima korporativnih ili dravnih finansijera, ili ne raditi uopte. est je sluaj da oni koji odlue dii glas protiv neke pa to svi znaju teorije, poput naprimer one o globalnom zagrevanju ili Darvinovoj teoriji evolucije, bivaju estoko napadani i protivno naelima naune metode diskreditovani, pa esto ostaju bez svojih poslova u laboratorijima i univerzitetima koje finansiraju korporacije ili vlade.Na taj nain brojni naunici pa i itava njihova zajednica efikasno je uutkana i stavljena pod kontrolu. Oni koji se kontrolisati ne daju, danas su u slinoj poziciji u kojoj se i Tesla naao na kraju svog ivota sam i siromaan, dok su vlasnici korporacija zgrtali bogatstva na njegovim otkriima, posebno oni koju su stavili brojilo za elektrinu energiju u nae domove, pre mnogo godina efikasno spreivi Teslinu elju da svetu da besplatnu energiju u neogranienim koliinama.Stoga treba biti svestan da nije sve uvek onako kako se ini, samo zato jer nam je neko u ulozi autoritativne figure rekao da je to tako, pa podsvesno ovek pomisli da taj zna vie od njega, jer zaboga, pa on je NAUNIK! Mora da je u pravu!Budui da su oni koji su unitili ili spreili rad Nikole Tesle isti oni koji su osmislili obrazovni sistem u kojem se danas ui kako je Zemlja kugla, dopustimo makar zbog te injenice crvu sumnje u to uenje pristup naem umu, i pogledajmo dokaze modernog doba, koji upuuju nepristrasnog posmatraa da Zemlja jest ravna dokazima koje nije mogue opovrgnuti.Kako nama obinim ljudima nisu dostupna udesa tehnologije u modernim laboratorijama niti moemo nekim udom postati astronauti pa da se svojim oima uverimo kakva je Zemlja zaista, moraemo se pouzdati u zdrav razum i matematiku osnovne kole kako bismo saznali kako stvari stoje po ovom pitanju zakrivljenosti ili moda ravnine povrine nae planete.Uz pretpostavku da je Zemlja kugla poluprenika 6.340 km, zakrivljenost povrine lako se da izraunati matematikim formulama. U praksi to znai da kada plivate u moru i gledate prema puini, ve nakon nakon kilometar ili dva, zbog zakrivljenosti povrine zavrava vae vidno polje i predmeti bi trebali tonuti ispod horizonta. I u koli se ui da se to dogaa, govorei da bismo prvo videli vrh jarbola dok bi nam se brod postepeno pribliavao, a tek kasnije itav brod samo se zaboravlja spomenuti da u tom sluaju nikako ne bismo mogli videti plivajui u moru gotovo nita to se nalazi naprimer 5 kilometara od nas a da nije vilje od metra ili dva, recimo